Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 25

                                          гр.Кюстендил, 05.02.2016год.

                                            В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

            Кюстендилският административен съд, в публичното съдебно заседание на тринадесети януари през две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                    

                                                    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА

 

при участието на секретаря И.С., като разгледа докладваното от                   съдията   адм. дело №47 по описа за 2015год., за да се произнесе, взе предвид:

 

           

Производството е по реда на чл.45 ал.3 вр. с ал.12 от ЗМСМА вр. с чл.145 и сл. от АПК.

Сдружение с общественополезна дейност с наименование “Сдружение на пострадалите имуществено от недобросъвестността на Община Кюстендил /СПИНОК/” със седалище и адрес на управление гр.Кюстендил, ул. „Гоце Делчев“ №45, представлявано от А.И.А.,  оспорва  Решение №959 по протокол №36 от заседание от 03.02.2015год. на Общински съвет-Кюстендил, с което е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗПСК и Наредбата за търговете и конкурсите, заедно на два недвижими имота – частна общинска собственост; приет е правен анализ и приватизационна оценка; определена е начална тръжна цена за продажбата,  условията и реда за провеждане на обявения търг; утвърдена е тръжната документация; определен е състава на комисията за провеждане на търга  и е възложено на кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга участник.

Съобразно депозирано уточнение с вх.№1975/25.06.2015год. от представляващия Сдружението, предмет на оспорване е изцяло решението на Общински съвет-Кюстендил. Основанията за незаконосъобразност на  същото са съществени нарушения на административнопроизводствените правила, както и противоречие с материалния закон – отменителни основания по чл.146 т.3 и т.4 от АПК. Същите са конкретизирани в съдебното заседание на 15.07.2015год. както следва: оспорва се принадлежността на правото на собственост върху обектите на търга  на Община Кюстендил с твърдения, че процесните сгради са част от капитала на  търговско дружество с общинско имущество „Х.“ ЕООД и съгл. чл.2 ал.2 от ЗОСоб. не са общинска собственост; алтернативно се  оспорва трансформирането на правото на собственост върху имотите от държавна в общинска собственост и в тази връзка е открито производство по чл.193 от ГПК вр. с чл.144 АПК за оспорване истинността на издадения Акт за частна общинска собственост №1045 от 27.07.2004год.;  оспорва се приложимостта на ЗПСК и  реда  за продажба чрез   публичен търг на сградата с  идентификатор 41112.503.702.1  по КККР на гр.Кюстендил  – “Ч.Б.”, която представлява архитектурен паметник на културата с категория „местно значение“ с твърдения, че същата може да бъде само обект на концесиониране; налице са доводи за нарушение на процедурата по чл.44 ал.1 т.8 и по чл.50 ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с отрицателното  становище по проекта за решение на Постоянната комисия по нормативна дейност на ОбС-Кюстендил; наведени са оплаквания за нарушение на чл.2 ал.1 т.1 от Закона за водите във връзка с изискванията за управление на водите в интерес на обществото. Прави се искане за отмяна на оспореното решение.

            Ответникът Общински съвет – Кюстендил, представляван от адв. С. и юрисконсулт Б.,  изразява становище за недопустимост на жалбата  и евентуално - за неоснователност на жалбата. Счита се, че оспореното решение е законосъобразен административен акт, приет от компетентен орган по чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА вр. с чл.3 ал.3 т.2 от Закона за приватизацията и следприватизационния контрол, в писмена форма и при спазване на административнопроизводствените правила, както и в съответствие с материалния закон, доколкото обектите, които са предмет на решението са частна общинска собственост със стопанско предназначение. Прави се искане за отхвърляне на жалбата. 

            Кюстендилският административен съд, като прецени доказателствата  по делото, доводите и възраженията на страните, приема за установено следното от фактическа страна:  

             Сдружението-жалбоподател с наименование “Сдружение на пострадалите имуществено от недобросъвестността на Община Кюстендил /СПИНОК/”  е вписано в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел при КОС като сдружение с общественополезна дейност, с решение №24 от 18.03.2013год. на КОС по ф.д. №4/2013г. с представляващи го  А.И.А. и Младен Стоянов Ризов.  

Административното производство, приключило с приемане на оспореното решение,  е започнало по докладна записка с рег. индекс 61-00-19/26.01.2015г. и допълнение към нея  с рег. индекс 61-00-19/30.01.2015г. на кмета на Община Кюстендил, в които се съдържат обстоятелства относно вида и предназначението на два недвижими имота,  представляващи двуетажна масивна сграда с идентификатор 41112.503.702.1  по КККР на гр.Кюстендил – “Ч.Б.” с предназначение: сграда за битови услуги и със застроена площ 1 394кв.м. и двуетажна монолитна сграда, с идентификатор 41112.503.702.5 по КККР на гр.Кюстендил – Бръснаро-фризьорски салон с предназначение: сграда за битови услуги и със застроена площ 181 кв.м., двете разположени в  поземлен имот с идентификатор 41112.503.702 по КККР на гр.Кюстендил, като се прави искане до Общински съвет – Кюстендил за приемане на решение за продажба на същите чрез публичен търг по реда на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол, доколкото са частна общинска собственост и имат стопанско предназначение, като се предлага  началната тръжна цена за продажбата,  условията и реда за провеждане на обявения търг, тръжната документация и състава на комисията за провеждане на търга.

Към докладната записка на кмета на общината са приложени: Акт за частна общинска собственост №3699/23.01.2015год. за двуетажна масивна сграда с идентификатор 41112.503.702.1  по КККР на гр.Кюстендил – “Ч.Б.” с предназначение: сграда за битови услуги и със застроена площ 1394кв.м.; Акт за частна общинска собственост №3700/23.01.2015г.  за сграда за битови услуги  с идентификатор 41112.503.702.5 по КККР на гр.Кюстендил със застроена площ 181 кв.м.; скица №15-19719/20.01.2015г. и  скица №15-19720/20.01.2015г., издадени от СГКК-Кюстендил; скица – извадка от ПУП-ПЗ за УПИ ХХ-балнеоложки комплекс и парк в кв.273-ЦГЧ на гр.Кюстендил, одобрен със заповед №925/02.06.1993г. на кмета на Община Кюстендил и Информационен меморандум относно вида, статута и предназначението на двете сгради. Видно от данните в приложения към последния правен  анализ, за двуетажната масивна сграда с  идентификатор 41112.503.702.1  по КККР на гр.Кюстендил – “Ч.Б.” е посочено, че е  архитектурен паметник от местно значение, като фигурира под №30 в Списъка на паметниците на културата с категория „местно значение“ на територията на Община Кюстендил; че двете сгради съобразно предназначението си за битови услуги, както и съобразно начина на трайно ползване и отреждането на имота, в който са разположени по действащия ПУП – ПЗ за балнеоложки комплекс, позволяват да бъдат ползвани за балнеология, СПА, уелнес, медицина и здравеопазване, лечение и долечение, както и за търговска дейност, свързана с тях. 

            Проектът за решение, предложен с докладната записка на кмета на Община Кюстендил е внесен за разглеждане на заседания на  постоянните комисии, създадени в Общински съвет-Кюстендил, както следва: на заседание на 29.01.2015г. по Протокол №34 на ПК по нормативна дейност, която с решение по т.4 не приема проекта по съображения за това, че не са защитени интересите на общината и липсват инвестиционни програми; на заседание на 29.01.2015г. по Протокол №34 на ПК по бюджет, местни данъци и такси, която с решение по т.4 приема проекта за решение;   на заседание на 30.01.2015г. по Протокол №34 на ПК по стопански дейности, общинска собственост и приватизация, която с решение по т.4 приема проекта за решение.

Докладната записка на кмета на Община Кюстендил е включена като точка 5  в дневния ред на заседанието на Общински съвет-Кюстендил, насрочено за 03.02.2015год.  Видно от Протокол № 36 от 03.02.2015год.  от заседанието на ОбС-Кюстендил, предложението за продажба  по реда на ЗПСК и Наредбата за търговете и конкурсите  на двата недвижими имота, е предмет на  проведените  обсъждания  от общинските съветници, като след  поименно гласуване - с 24 гласа „за“,  3 гласа „против“ и 2 гласа „въздържал се“ , е прието оспорено Решение №959  за обявяване на публичен търг за продажба на процесните недвижими имоти. Същото е обнародвано в неофициалния раздел на Държавен вестник бр. 28 от 17.03.2015год.

 С  Решение №959 по протокол №36 от заседание от 03.02.2015год. на Общински съвет-Кюстендил,  на осн. чл.21 ал.1 т.8, чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.3 ал.3 т.2 вр. с чл.1 ал.2 т.6, чл.4 ал.4, чл.31 ал.1, чл.32 ал.3 т.1 и ал.4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол във връзка с чл.5, чл.6 ал.1, чл.8, чл.9 и чл.16 ал.2 и ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, чл.5 ал.1 т.8 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗПСК и Наредбата за търговете и конкурсите, заедно на два недвижими имота – частна общинска собственост, представляващи двуетажна масивна сграда с идентификатор 41112.503.702.1  по КККР на гр.Кюстендил – “Ч.Б.” с предназначение: сграда за битови услуги и със застроена площ 1 394кв.м. и двуетажна монолитна сграда  с идентификатор 41112.503.702.5 по КККР на гр.Кюстендил – Бръснаро-фризьорски салон, с предназначение: сграда за битови услуги и със застроена площ 181 кв.м., двете разположени в  поземлен имот с идентификатор 41112.503.702 по КККР на гр.Кюстендил, целият с площ 6,541 дка, ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху терена на поземления имот, върху който са изградени. Със същото решение са приети правен анализ и приватизационна оценка, определена е начална тръжна цена за продажбата,  условията и реда за провеждане на обявения търг, утвърдена е тръжната документация, определен е състава на комисията за провеждане на търга  и е възложено на кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга участник.

Във връзка с правото на собственост и  трансформациите  на собствеността по отношение на процесните имоти, по делото са представени следните писмени доказателства: Акт за държавна собственост № 2807 от 12.03.1986год. за недвижимите имоти „Ч.Б.“ с площ от 1471 кв.м. и Бръснаро-фризьорски салон при „Ч.Б.“ с площ от 120 кв.м., находящи се в кв. 292 по плана на гр.Кюстендил, предоставени за ползване на ОП „Х.“ – гр.Кюстендил; Заповед №17 от 23.01.2001г. на областния управител на Област Кюстендил, с  която на осн. чл.78 ал.1 от ЗДС и чл.152 от ППЗДС е наредено да се отпише от актовите книги за частна държавна собственост в полза на „Х.“ ЕООД-гр.Кюстендил недвижим имот Бръснаро-фризьорски салон при „Ч.Б.“ с площ от 120 кв.м., построен в парцел ХХ кв.273 по рег. план на гр.Кюстендил от 1993г. с отреждане за балнеоложки комплекс и парк; Акт за публична общинска собственост №902 от 13.03.2002г., съставен на осн. чл.3 ал.2 т.2 от ЗОСоб. за УПИ ХХ в кв.273 по плана на гр.Кюстендил – за балнеоложки комплекс и парк, състоящ се от 6496 кв.м.;  Акт за частна общинска собственост №1045 от 27.07.2004г., съставен на осн. чл.2 ал.1 т.9 от ЗОСоб. за двуетажна масивна сграда – „Ч.Б.“ с площ от 1471 кв.м.  в УПИ ХХ кв.273 на гр.Кюстендил, включена в капитала на „Х.“ ЕООД-гр.Кюстендил; Решение №948 по Протокол №35 на заседание на Общински съвет – Кюстендил от 29.12.2014год., влязло в сила на 19.01.2015г.,  с което на осн. чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА вр. с чл.51б  ал.3 и ал.4 от ЗОСоб.  са извадени  от капитала на „Х.“ ЕООД  следните недвижими имоти: двуетажна масивна сграда с идентификатор 41112.503.702.1  по КККР на гр.Кюстендил – “Ч.Б.” със застроена площ 1 394кв.м. и двуетажна монолитна сграда – Бръснаро-фризьорски салон, с идентификатор 41112.503.702.5 по КККР на гр.Кюстендил със застроена площ 181 кв.м., двете разположени в  поземлен имот с идентификатор 41112.503.702 по КККР на гр.Кюстендил, като същите са обявени за частна общинска собственост; Акт за частна общинска собственост №3699/23.01.2015год., съставен на осн. чл.59 ал.1 от ЗОСоб. и въз основа на Решение №948 т.1,2 и 3 от Протокол №35/29.12.2014год. на ОбСъвет - Кюстендил за двуетажна масивна сграда с идентификатор 41112.503.702.1  по КККР на гр.Кюстендил – “Ч.Б.” с предназначение: сграда за битови услуги и със застроена площ 1394кв.м. и  Акт за частна общинска собственост №3700/23.01.2015г., съставен на осн. чл.2 ал.1 т.1 от ЗОСоб. и въз основа на Решение №948 т.1,2 и 3 от Протокол №35/29.12.2014год. на ОбСъвет - Кюстендил за сграда за битови услуги  с идентификатор 41112.503.702.5 по КККР на гр.Кюстендил със застроена площ 181 кв.м.

            По делото е представено писмо изх.№83/27.07.2015г.  на управителя на „Х.“ ЕООД-гр.Кюстендил с данни за това, че не е извършено вписване в Търговски регистър на  намаляването на капитала на дружеството след изваждане на процесните имоти съгласно решение №948/29.12.2014г. на ОбС - Кюстендил.

            Във връзка със статута на сградата „Ч.Б.“ съгласно ЗКН , са представени  удостоверение  изх.№167/17.09.2015г. на директора на Регионален исторически музей „Акад. Й. И.“*** и писмо  изх.№1100-10/29.07.2015г. на директора на Националния институт за недвижимо културно наследство. Видно от данните в същите, сградата „Ч.Б.“ е декларирана с писмо №2765 от 17.07.1979г. като недвижим архитектурно –строителен паметник на културата и паметник на градинското и парково изкуство и е обявена в ДВ бр.25/1998г. като „Централна минерална баня „Ч.Б.“ , кв.279 пл.844  и градина към нея –  недвижим архитектурно-строителен паметник на културата и паметник на градинското и парково изкуство с категория „местно значение“, като съгл. чл.59 ал.4 от Закона за културното наследство, §10 ал.1 и §12 ал.1 от ПЗР на ЗКН притежава статут на архитектурно-строителна и градинско-паркова недвижима културна ценност с категория „местно значение“; обектът попада в границите на „Античен и средновековен град Пауталия-Велбъжд“ - гр.Кюстендил, обявен с Разпореждане на Бюрото на МС №16/21.02.1977г. /ДВ бр.18/1977г./ като архитектурен и археологически резерват.

            Допълнително във връзка с правния статут на сградата „Ч.Б.“ се налице данни в писмо №128/12.01.2016г., изд. от началника на Отдел „Държавен архив“-Кюстендил, за съхраняване в оригинал на  Протокол от  заседание на ГОС –Кюстендил   от 16 август 1891г. относно поемни условия за търг за отдаване под наем на градските бани, вкл. Ч.Б., на Протокол от заседание на ГОС-Кюстендил от 23 декември 1891г. относно отдаване на търг на „Ч.Б.“ и протоколи от заседания на ГОС за ремонт и преустройства  на „Ч.Б.“  от  1911г.-1913г. и  1918г.-1921г.

            По делото е прието писмо изх. №РД-11-307/09.10.2015г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – гр.Благоевград, видно от което  няма официално вписано съоръжение за минерална вода в ПИ с идентификатор 41112.503.702  по КК на гр.Кюстендил в Регистъра на съоръженията за минерални води от находища - изключителна държавна собственост и в Регистъра на съоръженията за минерални води от находищата на минерални води по Приложение 2  по чл.112 ал.5 т.1 от Наредба №1/10.10.2007г.

            По делото е представена  Заповед № 925/02.06.1993г. на кмета на Община Кюстендил за одобряване на проект за нов застроителен, регулационен и кадастрален план на централната градска част на гр.Кюстендил.      

          Към делото е приложен  Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с решение №13 от 28.12.2007г. на Общински съвет – Кюстендил. 

При така изложените фактически обстоятелства, проверявайки допустимостта и основателността на жалбата  съобразно основанията по чл.146  от АПК, съдът приема същата за процесуално допустима и разгледана по същество – за  основателна. Съображенията са следните:

По отношение допустимостта на жалбата съдът е обвързан  в преценката си със задължителните указания  на ВАС в определение №7630/24.06.2015год. по адм. дело №4892/2015г. Оспореното решение на ОбС-Кюстендил е общ административен акт за разпореждане с общинска собственост, с който се засягат законни права и интереси на сдружението – жалбоподател, обосновани от  целите и  регистрирания предмет на дейност на същото, а именно:  защита интересите на териториалната общност  на Община Кюстендил и  контрол за добро управление на Община Кюстендил. Атакуваният акт е приет на 03.02.2015год., а жалбата е подадена на 16.02.2015год., т.е. в срока по чл.179 от АПК и е редовна. Горните констатации обосновават изводи за процесуална допустимост на същата, а обратните доводи на представителя на ответника, изложени в писмените му бележки,  са неоснователни. 

По основателността на жалбата, съображенията на съда следват като последователност  критериите по чл.146 от АПК, а именно:

С оспореното решение  е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗПСК и Наредбата за търговете и конкурсите, на два недвижими имота – частна общинска собственост. Същото е прието от Общински съвет – Кюстендил в качеството му на орган по приватизацията на осн. чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.3 ал.3 т.2 вр. с чл.1 ал.2 т.6  вр. с чл.4 ал.4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, т.е. от орган с териториална и материална компетентност, поради което е валиден административен акт.

По своята форма и съдържание решението отговаря на изискванията на чл.59 от АПК, както и на специалните изисквания на чл.21 ал.2 от ЗМСМА и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите, като в него са посочени фактическите и правни основания за приемането му и условията на приватизационния способ. В случая съображенията на административния орган се съдържат в документацията, предхождаща и съпътстваща приемането на оспореното решение, а именно докладната записка на кмета на общината с рег. индекс 61-00-19/26.01.2015г. и допълнение към нея  с рег. индекс 61-00-19/30.01.2015г., ведно с приложените писмени доказателства. Мотиви на акта представляват и изказванията на вносителя и  становищата на общинските съветници при обсъждане, обективирани в Протокол № 36/03.02.2015год. от заседанието на ОбС-Кюстендил. Във всички тях се съдържа обосноваване на приватизационната сделка – обектите, параметрите и реда за провеждането и. Следователно мотивите към документацията в административната преписка и изложените при проведеното обсъждане в  заседанието на органа, представляват фактическо основание за приемане на решението  и обосновават приложеното правно основание по чл.21 ал.1 т.8 ЗМСМА и чл.3 ал.3 т.2 от ЗПСК.  Изводите са за липса на нарушения, водещи до унищожаемост на оспорения административен акт поради порок във формата.   

 Извършеният по-горе анализ на доказателствата към административната преписка сочи на отсъствие и на съществени нарушения на административнопроизводствените правила по см. на чл.146 т.3 от АПК.  От процесуална страна, следва да се констатира спазване на изискванията относно кворума и  мнозинството при вземане на решението на колективния орган  на местното самоуправление, вкл. относно начина на гласуване. Видно от Протокол №36 от заседанието на ОбС-Кюстендил от 03.02.2015год., оспореният акт  по чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА за разпореждане с общинско имущество, е приет след поименно гласуване  с 24 гласа „за“,  3 гласа „против“ и 2 гласа „въздържал се“ , т.е. с гласовете на повече от половината от общия брой на общинските съветници, които за мандат 2011г.-2015. са 37 броя съветници, а на заседанието са присъствали 29 броя съветници. Акта на органа за приватизация е обнародван в Държавен вестник бр.20/17.03.2015г. в съответствие с нормата на чл.3 ал.8 от ЗПСК.

В аспекта на проверката на административната процедура, следва да се обсъдят възраженията на оспорващото сдружение за допуснати нарушения във връзка с отрицателното становище по внесения проект на Постоянната комисия по нормативна дейност към ОбС - Кюстендил. Същата на заседание на 29.01.2015г. по Протокол №34  с  решение по т.4 не приема проекта за решение по докладната записка на кмета на общината за обявяване на публичен търг за продажба на общинските имоти, по съображения за това, че не са защитени интересите на общината и липсват инвестиционни програми. Касае се за акт на постоянната комисия по чл.45 ал.2 и чл.57 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, което съобразно разпоредбата на чл.95 ал.3 пр. второ от визирания Правилник има характер на становище,  което не възпрепятства възможността на колективния орган да разгледа и приеме решение по внесения проект. Възраженията в обратния смисъл на жалбоподателя  не са съобразени с нормативно установените функции на постоянните комисии на общинския съвет, поради което са неоснователни. 

По съществото на спора, съдът приема оспореното решение за постановено в нарушение на материалния закон – отменително основание по чл.146 т.4 от АПК. Съображенията са следните:

Както се посочи,  с обжалваният акт общинският съвет се разпорежда с общинско имущество, упражнявайки правомощието си по чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА на едноличен собственик на имуществото, като  обявява публичен търг с явно наддаване за продажба заедно на два недвижими имота – частна общинска собственост, упражнявайки правомощието си като орган по приватизацията по чл.3 ал.3 т.2 от ЗПСК. Законосъобразността на решението  е в пряка зависимост от вида  и статута на имотите, които са обект на обявената приватизация. Съобразно разпоредбата на чл.3 ал.3 т.2 от ЗПСК, решение за приватизация се приема от общинските съвети за търговски дружества с общинско участие, обособени части от имуществото на  търговски дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала и обекти по чл.1 ал.2 т.6 от ЗПСК. Видно от фактическите и правни основания в оспорения акт, в случая приватизационната  процедура е обявена за обекти по чл.1 ал.2 т.6 от закона, т.е. общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели  /магазини, ателиета, складове, сервизи, цехове и др./.  Извършеният по-горе анализ на доказателствата към административната преписка и събраните по делото сочи, че двата недвижими имота са от вида на посочени в разпоредбата на чл.1 ал.2 т.6 от ЗПСК. Правото на собственост на Община Кюстендил по отношение на сградите се установява от Акт за частна общинска собственост №3699/23.01.2015год за двуетажна масивна сграда с идентификатор 41112.503.702.1  по КККР на гр.Кюстендил – “Ч.Б.” и  Акт за частна общинска собственост №3700/23.01.2015г. за сграда за битови услуги  с идентификатор 41112.503.702.5 по КККР на гр.Кюстендил. Съставените актове за общинска собственост са  официални  удостоверителни документи, които съгл.  чл. 179 ал.1 от ГПК се ползват с материална доказателствена сила относно удостоверените в тях факти  и обстоятелства. Последната не е оборена в съдебното производство от страна на жалбоподателя, като възраженията на последния съдът подробно обсъжда по-долу в настоящото изложение. Предназначението на сградите за стопански цели и конкретно за битово обслужване  /битови услуги/, не се оспорва от страна на жалбоподателя, а и се установява от приетите по делото писмени доказателствени средства. Изводите са, че обектите на търга за продажба са от категорията на визираните в чл.1 ал.2 т.6 от ЗПСК. 

Независимо от горното, разпореждането с процесните сгради  чрез публичен търг по реда на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол, което е приел общинския съвет с оспореното решение, е незаконосъобразно.   Проверката за материалноправна законосъобразност на акта е проверка  за съответствие  с изискванията на  общите и специални закони, включително  във връзка с особения статут на обектите на приватизация по Закона за културното наследство. Съществени в аспекта на горната преценка са доказателствата относно статута на сградата с  идентификатор 41112.503.702.1  по КККР на гр.Кюстендил – “Ч.Б.” като недвижим архитектурно – строителен паметник на културата.  В този смисъл са данните в удостоверение  изх.№167/17.09.2015г. на директора на Регионален исторически музей „Акад. Й. И.“*** и в писмо  изх.№1100-10/29.07.2015г. на директора на Националния институт за недвижимо културно наследство. Посочените писмени доказателствени средства установяват, че сградата „Ч.Б.“ е декларирана с писмо №2765 от 17.07.1979г. и е обявена в ДВ бр.25/1998г. като „Централна минерална баня „Ч.Б.“ , кв.279 пл.844  и градина към нея –  недвижим архитектурно-строителен паметник на културата и паметник на градинското и парково изкуство с категория „местно значение“. Съгласно разпоредбите на §10 ал.1  и §12 ал.1 от  ПЗР на ЗКН, същата запазва  статута и категорията си като културна ценност по смисъла на  този закон, а съгласно чл.2 ал.3 от ЗКН културните ценности могат да бъдат собственост  на  общините. 

При така установените факти относно статута на една от сградите,  редът за управление, ползване и разпореждане със същата е уреден в специалния Закон за културното наследство, респ. обжалваното решение на Общински съвет – Кюстендил за продажба  на сградата чрез публичен търг при условията и по реда на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол, е материалноправно незаконосъобразно. Следва да се посочи, че особеният  статут на  обекта  „Ч.Б.“ е бил известен на административния орган, доколкото в приложения към докладната записка на вносителя,  Информационен меморандум  и правен  анализ към него, е отразено, че  двуетажната масивна сграда с  идентификатор 41112.503.702.1  по КККР на гр.Кюстендил – “Ч.Б.” е  архитектурен паметник от местно значение, като фигурира под №30 в Списъка на паметниците на културата с категория „местно значение“  на територията на Община Кюстендил.

Във връзка с реда за ползване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост с визирания статут, Закона за културното наследство има приоритетно действие като специален закон по отношение на ЗПСК и на ЗОСоб.  Горното следва пряко от разпоредбата на чл.20 от ЗОСоб.,  според която  културни ценности, които са общинска собственост се ползват при условията и по реда, определени в специалните закони. Особеният режим за закрила на обекти със статут на културно наследство е относим и при разпореждане с тях. Този извод се налага и с оглед изрично предвидения  режим за упражняване на правата на собственост на общината по отношение на обекти недвижима културна ценност по Глава пета „Опазване на недвижимото културно наследство“ , Раздел VІ „Концесия върху недвижими културни ценности“  от Закона за културното наследство. Съгласно чл.86 ал.1 от ЗКН, недвижимите културни ценности – държавна и общинска собственост, могат да се предоставят на концесия при условията и по реда  на Закона за концесиите и при спазване на изискванията на този закон. В този смисъл е приетото в решение №3170/06.03.2013г. на ВАС по адм. д.№14246/2012г., ІV О.  Преценката  на нормативните разпоредби на специалния закон съобразно доказателствата за статута на сградата „Ч.Б.“ сочи, че същата може да бъде предоставена на концесия, респ. не може да бъде обект на продажба чрез публичен търг по реда на ЗПСК.  Компетентността за приемане на решение за предоставяне на концесия върху обекти - недвижими културни ценности, които са общинска собственост, принадлежи на общинските съвети според нормата на чл.17 ал.2 т.2 от ЗКН.  Оспореното решение на Общински съвет – Кюстендил в частта относно продажбата на сградата  „Ч.Б.“  по реда на ЗПСК е незаконосъобразно  на основанието по чл.146 т.4 от АПК и подлежи на отмяна.

Независимо, че констатираният порок материалноправна незаконосъобразност засята  акта в частта за един от имотите – обекти на обявения търг, съдът постановява отмяна на решението на ОбС - Кюстендил изцяло. Ясна е волята на административния орган за разпореждане с  двете сгради  в една обща процедура. Както в докладната записка на вносителя, така и с приетото решение е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗПСК и Наредбата за търговете и конкурсите, заедно на двата недвижими имота. Същите  са предмет на утвърдената  тръжната документация, а началната тръжна цена е определена общо за двете сгради. Последните  са описани като  общ предмет на договора за приватизация. Касае се за решение на административния орган по целесъобразност във връзка с прилагане на инвестиционната политика на Община Кюстендил. Горното сочи на изводи, че   частичната отмяна на оспореното решение на Общински съвет – Кюстендил само за сградата „Ч.Б.“ , по отношение на която е допуснато нарушение на ЗКН,  би  променила  волята на органа, каквото правомощие съдът не притежава  по арг. от чл.173 ал.2 от АПК. Следва отмяна на обжалвания акт изцяло.

За пълнота на изложението и във връзка с възраженията на жалбоподателя съдът излага съображения и по следните спорни въпроси:

Оспорва се вида и принадлежността на правото на собственост върху сградите – предмет на решението. Както се посочи, съдът счита същите са частна общинска собственост, в каквото се е трансформирала държавата собственост в резултат на законодателни промени. Правото на собственост на държавата върху двете сгради е удостоверено с Акт за държавна собственост №2807 от 12.03.1986год.  за недвижимите имоти „Ч.Б.“  и  Бръснаро-фризьорски салон при „Ч.Б.“, находящи се в кв. 292 по плана на гр.Кюстендил, предоставени за ползване на ОП „Х.“ – гр.Кюстендил. След конституционните промени от 1991год., на ниво закони се прави ясно разграничение  между държавната и общинска собственост, включително във връзка с обектите на  дават вида собственост. Съгласно нормата на §7 от ПЗР на ЗМСМА в собственост на общините преминават определени категории държавни имоти, сред които  и обектите на общинската инфраструктура с местно значение, предназначени за административните потребности на общините, както и за здравно, образователно, културно, търговско, битово, спортно или комунално обслужване / арг. §7 ал.1 т.6 от ПЗР на ЗМСМА/. Същите имоти са посочени като общинска собственост в  чл.2 ал.1 т.6 от Закона за общинската собственост /ред. ДВ бр.44/1996г./, съотв.   в текста на чл.2 ал.1 т.9 от Закона за общинската собственост /ред. ДВ бр.96/1999г./.   Доколкото е безспорно, че процесните сгради са с предназначение за битово обслужване, те попадат в имотите по посочения законов текст и по силата на закона преминават в собственост на общините. Прехвърлянето на собствеността върху общината настъпва по право, но за удостоверяване  на придобитото право от  Община Кюстендил е съставен  Акт за частна общинска собственост №1045 от 27.07.2004г., на осн. чл.2  ал.1 т.9 от ЗОСоб.  за двуетажна масивна сграда – „Ч.Б.“, а за  Бръснаро - фризьорския салон при „Ч.Б.“, е издадена заповед №17 от 23.01.2001г. на областния управител на Област Кюстендил, с  която на осн. чл.78 ал.1 от ЗДС и чл.152 от ППЗДС е наредено да се отпише от актовите книги за частна държавна собственост.  Горните фактически и правни изводи относно трансформацията на собствеността от държавна в общинска, правят неоснователно оспорването от страна на жалбоподателя  на истинността на  Акт за частна общинска собственост №1045 от 27.07.2004г.,  във връзка с което е открито производство по реда на чл.193 ГПК вр. с чл.144 от АПК. Съставеният акт е официален  удостоверителен документ, който  съгл.  чл. 179 ал.1 от ГПК се ползва с материална доказателствена сила относно удостоверените в него факти  и обстоятелства.

Все в аспекта на правото на собственост върху процесните имоти,  безспорен факт по делото е включването на същите в капитала на „Х.“ ЕООД - търговско дружество с общинско имущество, респ. изключването им като имоти общинска собственост по силата на чл.2 ал.2 от ЗОСоб.  Впоследствие обаче, упражнявайки правата на едноличния собственик на капитала на дружеството,  Общинският  съвет  приема   Решение №948 по Протокол №35  от 29.12.2014год.,  влязло в сила на 19.01.2015г.,  с което са извадени  от капитала на „Х.“ ЕООД  двуетажна масивна сграда “Ч.Б.” и двуетажна монолитна сграда – Бръснаро-фризьорски салон, като същите са обявени за частна общинска собственост.  Общинският съвет, в условията на оперативна самостоятелност на осн. чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА  вр. с чл.51б  ал.3 и ал.4 от ЗОСоб., с посоченото решение законосъобразно се разпорежда с обекти, включени в капитала на  „Х.“ ЕООД,  като намалява  размера на същия. Горното е  обстоятелство, което подлежи на вписване в търговския регистър съгл. чл.151 от ТЗ, но вписване  не е извършено, видно от писмо изх.№83/27.07.2015г.  на управителя на „Х.“ ЕООД-гр.Кюстендил. Доколкото вписването в търговски регистър има само оповестително действие, но не и конститутивно такова, то следва да се приеме, че изключването от капитала  на процесните имоти е настъпило с влизане в сила на решението на Общинския съвет, а възраженията на оспорващия за незавършен фактически състав на  разпоредителния акт на собственика са неоснователни. Съгласно на чл.51б ал.4 от ЗОСоб.,  имотите, със стойността на които е намален капиталът на едноличните търговски дружества с общинско участие, придобиват  статут на частна общинска собственост, за удостоверяване на която в случая  са издадени Акт за частна общинска собственост №3699/23.01.2015год и  Акт за частна общинска собственост №3700/23.01.2015г.  Изводите, които обосновава анализа на доказателствата и относимите нормативни разпоредби  е за това, че процесните сгради са частна общинска собственост. Предназначението на същите за битово обслужване, т.е. за предоставяне на услуги, които макар трайни и с широк кръг потребители, не ги причислява към вида имоти, обявени за публична общинска собственост по чл.3 ал.2 т.3 от ЗОСоб., каквито неоснователни възражения прави оспорващия. Предоставянето им на общинското предприятие, а впоследствие  на общинското търговско дружество, изключва публичния характер на собствеността върху тях по аргумент от чл.51б ал.1 от ЗОСоб.  Разположението на сградите върху имот, който е публична общинска собственост също не променя вида собственост върху постройките. Доводите за обратното, основаващи се на принципа на приращението по чл.92 от ЗС, са неоснователни, доколкото в случая собственик на земята и на постройките е Община Кюстендил.

На последно място, жалбоподателят навежда оплаквания за нарушение на чл.2 ал.1 т.1 от Закона за водите във връзка с изискванията за управление на водите в интерес на обществото. Доводите са неоснователни. По делото не са представени доказателства за негативен ефект от разпоредителния акт на Общинския съвет спрямо териториалната общност на Община Кюстендил, включително за лишаване на жителите на общината от достъп до минералните води и от ползването на комунално-битовите услуги, предоставяни в процесните обекти. Не се установява управление на водите в нарушение на принципите по чл.2 ал.1 от ЗВ, каквито неоснователни възражения прави оспорващия.

По изложените съображения за нарушение на материалния закон, оспореното решение следва да се отмени.   

Водим от горното и на осн.чл.172 ал.2 от АПК, Административният съд

                                                    

                                                   Р   Е   Ш   И:

 

ОТМЕНЯ   като  незаконосъобразно  Решение №959 по протокол №36 от заседание от 03.02.2015год. на Общински съвет - Кюстендил.  

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

                                                                        АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: