Р Е Ш Е Н И Е

    69                                                                 10.05.2017г.                                           град Кюстендил

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Кюстендилският административен съд                                                                                     

на десети април                                                                            две хиляди и седемнадесета година

в открито съдебно заседание в следния състав:

                                                         Административен съдия: МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

при секретаря А.М.

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

административно дело № 322 по описа на съда за 2015г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.43, ал.3, т.4-6 от ЗПЗП.

            Д.Д.З. като пълномощник на Д.К.З., ЕГН ********** *** обжалва Уведомително писмо /УП/ за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 с изх.№02-100-6500/2325 от 25.09.2015г. на заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”. Релевира се основанието за оспорване по чл.146, т.4 от АПК. Противоречието с материалния закон се свързва с неверни правни изводи на органа. Претендира се стопанисване на посочените в писмото БЗС, неправилно извършени проверки и измерване на техните площи, недобросъвестност на служителите по отпечатване на картите за БЗС и наличие на документи за наем за парцелите . Моли се за отмяна на акта.

            В с.з. и писмена молба пълномощникът поддържа жалбата.

            В с.з. пълномощникът на ответния зам.изпълнителен директор на ДФ „Земеделие” с административен адрес: гр.София, бул.”Цар Борис III” №136 оспорва жалбата като неоснователна и претендира деловодни разноски, включително юк възнаграждение. Евентуално прави възражение за прекомерност на заплатеното от жалбоподателя адвокатско възнаграждение.

            Кюстендилският административен съд, след запознаване с жалбата, становищата на страните и събраните по делото доказателства, обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установена следната фактическата обстановка по спора:

            Административното производство е започнало с подадено на 07.05.2014г. от Д.К.З. Заявление за подпомагане за кампания 2014 с УРН:207834, УИН: 10/300514/52971 /л.43/. Към заявлението е попълнена таблица на използваните парцели 2014г с включени общо 41бр. в землището на с.Ваксево /л.59-60/. На 14.05.2014г. е подадено заявление за редакция с нова Таблица на използваните парцели - 127бр. /л.61-73/. Нова редакция на заявлението е направена на 05.06.2014г. с подадена нова Таблица за парцелите - 130бр. /вж. л.185-209/. Поисканата със заявленията финансова помощ е по СЕПП, СПП и НР1. Приложените към заявлението карти на БЗС-та, подписани от заявителя се намират в копия на л.83-184 от делото и в черно-бял оригинал на л.467-577.

            В резултат на автоматичните проверки са установени двойно заявени площи, за което обстоятелство З. е получил Уведомително писмо изх.№02-100-6500/2910 от 21.08.2014г. /вж. л.220-222/. Заявителят е попълнил Таблица на установените застъпвания, представляваща Приложение към Уведомителното писмо, за всеки от имотите, като с  подписа е потвърдил ползването на едни парцели и е отказал ползването на други /вж. л.223-227/. Към Таблицата е приложил и документи по чл.2а, ал.2 от Наредба №5/27.02.2009г. за условията и реда за  подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания /ДВ, бр.22/24.03.2009г./, доказващи правното основание за ползване на парцелите във вид на договори за наем със скици за имотите /л.230-272/. Всеки от парцелите със съответния номер на кадастрален имот и документ за ползване е включен в Списък с потвърдени кадастрални имоти и предоставени за тях документи, подписан от пълномощника на 14.10.2014г. /вж. л.275-277/. Поради установеното застъпване на имотите с други заявени имоти, Уведомителни писма и Таблици за установени застъпвания с опис на документите са изпратени през периода 21-23.08.2014г. и на Асен Йорданов Испорски /л.279-321/, Ю. Василев Ангелов /л.322-337/, Здравчо Стоименов З. /л.338-355/, Величка Иванова Иванова /л.256-369/, Гаврил Симеонов Парлапански /л.370-390/, Никола Г. Начев /л.391-395/, Симеон Димчов Симеонов /л.396-401/, Румяна Иванова Занева /л.402-406/ и Д.Д.З. /л.407/. Изготвени са и карти за откритите застъпвания, приложени в оригинал на л.634-674 от делото.

            С оспореното УП по заявените схеми и мерки за подпомагане органът е формирал следното становище:

            1/по СЕПП /Схема за единно плащане на площ/ е оторизирана сума от 13 718.99лв. Отказът е за 1 286.80лв. и обхваща 22 БЗС. Основанията за отказа са оформени в табличен вид с допълнителни разяснения по отделните колони от таблицата. В колона 3 е отразено застъпването на парцелите, което е отстранено по см. на чл.43, ал.3, т.5 от ЗПЗП при спазване на процедурата по чл.17, ал.7 и чл.18 /отм./ от Наредба №5/2009г. от представените документи по чл.2а, ал.2 от Наредба №5/27.02.2009г. от всички участници в застъпването. Като фактическо основание е посочено изпратеното на заявителя Уведомително писмо с изх.№02-100-6500/2910 от 08.08.2014г., което е идентично с писмото от 21.08.2014г. на л.220-227. В колона 4 е посочено, че за имотите не е извършвана проверка на място от ТИ към РА. В колона 5 са отразени площите на парцелите след извършването на всички административни проверки по заявлението. Посочено е, че СС /специализирания слой/ „Площи в добро земеделско състояние” за кампания 2014 е одобрен със заповеди №РД-09-807/05.12.2014г. и РД-46-287/06.03.2015г. на министъра на земеделието и храните, като в изпълнение на чл.16г, ал.5 от Наредба №105/2006г. въз основа на одобрения от министъра специализиран слой РА извърша окончателната оторизация и плащания на площ за съответната година. Посочена е площта на парцелите, която се стопанисва и попада в специализирания слой. В колона 6 са посочени площите, които отговарят на всички изисквания за отпускане на помощта. Колона 7 съдържа разликата в площите, която не покрива изискванията за подпомагане.

            2/по СПП /Плащания по схемата за преразпределително плащане/ след прилагане на процедурата по чл.58 от Регламент /ЕО/ №1122/2009 на Комисията от 30.11.2009г. и във вр. с чл.15г, ал.2 от Наредба №2/2011г., за първите допустими по СЕПП до 30ха е оторизирана цялата дължима сума от 3987лв.

            3/по НР1 /Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони/ след прилагане на процедурата по чл.16 от Регламент №65/2011г. на Комисията от 27.01.2011г. е оторизирана сумата 12 131.96лв. За посочените в табличен вид 22 БЗС е установено несъответствие с изискванията по чл.12 от Наредба №11/03.04.2008г. Колона 3 от таблицата включва площта на парцелите, за които при спазване на процедурите по чл.17, ал.7 от Наредба №5/27.02.2009г. не е отстранено застъпване на площите от кандидата и останалите засегнати кандидати. Записано е, че за констатираните при кръстосана проверка двойно заявени площи кандидатът е уведомен с уведомителното писмо от 08.08.2014г. /21.08.2014г./. Основанието за отказ е по чл.12, т.4 от Наредба №11/2008г. В колона 4 е отразено липсата на извършена проверка на място за стопанисвани площи. В колона 5 са площите, установени след извършване на всички административни проверки по заявлението, включително спазване на чл.17, ал.6 и чл.18 /отм./ от Наредба №5/2009г. Проверките включват кръстосани проверки чрез автоматизирани компютърни средства, включително в СИЗП и СС „Площи в добро земеделско състояние”. Постановени са частични откази, т.к. кандидатът е заявил по-големи площи в сравнение с  реално ползваните от него и попадащи извън специализирания слой за 2014г. Колона 6 включва площта, изчислена по чл.2, ал.23 от Регламент №1122/2009г. на Комисията от 30.11.2009г., за която са изпълнени всички изисквания, определени в правилата за отпускане на помощта. Колона 7 представлява разликата между декларираната и установената площ, която не покрива изискванията за подпомагане.

            В съдържанието на УП в отделна таблица с фактически разяснения към нея са изчислени размерите на финансовото подпомагане по отделните схеми/мерки. Като приложения към писмото са представени Таблица 1: „Оторизирани суми” /в лева/, включваща исканите суми по отделните схеми/мерки, липсата на редукции, намаленията и оторизираните суми за изплащане и Таблица 2 „Извършени плащания” /в лева/, съгласно която няма прихванати суми от оторизираната субсидия.

            Издателят на УП е с делегирани правомощия до издава и подписва всички уведомителни писма по схемите и мерките за директни плащания за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане, адресирани до кандидатите за финансово подпомагане по см. на т.1 от заповед №ОЗ-РД/323 от 11.03.2015г., издадена от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” на основание чл.20, т.2 и т.3 и чл.20а, ал.1, 2 и 4 от ЗПЗП и чл.10, т.1 и т.2 и чл.11, ал.2 от УП на ДФ „Земеделие” /л.419/.

            Жалбоподателят е обжалвал заповед №РД 09-807/15.12.2014г. на министъра на земеделието и храните с възражение вх.№ПО-01-91/12.01.2015г. за БЗС 10050-343-5-1, 10050-441-1-2 и 10050-853-2-2 /поредни номера 9, 15 и 17 от УП/. С писмо изх.№94-3832/11.06.2015г. министърът е оставил възражението без уважение. В табличен вид е посочено, че обновяването на СИЗП за последните два имота е извършено чрез теренна проверка от МЗХ. Писмото е получено от адресата на 16.06.2015г. /л.438-440/. Протоколите за теренни проверки са приложени на л.599-618 от делото. Теренните проверки са извършени на 17.09.2014г. и 18.09.2014г. по визуален метод на проверка с изготвен снимков материал, приложен във файлове.

Оспореното УП е получено от адресата на 14.10.2015г. /л.42/. Жалбата е подадена в съда на 28.10.2015г.

            От приетата по делото съдебно-техническа експертиза на вещо лице инж.Ю.Я.П. и изявленията на експерта в съдебно заседание се установява, че:

            1/по данни на МЗХ цифровата ортофотокарта за района е емисия 2013г.

            2/жалбоподателят не е подал възражение срещу одобрения от министъра на земеделието и храните СС „Площи в добро земеделско състояние” за кампания 2014г. По възражението срещу първата заповед на министъра за БЗС 10050-343-5-1 не е правена проверка, а за останалите два БЗС 10050-441-1-2 и 10050-853-2-2 са направени визуални теренни проверки по приложените протоколи от 18.09.2014г. с №KNL-06-WT-11080 и KNL-06-WT-11332-10050-853.

            3/общият размер на недопустимите за подпомагане площи по СЕПП и НР1 е 2.97%., което е идентично с установеното в УП.

            4/при извършените административни проверки по заявлението е установено застъпване на част от площите по заявените БЗС, които са представени в табличен вид. Освен площите под 0.01ха, които не се санкционират, не е одобрено финансово подпомагане и за отказаните от заявителя части от БЗС по попълненото от него уведомително писмо от 21.08.2014г. Вещото лице е изготвило таблица по отделни БЗС, съдържаща декларирани площи, двойно застъпени площи, чисти площи, наддекларирани площи и причина за отказите. По отделни БЗС от УП се установява, че:

-БЗС 10050-208-2-2 е с декларирана площ от 0.25ха, като за 0.7ха има отказ на заявителя и за 0.8ха е налице двойно заявена площ с 6 БЗС на други стопани. Изпълнени са изискванията за подпомагане за 0.15ха, т.к. има разпределена допълнителна площ от повторната проверка по реда на чл.18 /отм./ от Наредба №5/27.02.2009г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания;

-БЗС 10050-208-3-1 е със заявена площ от 0.11ха. За 0.01ха има отказ на заявителя, а за 0.04ха има двойно заявена площ с 4 БЗС на други стопани. Изпълнени са изискванията за подпомагане за 0.06ха.

-БЗС 10050-222-3-1 е със заявена площ от 0.27ха. За 0.03ха има отказ на заявителя, наддекларирани са 0.2ха, като са изпълнени изискванията за 0.25ха.

-БЗС 10050-222-7-3 е със заявена площ 0.77ха. Има отказ на заявителя за 0.01ха, а 0.05ха са извън допустимия СС „Площи в добро земеделско състояние“. Изпълнени са изискванията за 0.71ха.

-БЗС 10050-234-2-12 е със заявена площ 0.21ха. От тази площ 0.04ха са извън допустимия СС. Изпълнени са изискванията за 0.17ха.

-БЗС 10050-237-10-10 е със заявена площ 0.19ха. За 0.02ха има отказ на заявителя, наддекларирани са 0.1ха. Изпълнени са изискванията за 0.18ха.

-БЗС 10050-237-7-2 е със заявена площ 0.10ха. За 0.02ха има отказ на заявителя. Изпълнени са изискванията за 0.08ха.

-БЗС 10050-332-5-1 е със заявена площ 0.10ха. За 0.01ха има отказ на заявителя. Изпълнени са изискванията за 0.09ха.

-БЗС 10050-343-5-1 е със заявена площ 0.31ха. От нея 0.02ха са извън СС, наддекларирани са 0.1ха. Изпълнени са изискванията за 0.30ха.

-БЗС 10050-346-5-1 е със заявена площ 0.10ха. За 0.02ха има отказ на заявителя, а 0.02ха са извън СС. Изпълнени са изискванията за 0.06ха.

-БЗС 10050-364-3-6 е със заявена площ 0.87ха. Площ от 0.03 е двойно заявена с друг БЗС. Изпълнени са изискванията за 0.84ха.

-БЗС 10050-365-10-10 е със заявена площ 1.83ха. За 0.15ха има отказ от заявителя. Изпълнени са изискванията за 1.68ха.

-БЗС 10050-435-4-1 е със заявена площ 0.10ха. Площ от 0.01ха е извън СС. Изпълнени са изискванията за 0.09ха.

-БЗС 10050-435-5-1 е със заявена площ 0.25ха. За 0.04ха има отказ на заявителя. Изпълнени са изискванията за 0.21ха.

-БЗС 10050-441-1-2 е със заявена площ 0.51ха. Цялата площ е извън СС. Не са изпълнени изискванията за финансово подпомагане.

-БЗС 10050-825-5-2 е със заявена площ 0.10ха. Площ от 0.02ха е извън СС. Изпълнени са изискванията за 0.08ха.

-БЗС 10050-853-2-2 е със заявена площ 0.48ха. Площ от 0.12ха е извън СС. Изпълнени са изискванията за 0.36ха.

-БЗС 10050-937-18-1 е със заявена площ 0.15ха. За 0.10 има отказ на заявителя, касаещ различни части от ФБ. Изпълнени са изискванията за 0.06ха.

-БЗС 10050-937-19-1 е със заявена площ 0.10ха. За 0.12ха има отказ на заявителя, касаещ различни части от ФБ, в който е БЗС. Изпълнени са изискванията за 0.03ха.

-БЗС 10050-938-3-21 е със заявена площ 3.57ха. За 0.02ха има отказ на заявителя. Изпълнени са изискванията за 3.55ха.

-БЗС 10050-939-16-11 е със заявена площ 0.47ха. За 0.01ха има отказ на заявителя. Изпълнени са изискванията за 0.46ха.

-БЗС 10050-99-6-3 е със заявена площ 0.45ха. Площ от 0.01 е извън СС. Изпълнени са изискванията за 0.44ха.

Изводът от изложеното е, че констатациите по УП са идентични с установените такива от вещото лице при проверка на данните в ИСАК.

5/като приложения към заключението са представени Протоколите от специализираните теренни проверки на място на ФБ, основата за изчисленията в УП /л.693-696/ и таблица на застъпванията по кадастралните номера на земеделските имоти и по УРН на заявителите.

            Заключението на вещото лице съдът намира за обективно и достоверно, т.к. е съобразено с приложените по делото писмени доказателства.

            От показанията на св.М. ***/ е видно, че пълномощникът на жалбоподателя сам е установил заявените БЗС. Бил е прецизен при показване на техните граници и изчертаването им. Изчертаването не е извършено върху КВС, от където идват застъпванията с имотите на други заявители. От 2015г. КВС е съвместена с ортофокартата на района. Последваща корекция на качените в системата данни се разрешава след проверка от втори експерт в РА.

            Св.К. и Р. З. сочат за обработвани от жалбоподателя част от заявените земеделски имоти през стопанската 2014г.

Показанията на свидетелите съдът намира за обективни и достоверни, т.к. няма данни за заинтересованост или предубеденост по делото.

Горната фактическа обстановка се установява и доказва от посочените писмени и гласни доказателствени средства.

            С оглед така установената фактическа обстановка по делото, съдът намира жалбата за допустима като подадена от пълномощник на надлежен правен субект с право на обжалване по чл.147, ал.1 от АПК, пред компетентния за разглеждането й съд в преклузивния срок по чл.149, ал.1 от АПК. Разгледана по същество, жалбата е неоснователна. Съображенията за това са следните:

            В резултат на служебната проверка по чл.168, ал.1 от АПК съдът установява, че УП е издадено от оправомощен орган в пределите на неговата законова компетентност по място, време и степен. По см. на чл.11, ал.1, т.4 от ЗПЗП Държавен фонд „Земеделие” изпълнява функциите на Разплащателна агенция /РА/ от датата на неговата акредитация. Едно от правомощията на РА по чл.11а, ал.1, т.1, пр.1 от ЗПЗП е да приема, проверява и взема решение по заявления за подпомагане и заявки за плащане по схеми и мерки за подпомагане на Общата селскостопанска политика. Съгласно чл.20а, ал.1 от закона изпълнителният директор на фонда е изпълнителен директор на РА. На основание чл.20а, ал.4 от ЗПЗП изпълнителния директор може да делегира със заповед правомощията си, произтичащи от правото на ЕС или от националното законодателство, включително за вземане на решения, произнасяне по подадени заявления и/или сключване на договори за финансово подпомагане на заместник-изпълнителните директори и на директорите на ОД на фонда съобразно териториалната им компетентност. Уредената законова делегация отговаря на постановките в ТР №4/2004г. по тълк.д.№4/2002г. на ОС на ВАС. Делегацията е осъществена и доказана с представената заповед №ОЗ-РД/323 от 11.03.2015г. на изпълнителния директор на Фонда в полза на заместник изпълнителния директор Ж. Т. Ж., който е издател на Уведомителното писмо.

            Уведомителното писмо е издадено при спазване на общите изисквания за писмена форма по чл.59, ал.2 от АПК. Посочени са имената и длъжността на издателя, наименованието на акта, неговия адресат, фактически и правни основания за постановените откази и разпоредителна част за оторизираните суми, респ. сумите по отказите. Начинът на мотивиране на писмото в табличен вид за всяка една от схемите/мерките поотделно с посочване на всеки един от парцелите с установените при проверките данни, фактическите обяснения за съдържанието на отделните колони в таблиците с приложимите за отделните констатации правни норми, покрива изискването за надлежно мотивиране. Съгласно ТР №16/31.03.1976г. на ОСГК на ВС, необходима и задължителна част от съдържанието на индивидуалния административен акт е излагането на фактическите и правни основания за неговото издаване. Изискването за мотивиране на акта е гаранция за неговата законосъобразност, т.к. гарантира правото на защита на страните при неговото оспорване и дава възможност за ефективен контрол от по-горния административен орган и/или съда. Съгласно приложимата тълкувателна практика, възможно е мотивите да предхождат издаването на акта и да се съдържат в друг документ, съставен с оглед предстоящото издаване на административния акт. Ако административния акт е издаден на основание на такива подготвителни документи, изложените в тях съображения са такива и за издаването на самия акт. В този смисъл освен изложеното в УП, като негово съдържание следва да се считат Уведомително писмо изх.№02-100-6500/2910 от 08.08.2014г. /21.08.2014г./ за двойно заявени площи до заявителя с попълненото от З. негово Приложение и заповедите на министъра на земеделието и храните за одобряване на СС „Площи в добро земеделско състояние”.

 Уведомителното писмо е издадено при спазване на административнопроизводствените правила.

Съгласно нормата на чл.32, ал.2 от ЗПЗП кандидатът за подпомагане е получил от ОЗС формуляра на заявлението с наличните данни за имотите. Спазени са условията и реда за подаване на заявлението, детайлно уредени в Наредба №5/27.02.2009г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки и подпомагане на директни плащания. Подадено е общо заявление за подпомагане за кампания 2014 по см. на чл.2, ал.2 от Наредбата. Към заявлението е попълнена таблица на използваните парцели 2014, подписана от пълномощника на земеделския стопанин, в която парцелите са описани с номера на БЗС и землището, където се намират. Подаденото заявление и коригиращите такива са били обект на административни проверки чрез съпоставяне на данните с данните в системата за регистрация на кандидатите, на заявленията за подпомагане и системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП/. Кандидатът е проверен за допустимост, проверени за допустимост са и земеделските площи, извършени са кръстосаните проверки между данните в заявлението и отделните регистри, проведени са и кръстосани проверки между данните в отделните заявления за наличие на едни и същи площи, декларирани от повече от един земеделски стопанин /вж. чл.24, ал.3 от Наредба №105/22.08.2006г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на ИСАК - ДВ, бр.82/10.10.2006г., изм. и доп./. Заявлението за подпомагане не е определено за извършване на проверка на място въз основа на анализ на риска по см. на чл.37, ал.3 от ЗПЗП /ред. ДВ, бр.18/2006г./. Въз основа на резултатите от кръстосаните проверки, зачетените откази на заявителя по уведомителното писмо за застъпванията и процедурите за отстраняване на застъпванията по чл.17, ал.7 и чл.18 /отм./ от Наредба №5/27.02.2009г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания /редакция ДВ, бр.31/2015г./ са формирани изводите на органа по постановените откази в оспореното УП.

Спазени са и общите правила на чл.26-29 и чл.34-35 от АПК. Заявителят е уведомен за образуваното административно  производство, за установените нередности в заявените имоти и за застъпванията с други заявени парцели. Същият е участвал активно в изясняване на релевантните факти и обстоятелства, представяйки доказателства за правото на ползване върху заявените БЗС. От своя страна органът е събрал относимите за случая писмени доказателства по предвидения за това нормативен ред.

            УП е съответно на материалния закон.

Отказите по СЕПП и НР1 са еднотипни. Приложими са хипотезите за отказ по чл.43, ал.3, т.5 и т.6 от ЗПЗП.

Първата хипотеза на отказите е по чл.43, ал.3, т.5 от ЗПЗП, респ. чл.12, т.4 от Наредба №11/2008г. Касае се за откази от изплащане на финансовата помощ, т.к. за част от заявените парцели са подадени две и повече заявления от различни земеделски стопани, като застъпването на площите не е отстранено и е налице самостоятелен отказ на заявителя за част от БЗС съгласно попълненото от него Приложение към Уведомителното писмо за площи, декларирани от повече от един кандидат. Наличието на застъпване е резултат от извършените административни проверки по подадените заявления за парцелите, изпратените Уведомителни писма до заявителите и потвърденото и отречено ползване на площите на правни основания измежду посочените такива в чл.2а, ал.2 от Наредба №5/27.02.2009г. във вр. с чл.8 от Наредба 11/03.04.2008г. за всеки от заявителите. Видът и обхватът на установените застъпвания в УП съответстват на посочените от вещото  лице такива по отделни БЗС. Поради неотстраняване на застъпванията при прилагане на процедурите по чл.17, ал.1-7 и чл.18 от Наредба №5/2009г. РА правилно е отказала изплащане на субсидии за застъпените площи от имотите. Възражението на жалбоподателя за нередовни, респ. невалидни документи за ползване на останалите заявители е ирелевантно по делото. В ЗПЗП и Наредба №5/2009г. не е предоставено правомощие на ДФЗ да преценява валидността на представените документи за ползване на парцелите. ДФЗ преценява само дали правното основание за ползване попада в някоя от хипотезите на чл.2а, ал.2 от Наредба №5/2009г. според представените доказателства. Такова правомощие няма и административния съд посредством упражняване на инцидентен съдебен контрол за законосъобразност на документите. Заявителят би могъл да релевира възраженията си единствено по общия исков ред /вж. решение №2204/25.02.2016г. по адм.д.№8898/2015г., решение №10567/11.10.2016г. по адм.д.№858/2016г., решение №12046/12.11.2015г. по адм.д.№5854/2015г., IV о. на ВАС/.  

Втората хипотеза на отказите е по чл.43, ал.3, т.6 от ЗПЗП, респ. чл.12, ал.1 от Наредба №11/2008г. Част от заявените от кандидата площи /посочени в таблицата на вещото лице и описани по-горе от съда/ не са включени в СС по чл.33а, ал.1 от ЗПЗП за 2014г. Производството по чл.16б, ал.1 от Наредба №105/2006г. за одобряване на изготвения СС „Площи в добро земеделско състояние” представлява многоетапна процедура, завършваща с акта по чл.16г, ал.4 от Наредбата /в конкретния случай заповед №РД-46-287/06.03.2015г./, с който се одобрява окончателния слой. В  настоящия случай приложение намира разпоредбата на чл.16а, ал.6 от Наредбата, съгласно която въз основа на одобрения слой РА е постановила оспорените откази. Съгласно реда по чл.16а-16г от Наредбата /в редакцията, обн. ДВ, бр.16/2015г./ РА действа в условията на обвързана компетентност и не може да извърши окончателната оторизация и плащания на площ за съответната година ако парцелите не са включени в заповедта по чл.16г, ал.4 от Наредбата. Заповедта на министъра създава права и задължения и засяга интересите на земеделските стопани /вж. ТР №8/11.12.2015г. по тълк.д.№1/2015г. на ОСС на ВАС/, но няма данни жалбоподателят да е участвал в административното производство по одобряване на слоя посредством упражняване правото за оспорването на заповед РД 46-287/06.03.2015г. на министъра по съдебен ред пред ВАС. Тази заповед е влязла в законна сила по отношение на процесните имоти. Видно от съдебно-техническата експертиза, части от имотите попадат извън приетия от министъра слой, поради което тези части са недопустими за подпомагане. Евентуалните пороци в начина на провеждане на специализираните теренни проверки са неотносими към законосъобразността на УП, т.к. проверките са част от процедурата по одобряване на СС от министъра на земеделието и храните. Като такива могат да бъдат предмет на съдебна проверка единствено в производството по оспорване на заповедта на министъра по одобряване на СС, каквото производство жалбоподателят не е провел. Посочените теренни проверки не са еднозначни с проверките на място по чл.37 от ЗПЗП, поради което администрацията няма нормативно задължение да уведомява заявителя за тяхното превеждане и резултатите от същите.

Частично отреченото право на плащане по СЕПП не влияе върху правото на подпомагане по СПП, т.к. са изпълнени изискванията на чл.15г, ал.1 от Наредба №2/21.02.2011г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане /обн. ДВ, бр.18/01.03.2011г., изм. и доп./. Органът е одобрил завишено плащане на площ за първите 30ха, за които заявителят е получил подпомагане по СЕПП, изчислено на основание всички декларирани в заявлението за подпомагане БЗС. По СПП няма намаления във финансовата помощ.

При този резултат от приложимите хипотези на отказите, установените в УП площи за подпомагане по СЕПП и НР1 са правилно изчислени от органа в съответствие с приложимото материално право и при спазване на специалните правила за разглеждане на заявлението и неговите проверки в ИСАК. Изложеното налага извод за отхвърляне на оспорването като неоснователно.

На основание чл.143, ал.4 от АПК във вр. с ТР №3/13.05.2010г. на ВАС по т.д.№5/2009г. и чл.7, ал.1, т.4 във вр. с §1 от ДР от Наредба №1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения /ред. ДВ, бр.10/2016г./ жалбоподателят дължи заплащане на ДФЗ на деловодни разноски в размер на 550лв., включващи 250лв. внесени депозити за вещо лице и 300лв. юк възнаграждение.

На основание чл.77 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК ответникът е останал задължен за
заплащане по сметка на съда на 200лв. доплащане на вещото лице. Паричното задължение е възложено от съда с протоколно определение от 10.04.2017г. Дължимата сума не е внесена от задълженото лице в определения от съда 7-дневен срок, считано от с.з. Невнасянето на сумата в срока не я прави с правен характер на разноски за ответника по делото и пречи за възлагането й в тежест на жалбоподателя съобразно изхода от спора /вж. опр.№7184/21.05.2012г. по адм.д.№6524/2012г.,
IVо., опр. №1333/09.02.2016г. по адм.д.№191/2016г. II о., двете на ВАС/.

            Мотивиран от горното и на основание чл.172, ал.2, пр.последно от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

 

 

 

 

ОТХВЪРЛЯ оспорването в жалбата на Д.К.З., подадена чрез пълномощника Д.Д.З. /с посочени лични данни/ срещу Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 с изх.№02-100-6500/2325 от 25.09.2015г. на зам.изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”.

            ОСЪЖДА Д.К.З. да заплати на ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - СОФИЯ деловодни разноски в размер на 550лв. /петстотин и петдесет лева/.

            ОСЪЖДА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – СОФИЯ да заплати по сметка на Административен съд – Кюстендил сумата 200лв. /двеста лева/, представляваща доплащане за вещо лице.

            Решението подлежи на касационно обжалване от страните пред ВАС в 14-дневен срок получаване на съобщенията за изготвянето му.

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: