Р Е Ш Е Н И Е

 

155

 
 


Номер                       Година 2015, 17.12.     Град Кюстендил

 

 

                        В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГР. КЮСТЕНДИЛ

       

На четвърти декември, две хиляди и петнадесета година,  

в публично съдебно заседание, в следния състав:

 

                                                СЪДИЯ:  ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

 

С участието на секретаря И.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  ПЕТРОВА адм. дело № 333/2015г. по описа И ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО :    

Производството е по реда на чл. 459 и сл. от Изборния кодекс /Обн., ДВ, бр. 19 от 5.03.2014г., в сила от 5.03.2014г., изм., бр. 35 от 22.04.2014г., в сила от 22.04.2014г., бр. 53 от 27.06.2014г,, бр. 98 от 28.11.2014г., в сила от 28.11.2014г., бр. 79 от 13.10.2015г., в сила от 1.11.2015г./.

В.К. ***, в качеството му на кандидат за общински съветник от регистрираната кандидатска листа за общински съветници на Политическа партия “Атака”, оспорва решение № 431/28.10.2015г. на Общинската избирателна комисия /ОИК/ Кюстендил, с което е обявен резултата от избора на общински съветници в Общински съвет Кюстендил на изборите, проведени на 25.10.2015г., извършено е разпределение на мандатите между политическите партии и коалиции и са обявени избраните общински съветници.

Срещу решение № 431/28.10.2015г. на Общинската избирателна комисия Кюстендил е постъпила жалба от Б.Й.В., в качеството му на кандидат за общински съветник от регистрираната листа за общински съветници на Коалиция “За промяна” Българска социалистическа партия, Движение за радикална промяна “Българската пролет”, Земеделски съюз “Александър Стамболийски”, Партия на зелените, Комунистическа партия на България, наричана по долу за краткост Коалиция “За промяна”. Представлява се в съдебното производство от процесуален пълномощник – адв. А.И.А..

Постъпила е жалба и от Политическа партия “Алтернатива за българско възраждане” /АБВ/, чрез пълномощника И.Й.Ц.. ПП “АБВ” се представлява и от адв. А П.

Постъпила е жалба и от Политическа партия “Български демократичен център” /БДЦ/, представлявана от пълномощника С.К.С. и в о.с.з. от адв. К. К. Д. С.К.С. обжалва решение № 431/28.10.2015г. на ОИК Кюстендил и лично в качеството си на кандидат за общински съветник от регистрираната кандидатска листа на ПП “БДЦ”. Като такъв също се представлява от адв. Дичева.

Постъпила е жалба и от политическа партия “Ред, законност и справедливост”, чрез упълномощения представител М.С.Р., който обжалва решението на ОИК Кюстендил и лично в качеството си кандидат за общински съветник от регистрираната кандидатска листа на ПП “РЗС”. ПП “РЗС” и М.С.Р. се представляват от процесуален пълномощник – адв. А.И.А..

Постъпила е и жалба от Р.Д.Д. и М.Б.С. в качеството им на кандидати за общински съветници от регистрираната кандидатска листа на Коалиция “Кюстендил”.

Жалбоподателят В.К.Л., както и ПП “РЗС” и М.С.Р., представлявани от адв. А.И.А., излагат множество оплаквания и съображения срещу оспорения акт за допуснати съществени нарушения в изборния процес /в първоначалните жалби, последващите молби – уточнения и в проведените открити съдебни заседания/, а именно: 1. съставът и ръководството на всички секционни избирателни комисии /СИК/ на територията на община Кюстендил за провеждане на изборите на 25.10.2015г. са били формирани в нарушение на чл. 92, ал. 3 от ИК; 2. съставът и ръководството на Общинската избирателна комисия /ОИК/ Кюстендил са формирани в нарушение на чл. 76, ал. 3, изр. 2 от ИК; 3. лошо организационно-техническо обезпечаване на изборите, което е създало условия за недостоверно отчитане и отразяване на изборния резултат, както и манипулирането му; 4. голяма част от обявените за недействителни бюлетини от вота за общински съветници – 4315, всъщност са били действителни и отчитането им като невалидни е променило, съответно опорочило крайния изборен резултат; 5. представянето на жалбоподателя Л. по време на предизборната кампания от местни ежедневници в негативна светлина, без да му бъде дадено правото на отговор. Оспорват се на основание чл. 193 от ГПК по препр. от чл. 144 АПК всички протоколи на СИК. В проведените по делото устни състезания /о.с.з. на 04.12.2015г., л.1455-1460, том ІІІ от делото/ се развиват съображения от тези страни чрез адв. А., към които се придържа и жалбоподателя Л.. Счита се, че при преценката за законосъобразност на оспореното решение следва да бъдат взети предвид многобройните нарушения при провеждането на изборния процес, включително и по време на предизборната кампания, които по своето значение са съществени, независимо дали пряко са се отразили на крайния изборен резултат. От друга страна се счита, че е успешно проведено оспорването по чл. 193 от ГПК на протоколите на СИК, като за 78 от тях, в които има поправки и други външни недостатъци, чрез събраните свидетелски показания и допуснатото броене на бюлетини е доказано, че резултатите от вота на гражданите е различен от отразения. За останалите 32 броя протоколи, в които не са налице външни недостатъци /поправки, зачерквания, добавки и т.н./ също е установено, че не са верни, респективно, че не са автентични. За последното адв. А. отново се позовава на показанията на разпитаните свидетели и на резултатите от допуснатото броене на бюлетини. Счита се от друга страна, че допуснатите “грешки” /цитат/ в протоколите на СИК – “формални, технически, семантични, процедурни” /цитат/ са толкова многобройни, че водят към заключение за недействителност на избора. Същите грешки сочат, че състоянието на изборните книжа и документация е такова, че няма как да се установи въз основа на тях верният изборен резултат. Считат се за съществени нарушения и обстоятелствата, че в някои избирателни секции гласуването е започнало по-късно от регламентираното в закона и/или е завършило по- рано. Счита се за установено въз основа на свидетелските показания, че масово не е правена сверка между номера на бюлетината и номера на кочана преди пускане на бюлетината в избирателната кутия. Счита се, също така, че целият изборен процес е опорочен изначално поради неравнопоставено представяне и целенасочено злепоставяне на някои кандидати за сметка на други от средствата за масово осведомяване. Адв. А.А. претендира присъждане на сторените от упълномощителите му деловодни разноски.

ПП “АБВ”, чрез пълномощниците И.Й.Ц. и адв. А П навежда оплаквания, че в протоколите на СИК липсват подписи на някои от членовете на СИК, липсват необходимите подписи при извършване на поправки, неправилно са отразени резултатите от броенето, неправилна е преценката на недействителните бюлетини, като измежду тях има действителни такива. За уточняване и конкретизиране на тези възражения в изпълнение на дадени от Съда указания в о.с.з. на 09.11.2015г. адв. А П сочи, че протоколът на СИК № 1 е подписан с особено мнение на един от членовете; за секция № 17 сочи неточно пренасяне на данните за преференциални гласове от протокола на СИК в протокола на ОИК, като твърди, че отразените бройки за определени кандидати са различни в протокола на ОИК в сравнение с този на СИК; Посочени са такива пороци при пренасяне на данните за преференциалните гласове и по отношение секция № 18. Оспорва се по реда на чл. 193 от ГПК по препр. от чл. 144 АПК верността на протоколите на СИК № 1, 16, 17 и 18, а по отношение протокола на СИК № 18 и автентичността.

Политическа партия “Български демократичен център” /БДЦ/, представлявана от С.К.С. и в о.с.з. от адв. К К Д и С.К.С. лично като жалбоподател навежда оплаквания сходни с тези на адв. А.А..

Жалбоподателите Р.Д.Д. и М.Б.С. с първоначалната жалба и допълнителна молба /л. 126, том І/ считат, че не са преброени и отчетени точно подадените за тях преференции като кандидати за общински съветници от кандидатската листа на Коалиция “Кюстендил”. В тази връзка се оспорва верността на всички протоколи на СИК по реда на чл. 193 от ГПК по препр. от чл. 144 АПК. Счита се също така, че резултатите по протоколите на СИК не са възприети и пренесени точно в протокола на ОИК. С молба от 23.11.2015г. /л. 692, том ІІ от делото/ тези жалбоподатели конкретизират протоколите на СИК, в които не са отчетени точно подадените за тях преференциалните гласове.

Ответникът – Общинската избирателна комисия /ОИК/ Кюстендил се представлява по делото от председателя й В.И. и секретаря Тодорка Петкова. Предявените жалби се оспорват. Представя се Становище на ОИК Кюстендил по жалбите, прието с нейно решение № 741/13.11.2015г. /л. 195 – л. 197, том І от делото/. В същото, в проведените открити съдебни заседания и в хода на устните състезания се счита, че подадените жалби са неоснователни, а оспореното решение законосъобразно. Счита се, че са изцяло неоснователни оплакванията по отношение съставите на ОИК и СИК, като се развиват подробни съображения и се представят писмени доказателствени средства. Считат се за неоснователни исканията на жалбоподателите за броене на бюлетини, като в тази връзка се развиват съображения и е налице позоваване на Решение № 9 от 26.11.2009г. на Конституционния съд на Република България по к.д. № 8/2009г. Прави се възражение за прекомерност на определеното на адв. А.А. адвокатско възнаграждение.

С определение на съда № 576 от 05.11.2015г. са конституирани като заинтересувани страни всички избрани общински съветници, а именно : Л.И.В., К.Й.Л., С.К.С., А.Х.Р., А.Л.Г., К.Г.Я., В.Ц.К., Н.А.П., Х.М.А., К.С.И., М.Г.К., М.Й.Ш., М.Я.К., В.Т.Я., И.М.А., В.М.Й., Ч.Т.Н., Г.Й.Д., Й.Г.П., Г.П.П., Р.К.Г., Р.А.Д., А.И.Д., А.З.Л. – Мандалска, С.Д.Л., И.С.С., М.И.В., В.Р.П., Й.И.А., Р.И.Й., В.Г.Р., К.Й.С., О.О.А., Д.Е.В., А.Б.А., В.Р.Я., Б.Й.И.,

както и партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите и регистрирали кандидатски листи в изборите за общински съветници, чиито кандидати са избрани за общински съветници, а именно: 1. Коалиция за Кюстендил; 2. Български демократичен център /БДЦ/; 3. Коалиция „За промяна”, Движение за радикална промяна Българската пролет, Земеделски съюз „Александър Стамболийски”, Партия на зелените, Комунистическа партия на България; 4. Коалиция „Кюстендил”; 5. Политическа партия „Зелена Партия”; 6. Алтернатива за българско възраждане /АБВ/. 

Заинтересуваната страна Коалиция “Кюстендил” се представлява в съдебното производство от процесуален пълномощник - адв. Л. Стоилков, който оспорва предявените жалби. Счита ги за неоснователни. В хода на съдебното производство и проведените устни състезания се поддържа, че не са допуснати съществени нарушения при провеждане на изборите за общински съветници, т.е. такива, които да са се отразили на крайния изборен резултат. Претендира се присъждане на сторените по делото разноски.

Кюстендилският административен съд, след като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, прие за установено следното от фактическа страна:

С УКАЗ № 162 от 10.08.2015г. за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.,  

 

 

 

издаден от Президента на РБ, обн., ДВ, бр. 61 от 11.08.2015г. н 

 

 

 

а основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4, ал. 1 от Изборния кодекс са насрочени избори за общински съветници и кметове на 25.10.2015г.

По делото са представени и приети като доказателства решенията на ОИК Кюстендил за регистрация на всички политически партии и коалиции, участвали в изборите за общински съветници в Общински съвет Кюстендил /л. 14 – л. 51, том І от делото/. Приети са като доказателства и решенията на ОИК Кюстендил за регистрация кандидатските листи на ПП “РЗС”, Коалиция “Кюстендил”, ПП “АБВ”, ПП “БДЦ”, Коалиция “За промяна” /л. 260 – л. 273, том І/, ПП “Атака” /л. 50, л. 51, том І/. Въз основа на тези писмени доказателствени средства се установява, че жалбоподателите – политически партии, са били регистрирани за участие в изборите за общински съветници със свои кандидатски листи, респективно, че жалбоподателите – физически лица, са били регистрирани като общински съветници от кандидатските листи на съответните партии и коалиции.

Във връзка наведените оплаквания за незаконосъобразни ръководства и състави на ОИК Кюстендил и всички СИК на територията на община Кюстендил по делото са представени и приети решенията на ОИК № 186 от 23.09.2015г. и от № 195 до № 240, включително, относно конституиране, определяне ръководствата и  съставите на СИК – л. 317 – л. 569, том І от делото. Представена е по указания на съда и справка в табличен вид за съставите на СИК, с които те са осъществили фактически функциите си в изборния ден на 25.10.2015г. след всички промени по искания на регистрираните партии и коалиции с данни за това съответните членове от коя партия и коалиция са посочени – л. 274 – л. 316 вкл., том І от делото. За изясняване на делото от фактическа страна Съдът в открито съдебно заседание на 09.11.2015г. с определение /л. 178, стр. 1 и 2, том І от делото/ на основание чл. 155 от ГПК по препр. от чл. 144 АПК е обявил за общоизвестни и ненуждаещи се от доказване определени факти /анализ и мотиви по долу/ и е извършил служебно справки за влезли в сила решения на ЦИК и Върховния административен съд, касаещи решенията на ОИК Кюстендил за конституиране на СИК на територията на община Кюстендил.

Представени и приети като доказателства по делото са и всички решения на ОИК Кюстендил, с които са регистрирани застъпниците и представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети – л. 199 – л. 259, том І от делото.

Въз основа регистъра на наблюдателите по чл. 113 от ИК се установяват регистрираните такива във връзка с изборите на 25.10.2015г.

Въз основа приетите като доказателства 110 броя протоколи на СИК за територията на община Кюстендил се установява, че регистрираните за участие в изборите за общински съветници партии, коалиции и инициативни комитети, са имали свои представители, респективно застъпници в съответните избирателни секции. Въз основа цитираните протоколи на СИК се установява, че в избирателните секции в изборния ден са присъствали и наблюдатели, регистрирани в ЦИК.

Оспореното решение № 431 от 28.10.2015г. е обявено на 28.10.2015г.

С решението е посочен броят на общинските съветници в Общински съвет Кюстендил - 37. На основание чл. 87, ал. 1, т. 1, т. 26 във връзка чл. 453 и чл. 454 от ИК и получените данни от протоколите на СИК е определена общинската избирателна квота - 622 действителни гласа. С т. 3 на решението въз основа на изборните резултати са разпределени мандатите за общински съветници по кандидатски листи на партии и коалиции от партии, както следва : за Коалиция за Кюстендил  – 2 броя; за ПП “БДЦ” – 2 броя; за Коалиция “За промяна” – 8 броя; за Коалиция “Кюстендил” – 19 броя; за ПП “Зелена партия” –3 броя; за ПП “АБВ” – 3 броя; Въз основа на това разпределение за избрани за общински съветници от кандидатските листи на посочените в решението партии и коалиции са обявени съответен брой общински съветници.

В приетия като доказателство по делото протокол на ОИК Кюстендил за избиране на общински съветници от 26.10.2015г. /индигиран екземпляр в оригинал/ е отразено, че броят на регистрираните кандидатски листи е 20. броят на СИК в общината е 110, броят на предадените протоколи на СИК е 110, броят на избирателите според част І и ІІ на избирателните списъци при предаване на СИК е 56 216, броят на избирателите вписани в допълнителните страници на избирателните списъци е 330, броят на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – 27 304. Според протокола на ОИК такъв е и броят на намерените в избирателните кутии бюлетини /27 304/. Броят на недействителните гласове /бюлетини/ за общински съветници е 4315, а на действителните 22 989. Съгласно протокола на ОИК за участващите в изборите за общински съветници партии, коалиции и независими кандидати е отчетен следният брой действителни гласове : ПП “Зелените” – 313 гласа; за ПП ”Ред, законност и справедливост” – 497 гласа; за Коалиция за Кюстендил – 959 гласа; за ПП “БДЦ” – 1319 гласа; за Коалиция “За промяна” – 4134 гласа; за “Движение 21” – 210 гласа; за ПП “Единна народна партия” – 166 гласа; за ПП “Глас народен” – 289 гласа; за Мариана Н. Велинова – независим – 344 гласа; за Коалиция “Кюстендил” – 9783 гласа; за ПП “Народен съюз” – 366 гласа; за ПП “Атака” – 606 гласа; за ПП “Зелена партия” – 1388 гласа; за ПП “АБВ” – 1546 гласа; за ПП “Военно – патриотична листа” – 178 гласа; за ПП “Партия български социалдемократи” – 142 гласа; за ПП “Българска социалдемокрация” – 122 гласа; за ПП “Солидарност” – 132 гласа; за ПП “Политическо движение Евророма” – 414 гласа; за Обединение на българските националисти “Целокупна България” – 81 гласа; Следва тази част от протокола на ОИК /Лист 2/, в която са обобщени резултатите за предпочитанията /преференциите/ от протоколите на СИК в изборния район.

По делото са представени от адв. А. и приети като доказателства копия от протоколи на СИК, някои заверени със съответния печат на СИК, други незаверени, трети като извадка от протокол на СИК, за които се твърди, че съдържат данни, различни от отчетените в приетите като доказателства индигирани екземпляри в оригинал. Съдът не счита, че следва да гради фактически изводи относно крайния изборен резултат въз основа на тези доказателства. Изследването на въпроса за резултата от изборите, как е определен и съответства ли на подадените гласове по кандидати, партии и коалиции, следва да бъде осъществено въз основа на данните, които са взети предвид при определянето му, т.е. данните, съдържащите се оригиналните протоколи на СИК. Друг е въпросът, че представените от адв. А. доказателства може да са индиция, че на партиите, коалициите и инициативните комитети е възможно да са предоставяни в края на изборния ден ненадлежни копия от протоколи на СИК или от предхождащи ги чернови или части от тях и т.н. Тъй като тези обстоятелства биха съставлявали нарушения на ИК, но не такива, които да окажат влияние върху крайния изборен резултат, Съдът не счете за необходимо да продължи процесуалната дейност по изясняването им чрез събиране и на други надлежни доказателства. В този смисъл се е произнесъл многократно в проведените съдебни заседания /в о.с.з. на 20.11.2015г./. По аналогични на тези мотиви Съдът счете за неоснователно и друго искане на жалбоподателите, касаещо изясняване броя на “сгрешените” и “анулирани” протоколи на СИК, причините за това и как е оформено, съдържанието им. В този смисъл е определението, постановено в о.с.з. на 20.11.2015г., както и с по-разширени мотиви в о.с.з. на 04.12.2015г. /последното на л. 1455, стр. 2, л. 1456, стр. 1, том ІІІ от делото/.

По делото са представени като доказателства всички 110 броя протоколи на СИК – индигирани екземпляри в оригинал. С определение № 576 от 05.11.2015г., постановено в закрито съдебно заседание на същата дата, протоколите на СИК са приети като доказателства. В първото открито съдебно заседание на 09.11.2015г. жалбоподателите ПП “РЗС”, М.С.Р., Б.Й.В., чрез пълномощника им адв. А.А.,  В.К.Л. оспорват по реда на чл. 193 от ГПК всички 110 броя протоколи на СИК. Адв. П, като процесуален представител на ПП “АБВ” оспорва верността на протоколите на СИК № 1, 16, 17, 18, а протоколът на СИК № 18 и по отношение на автентичност. Жалбоподателите Р.Д.Д. и М.Б.С. с първоначалната жалба и молбата – уточнение също оспорват верността на всички 110 броя протоколи на СИК. С определение, постановено в о.с.з. на 09.11.2015г. Съдът е открил производство по оспорване истинността на протоколите на СИК и е дал указания на страните за доказателствената тежест в производството по оспорване съобразно разпоредбата на чл. 193, ал. 3 от ГПК. В процеса на оспорване жалбоподателите са поискали допускане броене на бюлетините в голяма част от избирателните секции и на всички недействителни бюлетини. Съдът, с определение, постановено в о.с.з. на 20.11.2015г. /л. 680, стр. 1, 2/, е допуснал броене на действителните и недействителни бюлетини в избирателни секции № 3, 4, 8, 13, 16, 20, 28, 32, 34, 36, 37, 51, 53, 71, 77, 78, 82, 97, 98, 104, 109 и 111. С определение в о.с.з. на 26.11.2015г. е допуснато ръчно броене на бюлетините и в избирателна секция № 42 /л. 1147, стр. 2, л. 1148, стр.1, том ІІІ/. С определение в о.с.з. на 27.11.2015г. е допуснато ръчно броене на бюлетините в избирателни секции № 43 и № 19 /л.1156, стр. 1 и 2, том ІІІ/. С определение в о.с.з. на 30.11.2015г. е допуснато ръчно броене на бюлетините в избирателна секция № 18. Постановеното броене е осъществено чрез тройна съдебно – преброителна експертиза по основна и допълнителни задачи, приети в о.с. з. на 01.12.2015г.

Мотивите на съда за допускане броене на бюлетините в цитираните секции, респективно за отказа да се броят в останалите, се свеждат до преценката за това дали в протоколите на СИК са извършени поправки, зачерквания и съобразно наличието и на други външни и формални недостатъци. При преценката си съдът взе предвид само онези поправки и зачерквания, които не са осъществени по предвидения в ИК ред, а именно по реда на чл. 441, ал. 2, съответно чл. 445, ал. 5 от ИК. За да допусне броене, Съдът съобрази и онези поправки, които макар и скрепени с необходимите подписи на членовете на СИК, не са ясни, т.е. не е ясно и четливо в какво се състои поправката. Взеха се предвид и недостатъци на протоколи на СИК, изразяващи се в това, че изписаните с цифри и думи резултати са различни и не е ясно всъщност кое число е прието за съответен резултат. Подобни недостатъци съдържат протоколите на всички СИК, относно които се допусна броене на бюлетини. Съдът взе предвид и изписването на текст “О.М.” в един от протоколите от член на комисията, без приложени мотиви за особеното мнение, взе предвид и наличието на някои места в съдържанието на протоколите на множество поправки /например в частта за преференциите/, а наличието само на една група подписи, съответно по реда на чл. 441, ал. 2 и чл. 444, ал. 5. В тези случаи е напълно неясно към коя поправка се отнасят подписите и съответно коя от всички е осъществена по предвидения в закона ред. Към взетите предвид недостатъци на протоколите на СИК Съдът не причисли онези от тях, които не се отразяват на броя и изчисленията за подадените гласове и които нямат отношение към крайния резултат. Придържайки се към посочените критерии за преценка, Съдът не допусна броене на бюлетини там, където например не е изписан точния брой на извършените поправки в специалната графа за това, стига те са видни и извършени по реда в ИК. Съдът не допусна броене и в други подобни неотносими към крайния изборен резултат хипотези. От друга страна с определенията си в о.с.з. при преценка съобразно изложените критерии в откритото производство по чл. 193, ал. 1 от ГПК по препр. от чл. 144 АПК Съдът прие за разколебана материалната доказателствена сила на официалния свидетелстващ документ по см. на чл. 179, ал. 1 от ГПК по препр. от чл. 144 АПК, какъвто безспорно е протоколът на СИК, като съставен от длъжностни лица в кръга на службата им и по установените форма и ред. При проверката за верността на цитираните по горе 26 броя протоколи на СИК чрез броене на бюлетини се установиха различия в данните за действителни и недействителни бюлетини общо, респективно по кандидати, между отразените в протоколите и констатираните от вещите лица. Съдът изцяло възприема констатациите на вещите лица относно общия брой на бюлетините по секции, съответно броя на действителните, броя на недействителните бюлетини и броя на действителните гласове по партии, коалиции и инициативни комитети, включително и относно преференциалните гласове. В проведеното открито съдебно заседание на 01.12.2015г. вещите лица са потвърдили категорично верността на извършените от тях преброявания, както и че това е осъществено в присъствие на страните по делото и/или при осигурена възможност за присъствие. Последното се потвърждава и от нееднократните изявления на адв. А.А., пълномощник на трима от жалбоподателите, както и на някои от жалбоподателите лично, свидетелстващи за присъствието им при броенето, извършено от вещите лица. От друга страна, все изхождайки от изложените критерии и основавайки се на неразколебаната материална доказателствена сила на онези протоколи на СИК, в които не се съдържат недостатъци или те не са съществени, за всички останали секции, относно които не допусна броене на бюлетини, Съдът взе предвид именно отразените в протоколите на СИК резултати. Процедирайки по описания начин, въз основа протоколите на СИК /относно секциите без броене в съдебното производство/ и предвид установените от вещите лица данни /относно секциите, в които се извърши броене/, както и подробните им разяснения по въпроси на съда и страните в съдебно заседание, Съдът констатира, че общият брой действителни гласове за общински съветници е със 7 по – малък от посочения в протокола на ОИК, т.е. установеният в резултат броене на бюлетините е 22 982, а този по протокола на ОИК – 22 989. Следвайки разпоредбите на чл. 453, ал. 1, 2 и 3 от ИК, които препращат и към методиката за изчисление на изборния резултат за общински съветници по приложение № 5 към ИК /чл. 453, ал. 1/, Съдът изчисли общинската избирателна квота по см. §1, т. 14 от Допълнителните разпоредби на ИК, както следва 22 982:37 = 621, 1351351351, което според цитираното правило следва да се приравни на най-близкото по-голямо число - 622. За да достигне до извод за общия брой на действителните бюлетини за общински съветници – 22 982, Съдът взе предвид най-напред общия брой на действителните бюлетини според протокола на ОИК Кюстендил. От тях извади общия брой на отразените в протоколите на СИК, за които се допусна и  извърши броене, действителни бюлетини по партии, коалиции и инициативни комитети - 5866 /съгласно таблица № 1/ и към получената разлика добави установените от вещите лица действителни бюлетини, общо - сумирани по отделни партии, коалиции и инициативни комитети – 5859 /съгласно таблица № 2/. Видно е, че разликата между двете числа е равна на 7.


 

Таблица № 1

 

№ бюлетина

име партия/коалиция

брой гласове по протокол на СИК

Избирателни секции

3

4

8

13

16

20

28

32

34

36

37

51

53

71

77

78

82

97

98

104

109

111

19

42

43

18

1

Зелените

85

11

11

4

3

2

2

5

4

2

9

4

0

17

0

0

2

0

1

0

0

0

0

1

0

2

5

6

РЗС

143

8

6

18

9

6

5

16

12

6

7

8

6

11

1

3

0

2

2

3

4

1

1

4

1

2

1

7

Коалиция за Кюстендил

238

10

11

11

13

2

9

15

19

21

10

8

6

14

3

12

2

7

2

13

13

1

3

4

8

14

7

8

БДЦ

406

21

27

14

17

3

16

40

36

15

16

28

28

29

1

10

1

13

9

6

6

0

1

10

16

16

27

9

Коалиция за промяна

968

53

54

60

65

34

45

67

43

53

34

46

41

57

8

13

9

38

15

0

51

4

5

22

58

37

56

10

Движение 21

58

2

6

0

1

1

9

1

8

1

1

5

5

4

2

1

0

2

0

0

0

0

0

1

2

1

5

11

Единна народна партия

35

0

3

1

1

4

0

0

1

0

2

1

1

2

0

0

0

2

3

6

2

0

0

1

4

1

0

12

ПП Глас народен

100

3

5

2

0

3

2

8

5

1

1

4

0

5

0

1

0

1

0

0

46

0

0

1

4

4

4

14

Мариана Н. Велинова

76

2

3

0

4

9

2

9

4

5

3

11

7

5

0

2

0

0

0

1

1

0

1

2

3

1

1

15

Коалиция "Кюстендил"

2533

107

166

107

154

49

121

135

112

92

107

95

127

164

45

90

26

174

31

105

86

10

7

93

139

93

98

16

Народен съюз

106

0

1

1

3

51

19

1

2

1

1

0

1

1

0

1

1

0

0

1

1

0

0

11

0

1

8

17

ПП Атака

149

11

12

5

5

1

8

11

12

6

5

7

6

17

1

0

2

9

2

2

11

2

1

3

3

2

5

18

ПП Зелена партия

300

23

11

4

19

15

19

14

18

14

13

9

16

12

2

3

0

22

0

13

29

1

0

10

14

3

16

19

АБВ

422

17

32

21

19

8

14

24

19

13

25

32

20

16

4

7

0

14

3

7

29

2

1

16

37

14

28

20

Военно-патриотична листа

57

0

4

0

1

7

3

3

0

3

1

5

1

3

0

5

0

0

0

0

1

0

0

3

12

3

2

21

Партия Български социалдемократи

24

0

2

1

0

0

1

1

0

0

2

3

1

4

0

0

0

3

0

0

3

0

0

1

1

1

0

22

Българска социалдемокрация

32

1

1

2

1

3

0

0

0

0

0

2

1

1

0

0

0

2

0

0

1

0

0

2

6

8

1

23

ПП Солидарност

38

0

0

0

0

22

4

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

7

0

0

2

24

ПП Политическо движение Евророма

74

0

1

2

0

39

7

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

6

0

0

15

25

Обединение на бълг. националисти Целокупна България

22

0

0

0

1

0

0

2

0

2

1

0

4

1

1

2

2

0

1

0

0

0

1

1

0

2

1

 

 

5866

269

356

253

316

259

286

353

295

235

239

268

272

363

68

150

45

291

69

157

285

22

21

199

308

205

282

 


 

Таблица № 2

 

№ бюлетина

име партия/коалиция

установен брой гласове при преброяване на вещите лица

Избирателни секции

3

4

8

13

16

20

28

32

34

36

37

51

53

71

77

78

82

97

98

104

109

111

19

42

43

18

1

Зелените

82

11

11

4

3

2

2

5

4

2

9

4

0

16

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

2

5

6

РЗС

144

8

6

18

9

6

6

16

12

6

7

8

6

11

1

3

0

2

2

3

4

1

1

4

1

2

1

7

Коалиция за Кюстендил

239

10

11

11

13

2

11

15

18

21

10

8

6

14

3

13

2

7

2

12

13

1

3

4

8

14

7

8

БДЦ

405

21

27

14

17

3

16

39

36

15

16

28

28

29

1

10

1

13

9

6

6

0

1

10

16

16

27

9

Коалиция за промяна

989

53

54

60

65

34

45

67

44

52

34

46

41

57

9

13

9

38

15

22

51

4

5

22

58

37

54

10

Движение 21

58

2

6

0

1

1

12

0

8

1

1

5

5

4

0

1

0

2

0

0

0

0

0

1

2

1

5

11

Единна народна партия

39

0

3

2

1

4

0

1

1

0

2

1

1

2

2

0

0

2

3

6

2

0

0

1

4

1

0

12

ПП Глас народен

93

3

5

2

3

3

2

8

5

0

1

4

0

0

0

2

0

1

0

0

45

0

0

1

4

0

4

14

Мариана Н. Велинова

84

2

3

0

7

8

2

9

4

5

3

11

7

5

0

3

0

0

0

1

1

0

2

2

3

5

1

15

Коалиция "Кюстендил"

2488

105

166

106

150

47

121

135

111

92

103

92

127

162

46

90

26

172

31

83

86

10

8

93

140

92

94

16

Народен съюз

107

0

1

1

3

50

21

1

2

1

1

0

1

1

0

1

1

0

0

0

1

0

0

11

0

1

9

17

ПП Атака

151

11

12

5

5

1

8

11

11

6

5

7

6

17

1

0

2

10

2

2

11

2

1

3

3

2

7

18

ПП Зелена партия

297

17

11

4

19

15

24

14

18

14

14

9

16

12

0

3

0

22

0

13

29

1

0

10

14

3

15

19

АБВ

429

17

32

21

19

8

15

24

19

14

26

34

20

16

4

7

2

14

3

7

29

2

1

16

37

14

28

20

Военно-патриотична листа

61

0

4

0

1

7

3

3

0

3

4

5

1

3

0

6

0

0

0

0

1

0

0

3

12

3

2

21

Партия Български социалдемократи

23

0

2

1

0

0

1

1

0

0

2

3

1

4

0

1

0

3

0

0

2

0

0

1

1

0

0

22

Българска социалдемокрация

33

1

1

3

1

3

0

0

0

0

0

2

1

1

0

0

0

2

0

0

1

0

0

2

6

8

1

23

ПП Солидарност

42

0

0

0

0

22

5

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

3

0

0

0

0

0

7

0

0

2

24

ПП Политическо движение Евророма

74

0

1

2

0

39

6

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

6

0

1

15

25

Обединение на бълг. националисти Целокупна България

21

0

0

0

1

0

0

2

0

2

0

0

4

1

1

2

2

0

1

0

0

0

1

1

0

2

1

 

 

5859

261

356

254

318

255

300

352

293

234

239

268

272

355

68

156

45

291

69

155

283

22

23

199

309

204

278


 

 

Тук е необходимо да се посочи, че всички отбелязани от вещите лица  като спорни между страните бюлетини, Съдът е приел за действителни и съответно е прибавил към общия брой на установените действителни гласове, респективно към действителните гласове на партиите и коалициите, за които те са подадени. Всички спорни бюлетини са приложени към експертизите като копия, заверени от вещите лица. Преценката за действителността, съответно недействителността на бюлетините, се извърши от съда в настоящите мотиви съобразно строго очертания начин на гласуване в чл. 427, ал. 4 – 7 от ИК, респективно съобразно критериите по разпоредбите на чл. 437, ал. 2 и ал. 3 от ИК. Критериите са дали гласуването е осъществено съобразно чл. 427, ал. 4, т. 1 от ИК, а именно чрез знак „Х” или “V”, поставен само квадрата на избраната кандидатска листа, със син химикал, дали има вписване в бюлетината на специалнии символи като букви, цифри и други знаци и поставени ли са върху гърба й два печата на СИК. Взема се предвид и обстоятелството дали бюлетината е по установения образец за съответния изборен район Спазването на тези изисквания съдът счита за съществено, тъй като същите са заложени в законодателната уредба на изборния процес с цел постигане еднозначност при изразяването на вота от една страна, а от друга гарантират осъществяването на тайно гласуване съобразно личната воля на избирателя. Спазването на тези условия при упражняване на активното избирателно право е от основно и принципно значение за законосъобразността на избора. Това следва от една страна от основополагащите разпоредби в ИК, наименована „Принципи” – чл. 3, а уредбата по чл. 427, съответно чл. 263 и сл. от Раздел VІІ, Глава  петнадесета по препр. от чл. 424 от ИК гарантира и обезпечава именно спазването на правната норма – принцип по чл. 3. Нарушаване разпоредбите относно начина на гласуване има за последица накърняване на принципното начало за всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласоподаване. Начало, което стои в основата и дава насоката и целите на избирателното законодателство за гарантиране на конституционно установеното избирателно право. Поради това нарушаването му винаги има за последица недействителност на подадения глас. Следейки за спазване на посочените изисквания, Съдът приема, че така нар. “спорни бюлетини”, приложени като копия към заключенията на вещите лица, са действителни. Във всички тях знакът „V” или “Х” е поставен неравно и удебелено, но фигурира на съответното за гласуване място, изписан е със син химикал и бюлетината не съдържа други опорочаващи гласуването недостатъци. Наличието на недостатъци в изписването на знака е възможно да се дължи на специфики в почерка на избирателя, недостатъчна грамотност, неумелост, възрастта му и други, които не следва да имат за резултат недействителност на неговия вот. Същият във всички тези бюлетини е изразен еднозначно и недвусмислено. От друга страна е очевидно, че неравностите и удебеляването при изписване на знака за гласуване /”V” или “Х”/ не отличават по някакъв специален или особен начин разглежданата бюлетина, така че описаното полагане на знака не може да сочи личността на избирателя и съответно да води до нарушаване тайната на вота.

Въз основа на гореизложените изчисления се прие, че въпреки различния брой действителни бюлетини /със 7 по –малко/, общинската избирателна квота е идентична с установената от ОИК Кюстендил в оспореното решение. При това положение и при наличие на разместване на действителни гласове между някои партии и коалиции, Съдът следва да отговори и на въпроса какъв е изборният резултат за тях и различен ли е от определения. Поради обстоятелството, че не се установи различно число за общинската избирателна квота, този въпрос, съгласно цитираната методика за изчисление на изборния резултат /т. 3.1./ касае само онези партии и коалиции, между които са разпределени мандатите. По методиката – приложение № 5 към чл. 453, ал. 1 от ИК, използваща метода ХеърНиимайер, Съдът извърши проверка за законосъобразното разпределение на мандатите, като при нея съобрази установените по горе в съдебното решение факти, както следва: сумата на действителните гласове на партиите и коалициите от партии, между които се извършва разпределението на мандатите /Коалиция за Кюстендил – 960 гласа, изчислени като от сумата на общия брой действителни гласове за тази коалиция -959 се извади установената в протоколите на СИК, чиито бюлетини се броиха, сума – 238 и се прибави установената от вещите лица за същите СИК – 239; ПП “БДЦ” – 1318 гласа, изчислени като от сумата на общия брой действителни гласове за тази партия - 1319 се извади установената в протоколите на СИК, чиито бюлетини се броиха, сума – 406 и се прибави установената от вещите лица за същите СИК – 405; Коалиция “За промяна” – 4155 гласа, изчислени като от сумата на общия брой действителни гласове за тази коалиция - 4134 се извади установената в протоколите на СИК, чиито бюлетини се броиха, сума – 968 и се прибави установената от вещите лица за същите СИК – 989; Коалиция “Кюстендил” – 9738 гласа, изчислени като от сумата на общия брой действителни гласове за тази коалиция - 9783 се извади установената в протоколите на СИК, чиито бюлетини се броиха, сума – 2533 и се прибави установената от вещите лица за същите СИК – 2488; ПП ”Зелена партия” – 1385 гласа, изчислени като от сумата на общия брой действителни гласове за тази партия - 1388 се извади установената в протоколите на СИК, чиито бюлетини се броиха, сума – 300 и се прибави установената от вещите лица за същите СИК – 297; ПП “АБВ” – 1533 гласа, изчислени като от сумата на общия брой действителни гласове за тази партия - 1546 се извади установената в протоколите на СИК, чиито бюлетини се броиха, сума – 422 и се прибави установената от вещите лица за същите СИК – 429/, се разделя на броя на мандатите, в случая – 19 089 : 37 = 515, 918918 /квота на Хеър/. Следва разделяне на получените действителни гласове за всяка партия или коалиция от партии съгласно установеното в съдебното решение на квотата на Хеър, т.е. на числото 515, 918918. При това се получават следните резултати : за Коалиция за Кюстендил -  1, 8; за ПП “БДЦ” – 2,55; за Коалиция “За промяна” – 8, 05; за Коалиция Кюстендил – 18, 87; за ПП “Зелена партия” – 2, 68; за ПП “АБВ” – 2, 97. При това положение разпределението на мандатите между посочените партии и коалиции от партии съгласно приложимата методика е следното : за Коалиция за Кюстендил -  2; за ПП “БДЦ” – 2; за Коалиция “За промяна” – 8; за Коалиция Кюстендил – 19; за ПП “Зелена партия” – 3; за ПП “АБВ” – 3 и то напълно съвпада с разпределението, извършено с оспореното решение.

Жалбоподателите В.К.Л., Б.Й.В., М.С.Р. и М.Б.С. оспорват решение 431/28.10.2015г. на ОИК Кюстендил и в частта за преброените и отчетени за тях, в качеството им на кандидати за общински съветници, преференции и съответно определените на това основание общински съветници от кандидатските листи, които са ги излъчили. Воден от аналогични на изложените по горе критерии, при допускане броене на действителните и недействителни бюлетини в цитираните избирателни секции, Съдът допусна преброяване и проверка и на преференциалните гласове в същите секции, както и за секции отделно посочени от жалбоподателите С. и Д.. Изхождайки от установеното в предходния абзац, Съдът счита за относимо и необходимо да анализира резултатите от извършената проверка чрез назначените, изготвени и приети експертизи, само относно тези жалбоподатели, които са излъчени от кандидатските листи на партиите, участвали в разпределението на мандатите. Т.е. проверката следва да се извърши въз основа данните в експертизите относно Б.Й.В. – номер 7 в кандидатската листа на Коалиция “За промяна”; Р.Д.Д. – номер 23 в кандидатската листа на Коалиция “Кюстендил” и М.Б.С. – номер 8 в същата кандидатска листа. В нарочно изготвени сравнителни таблици в експертизите по делото са представени резултатите по избирателни секции и кандидати. Въз основа на същите се установява, че кандидатът М.Б.С. – номер 8 от кандидатската листа на Коалиция “Кюстендил” има един преференциален глас повече от отчетените в избирателна секция № 43. Следователно преференциалните гласове за този кандидат следва да се считат не 105, както са преброени и отчетени според протоколите на СИК и протокола на ОИК, а 106. Въз основа протокола на ОИК Кюстендил се установява, че 26 други кандидати за общински съветници от кандидатската листа на коалиция “Кюстендил” са с повече преференциални гласове от този на М.Б.С.. За останалите жалбоподатели не се установи различен резултат при преброяване на преференциалните гласове.

Необходимо е да се посочи, че извършените от съда изчисления съобразно установените от вещите лица резултати и предвид тези по протоколите на СИК и ОИК, са в рамките на дължимата от този орган проверка на изборния резултат и дали е този, който е определен с оспореното решение на ОИК Кюстендил. Т.е. посоченият начин на процедиране е израз на дължимата съдебна проверка за законосъобразност.

По делото са събрани множество гласни доказателствени средства.

Във връзка с констатиране на очевидна фактическа грешка, касаеща резултата на Коалиция “За промяна” в протокола на СИК № 42, са разпитани свидетелите Н.И.П., С.Г.М., К.Д. К, К. Ц Ц. - в о.с.з. на 26.11.2015г. /последните трима съответно председател, зам.-председател и секретар на СИК № 42/ и Л. Т В. в о.с.з. на 27.11.2015г. /член на СИК № 42/. Въз основа показанията на тези свидетели, ценени поотделно и в съвкупност и след сравнителен анализ, се установява, че поправката, касаеща броя на действителните бюлетини за Коалиция “За промяна” в протокола на СИК № 42, е извършена преди предаване на данните за резултатите от избора в Информационно обслужване” АД и съответно на ОИК Кюстендил. Установява се по несъмнен начин, че цифрата, в която се изразява поправката /58 вместо 2/,  изцяло съвпада с установения от СИК резултат при броенето, с който са били напълно съгласни всички членове. С вярната цифра е попълнен протокола на СИК в чернова, а след това при пренасяне на данните в оригинала, същите са изместени с един ред. Грешката е констатирана и отстранена по реда на чл. 445, ал. 3 от ИК изцяло в съответствие с предвидения в тази разпоредба ред. Крайните данни по протокола на СИК № 42 относно резултата на Коалиция “За промяна”, в които се изразява разискваната поправка, са напълно потвърдени и от вещите лица при броене на бюлетините в тази секция. Допускането на тази очевидната фактическа грешка, респективно поправката й, не съставляват нарушения на изборния процес, които да са се отразили на крайния изборен резултат. Констатираният един преференциален глас в повече за жалбоподателката М.Б.С. се взе предвид при преценката по горе за законосъобразното разпределение на преференциите и как този факт се е отразил на крайния изборен резултат.

В о.с.з. на 27.11.2015г. са разпитани като свидетели Й.Г.Е. и М.П.С.. Първата е участвала в изборите като председател на СИК № 43. Вторият е бил определен за член на същата СИК. Въз основа на показанията им се установява, че св. С. в деня на изборите – 25.10.2015г. не се е явил за участие в СИК като неин член и тази СИК е функционирала с един член по – малко. Всъщност именно данните в свидетелските показания за намаления състав на СИК № 43 в изборния ден са основание на съда да допусне броене на бюлетините в съдебния процес и за тази секция. Така, въпреки непълния състав на комисията, проведеният избор и резултатите от него са обективирани в заключението на вещите лица и взети предвид при горните изчисления. Установено е, че е налице 1 брой действителна бюлетина по-малко и това е взето предвид при извършване на изчисленията по горе, съответно отчетено от съда при проверката за законосъобразното разпределяне на мандатите по партии и коалиции.

В о.с.з на 27.11.2015г. са разпитани и свидетелите С.С.М., Ц.Н.М. и Й. Л Я., същите съответно председател, зам. – председател и секретар на СИК № 19. Въз основа на показанията им се установява, при предаване на изборните резултати и книжа са се наложили няколко “незначителни” корекции в протокола на СИК, които са приподписани от председателя на тази СИК, зам-председателя и секретаря. Председателят свидетелства, че е подписал и останалите членове на СИК. Поради това твърдение и поради противоречия между показанията на свидетелите М. и М. от една страна и от друга показанията на Я. относно това като действителни или не са считани от комисията бюлетини, в които е отбелязан вот за една партия, коалиция или инициативен комитет, но са посочени повече от една преференции, Съдът счете за необходимо за допусне броене на действителните и недействителни бюлетини в секция № 19. Резултатът от това броене е взет пред при извършване на горните изчисления и съответно при преценката как констатираното противоречие между членовете на СИК № 19 се е отразило върху крайния изборен резултат.

В о.с.з. на 30.11.2015г. са разпитани свидетелите Я.В.Д., Ц.С.И. и И.К.М., съответно председател, зам. – председател и секретар на СИК 18. Въз основа показанията на тези свидетели се установява, че при предаване на изборните книжа и отчитане на резултатите, по неустановени причина и основание, според свидетелите : “по нареждане на една госпожа”, е извършено повторно броене на бюлетините от тази секция при условията на чл. 445, ал. 3 от ИК. Тъй като въз основа на свидетелските показания не се установи, че относно протокола на СИК № 18 са били налице неотстраними несъответствия по см. на чл. 445, ал. 3 от ИК и съответно основание за повторно броене в помещенията на ОИК, както и поради обстоятелството, че същото е било извършено в присъствие на всички членове на ОИК Кюстендил, но в отсъствие на членовете на СИК № 18, с изключение на председателя и секретаря, Съдът допусна броене в съдебния процес и на бюлетините от тази избирателна секция. За същата преценка съдът взе предвид и показанията на свидетелите по настоящия абзац относно това как са отчитали бюлетините с отбелязан един вот за една партия или коалиция, но с повече от една преференция. Резултатите от експертизите на вещите лица са взети предвид при извършване на горните изчисления и съответно при преценката как са се отразили евентуалните нарушения на изборния процес върху крайния резултат.

В о.с.з. на 01.12.2015г.е разпитан свидетелят Д.Х. Т – зам. – председател на СИК № 82. Въз основа на показанията му не се установяват нарушения на изборния процес, още по-малко такива, които да са дали отражение върху крайния изборен резултат. Отчетените резултати са проверени непосредствено в съдебния процес чрез допуснатото от съда и извършено от вещите лица повторно броене. Установени са действителни бюлетини – равен брой на тези установени и отчетени от СИК № 82, а именно – 291. Установен е от вещите лица един по – малко недействителен глас. Тази разлика е съобразена при извършване на горните изчисления.

Въз основа показанията на всички свидетели, членове на ръководствата и състава на СИК № 42, 43, 18, 19, 82, се установява по несъмнен и безпротиворечив начин, че изборите в съответните избирателни секции са протекли спокойно, при създадена относително добра организация, резултатите са отчетени без възражения, спорове и особени мнения между и от членовете на СИК. В посочените избирателни секции са присъствали през целия изборен ден представители на партии, коалиции и инициативни комитети, застъпници и наблюдатели, които са следели за извършване на нарушения от всякакъв характер във връзка с изборите. Установява също така, че са спазвани съществените изисквания за идентифициране на всеки един избирател преди гласуването му чрез снемане на самоличност въз основа на съответен документ за самоличност; че избирателите са запазвали тайната на вота си преди пускане на бюлетината в избирателната кутия, а когато това не е било така, бюлетината е считана за недействителна; че бюлетините, предоставяни на избирателите за гласуване са откъсвани от съответни кочани с бюлетини, а преди пускането им в кутията номерът на съответната бюлетината е сверяван с този на кочана. За последните обстоятелства единствено показанията на св. П. /ос.з. на 26.11.2015г./ са в обратен смисъл, но Съдът не ги кредитира, тъй като се основават на епизодично впечатление и предположения на свидетеля.

По делото са приети като доказателства приемо - предавателните разписки за резултатите от изборите за общински съветници на всички 110 броя СИК с “Информационно обслужване” АД /л. 697 – л. 1115/. Въз основа сравнителен анализ между приемо - предавателните разписки и протоколите на СИК се установява по несъмнен и категоричен начин, че данните между протоколите на СИК и приемо -предавателните разписки съвпадат напълно, т.е. резултатите от изборите за общински съветници по избирателни секции са пренесени точно в информационната система за изчисляване на крайните резултати, въз основа на които е определена общинската избирателна квота, разпределени са мандатите и са определени за избрани общинските съветници. В тази връзка е изготвена съдебно-статистическа експертиза по допълнителна задача от вещите лица, по която са сверени резултатите за подадените преференциални гласове за жалбоподателите Р.Д.Д. и М.Б.С. в конкретно посочени от тях протоколи на СИК с тези, пренесени в информационната система за изчисляване резултатите от изборите. Установените от вещите лица резултати, онагледени в табличен вид, сочат липса на различия в данните между двата носителя на информация и съответно неоснователност на това наведено оплакване.

Кюстендилският административен съд, след като извърши служебна проверка за допустимостта на оспорванията, счете следното :

Жалбата на С.К.С., лично, в качеството му на кандидат за общински съветник от кандидатската листа на ПП “БДЦ”, е недопустима, поради липса на правен интерес – видно от решението на Общинската избирателна комисия лицето е избрано за общински съветник. Следва жалбата в тази й част да бъде оставена без разглеждане, а производството съответно да се прекрати.

Останалите предявените жалби отговарят на изискванията за редовност и допустимост по АПК, както и на специфичните изисквания в ИК предвид естеството на оспорения акт. В жалбите и допълнителни молби са изложени конкретни оплаквания и възражения, които са уточнени и доразвити в проведените съдебни заседания. Същите очертават предмета на съдебната проверка. Жалбите са предявени в срока по чл. 459, ал. 1 от ИК и от субекти, които са легитимирани съгласно текста на тази разпоредба да оспорят действителността на проведения избор за общински съветници в Общински съвет Кюстендил.

Следва прекратяване на производството спрямо ПП “БДЦ” и ПП “АБВ”, но като заинтересовани страни. Същите нямат това процесуално качество, тъй като са оспорили решение № 431 от 28.10.2015г. на ОИК Кюстендил и са конституирани по делото като жалбоподатели. Производството следва да продължи спрямо тези субекти, но в качеството им на жалбоподатели.

По основателността на предявените жалби, като взе предвид фактическите си и правни изводи въз основа анализа на доказателствата, Съдът счита следното:

Неоснователни са наведените оплаквания за формиране съставите и ръководствата на ОИК Кюстендил и всички СИК на територията на община Кюстендил в нарушение разпоредбите съответно на чл. 76, ал. 3 от ИК, чл. 92, ал. 3 от ИК. В тази връзка са събрани множество писмени доказателствени средства. В открито съдебно заседание на 09.11.2015г. с определение /л. 178, стр. 1 и 2, том І от делото/ на основание чл. 155 от ГПК по препр. от чл. 144 АПК Съдът е обявил за общоизвестни и ненуждаещи се от доказване следните факти: решение на ЦИК № 1797- МИ от 03.09.2015г. относно назначаването на ОИК Кюстендил е публикувано на сайта на ЦИК на 04.09.2015г.; решение на ЦИК № 2061-МИ/НР от 10.09.2015г. за поправка на техническа грешка в горецитираното решение е публикувано на сайта на ЦИК на 10.09.2015г.; решение № 186 от 23.09.2015г. на ОИК Кюстендил във връзка формиране съставите на СИК е публикувано на сайта на ОИК на 25.09.2015г.; решения от № 195 до № 240 включително на ОИК относно съставите на СИК, всички от 29.09.2015г., са публикувани на сайта на ОИК на 30.09.2015г. В изпълнение на дадени в същото о.с.з. указания на съда, ОИК Кюстендил, чрез председателя си, е представила копия от екземплярите на горецитираните решения, с отбелязване на поставянето им съгласно изискването на чл. 87, ал. 2 от ИК на предварително определеното с решение на ОИК общодостъпно място в сградата, в която се помещава. От всички копия е видно, че в екземплярите от решенията, послужили за обявяване на същите, са отбелязани датата и часа на поставяне на общодостъпното място в сградата на ОИК, съответно датата и часа на свалянето им, което е осъществено след не по-малко от три дни. От изложението на фактите в настоящия абзац следва да се приеме, че разглежданите решения на ОИК са обявени по см. на чл. 87, ал. 2 от ИК, а именно при осъществяване на двете кумулативни условия по тази разпоредба – публикуване на сайта на ОИК и поставяне на общодостъпното място, като датите публикуването и поставянето съвпадат, с изключение на тези относно решение № 186 от 23.09.2015г. на ОИК Кюстендил, при което датата на поставяне е 23.09.2015г., а датата на публикуване е 25.09.2015г. Следва да се приеме, че срокът за обжалването му пред ЦИК е започнал тече от по-късната дата. За установяване на обстоятелствата обжалвани ли са цитираните решения, респективно влезли ли са в сила, Съдът е задължил ОИК чрез председателя й да представи доказателства относно постъпили оспорвания срещу решенията на ЦИК относно състава на ОИК, респективно срещу решения на ОИК относно съставите на СИК. Представени и приложени за справка към делото са решения на ЦИК, с които се е произнесла по жалби срещу горецитираните решения на ОИК за конституиране на СИК на територията на община Кюстендил. Въз основа извършена от съда справка на сайта на ЦИК и сайта на Върховния административен съд се установява, че решения от № 195 до № 240 включително на ОИК Кюстендил относно съставите на СИК, всички от 29.09.2015г., са обжалвани от ПП ”БСП”, от ПП”РЗС”, от ПП “Атака”, от В.К.Л. и др. Постановени са решения на ЦИК /вкл. две от приложените към делото на л. 154 – л. 157; л. 164 - л. 165/, във връзка с които по постъпили жалби са постановени решения на ВАС, както следва : Решение № 10714/14.10.2015г. по адм. дело № 11753/2015г.; Решение 11 067/22.10.2015г. по адм. дело 12 159/2015г.; Решение № 10704/14.10.2015г. по адм. дело № 11 755/2015г.; Решение № 11072/23.10.2015г. по адм. дело № 12 163/2015г. Поради обстоятелството, че срещу решение на ЦИК № 2769-МИ/НР от 23.10.2015г. не е постъпила касационна жалба, не е постановено съдебно решение, с което ВАС да се е произнесъл по същество за законосъобразността на решения от № 195 до № 240 включително на ОИК Кюстендил относно съставите на СИК, всички от 29.09.2015г. Въпреки този факт, с горецитираните решения на ВАС е осъществено отхвърляне на жалбите срещу съответните решения на ЦИК и/или оставяне без разглеждане на други или друга част от тях. Въз основа на цитираните, както и предвид влязлото в сила поради непостъпила срещу него касационна жалба решение на ЦИК № 2769-МИ/НР от 23.10.2015г., се установява, че решения от № 195 до № 240 включително на ОИК относно съставите на СИК, всички от 29.09.2015г., са влезли в сила и представляват стабилни административни актове. Последното означава, че въпросът за законосъобразността им не може да бъде повдиган отново чрез редовните средства за контрол върху административните актове. Недопустимо е от друга страна и подлагането им на косвен съдебен контрол в настоящото производство. В тази насока аргументи следват от постановките на Тълкувателно решение № 78 от 12.VII.1973 г. по гр. д. № 58/73 г., ОСГК, ВС и Тълкувателно решение № 2 от 14.V.1991 г. по гр. д. № 2/91 г., ОСГК, ВС. По аналогични мотиви съдът счита за неоснователно възражението и относно законността на състава на ОИК Кюстендил.

Неоснователно е и възражението, наведено в о.с.з. на 09.11.2015г. за незаконосъобразно регистриране кандидатската листа на Коалиция “Кюстендил”, по който въпрос с решение № 10149 от 01.10.2015г. по адм. дело № 11239/2015г. Върховният административен съд е оставил без разглеждане жалбата на В.К.Л., представляван от адв. А.А., а решението за регистрация на цитираната коалиция №134 от 21.09.2015г. на ОИК Кюстендил е влязло в сила.

Водещият критерий при преценката дали са допуснати съществени нарушения на изборния процес, които да имат за последица недействителност на избора, както вече се посочи, е отразило ли се е реално и по какъв начин всяко едно от сочените, респективно установените нарушения, на определения с решението на ОИК изборен резултат и разпределението на мандатите, респективно преференциите. За съществено следва да бъде прието само онова нарушение, недопускането на което би обусловило различен краен резултат.

Оплакванията на жалбоподателите за лошо организационно – техническо обезпечаване на изборите, отчитане в противоречие със закона на бюлетините като действителни или не, както и множеството конкретни оплаквания за нарушения по отделни избирателни секции се провериха от съда чрез приемане на анализираните по горе писмени доказателствени средства, чрез допускане броене на бюлетините от 26 избирателни секции в рамките на откритото производство по оспорване истинността на всички протоколи на СИК /110 броя/, чрез събиране на гласни доказателствени средства. При анализа на всички тези доказателства, извършен в предходната част на решението, Съдът формира своите фактически и правни изводи. Съдът прие въз основа на извършените изчисления по законодателно приетата методика, че крайният изборен резултат не е по –различен от определения с оспореното решение на ОИК Кюстендил. Прие от анализа на останалите писмени и гласни доказателствени средства, че нито едно от наведените нарушения не е съществено, т.е. не е от категорията на тези, които са или биха променили крайния изборен резултат, включително и относно преференциалните гласове в рамките на кандидатските листи.

По оплакванията на жалбоподателя Л. за представянето му в негативна светлина от различни медии в рамките на предизборната кампания не се посочиха и събраха доказателства за конкретни фактически обстоятелства, които да са дали отражения върху облика на жалбоподателя като кандидат за общински съветник и които да са били осъществени в нарушение правила на ИК или други закони. Оплакванията във връзка с водено наказателно производство срещу Л. по време на предизборната кампания са изначално и по съществото си неоснователни, без нужда от доказването им. По тези и други аналогични оплаквания на жалбоподателите Л., ПП “РЗС” и М.С.Р., във връзка с подавани от тях жалби, са налице решения на ЦИК, съответно постановени са окончателни решения на Върховния административен съд, с които жалбите са отхвърлени /например решение на ВАС № 10689 от 14.10.2015г. по адм. дело № 11758/2015г., решение на ВАС № 10945 от 21.10.2015г. по адм. дело № 12023/2015г., решение на ВАС № 10917 от 20.10.2015г. по адм. дело № 12025/2015г. и други.

В резултат на извършената съдебна проверка за законосъобразност и в съответствие с правомощията си по чл. 459, ал. 10 от Изборния кодекс Съдът ще потвърди решение № 431/28.10.2015г. на Общинската избирателна комисия Кюстендил

Постановеният изход от правния спор обуславя неоснователност на  исканията на жалбоподателите за присъждане на сторените от тях деловодни разноски.

Неоснователно е и № 431/28.10.2015г. на Общинската избирателна комисия /ОИК/ Кюстендил искането на пълномощника на Коалиция “Кюстендил” – адв. Стоилков за присъждане на сторени от тази заинтересована страна деловодни разноски, вкл. и адвокатско възнаграждение. Това положение, въпреки постановения изход от спора, следва от качеството на посочената страна в процеса и по аргумент от разпоредбата на чл. 78, ал. 10 от ГПК по препр. от чл. 144 АПК.

 

Воден от изложеното КЮСТЕНДИЛСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

 

Р Е Ш И :

       

ПОТВЪРЖДАВА решение № 431/28.10.2015г. на Общинската избирателна комисия Кюстендил, с което е обявен резултата от избора на общински съветници в Общински съвет Кюстендил на изборите, проведени на 25.10.2015г., извършено е разпределение на мандатите между политическите партии и коалиции и са обявени избраните общински съветници.

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.К.С., лично в качеството му на кандидат за общински съветник от регистрираната кандидатска листа на Политическа партия “Български демократичен център” срещу решение № 431/28.10.2015г. на Общинската избирателна комисия Кюстендил и прекратява производството по адм. дело № 333/2015г. в тази му част.

 ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 333/2015г. по описа на КАС и по отношение Политическа партия “Български демократичен център” и Политическа партия “Алтернатива за българско възраждане” в качеството им на заинтересовани страни.

 

        Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд  на Република България в 7 дневен срок от обявяването му.

 

 

                                                                 СЪДИЯ :