Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 130

                                  гр.Кюстендил, 17.11.2015год.

                                    В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на единадесети ноември през две хиляди и петнадесета година в състав:

                                                                                                                   

                                                       Административен съдия: ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА

 

с участието на секретаря С.К., като разгледа докладваното от  съдията    адм. дело №330 по описа за 2015год.,  за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.459 от  Изборния кодекс  във  вр. с чл.145 и сл. от АПК.

            Производството по делото е образувано по жалба  на Г.С.А. ***  в качеството му на кандидат за кмет на с.Б.  от ПП “НФСБ” срещу решение №283 от 27.10.2015год. на Общинска избирателна комисия – Дупница, с което е обявен за избран за кмет на кметство с.Б., община Дупница  на първия тур на местните избори, К.Ч.О., издигнат от ПП “БСП”. Изложени са доводи за незаконосъобразност на атакувания административен акт с искане за отмяната му и за обявяване на избора за недействителен. Възраженията са за допуснати съществени нарушения на изборния процес, които са се отразили на изборния резултат. Конкретно са релевирани следните нарушения: в изборните секции са допуснати да присъстват лица, които нямат това право;  към СИК са отправяни заплахи; неправилно са отчетени и съхранени действителните и недействителните бюлетини;  неправилно са опаковани и превозени изборните книжа; липсват задължителни реквизити  на протоколите на секционните избирателни комисии в 048 и 049 секции, както и подписи на всички членове на СИК. В съдебно заседание жалбоподателят  е оспорил доказателствената сила на протоколите на секционните избирателни комисии, като в тази връзка е направил искане за преброяване на всички недействителни и действителни бюлетини. Същият  възразява и срещу избирателните списъци с твърдения, че в тях е включен по-голям брой лица от действително имащите право да гласуват, което твърдение обосновава с последните данни за броя на населението на село Б.. За установяване на визираните по-горе нарушения при провеждане на изборите  и при гласуването са посочени и гласни доказателства.  

Ответната страна - Общинска избирателна комисия - Дупница, представлявана  по силата на решение №333/06.11.2015г. на ОИК, от заместник председателя Е. П.,  изразява становище за неоснователност на  жалбата. Приема се, че визираните от оспорващия нарушения на изборния процес  са недоказани, респ. че същите не биха се отразили на изборния резултат.

Заинтересуваното лице   К.Ч.О. *** – обявен за избран за кмет на кметство с.Б. с оспореното решение,  изразява становище за неоснователност на жалбата.

Кюстендилският административен съд, като прецени доказателствата  по делото, доводите и възраженията на страните, приема за установено следното:

От фактическа страна се установява, че оспорващият  Г.С.А.  е регистриран  за кандидат за кмет на кметство с.Б., община Дупница  от ПП “Национален фронт за спасение на България” в изборите на 25.10.2015год., с решение №146 от 22.09.2015год. на ОИК-Дупница, видно от представеното Удостоверение за регистрация на кандидат за кмет №146.01 от 22.09.2015год. на председателя на  ОИК-Дупница. Същият участва в изборите за кмет на кметство с.Б., както и:  заинтересованото лице К.Ч.О. - регистриран като кандидат от ПП БСП; С. В. З. -  от ПП “АБВ”; И Г О – от Обединение на българските националисти “Целокупна България” и Й.К.Т. - от Реформаторския блок.

            Безспорно е, че на територията на кметство с.Б. са образувани 2 избирателни секции с №№ 104800048 и 104800049. От представените по делото избирателни списъци се установява, че за секция №048 - общият брой избиратЕ. е 553, а за секция №049 – 837, като за тази секция на допълнителната страница на списъка са вписани две лица  - А. С М. и М Й С, които са членове на СИК и са приложили  декларации  по чл.233 от ИК по образец, че не са гласували  и няма да гласуват на друго място.  

            Резултатите от избора за кмет на кметство Б., община Дупница на първия тур на местните избори на 25.10.2015год., са отразени в протоколите на  двете СИК  и в съставения въз основа на тях протокол на ОИК – Дупница, както следва:

            Съобразно данните в Протокол на СИК в избирателна секция №104800048,  са получени 640 бюлетини, от които са останали неизползвани 330 бюлетини, а един брой бюлетина  е унищожена за създаване на образец; гласували са 309 избиратЕ. при 553 избиратЕ. по избирателния списък, като отчетените действителни гласове /бюлетини/ са 287 броя и недействителните гласове /бюлетини/ са 22 броя;  гласовете по кандидатски листа са разпределени съотв. за кандидата С.З. с №12 на бюлетина -  са получени 48 броя действителни гласове и 1 брой недействителен глас; за кандидата И.О. с №13 на бюлетината – са получени 3 броя действителни гласове и 0 броя недействителни гласове; за кандидата Г.А. с №16 на бюлетината – са получени 86 действителни гласове и 1 брой недействителен глас; за кандидата Й.Т. с №17 на бюлетината – са получени 8 броя действителни гласове и 1 брой недействителен глас и за кандидата К.О. с №19 на бюлетината  - са получени 142 броя действителни гласове и 4 броя недействителни гласове; празните бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя  - са 15 броя. Протоколът е подписан от председателя, зам. председателя, секретаря и 6-мата членове на СИК. В него липсват поправки, възражения и особени мнения на членовете на СИК. Същият не съдържа данни за начало на изборния ден, но  съдържа данни за края на изборния ден – в 22,25часа.

            Съобразно данните в Протокол на СИК в избирателна секция №104800049,  са получени 900 бюлетини, от които са останали неизползвани 446 бюлетини, а един брой бюлетина  е унищожена за създаване на образец; гласували са 453 избиратЕ. при 837 избиратЕ. по избирателния списък, като отчетените действителни гласове /бюлетини/ са 423 броя и недействителните гласове /бюлетини/ са 30 броя;  гласовете по кандидатски листа са разпределени съотв. за кандидата С.З. с №12 на бюлетина -  са получени 70 броя действителни гласове и 3 броя недействителни гласове; за кандидата И.О. с №13 на бюлетината – са получени 3 броя действителни гласове и 0 броя недействителни гласове; за кандидата Г.А. с №16 на бюлетината – са получени 103 действителни гласове и 6 броя недействителни гласове; за кандидата Й.Т. с №17 на бюлетината – са получени 12 броя действителни гласове и 0 броя недействителни гласове и за кандидата К.О. с №19 на бюлетината  - са получени 235 броя действителни гласове и 6 броя недействителни гласове; празните бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя  - са 15 броя. Протоколът е подписан от председателя, зам. председателя, секретаря и 6-мата членове на СИК. В него са налице поправки в частите относно броя на избиратЕ.те по избирателния списък / 839 е поправено на 837/ и броя на сгрешените бюлетини /30 е поправено на 0/, като възражения и особени мнения на членовете на СИК  липсват. Същият  съдържа данни за начало и край на изборния ден, продължил  от 06,10часа  до 19,05часа.

            Съобразно  данните в Протокол на ОИК-Дупница от 27.10.2015год. за избиране на кмет на кметство Б., в изборния район има  две секции; получени са 1540 бюлетини, от които са останали неизползвани 776 бюлетини, а 2 броя бюлетини  са унищожени за създаване на образец; гласували са 762 избиратЕ. при 1390 избиратЕ. по избирателните списъци, като отчетените действителни гласове /бюлетини/ са 710 броя и недействителните гласове /бюлетини/ са 52 броя;  гласовете по кандидатски листа са разпределени съотв. за кандидата С.З. с №12 на бюлетина -  са получени 118 броя действителни гласове и 4 броя недействителни гласове; за кандидата И.О. с №13 на бюлетината – са получени 6 броя действителни гласове и 0 броя недействителни гласове; за кандидата Г.А. с №16 на бюлетината – са получени 189 действителни гласове и 7 броя недействителни гласове; за кандидата Й.Т. с №17 на бюлетината – са получени 20 броя действителни гласове и 1 брой недействителен глас и за кандидата К.О. с №19 на бюлетината  - са получени 377 броя действителни гласове и 10 броя недействителни гласове; празните бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя  - са 30 броя. Протоколът е подписан от всички членове на ОИК. В него липсват поправки, възражения и особени мнения на членовете на ОИК.   

             С оспореното Решение №283/27.10.2015год. на Общинска избирателна комисия - Дупница за избран за кмет на кмество Б., на първия тур на изборите, е обявен  К.Ч.О. – издигнат от ПП БСП, получил 377 действителни гласове. Решението е обявено на 27.10.2015год., а жалбата е депозирана на 28.10.2015год., т.е. в срока по чл.459 ал.1 от ИК.

            При извършената от съда проверка на изборните материали в избирателна секция №104800049, във връзка с откритото производство по оспорване на изборните протоколи по реда на чл.193 от ГПК вр. с чл.144 АПК, се установиха 445 броя неизползвани бюлетини за кмет на кметство, които  са опаковани  отделно. Проведеният  оглед и преброяване на действителните бюлетините за всички  кандидати, сочи на следните резултати: за кандидата С.З. с №12 на бюлетина -  са получени 70 броя действителни гласове; за кандидата И.О. с №13 на бюлетината – са получени 3 броя действителни гласове; за кандидата Г.А. с №16 на бюлетината – са получени 104 действителни гласове; за кандидата Й.Т. с №17 на бюлетината – са получени 12 броя действителни гласове и за кандидата К.О. с №19 на бюлетината  - са получени 236 броя действителни гласове. При сравнение с отчетените в протокола на СИК резултати е налице различие по отношение броя на действителните бюлетини за оспорващия А. – 104 броя установени от съда, при 103 броя  установени от СИК, както и по отношение на заинтересованото лице О. – 236 броя установени от съда при 235 броя установени от СИК. Горната констатация не се оспорва от страните.

            При огледа и преброяването на недействителните бюлетини съдът констатира 8 броя бюлетини само с един печат на СИК, сътов. 3 броя с вот за С.З. и 5 броя с вот за К.О.; 1 брой бюлетина с един печат на СИК и без вот на избирателя; 3 броя бюлетини с вот на избиратЕ. за повече от един кандидат; 12 броя бюлетини без вот на избирателя или общо 24 броя  недействителни бюлетини. Горните констатации не се оспорват от страните.

            Върху  5 броя бюлетини е налице вот, който не е еднозначен и поражда различно становище от страните, както и необходимост от самостоятелна преценка за действителност. Тези бюлетини са предявени на страните и копия от тях са приложени като доказателства по делото. При огледа на посочените бюлетини, страните изразиха общо становище за недействителност на 2 броя бюлетини, съотв. една бюлетина с вот за кандидата с №16  със знак  <, т.е. различен от изискуемия по закон Х или V“ /л.63 от делото/  и една бюлетина с вот за кандидата с №16 чрез кръг около квадратчето с номера на кандидата /л. 62 от делото/, както и общо становище за действителност на 1 брой бюлетина с вот за кандидата с №16 със знак, който не е ясен  /л. 60 от делото/. По отношение на останалите 2 бюлетини, съотв. на л.61 и 64 от делото, липсва еднозначно становище на страните,   а съдът  ще извърши преценка за действителността им в съображенията си по съществото на спора.

            Във връзка с възраженията на оспорващия за присъствие в избирателното помещение на лица, които нямат това право, а именно: С.Г.М., Г. К О., С.Г.С, Б Й Т, А Й П, Т. Д О. и Г.П.М. /вж. протокола от с.з. на 09.11.2015г./,  на л.73-79 от делото са приложении решения на ОИК-Дупница, от които се установява, че Т. Д О.  е регистриран като представител на ПП БСП“ в местните избори с решение № 248/24.10.2015г.; че С.Г.С е регистрирана като представител на коалиция “ОДБ” в местните избори с решение №234/23.10.2015г.; че С.Г.М. е регистриран като застъпник на коалиция “ОДБ” в местните избори с решение №202/19.10.2015г. и че Г.П.М. е регистрирана като кандидат за общински съветник на коалиция “ОДБ” в местните избори с решение №154/22.09.2015г.   

            В съдебното заседание на 11.11.2015год., оспорващият конкретизира  възраженията си срещу избирателните списъци по отношение на лицата: М Е П с твърдения, че живее в друго село; М.Г.Г. с твърдения, че се казва Д.; Н И Г с твърдения, че не познава такъв човек; Б Й Т с твърдения, че е по-възрастна; Вера Да Очева с твърдения, че не познава такъв човек; В Т С с твърденияа, че в селото човек с име Т няма; Г. Б К с твърдения, че в селото такава фамилия няма; Д И С  с твърдения, че такъв човек няма в селото; И В К с твърдения, че такава фамилия в селото няма; К.К.М. с твърдения, че такава фамилия в селото няма; К.С М с твърдения, че на адреса на който е вписан има необитаема къща.

            Във връзка с възраженията  на жалбоподателя  срещу избирателните списъци, е разпитан свидетелят В М Б – бивш кмет на с.Б.. Видно от показанията на същия, избирателните списъци са били актуализирани непосредственно преди изборния ден и са били обявени на видно място- на сладкарницата в селото, като възражения срещу тях не са постъпили.

            Във връзка с възраженията на оспорващия за нарушения в изборния ден  при произвеждане на изборите в секция №049, съдът е разпитал като свидетЕ. С.З. – зам. председател на СИК; Р.Н. – застъпник на Г.А. и Т.О. – представител на ПП БСП, която е издигнала кандидата за кмет К.О.. От показанията на свид. Златев се установява, че през изборния ден, вкл. и при преброяване на бюлетините, в помещението са присъствали много на брой наблюдатЕ., застъпници и представитЕ. на регистираните кандидати за общински съветници и кметове, като не отрича, че е възможно да са присъствали и други лица извън тези на които е разрешено присъствието; че никой от присъстващите не се е намесвал в работата на комисията; че не са отправяни заплахи към СИК; че спор е възникнал между Г.А. и С.М. – застъпник на  коалиция “ОДБ”; че изборните книжа са превозени до ОИК-Дупница от него и секретаря на СИК В Й с таксиметров автомобил, след който се е движел председателя на СИК с личния си автомобил и един полицай с личен автомобил; че 9 бюлетини са намерении с кутията за референдума,като същите са имали само един печат, поради което са отчетени като недействителни. От показанията на свид. Н. е видно, че в секция №049 по време на гласуването не са присъствали лица, нямащи това право, а такива са дошли при преброяване на бюлетините, но без да се намесват и без  да пречат на работата на СИК. Идентични показания депозира и свид. О., който потвръждава факта на намиране на 9 бюлетини за кмет на кметство в кутията за реферандума, както и на отчитането на същите като недействителни.      

Изложените фактически обстоятелства се установяват от приетите по делото писмени и гласни доказателства, както и от проверката на изборните книжа, огледа и   преброяването на бюлетините в избирателна секция №049 за избор на кмет на кметство, извършено непосредствено от съда.

Преценката на събраните доказателствени средства, обосновава следните правни изводи:

 Жалбата е процесуално допустима - депозирана е в преклузивния срок по чл.459  ал.1 от ИК и от надлежно легитимирана страна –кандидат за кмет на кметство Б. от Политическа партия „Национален фронт за спасение на България”, регистриран за участие в местните избори. Същата е редовна, като изпълняваща изискванията на чл.459 ал.2 от ИК, както и на АПК.  Оспореното Решение №283/27.10.2015год. на ОИК- Дупница представлява решение за определяне на резултатите от изборите по смисъла на чл.459 ал.1 от ИК и подлежи на съдебен контрол за законосъобразност.

 Разгледана по същество, жалбата е  неоснователна, поради което и на осн.чл.459 ал.10 от ИК, съдът потвърждава оспореното решение на ОИК-Дупница. Съображенията са следните:

Проверено съобразно критериите по чл.146 от АПК оспореното решение, представлява валиден административен акт – постановен от орган с материална и териториална компетентност, в писмена форма и с необходимото съдържание по     чл.59 ал.2 от АПК вр. с чл.452 ал.2 и ал.3 от ИК,  в съответствие с  материалноправните разпоредби и целта на закона.

 С оглед спецификата на предмета на оспорване, идеята на законодателя, вложена в разпоредбата на чл.459 от ИК, не е да се извърши цялостна ревизия на изборния процес, а да се провери дали релевираните от оспорващия нарушения са били допуснати и дали са довЕ. до недействителност на обявения изборен резултат. В този смисъл, съдебната практика разграничава съществени и несъществени нарушения на изборния процес, като единствено съществените са основание за касиране на атакувания избор. За съществено се приема само онова нарушение, недопускането на което би обусловило различен краен резултат. В контекста на изложеното съдът преценява възраженията в жалбата, приемайки същата за неоснователна, като правните изводи следват инвокираните от оспорващия доводи.

            На първо място  се оспорват избирателните списъци с твърдения, че в тях е включен по-голям брой лица от действително имащите право да гласуват, които твърдения  се обосновават с последните известни на жалбоподателя данни за броя на населението на село Б., както и с личното му познанство с избиратЕ.те. Възражението е неоснователно. При проверка на избирателните списъци за двете избирателни секции, се установява, че гласувалите лица, съобразно адресната им регистрация в населеното място и ЕГН, са такива, които притежават процесното активно избирателно право  т.е.  имат право да гласуват в изборите за кмет на кметство Б. като отговарящи на изискванията на чл.396 ал.1 от ИК вр. с §1 т.4 от ДР на ИК. Доводите, с които  жалбоподателят оспорва избирателното право на част от лицата по избирателните списъци, изложени в съд. заседание на 11.11.2015год., са несъстоятелни и недоказани. Същите се основават на личните му познанства с част от избиратЕ.те, като на тази база се отрича  правото да гласуват  на лицата, които същия не познава или  на лицата, чиято фамилия му е неизвестна или на лицата, които според него са с различана от вписаната в списъка възраст. Съдът установи законосъобразно изготвяне на  избирателните списъци и актуализиране на същите  от общинската администрация като компетентен орган  по чл.23 ал.1 от ИК. Горната констатация се  потвърждава и с показанията на свид. Б, които съдът счита за обективни. В производството по делото не са събрани доказателствени средства, които да потвърждават възраженията на жалбоподателя.   

            На второ място, оспорващият сочи допуснати нарушения на изборния процес поради  присъствие  в изборните секции на лица, които нямат това право и които са отправяли заплахи към СИК в избирателна секция №049.  В тази връзка съдът обсъжда приетите като доказателства решения на ОИК-Дупница, както и показанията на свидетЕ.те З, Н. и О.. Анализът на посочените доказателствени средства обосновава изводи за недоказаност на възраженията на жалбоподателя. Видно от представените решения на ОИК - Дупница, част от лицата,  които  А. твърди, че са присъствали в изборното помещение в изборния ден, вкл. при преброяване на изборните бюлетини, са надлежно регистрирани като кандидати за общински съветници /Г. М/, съотв.  като представитЕ. на партии и коалиции      /С.С. и Т.О./ или като застъпници /С.М./. В това си качество посочените лица имат право да присъстват в изборното помещение по време на гласуването, при отваряне на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването /арг. чл.431 от ИК/. Действително от показанията на разпитаните свидетЕ. се установява, че при отваряне на избирателната кутия и преброяване на гласовете в секция №049 са присъствали и лица, които нямат това право. Допуснато е нарушение на изборния процес, което съдът квалифицира като несъществено. Не се доказват неправомерни действия на присъстващите лица,  вкл.  натиск, заплахи или пречки на работата на СИК, както и поведение накърняващо добрите нрави по см. на чл.221 ал.1 от ИК, поради което констатираното нарушение не се е отразило на  изборния резултат. 

            Идентични  са правните  изводи във връзка с възраженията на оспорващия за неправилно опаковане, превозване и съхранение на изборните книжа. Следва да се посочи, че се касае за дейности извън избирателния процес, които поради естеството си не биха могли да повлияят върху  резултатите от проведения избор. Извън  горното и за пълното на изложението, е необходимо да се посочи, че при проверката на съда  на изборните книжа в избирателна секция №049 се установи, че същите са опаковани  съгласно изискванията на чл.443 от ИК. Обратна бе констатацията по отношение подреждането на бюлетините, което не съответства на правилото по чл.438 ал.1 от ИК, предвид липсата на отделни купчинки за действителните и недействителните бюлетини. Горното не възпрепятства извършването на надлежен оглед и преброяване на бюлетините, респ. проверка на резултата от процесния  избор, поради което съдът квалифицира нарушението като несъществено.  Изборните книжа са представени в съдебно заседание от общинската администрация, което е доказатество за  изпълнена процедура по чл.445 ал.8 вр. с чл.457 ал.5 от ИК  за съхраняване на  същите. Законодателят не е предвидил изисквания за превозване на  изборните материали, поради които  съдът не обсъжда оплакванията  в жалбата в тази част, както и гласните доказателства за това обстоятелство. От  показанията на свид. З се установява, че  той като зам. председател на СИК, съвместно със секретаря на СИК, са предали изборните материали на  ОИК-Дупница, каквото правомощие имат по чл.444 ал.1 от ИК. Не се доказват нарушения на изборния процес, които да са оказали отражение върху резултата от оспорения избор за кмет на кметство Б., поради което възраженията на оспорващия са неоснователни.

            На следващо място, жалбоподателят възразява срещу редовността на протоколите на СИК с доводи за липсващи реквизи, вкл. печати и подписи на всички членове на СИК. Необходимо е  да се посочи, че протоколите на избирателните комисии са официални удостоверителни документи по см. на чл. 179 ал.1 от ГПК. Същите са изготвени от длъжностни лица по чл.93 ал.2 от ИК, в кръга на службата им  по установена форма и ред /арг. чл.441 вр. с чл.440 ал.1-5 от ИК/. От проверката на съдържанието на протоколите на СИК е видно, че са налице реквизитите, предвидени в чл.440 от ИК, сред които не е предвидено поставяне на печат. Представените по делото протоколи са подписании от всички членове на СИК съгласно изискванията на чл.441 ал.1 от ИК и обратните твърдения на жалбоподателя са неоснователни. От друга страна, законодателят не е органичил  изготвянето  на протоколите на СИК само като правомощие на председателя на СИК, поради което твърденията на оспорващия, че в секция 048  тази дейност е извършена от член на комисията, не се отразяват на   автентичността на документа. Отсъствието на данни за началото на изборния ден в секция 048 в съставения протокол, макар и предвидено като  част от неговото съдържание,  не представлява съществено формално нарушение.

            На последно място, все във връзка с оспорването на истинността /верността/ на протоколите на СИК в откритото производство по реда на чл.193 от ГПК, жалбоподателят възразява срещу отчетения  брой на действителните и на недействителните гласове за процесния избор. Твърденията  му са, че всички недействителни бюлетини, вкл. 9 бюлетини с по един печат,  са отчетени като действителни с вот за заинтересованото лице К.О., в резултат на което последния е обявен за избран за кмет на първия тур на изборите, вместо да се  проведе втори тур  /вж. становището на А. в с.з. на 09.11.2015г./. Така конкретизираните оплаквания са неоснователни и са в противоречие със събраните и проверени доказателствени средства.

             Както се посочи, изборните протоколи са официални свидетелстващи документи, които се ползват с презумптивна материална доказателствена сила. В случая презумпцията за вярност на удостоверителните изявления,  съдържащи се в протокола на избирателна секция №048 не е оборена, поради което съдът изцяло приема верността на отчетените резулати от преброяването на бюлетините. За нуждите на дължимата проверка на изборния резултат според критериите по чл.452 ал.3 от ИК, следва да се посочат общия брой на действителните гласове /бюлетини/ - 287 броя, както и действителните гласове /бюлетини/ за  кандидата К.О. - 142 броя. Същите следва да се сумират с данните от гласуването в секция №049 за да се формира крайния резултат от процесния избор.

            Както се посочи, материалната доказателствена сила на изборните протоколи, е разколебана по отношение на протокола за избирателна секция №049 предвид констатирани ненадлежни поправки и зачерквания в него. Горното мотивира съда да допусне и извърши оглед и преброяване на всички бюлетини в посочената секция, вследствие на което се коригира  броя действителни и недействителни бюлетини. В частта относно недействителните бюлетини при проверката от съда се потвърди наличието на 9 броя бюлетини само с един печат, както и  правилното отчитане на същите от страна на СИК като недействителни. В този смисъл оплакванията на жалбоподателя са неоснователни.

              Видно от протокола от с.з. на  09.11.2015г., при сравнение с отчетените от СИК резултати, е налице различие по отношение броя на действителните бюлетини за оспорващия А. – 104 броя установени от съда, при 103 броя  установени от СИК, както и по отношение на заинтересованото лице О. – 236 броя установени от съда при 235 броя установени от СИК. Изменя се и общия брой действителни гласове с две  - 425 броя вместо 423 броя установени от СИК. Отделно, проверката на спорните  пет бюлетини, приложени в копия като доказателства по делото, обосновава изводи за  действителност на бюлетините на л.60, л.61 и л.64 от делото, т.е. на 3 броя бюлетини. Преценката се осъществява с оглед критериите по чл.437 ал.1 вр. с чл.439 ал.5 вр. с чл.438 ал.1 т.6 б.”б” и “в” от ИК,  според които гласът е действителен когато гласуването е осъществено чрез знак “Х” или “V” с химикал, пишещ със син цвят, само в квадратчето за съответния кандидат, без да се навлиза в друго квадратче и без вписване на специални символи като букви, знаци, цифри и други, когато на гърба на бюлетината са поставени два печата на СИК. Спазването на тези изисквания съдът счита за съществено, тъй като същите са заложени в законодателната уредба на изборния процес с цел постигане еднозначност при изразяване на вота от една страна, а от друга – гарантират осъществяването на тайно гласуване  съобразно личната воля на избирателя. Спазването на тези условия при упражняване на активното избирателно право е от основно и принципно значение за законосъобразността на избора. Нарушаването на разпоредбите относно начина на гласуване има за последица накърняване на  конституционния принцип за всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласоподаване, респ. на действителността на вота.

            При съобразяване с визираните нормативни критерии, съдът счита за действителни посочените по-горе 3 броя бюлетини, в които знакът, макар и леко изкривен   е “Х”,  поставен е с химикал със син цвят в квадратчето  само за  кандидата Г.А., а бюлетината има два печата на СИК и няма специални знаци. Изкривяването при изписване на знака “Х” е възможно да се дължи на специфики в почерка на избирателя, неграмотност, неумелост и други, които не следва да имат за последица недействителност на вота. Същият е изразен еднозначно. Предвид изложеното съдът коригира общия брой действителни гласове в секция №049 като го увЕ.чава с още 3 гласа или действителните гласове стават 428 броя, съотв.  коригира се и броя гласове за оспорващия А. на 107 броя.

            Въз основа на извършените корекции по отношение на действителните гласове /бюлетини/ за секция №049, общият брой действителни гласове /бюлетини/ за кмет на кметство Б. от двете секции възлиза на 715 броя  действителни гласове /287 броя   в  секция №048 + 428 броя в секция №049/.  От друга страна за кандидата  К.О. са събрани общо 378 броя действителни гласове / 142 броя в секция №048 + 236 броя в секция №049/. Следователно посоченият кандидат, издигнат от ПП “БСП”,  е получил повече от половината от действителните гласове и в съответствие с изискванията на чл.452 ал.3 от ИК с оспореното решение на ОИК-Дупница е обявен за избран за кмет на кметство Б.. Административният акт на ОИК-Дупница е законосъобразен въпреки установените несъответствия при преброяването и отчитането  на бюлетините от СИК в избирателна секция №049. Невярното вписване в протокола на СИК в същата не представлява съществено нарушение на изборния процес, тъй като не се е отразило на крайния изборен резултат.  Проведеният избор за кмет на кметство Б. е действителен и съдът  постановява решение за потвърждаването му.

            Воден от изложените съображения  и на осн. чл.459 ал.10  Изборния кодекс, Административният съд

                                                            Р   Е   Ш   И:

           

            ПОТВЪРЖДАВА  Решение №283/27.10.2015год. на Общинска избирателна комисия – Дупница, с което за избран за кмет на кмество Б., на първия тур на изборите, е обявен  К.Ч.О. – издигнат от ПП БСП, получил 377 действителни гласове

             Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи.

                                                       

 

                                                        АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: