Р Е Ш Е Н И Е

            2                                                         05.01.2017г.                                           град Кюстендил

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Кюстендилският административен съд                                                                                     

на пети декември                                                                           две хиляди и шестнадесета година

в открито съдебно заседание в следния състав:

                                                         Административен съдия: МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

секретар С.К.

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

административно дело № 243 по описа на съда за 2015г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е по реда на чл.53а, т.1 от ЗКИР.

К.Д.Н., ЕГН ********** *** обжалва измененията от 17.07.2015г. на КККР на гр.Сапарева баня, както следва:

1/на КК, обективирано в скица-проект №15-275250/01.07.2015г. на началника на СГКК – Кюстендил в частта за заличаване на собствения му ПИ с идентификатор 65365.32.198, промяната в границите на ПИ с идентификатор 65365.32.185, нанасянето на нов ПИ с идентификатор 65365.32.1282 и на 8бр. сгради в имота,

2/на КРНИ, касаещо заличаване на н-ците на Асен Г. К. като собственици на ПИ с идентификатор 65365.32.198 и вписването на Държавата като собственик на имота. Релевират се основанията за оспорване по чл.146, т.3 и т.4 от АПК. Нарушенията на административнопроизводствените правила се свързват с липса на материалноправна легитимация на заявителя да инициира административното производство по изменение на КККР, липса на заявление за нанасяне на сградите за ЕТ и неуведомяване на заинтересованите лица за изменението. Противоречието с материалния закон е във връзка с твърденията, че решенията по водените между наследниците на К. и ЕТ граждански дела са неотносими в отношенията с Държавата, а отхвърлянето на исковете не формира извод за собственически права на ЕТ върху имота. Моли се за отмяна на оспорените действия на органа и даване на указания за възстановяване на данните в КККР преди изменението. Претендират се деловодни разноски.

При условията на чл.213 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК към делото е съединено адм.д.№250/2015г. по описа на КАС. Жалбоподателят Б.И.К., ЕГН ********** *** обжалва измененията от 17.07.2015г. на КККР на гр.Сапарева баня, обективирани в посочената скица-проект, касаещи промяна в границите на собствения му ПИ с идентификатор 65365.32.185, нанасянето на ПИ с идентификатор 65365.32.1282 със сградите в него и промените на собствениците в КРНИ. Претендира се материална незаконосъобразност на измененията по см. на чл.146, т.4 от АПК, т.к. Държавата не разполага с доказателства, удостоверяващи правото й на собственост върху ПИ с идентификатор 65365.32.1282.

В с.з. и писмена защита жалбоподателят Н. и пълномощникът му поддържат жалбата. Допълнително се сочи, че АДС от 1992г. няма правопораждащо действие и не представлява титул за собственост, документът не е вписан съгласно §60 от ПЗР на ЗДС, следователно е непротивопоставим на трети лица, евентуално удостоверява собственически права за Община Сапарева баня, а не за Държавата. Собственическите права за н-ците на К. /между които и Н./ се извеждат от решение на ДРС по чл.14, ал.3 от ЗСПЗЗ, което обвързва със СПН Държавата по см. на ТР №5/2013г. по тълк.д.№5/2011г. на ОСГК на ВКС и последвалото го решение на ПК със скица към него с правен характер на констативен нот.акт по см. на ТР №1/1997г. на ОСГК на ВКС. Претендират се деловодни разноски по списък.

В с.з. жалбоподателят К. и пълномощникът му поддържат жалбата и претендират деловодни разноски.

Пълномощникът на ответния началник на СГКК – Кюстендил с административен адрес: гр.Кюстендил, ул.”Гороцветна” №43 оспорва жалбите като неоснователни и претендира деловодни разноски. С молба вх.№2150/14.05.2016г. на основание чл.156 от АПК началникът е оттеглил оспореното изменение /вж. л.280/. Липсата на съгласие на жалбоподателите в хипотезата на чл.156, ал.2 от АПК е препятствало настъпването на правните последици от оттеглянето по чл.159, т.3 от АПК.

Пълномощникът на заинтересованата страна ЕТ „Г.Г.”, ЕИК ********* със седалище и адрес на управление:***. и писмена молба оспорва жалбите като неоснователни и претендира деловодни разноски по списък /вж. л.272/.

Пълномощникът на заинтересованата страна - Държавата, представлявана по реда на чл.24, ал.12 от ЗСПЗЗ от министъра на земеделието и храните, в молба вх.№686/11.02.2016г. и в с.з. оспорва жалбите като неоснователни.

Заинтересованата страна В.С.К. в писмено заявление вх.№531/03.02.2016г. намира изменението на КККР за незаконосъобразно /вж. л.163/.

Останалите заинтересовани страни И.К.З., Д.Р.-К.-Х, Е.Р.А. и К.Р.К. не изразяват становище по оспорването.

            Кюстендилският административен съд, след запознаване с жалбата и събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установена следната фактическата обстановка по спора:

Административното производство е образувано по заявление вх.№01-172961/16.06.2015г. от ЕТ „Г.Г.”*** с искане за извършване на услуги по нанасяне на настъпили промени в КК за ПИ 65365.32.132, 65365.32.185 и 65365.32.198, нанасяне на промени в КРНИ, определяне и запазване на идентификатори и издаване на 2бр. скици. /вж. л.43/. Като приложения са представени скица-проект за изменението, КК с промените и обяснителна записка, изготвени от правоспособно лице по геодезия и кадастър инж. С С А. Изработеният проект за изменение е на основание чл.53а, т.1 от ЗКИР с цел попълване на нов имот, попадащ върху ПИ с идентификатори 65365.32.185 и 65365.32.198, в съответствие с решение №676/13.07.2006г. на ДРС по гр.д.№464/2004г., потвърдено с решение на КОС от 26.02.2010г., определение на ВКС №174/21.01.2011г. и решение №1064/11.08.2008г. на ВКС по гр.д.№4466/2007г. Новият ПИ представлява производствен терен с 8бр. сгради, благоустроен терен и съществуващи огради с проектен идентификатор 65365.32.354 /вж. л.43-51/. Проектът е проверен за съвместимост от СГКК на основание заявление от инж.А вх.№01-159432/04.06.2015г. Органът е  разпоредил уведомяване на Областния управител по чл.26, ал.1 от АПК, процедиране на изменението по чл.53а, т.1 от ЗКИР без издаване на заповед и уведомяване на Областния управител за извършеното изменение. Преписката е разпределена за провеждане на техническите дейности на св.Р. /вж. л.23 от адм.д.№250/2015г. на КАС/. Уведомлението до Областния управител за началото на административното производство е извършено с писмо изх.№24-10029/01.07.2015г. /вж. 17 от посоченото дело/, а за приключилата процедура - с писмо изх.№24-10983/17.07.2015г. /вж. л.38/. Изменението е обективирано в скица-проект №15-275250/01.07.2015г. на началника на СГКК – Кюстендил. Изменението в КК се състои в: 1/заличаване на ПИ с идентификатор 65365.32.198, собственост на А Г. К. съгласно решение №07/06.06.1999г. на ПК-Сапарева баня, 2/промяна в границите на ПИ с идентификатор 65365.32.185, собственост на Б.И.К. съгласно нот.акт №91, том I, рег.348, дело 118/17.12.1998г. на СВ и на ПИ с идентификатор 65365.32.132 без данни за собственици и 3/нанасяне на ПИ с проектен идентификатор 65365.32.1282 и 8бр. сгради в същия /вж. л.102-105/. Измененията в КРНИ се състои в: 1/заличаване на партидата за ПИ с идентификатор 65365.32.198 и неговия собственик, 2/вписване като собственик на ПИ с проектен идентификатор 65365.32.1282 на Държавата на основание АЧДС от 09.09.1992г. на Община Сапарева баня и 3/вписване като собственик на сградите в ПИ с проектен идентификатор 65365.32.1282 на ЕТ „Г.Г.” на основание договор №26, том 1, рег.1016/18.09.1996г. на СВ /вж. л.304/. В съответствие с искането на заявителя е издадена скица №15-305085/17.07.2015г. на СГКК – Кюстендил, обективираща КККР след изменението /вж. л.258/. Съгласно писмо изх.№23-110/18.11.2015г. на органа, изменението е извършено на 17.07.2015г. /вж.  л.101/. Жалбоподателите не са уведомени за образуваното административно производство и неговия резултат.

От посочените в обяснителната записка на инж.Ангелов граждански дела се установява, че:

1/искът по чл.108 от ЗС от И Б К., заместен от н-ците му И Ш, Б.К., И К. и Е.К. срещу ЕТ „Г.Г.” по отношение 1300кв.м. от овощна градина цялата от 1800кв.м., представляваща имот №032185 по КЗ, предявен по гр.д.№144/2001г. на ДРС, с решение №1064/11.08.2008г. по гр.д.№4466/2007г. на ВКС е отхвърлен като неоснователен /вж. л.56-58/;

2/исковете по чл.109 от ЗС и чл.59 от ЗЗД от М А Н /заместена от н-ците й Д И.Н., И Д.Н. и К.Д.Н./, А Й К., К. А К., Г. Д. Ч, В Д Т срещу Институт по микробиология „С А” при БАН по отношение туристическа спалня с площ 160кв.м., находяща се в овощна градина с площ 1.3дка /по гр.д.№135/2005г. на ДРС/ и исковете по чл.108 от ЗС и чл.59 от ЗЗД  срещу ЕТ по отношение на овощната градина /по гр.д.№464/2004г./, съединени в общо производство по чл.123 от ГПК, са отхвърлени от ДРС по посочените дела, които  решения са оставени в сила с решение №59/26.02.2010г. по в.гр.д.№76/2008г. на КОС. Решението на КОС е влязло в сила на 21.02.2011г., съгласно определение №174/21.02.2011 на  ВКС по гр.д.№1116/2010г. /вж. л.52-55 и л.79-97/. Овощната градина е имот №032198 по КЗ. Решението за исковете по чл.108 от ЗС и чл.59 от ЗЗД е с установително действие за ЦЛБИ-БАН и СД „Р-София.

Жалбоподателят Н. е законен наследник на А Г. К., който е записан като собственик на ПИ с идентификатор 65365.32.198 в КРНИ въз основа на решение №07/06.06.1999г. на ПК – Сапарева баня /вж. л.11/, което е издадено на основание влязло в сила на 11.02.1999г. решение от 08.01.1999г. по гр.д.№773/1998г. на ДРС по чл.14, ал.3 от ЗСПЗЗ. С  решението съдът е отменил предходно решение №1728Р/27.07.1993г. на ПК – Сапарева баня и е възстановил правото на собственост върху нива от 1.3дка в м.”Турските гробища” в землището на гр.Сапарева баня /вж. л.8-10/. С решението на ПК от 06.06.1999г. е възстановено правото на собственост на н-ците на А Г. К. върху имота, представляващ овощна градина от 1.290дка с №032198 при посочени граници и съседи. Решението на ПК е влязло в сила на 02.07.1999г., ведно със скица №К23038/10.06.2003г. /вж. л.13/. Идентичността на възстановения имот 032198 по КЗ с ПИ с идентификатор 65365.32.198 от КК е установено със справката от 29.01.2014г. и скица №3072/29.06.2011г. на СГКК /вж. л.14 и л.15/. Със заповед №183/30.11.2000г. на кмета на Община Сапарева баня, на основание чл.64 от ЗОС и чл.32 от ППЗОС е наредено отписване от актовите книги за общинска собственост и предаване на н-ците на Асен К. на възстановения с решенията на ДРС и ПК недвижим имот, актуван с АДС от 09.09.1992г. АДС е изготвен от ОбНС – Сапарева баня на основание чл.173, ал.1 във вр. с чл.16 от ЗС, като собственик е записана Община Сапарева баня, а собствеността обхваща сграда от сглобяеми плоскости /бунгала/, административна, производствени, помощни помещения общо 8бр. и дворно място от 3.200дка. Върху имота е имало отстъпено право на ползване на ЦЛБА – София. Наследодателят А Г. К. е починал на 14.05.1990г., видно от у-ние за наследници изх.№645/13.08.2015г. /вж. л.18-20/.

Жалбоподателят К. е със собственически права в КРНИ на ПИ с идентификатор 65365.32.185 на основание договор за прехвърляне на недвижими имоти срещу задължение за издръжка и гледане от 16.12.1998г. с ИБ К., обективиран в нот.акт №91, том I, рег.№897, дело №118/1998г. на нотариус С М с рег.№58 и район на действие района на ДРС. Под т.”а” от нот.акт е прехвърлена овощна градина от 1761кв.м. в м.”Турски гробища” в землището на гр.Сапарева баня, представляваща имот №032185 по КЗ при посочени съседи /вж. л.25-26/. Със заповед №174/13.11.2000г. на кмета на Община Сапарева баня на посочените по-горе правни основания е наредено отписване от актовите книги за общинска собственост и предаване на ИБ К. на посочения в нот.акт имот, възстановен с решение от 27.12.1996г. по гр.д.№815/1996г. на ДРС и решение №07/06.06.1996г. на ПК с площ от 1.761дка, актуван с АОС от 09.09.1992г., представляващ 1.7621дка от актуваните 3.200дка /вж. л.27/. С друга заповед №196/05.08.2004г. Областният управител е наредил отписване на имота и от актовите книги за частна държавна собственост в полза на жалбоподателя К., актуван с АДС от 09.09.1992г. /вж. л.28/.  Идентичността на имот №032185 по КЗ с ПИ с идентификатор 65365.32.185 е установена със скица №15-99231/11.03.2015г. на н-ка на СГКК – Кюстендил /вж. л.29/.

Във връзка с образуваната административна преписка, с писмо изх.№58-00-4/17.07.2015г. Областният управител е уведомил началника на СГКК – Кюстендил, че ПИ с проектен идентификатор 65365.32.1282 на основание чл.53, ал.1 от ППЗОЗЗ е държавна собственост /вж. л.33/.

По отношение собствеността за ПИ с идентификатор 65365.32.132 от КККР, с писмо изх.№20-18076/04.04.2016г. /вж. л.214/ началникът на СГКК – Кюстендил е уведомил съда, че заличаването на собствениците на имота /заинтересованите лица И.К.З., В.С.К., Д.Р.-К.-Х, Е.Р.А. и К.Р.К./ е извършено по служебна заявка №09-1810/09.02.2015г. на основание чл.53, ал.1, т.3 от ЗКИР – констатиране на несъответствие между данните в КРНИ и източника, удостоверяващ данните и чл.53а, т.1 от ЗКИР. Изложеното е потвърдено с компютърната разпечатка на л.264. Придобивното основание за правото на собственост – решение №07/06.06.1998г. на ОСЗГ – Дупница за имот №032132 по КЗ с решение №36/05.09.2008г. по гр.д.№43/2007г. на ДРС е обявено за нищожно /вж. л.185-197/.

КККР за гр.Сапарева баня са одобрени със заповед №РД-18-15/19.02.2008г. на изпълнителният директора на АГКК.

ЕТ е записан като собственик на сградите в ПИ с проектен идентификатор 65365.32.1282 от КККР на основание договор за покупко-продажба от 18.09.1996г., №26, том 1, рег.1016/08.09.1996г. на СВ. „Академика”ООД в ликвидация е продало да ЕТ предприятието след проведен търг по реда на Наредба за търговете /ДВ, бр.50/1992г./. Сградите в ПИ са включени като основни средства в актива на дружеството /вж. л.66-70/.

От показанията на св.Р. /на длъжност „главен специалист-административно обслужване” в СГКК – Кюстендил/ се установява, че административните дейности по заявлението на ЕТ са разпоредени от началника на СГКК и че заявителят е заплатил таксите за нанасяне на сградите в ПИ. Показанията на свидетеля съдът намира за обективни и достоверни, т.к. се потвърждават от записванията в документите по административната преписка.

Горната фактическа обстановка се установява и доказва от посочените по-горе писмени и гласни доказателствени средства.

С оглед така установената фактическа обстановка, съдът намира жалбата за допустима. Приложението на чл.53а от ЗКИР в редакцията, обн. ДВ, бр.49/2014г. се осъществява без издаване на заповед. В този случай на обжалване подлежи изразеното с действие волеизявление на органа, с което непосредствено се създават права и задължения на правните субекти. Т.е. самото действие представлява индивидуален административен акт по см. на легалната дефиниция на чл.21, ал.1 от АПК /вж. решение №12144/10.11.2016г. по адм.д.№3403/2016г., решение №7834/28.06.2016г. по адм.д.№1450/2016г., решение №6434/31.05.2016г. по адм.д.№11440/2015г., II о. на ВАС/. Жалбоподателите са лица с правен интерес от оспорване на измененията в КККР. С измененията се засяга правото им на собственост върху ПИ с идентификатори 65365.32.198 и 65365.32.185 поради заличаване на първия имот и намаляване площта на втория, включително се заличават собственическите им права в КРНИ, като на тяхно място е записан друг собственик - Държавата. Активната процесуална легитимация на жалбоподателите се извежда от вписването им като собственици на имотите по КРНИ преди изменението във вр. с нормите на чл.2, ал.5 и §1, т.13 от ДР на ЗКИР. Жалбите са подадени в срока по чл.149, ал.1 от АПК. Измененията са осъществени на 17.07.2015г. и не са съобщени на оспорващите в нарушение на правилото по чл.53, ал.3 от ЗКИР /ред. ДВ,  бр.49/2014г./. Посоченото поведение на органа препятства изчитането на преклузивния срок за съдебно оспорване. Съдът е компетентен да разгледа спора по см. на чл.132 и чл.133, ал.1 от АПК.

Разгледани по същество, жалбите са основателни. Съображенията за това са следните:

            С оглед предмета на съдебна проверка по чл.168, ал.1 от АПК, оспорените изменения представляват  незаконосъобразен административен акт.

Измененията са извършени от компетентен административен орган. Нормата на чл.51, ал.2 от ЗКИР дава правомощия по изменение на КККР на СГКК по местонахождение на имотите. Съгласно нормата на чл.6 от УП на АГКК /обн. ДВ, бр.103/2004, отм.ДВ, бр.76/2016г./ АГКК е структурирана в обща и специализирана администрация, като СГКК са част от специализираната администрация и са включени в Главна дирекция „Регионални служби” /вж. чл.12 и чл.13б от УП/. Нормата на чл.15, ал.1 от УП възлага ръководни функции на началника на СГКК, която служба има правомощие да поддържа в актуално състояние КККР /вж. чл.15, ал.1 и ал.3, т.6 от УП/. Правомощията на началниците и на СГКК са запазени и в действащия УП на АГКК /обн. ДВ, бр.76/2016г. –  вж. чл.6, ал.1, чл.14, чл.18, ал.1 и ал.5, т.6/. В процесния казус измененията са обективирани в скица-проект №15-275250/01.07.2015г., издадена от началника на СГКК – Кюстендил, който има материална, териториална и времева компетентност. Страните не спорят относно компентността. 

Поради предвидената в закона възможност измененията в КККР да се извършат без издаване на писмена заповед, общите изисквания за форма на ИАА по чл.59, ал.2 от АПК са неприложими.

При извършване на измененията са спазени разписаните в чл.51, ал.3 и ал.5 от ЗКИР административнопроизводствени правила, доразвити в чл.58 и чл.59 от Наредба №3/28.04.2005г. за съдържането, създаването и поддържането на КККР /обн. ДВ, бр.41/2005г-, изм. и доп./. Административното производство е започнало с подаване на заявлението от ЕТ „Г.Г.”*** със съдържанието по чл.58, ал.2 от Наредбата и приложенията по ал.3 - скица-копие от КК, материали и данни от геодезически измервания – в цифров и графичен вид, скица-проект за изменение на КК – в цифров и графичен вид, документ за собственост във вид на договор за покупка на предприятието на „Академика” ООД  в ликвидация, АДС от 09.09.1992г. за собственост на Държавата върху ПИ 1882 и обяснителна записка. Проектът за изменение със скицата-проект са проверени от СГКК по заявлението от 04.06.2015г. на правоспособното лице и са отразени в действащата КККР /вж. чл.59, ал.1, т.3-5 от Наредбата/.

Релевираното от оспорващите нарушение на процедурата по отношение липсата на уведомяването им за измененията от органа във вр. със задължението му по чл.53, ал.3 от ЗКИР /ред. ДВ, бр.49/2014г./ е налице, но не е съществено, т.к. не е довело до ограничаване, респ. нарушавана правото им на защита в съдебния процес. Липсата на уведомяване препятства изтичането на срока за съдебно оспорване на измененията. Непосочените в рамките на административното производство възражения по измененията са релевирани в съдебния процес, поради което е спазен принципа за истинност по чл.7 от АПК.

Основателно обаче е възражението за липса на надлежна процесуална легитимация на ЕТ за исканото изменение по отношение заличаването на ПИ с идентификатор 65365.32.198, промяна на границите на ПИ с идентификатор 65365.32.185 и нанасяне на ПИ с проектен идентификатор 65365.32.1282. Според документите за собственост, ЕТ разполага с титул за собственост върху нанесените в ПИ с проектен идентификатор 65365.32.1282 сгради /договора за покупка на предприятието от 18.09.1996г./, поради което е имал процесуална и материалноправна легитимация да иска изменение само относно притежавана от него собственост върху постройките. Подавайки заявление за нанасяне на имот, който не притежава, ЕТ е заявил чужди права, каквато правна възможност законът отрича. Заявлението е подадено от ЕТ в лично качество като собственик, а не като пълномощник на друг правен субект.  Нарушено е правилото на чл.51, ал.3 от ЗКИР. Процедирайки с изменението на КККР и за ненадлежно заявените промени, органът е нарушил общото изискване на чл.27, ал.2, т.5 от АПК. В тази част заявлението е било недопустимо за изпълнение. Нарушението на процедурата е съществено и на самостоятелно основание води до незаконосъобразност на измененията в тяхната цялост. Нанесените сгради като нови обекти на кадастъра са ситуирани в ПИ с проектен идентификатор 65365.32.1282, поради което изменението в тази част е обвързано от недопустимото изменение за новия ПИ.

Неоснователно е възражението на оспорващите за липса на заявление за нанасяне на сградите. В обяснителната записка към преписката е видно, че изменението има за предмет нанасяне и на сградите в държавния имот, а св.Р. обяснява, че ЕТ е заплатил такса за нанасяне и на сградите, като в същото време е възможно заявлението да не съдържа в пълнота всички данни по преписката.

Измененията са извършени в нарушение на материалния закон.

Поради липса на законово изискване за писмена форма на измененията, фактическите и правни основания за действията на органа се съдържат в документите към административната преписка и по-специално в обяснителната записка на правоспособното лице. От съдържанието на документа е видно, че изменението е допуснато в хипотезата на чл.53а, т.1 от ЗКИР. Т.е. в изпълнение на съдебно решение. Фактическото основание е свързано с действието на решението №1064/11.08.2008г. по гр.д.№4466/2007г. на ВКС за имот №032185 по КЗ, идентичен с ПИ с идентификатор 65365.32.185 по КККР и с действието на решението по гр.д.№464/2004г. на ДРС, оставено в сила с решение №59/26.02.2010г. по в.гр.д.№76/2008г. на КОС за имот №032198, идентичен с ПИ с идентификатор 65365.32.198 по КККР. Предявените по делата искове от собствениците на имотите срещу ЕТ по чл.108 от ЗС са отхвърлени като неоснователни. Трайно установената практика на ВАС по прилагането на чл.53а, т.1 от ЗКИР, респ. чл.62, ал.5  от Наредба №3/2005г. приема, че съдебното решение, което може да бъде обект на изпълнение от административния орган следва да признава права на собственост върху заявените имоти и сгради за заявителя, да има изпълнителна сила и имотите да бъдат с ясна, точна и пълна индивидуализация, която да може да се отнесе към действащата КККР за населеното място /вж. решение №12144/10.11.2016г. по адм.д.№3403/2016г., решение №2496/07.03.2016г. по адм.д.№8538/2015г., решение №2551/08.03.2016г. по адм.д.№8540/2015г., решение №11386/29.10.2015г. по адм.д.№5454/2015г., решение №11181/27.10.2015г. по адм.д.№4262/2015г., II о. на ВАС/. В случая, решенията на гражданските съдилища съдържат ясна индивидуализация на спорните имоти, но не признават правото на собственост на ЕТ върху ПИ с идентификатор 65365.32.1282 и не разрешават спора за собственост с жалбоподателите. С решенията не се разрешава и спора за собственост между ЕТ и жалбоподателите по отношение на сградите в ПИ 1282, т.к. същите не са били предмет на предявените искове. Искът по чл.109 от ЗС по гр.д.№135/2005г. на ДРС не обвързва ЕТ, т.к. е предявен срещу друг правен субект – Института по микробиология при БАН, без данни за правоприемство между двамата по см. на чл.298, ал.2 от ГПК. В случая, с решенията по делата не е разрешен спора за собственост между ЕТ и жалбоподателите за сградите. С решенията не е разрешен и спора, възникнал от АДС от 09.09.1992г. между жалбоподателите и Държавата. Държавата като самостоятелен правен субект не е обвързана от СПН на решенията на гражданските съдилища, т.к. не е участвала като страна по водените дела по аргумент от чл.298 от ГПК. ЕТ притежава валиден от външна страна документ за собственост за сградите, нанесени в ПИ с проектен идентификатор 65365.32.1282, а жалбоподателите – за имотите в тяхната цялост преди изменението. Посочените документи не са отменени. Спорът за собствеността между ЕТ, Държавата и жалбоподателите не е разрешен. Такова разрешаване е извън компетентността на административния орган и настоящия съд, поради което възраженията на оспорващите, касаещи липсата на валидност на АДС от 1992г. и легитимността на правопораждащите тяхната собственост документи /решенията на ПК и нот.акт за прехвърляне на имота срещу задължение за гледане и издръжка/ са ирелевантни. Изводът от изложеното е, че решенията на които се основават измененията в КККР нямат изпълнителна сила, поради което нормата на чл.53а, т.1 от ЗКИР е неприложима. Не са налице фактическите и правни основания за допуснатите измененията в КККР.

Органът е нарушил и целта на закона, упражнявайки превратно властта си, като е встъпил в правата на орган, разрешаващ спор за материално право.

С оглед на изложеното, на основание чл.172, ал.2, пр.второ от АПК съдът ще отмени оспорените изменения на КККР от 17.07.2015г. Действието на нормата на чл.54б от ЗКИР за служебно възстановяване на данните в КККР от органа пред изменението без издаване на заповед, не налага връщане на преписката за ново произнасяне.

На основание чл.143, ал.1 от АПК СГКК дължи заплащане на жалбоподателите на сторените от тях деловодни разноски. За Н. разноските са в размер на 910лв. /10лв. ДТ, 600лв. първоначално и 300лв. допълнително адвокатско възнаграждение/. За К. разноските са в размер на 867.10лв. /10лв. ДТ по адм.д.№250/2015г., 7.10лв. разноски за преписи на документи, 400лв. първоначално и 450лв. допълнително адвокатско възнаграждение/.

С оглед изхода от спора ответникът няма право на деловодни разноски.

Поради уважаване на жалбите и по аргумент за обратното от чл.143, ал.3 от АПК заинтересования ЕТ няма право на деловодни разноски.

С оглед данните по делото за служебно заличаване в КРНИ на К Л К. като собственик на ПИ с идентификатор 65365.32.132 към 09.02.2015г., т.е. преди образуване на административното производство по заявлението на ЕТ, по аргумент от чл.2, ал.5 във вр. с §1, т.13 от ДР на ЗКИР съдът неправилно е конституирал наследниците на К. като заинтересовани страни по спора. Лицата И.К.З., В.С.К., Д.Р.-К.-Х, Е.Р.А. и К.Р.К. се легитимират с документ за собственост, чиято сила е отречена с влязло в сила решение на гражданския съд, послужило като основание за заличаването в КРНИ. Заличаването не е отменено по административен или съдебен ред. Изложеното налага извод за прекратяване на производството по делото спрямо посочените заинтересовани страни.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ извършените от началника на СГКК – Кюстендил на 17.07.2015г. изменения на КККР на гр.Сапарева баня, обективирани в скица-проект №15-275250/01.07.2015г., касаещи ПИ с идентификатори 65365.32.198, 65365.32.185, 65365.32.132, 65365.32.1282 и 8бр. сгради в ПИ с проектен идентификатор 65365.32.1282 по заявление вх.№ 01-172961/16.06.2015г. от ЕТ „Г.Г.” /с посочени ЕИК, седалище и адрес на управление/*** да заплати на К.Д.Н. деловодни разноски в размер на 910лв. /деветстотин и десет лева/.

            ОСЪЖДА СГКК – КЮСТЕНДИЛ да заплати на Б.И.К. деловодни разноски в размер на 867.10лв. /осемстотин шестдесет и седем лева и десет стотинки/.

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№243/2015г. на КАС по отношение на заинтересованите страни И.К.З., В.С.К., Д.Р.К.-ХАРАЛАМПИЕВА, Е.Р.А. и К.Р.К..

Решението в прекратителната част, с характер на съдебно определение, подлежи на обжалване с частни жалби пред ВАС в 7-мо дневен срок от получаване на съобщенията за изготвянето му, а в останалите части подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от неговото съобщаване до страните.

Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: