Р Е Ш Е Н И Е

 

2014, 28.04.

 

67

 

Кюстендил

 
 


Номер                                                   Година                                       Град

 

 

                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГР. КЮСТЕНДИЛ

           

На двадесет и втори април, две хиляди и четиринадесета година,  

в публично съдебно заседание, в следния състав:

                                                                                     СЪДИЯ:  ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

С участието на секретаря И.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  Д. ПЕТРОВА адм. дело № 71/2014г. по описа И ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО :        

            На основание § 15 от Преходните и заключителни разпоредби на Изборния кодекс, обн., Дв, бр. 19 от 05.03.2014г. производството е по реда на чл. 267 и сл. Изборния кодекс /обн. в ДВ, бр. 9 от 28.01.2011г., отм., ДВ, бр. 19 от 05.03.2014г./

Политическа партия “ГЕРБ”, представлявана от пълномощника адв. М.Т.П., оспорва решение № 00001/23.03.2014г. на Общинската избирателна комисия /ОИК/ – С б, с което е определен резултата от избора за кмет на с. О., община С б и е обявен за избран на втори тур на частични местни избори, проведени на 23.03.2014г., за кмет на с. О., община С б, област Кюстендил - Й.Г.К..

В жалбата са развити следните оплаквания:

1. в процеса на гласуване е осъществено многократно нарушаване разпоредбата на чл. 195, ал. 1 /доп., ДВ, бр. 17 от 2013г./ от Изборния кодекс отм./, като са допуснати до гласуване избиратели с лични карти с изтекъл срок на валидност, без да е представено от същите удостоверение за издаване на лични документи. Счита се, че нарушението е съществено, тъй като броят на избирателите допуснати до гласуване в нарушение на посочената разпоредба е по-голям от разликата в обявените действителни гласове между двамата кандидати.

2. при преброяване на подадените бюлетини и определяне на изборния резултат от втория тур на изборите на 23.03.2014г. секционната избирателна комисия /СИК/ е приела за действителни бюлетини такива, в които гласуването е извършено в нарушение на чл. 200, ал. 1 и сл. от Изборния кодекс /отм./. Твърди се, че значителна част от бюлетините, приети за действителни, са попълнени със знак, различен от “Х”, с химикал, различен от синия, знакът “Х” целенасочено е удебеляван, за да се наруши тайната на вота. Твърди се, че са приети за действителни и бюлетини, в които са поставени специални символи. Сочи се, че същевременно са приети за недействителни бюлетини, в които вотът на избирателя е отразен съобразно изискванията на Изборния кодекс /отм./. В резултат на тези нарушения броят на действителните и недействителните бюлетини е различен от този, отразен в протокола на СИК. Счита се, че нарушенията са съществени, тъй като при недопускането им резултатът от гласуването би бил различен определения и обявен с решението на ОИК С б.

3. при гласуване и определяне на изборните резултати от членовете на СИК е установена една бюлетина, която е по утвърдения образец и е над броя на бюлетините за гласуване, предадени на СИК за осъществяване на гласуването. Така всъщност СИК е получила за втория тур на изборите 1051 бюлетини, а не 1050, както е отразено невярно в протокола на СИК. Това обстоятелство не е отразено в протокола на СИК. Бюлетината е била установена в края на изборния ден и по решение на СИК е била разкъсана и поставена така в изборните материали. Твърди се, че бюлетината е била използвана за гласуване по така наречения механизъм “индианска нишка”. Счита се, че нарушението е съществено, тъй като чрез него вотът на избирателите е контролиран и по този начин опорочен. В о.с.з. на 14.04.2014г. пълномощникът на страната – жалбоподател конкретизира твърдението, като сочи, че механизмът “индианска нишка”, използван за контролиране на вота, се осъществява по следния начин: избирателят влиза в помещението на СИК със съответно попълнена отвън бюлетина и гласува с нея, а тази, която му е дадена от членовете на СИК изнася навън, тя съответно се попълва и внася от следващия избирател и т.н. /вж. изявлението на адв. М. П. в протокола от о.с.з. на 14.04.2014г., л. 104, стр. 2, абзац 5 от делото/.

С жалбата и в първото по делото съдебно заседание на 09.04.2014г. на основание чл. 193 от Гражданския процесуален кодекс е оспорена истинността на протокола на СИК относно верността на отразените в него данни във връзка с изборните книжа и резултатите от гласуването.

В хода на устните състезания по делото пълномощникът на ПП “ГЕРБ” адв. М. П. поддържа и развива изложените в жалбата оплаквания. Сочи, че събраните доказателствени средства установяват неверност на голяма част от данните по протокола на СИК, включително относно броя на предоставените за гласуване бюлетини /1051 вместо 1050/, броя на действителните бюлетини за двамата кандидати, броя на недействителните и други. Развива съображения, че допускането на едно лице да гласува с лична карта с изтекъл срок на валидност, гласуване на друго лице с чужда лична карта и отбелязването срещу името на трето лице на ЕГН и номер на лична карта без поставяне на подпис от избирателя в избирателния списък са факти, установени по несъмнен начин в съдебния процес, които сочат на допуснати съществени процесуални нарушения и сами по себе си са достатъчни, за да обосноват недействителност на проведения избор. Счита се, че при недопускането им резултатът от изборите за кмет на с. О. би бил различен от оспорения.

Ответникът – Общинската избирателна комисия /ОИК/ - С.б. се представлява от председателя А. А., който оспорва жалбата. Счита, че изборите за кмет на с. О., община С б, област Кюстендил се проведени законосъобразно. Позовава се на обстоятелството, че в течение на изборния ден и в период от 24 часа след приключването му в ОИК С.б. не са постъпили каквито и да било оплаквания от действия на членове на СИК, жалби за нарушения на изборния процес и т.н. Обосновава становището си и с факта, че протоколите на СИК и ОИК са подписани от всичките им членове без възражения и особени мнения, в тях не са налице поправки и т.н. В хода на устните състезания по делото представителят на ОИК - С.б. счита, че въпреки установените по безспорен начин нарушения във връзка с установяване самоличността преди гласуване на двама от гласувалите избиратели и констатираната една действителна бюлетина, счетена за недействителна, същите не са се отразили върху крайния изборен резултат, поради което проведеният избор е действителен.

С определение № 148 от 02.04.2014г. избраният за кмет на кметство с. О., община С.б. – Й.Г.К. е конституиран като заинтересувана страна по делото. Оспорва жалбата. Счита оспорените решения на ОИК - С.б. за законосъобразни, а изборният резултат от изборите, проведени на 23.03.2014г. за кмет на с. О., община С.б., за действителен.

Кюстендилският административен съд, след като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, прие за установено следното от фактическа страна:

С Указ № 259 на Президента на РБ, публ. в ДВ бр. 110 от 21.12.2013г. е насрочен частичен избор за кмет на кметство с. О., област К, на 16 март 2014 г.

Съгласно удостоверение № 1/13.02.2014г. /л. 12/ Й.Г. К с ЕГН ********** е регистриран за кандидат за кмет на кметство с. О. в изборите на 16 март 2014г. от листата на Политическа партия „ГЕРБ”.

Вторият тур на частичните местни избори за кмет на кметство с. О., община С б, област К е проведен на 23.03.2014г. между кандидатите от листите на Местна коалиция „*** – Й.Г.К. и на Политическа партия „ГЕРБ” – Й.Г. К.

С решение от 23.03.2014г. на ОИК – С б за избиране на кмет на кметство с. О. е определен изборния резултат от проведения втори тур на местните избори, а именно : за кандидата на Местна коалиция „***” – Й.Г.К. – 311 гласа; за кандидата на Политическа партия „***Й.Г. К – 298 гласа; С решението е обявен за избран Й.Г.К. с ЕГН **********, получил 311 действителни гласове. Видно от съдържанието на решението изборният резултат е определен на основание чл. 246 от Изборния кодекс /отм./ и данните от протокола на СИК.

С решение № 38 – ЧМИ/23.03.2014г. е обявено решението на ОИК – С.б. за определяне на изборния резултат и обявяване на избрания кандидат, което въз основа на решение № 39 – ЧМИ/23.03.2014г. е публикувано и на сайта на ОИК – С.б. на 23.03.2014г. в 23, 30 часа.

В приетия като доказателство по делото заверен препис от протокола на Секционна избирателна комисия /СИК/ за избирателна секция № 104100007 за избиране на кмет на кметство с. О., община С.б., област Кюстендил, подписан от всички членове на СИК, е удостоверено, че гласуването на 23.03.2104г. е започнало в 07, 00 часа и е приключило в 20, 00 часа на същия ден. В част І от протокола, попълнена преди отваряне на избирателната урна, е посочено, че броят на регистрираните кандидатски листи е две, броят на бюлетините, получени по реда на чл. 187, ал. 1 от ИК /отм./ - 1050, броят на избирателите според част І и част ІІ от избирателния списък при предаването му на СИК – 950, броят на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък – 627; посочено е, че в изборния ден в изборните помещения са присъствали двама застъпници, двама представители на политически партии или коалиции и един наблюдател. Отразени са и следните данни: брой на неизползвани бюлетини – 422; брой на унищожени от СИК бюлетини – 1; Посочено е, че извън избирателна урна не са констатирани и обявени по реда на чл. 180, ал. 3 и чл. 181, ал. 3 за недействителни бюлетини, относно които е нарушена забраната за показване начина на гласуване преди пускането им в избирателната урна и забраната за заснемане начина на гласуване посредством възпроизвеждаща техника. В част ІІ от протокола на СИК, която се попълва след отваряне на избирателната урна, са отразени следните данни: брой на намерените в избирателната урна бюлетини – 627, от които брой на недействителните бюлетини – 18 и на действителните – 609. Съгласно констатираното в част ІІІ от протокола на СИК кандидатът на Политическа партия „ГЕРБ” е получил 298 гласа, а кандидатът на Местна коалиция „Дясна алтернатива за България – Да за България” – 311 гласа. Констатирано е, че при броене на гласовете не е съставян протокол по чл. 226, ал. 4 от ИК /отм./ в хипотезата на спор за действителността на бюлетина, както и че не са постъпили след началото на изборния ден заявления, жалби и възражения. Липсват поправки на протокола на СИК, което е видно от съдържанието му и е изрично констатирано в нарочна графа. Следват  изявление, че подписите в протокола са положени в 22, 40 часа на 23.03.2014г., както и подписите на всички членове на СИК.. Въз основа протокола на СИК е съставен протоколът на ОИК – С.б. за избиране на кмет на кметство с О. на втори тур, проведен на 23.03.2014г. В него е констатирано, че броят на секциите в изборния район и съответно броят на секционните избирателни комисии е един. Останалите данни по отношение на предоставените на СИК на основание чл. 187, ал. 1 от ИК /отм./ бюлетини, броят на избирателите по избирателния списък, броят на гласувалите избиратели, на неизползваните бюлетини, съответно на намерените в избирателната урна и броят на действителните и недействителни от тях, съвпадат с тези по протокола на СИК. Идентични са отразените в двата протокола данни и по отношение разпределението на действителните гласове за участващите на втория тур на изборите кандидати. Както в протокола на СИК, така и в този на ОИК – С.б. е посочено, че изборите са протекли в „спокойна” „цитат/ обстановка. Протоколът на ОИК също е подписан от всичките  й членове – председател, зам. – председател, секретар и членове.

Кюстендилският административен съд, след като извърши служебна проверка за редовността и допустимостта на предявеното оспорване, счете следното :

Предявената жалба отговаря на изискванията за редовност и допустимост по АПК, както и на специфичните изисквания в ИК /отм./ предвид естеството на оспорения акт. В нея са изложени конкретни оплаквания и възражения, които са уточнени и доразвити в проведените съдебни заседания. Същите очертават предмета на съдебната проверка. Жалбата е предявена в срока по чл. 267, ал. 1 от ИК /отм./ и от субект, който е легитимиран съгласно текста на тази разпоредба да оспори действителността на проведения избор за кмет на кметство с. О., община С.б..

По основателността на предявената жалба:

В следващата част от решението си съдът ще извърши анализ и оценка на останалите събрани в съдебното производство доказателствени средства, като заедно с мотивите си за това кои факти приема за установени и защо, ще формира и правните си изводи съобразно приетото за установено и въз основа на закона.

Водещият критерий при преценката дали са допуснати съществени нарушения на изборния процес, които да имат за последица недействителност на избора, следва да бъде отразило ли се е реално и по какъв начин всяко едно от сочените, респективно установените нарушения, на определения с решението на ОИК изборен резултат. За съществено следва да бъде прието само онова нарушение, недопускането на което, би обусловило различен краен резултат.

В съдебното производство, във връзка с наведеното оспорване и откритото производство по чл. 193 от ГПК по оспорване истинността - верността на протокола на СИК и отразените в него данни относно изборните книжа и резултатите от гласуването, Съдът на основание чл. 204 от ГПК по препр. от чл. 144 АПК допусна оглед на всички изборни книжа, включително оглед и ръчно броене на всички действителни и недействителни бюлетини като част от тях. В протокола от о.с.з. на 09.04.2014г. също се съдържат мотивите на съда за допускане огледа на изборните книжа и ръчно броене на бюлетините.

В протокола от о.с.з. на 14.04.2014г. са отразени резултатите от извършените оглед и ръчно броене. След трикратно броене с участието на страните и техните пълномощници се констатира, че за спечелилия кандидат – Й.Г.К. от листата на Местна коалиция „Дясна алтернатива за България – Да за България” са налице 317 действителни бюлетини, в които знакът за гласуване „Х” е поставен в квадрат, означен с цифрата „3” със син химикал, не са налице каквито и да било други символи или знаци и върху гърба на бюлетините фигурират два печата на СИК; за кандидата Й.Г. К. от листата на Политическа партия „ГЕРБ” са налице 292 бюлетини, в които със син химикал в квадрат, означен с цифрата „5” е поставен знак „Х”, не са налице никакви други символи и означения, а на гърба на бюлетините са положени два печата на СИК. При огледа се установи, че в числото на недействителните бюлетини, поставени в съответно наименован пакет, е налице една действителна бюлетина в полза на кандидата на Политическа партия „ГЕРБ” – Й.Г. К.. В нея знакът „Х” е поставен със син химикал в квадрат, означен с цифрата 5, няма други отбелязвания, символи и знаци, на гърба на бюлетината има два печата на СИК. В посочения пакет са намерени общо 18 броя бюлетини, от които прежде описаната. Същата се приема от съда за действителна. Останалите 17 броя са недействителни, както следва : 6 бюлетини, в които знакът „Х” е поставен както в квадрат, означен с цифрата „3”, така и в квадрат , означен с цифрата „5”; 4 бюлетини, в които е поставен знак, различен от знака „Х”; 1 бюлетина, в която знакът „Х” е поставен извън определените за това места върху имената на кандидатите; 1 бюлетина, в която квадратът с цифрата „3” е ограден; 1 бюлетина, в която не е поставен знакът „Х”, а квадратът с цифрата „5” е ограден и е подчертано с права линия съответното име на кандидата; 1 бюлетина, в която не е поставен конкретен знак, а е налице зачеркване на първото наименование; 2 бюлетини, в които не е поставен знак; 1 бюлетина, в която знакът „Х” е поставен върху наименованието „Дясна алтернатива за България – Да за България” и името на кандидата Й.Г.К.. Изготвени са копия от последните 18 броя бюлетини, които са заверени с подписа на съдията – докладчик, приложени и приети като доказателства по делото /л. 84 - л. 101/. Копие на бюлетината, неправилно отчетена като недействителна, която съдът прие за действителна, е приложено на л. 91 от делото. 

Съобразно резултатите от извършения оглед на веществени доказателствени средства и ръчно броене, респективно констатиране на 6 броя действителни бюлетини повече от отчетените от СИК в полза на спечелилия кандидат на Местна коалиция „Дясна алтернатива за България – Да за България” – Й.Г.К. и съответно 6 броя по – малко действителни бюлетини за кандидата на Политическа партия „ГЕРБ”, се формира фактическият извод, че  за Й.Г.К. са били налице 317 действителни бюлетини /гласа/, а за Й.Г. К. – 292 действителни бюлетини /гласа/. Към последните следва да се прибави констатираната от съда една действителна бюлетина, счетена за недействителна от членовете на СИК. При това положение действителните гласове за кандидата на Политическа партия „ГЕРБ” за 293.

 Преценката за действителността на бюлетините се извърши от съда съобразно строго очертания начин на гласуване в чл. 200, ал. 3, т. 1 и ал. 5 от ИК /отм./, респективно съобразно критериите по разпоредбите на чл. 225, ал. 2 и ал. 4 ИК /отм./. Начинът на гласуване във всяка една от бюлетините е установен при огледа и подробно описан на съответното място в съдебния протокол. Критериите са дали гласуването е осъществено съобразно чл. 200, ал. 3, т. 1 от ИК, а именно чрез знак „Х”, поставен само квадрата на една партия, коалиция от партии или независими кандидати, със син химикал, дали има вписване в бюлетината на специалнии символи като букви, цифри и други знаци и поставени ли са върху гърба й два печата на СИК. Спазването на тези изисквания съдът счита за съществено, тъй като същите са заложени в законодателната уредба на изборния процес с цел постигане еднозначност при изразяването на вота от една страна, а от друга гарантират осъществяването на тайно гласуване съобразно личната воля на избирателя. Спазването на тези условия при упражняване на активното избирателно право е от основно и принципно значение за законосъобразността на избора. Това следва от една от основополагащите разпоредби в ИК, наименована „Основни принципи” – чл. 2, а уредбата по горецитираните чл. 200, ал. 3, т. 1, ал. 5, чл. 225, ал. 2 и 4 от ИК /отм./ гарантира и обезпечава именно спазването на правната норма – принцип по чл. 2. Нарушаване разпоредбите относно начина на гласуване има за последица накърняване на принципното начало за всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласоподаване. Начало, което стои в основата и дава насоката и целите на избирателното законодателство за гарантиране на конституционно установеното избирателно право. Поради това нарушаването му винаги има за последица недействителност на подадения глас. Без да допуска компромис със спазването на посочените изисквания съдът прие за действителна една бюлетина, в която знакът „Х” е поставен наклонено, но фигурира на съответното за гласуване място, изписан е със син химикал и бюлетината не съдържа други опорочаващи гласуването недостатъци. Наличието на наклон в изписване на знака „Х” е възможно да се дължи на специфики в почерка на избирателя, неграмотност, неумелост и други, които не следва да имат за последица недействителност на вота. Същият е изразен еднозначно. От друга страна наличието на наклон при изписване на знака не може да сочи по какъвто и да било начин личността на избирателя и съответно да нарушава тайната на вота. Всъщност, следва да се отбележи, че относно действителността, респективно недействителността на бюлетините, между страните и пълномощниците им  и/или представителите им не е налице спор при предявяването, огледа и преброяването им в съдебно заседание. Присъстващите страни, пълномощници и/или представители изразяват в тази насока единно и непротиворечиво становище /вж. изявленията им в о.с.з. на 14.04.2014г. и в хода на устните състезания, о.с.з. на 22.04.2014г./, което впоследствие по гореизложените мотиви се възприема и от съда.

Вследствие извършения анализ на доказателствените средства, събрани във връзка с оспорването по чл. 193 от ГПК и въз основа на формираните фактически изводи следва, че отразените в протокола на СИК данни относно броя на недействителните бюлетини, респективно броя на действителните и разпределението им между двамата кандидати, са различни от установените. Протоколът на СИК представлява официален свидетелстващ документ, съставен от съответни длъжностни лица, в кръга на службата им, по установените форми и ред /чл. 179, ал. 1 от ГПК/ и притежава материална доказателствена сила. В случая и относно посочените данни, презумпцията за вярност на съдържащите се в протокола на СИК  удостоверителни изявления е оборена. Действителните бюлетини за спечелилия кандидат са 317, вместо вписаните в протокола на СИК 311, а за кандидатът на Политическа партия „ГЕРБ”  - 293, вместо отразените 298, съответно броят на действителните бюлетини е 610, а на недействителните – 17, като сборът от тези цифри е равен на броя на намерените в избирателната урна бюлетини и съответно на броя на гласувалите избиратели – 627. Последното се установява и след сравнителен анализ и преброяване на положените в избирателния списък подписи на гласувалите избиратели. Въпреки установената невярност на посочените вписвания в протокола на СИК, водещите до нея нарушения на изборния процес не са съществени, тъй като не са се отразили върху крайния изборен резултат. Разликата в действителните бюлетини между спечелилия изборите кандидат и кандидатът на Политическа партия „ГЕРБ” в полза на първия е 24 /317 – 293= 24/. Съгласно разпоредбата на чл. 246, ал. 6 от ИК /отм./ на втория тур на изборите за избран се смята кандидатът, получил най-много действителни гласове. В случая поради наличието на посочената разлика в броя действителни бюлетини в полза на спечелилия кандидат, установените нарушения при преброяването на бюлетините и преценката за действителността, респективно недействителността им от СИК, не са се отразили на крайния изборен резултат, който съобразно разпоредбата на чл. 246, ал. 6 от ИК /отм./ остава същият. При положение, че нарушенията не са от категорията на тези, допускането на които би променило крайния изборен резултат, те не са съществени и не пораждат недействителност на проведения избор за кмет на кметство с. О..

При извършения оглед на изборните книжа в о.с.з. на 14.04.2014г. е констатирано наличие на бюлетина, в която не е вписан знак за гласуване, както и какъвто и да било друг знак. На гърба на бюлетината не са поставен печати на СИК. Материализирано е изявлението „унищожена на печат” /цитат/, след което са положени подписи на петима от членовете на СИК. След огледа е изготвено копие на тази бюлетина, което е прието и приложено като доказателство по делото – л. 102. На съществуването на тази бюлетина се позовава страната – жалбоподател в оплакването си, че е осъществено гласуване по механизма на така наречената „индианска нишка” /подробно конкретизиран от пълномощника на ПП „ГЕРБ” адв. М. П. в о.с.з. на 14.04.2014г., вж. протокол на л. 104, стр. 2, абзац 5/. Това оплакване се оспорва от председателя на ОИК – С.б., като се твърди, че тази бюлетина, установена в изборното помещение в края на изборния ден, не е използвана за гласуване, включително и за контролиране вота на избирателите чрез така нар. механизъм „индианската нишка”. За това си твърдение представителят на ответника се позовава на обстоятелството, че върху гърба на бюлетината липсват печатите на СИК, а за да бъде използвана по посочения начин бюлетината би трябвало да е с поне един печат на гърба. Председателят на ОИК – С.б. навежда твърдението, че бюлетината е намерена в неразпластения кочан на неизползваните бюлетини в помещението на СИК. Счита, че поради техническа грешка бюлетината е влязла в кочана откъм неслепената част на неразпластените бюлетини, като за това говори и обстоятелството, че тя е била над броя на бюлетините в кочана и въобще над този предоставен на СИК за провеждане на изборите.

Въз основа на събраните по делото доказателствени средства не се установява по несъмнен и категоричен начин нито едно от насрещните твърдения на страните. Не се установява с нито едно посочено и събрано в процеса доказателствено средство твърдението на страната – жалбоподател за контролиране на вота чрез описания от адв. М. П. механизъм на гласуване /така нар. индианска нишка”/ и използване на анализираната по горе бюлетина за тази цел. В о.с.з. на 14.04.2014г. /л. 105, абзац 2/ съдът изрично е дал указания на страните за доказателствената тежест в съдебния административен процес по оспорване решението на ОИК за определяне на изборния резултат. Указал е на страната – жалбоподател, че следва да сочи доказателства и в нейна тежест е да установи твърденията за осъществяване на гласуването по описания от адв. М. П. начин. Страната жалбоподател не е посочила доказателства и не е осъществила пълно главно доказване на наведените от нея релевантни факти. При това положение и с оглед правилото за тежестта на доказване в съдебния административен процес следва да се приеме, че тези факти, от които страната би извлякла за себе си благоприятни правни последици, не са се осъществили.

Оставяйки настрана положението, че ответната страна не е доказала твърденията за причината, поради която анализираната бюлетина е попаднала в неразпластения кочан с неизползваните бюлетини, следва да се посочи, че при липсата на печати върху гърба й, не съществува дори хипотетична възможност тя да бъде използвана за гласуване, а ако това се осъществи, то би била счетена за недействителна поради липсата на именно тези печати или един от тях. В случая обаче е несъмнено, че с разглежданата бюлетина не е осъществено гласуване, същата не е използвана за тази цел, поради което и по никакъв начин наличието й не се е отразило върху изборния резултат. Изхождайки от този критерий, следва неоснователност и на оплакването, че в протокола на СИК броят на предоставените за гласуване бюлетини е отбелязан като 1050, а те са били /евентуално/ с една повече. Всъщност, както се прие по горе, това твърдение за факти, изхождащо от ответната страна, не е доказано. Но дори и да се е осъществило соченото обстоятелство, то не е рефлектирало върху крайния резултат, поради което не следва да се приеме като съществено нарушение на изборния процес.  

Неоснователно е и другото наведено в жалбата и доразвито в хода устните състезания оплакване за многобройни нарушения, изразяващи се в допускане до гласуване на избиратели с изтекъл срок на валидност на личните им карти и без съответния заместващ документ съгласно разпоредбата на чл. 195, ал. 1 от ИК /отм./ в редакцията й от с доп., обн., ДВ, бр. 17 от 2013г.

По делото е прието като писмено доказателствено средство заверено копие от избирателния списък за избиране на кмет на 23.03.2014г. Въз основа на същото се установява, че по отношение на 625 избиратели от отбелязаните като гласували 627 са спазени правилата по чл. 195, ал. 1 и чл. 197, ал. 1 от ИК /отм./, изискващи преди гласуването избирателят да удостовери самоличността си чрез представяне на председателя или на друг нарочно определен член на СИК на лична карта или личен /зелен/ паспорт за страната, сверяване на данните по документа за самоличност на избирателя с тези от избирателния списък и вписване в избирателния списък на ЕГН и номера на документа за самоличност, като последният остава у съответния член на СИК до полагането на подпис на избирателя в избирателния списък /чл. 197, ал. 5 ИК – отм./.

Въз основа на изисканата от Областната дирекция на МВР – Кюстендил справка рег. № 10 441/22.04.2014г. се установява по несъмнен и категоричен начин, че на 625 от гласувалите 627 избиратели срокът на валидност на личните карти към 23.03.2014г. не е изтекъл, т.е. не е осъществено нарушение на правилото по чл. 195, ал. 1 от ИК /отм./.

По отношение на двама избиратели са нарушени цитираните в предходните два абзаца правни норми. Срещу името на лицето Д.В.В. /№ 310/ в избирателния списък не е налице вписване на ЕГН и номер на лична карта, а съгласно представената от ОД на МВР справка лицето към 23.03.2014г. е било с лична карта с изтекъл срок на валидност. По отношение на избирателя – С.Г.Р. /№ 831/ - срещу името са вписани единния граждански номер и номер на лична карта на друго лице – Ц Г. Д, която не е отбелязана като гласувала. При тези обстоятелства е несъмнено, че са нарушени както разпоредбите относно удостоверяване самоличността на избирателите, така и тези във връзка с вписване на съответните данни в избирателния списък за материализиране и свидетелстване, че проверката на самоличността е извършена. Така е допуснато до гласуване лице, за което не е ясно дали е удостоверило самоличността си чрез представяне на лична карта / относно Д.В.В./, а ако тя е представена, е била с изтекъл срок на валидността й; допуснато е до гласуване лице с чужда лична карта или със своята лична карта, но от името на друг избирател /в случая на С.Г.Р. са възможни тези две хипотези/. При гласуването на посочените двама избиратели са нарушени нормите на чл. 195, ал. 1, чл. 197, ал. 1 и 5 от ИК /отм./. И в двата случая се касае за неизвършена проверка самоличността на избирателя, а оттук и неяснота относно кой именно е гласувал, кой е упражнил активното избирателно право, което следва да се упражнява единствено и само лично от носителя му и да изразява неговата, а не чужда воля. Именно с оглед гаранциите, които предоставят за законосъобразно упражняване правото на глас, спазването на чл. 195, ал. 1, чл. 197, ал. 1 и 5 от ИК /отм./ обезпечава и законосъобразността на изборния процес.. Този извод следва и от сравнителното и историческо тълкуване разпоредбата на чл. 197, ал. 1 ИК във вр. с чл. 52, ал. 1 ИК с текста на предходна законодателна уредба на въпроса по чл. 11, ал. 2 от Закона за местните избори /отм./. Изискването по чл. 11, ал. 2 от ЗМИ за предварително вписване на единните граждански номера, както и на документите за самоличност при съставяне на избирателните списъци, е отпаднало. Приложимите разпоредби на чл. 52, ал. 1 във вр. с чл. 197, ал. 1 от ИК предвиждат вписване на тези данни едва в изборния ден и то непосредствено преди гласуването на всеки от избирателите, поотделно. И така, следва да се приеме, че осъщественото в разглежданата хипотеза гласуване от избирателите Д.В.В. и С.Г.Р. е недействително. За да се прецени по какъв начин се отразява недействителността на тези два гласа на крайния резултат от проведения избор за кмет, следва да се възприеме хипотетично най-неблагоприятния за спечелилия кандидат вариант, а именно, че посочените двама избиратели са гласували за него. При това следва от общия брой действителни гласове за спечелилия Й.Г.К. да се извадят два гласа. След това хипотетично привеждане на установените по делото факти към изборния резултат, следва преценката, че избраният кандидат би бил с 22 гласа разлика в своя полза в сравнение с гласовете за кандидата на Политическа партия „ГЕРБ” – Й.Г. К.. При това положение и на основание чл. 246, ал. 6, изр. 1 от ИК /отм./ изводът е, че допуснатите нарушения не са се отразили върху крайния изборен резултат и не са съществени съгласно възприетия в настоящите мотиви и в константната съдебна практика по въпроса критерий..

При изложените мотиви и съобразно правомощието си по чл. 172, ал. 2 от АПК Съдът следва да отхвърли приетата за неоснователна жалба.

Поради изхода от правния спор и по аргумент от чл. 143, ал. 1 АПК искането на страната – жалбоподател за присъждане на сторените в производството разноски е неоснователно.

Воден от изложеното КЮСТЕНДИЛСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Политическа партия “ГЕРБ”, представлявана от пълномощника адв. М.Т.П., срещу решение № 00001/23.03.2014г. на Общинската избирателна комисия – С.б., с което е определен резултата от избора за кмет на кметство с. О., община С.б., област Кюстендил и е обявен за избран на втори тур на частични местни избори, проведени на 23.03.2014г., за кмет на кметство с. О., община С.б., област Кюстендил - Й.Г.К..

           

            Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд  на Република България в 7 дневен срок от обявяването му.

 

 

                                                                                                 СЪДИЯ :