Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                                       19.11.2015 г.

 

          Номер         131                                         2 0 1 5 година                           гр. Кюстендил

 

                   

                                                   В       И М Е Т О    Н А      Н А Р О Д А

 

 

Кюстендилският административен съд

на дванадесети ноември                                                                                 2 0 1 5 година                 

в открито заседание в следния състав:

 

 

                                                                   Административен съдия: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

 

Секретар: С.К.

Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

Административно дело № 328 по описа за 2015 г.

и за да се произнесе,взе предвид следното:

 

      Производството е по реда на чл. 459 и сл. от Изборния кодекс.

      Производството по делото е образувано по жалба на Р.С.К., в качеството му на упълномощен представител на ПП “АБВ” против Решение № 188/26.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия - Кочериново, обявено на 26.10.2015 г. в 14.30 ч., с което е обявен за избран за Кмет на Кметство с. М., Община Кочериново, Област Кюстендил, на първи тур на изборите Р.М.К. - издигнат от ПП ”ГЕБР”. Изложени са доводи за   незаконосъобразност на атакувания административен акт с искане за отмяната му и за обявяване на избора за недействителен. Възраженията са, че са допуснати съществени нарушения на изборното законодателство, подробно изброени в жалбата. Като последица от гореизложеното, неправилно е прието, че Р.К. е получил повече от половината действителни гласове, подадени в изборите за Кмет на Кметство с. М.. Постановено е Решение  № 188/26.10.2015 г. на ОИК - Кочериново, с което  Р.М.К. е избран за Кмет на Кметство М., Община Кочериново, на първи тур, като получил 140 действителни гласа. Решението е подписано от всички членове на ОИК без възражения и особени мнения.  

      Ответната страна - Общинска избирателна комисия – Кочериново, чрез Зам. Председателя З в с.з. от 10.11.2015 г., изразява становище съдът да постанови решение като отхвърли жалбата, като счита, че решението на ОИК – Кочериново е правилно и законосъобразно.

      Заинтересованата страна – В.Г.К. изразява становище за основателност на жалбата.

      Заинтересованата страна – Р.М.К., чрез процесуалният си представител адв. З. изразяват становище за неоснователност на жалбата, оспорва същата, представя и писмено становище в този смисъл. Претендира разноски по делото.     

      Кюстендилският административен съд, като прецени доказателствата по делото, доводите и възраженията на страните, както и след проверка за допустимостта на жалбата и за законосъобразността на оспорения административен акт, счита жалбата за процесуално допустима, а разгледана по същество - за неоснователна, поради което и на основание чл. 459 ал. 10 от Изборния кодекс  ще потвърди решението на ОИК – Кочериново.

      Съображенията са следните: От фактическа страна се установява, че като кандидат за кмет на с. М., община Кочериново, от името на ПП “ГЕРБ” е регистриран кандидатът Р.М.К., ЕГН **********, с постоянен адрес:***, а като кандидат за кмет на с. М., община Кочериново, от името на ПП “АБВ” е регистриран В.Г.К., ЕГН **********., с постоянен адрес:***. Горното не се оспорва от страните. С оглед предмета на жалбата, следва да се приеме, че е налице надлежна регистрация на кандидатите за Кмет на Кметство с. М., община Кочериново.

      С Решение № 188 от 26.10.2015 г. на ОИК - Кочериново за избран за кмет на Кметство с. М., Община Кочериново, Област Кюстендил, на първи тур на местните избори, е обявен Р.М.К., издигнат от ПП ”ГЕРБ”, получил 140 действителни гласове. Решението е обявено на 26.10.2015 г. в 14.30 ч. и доколкото жалбата е депозирана в съда на 30.10.2015 г., срокът по чл. 459 ал. 1 от Изборния кодекс се явява спазен.

      Като доказателство по делото са приети и: писмо вх. № 3230/02.11.2015г., съгласно текста; вх. № 3269/04.11.2015 г. /решение № 188/26.10.2015 г. на ОИК – Кочериново/; удостоверение за избран кмет на кметство с. М. № 12/26.10.2015 г. на ОИК -Кочериново; предложение за решение на ОИК за избиране на кмета на кметство с. М.; протокол на ОИК за избиране на кмет на кметство с. М.; предложение за протокол на ОИК за избиране на кмет на кметство с. М. – първи тур; съответствие на приетите, въведени и потвърдени секционни протоколи за   избиране на кмет на кметство с. М. на 25.10.2015 г.; приемо – предавателна разписка № 1027001024 на СИК; Протокол на СИК в избирателна секция № 102700009; предложение от партия /коалиция/ местна коалиция за регистрация на кандидатска листа за кметове на кметства за ПП “АБВ”; заявление за регистрация в ОИК на партия /коалиция/ за участие в изборите за общински съветници и за кметове в община Кочериново на 25.10.2015 г. за ПП  “ГЕРБ”; заявление за регистрация в ОИК на партия /коалиция/ за участие в изборите за  общински съветници и кметове в община Кочериново на 25.10.2015 г. за ПП “АБВ”; писмо вх. № 3443/11.11.2015 г.; заверени копия от 10 бюлетини оспорени от страните като невалидни.

      Изложените фактически обстоятелства се установяват от приложените по делото писмени доказателства.

      Жалбата на Р.С.К. е процесуално допустима - депозирана в преклузивния срок по чл. 459 ал. 1 от ИК и жалбоподателят е представител на ПП ”АБВ”, която е регистрирана за участие в местните избори за избор на кметове на кметства. Решение № 188/26.10.2015 г. на ОИК - Кочериново представлява решение за определяне на изборен резултат  по смисъла на чл. 459 ал. 1 от ИК и подлежи на съдебен контрол за законосъобразност.

      Кюстендилският административен съд, като прецени доказателствения материал по делото и произнасяйки се по същество на жалбата, счита същата за неоснователна, поради което и на основание чл. 459 ал. 10 от Изборния кодекс, ще потвърди Решение № 188/26.10.2015 г. на ОИК - Кочериново, с което е обявен за избран на първи тур за Кмет на Кметство с. М., Община Кочериново, Област Кюстендил Р.М.К.. Същото е постановено от компетентен орган, в писмена форма и с необходимото съдържание по чл. 59 ал. 2 от АПК, и е в съответствие на материалния закон и административно - производствените правила.                                          

      С оглед спецификата на предмета на оспорване, идеята на законодателя вложена в разпоредбата на чл. 459 ал. 1 от Изборния кодекс, не е да се извършва цялостна ревизия на изборния процес, а да се провери дали твърдините от оспорващият нарушения, действително са били допуснати и дали са довели до недействителност на обявения изборен резултат. В този смисъл, следва да се разграничават съществени и несъществени нарушения на избирателния процес, като единствено съществените са основание за касиране на атакувания избор. В контекста на изложеното, съдът преценява възраженията в жалбата, приемайки същите за неоснователни.

      Съгласно чл. 397 ал. 1 и ал. 2 от ИК право да бъдат избирани за общински съветници и кметове имат българските граждани и гражданите на държава – членка на  Европейския съюз, който не е български гражданин, навършили са 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най - малко през последните 6 месеца в съответното населено място.

     На 18.09.2015 г. в ОИК – Кочериново, от представляващия ПП “ГЕРБ” са представени документи, заведени под № 22 в Регистъра на кандидатите за участие в изборите за кметове на кметства на 25.10.2015 г., а именно: предложение за регистриране на кандидат за кмет на кметство в изборите за кметове на кметства – кмет на с. М. – Р.М.К.; заявление от Р.К. по чл. 414 ал. 1 т. 3 от Изборния кодекс; декларация по образец от Р.К. по чл. 414 ал. 1 т. 5 от ИК. Въз основа на приетите от ОИК – Кочериново документи, Р.М.К. е бил регистриран като кандидат за кмет на с.М., издигнат от ПП “ГЕРБ” в изборите за кметове на кметства на 25.10.2015 г.   

     На 20.09.2015 г. в ОИК – Кочериново, от представляващия ПП ”Алтернатива за българско възраждане” са представени документи, заведени  под вх. № 84 в Регистъра на кандидатите за участие в изборите за кметове на кметства на 25.10.2015 г., а именно: предложение за регистриране на кандидат за кмет на кметство в изборите за кметове на кметства - кмет на с. М. – В.Г.К.; заявление от В.К. по чл. 414 ал. 1 т. 3 от Изборния кодекс; декларация по образец от В.К. по чл. 414 ал. 1 т. 5 от ИК. Въз основа на приетите от ОИК - Кочериново документи, В.Г.К. е бил регистриран като кандидат за кмет на с. М., издигнат от ПП ”АБВ”  в изборите за кметове на кметства на 25.10.2015 г.

     Резултатите от избора за Кмет на Кметство с. М., община Кочериново на първия тур на местните избори на 25.10.2015 г., са отразени в протокола на СИК и в съставения въз основа на тях протокол на ОИК – Кочериново, както следва:

     Съобразно данните в Протокол на СИК в избирателна секция № 102700009, са получени 420 бюлетини, от които са останали неизползвани 132 бюлетини, а 1 брой бюлетина е унищожена за създаване на образец; гласували са 287 избиратели при 374 избиратели по избирателния списък, като отчетените действителни бюлетини са 269 броя и недействителните бюлетини са 18 броя; гласовете по кандидатски листи са разпределени съответно: за кандидата  В.К. – 129 броя действителни и 5 недействителни бюлетини и за кандидата Р.К. – 140 броя действителни и 5 недействителни бюлетини; празните бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече  от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя – 7 броя. Протоколът е подписан от всички членове на СИК, като в него липсват поправки, възражения и особени мнения на членовете. Същият съдържа и данни за края на изборния ден и положените подписи върху протокола – в 23.20 ч.

    Съобразно данните в Протокол на ОИК – Кочериново от 26.10.2015 г. за избиране на Кмет на Кметство с. М., в изборния район има една секция; получени са 420 бюлетини, от които са останали неизползвани 132 бюлетини, а 1 брой бюлетина е унищожена за създаване на образец; гласували са 287 избиратели при 374 избиратели по избирателните списъци, като отчетените действителни бюлетини са 269 броя и  недействителните бюлетини са 18 броя; гласовете по кандидатски листи са разпределени съответно: за кандидата В.К. – 129 броя действителни и 5 недействителни бюлетини и за кандидата Р.К. – 140 броя действителни и 5 недействителни бюлетини; празните бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя – 8 броя; брой на поправките, извършени преди обявяване на протокола – 1 брой. Протоколът е подписан от всички членове на ОИК, като в него липсват поправки, възражения и особени мнения на членовете. Същият съдържа и данни за положените подписи на протокола – 12.28 ч.       

    С Решение № 188/26.10.2015 г. ОИК - Кочериново е обявила за избран за Кмет на Кметство с. М., общ. Кочериново на първи тур Р.М.К., издигнат от ПП ”ГЕРБ”, получил 140 действителни гласове.

    В съдебно заседание от 12.11.2015 г., съдът след проверка на изборните материали в избирателна секция № 102700009, във връзка с откритото производство по оспорване на изборния протокол по реда на чл. 193 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК, в частта за невалидните бюлетини, при огледа и преброяването, се установиха 18 недействителни бюлетини в пакета за невалидните бюлетини, като съдът констатира, че същият отговаря на посочения в протокола на СИК – 18 броя. Горната констатация не се оспорва от страните.

    За 8 бюлетини, предявени на страните, не се спори от страните, че същите са безспорно невалидни и същите са върнати в пакета с недействителните бюлетини и поставени в изборния чувал. За 8 броя бюлетини е налице вот, който при предявяването на страните  също не породи съмнения, че бюлетините са действителни – 4 бюлетини за В.К. и   4 бюлетини за Р.К.. Тези бюлетини са предявени на страните, като копия от тях са приложени като доказателства по делото. За 2 бюлетини е налице вот, който не е еднозначен и поражда различно становище от страните, както и необходимост от самостоятелна преценка за действителност от страна на съда, като същият ще изложи съображенията си по съществото на спора.

    Съобразно критериите по чл. 146 от АПК, оспореното решение представлява валиден административен акт – постановен от орган с материална и териториална компетентност, в писмена форма и с необходимото съдържание по чл. 59 ал. 2 от АПК във вр. с чл. 452 ал. 2 и ал. 3 от Изборния кодекс, в съответствие с материалноправните разпоредби и целта на закона.

    С оглед спецификата на предмета на оспорване, идеята на законодателя, вложена в разпоредбата на чл. 459 от ИК, не е да се извърши цялостна ревизия на изборния процес, а да се провери дали релевираните от оспорващия нарушения са били допуснати и дали са довели до недействителност на обявения изборен резултат. В този смисъл, съдебната практика разграничава съществени и несъществени нарушения на изборния процес, като единствено съществените са основание за касиране на атакувания избор. За съществено се приема само онова нарушение, допускането на което би обусловило различен краен резултат. В този смисъл, съдът преценява възраженията в жалбата, приемайки същата за неоснователна.

 

    Жалбоподателят възразява като цяло срещу редовността на протокола на СИК,  претендирайки че отразените в него реквизити не отговарят на действителните резултати от проведения избор за Кмет на Кметство с. М., община Кочериново. Необходимо е да се посочи, че по смисъла на чл. 179 ал. 1 от ГПК, протоколите на избирателните комисии са официални удостоверителни документи. Същите са изготвени от длъжностни лица по чл. 93 ал. 2 от ИК, в кръга на службата им, по установена форма и ред /арг. чл. 441 във вр. с чл. 440 ал. 1 – 5 от ИК/. От проверката  на съдържанието на протокола на СИК е видно, че са налице реквизитите, предвидени в чл. 440 от ИК. Представените по делото протоколи са подписани от всички членове на СИК и ОИК, съгласно изискванията на чл. 441 ал. 1 и чл. 451 ал. 1 от ИК.

   Във връзка с оспорването на истинността на протокола на СИК в откритото производство по чл. 193 от ГПК, в частта за невалидните бюлетини, жалбоподателят възразява срещу отчетения брой на действителните, съответно недействителните бюлетини, които биха довели до друг изборен резултат, а именно обявеният за избран за Кмет на Кметство с. М., не би събрал 50 % + 1 от общия брой действителни гласове и би трябвало да се проведе втори тур на изборите.

   Както се посочи, материалната доказателствена сила на изборния протокол е разколебана по отношение броя на посочените за недействителни бюлетини. Горното мотивира съда да допусне и извърши оглед и преброяване на недействителните бюлетини. Видно от протокола от с. з. на 12.11.2015 г., при сравнение с отчетените от СИК резултати, е налице различие по отношение броя на действителните бюлетини и за оспорващия и за заинтересованото лице. Проверката на спорните бюлетини, приложени в копия като доказателство по делото, обосновава изводи за действителност на бюлетините на л. 102, л. 103, л. 104, л. 105, л. 107, л. 108, л. 110 и л. 111, т.е. на 8 бюлетини. Преценката се осъществява с оглед критериите по чл. 437 ал. 1  във вр. с чл. 438 ал. 1 т. 6 б. “б” и “в” от ИК, според които гласът е действителен когато гласуването е осъществено чрез знак “ Х” или “V” и с химикал, пишещ със син цвят, само в квадратчето за съответния кандидат, без да се навлиза в друго квадратче и без вписване на специални символи като букви, знаци, цифри и други, когато на гърба на бюлетината са поставени два печата на СИК. Спазването на тези изисквани съдът счита за съществено, тъй като същите са заложени в законодателната уредба на изборния процес с цел постигане еднозначност при изразяване на вота от една страна, а от друга – гарантират осъществяването на тайно гласуване съобразно волята на избирателя. Спазването на тези условия при упражняване на активното избирателно право е от основно и принципно значение за законосъобразността на избора. Нарушаването на разпоредбите относно начина на гласуване има за последица накърняване на конституционния принцип за всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласоподаване, респективно действителността на вота.

   При съобразяване с визираните нормативни критерии, съдът счита за действителни посочените по – горе 8 броя бюлетини, в които знакът “Х” е ясно поставен за един от двамата кандидати, поставен е с химикал със син цвят, макар и да е удебелен, има два печата на СИК и няма специални знаци. Изкривяването при изписване на знака е възможно да се дължи на специфики в почерка на избирателя, неграмотност, напреднала възраст и др., които не следва да имат за последица недействителност на вота. Същият е изразен еднозначно и ясно. Предвид изложеното, съдът коригира общия брой на действителните бюлетини в секция № 102700009, като го увеличава с 8 гласа или действителните гласове стават 277 броя, като съответно се коригират гласовете за оспорващия на 133 гласа и тези на заинтересованото лице на 144 гласа .

   Бюлетините, копия от които са приложени по делото, на л. 106 и л. 109 съдът счита за безспорно невалидни, като неотговарящи на горецитираните критерии по чл. 437 ал. 1 във вр. с чл. 438 ал. 1 т. 6 б. “б” и “в” от Изборния кодекс.

   Въз основа на извършените корекции по отношение на действителните гласове /бюлетини/ за секция № 102700009, общият брой на действителните бюлетини за Кмет на Кметство с. М. възлиза на 277 броя. От друга страна, за кандидата Р.М.К. са събрани 144 действителни бюлетини. Следователно, посоченият кандидат, издигнат от ПП “ГЕРБ”, е получил повече от половината от действителните гласове и в съответствие с изискванията на чл. 452 ал. 3 от ИК с оспореното решение на ОИК – Кочериново е обявен за избран за кмет на кметство М., община Кочериново, на първи тур. Административният акт на ОИК – Кочериново е законосъобразен, въпреки установените несъответствия при преброяването на обявените за недействителни бюлетини от СИК в горецитираната секция. Неточното вписване в протокола на СИК на недействителните бюлетини, не представлява съществено нарушение на изборния процес, тъй като не се е отразило на крайния изборен резултат.    

   Мотивиран от всичко изложено по-горе, настоящият състав на съда счита проведеният избор за действителен, поради което обжалваният акт следва да бъде ПОТВЪРДЕН.

   С оглед изхода на делото и на основание чл. 143 от АПК, съдът ще присъди направените разноски на заинтересованото лице.

 

   Воден от горното и на основание чл. 459 ал. 10 от Изборния кодекс, Кюстендилският административен съд

 

                                                 Р  Е  Ш  И:

 

   ПОТВЪРЖДАВА Решение № 188/26.10.2015 г. на ОИК – Кочериново, с което за   избран за Кмет на Кметство с. М., община Кочериново, на първи тур е обявен Р.М.К., издигнат от ПП “ГЕРБ”.

   ОСЪЖДА ПП “АБВ”, със седалище и адрес: гр. София, пл. “България” № 1, НДК – основна сграда, вх. А 3, кабинет 1.6 и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. “Врабча” № 23, ет. 1 и 3 да заплати на Р.М.К., ЕГН **********, с адрес: ***, сумата от 350 /триста и петдесет/ лева направени разноски по делото.

   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

   Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

                                                                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: