Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е  № 124

гр.Кюстендил, 11.11.2015г.

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

                Кюстендилският административен съд, в открито съдебно заседание на пети ноември две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

Административен съдия: НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

и секретар Л.С., като разгледа докладваното от съдия Карамфилова адм.д.№327/2015г. по описа на КАС, за да се произнесе взе предвид:

 

                  Производството е по реда на чл.459 от ИК.

 

Н.С.С., ЕГН ********** *** в качеството й на кандидат за общински съветник от листата на ПП „ГЕРБ“ под №3 в листата чрез пълномощника адвокат Д.З. ***, съдебен адрес *** обжалва решение №72-МИ/НР/26.10.2015г. на ОИК – Трекляно за определяне резултатите от изборите за общински съветници на Община Трекляно в частта по т.2 от решението за избор на В.Д.Й. за общински съветник от листата на ПП „ГЕРБ“. Като незаконосъобразност на решението сочи допусната техническа грешка при пренасяне на данните от протоколите на СИК на хартиен носител като числови данни от Изчислителния център в протокола на ОИК, като твърди, че получените за нея предпочитания /преференции/ в ИС №105000004 с.Г.К в размер на 19 гласа са неправилно отнесени за кандидата З.В.Е. от листата на ПП „ГЕРБ“, поради което е налице резултат, различен от отразения в протокола на ОИК – Трекляно, дължащ се на техническа грешка – неправилно за избран общински съветник по т.2 от решението е посочен В.Д.Й. вместо жалбоподателката. Моли за отмяна решението на ОИК – Трекляно  и връщане книжата на комисията за обявяване на действителните резултати. Претендира разноски.

                 Ответникът, чрез пълномощника си, счита, че решението на ОИК – Трекляно е взето при стриктното спазване на разпоредбите на ИК и законодателството като цяло. Излага съждения за липсата на законова регламентация за задължение на ОИК за контрол върху изчисленията, извършени от Изчислителния център. Изготвеното от последния предложение до ОИК за решение е възприето като числов резултат, поради което липсва възможност за неприемане и на база това предложение ОИК – Трекляно е взела своето решение №72-МИ/НР/26.10.2015г. При постановяване на решението моли съдът да се съобрази с действително установеното правно положение. Не се претендират разноски.

Заинтересованите страни А.Н.С., В.Д.Й., З.В.Е. и ПП „ГЕРБ“ не изразяват становище по жалбата.

                 Кюстендилският административен съд след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

Предмет на обжалване в настоящото производство е решение №72-МИ/НР/26.10.2015г. на ОИК – Трекляно за определяне резултатите от изборите за общински съветници на Община Трекляно в частта по т.2 от решението за избор на В.Д.Й. за общински съветник от листата на ПП „ГЕРБ“. Същото е взето на основание чл.87, ал.1, т.26 от ИК във вр.с чл.453 и чл.454 от ИК и представлява неразделна част от Протокол №19/25.10.2015г. на ОИК – Трекляно. С решението са определени: общинска избирателна квота от 65 действителни гласове; мандатите за общински съветници по партии и коалиции, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва: ПП АБВ – един, ПП ГЕРБ – три, РБ – два , БСП – пет; Обявено е разпределението на заявените предпочитания /преференции/ за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, както следва: Г.А.Й. от ПП АБВ – 47, А.Н.С. – 42, З.В.Е. – 50 и В.Д.Й. – 20 и тримата от ПП ГЕРБ; М.Р.Д.  - 102 и И.А.В. - 16 и двамата от РБ; Н.П. Ц. – 125, З. Д. Б. – 50, С. И. Б. – 23, Я. К. В.– 20 и С. С. П.  и петимата от БСП; Обявени са имената на избраните общински съветници 11 на брой, между които от ПП ГЕРБ – А.Н.С., В.Д.Й. и З.В.Е..

Видно от Протокол №19/25.10.2015г. на ОИК – Трекляно броят на избирателните секции в Община Трекляно е 9 /девет/.

Изборите за общински съветници и за кметове на 25.10.2015г. са произведени на основание УКАЗ на Президента на РБ №162/10.08.2015г. за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г. /ДВ бр.61/ 11.08.2015г./.

Жалбоподателката Н.С.С. с решение №33-МИ/22.09.2014г. на ОИК – Трекляно е регистрирана за участие  в изборите за общински съвет като кандидат за общински съветник на Община Трекляно от листата на ПП ГЕРБ под №3 /срав. решение №33-МИ/22.09.2015г. на ОИК – Трекляно и у-ние №16/22.09.2015г./. Видно от посоченото решение кандидатите от ПП ГЕРБ А.С. е регистрирана под №1, З.В.Е. е регистриран под №2, а В.Д.Й. – под №11.

Като доказателства по делото са представени протоколите от деветте СИК за избиране на общински съветници за Община Трекляно. От тях се установяват следните данни от преброяването на предпочитанията /преференциите/ за тримата избрани общински съветници от ПП ГЕРБ и жалбоподателката:

В протокол на СИК №105000001 с.Трекляно са отразени за кандидат №1 – 20 преференции; за кандидат №2 – 24 преференции, за кандидат №3 – 5 преференции и за кандидат №11 – 3 преференции.

В протокол на СИК №105000002 с.Габрешевци са отразени за кандидат №1 – 0 преференции; за кандидат №2 – 1 преференции, за кандидат №3 – 2 преференции и за кандидат №11 – 1 преференции.

В протокол на СИК №105000003 с.Добри дол са отразени за кандидат №1 – 3 преференции; за кандидат №2 – 0 преференции, за кандидат №3 – 1 преференции и за кандидат №11 – 2 преференции.

В протокол на СИК №105000004 с.Г.К са отразени за кандидат №1 – 0 преференции; за кандидат №2 – 0 преференции, за кандидат №3 – 19 преференции и за кандидат №11 – 8 преференции.

В протокол на СИК №105000005 с.Средорек са отразени за кандидат №1 – 0 преференции; за кандидат №2 – 2 преференции, за кандидат №3 – 0 преференции и за кандидат №11 – 0 преференции.

В протокол на СИК №105000006 с.Сушица са отразени за кандидат №1 – 0 преференции; за кандидат №2 – 0 преференции, за кандидат №3 – 4 преференции и за кандидат №11 – 3 преференции.

В протокол на СИК №105000007 с.Чешлянци са отразени за кандидат №1 – 2 преференции; за кандидат №2 – 2 преференции, за кандидат №3 – 0 преференции и за кандидат №11 – 1 преференции.

В протокол на СИК №105000008 с.Долно Кобиле са отразени за кандидат №1 – 1 преференции; за кандидат №2 – 2 преференции, за кандидат №3 – 1 преференции и за кандидат №11 – 1 преференции.

В протокол на СИК №105000009 с.Злогош са отразени за кандидат №1 – 0 преференции; за кандидат №2 – 0 преференции, за кандидат №3 – 1 преференции и за кандидат №11 – 1 преференции.

От приетите като доказателства по делото Предложение за протокол на ОИК – Трекляно за избиране на общински съветници първи тур 2015г. на „Информационно обслужване“ АД от 26.10.2015г., 02.56ч. и изготвения в 03.15ч. Протокол на ОИК – Трекляно за определяне резултатите от гласуването за общински съветници на основание чл.449, ал.1, т.1, чл.450 и чл.451 от ИК, се установят следните вписани данни от гласуването за избор на общински съветници за ПП ГЕРБ – за А.С. – 26 преференции плюс 12 без; за З.Е. – 50 преференции; за Н.С. – 16 преференции и за В. Й. – 20 преференции. Въз основа на тези данни е изготвено от „Информационно обслужване“ АД от 26.10.2015г., 02.14ч. предложение за решение на ОИК – Трекляно по чл.453 и чл.454 от ИК за избор на общински съветници за Община Трекляно и от ОИК е взето решение №72-МИ/НР/26.10.2015г., като под т.2 от решението е вписан за избран общински съветник от листата на ПП ГЕРБ  В.Д.Й..

С оглед така установената фактическа обстановка съдът намира жалбата за допустима, като подадена от процесуално легитимен субект по см. на чл.459, ал.1 от ИК, в срок /решението е обявено на 26.10.2015г., а жалбата е депозирана на 28.10.2015г./ и пред компетентен съд по см. на чл.133 от АПК. Разгледана по същество е основателна, по следните съображения:

Обжалваното решение на ОИК - Трекляно по своята правна същност представлява индивидуален административен акт. Като такъв съдът счита, че е издаден от компетентен орган по см. на чл.87, ал.1, т.26 във вр.с чл.453, ал.454 от ИК, при спазване на предвидената от закона форма - Приложение №85-МИ и се явява неразделна част от Протокол №19/25.10.2015г., съдържа задължителните реквизити по ИК и е подписан от всички членове на колективния орган.

След анализ на събрания доказателствен материал, наведените основания за незаконосъобразност на обжалваното решение на ОИК - Трекляно и при извършена служебна проверка по чл.168 от АПК, съдът счита, че е налице резултат от произведения избор за общински съветници на 25.10.2015г. за Община Трекляно, различен от отразения в протокола на ОИК – Трекляно, досежно избора на общински съветници от листата на ПП ГЕРБ в лицето на В.Д.Й., поради допусната техническа грешка. От протоколите на секционните избирателни комисии по чл.440 от ИК за деветте избирателни секции в общината /л.41, 61, 67, 73, 79, 84, 90, 96 и 102/ чрез чисто математическо пресмятане се установява, че жалбоподателката има получени 33 предпочитания /преференции/, при 31 предпочитания /преференции/ за З.В.Е., 26 предпочитания /преференции/ за А.С. и 20 предпочитания /преференции/ за В.Д.Й.. За първата в листата на ПП ГЕРБ А.С. са налични и 16 непреференциални вота. Същевременно в протокола на ОИК, изготвен на база даденото предложение от „Информационно обслужване“ АД са вписани за Н.С. 16 предпочитания /преференции/, при 50 предпочитания /преференции/ за З.В.Е., 26 предпочитания /преференции/ за А.С. и 20 предпочитания /преференции/ за В.Д.Й.. В този смисъл съдът намира, че е налице неправилно отразяване на резултатите от гласуването на месния вот за общински съветници по отношение на жалбоподателката, доколкото вписаните предпочитания /преференции/ за същата в протокола на ОИК – Трекляно като сбор не съответстват на тези, получени чрез сборуване на данните, вписани в протоколите на СИК - действително получените преференции  за Н.С. са 33, а в протокола на ОИК са отразени 16. Налага се извод за допусната техническа грешка, изразяваща се в това, че отразените в Протокол на СИК в избирателна секция №105000004 с.Г.К 19 бр. преференции за жалбоподателката са прехвърлени на етап обработка данните от „Информационно обслужване“ АД на кандидата за общински съветник З.В., регистриран под №2 в листата на ПП ГЕРБ. По този начин същия се явява избран за общински съветник с 50 бр. предпочитания /преференции/ и доколкото за Н.С. остават отразени като получени 16 бр. преференции, тя е изместена с оглед начина на определяне на избраните кандидати за общински съветници според получени валидни предпочитания /преференции/ и подреждането в листата, регламентиран в чл.454 от ИК, от кандидата В.Д.Й., за когото има отразени и действително получени 20 бр. преференции. Именно последният, съгласно т.2 от решение №72-МИ/НР/26.10.2015г. на ОИК – Трекляно е избран за общински съветник на Община Трекляно от листата на ПП ГЕРБ.

С оглед правомощията на съда по чл.459, ал.10, изр.2 от ИК и доколкото безспорно е установена допусната техническа грешка в резултата, отразен в протокола на ОИК – Трекляно се налага отмяна на обжалваното решение в частта по т.2 и връщане книжата на комисията за обявяване на действителните резултати.

Във връзка с изхода от правния спор на жалбоподателката се дължат разноски в размер на 300 лв. адвокатски хонорар и 10 лв. държавна такса, платими от ответника.

Воден от горното и на основание чл.459, ал.10, изр.2 от ИК, съдът

 

                                       Р    Е    Ш    И:

 

ОТМЕНЯ по жалба на Н.С.С., ЕГН ********** *** решение №72-МИ/НР/26.10.2015г. на ОИК – Трекляно за определяне резултатите от изборите за общински съветници на Община Трекляно в частта по т.2 от решението за избор на В.Д.Й. за общински съветник от листата на ПП „ГЕРБ“ и връща книжата на ОИК – Трекляно за обявяване на действителните резултати в отменената част.

ОСЪЖДА Общинска избирателна комисия – Трекляно да заплати на Н.С.С., с посочени данни, разноски по делото в размер на 310 лв. /триста и десет/.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 7 дневен срок, считано от 11.11.2015г. – датата на обявяването му.

 

 

             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: