Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

гр.Кюстендил, 08.1*2015г.

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

                Кюстендилският административен съд, в открито съдебно заседание на трети декември две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

Административен съдия: НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

и секретар С.К., като разгледа докладваното от съдия Карамфилова адм.д.№334/2015г. по описа на КАС, за да се произнесе взе предвид:

 

                  Производството е по реда на чл.459 от ИК.

 

В.К. ***, С.К.С. *** и М.С.Р. *** и тримата в качеството им на кандидати за кмет на Община Кюстендил, ПП „Български демократичен център“ /ПП“БДЦ“/ и ПП „Ред, законност и справедливост“ /ПП“РЗС“/ като партии, регистрирали кандидати за избор на кмет на Община Кюстендил обжалват решение №430/28.10.2015г. на ОИК – Кюстендил за определяне резултатите от изборите за кмет на Община Кюстендил. Иска се обявяване на избора на П.Г.П. *** за недействителен.   

Незаконосъобразността на решението се извежда от следните релевирани в жалбите възражения: незаконен състав на ОИК и всички 110 СИК относно състав и ръководство, с оглед нарушаване разпоредбите на чл.76, ал.3 и чл.92, ал.3 от ИК при сформирането им; лошо организационно-техническо обезпечаване на избора, довело до недостоверно отчитане, отразяване и манипулиране на реалния резултат от вота за кмет; нарушения в изборните книжа, довели до невярно отразяване на изборния резултат като цяло – наличие на поправки в протоколите на СИК, липса на реквизити като час и дата на започване и приключване на изборния ден, липса на подписи на членове на СИК в протоколите, наличие на сгрешени протоколи, отразени нула поправки при извършени такива, разминаване в данните по официалните протоколи на СИК и получените копия от тях; неспазване изискването на чл.427, ал.5 от ИК за извършване сверяване номера върху бюлетините с номера върху кочана, създало предпоставки за извършване на контролиран вот; нерегламентирано финансиране на предизборната кампания на заинтересованата страна над разрешеното по чл.165, ал.3 от ИК; неотразяване на предизборната кампания равнопоставено за всички кандидати от обществените електронни медии, неорганизиране на предизборен диспут от РТЦ-Благоевград, липса на извършени социологически проучвания; опорочаване на вота чрез допуснато забранено от закона маркиране на бюлетини за кандидата на коалиция „КЮСТЕНДИЛ“; неспазване на правилата на чл.438 от ИК, довели до грешки в правилното броене на гласовете за кандидатите за кмет; нерегламентирано дописване в избирателните списъци на голям брой избиратели и упражнен вот след приключване на изборния ден. Не се претендират разноски.

                 Ответникът, чрез пълномощника си, изразява становище за законосъобразност на решението на ОИК – Кюстендил, като постановено при спазване  разпоредбите на ИК, респ. за неоснователност на жалбите. Не се претендират разноски.

Заинтересованата страна П.П., чрез пълномощника си, изразява становище за неоснователност на  жалбите. Претендира разноски.

                 Кюстендилският административен съд след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

Предмет на обжалване в настоящото производство е решение №430/28.10.2015г. на ОИК – Кюстендил за определяне резултатите от изборите за кмет на Община Кюстендил. Същото е взето на основание чл.87, ал.1, т.1 и т.26 във вр.с чл.452 от ИК и с него е обявен за избран за кмет на Община Кюстендил на първи тур П.Г.П.,***, получил 15 363 действителни гласове.

Изборите за общински съветници и за кметове на 25.10.2015г. са произведени на основание УКАЗ на Президента на РБ №162/10.08.2015г. за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г. /ДВ бр.61/ 11.08.2015г./.

Жалбоподателите В.Л., С.С. и М.Р. са регистрирани за участие  в изборите за кмет на Общината като кандидати съответно с решения №110/21.09.2015г. от ПП АТАКА, решение №95/19.09.2015г. от ПП „БДЦ“, решение №116/21.09.2015г. от ПП „РЗС“. Заинтересованата страна П.П. е регистриран за участие в изборите за кмет на Общината като кандидат на местна коалиция „КЮСТЕНДИЛ“ с решение №133/21.09.2015г.

За установяване начина и процедурата по сформиране състава на ОИК са приети като доказателства Протокол от 26.08.2015г., отразяващ проведените консултации при кмета на Общината за определяне състава на ОИК. От него е видно, че председателят на ОИК – Кюстендил е издигнат от ПП ГЕРБ, зам.-председателя - от Реформаторски блок, а секретаря - от КП БСП ЛБ. С решение №1797-МИ/НР/03.09.2015г. на ЦИК е назначена ОИК – Кюстендил с председател В. В И., зам.-председател Е И. Л-Ги  секретар Т.П. И-С.

За установяване начина и процедурата по сформиране съставите на СИК е приет Протокол от 16.09.2015г., отразяващ проведените консултации при кмета на Общината за определяне съставите на СИК, както и решенията на ОИК-Кюстендил за назначаване съставите на СИК /р.№195 до р.№240 - л.34-л.95/, съответно решенията за актуализиране съставите на СИК /л.288-л.416/. Приет е като доказателство и списък, от който е видно в какъв състав всяка една СИК е действала в деня на изборите на 25.10.2015г. /л.245-л.287/. Приобщено като доказателство е решение №2484-МИ/НР/05.10.2015г. на ЦИК, с което са оставени без разглеждане/без уважение жалби срещу решенията на ОИК-Кюстендил по сформиране СИК.

Като доказателства по делото са представени и приети протоколите на СИК /110 бр./ и протокола на ОИК за избиране на кмет на община, както и приемо-предавателните разписки за СИК от „И.О.“ АД клон Кюстендил. От тях се установяват следните данни от преброяването на действителните гласове за жалбоподателите и заинтересованата страна: В.Л. – 525 д.гл.; С.С. – 1 507 д.гл.; М.Р. – 605 д.гл. и П.П. – 15 363 д.гл. Общият брой гласували избиратели е 27 318, общия брой действителни гласове е 25 852, а общия брой недействителни гласове е 1 466. Истинността на протоколите е оспорена, поради което на основание чл.193 от ГПК съдът е открил производство по оспорване истинността им.

Приобщени като доказателства са протоколите за всички СИК за предаване и приемане на изборни книжа по чл.215, ал.4 във вр.с ал.1 от ИК, които при съпоставка с протоколите на СИК, предадени на ОИК след вписване на изборните резултати, установяват съответствие между предадени и приети протоколи като фабрични номера. Като доказателства са приети и пликове с наименование „Други протоколи на СИК“ за СИК №102900018, СИК №102900020, СИК №102900021, СИК №102900047, СИК №102900063 и СИК №102900082, в които се съдържат изборни книжа по чл.215, ал.4, във вр.с ал.1, чл.445, ал.7 от ИК, сгрешени протоколи по чл.433 от ИК /в някои от тях/, празни непопълнени протоколи.

От процесуалния представител на жалбоподателите са представени като доказателства, с оглед наведените възражения за нарушения в изборните книжа, довели до невярно отразяване на изборния резултат като цяло, на копия на протоколи на СИК. Същите са оспорени като годни доказателства от ответника и заинтересованата страна, тъй като са или непълни, или без подпис на членовете на СИК и печат, или без фабричен номер.

Във връзка с наведените възражения за незаконосъобразност на обжалваното решение на ОИК-Кюстендил в аспекта на нерегламентирано финансиране на предизборната кампания за заинтересованата страна П.П. и незаконни завоалирани форми на предизборна агитация са представени като доказателства жалби от процесуалния представител на жалбоподателите, както и решения на ОИК-Кюстендил и решения на ЦИК, с които първите са оставени без уважение или без разглеждане.

От ответника е представено и прието като доказателство решение №184/23.09.2015г. , с което е определен реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативни комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 25.10.2015г. Между посочените фигурират и ПП „БДЦ“, ПП „АТАКА“ и ПП „РЗС“.

Във връзка с релевираното възражение за опорочаване на вота чрез допуснато забранено от закона маркиране на бюлетини за кандидата на коалиция „КЮСТЕНДИЛ“ са събрани писмени и гласни доказателства. Приета е жалба вх.№302/25.10.2015г. от В.Д. Х. /л.579/ за опорочаване на вота чрез маркирана бюлетина с дълга оранжева линия, по която е постановено решение №416/25.10.2015г. на ОИК-Кюстендил. Прието е, че действително е предоставена такава бюлетина, но с нея не е упражнен вот от избирателя, тъй като е подменена с друга. Нарушението е отстранено веднага и тъй като вотът на Х. не е опорочен, жалбата е оставена без уважение. Идентични факти се установяват и от разпита на свидетеля, който сочи, че след като взел подадената му бюлетина установил белег – не много дебела оранжева черта, върху името на един от кандидатите /не сочи кой/. Показал бюлетината на комисията и поискал нова. Такава му била дадена и свидетелят упражнил своя вот. Заявява, че няма поглед за сверяване номера на бюлетините с номера върху кочана.

Събрани са и други гласни доказателства. Св.К сочи, че като участник в предизборния щаб на ПП „БДЦ“ и занимаваща се с организационни задачи, е срещнала значителни трудности при регистрацията на застъпниците и зам.-застъпниците на политическата партия в ОИК-Кюстендил. В изборния ден част от застъпниците не се явили и партията решила да ги замени с други, като обаче регистрация от ОИК била отказана. Отделно сочи, че не са издавани преписи от протоколите на СИК поради липса на тонер, хартия, мастило. Твърди и че предварителното обучение на членовете на СИК не е било на необходимото ниво, поради което хората не са знаели какво да правят в изборния ден и е бил пълен хаос. Св. И. заявява, че е участник в комисията в с.Г.. Сочи, че е имало много грешки, но не си спомня имало ли е „сгрешен протокол“. Имало спорове по отчитането на резултатите във връзка с начина на отбелязване на вота – излизане на химикала извън крадратчето /свидетелят държал, че това е недействителна бюлетина, а комисията приемала, че е действителна/. Заявява, че не е писал особено мнение, тъй като всички били против него и го гледали накриво. Св. П. участвал в изборите като застъпник в СИК №26. Направило му впечатление недобрата организация на работа – не се сравнявали номерата на бюлетините с номерата от кочана, невалидните бюлетини били отделени на страна на голяма купчина, след което при отчитането излезли много малко, тонерът свършил поради което попълвали данните от протокола на ръка след диктовка за общински съветници. За кмет протокола бил даден пълен. След като всичко приключило обявили резултатите. Не знае дали протокола е попълнен с особено мнение или възражения. Не си спомня дали някой от СИК отразил в протокола, че са дадени копия от същия.

Заради отразено особено мнение на член на СИК №102900001 в протокола, са снети показанията на св.А.С.. Същият заявява, че е участвал кат член на СИК №1, както и че няма претенции за отразените изборни резултати. Поради техническа причина в края на изборния ден нямало мастило в принтера и не всички получили копие от протокола; многото застъпници се опитвали да се бъркат в работата на комисията, поради което и написал „особено мнение“ след подписа си. На отделен лист мотивирано особено мнение не е записвал и предавал към протокола. Сочи, че до края на изборния ден не е имало нарушения и обстановката е била нормална.

С оглед така установената фактическа обстановка съдът намира жалбите за допустими, като подадени от процесуално легитимни субекти по см. на чл.459, ал.1 от ИК, в срок /решението е обявено на 28.10.2015г., а жалбите са депозирани на 0*11.2015г. и 04.11.2015г./ и пред компетентен съд по см. на чл.133 от АПК. Разгледани по същество са неоснователни, по следните съображения:

Обжалваното решение на ОИК – Кюстендил по своята правна същност представлява индивидуален административен акт. Като такъв съдът счита, че е издаден от компетентен орган по см. на чл.87, ал.1, т.26 във вр.с чл.452 от ИК, при спазване на предвидената от закона форма /съдържа задължителните реквизити по ИК и е подписан от всички членове на колективния орган/. Съдът не възприема направеното възражение за незаконосъобразност на акта като постановен от незаконна ОИК, с оглед нарушаване разпоредбата на чл.76, ал.3 от ИК относно състава й. След анализ на разпоредбите на чл.74, чл.75 и чл.76, ал.3 от ИК и преценка на събрания доказателствен материал, относим към сочените правни норми, съдът счита, че ОИК – Кюстендил е назначена след спазване процедурата по чл.75, ал.1, 5 и 11 от ИК /проведени консултации, обективирани в протокол и решение на ЦИК/ и при съобразяване изискването на ал.3 на чл.76 от ИК. Видно от Протокол от 26.08.2015г. председателят В. В И. е издигнат от ПП ГЕРБ, зам.-председателя Е И. Л-Г  - от Реформаторския блок, а секретаря Т.П. И-С - от КП БСП ЛБ. По този начин е спазена императивната норма на чл.76, ал.3 от ИК ръководните места в ОИК да са заети от представители на различни партии и коалиции. Неоснователно е възражението, че чрез създаване на МК „КЮСТЕНДИЛ“ се нарушава законовата забрана. По арг. от чл.76, ал.4 от ИК, според който само парламентарно представените партии и коалиции предлагат членове на ОИК, следва и че изискването на чл.76, ал.3 от ИК се отнася до представители на такива партии и коалиции. В подкрепа на извода на съда е и обстоятелството, че само партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК, се регистрират за участие в изборите за общински съветници и кметове, съгласно нормата на чл.147, ал.1 от ИК, а според разпоредбата на чл.148, ал.1 от ИК местните коалиции се образуват за участие в изборите за общински съветници и кметове само от регистрирани  в ЦИК партии и коалиции. В този смисъл не е налице заобикаляне на закона и с оглед поставените изисквания от чл.76, ал.3 от ИК, съставът на ОИК-Кюстендил е законен, а взетите от него решения – законосъобразни от гледна точка компетентност.

След анализ на събрания доказателствен материал, наведените основания за незаконосъобразност на обжалваното решение на ОИК-Кюстендил и при извършена служебна проверка по чл.168 от АПК, съдът намира от правна страна следното:

Изборният кодекс регламентира организацията и реда за произвеждане на различните по вид избори, които се основават на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване. Изборният процес е съвкупност от отношения между субектите, участниците и изборната администрация, насочени в цялост към обезпечаване осъществяването на избирателното право при осигуряване на различни гаранции и механизми за определяне на законосъобразен изборен резултат. Такива са детайлната уредба на процедурите и материалните предпоставки от съществено значение, включително и кои бюлетини са действителни и кои недействителни, начина на гласуване, осигуряване тайната на вота, предвидената възможност за повдигане на спор по действителността на бюлетини в СИК, която да вземе решение по всяка от тях, участие на застъпници и наблюдатели по време на всички етапи от изборния процес и при отчитане на резултата от гласуването, начина на вземане на решения в СИК и ОИК, уредбата на особеното мнение и процедурите по предаване на изборните книжа и защита на данните в тях. При така предвидените гаранции в ИК, контролът за законосъобразност не се свежда до повтаряне на действията на изборната администрация, която осъществява дейността си в изпълнение на вменените от Кодекса функционални правомощия, като членовете на СИК и ОИК са длъжностни лица по смисъла на НК. Производството е контролно-отменително по своя характер и същността му се изразява в проверката за нарушения, които преодоляват или намаляват гаранциите за обективен резултат от гласуването, при което възниква съмнение и в определения въз основа на него изборен резултат. Поради това, нарушенията, които се сочат следва да са от такъв характер, че да са достатъчни, за да създадат съмнение за действието на гаранциите за законосъобразно протичане на изборния процес, и от друга страна да са  осъществени, т. е. реално да са се отразили на този изборен резултат. В съвкупност те следва да са съществени нарушения в административното производство като опорочаващи решението на ОИК.

Изборът на кмет на Община е многостранен правен акт, тъй като включва поредица от актове на отделни групи избиратели и съдържа множество публичноправни волеизявления, чийто предмет е посочване на физическо лице, което да упражнява функциите на учреден орган на местна власт. Този процес включва и издаването на множество официални документи от различни правни субекти, като последния завършващ юридически факт от динамичния фактически състав на избора е решението на ОИК за обявяване резултатите от избора за кмет на Община.

В настоящото производство е оспорена истинността на протокола на ОИК-Кюстендил и 110 бр. протоколи на СИК за избиране на кмет на община, като е открито производство по чл.193 от ГПК във вр с. чл.144 от АПК. Във връзка с първото сочено възражение за неистинност е незаконността съставите на СИК. То не се възприема от съда с оглед анализа разпоредбите на чл.89, ал.1, чл.91 и чл.92, ал.3 от ИК и събраните писмени доказателства. Спазена е императивната норма на чл.92, ал.3 от ИК ръководните места в СИК да са заети от представители на различни партии и коалиции, както и да няма мнозинство на представители от една партия или коалиция. Тези обстоятелства се установяват по безспорен начин от Протокол от 16.09.2015г., решенията на ОИК-Кюстендил за назначаване съставите на СИК, решенията на ОИК-Кюстендил за актуализиране съставите на СИК, списък, от който е видно в какъв състав всяка една СИК е действала в деня на изборите на 25.10.2015г. /л.245-л.287/, жалбите и решенията на ЦИК. Налице са стабилни административни актове, като отменителен контрол за законосъобразност на влезли в сила общи и индивидуални административни актове, издадени в хода на изборния процес, е недопустим. По отношение формирането на СИК е упражнен административния и съдебния контрол за законосъобразност върху решенията на ОИК-Кюстендил, поради което същите се характеризират със стабилитет и съдът приема, че протоколите на СИК – 110 бр., са издадени от комисии в законен състав с оглед нормата на чл.92, ал.3 от ИК.

Второто сочено възражение за неистинност протоколите на СИК е свързано с нарушения в изборните книжа, довели до невярно отразяване на изборния резултат като цяло – наличие на поправки в протоколите на СИК, липса на реквизити като час и дата на започване и приключване на изборния ден, липса на подписи на членове на СИК в протоколите, наличие на сгрешени протоколи, отразени нула поправки при извършени такива, разминаване в данните по официалните протоколи на СИК и получените копия от тях. Съдът счита за неоснователни и тези възражения по следните съображения: Протоколите на СИК представляват официални свидетелстващи документи по см. на чл.179, ал.1 от ГПК и като такива се ползват с материална доказателствена сила. В този смисъл съдът е длъжен да приеме, че тези документи съставляват доказателство за изявленията отразени в тях и за извършените от и пред издателя им действия, т.е. да приеме, че резултатите от гласуването са именно такива, каквито са обективирани в протоколите на 110 СИК за Община Кюстендил и че същите са съставени от компетентни длъжностни лица. Анализът и преценката на приобщените като доказателства 110 протокола на СИК във връзка с разпоредбите на ИК, досежно задължителни реквизити, вписване на данни от гласуването, подписване на протоколите, получаване копие от тях, сгрешен протокол, обуславя извод за неуспешно проведено производство по оспорване истинността им като официални документи.

На първо място съдът отчита, че в нито един протокол не са отразени забележки, свързани с определянето на действителните и недействителните гласове, липсват отразени възражения или приложени жалби за извършени нарушения от  членове на СИК, изборната обстановка е отчетена като спокойна и нормална, протоколите не са подписани с особено мнение или възражение. В този аспект се кредитират показанията на св.А.С., че особено мнение  на отделен лист не е писал и прилагал към протокола. Ето защо съдът приема, че протокола за СИК №102900001 не е подписан с особено мнение по см. на чл.441, ал.3 от ИК. Всички тези обстоятелства, отнесени на плоскостта на създадените от ИК гаранции чрез сформиране на СИК от представители на различни партии и коалиции, вкл. и от партиите, издигнали жалбоподателите като кандидати за кмет, не водят до опровергаване доказателствената сила на протоколите на СИК.

Твърденията за недостатъци на изборните книжа, свързани с липса на реквизити като час и дата или до грешки в посочените такива, както и поради неподписване на протоколите от всички членове, съдът намира за неоснователни. Неотразяването или погрешното отразяване на часа на започване и приключване на изборния ден не може да доведе до опорочаване вота на избирателите, тъй като това са реквизити от техническо естество и сами по себе си не оказват влияние върху формирания изборен резултат и неговото отчитане чрез преброяване на бюлетините в избирателната кутия и вписване на данните в протокола. Отделно от това чрез съпоставка с приемо-предавателните разписки от „И.О.“ АД клон Кюстендил се установява, че към датата на предаването им протоколи с идентично съдържание са съществували и те са предадени в ОИК-Кюстендил след приключване на изборния ден.

 След проверка на всички 110 протокола на СИК съдът установи, че само в  два липсват подписи на всички членове на СИК – СИК №102900002 /липса на един подпис/ и СИК №102900078 /липса на два подписа/. С оглед разпоредбата на чл.441, ал.5 от ИК, че неподписването на протокола от член на комисията не го прави недействителен и по арг. от чл.99, ал.2 и 3 от ИК, че СИК заседава и взема решения с мнозинство две трети от присъстващите членовете, съдът счита, че и двата протокола следва да се ценят като годно доказателство.

Неоснователни са и релевираните възражения за незаконосъобразност във връзка с твърдения за недостатъци на изборните книжа, свързани с множество поправки. В 36 бр. протокола на СИК съдът установи зачерквания, като в само четири от тях те са на лист 4 „Разпределение на гласовете по кандидатски листи“ - СИК №102900018, СИК №102900028, СИК №102900042 и СИК №102900053. В преобладаващата си част поправките и зачеркванията са във връзка с очевидни фактически грешки, т.е. касаят неправилно отразяване на числови данни в графа, която следва да отчита общ сбор от други две графи или в графи, които следва да имат еднакво съдържание. Видно е от съдържанието на протоколите, че това са грешки в пресмятането, които не са довели до промяна на броя на гласовете за един или друг кандидат. Същите са извършени при спазване изискванията на чл.441, ал.2 от ИК, т.е. налични са подписите на членовете на СИК и са извършени и при хипотезата „след обявяване на резултатите“ или при условията на чл.445, ал.5 от ИК /подписите са положени при усл. на чл.444, ал.1 от ИК/. Доказателствената сила на тези протоколи в аспекта на отразените изборни резултати не се разколебава и с оглед съпоставката им с приемо-предавателните разписки. Съдът дори и да приеме, че протоколите на СИК №102900018, СИК №102900028, СИК №102900042 и СИК №102900053 не представляват годни доказателства за отразените в тях изборни резултати, не може да стигне до извод за допуснати съществени нарушения, тъй като с оглед правилото на мандатната релевантност, те не се отразяват на крайния изборен резултат /срав. решение №9/26.11.2009г. на КС по к.д.№8/2009г./.

Соченото от жалбоподателите разминаване в данните по официалните протоколи на СИК и получените копия от тях съдът не възприема като основателно възражение за незаконосъобразност на решението на ОИК-Кюстендил. Съгласно разпоредбата на чл.442 от ИК членовете на СИК, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите при поискване получават копие от подписаните протоколи за всеки вид избор, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря преди предаването в общинската избирателна комисия. Сравнителния анализ на официалните протоколи на СИК и представените копия от жалбоподателите в съдебното производство не установява разлика в отразените данни на лист 4 „Разпределение на гласовете по кандидатски листи“, т.е. не може да се приеме за доказано твърдението за подменен и манипулиран вот. Разликите в цифровите данни, там където са налице, отново установяват допуснати технически грешки, отстранени в официалните документи по реда на чл.441, ал.2 и чл.445, ал.3 от ИК /тук следва да се има предвид, че копията се получават преди предаване протоколите на ОИК/. Отделно от това част от представените копия не се ценят от съда, тъй като представляват чернови; част от тях не са подписани от всички членове на СИК, липса положен печат и липсва идентификационен номер, т.е. същите не представляват копия по см. на чл.442 от ИК; част от тях са непълни, а и остана недоказан факта, кой е получил представените копия, по какъв начин и кога. Разминаването във фабричния номер на официалния протокол и копието също е неоснователно възражение за незаконосъобразност, тъй като се дължи на наличието на сгрешен протокол /напр. СИК №63, а и е безспорен факта на 28 бр. сгрешени протоколи – вж. писмо на Община изх.№11-03-2104/01.1*2015г./. Липсата на отделни реквизити/непопълнени полета в част от протоколите-копия, съдът не възприема като недостатъци на официалните документи, доколкото в този им вид копията не могат да се разглеждат като безспорни документи по см. на чл.194, ал.1 от ГПК, чрез които да се извърши проверката на официалния протокол. Изложеното налага извода, че представените като доказателства копия на протоколи на СИК не опровергават материалната доказателствена сила на официалните протоколи на СИК и не установяват резултат, различен от отразения. Съпоставката на фабричните номера на копията /там където са налични/ с фабричните номера на официалните протоколи, приемо-предавателните разписки и протоколите за приемане и предаване на изборни книжа по чл.215, ал.4 във вр.с ал.1 от ИК не установява разлика, която да доведе до извод за подмяна на официалните изборни книжа, а оттук и до манипулиране на изборния резултат от произведените избори за кмет на Община Кюстендил.

Сгрешените протоколи на СИК за избиране на кмет на община също не могат да се разглеждат като годно доказателство за проверка истинността на официалните протоколи на 110 бр. СИК. Това обстоятелство произтича от самото наименование на документа, както и от факта, че закона приема отразените в този вид документ данни за неверни /сгрешени/, т.е. това не са документи с безспорно съдържание. Регламентацията на сгрешения протокол е дадена в нормата на чл.433, ал.1 от ИК. Задължение на СИК е при сгрешен протокол да върне на ОИК този протокол, когато предава протокола с резултатите от гласуването. При съпоставката на фабричния номер на сгрешените протоколи, приложени по делото /вж.пликове „Други протоколи на СИК“/ и протоколите за предаване и приемане на изборни книжа по чл.215, ал.4 от ИК се установява идентичност в номерата, поради което неоснователно е да се приеме подмяна на изборни книжа и невярно отразяване на изборния резултат. Процедурата, въведена от ИК е спазена, което води до извод за недоказаност на извършени манипулации, обуславящи незаконосъобразност на обжалваното решение на ОИК-Кюстендил.

Събраните писмени доказателства /протоколите на СИК, приемо-предавателните разписки, пликове с „Други протоколи“/ и гласни доказателства /показанията на св.Кръстева, св.Х., св.И., св.П., св.С./, преценени в съвкупност и поотделно не установяват лошо организационно-техническо обезпечаване на избора, довело до недостоверно отчитане, отразяване и манипулиране на реалния резултат от вота за кмет. Доказаните проблеми от техническо естество по отпечатване на копия от протоколите не може да обоснове извод за неправилно отчитане и манипулиране на изборния резултат. Свидетелите П. и С. свидетелстват за безпротиворечива обстановка и процес по преброяването и отчитането на вота на избирателите, като показанията им се потвърждават и от отразената в протоколите на СИК нормална и спокойна обстановка в изборния ден и липса на възражения, жалби и особени мнения. Показанията на св.И. не се кредитират от съда, тъй като са изолирани от останалия доказателствен материал. Изложеното от св.Кръстева също не се цени от съда като годно доказателство за манипулиране на реалния изборен резултат, тъй като при анализа на разпоредбата на чл.118, ал.1 и ал.4 от ИК се установява различен от твърдения от свидетелката ред и процедура за регистриране на застъпници и замяната им с допълнително регистрирани. Видно от сочените разпоредби застъпниците се регистрират до изборния ден от ОИК, като замяната може да бъде извършена от допълнително регистриран застъпник, отново при условията на чл.118, ал.1 от ИК. Т.е. съдът приема, че ОИК-Кюстендил законосъобразно е отказала регистрирането на застъпници в самия изборен ден. В този смисъл не е налице нарушение и ограничаване правата на дадена партия или коалиция в аспекта на подпомагане и представляване интересите на кандидатите за кмет пред държавните и местни органи, обществени организации и избирателни комисии.

По отношение на избирателните списъци съдът е изискал от Общинска администрация сведения за извършени поправки, заличавания и отстраняване на непълноти и грешки. С писмо изх.№11-03-2104/17.11.2015г. е съобщено, че няма извършени такива. С оглед на това съдът приема, че изборния процес като производство, което включва и съставянето на избирателните списъци, е законосъобразен, прилагайки и тълкувайки разпоредбите на чл.23, ал.1, чл.24, ал.1, чл.27, чл.41, ал.1, чл.42, ал.3, чл.43, ал.1 и чл.44 от ИК. В този аспект се явяват недоказани твърденията за включване на нерегламентиран брой избиратели в избирателни списъци и извършено гласуване след края на изборния ден. В протоколите на СИК, съобразно изискванията на ИК, е отразен броя на избирателите по част І, по част ІІ и броя на вписаните избиратели в допълнителната страница на избирателния списък /относно последните не са направени възражения/.

Съдът намира за недоказано и наведеното възражение за неспазване изискването на чл.427, ал.5 от ИК за извършване сверяване номера върху бюлетините с номера върху кочана, създало предпоставки за извършване на контролиран вот. Събраните в тази насока гласни доказателства са изолирани, неподкрепящи се от писмените такива. Дадените обяснения от жалбоподателите в тази насока съдът не цени като доказателство, тъй като страната не се позовава на неизгодни за нея факти.

Твърдяното нерегламентирано финансиране на предизборната кампания на заинтересованата страна П.П. съдът намира също за недоказано и необосноваващо по никакъв начин незаконосъобразност на обжалваното решение на ОИК-Кюстендил. Финансирането на партиите или коалициите, издигнали кандидати за кмет е регламентирано в гл.ХІ на ИК. Задължението на ОИК в този процес се свърза единствено с предоставяне на Сметната палата на банковите сметки на партиите и коалициите, предназначени за обслужването на предизборната им кампания. Доказателства в тази насока са ангажирани от ответника, поради което съдът счита, че е доказано изпълнение на това задължение. ОИК-Кюстендил е постановила и решения по подадени жалби за завоалирани форми на агитация и предизборна кампания като по този начин е изпълнила вменените й задължения от ИК по чл.87, т.22 от същия. Всякакви други действия свързани с финансирането на предизборна кампания на който и да било кандидат са ирелевантни за преценка законосъобразността на решението на ОИК-Кюстендил. Същите биха имали значение за друг вид производство, но не и в настоящото. В същия аспект се преценяват и наведените доводи за нарушения, за които са сигнализирани органите на ОДМВР и прокуратурата. Сигналите и жалбите са относими в евентуално образувани наказателни производства, които обаче са ирелевантни за настоящия правен спор.

Неотразяването на предизборната кампания равнопоставено за всички кандидати от обществените електронни медии, неорганизирането на предизборен диспут от РТЦ-Благоевград, липсата на извършени социологически проучвания съдът намира за неотносими възражения за незаконосъобразност на обжалваното решение на ОИК-Кюстендил, доколкото установяването на което и да е от тях не може да обоснове резултат, различен от обявения. Изводът се базира на обстоятелството, че вота е таен и е невъзможно доказването на пряка връзка между отразена или неотразена предизборна кампания от медия, от извършени или не социологически проучвания и гласуването в изборния ден. Тук съдът единствено преценява и установява осъществено правомощие от ОИК-Кюстендил по чл.87, т.19 във вр.с чл.196, ал.3 от ИК /срав. решение №184/23.09.2015г., с което е определен реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативни комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 25.10.2015г./. Между страните не се спори, че диспути на територията на Община Кюстендил не са провеждани.

 С оглед събраните писмени и гласни доказателства /срав. показания на св.Х. и решение на ОИК №416/25.10.2015г./ съдът намира за недоказано и соченото опорочаване на вота чрез предоставяне на маркирани бюлетини. Изложените факти в тази насока сочат на изолиран случай на бюлетина с налична дълга оранжева линия, която обаче е заменена с нова. Вотът на избирателя не е опорочен, взето е своевременно решение от ОИК-Кюстендил, поради което изборния процес не е нарушен.

Съдът не излага съждения по наведено възражение за неспазване правилата на чл.438 от ИК, довели до грешки в правилното броене на гласовете за кандидатите за кмет, доколкото отказа ръчно броене на бюлетините в избора на кмет на Община Кюстендил. В РБългария преброяването на бюлетините от гласуването се извършва от СИК и само в определени случаи по чл.445, ал.3 от ИК от СИК и ОИК. Повторно преброяване от съда би могло да се допусне единствено, ако от протоколите на СИК е видно съществено нарушение на правилата на ИК и спор за резултатите от гласуването. От всички проверени протоколи на СИК на територията на Община Кюстендил не се установи да е поставен под съмнение изборния резултат чрез подписване на протокол с особено мнение или възражение. Във връзка с гореизложените мотиви от правна страна съдът приема, че тези доказателства отразяват по несъмнен начин вота на избирателите така както е посочено в тях, доколкото се ползват с неоспорена в откритото производство по чл.193 от ГПК доказателствена сила на официални документи по чл.179, ал.1 от ГПК.

На база извършената цялостна проверка с оглед събрания доказателствен материал съдът счита, че не се установяват съществени нарушения на изборния процес, които да водят до изборен резултат, различен от отразения в протокола на ОИК – Кюстендил за избиране на кмет на община с фабр. №1020700001, а оттук и да обуславят незаконосъобразност на обжалваното решение №430/28.10.2015г. на ОИК – Кюстендил. Изборният процес е многофазна процедура, в която участват редица органи и лица с конкретно възложени от ИК правомощия и задължения на всеки етап от процеса. Анализът на доказателствата, събрани във връзка с релевираните възражения за незаконосъобразност относно този процес, показва спазване на подробно разписаните действия и правомощия. Това от своя страна гарантира и установява законосъобразно протичане и приключване на произведените избори за кмет на 25.10.2015г. на територията на Община Кюстендил. Ето защо съдът намира, че не са налице основания за обявяване на избора на П.П. *** за недействителен.

С оглед правомощията на съда по чл.459, ал.10, изр.1, пр.1 от ИК решение №430/28.10.2015г. на ОИК – Кюстендил ще бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Във връзка с изхода от правния спор на заинтересованата страна П.П. се дължат разноски в размер на 300 лв. адвокатски хонорар, платими общо от жалбоподателите.

Воден от горното и на основание чл.459, ал.10, изр.1, пр.1 от ИК, съдът

 

                                       Р    Е    Ш    И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №430/28.10.2015г. на ОИК – Кюстендил за определяне резултатите от изборите за кмет на Община Кюстендил, с което е обявен за избран за кмет на Общината П.Г.П..

ОСЪЖДА В.К.Л., ЕГН ********** ***, С.К.С., ЕГН ********** ***, М.С.Р., ЕГН ********** ***Български демократичен център“ и ПП „Ред, законност и справедливост“ да заплатят общо на П.Г.П. *** разноски по делото в размер на 300 лв. /триста/.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 7 дневен срок, считано от обявяването му.

 

 

             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: