Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 203

                                      гр.Кюстендил, 09.12.2011год.

                                        В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на първи декември през две хиляди и единадесета година в състав:

                                                                                                                   

                                       АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА

 

с участието на секретаря И.С., като разгледа докладваното от  съдията    административно дело №366 по описа за 2011год.,  за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.267 от  Изборния кодекс  във  вр. с чл.145 и сл. от АПК.

Производството по делото е образувано по жалба на И.М.К. *** в качеството му на упълномощен представител на ПП „Българска социалистическа партия” и на М.Й.Ш. *** в качеството и на кандидат за кмет на община Кюстендил от политическа партия „Българска социалистическа партия”, срещу Решение №298/24.10.2011год. на Общинска избирателна комисия - гр.Кюстендил, с което е обявен за избран за кмет на Община Кюстендил, на първия тур на изборите, П.Г.П. ***. Изложени са доводи за незаконосъобразност на атакувания административен акт с искане за отмяната му и за обявяване на избора за недействителен. Възраженията са за допуснати съществени нарушения на изборния процес, които са се отразили на изборния резултат. Конкретно са релевирани следните нарушения: неправилно отчитане на вота на избирателите поради отчитане на действителни бюлетини като недействителни при ясно изразен вот и поради предоставяне на слепени бюлетини с липсващ печат на СИК;  нарушения при провеждане на изборите предвид данните за  предоставяне на предварително попълнени бюлетини на избирателите; незаконосъобразно изготвяне на избирателните списъци с включване на лица, които са гласували в други избирателни секции или които реално не са гласували, съотв. невписване в избирателните списъци на лица, които имат право да гласуват като отговарящи на изискванията на чл.3 ал.4 от ИК; нарушения на чл.184 от ИК относно продължителността на изборния ден, който е приключил в 19 часа при наличие на избиратели пред изборните секции, които не са допуснати да гласуват; опорочаване на тайната на изборния вот поради прозрачност на изборните бюлетини. В съдебно заседание жалбоподателите са оспорили доказателствената сила на протоколите на секционните избирателни комисии с твърдения, че са документи с невярно съдържание, като в тази връзка са направили искане за преброяване на всички недействителни бюлетини, както и на действителните бюлетини за част от избирателните секции, конкретизирани с оглед възраженията в жалбата. Относно избирателните списъци е поискано назначаване на съдебна експертиза на отразените в тях данни, както и на протоколите по чл.192 ал.4 от ИК. С гласни доказателства и прилагане на депозираните пред Районна прокуратура-Кюстендил жалби се цели установяване на нарушения при провеждане на изборите  и при гласуването. Относно вида и плътността на хартията, от която са изработени изборните бюлетини, се иска назначаване на техническа експертиза и извършване на визуални констатации от съда.    

Ответната страна Общинска избирателна комисия - Кюстендил,  не изразява становище по жалбата.

Заинтересованото лице  П.Г.П. лично и чрез процесуалния си представител адв. И, изразява становище за неоснователност на жалбата. Приема, че визираните от оспорващите нарушения на изборния процес не са съществени и не са се отразили на изборния резултат, като част от тях са и недоказани.

Заинтересованите лица С.Х.Д., А.И.Д., М.С.Р., П.С.П. и И.Б.Б. изразяват становище за основателност на жалбата.

Заинтересованото лице Д.Б.Т. изразява становище за неоснователност на жалбата.

Заинтересованите лица В.Б.И. и И.П.М. не изразяват конкретно становище по основателността на жалбата.

Заинтересованото лице Н.Г.Т. не изразява становище по жалбата.  

Кюстендилският административен съд, като прецени доказателствата  по делото, доводите и възраженията на страните, приема за установено следното:

От фактическа страна се установява, че оспорващата М.Й.Ш. е регистрирана за кандидат за кмет на община Кюстендил от ПП “Българска социалистическа партия” в изборите на 23.10.2011год., с решение №113 от 16.09.2011год. на ОИК-Кюстендил, видно от представеното удостоверение за регистрация на кандидат за кмет №01 от 20.09.2011год. на председателя на  ОИК-Кюстендил. Същата  участва в изборите за кмет на община Кюстендил, както и всички заинтересованите лица, които са регистрирани от политически партии и коалиции, посочени в списък на ОИК на л.50 от делото. Общо кандидатите за кмет на община Кюстендил са 11 на брой. С оспореното Решение №298/24.10.2011год. на Общинска избирателна комисия - Кюстендил за избран за кмет на община Кюстендил, на първия тур на изборите, е обявен  П.Г.П. ***, получил 15 494 действителни гласове.

            От представения по делото протокол на ОИК-Кюстендил от 23.10.2011год. е видно, че на територията на община Кюстендил са образувани 109 избирателни секции; че общият брой изибратели според част І и ІІ от избирателните списъци е 57 065;  че са вписани в допълнителните страници /под чертата/ в избирателните списъци в изборния ден – 68 избиратели; че са вписани в допълнителните избирателни списъци -14 избиратели; че са гласували 30 700 избиратели, като са отчетени 339 недействителни бюлетини  по чл.180 от ИК и 229 сгрешени бюлетини; че са отчетени 1431 недействителни бюлетини, от които  256 бюлетини не са по установения образец, 289 бюлетини съдържат вписани специални символи, 610 бюлетини, в които не е отразен със знак „х” и с химикал със син цвят вотът на избирателя, 227 бюлетини с отбелязан вот за две или повече кандидатски листи и 49 бюлетини, които не съдържат два печата на СИК; че действителните гласове  /бюлетини/ за избор на кмет на общината са 29 269 броя. Действителните гласове са разпределени между кандидатите както следва: за Н.Т. с №2 върху бюлетината – 5570 броя; за В.И. с №7 – 651 броя; за М.Ш. с №8 – 5342 броя; за М.Р. с №14 – 803; за И.М. с №15 – 264; за П.П. с №22 – 229; за А.Д. с №23 – 598 броя; за Д.Т. с №31 – 171 броя; за П.П. с №37 – 15 494 броя; за И.Б. с №38 – 96 броя и за С.  Д. с №48 – 51 броя.

            Към делото са представени протоколите на СИК за всички 109 избирателни секции, образувани на територията на община Кюстендил. С оглед възраженията на оспорващите срещу материалната доказателствена сила на протоколите, редуцирани до протоколите в секции №№ 1,14,15,16,17,19,20,23,50,58,59,60,93,96,97 и 102 /вж. съд. заседание на 08.11.2011г./  и след констатации за поправки и зачерквания в част от тях, съдът е допуснал преброяване на всички бюлетини за секции №№ 93, 96 и 102. Предвид релевираните доводи в жалбата за неправилно отчитане на вота на избирателите поради отчитане на действителни бюлетини като недействителни при ясно изразен вот, съдът е допуснал проверка и преброяване на недействителните бюлетини във всички избирателни секции. След  проведените процесуални действия по проверка на отчетените като недействителни изборни бюлетини, констатациите са следните:  в секция №1 – са намерени 10 броя недействителни бюлетини, при  отчетени от СИК 37 броя; в секция №2 – са намерени 9 броя недействителни бюлетини при отчетени 9 броя; в секция №3 – са намерени 11 броя недействителни бюлетини при отчетени 10 броя; в секция №4 – са намерени 12 броя недействителни бюлетини при отчетени 13 броя;  в секция №5 – са намерени 18 броя недействителни бюлетини при отчетени 19 броя; в секция №6 – са намерени 4 броя недействителни бюлетини при отчетени 11 броя; за секция №9 –  не са намерени недействителни бюлетини при отчетени 13 броя; в секция №10 – са намерени 8 броя недействителни бюлетини при отчетени 8 броя; в секция №11 – са намерени 12 броя недействителни бюлетини при отчетени 12 броя;  в секция №12 – са намерени 10 броя недействителни бюлетини при отчетени 10 броя; в секция №13 – са намерени 4 броя недействителни бюлетини при отчетени 6 броя; в секция №14 – са намерени 13 броя недействителни бюлетини при отчетени 13 броя; ; в секция №15 – не са намерени  недействителни бюлетини при отчетени 37 броя; в секция №16 – са намерени 41 броя недействителни бюлетини при отчетени 37 броя; в секция №17 – са намерени 23 броя недействителни бюлетини при отчетени 22 броя;  в секция №18 – са намерени 11 броя недействителни бюлетини при отчетени 11 броя; в секция №19 – са намерени 14 броя недействителни бюлетини при отчетени 14 броя; в секция №20 – са намерени 24 броя недействителни бюлетини при отчетени 24 броя; в секция №21 – са намерени 7 броя недействителни бюлетини при отчетени 7 броя; в секция №22 – са намерени 9 броя недействителни бюлетини при отчетени 9 броя;  в секция №23 – са намерени 16 броя недействителни бюлетини при отчетени 16 броя; в секция №24 – са намерени 7 броя недействителни бюлетини при отчетени 7 броя; в секция №25 – са намерени 10 броя недействителни бюлетини при отчетени 10 броя; в секция №26 – са намерени 19 броя недействителни бюлетини при отчетени 19 броя; в секция №27 – са намерени 8 броя недействителни бюлетини при отчетени 8 броя; в секция №28 – са намерени 14 броя недействителни бюлетини при отчетени 14 броя; в секция №29 – са намерени 9 броя недействителни бюлетини при отчетени 9 броя; в секция №30 – са намерени 5 броя недействителни бюлетини при отчетени 5 броя;  в секция №31 – са намерени 18 броя недействителни бюлетини при отчетени 17 броя; в секция №32 – са намерени 16 броя недействителни бюлетини при отчетени 16 броя; за секция №33 – са намерени 14 броя недействителни бюлетини при отчетени 14 броя; в секция №34 – са намерени 17 броя недействителни бюлетини при отчетени 12 броя; в секция №35 – са намерени 6 броя недействителни бюлетини при отчетени 7 броя;  в секция №37 – са намерени 10 броя недействителни бюлетини при отчетени 10 броя; в секция №38 – са намерени 12 броя недействителни бюлетини при отчетени 12 броя; в секция №39 – са намерени 14 броя недействителни бюлетини при отчетени 14 броя; в секция №40 – са намерени 11 броя недействителни бюлетини при отчетени 11 броя; ; за секция №41 – са намерени 10 броя недействителни бюлетини при отчетени 10 броя; в секция №42 – са намерени 19 броя недействителни бюлетини при отчетени 13 броя; в секция №43 – са намерени 7 броя недействителни бюлетини при отчетени 7 броя;  в секция №44 – са намерени 11 броя недействителни бюлетини при отчетени 11 броя; в секция №45 – са намерени 37 броя недействителни бюлетини при отчетени 31 броя; в секция №46 – са намерени 8 броя недействителни бюлетини при отчетени 8 броя; в секция №47 – са намерени 6 броя недействителни бюлетини при отчетени 0 броя; в секция №48 – са намерени 10 броя недействителни бюлетини при отчетени 10 броя; в секция №49 – са намерени 16 броя недействителни бюлетини при отчетени 14 броя;  в секция №50 – са намерени 18 броя недействителни бюлетини при отчетени 18 броя; в секция №52 – са намерени 15 броя недействителни бюлетини при отчетени 15 броя; в секция №53 – са намерени 25 броя недействителни бюлетини при отчетени 25 броя; в секция №54 – са намерени 14 броя недействителни бюлетини при отчетени 14 броя;в секция №55 – са намерени 14 броя недействителни бюлетини при отчетени 14 броя; в секция №56 – са намерени 15 броя недействителни бюлетини при отчетени 15 броя; в секция №57 – са намерени 6 броя недействителни бюлетини при отчетени 5 броя; в секция №58 – са намерени 45 броя недействителни бюлетини при отчетени 43 броя; в секция №59 – са намерени 33 броя недействителни бюлетини при отчетени 33 броя; в секция №60 – са намерени 25 броя недействителни бюлетини при отчетени 29 броя; в секция №61 – не са намерени недействителни бюлетини при отчетени 27 броя; в секция №62 – са намерени 4 броя недействителни бюлетини при отчетени 4 броя; в секция №63 – са намерени 16 броя недействителни бюлетини при отчетени 17 броя;  в секция №64 – са намерени 8 броя недействителни бюлетини при отчетени 8 броя; в секция №65 – са намерени 2 броя недействителни бюлетини при отчетени 2 броя; в секция №66 – са намерени 3 броя недействителни бюлетини при отчетени 3 броя; в секция №67 – са намерени 4 броя недействителни бюлетини при отчетени 4 броя; в секция №68 – са намерени 4 броя недействителни бюлетини при отчетени 0 броя; в секция №69 – са намерени 4 броя недействителни бюлетини при отчетени 4 броя; в секция №71 – са намерени 2 броя недействителни бюлетини при отчетени 2 броя;  в секция №72 – са намерени 6 броя недействителни бюлетини при отчетени 13 броя;  в секция №73 – е намерена 1 брой недействителна бюлетина при отчетени 1 брой; в секция №74 – са намерени 28 броя недействителни бюлетини при отчетени 25 броя; в секция №75 – са намерени 24 броя недействителни бюлетини при отчетени 24 броя; в секция №76 – са намерени 4 броя недействителни бюлетини при отчетени 4 броя; в секция №77 – са намерени 16 броя недействителни бюлетини при отчетени 16 броя; в секция №78 – са намерени 14 броя недействителни бюлетини при отчетени 14 броя; в секция №79 – са намерени 2 броя недействителни бюлетини при отчетени 2 броя; в секция №80 – са намерени 23 броя недействителни бюлетини при отчетени 23 броя; в секция №82 – са намерени 26 броя недействителни бюлетини при отчетени 26 броя; в секция №84 – са намерени 8 броя недействителни бюлетини при отчетени 8 броя;в секция №85 – са намерени 3 броя недействителни бюлетини при отчетени 3 броя; в секция №86 – са намерени 2 броя недействителни бюлетини при отчетени 2 броя; в секция №87 – са намерени 33 броя недействителни бюлетини при отчетени 32 броя; в секция №88 – са намерени 35 броя недействителни бюлетини при отчетени 35 броя; в секция №89 – са намерени 4 броя недействителни бюлетини при отчетени 4 броя; в секция №90 – са намерени  17 недействителни бюлетини при отчетени 17 броя; в секция №91 – са намерени 16 броя недействителни бюлетини при отчетени 23 броя; в секция №92 – са намерени 5 броя недействителни бюлетини при отчетени 4 броя;  в секция №93 – са намерени 27 броя недействителни бюлетини при отчетени 9 броя; в секция №96 – са намерени 20 броя недействителни бюлетини при отчетени 21 броя; в секция №97 – са намерени 3 броя недействителни бюлетини при отчетени 3 броя; в секция №98 – са намерени 12 броя недействителни бюлетини при отчетени 12 броя; в секция №99 – са намерени 6 броя недействителни бюлетини при отчетени 4 броя; в секция №100 – са намерени 14 броя недействителни бюлетини при отчетени 14 броя; в секция №101 – са намерени 9 броя недействителни бюлетини при отчетени 9 броя; в секция №102 – са намерени 29 недействителни бюлетини при отчетени 29 броя; в секция №103 – са намерени 8 броя недействителни бюлетини при отчетени 7 броя; в секция №104 – са намерени 32 броя недействителни бюлетини при отчетени 30 броя;  в секция №105 – са намерени 8 броя недействителни бюлетини при отчетени 8 броя; в секция №106 – са намерени 35 броя недействителни бюлетини при отчетени 35 броя;  в секция №107 – са намерени 10 броя недействителни бюлетини при отчетени 13 броя; в секция №108 – са намерени 3 броя недействителни бюлетини при отчетени 3 броя.

            Констатираните при преброяването недействителни бюлетини, предоставени от ОИК-Кюстендил, възлизат общо на 1310 броя, а в протоколите на СИК за всички проверени секции са вписани 1382 броя недействителни бюлетини, т.е налице е разлика от 72 броя бюлетини. Поради непредставяне от страна на ОИК-Кюстендил, съдът не провери  недействителните бюлетини в секции №№ 7,8,36,51,70,81,83,94,95 и 109, като съобразно отразеното в протоколите на СИК за визираните секции общият брой на недействителните бюлетини е 45 броя, който прибавен към отразените в протоколите на СИК за преброените секции  1382 броя недействителни бюлитини определа  общ брой от 1431, колкото  са отчетения от ОИК.

             Следва да се посочи, че в процеса на проверка от съда на недействителните бюлетини с участието на страните и без оспорване от тях, се  приеха за действителни част от бюлетините както следва: в секция №16 – от 41 броя предадени като недействителни бюлетини, за действителни се приемат 11 броя бюлетини, съотв. 1 брой за кандидат №14, 1 брой за кандидат №37, 6 броя за кандидат №7  и 3 броя за кандидат №8; в секция №20 от 24 броя предадени като недействителни бюлетини, за действителни се приемат 11 броя бюлетини, съотв. 1 брой за кандидат №31, 1 брой за кандидат №22, 6 броя за кандидат №37  и 3 броя за кандидат №8; в секция №32 от 16 броя предадени като недействителни бюлетини, за действителни се приемат 2 броя бюлетини, съотв. 1 брой за кандидат №37 и 1 брой за кандидат №22; в секция №52 от 25 броя предадени като недействителни бюлетини, за действителна се приема 1 брой бюлетина за кандидат №8; в секция №58 от 45 броя предадени като недействителни бюлетини, за действителни се приемат 23 броя бюлетини, съотв. 1 брой за кандидат №2, 4 броя за кандидат №7, 2 броя за кандидат №14, 4 броя за кандидат №37 и  12 броя за кандидат №8; в секция №69 от 4 броя предадени като недействителни бюлетини, за действителна се приема 1 брой бюлетина за кандидат №8; в секция №77 от 16 броя предадени като недействителни бюлетини, за действителна се приема 1 брой бюлетина за кандидат №23; в секция №82 от 26 броя предадени като недействителни бюлетини, за действителна се приема 1 брой бюлетина за кандидат №37; в секция №96 от 20 броя предадени като недействителни бюлетини, за действителни се приемат 2 броя бюлетини, съотв. 1 брой за кандидат №8 и 1 брой за кандидат №22; в секция №98 от 12 броя предадени като недействителни бюлетини, за действителни се приемат 2 броя бюлетини, съотв. 1 брой за кандидат №8 и 1 брой за кандидат №23; в секция №103 от 8 броя предадени като недействителни бюлетини, за действителна се приема 1 брой бюлетина за кандидат №8; в секция №104 от 32 броя предадени като недействителни бюлетини, за действителни се приемат 3 броя бюлетини, съотв. 2 броя за кандидат №37, 1 брой за кандидат №8; в секция №105 от 8 броя предадени като недействителни бюлетини, за действителна се приема 1 брой бюлетина за кандидат №8. Обобощени горните констатации сочат на неправилно отчетени като недействителни на 60 броя действителни бюлетини с вот съотв. за кандидат №2 – 1 брой;  за кандидат №7 – 10 броя; за кандидат №8 – 25 броя; за кандидат №14 – 3 броя; за кандидат № 22 – 3 броя; за кандидат №23 – 2 броя; за кандидат №31 – 1 брой и за кандидат №37- 15 броя.

            По отношение на 14 броя бюлетини е налице спор между страните по делото относно тяхната действителност, като съдът е приложил копия от същите по делото и ще извърши преценка за действителността им в съображенията си по съществото на спора.

            Във връзка с констатациите за поправки и зачерквания в протоколите на СИК в рамките на оспорванията на жалбоподателите, съдът извърши преброяване на всички бюлетини за секции №№ 93, 96 и 102. Установените резултати са следните: за секция № 93 – са преброени 389 действителни бюлетини, при отчетени от СИК 398 броя, като вотът за отделните кандидати съвпада с изключение на вотът за кандидат №37 – съдът преброи 168 броя бюлетини при отчетени от СИК 177 броя; за секция №96 -   са преброени 232 бюлетини при същия брой отчетени от СИК, като е налице идентичност и при разпределението на вота между кандидатите; в секция № 102 - са преброени 327 действителни бюлетини, при отчетени от СИК 328 броя, като вотът за отделните кандидати съвпада с изключение на вотът за кандидат №2 – съдът преброи 101 броя бюлетини при отчетени от СИК 102 броя.

            По делото са представени многобройни сигнали от представители на политически партии и коалиции, регистрирали кандидати за участие в изборите за кмет на община Кюстендил, както и докладни записки на полицейски служители във връзка с жалби за нарушения на изборния процес, които са изпратени по компетентност на Районна прокуратура –гр.Кюстендил. Видно от приложените постановления на РП-Кюстендил, описани в писмо вх.№4979/11.11.2011г., са постановени откази за образуване на досъдебни производства за извършени престъпления от общ характер поради липса на достатъчно данни.

            Конкретно следва да се посочи преписка вх.№2201/2011год. на РП-гр.Кюстендил, в която се съдържат писмени обяснения на Е. С П. Същата е разпитана като свидетел по делото и показанията и са идентични с визираните обяснения по преписката. Свидетелката заявава, че от СИК в секция №9  и е предоставена бюлетина за общински съветници с попълнен вот срещу кандидатска листа с №37. След възражения от нейна страна, от СИК и е дадена друга бюлетина, с която лицето е упражнило вот. Поради липса на достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер, с постановление  №2201/23.10.2011год. на РП- Кюстендил е отказано образуване на досъдебно произовдство.

            Във връзка с проверката на избирателните списъци, на данните от протоколите на СИК и на предоставените на «Информационно обслужване» АД, както и на протоколите по чл.192 ал.4 от ИК, по делото е изготвено и прието експерто заключение вх. №5012/14.11.2011год. на вещите лица К.В., Г.С. и Е.К., което страните не оспорват, а съдът счита за обективно и компетентно. Констатациите на вещите лица са следните: избирателните списъци за секции №№ 4, 6,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,46,48, 51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,82,83,  84,85,86, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98,99,100,101,102,103,104,105,106,107 и108 са изготвени съобразно изискванията на чл.52 и сл. от Изборния кодекс и в тях са вписани единните граждански номера и вида и номера на документа за самоличност на лицата, както и подписи на  избирателите при гласуването по реда на чл.197 от ИК; в избирателните списъци за избирателни секции №№ 1,2,3,5,7,13,26,27,28,32,42,45, 47,49,50, 81 и 87 е установено, че липсват част от изискуемите от закона данни - ЕГН, документ за самоличност или подпис на избирателите, както и погрешно отразяване, че са гласували, като констатираните несъответствия касаят общо 71 броя гласове; избирателният списък за секция №109 е с написани на компютър всички данни за избирателите, като е налице само полагане на подпис с химикал. По отношение на лицата в списъка за секция №1 с №№ 49,67,97,407,408,514,611,629,722,739 и 803, вещите лица установяват, че са вписани изискуемите данни, вкл. са положени подписи, но е записан текст «невалидна».

             Следва да се акцентира на констатациите на съдебните експерти за избирателния списък за секция №93, в който липсват отразени единните граждански номера и вида и номера на документа за самоличност на всички гласували изибратели, като е положен само подпис на същите. При справка в протокола на СИК за секция №93 се установява, че за кмет на община Кюстендил са гласували 407 избиратели, действителните гласове са 398, от които за кандидат №2 – 59 гласа, за №7 - 7 гласа, за №8 -109 гласа, за №14-18 гласа, за №22 - 5 гласа, за №31 – 16 гласа, за №37 – 177 гласа и за №38 – 1 глас.  Вещите лица установяват, че избирателния списък за секция №109 е с написани на компютър всички данни за избирателите, като е налице само полагане на подпис с химикал. В протокола на СИК за секция №109 са отразени 7 броя гласували, съотв. 7 броя действителни бюлетини, от които 1 брой за кандидат №1, 1 брой за кандидат №8 и 5 броя за кандидат №37. При направена справка в масива на «Информационно обслужване» АД  експертите констатарат съвпадане на данните с тези по протоколите на СИК. При проверка на целостта на чувалите за съхранение на изборните книжа, на восъчните печати и на маркирането, вещите лица установяват запазена цялост на чувалите, начупени восъчни печати, както и надлежно маркиране на лентата върху чувалите. По отношение на протоколите по чл.192 ал.4 от ИК са намерени само 31 броя, вкл. непопълнени, както и за изборите за президент.

            Като доказателства по делото са приети договор №18/07.10.2011год., сключен между  Областния управител на Кюстендилска област и «М в» ЕООД-гр.С за изработване и печат на изборните бюлетини за местните избори, ведно с техническо задание към договора съобразено с техническите образци на бюлетините, утвърдени от ЦИК.  Въведените изисквания към хартията за отпечатване на бюлетините, съобразени с чл.162 ал.2 от ИК, са за плътна, непрозрачна хартия и тегло 120г/кв.м. Съдът, при извършена визуална проверка относно плътността на хартията на бюлетините за избор на кмет на община Кюстендил в съдебното заседание на 24.11.2011год., констатира, че квадратите с номерата на кандидатите при вглеждане се виждат, а при вглеждане срещу пряка светлина би могъл да се установи и вотът на избирателя.

            С оглед процесуалното представителство на Политическа партия «БСП», по делото са представени уставът на партията, както и удостоверение на СГС по ф.д.№1969/1990г., относно представителството на партията от председателя на Националния съвет С Д С, който е упълномощил подписалия жалбата И.К. да представлява партията при произвеждане на изборите, вкл. да оспорва решенията на ОИК пред съда /вж. пълномощно изх.№1264/07.11.2011г./.  

             Изложените фактически обстоятелства се установяват от приетите по делото писмени и гласни доказателства, от експертното заключение на вещите лица В., С. и К., както и от проверката на изборните книжа и  частичното преброяване на бюлетините за избор на кмет на община Кюстендил, извършено непосредствено от съда.

Жалбата е процесуално допустима- депозирана е в преклузивния срок по чл.267 ал.1 от ИК и от надлежно легитимирани страни – съотв. жалбоподателката М.Й.Ш. *** от Политическа партия „Българска социалистическа партия”, регистрирана за участие в местните избори, а централното ръководство на Политическа партия „Българска социалистическа партия” се представлява от И.М.К., който е надлежно упълномощен.  Оспореното Решение №298/24.10.2011год. на ОИК- Кюстендил представлява решение за определяне на изборен резултат по смисъла на чл.267 ал.1 от ИК и подлежи на съдебен контрол за законосъобразност.

 Съдът, като прецени доказателствения материал по делото и произнасяйки се по същество на жалбата, счита същата за неоснователна, поради което и на осн.чл.267 ал.10 от ИК, потвърждава оспореното решение на ОИК-Кюстендил. Съображенията са следните:

Проверено съобразно критериите по чл.146 от АПК оспореното решение, представлява валиден административен акт – постановен от орган с материална и териториална компетентност, в писмена форма и с необходимото съдържание по     чл.59 ал.2 от АПК вр. с чл.246 ал.2 и ал.3 от ИК,  в съответствие с  материалноправните разпоредби и целта на закона.

 С оглед спецификата на предмета на оспорване, идеята на законодателя, вложена в разпоредбата на чл.267 от ИК, не е да се извърши цялостна ревизия на изборния процес, а да се провери дали релевираните от оспорващите нарушения са били допуснати и дали са довели до недействителност на обявения изборен резултат. В този смисъл, съдебната практика разграничава съществени и несъществени нарушения на изборния процес, като единствено съществените са основание за касиране на атакувания избор. В контекста на изложеното съдът преценява възраженията в жалбата, приемайки същата за неоснователна, като правните изводи следват инвокираните от оспорващите доводи. Следва да се посочи изрично, че заявеното от жалбоподателите оспорване на материалната доказателствена сила на протоколите на секционните избирателни комисии с твърдения, че същите са документи с невярно съдържание, в контекста на чл.193  ал.3 от ГПК вр. с чл.144 от АПК, е останало недоказано. Представените по делото протоколи на всички 109 избирателни секции, са съставени съгласно изискванията на чл.228 и сл. от ИК,  подписани са от членовете на СИК на осн. чл.212 от ИК, като в тях липсват възражения, особени мнения, включително вписани спорове относно действителността на бюлетините в хипотезата на чл.226 ал.4 от ИК. Следва да се приеме, че протоколите на СИК като официални свидетелстващи документи се ползват с материална доказателствена сила, която не е оборена с допустимите от закона доказателствени средства.

            По възраженията на оспорващите:

            На първо място жалбоподателите твърдят, че вотът на избирателите е неправилно отчетен поради отчитане на действителни бюлетини като недействителни при ясно изразен вот и поради предоставяне на слепени бюлетини с липсващ печат на СИК. За преценка на изложените възражения съдът е извършил преброяване на недействителните бюлетини, както и на действителните бюлетини за три от избирателните секции на територията на Община Кюстендил. Резултатате от преброяването са отразени подробно в обстоятелствената част на настоящото решение, като обобщаването им не води до промяна на изборния резултат. Налице е разлика между броя на недействителните бюлетини при преброяването им от съда в проверените общо 99 секции – 1310 и вписаните в протоколите на СИК -1382, която възлиза на 72 броя бюлетини. При цялостното преброяване  на вота за трите секции има разлика  от 9 гласа само за секция №93, а при другите е налице идентичност на данните. Констатациите сочат на допуснати нарушения на процесуалните правила при преброяване на подадените гласове, които съдът не  счита за съществени, доколкото не се отразяват на крайния резултат от изборния вот. Горният извод се основава на извършени преизчисления на общия брой недействителни бюлетини и на общия брой действителни бюлетини, включително за избрания за кмет на община Кюстендил кандидат с №37 на изборната бюлетина – П.П.. С оглед установените при преброяването резултати следва да се коригира общият брой на действителните, съотв.  на недействителните бюлетини на първо място с 72 броя бюлетини, които са отчетени като недействителни от ОИК, но не са установени от съда при преброяването на недействителните бюлетини на 99 секции. На второ място корекция следва да се извърши и с 45 броя недействителни бюлетини за 10 секции, които са отчетени от ОИК за такива, но съдът не ги е проверил поради непредставянето им по делото. Възприетият принцип от съда е за намаляване на броя на недействителните гласове с посочените числа и съответно за увеличаване на броя на действителните гласове със същите числа. При изчисленията промененият резултат е 1314 недействителни бюлетини /1431–72-45=1314/ вместо 1431 броя и 29 386 действителни бюлетини /29 269+72+45=29 386/ вместо 29 269 броя.

             На следващо място съдът намалява действителните гласове с гласовете на всички избиратели от секции №№ 93 и 109, приемайки, че упражненият вот в тези избирателни секции е съществено опорочен до степен на недействителност. По отношение на избирателна секция №93 вещите лица са установили, че в изибрателния списък   срещу имената на част от избирателите е налице подпис, но не са вписани техните единни граждански номера, вида и номера на документа за самоличност. Нарушена е разпоредбата на чл.197 ал.1 от ИК, която предвижда задължение за председателя или член на СИК да свери данните от документа за самоличност на избирателя с тези от избирателния списък и да впише в избирателния списък  единният граждански номер и вида и номера на документа за самоличност на избирателя преди да го допусне до гласуване. В случая, от представеното експертно заключение е безспорно установено, че визираното изискване на закона не е изпълнено. Констатираното нарушение на нормата на чл.197 ал.1 от ИК съдът преценява като съществено, доколкото засяга правилата за произвеждане на избора до степен на невъзможност да се провери самоличността на избирателя, респ. дали същият е упражнил лично активното си избирателно право. Наличието само на подпис срещу името на избирателя не доказва по безспорен и категоричен начин, че лицето, включено в избирателния списък е гласувало. Законовото изискване за вписване на единните граждански номера, на вида и номера на  личния документ цели удостоверяване на самоличността на избирателя и съответно възпрепятстване на изборните манипулации. Отсъствието на посочените данни поставя под съмнение личното упражняване на вот от страна на избирателите и е достатъчно да породи съмнения за манипулиране на изборния резултат. Горните изводи за допуснато съществено нарушение на  изборния процес съдът обосновава и на базата на сравнителен анализ на визирания текст на чл.197 ал.1 от ИК във  вр. с чл.52 ал.1 от ИК съответно с текста на чл.11 ал.2 от отменения Закон за местните избори. Безспорно е, че изискването по чл.11 ал.2 от ЗМИ  за предварително вписване на единните граждански номера, както и на документите за самоличност при съставяне на избирателните списъци, е отпаднало. Приложимите разпоредби на чл.52 ал.1 вр. с чл.197 ал.1 от Изборния кодекс предвиждат вписване на визираните данни на избирателите едва в изборния ден и то непосредствено преди гласуването. Очевидна е целта на законодателя – да се ограничат и ликвидират възможностите за опорочаване на изборния процес, конкретно с въвеждане на механизъм за проверка на самоличността на избирателите. В случая нарушението  засяга именно визирания механизъм, гарантиращ лично упражняване на вота от страна на избирателите, което се удостоверява освен чрез полагане на подпис и чрез отразяване на лични данни за гласувалия. Последните представляват допълнителна гаранция за надлежно упражняване на активното избирателно право и липсата им съществено засяга проведения избор до степен на недействителност. Отсъствието на данни за избирателя поставя под съмнение и извършването на проверката за идентичност по чл.197 ал.1 от ИК като условие за допускане на лицето до гласуване. Подписът срещу имената на част от лицата в избирателния списък не удостоверява по безспорен и категоричен начин, че същите са участвали в проведения избор. Вотът на избирателите в избирателна секция №93 е опорочен, поради което съдът приема за недействителни всички подадени гласове – 398 броя съобразно протокола на СИК.

            По идентични съображения за недействителни се считат и гласовете в избирателна секция №109, където вещите лица са установили предварително вписване на единните граждански номера, на вида и номера на документите за самоличност на избирателите, като е налице само подпис на част от същите / вж. заключението, в което се сочи, че списъкът е попълнен на компютър, т.е. предварително/. СИК не е изпълнила задължението си по чл.197 ал.1 от ИК, като наличието само на подпис срещу името на избирателя не доказва по безспорен и категоричен начин, че лицето, включено в избирателния списък е гласувало. Гласовете в секцията са 7, които също се изключват от общия брой действителни гласове. От констатациите на вещите лица е видно, че в избирателните списъци за секции  №№ 1,2,3,5,7,13,26,27,28,32,42,45, 47,49,50 и 81 частично липсват изискуемите от закона данни - ЕГН, документ за самоличност или подпис на избирателите, както и погрешно отразяване, че са гласували, като констатираните несъответствия касаят общо 71 броя гласове, които също следва да бъдат изключени от общия брой действителни гласове. Последният, след редуцирането му по посочените съборажения, възлиза на 28 910 действителни гласове /29 386-398-7-71=28 910/.

            Предвид изложените доводи за недействителност на вота на избирателите изцяло в секции №№93 и 109 и доколкото е известен броя гласове за обявения за избран с оспореното решение  кандидат с №37 П.П., то от получените за него гласове следва да се намалят тези в посочените секции, съотв. 177 гласа в секция №93 и 5 гласа в секция №109 или общо 182 гласа, т.е. от отчетените в протокола на ОИК гласове  15 494 се изключват 182 гласа и се явява разлика 15 312 гласа.  За установяване на най-неблагоприятния за избрания кандидат резултат, съдът намалява получените за него действителни гласове с още 71 броя, за които вещите лица установяват липса на данните по чл.197 ал.1 от ИК за част от избирателите, приемайки, че всички те са била за този кандидат или 15 312 – 71 = 15 241 броя действителни гласове.

            На следващо място, промяна в обявените от ОИК резултати следва да се извърши въз основа на констатираните от съда с участието на страните действителни бюлетини в процеса на проверка на недействителните бюлетини. Общият брой на приетите без оспорване за действителни бюлетини възлиза на 60, с които следва да бъде увеличен броят на действителните гласове на 28 970 / 28 910+60=28 970/. Обявеният за избран кандидат е получил 15 гласа от всички 60 действителни гласове и общият брой гласове за него е 15 256 /15 241 + 15 = 15 256/.

            На последно място корекцията на вота следва да се извърши въз основа на преценката на съда за дейстивтелност на т.нареч. спорни бюлетини, които са общо 14 броя. По отношение на тях е налице спор между страните по делото, като съдът е приложил копия от същите и  извършва преценка за действителността им както следва: бюлетина с вот за кандидат №8 от секция №14  /л.217 от делото/ - съдът я приема за действителна по см. на чл.225 ал.2 т.3 от ИК, доколкото знакът  на избирателя е  Х”  поставен в едно от квадратчетата със син химикал и е еднозначен, като  прекъснаната при изписването наклонена черта не го опорочава;  бюлетини от секция №16 на л.218 и 219 от делото, едната с вот за кандидат №8, а другата с вот за кандидат №37 - съдът счита за действителни, тъй като знакът  на избирателя е  Х”  поставен в едно от квадратчетата със син химикал и е еднозначен, като наклонът на линиите на две от бюлетините, но без свързване на краищата на линиите, не се отразява на  тяхната действителност /арг. чл.225 ал.2 т.3 ИК вр. с решение № 38-ПВР/МИ на ЦИК, допълнено с решение № 1403-ПВР/МИ на ЦИК/; бюлетина от секция №16 на л.220 от делото  - съдът счита за недействителна, тъй като поставеният знак не е  Х” и е налице свързване на краищата на наклонените линии; бюлетина  от секция №17 на л.221 от делото - съдът счита същата за недействителна, доколкото поставеният знак не е  Х” ; бюлетината от секция №20 с вот за кандидат №37  на л.222 от делото съдът счита за недействителна – поставеният знак не е  Х”; бюлетини от секция №20  на л.223 и 224 от делото съдът счита за недействителни, тъй като поставеният знак не е  Х”; бюлетини от секция №58 на л.225, 226 и 227 от делото - съдът приема за недействителни, доколкото поставеният знак не е  Х”; бюлетина от секция №47 на л.251 от делото с вот за кандидат №37 – съдът счита за действителна по см. на чл.225 ал.2 т.3 от ИК, доколкото знакът  на избирателя е  Х”  поставен в едно от квадратчетата със син химикал и е еднозначен, а надписът  „невалидна”, който може да се постави в хипотезите на чл.180 ал.3 и чл.181 ал.3 от ИК не е придружен с надлежно отбелязване в графа  „забележки” в избирателния списък / вж. заключението на вещите лица/, поради което не се отразява на действителността и;  бюлетини от секция №59 на л.253, 255 и 257 от делото - съдът счита за недействителни, тъй като поставеният знак не е  Х”. Следователно от спорните 14 бюлетини съдът счита за действителни 4 бюлетини и ги прибавя към общия сбор действителни гласове - 28 970, които стават 28 974. Съответно 2 от действителните бюлетини са с вот за кандидат №37, които следва да бъдат прибавени към общия брой действителни гласове за него  - 15 256  и същият възлиза на  15 258.

            Извършените корекции в отчетения вот на избирателите при избора на кмет на Община Кюстендил, вследствие на непосредствената проверка и преброяване от съда на недействителните бюлетини и на всички бюлетини за част от избирателните секции, както и вследствие на анализ и преценка на писмените доказателства по делото и на експертното заключение,  като крайни стойности са:  28 974 броя действителни гласове за избор на кмет на Община Кюстендил, вместо посочените в протокола на ОИК – Кюстендил 29 269 броя и съответно 15 258 броя действителни гласове за кандидата на Коалиция “Кюстендил”  П.Г.П., вместо посочените в протокола на ОИК-Кюстендил 15 494 броя. Предвид изложените данни и с оглед разпоредбата на чл.246 ал.3 от ИК, според която избран за кмет е кандидатът, получил повече от половината от действителните гласове, съдът счита оспореният избор за законосъобразен. Безспорно е, че кандидатът с №37 от кандидатската листа за избор на кмет на Община Кюстендил е получил повече от половината действителни гласове на избирателите. В този смисъл оспореното решение на ОИК-Кюстендил, с което е обявен за избран за кмет на община Кюстендил, на първия тур на изборите,  П.Г.П. *** е законосъобразно и правилно, поради което и на осн. чл.267 ал.10  от ИК съдът го потвърждава.

            Жалбоподателите оспорват законноста на изборния процес с доводи за  предоставяне на слепени бюлетини с липсващ печат на СИК, както и за  нарушения при провеждане на изборите предвид данните за  предоставяне на предварително попълнени бюлетини на избирателите. Възраженията са недоказани и неоснователни. По делото не са представени доказателства в подкрепа на изложеното. Свидетелката Петрова заявява, че от СИК е получила предварително попълнена бюлетина за избор на общински съветници, но не и за избор на кмет на общината, поради което съдът не подлага на преценка нейните твърдения като неотносими за правния спор.

            По отношение на възраженията за незаконосъобразно изготвяне на избирателните списъци с включване на лица, които са гласували в други избирателни секции или които реално не са гласували, съотв. невписване в избирателните списъци на лица, които имат право да гласуват като отговарящи на изискванията на чл.3 ал.4 от ИК, в съд. заседание на 08.11.2011год. съдът е дал указания за конкретизиране на обстоятелствата, което не е последвано от надлежни процесуални действия от страна на оспорващите. Предвид горната констатация възражението се явява недоказано и неоснователно.      

            Идентични са изводите на съда спрямо доводите на оспорващите за нарушения на чл.184 от ИК относно продължителността на изборния ден. Твърденията в жалбата са за това, че изборния ден е приключил в 19 часа при наличие на избиратели пред изборните секции, които не са допуснати да гласуват. Доказателства в подкрепа на изложеното не са представени по делото, поради което възражението за процесуални нарушения при порвеждане на оспорения избор се приема за неоснователно.

            Жалбоподателите считат оспорения избор за недействителен поради  опорочаване на тайната на изборния вот предвид прозрачността на изборните бюлетини. Като доказателства по делото са приети договор №18/07.10.2011год., сключен между  областния управител на Кюстендилска област и «Мобайл вижън» ЕООД-гр.София за изработване и печат на изборните бюлетини за местните избори, ведно с техническо задание към договора съобразено с техническите образци на бюлетините, утвърдени от ЦИК.  Въведените изисквания към хартията за отпечатване на бюлетините, съобразени с чл.162 ал.2 от ИК, са за плътна, непрозрачна хартия и тегло 120г/кв.м. Съдът, при извършена визуална проверка относно плътността на хартията на бюлетините за избор на кмет на община Кюстендил в съдебното заседание на 24.11.2011год., констатира, че квадратите с номерата на кандидатите при вглеждане се виждат, а при вглеждане срещу пряка светлина би могъл да се установи и вотът на избирателя. Изложените възражения, преценени в контекста на разпоредбата на чл.200 ал.3 от ИК  се приемат за неоснователни. Гласуването като етап от изборния процес предполага извършване на  фактически действия от избирателя и от секционната избирателна комисия в определена последователност. След поставяне на знак в квадратчето пред наименованието на избрания кандидат и сгъване на бюлетината, избирателят я подава на член на комисията, който я подпечатва повторно с печата на комисията и я връща на избирателя. Последият лично пуска бюлетината в избирателната урна. Касае се за динамичен процес, който изисква своевременна и адекватна реакция от членовете на СИК, а с оглед констатациите на съда, установяването на вота на избирателя при сгъната бюлетина предполага време за вглеждане и подходяща светлина. Именно динамиката на гласуването изключва на практика възможността за визуално възприемане на вота, поради което тайната на същия не е опорочена, както и действителността на проведения избор.

            В хода на съдебното производство и с оглед констатациите на вещите лица по приетата съдебна експертиза,  се допълни оспорването с доводи за липса на протоколи по чл.192 ал.4 от ИК. Възраженията са неоснователни. Безспорно е, че такива протоколи липсват сред предадените изборни книжа за преобладаващата  част от избирателните секции. Касае се за нарушение на законовите изисквания, което съдът квалифицира като несъществено. Целта на протоколите по чл.192 ал.4 от ИК е да се идентифицира печатът на избирателната секция, който е уникален. В случая не се констатира различие в подпечатването на изборните книжа, вкл. между протоколите на СИК и проверените непосредствено от съда и страните изборни бюлетини, поради което отсъствието на надлежен протокол по чл.192 ал.4 от ИК не се отразява съществено върху действителността на проведения избор.      

Предвид изложените съображения, съдът счита атакуваното решение на ОИК-Кюстендил, с което е обявен за избран за кмет на община Кюстендил, на първия тур на изборите, П.Г.П. *** за законосъобразен административен акт – постановен от орган с материална и териториална компетентност, в писмена форма и с необходимото съдържание по     чл.59 ал.2 от АПК вр. с чл.246 ал.2 и ал.3 от ИК,  в съответствие с  материалноправните разпоредби и целта на закона. Проведения избор е действителен, поради което оспореното  решение следва да бъде потвърдено.

С оглед неоснователността на жалбата и по арг. от чл.143 ал.1 от АПК в полза на жалбоподателите не се присъждат деловодни разноски. Оспорващите следва да заплатят възнаграждение на вещите лица в декларирания от тях размер общо 750лв. или по 250лв. на всяко от вещите лица. Възражението за прекомерност на  възнаграждението се приема от съда за неоснователно. Същото е съобразено с критериите по чл.29 ал.1 от Наредба №1/2008г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, като в случая следва да се подчертае сложността и спецификата на поставените задачи, обема на извършената работа  и срочността на изпълнение предвид  кратките срокове за приключване на съдебното производство по чл.267  от ИК. Оспорващите следва да заплатят разликата до пълния размер на възнаграждението на вещите лица общо 450 лв. или по 150лв. на всяко от вещите лица.      

            Водим от изложените съображения  и на осн. чл.267 ал.10  Изборния кодекс, Административният съд

                                                            Р   Е   Ш   И:

           

            ПОТВЪРЖДАВА  Решение №298 от 24.10.2011год. на Общинска избирателна комисия - Кюстендил, с което е обявен за избран за кмет на община Кюстендил, на първия тур на изборите,  П.Г.П. ***.

            ОСЪЖДА Политическа партия „Българска социалистическа партия”, представлявана по делото от упълномощния представител И.М.К. ***  и  М.Й.Ш. ***, да заплатят на вещите лица К.И.В. ***, ЕГН **********, Г.Й.С. ***, ЕГН ********** и Е.А.К. ***, ЕГН ********** възнаграждение за изготвената експертиза  в размер на 450лв. или по 150лв. на всяко вещо лице. 

             Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от обявяването му на страните.

            Преписи от решението да се връчат на страните.

                                                       

 

                                                        АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: