Р Е Ш Е Н И Е

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Номер           204           Година  2011, 09.12., град  Кюстендил

 

Административен съд – Кюстендил                                                     

 

НА ПЪРВИ ДЕКЕМВРИ                                                  Година       2011

 

В открито съдебно заседание в следния състав:

                                              

                                                                       СЪДИЯ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА 

С участието на прокурора

Секретар: А.М.

Като разгледа  докладваното от съдия  ПЕТРОВА адм. д. № 367  по описа за 2011г.

ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:

Политическа партия  Българска социалистическа партия /БСП/, представлявана от И.М.К. и адв. М.Ш., оспорва решение №299/24.10.2011г., обявено на 26.10.2011г., на Общинската избирателна комисия /ОИК/ – Кюстендил, с което е обявен резултата от избора на общински съветници на изборите, проведени на 23.10.2011г. и е извършено разпределение на мандатите между партиите и коалициите от партии.

И.М.К. оспорва същото решение и от свое име, в качеството си на кандидат за общински съветник от кандидатската листа на БСП.

Цитираното решение на ОИК – Кюстендил е оспорено и от М.А.Х., лично, в качеството му на кандидат за общински съветник от кандидатската листа на БСП. В проведените съдебни заседания се представлява от адв. М.Ш..

Гореизложените оспорвания са предявени чрез обща жалба.

С влязло в сила определение № 573 /л. 41, 42/, постановено в закрито съдебно заседание от 02.11.2011г. е оставена без разглеждане жалбата в частта й от жалбоподателя И.М.К. поради липса на правен интерес и е прекратено производството в същата част.

Излагат се следните оплаквания:

1. Вотът на избирателите на територията на община Кюстендил е неправилно отчетен, като в повечето от избирателните секции резултатите в протоколите не съответстват на действителните такива; Оплакването е конкретизирано в открито съдебно заседание на 10.11.2011г. от адв. М.Ш. /л.183, стр. 2 от делото/ с посочване номерата на избирателните секции, за които се твърди, а именно : 1, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 50, 58, 59, 60. Оспорва се изцяло резултата, отчетен в избирателна секция 102, тъй като в протокола на секционната избирателна комисия е отразено, че са гласували 100% от избирателите, а това всъщност не е така. Сочат се гласни доказателствени средства в тази връзка. Същото възражение се въвежда и по отношение отчетените резултати в протоколите на секционните избирателни комисии за избирателни секции 96 и 97. Оспорва се изцяло и  изборният резултат за избирателна секция 93 - с. Коняво, като се сочи, че в избирателния списък извършеното гласуване е удостоверено чрез подписите на избирателите, без да е снета самоличността им преди това въз основа на документите им за самоличност и това последно действие да намери израз в посочване в избирателния списък на ЕГН и номера на лична карта на всеки избирател.

2. Във всички избирателни секции на територията на община Кюстендил са приети от секционните избирателни комисии за недействителни бюлетини, в които вотът на избирателя е ясен и категоричен, като поставеният в съответното квадратче /квадрат 8 за БСП/ знак „Х”е „удебелен”, по-малък или леко излязъл от полето, в което се гласува, но отговарящ на изискванията на Изборния кодекс /ИК/ и съответните решения на Централната избирателна комисия /ЦИК/.

3. Голяма част от бюлетините, които са приети за действителни и в които е осъществено гласуване в квадрат 2 – политическа партия „ГЕРБ” и квадрат 37 – коалиция от партии „Коалиция Кюстендил” /КК/, знакът „Х” е очертан предварително с линия и с химикал, различен от син. Тези бюлетини са изнасяни от избирателните секции и раздавани. Въпреки указанията на съда в съдебно заседание на 10.11.2011г. изложените оплаквания не са конкретизирани.

4.В някои секции членовете на секционните избирателни комисии за раздавали слепени бюлетини. При слепените бюлетини в едната, върху която е поставен  първия печат, е отразяван вота на избирателя, а върху гърба на втората е поставян втория печат. Така при броенето тези бюлетини са отразени като недействителни. Счита се, че това твърдение се потвърждава от обстоятелството, че в протоколите на много секционните избирателни комисии са отразени брой бюлетини /действителни и недействителни/ по – голям от броя на гласувалите избиратели. Оплакването не е конкретизирано.

5. Изборният резултат е опорочен и поради несъответствие между данни от протоколите на секционните избирателни комисии и данните, отразени в масива на информационно обслужване.

6. В така нар. забранителен списък са били включени лица, които имат право да гласуват, а до гласуване са допуснати лица, нямащи право на глас. Сочи се също, че в нарушение на ИК в избирателните списъци са дописвани лица, които вече са гласували в други секции, както и лица, които реално не са упражнили правото си на глас. По отношение на тези оплаквания съдът е изискал от адв. Ш., пълномощник на жалбоподателите по тази жалба, да посочи конкретни лица от избирателните списъци, за да бъдат събрани и съответни относими доказателствени средства /протокол от с.з. на 10.11.2011г., л. 186, стр. 2 от делото/. Това е сторено с изрични изявления на адв. Ш. в открити съдебни заседания на 18.11.2011г. /л. 398/ и 23.11.2011г. /л. 447, горе/ и се отнася до лица, които са вписани в избирателен списък № 1 със следните номера :49, 67, 407, 408, 514, 611, 629, 722, 739, 803.

7. Изборът е опорочен и поради нарушаване тайната на вота,изразяващо се в прозрачността на бюлетините, с които е извършено гласуването.

8. Изборният ден не във всички секции е приключил в 20, 00 часа. В някои от секциите в нарушение на решението на ЦИК, с което беше удължен изборния ден на територията на Република България, гласуването е приключило в 19, 00 часа без всички избиратели да са упражнили правото си на глас.

9. В много от секциите изборният ден е прекратен в 20, 00 часа и вратите са затворени без да са събрани личните карти на избирателите, които са били пред секциите с намерение и желание да гласуват.

Последните две изброени оплаквания не са конкретизирани с посочване на избирателни секции, в които твърдяното нарушение се е осъществило.

В хода на устните състезания по делото адв. М.Ш., пълномощник на политическа партия „БСП” и жалбоподателя М.А.Х., доразвива наведените в жалбата възражения. Счита се, че изборът на общински съветници е изцяло опорочен поради установени в съдебното производство нарушения на избирателния процес, които са особено съществени – нарушаване изискванията на чл. 197 от ИК, както по отношение на всички, упражнили правото си глас в избирателна секция 93 – с. Коняво, така и по отношение на още 89 лица, за които е установено въз основа заключението на вещите лица, че в избирателния списък не са посочени ЕГН и/или лична карта или пък липсва подпис на избирател. Счита се за изцяло опорочен вота за общински съветници и поради прозрачността на бюлетините, както и вследствие зачитане на огромен брой действителни бюлетини за недействителни.

Предявена е жалба и от коалиция от партии „Земеделци и предприемачи за Кюстендил” /ЗПК/, чрез представителя А.И.Д., както и лично от това лице в качеството му на кандидат за общински съветник. Голяма част от изложените в жалбата им оплаквания са аналогични на възраженията по жалбата на политическа партия БСП и М.А.Х., като е конкретизирано, че много действителни бюлетини с отразен ясен знак „Х” в квадрат 23 – за коалиция от партии ЗПК са приети за недействителни, че в избирателната секция 58 – с. Жиленци са раздавани на избирателите предварително попълнени бюлетини с отбелязване на „Х” в квадрат  37 – за коалиция от партии КК. Сочи се, че изборите са опорочени и поради обстоятелството, че в някои секции /не е конкретизирано/ са изгонени застъпниците на коалиция от партии ЗПК при броенето на бюлетините, не са поставяни печати върху бюлетините в началото на изборния ден, като например в избирателната секция 87 - с. Багренци. Сочи се и грешка при изчисляване на общинската избирателна квота, като се вземат предвид обявените данни на интернет сайта на ЦИК за общия брой на действителните гласове за избор на общински съветници – 28 461 гласа. При това положение и съобразно броя на общинските съветници – 37 се сочи, че общинската избирателна квота е 769, 22 гласа, което приблизително равно на 769 гласа. Твърди се, че коалиция от партии ЗПК е събрала 779 гласа, при което в нарушение на ИК при определяне на резултатите и разпределение на мандатите с обжалваното решение на ОИК – Кюстендил не й е признато правото да участва в общинския съвет с един общински съветник. Иска се обявяване избора за недействителен или отмяна решението на ОИК – Кюстендил поради допуснати технически грешки или грешки в изчисляването и връщане на преписката съгласно чл. 267, ал. 10, изр. второ. По предявената жалба е образувано административно дело № 371/2011г., което на основание чл. 213 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/ е съединено за разглеждане в едно производство с административно дело № 367/2011г. – определение № 580/04.11.2011г., л. 65. Жалбоподателите по тази жалба се представляват по пълномощие от адв. А. И..

Срещу решение № 299 от 24.10.2011г. на ОИК – Кюстендил е предявена и жалба от кандидатите за общински съветници от кандидатската листа на политическа партия „Движение за права и свободи” – И.С.Ч. и Е.Е. И.. Навежда се оплакване аналогично на изложените по предходните жалби във връзка с незаконосъобразно отчитане на действителни бюлетини с поставен ясен и недвусмислен знак „Х” в квадрат 7 – за ДПС като недействителни. Сочи се, че е съмнителен в този смисъл „фрапиращият” /цитат от жалбата/ брой недействителни бюлетини в избирателни секции 1, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 50, 58, 59, 60. Иска се ръчно преброяване на всички недействителни бюлетини. Образувано е административно дело № 370/2011г., което с определение № 584 от 07.11.2011г. /л. 86/ е съединено с адм. дело № 367/2011г. Жалбата се поддържа в открито съдебно заседание от Е.Е. И., която се присъединява към доказателствените искания направени от адв. М.Ш..

Предявена е жалба и от А.И.А., в качеството му на кандидат за общински съветник от кандидатската листа на политическа партия „Партия за хората от народа”. Сочи съмненията си за манипулативност и нечестност при провеждане на изборите на 23.10.2011г., за което фактите и обстоятелствата са от категорията на общоизвестните и не се нуждаят от доказване. Навежда оплакване във връзка с така нар. „забранителни списъци”, което е до голяма степен аналогично на посоченото от предходните жалбоподатели. Счита, че поради съществуването им, голяма част от имащите право на глас, не са успели реално да го упражнят. Същевременно са гласували лица, които нямат право на глас /ученици и студенти/. Счита, че законодателната уредба в ИК създава различни условия за достъп до медийни услуги на партиите и коалициите, участващи в изборите, което е в нарушение на чл. 10 от Конституцията. В жалбата на А.И.А. се твърди, че при определяне на изборните резултати не е приложен правилно метода на Хеър – Ниймайер за определяне на резултатите от гласуването за общински съветници. Възразява се, че изборът на територията на община Кюстендил, в частност за общински съветници, е продължил извън рамките на указаната максимална продължителност на изборния ден. Твърди се, че е било налице явлението „купуване/продаване на гласове”. Сочи се, че масово е нарушавано правилото на чл. 210 от ИК, което се е отразило и върху отчитане на изборния резултат. Иска се обявяване недействителност на проведения избор за общински съветници. В хода на устните състезания по делото жалбоподателят А. развива съображения, че са допуснати съществени нарушения на производствените правила, обезпечаващи законосъобразното провеждане на изборите, поради което оспореното решение е опорочено по см. чл. 146, т. 3 от административно – процесуалния кодекс /АПК/. Като изключително тежко нарушение на материалноправни разпоредби се счита неспазване изискването по чл. 162, ал. 2 от ИК за непрозрачност на бюлетините – порок по чл. 146, т. 4 от АПК. Счита се, че в нарушение принципите за достъпност, публичност, прозрачност по чл. 12, ал. 1 от АПК и за последователност и предвидимост по чл. 13 ОИК – Кюстендил не е открила свой интернет сайт. Становището е, че в проведения съдебен процес е установено невярно установяване и отразяване на изборните резултати, което е обусловило неточното им и невярно изчисляване. Като най-съществено от наведените основания за недействителност на изборите А. сочи високото числово изражение на „изборния праг” /има се предвид общинската избирателна квота от 780 гласа/, което е в противоречие с норми на Конституцията. Сочи се несъответствие между пасивното процесуално поведение на партиите и коалициите от партии, които са с най-висок изборен резултат в изборите за общински съветници и високия обществен интерес от водения съдебен процес. Счита се, че в тази връзка е несъответна и процесуалната активност на прокуратурата, която не е взела участие в процеса. В предявената от А.И.А. жалба е инкорпорирано и оспорване на решение № 298 от 24.10.2011г. на ОИК – Кюстендил, с което е определен изборния резултат за избор кмет на община Кюстендил.

Ответникът – Общинската избирателна комисия /ОИК/ - Кюстендил не се представлява по делото и не изразява становище по спора. С писмени молби представя писмени доказателствени средства, както и изисканите от съда изборни книжа.

С определение на съда № 573 от 02.11.2011г. са конституирани като заинтересувани страни всички избрани общински съветници, а именно : Н.Г.Т., В.П.П., Б.Х.Г., М.В.Н., Л.С.С., Л.А.К., О.О.А., Е.Е.С., Б.Б.М., М.Й.Ш., И.М.К., Л.Г.Ч., О.П.С., И.М.А., К.С.А., Х.М.А., К.Г.Я., М.С.Р., Л.В.С., А.С.Д., С.А.Б., И.С.А., С.К.С., А.З. Л. – М., В.В.И., Л.П.С., Т.В.К., Е.Е.А., К.Г.П., П.Н.П., Ч.Т.Н., С.Д.В., Р.А.В., Н.Б.К., В.Х.С., Р.Н. Р. – Т., И.Х.П..

С определение № 583 от 04.11.2011г. са конституирани като заинтересувани страни и всички партии, коалиции от партии и инициативни комитети, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници, а именно : политическа партия “Герб”, представлявана от В.П.П.; политическа партия “Движение за права и свободи”, представлявана от И.С.Ч.; политическа партия “Атака”, представлявана от М.К.С.; политическа партия “Български земеделски народен съюз”, представлявана от Т.Х.Ц.; политическа партия “Ред, законност и справедливост”, представлявана от М.С.Р., политическа партия “Партия за хората от народа”, представлявана от И.П.М.; политическа партия “ВМРО – Българско национално движение”, представлявана от М.Н.В.; политическа партия “Българска демократична общност”, представлявана от В.Н.М., политическа партия “Движение експерти за регионите”, представлявана от П.С.  П.; политическа партия “Зелените”, представлявана от О.Г.Г.; политическа партия “Партия на българските жени”, представлявана от Р.И.В.; коалиция от партии “Инициатива за Кюстендил “Осогово”, представлявана от Г.Б.Д.; коалиция от партии “Коалиция за развитие на Кюстендил”, представлявана от Б.Й.В.; политическа партия “Земеделски съюз “Александър Стамболийски”, представлявана от Д.Б.Т.; политическа партия “Зелена партия”, представлявана от Л.А.Т.; политическа партия “Лидер”, представлявана от К.З.К.; политическа партия “Обединена социалдемокрация”, представлявана от Й.З.Ч.; коалиция от партии “Коалиция Кюстендил”, представлявана от Т.А.; политическа партия “Партия на българските комунисти”, представлявана от И.Б.Б.; коалиция от партии “Синя коалиция за Кюстендил”, представлявана от И.Х.П.; Инициативен комитет за Б. П. И. – независим, представляван от Н.Г.Н.; политическа партия “Еси”, представлявана от Т.А.И.; политическа партия “Българската левица”, представлявана от С.Х.Д.; Инициативен комитет за А. И. В. – независим, представляван от К.В.Б.;

Заинтересуваните страни В.В.И., К.Г.П., Р.Н. А. – Т., Ч.Т.Н. и Н.Б.К. оспорват  жалбите.

Заинтересуваната страна К.Г.Я. присъства на проведените съдебни заседания, но не изразява становище по основателността на жалбите.

Политическа партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”, представлявана от Д.Б.Т., изразява чрез представителя си становище за извършени нарушения на изборния процес.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Политическа партия „Ред, законност и справедливост” се представлява в съдебно заседание от представителя си М.С.Р., който не изразява становище по основателността на предявените жалби.

Кюстендилският административен съд, след като извърши служебна проверка за допустимостта на оспорванията, счете следното :

Предявените жалби отговарят на изискванията за редовност и допустимост по АПК, както и на специфичните изисквания в ИК предвид естеството на оспорения акт. Изложени са конкретни оплаквания и възражения в жалбите, които са уточнени и доразвити в проведените съдебни заседания. Същите очертават предмета на съдебната проверка. Жалбите са предявени в срока по чл. 267, ал. 1 от ИК и от субекти, които са легитимирани съгласно текста на тази разпоредба да оспорят действителността на проведения избор за общински съветници за община Кюстендил. По- горе се посочи, че в жалбата на А.И.А. се съдържа и оспорване решението на ОИК – Кюстендил за избор на кмет на община Кюстендил – решение № 298/24.10.2011г.  В тази й част жалбата на А. е недопустима. Поради обстоятелствата, че А. не е регистриран като кандидат за кмет и е предявил жалбата от свое име, а не от името на партия или коалиция, регистрирала такъв и по аргумент от чл. 267, ал. 1 от ИК, същият не е измежду субектите, легитимирани да оспорят решението за определяне изборните резултати от избора на кмет на община. Следва в тази й част жалбата на А. да се остави без разглеждане, а производството съответно да се прекрати. 

Кюстендилският административен съд, след като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, прие за установено следното от фактическа страна:

По делото са събрани като доказателства удостоверение за регистрация на кандидат за общински съветник № 10/20.09.2011г, удостоверение за регистрация на кандидат за общински съветник № 210/27.09.2011г., удостоверение за регистрация на кандидат за общински съветник № 142/27.09.2011г., удостоверение за регистрация на кандидат за общински съветник № 148/27.09.2011г. и удостоверение, издадено от председателя на ОИК – Кюстендил /л. 105 от делото/, въз основа на които се установява, че жалбоподателите М.А.Х., А.И.Д., И.С.Ч., Е.Е. И. и А.И.А. са регистрирани като кандидати за общински съветници в изборите за Общински съвет – Кюстендил, проведени на 23.10.2011г. Първият е от листата на БСП, вторият от листата на коалиция от партии “Земеделци и предприемачи за Кюстендил”, следващите двама от листата на политическа партия “Движение за права и свободи” и А. от листата на политическа партия “Партия за хората от народа”.

Въз основа на приетите като доказателства по делото изборни книжа се установява, че партиите и коалицията – жалбоподатели са регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници на община Кюстендил, проведени на 23.10.2011г. Това се установява и по отношение на онези заинтересувани страни по делото, които са конституирани с определение № 583/04.11.2011г. /л. 78/.

С оспореното решение на ОИК – Кюстендил са обявени за избрани за общински съветници лицата, конституирани като заинтересувани страни с определение на съда № 573/02.11.2011г.

Оспореното решение № 299 от 24.10.2011г. е обявено на 26.10.2011г. съгласно удостоверителното изявление на председателя на ОИК – Кюстендил, инкорпорирано на л. 3 от решението – л. 29 от делото.

В решение № 299 от 24.10.2011г. е посочено, че броят на общинските съветници за община Кюстендил е 37. Въз основа на приетия като доказателство по делото заверен препис от оспореното решение /л. 74/ се установява, че на 24.10.2011г., 15, 00 часа ОИК – Кюстендил на основание чл. 243, , ал. 2 и чл. 247 от ИК и получените данни от протоколите на секционните избирателни комисии /СИК/ с решението си е определила, че общинската избирателна квота е 780 действителни гласа и че няма независими кандидати, които да са избрани за общински съветници. С т. ІІІ от решението въз основа на изборните резултати е разпределила мандатите за общински съветници по партии и коалиции от партии, както следва : за политическа партия “Герб” – 9 броя; за политическа партия “Българска социалистическа партия” – 8 броя; за политическа партия “Ред, законност и справедливост” – 2 броя;за коалиция от партия “Инициатива за Кюстендил – Осогово” -  два броя; за политическа партия “Лидер” – 2 броя;за коалиция от партии “Кюстендил” – 13 броя; за коалиция от партии “Синя коалиция за Кюстендил” – 1 брой; Въз основа на това разпределение е обявила за избрани за общински съветници от кандидатските листи на посочените в решението партии и коалиции съответни лица.

В приетия като доказателство по делото заверен препис от протокола на ОИК – Кюстендил за избиране на общински съветници от 23.10.2011г. /л. 77, 76, 75/ е отразено, че броят на СИК в общината е 109, броят на избирателите според част І и ІІ на избирателните списъци при предаване на СИК е 57 062, броят на избирателите вписани в допълнителните страници в част І и ІІ от избирателните списъци е 69, броят на избирателите в допълнителните списъци е 13, броят на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за общински съветници е 26. В протокола на ОИК е констатирано, че броят на гласувалите според положените в избирателните списъци подписи е 30 665. Такъв е и броят на намерените в избирателните урни бюлетини. Броят на недействителните гласове /бюлетини/ за общински съветници е 1817, а на действителните 28 848. Съгласно протокола на ОИК за участващите в изборите за общински съветници партии, коалиции и независими кандидати е отчетен следният брой действителни гласове : за политическа партия “Герб” – номер 2 в бюлетината – 5673 гласа; за политическа партия “Движение за права и свободи” – номер 7 в бюлетината – 715 гласа; за политическа партия БСП – номер 8 в бюлетината – 5011 гласа; за политическа партия “Атака” – номер 9 в бюлетината – 713 гласа; за политическа партия “Български земеделски народен съюз” – номер 13 в бюлетината – 207 гласа; за политическа партия “Ред, законност и справедливост” – номер 14 в бюлетината – 884 гласа; за политическа партия “Партия за хората от народа” – номер 15 в бюлетината – 260 гласа; за политическа партия “ВМРО – Българско национално движение” – номер 17 в бюлетината – 228 гласа; за политическа партия “Българска демократична общност” – номер 18 в бюлетината – 66 гласа; за, политическа партия “Движение експерти за регионите” – номер 22 в бюлетината – 129 гласа; за коалиция от партии “Земеделци и предприемачи за Кюстендил” – номер 23 в бюлетината – 779 гласа; за политическа партия “Зелените” – номер 25 в бюлетината – 73 гласа; за политическа партия “Партия на българските жени” – номер 26 в бюлетината – 696 гласа; за коалиция от партии “Инициатива за Кюстендил “Осогово” – номер 27 в бюлетината – 1011 гласа; за коалиция от партии “Коалиция за развитие на Кюстендил” – номер 28 в бюлетината – 624 гласа; за политическа партия “Земеделски съюз “Александър Стамболийски” – номер 31 в бюлетината – 204 гласа; за политическа партия “Зелена партия” – номер 32 в бюлетината – 60 гласа; за политическа партия “Лидер” – номер 33 в бюлетината – 1117 гласа; за политическа партия “Обединена социалдемокрация” – номер 34 в бюлетината – 109 гласа; за коалиция от партии “Коалиция Кюстендил” – номер 37 в бюлетината – 8259 гласа; за политическа партия “Партия на българските комунисти” – номер 38 в бюлетината – 163 гласа; за коалиция от партии “Синя коалиция за Кюстендил” – номер 44 в бюлетината – 843 гласа; за Б. П. И. – независим – номер 45 в бюлетината – 181; за политическа партия “Еси” – номер 46 в бюлетината – 211 гласа; за политическа партия “Българската левица” – номер 48 в бюлетината – 147 гласа; за А. И. В. – независим – номер 49 в бюлетината – 485 гласа.

В следващата част от решението си съдът ще извърши анализ и оценка на събраните доказателствени средства, като заедно с мотивите си за това кои факти приема за установени и защо, ще формира и правните си изводи съобразно приетото за установено и въз основа на закона.

Водещият критерий при преценката дали са допуснати съществени нарушения на изборния процес, които да имат за последица недействителност на избора, следва да бъде отразило ли се е реално и по какъв начин всяко едно от сочените, респективно установените нарушения, на определения с решението на ОИК изборен резултат и разпределението на мандатите. За съществено следва да бъде прието само онова нарушение, недопускането на което би обусловило различен краен резултат.

По делото е изготвена и приета без възражения от страните тройна съдебна експертиза по поставена задача в с.з. на 10.11.2011г.

Във връзка със заключението по нея в съдебни заседания на 18.11.2011г. /л. 398/и 23.11.2011г. /л. 447, горе/ адв. М.Ш. е конкретизирала възражението на първите двама жалбоподатели за това, че са допуснати до гласуване лица, които нямат това право /по различни причини/, както и че други, притежаващи активно избирателно право не са допуснати да го упражнят реално. Аналогично оплакване се съдържа и в жалбата на А.И.А., така че следващите в тази връзка мотиви се отнасят и за него. Адв. М.Ш. изрично е уточнила, че това възражение се отнася до лицата, вписани в избирателния списък към секция 1 с номера : 49, 67, 407, 408, 514, 611, 722, 739, 803 поради констатациите на вещите лица, че срещу данните им в избирателния списък е отбелязано относно представените от тях лични карти, че са невалидни. Направеното уточнение и констатираните по него факти не се намират в причинно – следствена връзка със съдържащото във възражението твърдение. Въпреки това съдът дължи проверка на оплакването, така както то е конкретизирано, а на практика и изменено по съдържание. По делото е приета като доказателство справка рег. № 21123/28.11.2011г., изготвена и издадена от служители на Областната дирекция на МВР в кръга на службата им, в която е официално удостоверено, че лицата с горепосочените номера в избирателния списък към секция 1 са с валидни лични карти, като са цитирани номерата на последните. Те съвпадат с тези по избирателния списък. Изводът е, че така конкретизираното възражение е неоснователно, като почиващо на недоказани твърдения за факти. Извън направеното уточнение оплакването не следва да бъде обсъждано от съда. В съдебния процес по оспорване на изборните резултати се подлагат на проверка чрез събиране на относими доказателства и следваща от това преценка твърдения за конкретни нарушения. Този съдебен процес не може да има за цел установяване на каквито и да било евентуално допуснати нарушения, за които и самите жалбоподатели нямат нужното познание, а най – общо ги предполагат само поради съмненията си от чисто политически характер в съответните опоненти. Такъв характер има оплакването, съдържащо се жалбите на БСП и М.А.Х., на А.И.Д. и коалицията от партии ЗПК, че членовете на избирателните комисии са раздавали слепени бюлетини. Твърдението за този факт не е уточнено. Същото не е и установено и въз основа на събраните по делото доказателствени средства – гласни в лицето на свидетелите Е. Б.Т. и Г. Д. Г. ***. на 25.11.2011г./ и писмени. Оплакването не е подкрепено със съответни фактически установявания и чрез извършените в съдебния процес оглед и ръчно броене на бюлетини. По аналогични съображения е неоснователно и съдържащото се в жалбите възражение за незаконосъобразно провеждане на изборния процес поради раздаване на предварително попълнени бюлетини в полза на кандидатските листи с най-високи резултати.

Въз основа на изследването, извършено от вещите лица в частта по отношение на избирателните списъци, се констатират три групи хипотези, както следва : 1. случаи, в които срещу името и адреса /постоянен или настоящ/ на избирател, явил се да гласува, са вписани данни за ЕГН и/или номер на лична карта, но липсва подпис; 2. случаи, в които е налице подпис, но не се вписани както ЕГН, така и номер на лична карта; и 3. случаи, в които са вписани или ЕГН, или номер на лична карта и фигурира подпис; От съдържанието на т. 7 от протокола на ОИК – Кюстендил, както и на т. 5 от протоколите на СИК, които ще бъдат разгледани подробно по-долу, следва несъмненият фактически извод, че избирателите, които са се явили в избирателните секции и дори е снета самоличността им, но не са положили подпис в избирателния списък, не са включени към броя на гласувалите лица. Това от една страна не налага броят на гласувалите лица да бъде намален с общия брой избирателите в случая по т.1 от изброените по-горе, а именно с общия брой на онези лица, за които в избирателните списъци са вписани ЕГН и/или лична карта, но не е положен подписа им. Белезите на тази хипотеза и приложимите административнопроизводствени норми в ИК, а именно чл. 197, ал. 1 и чл. 200, ал. 3, т. 5 сочат, че става дума за случаи, в които избирателят се е явил да гласува, снета е неговата самоличност от председателя или друг определен със съответно решение член на СИК, като са вписани в избирателния списък лични данни от документа за самоличност, но същият този избирател не е гласувал. За последното свидетелства липсата на подписи в тези случаи в избирателните списъци. Полагането на подписа е с двояко значение. От една страна се удостоверява извършеното гласуване, а от друга това действие представлява заключителният елемент от фактическия състав по гласуването – по аргумент от чл. 200, ал. 3 ИК. Неполагането на подпис означава, че не се е осъществил фактическият състав по гласуване, т.е. такова не е налице. Ето защо законосъобразно броят на избирателите по т. 1 от очертаните по-горе хипотези не е включен в общия сбор на гласувалите избиратели. А оттук следва, че неполагането на подпис в разгледаните случаи не опорочава вота за общински съветници, тъй като не е част от упражнения такъв. Съответно броят на избирателите по избирателните списъци, за които са вписани данни за ЕГН и/или лична карта, но липсва подпис, не следва и да бъде изключван и/или прибавян и в мотивите на настоящото решение, както към броя на действителните, така и към броя на недействителните гласове, материализирани чрез бюлетини. Поради това, че анализираните факти не се отразяват върху крайния резултат от проведените избори, наведените във връзка с тях възражения са неоснователни.

Относно хипотезата по т. 2 /вж. по- горе/ - случаи, в които е налице подпис в избирателния списък срещу името и адреса на избирателя, но не са вписани както ЕГН, така и номер на лична карта : по съображения аналогични на изложените в предходния абзац, изводът е, че след като е положен подпис, то е осъществено гласуване. Тези гласове обаче са недействителни. При упражняването им е нарушена разпоредбата на чл. 197, ал. 1 от ИК. Тя предвижда задължение за председателя или член на СИК да свери данните от документа за самоличност на избирателя преди да го допусне до гласуване. Невписването на данните от документа за самоличност, както ЕГН, така и вида и номера на същия, сочи неизвършена проверка за самоличността на избирателя. Наличието само на подпис срещу името на лицето означава, че е осъществено гласуване. Не е ясно обаче и е невъзможно да бъде установено дали активното избирателно право е упражнено от носителя му, дали това е сторено лично и чия воля е изразена. Следователно, с оглед гаранциите, които предоставя за законосъобразно упражняване правото на глас, нарушаването на чл. 197, ал. 1 ИК в посочения смисъл, е съществено. Това следва и от сравнителното тълкуване разпоредбата на чл. 197, ал. 1 ИК във вр. с чл. 52, ал. 1 ИК с текста на чл. 11, ал. 2 от Закона за местните избори /отм./ -ЗМИ. Изискването по чл. 11, ал. 2 от ЗМИ за предварително вписване на единните граждански номера, както и на документите за самоличност при съставяне на избирателните списъци, е отпаднало. Приложимите разпоредби на чл. 52, ал. 1 във вр. с чл. 197, ал. 1 от ИК предвиждат вписване на тези данни едва в изборния ден и то непосредствено преди гласуването на всеки от избирателите, поотделно. И така осъщественото в разглежданата хипотеза гласуване, макар и недействително, е материализирано чрез подадени бюлетини и съответно е отчетено. Гласовете на избирателите в разглежданата хипотеза /по т. 2 по – горе/ са включени в общия сбор на гласувалите. Това е установено по отношение на един избирател в избирателния списък за секция 53 /избирателят е с номер в списъка 354/ и за всички гласували в избирателна секция 93 – с. Коняво /заключението към експертизата, л. 278/. Видно от протокола на СИК в секция 93 са гласували 410 избиратели. Т.е. броят гласове, който съответства на броя избиратели в разглежданата хипотеза, е 411. В това число влизат и отчетените за недействителни бюлетини по други причини, които съгласно протокола на СИК за секция 93 са 31. Т.е. съгласно гореизложеното всички останали гласове /бюлетини/, отчетени като действителни – 379 в секция 93 и 1 от секция 53, следва да бъдат сборувани с общия брой на установените недействителни бюлетини / 379 + 1 + 1817 – сбор на недействителните бюлетини по протокола на ОИК – Кюстендил = 2197/ и извадени от броя на гласувалите /всички бюлетини/ в общината, а именно : 30 665 – 2197 = 28 468. Полученото число представлява общият брой на действителните бюлетини, установен от съда, съобразно приетите за установени до тук факти и изложените правни съображения. Съответно следва да бъдат намалени и действителните бюлетини за партиите, коалициите от партии и независимите кандидати поотделно с броя на отчетените такива за секция 93, а именно : за политическа партия “Герб” – номер 2 в бюлетината – 5673 гласа – 54 гласа = 5619 гласа; за политическа партия “Движение за права и свободи” – номер 7 в бюлетината – 715 гласа – 4 гласа = 711 гласа; за политическа партия БСП – номер 8 в бюлетината – 5011 гласа – 78 гласа = 4933 гласа; за политическа партия “Атака” – номер 9 в бюлетината – 713 гласа – 5 гласа = 708 гласа; за политическа партия “Български земеделски народен съюз” – номер 13 в бюлетината – 207 гласа – 61 гласа = 146 гласа; за политическа партия “Ред, законност и справедливост” – номер 14 в бюлетината – 884 гласа – 13 гласа = 871 гласа; за политическа партия “Партия за хората от народа” – номер 15 в бюлетината – 260 гласа – 1 глас = 259 гласа; за политическа партия “ВМРО – Българско национално движение” – номер 17 в бюлетината – 228 гласа – 8 гласа = 220; за политическа партия “Българска демократична общност” – номер 18 в бюлетината – 66 гласа – 1 глас = 65 гласа; за политическа партия “Движение експерти за регионите” – номер 22 в бюлетината – 129 гласа – 2 = 127 гласа; за коалиция от партии “Земеделци и предприемачи за Кюстендил” – номер 23 в бюлетината – 779 гласа – 9 гласа = 770 гласа; за политическа партия “Зелените” – номер 25 в бюлетината – 73 гласа /няма подадени за тази партия в секция 93/; за политическа партия “Партия на българските жени” – номер 26 в бюлетината – 696 гласа – 21 гласа = 675; за коалиция от партии “Инициатива за Кюстендил “Осогово” – номер 27 в бюлетината – 1011 гласа – 7 гласа = 1004 гласа; за коалиция от партии “Коалиция за развитие на Кюстендил” – номер 28 в бюлетината – 624 гласа - 8 гласа = 616 гласа; за политическа партия “Земеделски съюз “Александър Стамболийски” – номер 31 в бюлетината – 204 гласа – 18 гласа = 186 гласа; за политическа партия “Зелена партия” – номер 32 в бюлетината – 60 гласа – 3 гласа = 57 гласа; за политическа партия “Лидер” – номер 33 в бюлетината – 1117 гласа – 11 гласа = 1106 гласа; за политическа партия “Обединена социалдемокрация” – номер 34 в бюлетината – 109 гласа /няма отчетени бюлетини в секция 93/; за коалиция от партии “Коалиция Кюстендил” – номер 37 в бюлетината – 8259 гласа – 59 гласа = 8200 гласа; за политическа партия “Партия на българските комунисти” – номер 38 в бюлетината – 163 гласа /няма отчетени бюлетини в тази секция/; за коалиция от партии “Синя коалиция за Кюстендил” – номер 44 в бюлетината – 843 гласа – 13 гласа = 830 гласа; за Б. П. И. – независим – номер 45 в бюлетината – 181 гласа – 1 глас = 180 гласа; за политическа партия “Еси” – номер 46 в бюлетината – 211 гласа /няма отчетени бюлетини в секция 93/; за политическа партия “Българската левица” – номер 48 в бюлетината – 147 гласа – 1 глас = 146 гласа; за А. И. В. – независим – номер 49 в бюлетината – 485 гласа – 1 глас = 484 гласа.

По третата хипотеза - случаи, в които са вписани или ЕГН, или номер на лична карта и фигурира подпис /вж. т. 3 по-горе/. При констатираните от вещите лица случаи, попадащи в тази група, не  е налице недействителност на вота. Наличието на подпис, както и вписването на част от личните данни – ЕГН или номера и вида на документа за самоличност означава, че избирателят се е явил в секцията, в чийто избирателен списък е включен, представил е документа си за самоличност, последната е снета от председателя или друг член на СИК, осъществено е гласуване, удостоверено с подписа на избирателя. Присъствието на част от данните по документа самоличност в избирателния списък еднозначно сочи, че е извършена проверка за самоличността по представен документ за това. Т.е. изпълнено е изискването, гарантиращо лично упражняване на активното избирателно право. Не следва тези гласове да бъдат извадени от действителните. Направените възражения са неоснователни.

В заключението по изготвената тройна съдебна експертиза е констатирано от вещите лица, че някои от данните от протоколите на СИК, съответно от протокола на ОИК – Кюстендил, са погрешно въведени в информационния масив. Това обаче не се е отразило върху крайния резултат от избора, тъй като изчисляването му, респективно разпределението на мандатите, е осъществено въз основа на действително установените цифри. Следователно наведените в тази връзка възражения са неоснователни. Неоснователно е и оплакването на  жалбоподателите коалиция от партии “Земеделци, предприемачи за Кюстендил” и А.И.Д., че в резултат на неточно въведени данни в информационния масив е осъществено погрешно пресмятане на общинската избирателна квота. Действително, съгласно констатациите на вещите лица, като данни за общия брой на действителните гласове е въведена цифра, различна от тази по протокола на ОИК – Кюстендил, но при изчисляване на общинската избирателна квота очевидно е взето предвид установеното в протокола на ОИК число и съобразно него резултатът е математически вярно изчислен.

Неоснователни са и наведените с жалбите възражения във връзка с отразените резултати за  секции 23, 96, 97 и 102, сочещи че са гласували всички, имащи право на глас избиратели, т.е. 100%. Вещите лица са установили, че съгласно избирателните списъци – част І и ІІ за тези секции броят на избирателите е 833 в секция 23, 348 в секция 96, 89 в секция 97 и 574 в секция 102, но в съответните графи от протоколите на СИК е посочен поради техническа грешка вместо броя на избирателите по избирателните списъци, броя на гласувалите. Т.е. в тези секции реално не е била налице, но не е и отчетена 100 % избирателна активност. Допуснатата техническа грешка не се е изразила в погрешно пресмятане на крайния изборен резултат. Тези фактически и правни изводи се утвърждават въз основа на допуснатия и извършен оглед, респективно ръчно броене на всички бюлетини в горепосочените избирателни секции. Относно цялостните резултати, установени при огледа и ръчното броене съдът ще изложи мотиви и по-долу.

В заключението към изготвената експертиза, в изпълнение на поставена задача, е констатирано, че върху и вътре в чувалите с изборни книжа не са осъществени нерегламентирани въздействия с цел при последваща проверка, каквато е например съдебната такава, да се констатират различни от отчетените резултати или да се закрепят манипулирани такива. Тези констатации са формирани въз основа оглед състоянието на чувалите с изборни книжа, начина на запечатването им, външния им вид като цяло, както и състоянието и начина на запечатване на помещението по чл. 242, ал. 8 от ИК /вж. заключението по експертизата, л. 279 – л. 290 и разпита на вещите лица в о.с.з. на 18.11.2011г./. Ето защо направените в тази връзка възражения също са неоснователни. Поради констатациите за физическата цялост и липса на външна намеса по отношение на изборните книжа след приключване на изборите и отчитане на изборните материали, е без основание и възражението за нарушаване в по-голяма част от секциите на изискването за съставяне на протокол по чл. 192, ал. 4 за уникалния начин, по който е маркиран печата на всяка СИК. При условието – наличие на уникална маркировка на всеки един от печатите на съответните СИК на територията на избирателния район, липсата на съответни протоколи не е съществена.Този извод съдът формира като изхожда от единствения правнозначим критерий, а именно отразило ли се е констатираното нарушение на ИК върху крайния изборен резултат. Отрицателният отговор на този въпрос сочи липса на съществено нарушение и неоснователност на наведените оплаквания.

Оспорванията, основани на оплаквания за по – ранно или по-късно приключване на изборния ден са неоснователни съобразно възприетия по-горе критерий как това се е отразило на крайния изборен резултат.

Не е конкретизирано и е останало недоказано твърдението в жалбата на А.И.Д. и коалиция от партии ЗПК, че в някои секции са изгонени застъпниците им. В подкрепа на същото не е посочено и събрано нито едно доказателствено средство. В показанията на разпитаните по делото свидетели също не се възпроизвеждат възприятия за такива обстоятелства.

Не се подкрепят от съда оплакванията на А.И.А. за противоречие на законодателната уредба на изборите с Конституцията на Република България. По тези въпроси е сезиран Конституционния съд, който съобразно правомощието си по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията се е произнесъл със свое решение № 4 от 2011г. Приложимите разпоредби от ИК са останали извън обсега на установената с това решение противоконституционност.

В съдебно заседание на 10.11.2011г. на основание чл. 193, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/ с определение на съда е открито производство по оспорване верността на представените и събрани като доказателства по делото протоколи на СИК и съответно на ОИК – Кюстендил. За целите на това производство са допуснати оглед и ръчно броене на всички недействителни бюлетини, както и изцяло на изборните книжа относно избирателни секции 16, 23, 93, 97, 58 и 102. Мотивите на съда за допускане извършването на тези процесуални действия за събиране на доказателства, респективно за относимостта и необходимостта на последните, са развити в протокола от съдебното заседание.

Тук е мястото да съдът да вземе отношение по възражението на жалбоподателите за нарушаване тайната на вота поради прозрачност на бюлетините. Във връзка с това са събрани писмени доказателствени средства за проведена от областния управител на Област Кюстендил обществена поръчка по възлагане изработването на бюлетини, включително и такива за избор на общински съветници. Въз основа на тези писмени доказателствени средства се установява, че използваните бюлетини са били изработени в съответствие с утвърдения от Централната избирателна комисия образец. Не е допусната исканата от страните химическа експертиза поради съображението, че евентуалното нарушаване на изискванията за състава и плътността на хартията не е съществено, а от основно значение е прозрачността, установима с невъоръжено око и дали тя води до разкриване на вота. В открито съдебно заседание на 25.11.2011г. въз основа оглед на една произволно избрана действителна бюлетина се извърши констатация за прозрачността й. Този факт обаче сам по себе си не опорочава по посочения начин изборния процес. С оглед неговата динамика и естеството му на поредица от последователни фактически действия, които се извършват в указания от ИК ред от членовете на СИК и самия избирател, не е мислима възможност за поставящия втория печат върху гърба на бюлетината член комисията да се вгледа в нея с необходимото внимание и за нужното време, за да разкрие вота на избирателя. Още повече, че чисто фактически и съгласно указанията на ЦИК в решенията й, действията по снемане самоличността на избирателя, подаване на непопълнената бюлетина с един печат върху гърба й и впоследствие поставяне на втория печат преди пускане в избирателната урна се извършват от различни членове на СИК под контрола и наблюдението на останалите. Това допълнително препятства разкриване тайната на вота в този динамичен процес и я гарантира. Възражението, поддържано от всички жалбоподатели, е неоснователно.

Констатациите на решаващия орган въз основа огледа и ръчното броене на всички изборни книжа, в частност бюлетини, за избирателните секции 16, 23, 58, 93, 97, 102 са материализирани в протокола за съдебното заседание, проведено на 25.11.2011г. Установените факти относно броя на действителните бюлетини за всички партии, коалиции от партии и независими кандидати, участващи в изборите за общински съветници, съвпадат с отразените такива в протоколите на СИК за избирателни секции 16, 23, 97, 58. Т.е. удостоверените в тези протоколи обстоятелства за броя на действителните гласове /бюлетини/ са верни и оспорването по чл. 193, ал. 1 от ГПК в тази му част е неуспешно. Същото е неуспешно и в частта за констатираните факти, сочещи броя на действителните бюлетини и в протоколите на всички останали СИК, чиито изборни книжа, респективно бюлетини не са допуснати до броене. Съдът изхожда от положението, че протоколите на СИК представляват официални свидетелстващи документи, съставени от съответни длъжностни лица, в кръга на службата им, по установените форми и ред /чл. 179, ал. 1 от ГПК/ и притежават материална доказателствена сила. Презумпцията за вярност на съдържащите се в тях удостоверителни изявления относно броя на действителните бюлетини не е оборена по делото. При осъщественото ръчно броене съдът е констатирал различни данни относно отчетените действителни бюлетини за секции 93 и 102. Тези данни относно секция 93 /установени в с.з. 56 действителни бюлетини за политическа партия “Герб” – номер 2 в бюлетината, а в протокола на СИК – 54; установени в с.з. 62 действителни бюлетини за политическа партия “БЗНС” – номер 13 в бюлетината, а в протокола на СИК – 61, протокол от 25.11.2011г., л. 470/ не се отразяват на крайния резултат, тъй като по-горе по изложени вече съображения съдът извади от броя на действителните бюлетини всички отчетени такива за секция 93 – с. Коняво. За секция 102 се констатира, че относно политическа партия “Българската левица” – номер 48 в бюлетината – е налице само една действителна такава. Т.е. неверни са констатациите в протокола на СИК за секция 102, че за цитираната партия са подадени 11 бюлетини. Разликата от 10 бюлетини следва да бъде приспадната от общия брой на действителните, съгласно установеното и прието по-горе от съда, т.е. 28 468 – 10 = 28 458, както и от общото число на подадените за тази партия действителни бюлетини, т.е. 147 гласа – 1 глас от секция 93 – 10 гласа от констатираното несъответствие = 136 гласа.

Както вече се посочи, в проведените съдебни заседания по делото бяха допуснати и извършени оглед и ръчно броене на всички недействителни бюлетини. При него се установи, че действителни бюлетини са били отчитани от СИК за недействителни. Обобщени, тези резултати сочат наличие на 129 повече  действителни бюлетини за различни партии, коалиции от партии и независими кандидати. Същите следва да се прибавят към общата бройка на действителните бюлетини, съгласно установените по-горе данни от съда, а именно : 28 458 + 129 = 28 587. Разпределени по партии, коалиции от партии и независими кандидати установените действителни бюлетини, които незаконосъобразно са били отчетени като недействителни променят спрямо гореизложеното броя на гласовете за всеки поотделно, както следва :  за политическа партия “Герб” – номер 2 в бюлетината – 5673 гласа – 54 гласа = 5619 гласа + 7 = 5626; за политическа партия “Движение за права и свободи” – номер 7 в бюлетината – 715 гласа – 4 гласа = 711 гласа + 14 = 725; за политическа партия БСП – номер 8 в бюлетината – 5011 гласа – 78 гласа = 4933 гласа + 28 = 4961; за политическа партия “Атака” – номер 9 в бюлетината – 713 гласа – 5 гласа = 708 гласа + 4 = 712; за политическа партия “Български земеделски народен съюз” – номер 13 в бюлетината – 207 гласа – 61 гласа = 146 гласа + 1 = 147; за политическа партия “Ред, законност и справедливост” – номер 14 в бюлетината – 884 гласа – 13 гласа = 871 гласа + 6 = 877; за политическа партия “Партия за хората от народа” – номер 15 в бюлетината – 260 гласа – 1 глас = 259 гласа + 3 = 262; за политическа партия “ВМРО – Българско национално движение” – номер 17 в бюлетината – 228 гласа – 8 гласа = 220 + 4 = 224; за политическа партия “Българска демократична общност” – номер 18 в бюлетината – 66 гласа – 1 глас = 65 гласа /не се установява отчитане на действителни бюлетини като недействителни/; за политическа партия “Движение експерти за регионите” – номер 22 в бюлетината – 129 гласа – 2 = 127 гласа /аналогично на предходното положение/; за коалиция от партии “Земеделци и предприемачи за Кюстендил” – номер 23 в бюлетината – 779 гласа – 9 гласа = 770 гласа + 3 = 773; за политическа партия “Зелените” – номер 25 в бюлетината – 73 гласа /няма подадени за тази партия в секция 93/ + 1 = 74; за политическа партия “Партия на българските жени” – номер 26 в бюлетината – 696 гласа – 21 гласа = 675 + 7 = 682 гласа; за коалиция от партии “Инициатива за Кюстендил “Осогово” – номер 27 в бюлетината – 1011 гласа – 7 гласа = 1004 гласа + 5 = 1009; за коалиция от партии “Коалиция за развитие на Кюстендил” – номер 28 в бюлетината – 624 гласа - 8 гласа = 616 гласа + 2 = 618; за политическа партия “Земеделски съюз “Александър Стамболийски” – номер 31 в бюлетината – 204 гласа – 18 гласа = 186 гласа + 3 = 189; за политическа партия “Зелена партия” – номер 32 в бюлетината – 60 гласа – 3 гласа = 57 гласа + 1 = 58; за политическа партия “Лидер” – номер 33 в бюлетината – 1117 гласа – 11 гласа = 1106 гласа + 1 = 1107; за политическа партия “Обединена социалдемокрация” – номер 34 в бюлетината – 109 гласа /няма отчетени бюлетини в секция 93/ + 2 = 111; за коалиция от партии “Коалиция Кюстендил” – номер 37 в бюлетината – 8259 гласа – 59 гласа = 8200 гласа + 21 = 8221; за политическа партия “Партия на българските комунисти” – номер 38 в бюлетината – 163 гласа /няма отчетени бюлетини в тази секция/ + 2 = 165; за коалиция от партии “Синя коалиция за Кюстендил” – номер 44 в бюлетината – 843 гласа – 13 гласа = 830 гласа + 5 = 835; за Б. П. И. – независим – номер 45 в бюлетината – 181 гласа – 1 глас = 180 гласа + 3 = 183; за политическа партия “Еси” – номер 46 в бюлетината – 211 гласа /няма отчетени бюлетини в секция 93/ + 3 = 214; за политическа партия “Българската левица” – номер 48 в бюлетината – 136 гласа; за А. И. В. – независим – номер 49 в бюлетината – 485 гласа – 1 глас = 484 гласа + 3 = 487.

Преценката за действителността на бюлетините е извършена от съда съобразно строго очертания начин на гласуване в чл. 200, ал. 3, т. 1 от ИК, като съответно от числото на счетените за недействителни бюлетини са извадени  преценените като действителни 129 бюлетини. Начинът на гласуване във всяка една от тях е установен при огледа и подробно описан на съответното място в съдебния протокол. Критерият е дали гласуването е осъществено съобразно чл. 200, ал. 3, т. 1 от ИК, а именно чрез знак „Х”, поставен само квадрата на една партия, коалиция от партии или независими кандидати, със син химикал. Спазването на тези изисквания съдът счита за съществено, тъй като същите са заложени в законодателната уредба на изборния процес с цел постигане еднозначност при изразяването на вота от една страна, а от друга гарантират осъществяването на тайно гласуване. Наличието и на двете условия при упражняване на активното избирателно право е от основно и принципно значение за законосъобразността на избора. Това положение следва от една от началните разпоредби в ИК, наименована „Основни принципи” – чл. 2. Без да допуска компромис със спазването на посочените изисквания, съдът прие за действителни и всички онези бюлетини, в които знакът „Х” не изпълва съответния квадрат – по –малък е или е по- голям и частите му излизат от квадрата, но не засягат друг, поставен е накриво, съставящите го линии не са прави или напълно правилно очертани или са налице други външни недостатъци в резултат специфики в почерка на избирателите, неграмотност, неумелост и т.н. Във всички тези случаи съдът е съблюдавал вотът да е изразен еднозначно и поставеният знак да не сочи по какъвто и да било начин личността на избирателя, който е негов автор. Всъщност, следва да се отбележи, че относно действителността на всички 129 бюлетини между жалбоподателите и техните пълномощници и/или представители не е бил налице спор при предявяването и огледа в съдебно заседание. Присъстващите жалбоподатели, техните пълномощници и/или представители са изразили в тези случаи единно и непротиворечиво становище, което впоследствие е възприето по гореизложените мотиви и от съда.

Разликата в броя на действителните, респективно недействителните бюлетини, съответно гласове, води до различно число на общинската избирателна квота. Съдът я изчислява съгласно нормата на § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс /ДР на ИК/ и решение № 17 – МИ от 07.07.2011г. за приемане на Методика за определяне на резултатите от гласуването за общински съветници и кметове на Централната избирателна комисия /ЦИК/, обн., ДВ, бр. 53 от 12.07.2011г. Според § 1, т. 17 от ДР на ИК и чл. 5 от решението на ЦИК  общинската избирателна квота се получава като общата сума на действителните гласове се раздели на броя на членовете на общинския съвет, като, когато полученото частно не е цяло число, общинската избирателна квота е най-близкото по-голямо цяло число. Т.е. в случая : 28 587 : 37 = 772, 62, което според цитираното правило следва приблизително да се приравни на 773. Това е числото на общинската избирателна квота, което е различно от определеното от ОИК – Кюстендил – 780. Това показва, че установеният от съда различен брой на действителните, респективно недействителните бюлетини /гласове/ би могъл да обуслови различни резултати от определените с оспореното решение. Съдът констатира, че съгласно установеното по-горе и изхождайки от разпоредбата на чл. 8 от решението на ЦИК, право на участие в разпределението на мандатите имат следните участници в изборния процес : политическа партия “Герб” – номер 2 в бюлетината с 5626 гласа; политическа партия БСП – номер 8 в бюлетината с 4961 гласа; политическа партия “Ред, законност и справедливост” – номер 14 в бюлетината с 877; коалиция от партии “Земеделци и предприемачи за Кюстендил” – номер 23 в бюлетината със 773 гласа; коалиция от партии “Инициатива за Кюстендил “Осогово” – номер 27 в бюлетината с 1009 гласа; политическа партия “Лидер” – номер 33 в бюлетината с 1107 гласа; коалиция от партии “Коалиция Кюстендил” – номер 37 в бюлетината с 8221 гласа; коалиция от партии “Синя коалиция за Кюстендил” – номер 44 в бюлетината с 835 гласа; В съответствие с приложената към решение № 17 – МИ от 07.07.2011г. методика по разработения в нея метод Хеър – Ниймайер /на основание чл. 247 от ИК/ съдът извърши проверка за законосъобразното разпределение на мандатите, като при нея съобрази установените по-горе в съдебното решение факти, а именно : сумата на действителните гласове на партиите и коалициите от партии, между които се извършва разпределението на мандатите, се разделя на броя на мандатите, в случая :23 409 : 37 = 632, 67567 /квота на Хеър/. Следва разделяне на получените действителни гласове за всяка партия или коалиция от партии съгласно установеното в съдебното решение на квотата на Хеър, т.е. на числото 632, 67567. При това се получават следните резултати : за политическа партия “Герб” – номер 2 в бюлетината – 8, 89; за политическа партия БСП – номер 8 в бюлетината – 7, 84; за политическа партия “Ред, законност и справедливост” – номер 14 в бюлетината – 1, 38; за коалиция от партии “Земеделци и предприемачи за Кюстендил” – номер 23 в бюлетината 1, 22; за коалиция от партии “Инициатива за Кюстендил “Осогово” – номер 27 в бюлетината 1, 59; за политическа партия “Лидер” – номер 33 в бюлетината – 1,74; за коалиция от партии “Коалиция Кюстендил” – номер 37 в бюлетината – 12, 99; за коалиция от партии “Синя коалиция за Кюстендил” – номер 44 в бюлетината – 1, 31; При това положение разпределението на мандатите между посочените партии и коалиции от партии съгласно т. 5 и т. 6 от методиката е следното : за политическа партия “Герб” – номер 2 в бюлетината – 9 мандата; за политическа партия БСП – номер 8 в бюлетината – 8 мандата; за политическа партия “Ред, законност и справедливост” – номер 14 в бюлетината – 1 мандат; за коалиция от партии “Земеделци и предприемачи за Кюстендил” – номер 23 в бюлетината – 1 мандат; за коалиция от партии “Инициатива за Кюстендил “Осогово” – номер 27 в бюлетината – 2 мандата; за политическа партия “Лидер” – номер 33 в бюлетината – 2 мандата; за коалиция от партии “Коалиция Кюстендил” – номер 37 в бюлетината – 13 мандата; за коалиция от партии “Синя коалиция за Кюстендил” – номер 44 в бюлетината – 1 мандат;

Съдът дължи да подчертае, че изчисляването и констатирането на резултати и обусловеното от тях разпределение на мандати в съдебното решение е осъществено с оглед целите на съдебната проверка за законосъобразност. Както вече се посочи, отговор на релевираните в жалбите възражения и оплаквания следва да се даде съобразно единствения критерий – дали констатираните нарушения са дали реално отражение на изборния резултат. За да се прецени последното, при наличие на горепосочените разлики в броя на констатираните от съда действителни, респективно недействителни бюлетини/гласове с тези в протоколите на СИК и ОИК – Кюстендил, се оказва, че извършената проверка е дължима от решаващия орган. Съобразно установения краен резултат, проверката на съда сочи, че жалбите на политическа партия ”БСП”, М.А.Х., И.С.Ч. и Е.Е. И. и А.И.А. са неоснователни. Жалбата на коалиция от партии „Земеделци и предприемачи за Кюстендил” и на А.И.Д. е основателна. Тъй като съгласно изложените по-горе мотиви, изборът за общински съветници на община Кюстендил не е опорочен изцяло, то не следва и упражняване на съдебното правомощие по чл. 267, ал. 10, изр. І от ИК да се обяви изборът за недействителен. Установените от съда резултати, макар и обусловени от някои съществени нарушения на норми от ИК /мотиви, по-горе/, придават на разглежданата хипотеза на незаконосъобразност белези, аналогични с тези при допусната грешка в пресмятането по чл. 267, ал. 10, изр. ІІ ИК – установен е резултат, различен от отразения в протокола на ОИК. При това положение следва съдът да постанови решение с последиците по чл. 267, ал. 10, изр. ІІ. Следва по основателната жалба на А.И.Д. и представляваната от него коалиция от партии да се присъдят деловодни разноски в размер на 100 лева – заплатено адвокатско възнаграждение /пълномощно на л. 175 от делото/.

По отношение на неоснователните жалби съдът ще упражни правомощието си по чл. 172, ал. 2 от АПК /приложим субсидиарно/, като ги отхвърли. Неоснователни са съответните искания за присъждане на деловодни разноски.

Воден от изложеното КЮСТЕНДИЛСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

Р Е Ш И :      

ОТМЕНЯ решение № 299 от 24.10.2011г., обявено на 26.10.2011г., на Общинската избирателна комисия – Кюстендил по жалбата на коалиция от партии „Земеделци, предприемачи за Кюстендил” и А.И. ***, в качеството му на кандидат за общински съветник, с което е обявен резултата от избора на общински съветници на изборите, проведени на 23.10.2011г. и е извършено разпределение на мандатите между партиите и коалициите от партии и изпраща книжата на Общинската избирателна комисия за определяне и обявяване на действителните резултати съгласно мотивите на съдебното решение.

            ОТХВЪРЛЯ жалбите на политическа партия „Българска социалистическа партия”, на М.А.Х. ***, в качеството му на кандидат за общински съветник от кандидатската листа на тази партия,  на И.С.Ч. и Е.Е. И. и двамата с адрес ***, в качеството им на кандидати за общински съветници от кандидатската листа на политическа партия „Движение за права  и свободи” и на А.И. ***, в качеството му на кандидат за общински съветник от кандидатската листа на политическа парти „Партия за хората от народа” срещу решение № 299 от 24.10.2011г., обявено на 26.10.2011г., на Общинската избирателна комисия – Кюстендил с което е обявен резултата от избора на общински съветници на изборите, проведени на 23.10.2011г. и е извършено разпределение на мандатите между партиите и коалициите от партии.

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.И. *** срещу решение № 298 от 24.10.2011г. на Общинската избирателна комисия – Кюстендил за определяне на изборните резултати от избора на кмет на община Кюстендил и ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част.

            ОСЪЖДА Общинската избирателна комисия – Кюстендил да заплати на коалиция от партии „Земеделци, предприемачи за Кюстендил” и А.И. *** сумата от 100 лева, представляваща сторени в производството разноски за адвокатско възнаграждение.

           

            Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд  в 7 дневен срок от обявяването му.

 

                                                                                               СЪДИЯ :