Р Е Ш Е Н И Е

                      154                                              16.12.2015г.                                            град Кюстендил

              В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Кюстендилският административен съд                                                                                     

на втори декември                                                                            две хиляди и петнадесета година

в открито съдебно заседание в следния състав:

                                                         Административен съдия: МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

с участието на секретаря И.С.

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

административно дело № 340 по описа на съда за 2015г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е по реда на Раздел XI “Обжалване на резултатите от изборите” – чл.459 и сл. от Изборния кодекс /ИК/.

К.Г.В.-А., ЕГН ********** със съдебен адрес:*** обжалва решение №113/26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия /ОИК/ - Бобошево. Релевират се основанията за незаконосъобразност по чл.146, т.3 и т.4 от АПК. Съществените нарушения на административнопроизводствените правила се свързват с твърдения за масово гласуване на жители, които не са от общината и други нарушения, обективирани в жалби до ОИК, които не са взети под внимание и са отхвърлени без излагане на доводи за това. Противоречието с материалния закон се свързва с:

1/неправилно отчитане на вота на избирателите поради отчитане на действителни бюлетини като недействителни в проведените избори и

2/конкретно неправилно определяне на броя на преференциите за жалбоподателката като кандидат за общински съветник от ПП “Атака”.

            В с.з. жалбоподателката поддържа жалбата като предоставя на преценката на съда относно наличието на нарушения в изборния процес и правилното отчитане броя на преференциите за нея.

            В с.з. Председателят на ответната ОИК – БОБОШЕВО с административен адрес: гр.Бобошево, област Кюстендил оспорва жалбата като неоснователна. Конкретно сочи, че при повторното броене на част от бюлетините в секция №2 има намерена една допълнителна преференция за жалбоподателката, а в секция №5 има открити допълнителни 2 преференции за четвъртия кандидат в листата на ПП “Атака” А.В.Т., избрана за общински съветник, следователно преференциите на Т. отново са повече от тези на жалбоподателката. Сочи се, че не са установени твърдяните множество нарушения в изборния процес, като дописаните лица в избирателните списъци под чертата са лицата, пряко ангажирани с изборния процес като членове на СИК. Съгласно протоколите на СИК не е имало спорове относно действителността и недействителността на бюлетините, няма констатирани нарушения, няма подписали се членове с особено мнение. Към протокола на ОИК са описани и представени в ЦИК всички жалби, постъпили в изборния ден, като решенията на ОИК не са отменени от ЦИК. Сочи се, че гласуването по постоянен и настоящ адрес е проведено при спазване на изборните правила. Като краен извод се моли за потвърждаване на оспореното решение и присъждане на юк възнаграждение за председателя на ОИК.

            В с.з. заинтересованата страна Р.Д.Ц. - избран общински съветник и представител на ПП “Атака” изразява становище за основателност на жалбата, сочейки че има гласували лица с постоянен адрес извън общината, упражнили вот по силата на настоящия си адрес в тази община.

В с.з. заинтересованите страни – общинските съветници С.Б.Т., А.Г.Д., А.В.Т., Л.Г.П., И.Б.М., А.Б.П., К.Г.Ц., Г.Б.В., Д.Й.С., Т. като представител на КП “Реформаторски блок, П. като представител на ПП “БСП” и В като представител на ПП “ГЕРБ” не изразяват становища по съществото на спора.

            Заинтересованата страна В.А.Г. не се явява и не се представлява. Кюстендилският административен съд, след запознаване с жалбата, становищата на страните в съдебно заседание и събраните по делото доказателства, обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установена следната фактическа обстановка по спора:

            Предмет на делото е решение №113/26.10.2015г. на ОИК – Бобошево, с което след представяне на всички протоколи на СИК в избирателен район 10-05 Община Бобошево и изготвяне на протокола на ОИК за избор на общински съветници в общината, на основание чл.87, ал.1, т.26 и т.27 от ИК комисията е установила и обявила резултатите от гласуването за общински съветници в Община Бобошево при 11 мандати за общински съветници, както следва:

            1/ раздел I - определена е общинската избирателна квота от 155 гласа;

            2/ раздел II - няма избрани независими кандидати за общински съветници;

            3/ раздел III - мандатите са разпределени по кандидатски листи на ПП и коалиции, получили действителни гласове, не по-малко от общинската избирателна квота:

            -Реформаторски блок - 2 мандата,

            -ПП “Атака” - 2 мандата,

            -ПП “БСП” – 4 мандата и

            -ПП “ГЕРБ” – 3 мандата;

            4/ раздел IV - обявени за избрани като общински съветници са заинтересованите лица С.Б.Т., А.Г.Д., Р.Д.Ц.,  А.В.Т., Крум Г.М. /заменен с Л.Г.П./, И.Б.М., А.Б.П., Асен А. Волев /заменен с К.Г.Ц./, Г.Б.В., Д.Й.С. и В.А.Г..

            Оспореното решение е обявено на 26.10.2015г. в 06.00 часа /вж. л.47/, а жалбата е подадена на 30.10.2015г. в 13.30 часа.

            Решението и издадено на основание Протокол на ОИК – Бобошево за избиране на общински съветници от 26.10.2015г. Вписаният състав на ОИК включва председател, зам.председател, секретар и 8 члена. В протокола е отразено, че броят на секциите в изборния район е 12, гласували избиратели според положените подписи в избирателните списъци, включително в допълнителните страници от 2175 души, подадени 26 декларации от лицата, вписани в допълнителните страници на списъците, 1025 бюлетини извън избирателната кутия и съдържание на кутията: 2175 бюлетини, от които 476 недействителни и 1699 действителни. Гласовете са разпределени по партии, както следва:

-Реформаторски блок - 219 действителни гласове без недействителни;

-Български демократичен център /БДЦ/ -153 действителни гласове и 2 недействителни;

-ПП “Атака” – 330 действителни гласове и 12 недействителни;

-ПП “Партия на зелените” – 60 действителни гласове и 1 недействителен;

-МК “Алианс либерали и демократи за Бобошево” – 26 действителни гласове без недействителни;

-Национален фронт за спасение на България /НФСБ/ - 29 действителни гласове и 1 недействителен;

-ПП “БСП” – 460 действителни гласове и 18 недействителни;

-ПП “ГЕРБ” – 354 действителни гласове и 4 недействителни и

-ПП “АБВ” – 68 действителни гласове и 2 недействителни. Отчетени са общо 436 празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа и в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя. Разпределението на предпочитанията /преференциите/ за кандидатите по листи на партии, коалиции и местни коалиции е отбелязано на лист 2 от протокола. За ПП “Атака” няма отбелязани 96 предпочитания, за №1 – 37, за №2 – 16, за №3 – 31, за №4 – 56, за №5 /жалбоподателката/ - 55, за №6 – 3, за №7 – 17, за №8 -4, за №9 – 8, за №10 – 6 и за №11 – 1.  Протоколът е подписан от членовете на ОИК. В съдържанието му е записано, че няма протоколи на СИК с отбелязани спорове относно действителността или недействителността на гласовете, няма предадени сгрешени формуляри на протоколи на СИК и е имало напрегната обстановка при провеждане на изборите. Отбелязани са подадени 4бр. жалби в изборния ден с №44, 45, 46 и 47, по които ОИК се е произнесла с решения №105-108 от 25.10.2015г.

Сигнал с вх. №44/25.10.2015г. до ОИК е подаден от кандидатите за кмет Г.В., В Ц. и С.Т. относно гласуване в секциите в с.Б, С, В.М, С, 1 и 2 в гр.Бобошево, Б, В, Д и С на лица, неживеещи на територията на Общината. След извършена проверка на място по сигнала, с решение №105/25.10.2015г. ОИК е отхвърлила жалбата като неоснователна, т.к. гласувалите по момента на проверката лица са включени в избирателните списъци, от където може да се направи извод, че са лица с постоянен или настоящ адрес на територията на секциите, като в списъците не е имало дописвани лица.

Жалба с вх.№45/25.10.2015г. до ОИК е подадена от жители на с.Блажиево и касае въпроса с гласуването на хора, които нямат връзка със селото. С решение №106/25.10.2015г. ОИК е отхвърлила жалбата като неоснователна, т.к. при проверката на място е установено, че всички гласували до момента лица са включени в избирателните списъци, следователно са лица с постоянен или настоящ адрес на територията на селото, като няма дописвани лица в избирателния списък.

С жалба вх.№47/25.10.2015г. до ОИК П Р Ю от с.Б се е оплакала, че председателят на секционната комисия в селото допуска придружители по нейна преценка само на привърженици на ПП “Атака” и не взема под внимание агитациите на кандидат – кмета от тази партия. С решение №108/25.10.2015г. ОИК е отхвърлила жалбата като неоснователна, т.к. при извършената проверка на място, снетото обяснение от председателя на секционната комисия и изслушването на присъствалите на място лица не е установено извършването на изложените в жалбата действия или бездействия от страна на председателя на СИК.

Съгласно приложените по делото избирателни списъци за откритите 12 секции в Общината и протоколите на тези СИК от проведения избор /представени в екземплярите, предназначени за общинската администрация/ е видно, че:

1/ гласувалите в част I от списъка за СИК №100500001 в гр.Бобошево са 442 избиратели, в това число 3-ма вписани в допълнителната страница на списъка /под чертата/. Тези три лица са М А М, И.Д. М и Д И М. М М е подал декларация и удостоверение от кмета на общината по чл.40, ал.1 и 2 от ИК за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден поради явяването му в СИК по постоянен адрес. Декларацията и удостоверението са приложени към списъка. И.Д. М и Д И М са подали заявления за гласуване по настоящ адрес по чл.36, ал.1 и 2 от ИК, приложени към списъка. Такова заявление е подала и Д А. М, която обаче не е упражнила правото си на глас. Към посочените документи са приложени писмо от гл.специалист “ГРАО” и Архив към Общината Н С относно допусната техническа грешка в списъка за гласуване по настоящ адрес, т.к. И. М, Д М и Д М не са вписани в него, но са подали заявления за това, съгласно заверени извадки от книгата за регистрации в Общината от м.09.2015г. Идентификацията на гласувалите лица по списъка е извършена по реда на чл.264, ал.1 и 4 от ИК.

СИК се състои от председател, зам.председател, секретар и 4 члена, положили подписи в протокола на комисията. Съгласно отразеното в протокола, гласувалите лица съответстват на положените подписи в списъка. Получените бюлетини в секцията са 650, от които извън кутията са отчетени 208бр. и намерени в кутията 442бр., от които 75 са недействителни и 367 действителни. Разпределението на гласовете по кандидатски листи е както следва: за РБ – 48 действителни; за БДЦ – 12 действителни; за ПП “Атака” - 43 действителни; за ПП “Партия на зелените” - 13 действителни; за МК”Алианс либерали и демократи за Бобошево” – 11 действителни; за НФСБ – 2 действителни; за БСП – 128 действителни; за ПП “ГЕРБ” – 96 действителни и за ПП “АБВ” – 14 действителни. В разпределението на предпочитанията на лист 2 от протокола за ПП “Атака” са отчетени без преференции 11 гласа, за №1 – 4 гласа, за №4 – 3гласа, за №5 – 23 гласа и за №9 – 2 гласа. В протокола е посочено, че няма спорове относно действителността или недействителността на бюлетините, няма постъпили заявления, жалби и възражения в изборния ден като изборите в секцията са преминали в нормална обстановка. Данните от протокола се съдържат и в издадената от “Информационно обслужване”АД приемо-предавателна разписка №1005001030/26.10.2015г., подписана от трима членове на СИК и член на ОИК.

            2/ гласувалите в част I от списъка за СИК №100500002 в гр.Бобошево са 426 избиратели, в това число 1 вписан в допълнителната страница на списъка /под чертата/. Този избирател е Атанас Михайлов Неджин, който е подал декларация и удостоверение от кмета на общината по чл.40, ал.1 и 2 от ИК за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден поради явяването му в СИК по постоянен адрес. Декларацията и удостоверението са приложени към списъка. Към списъка са приложени и 2бр. списъци за допълнително вписване на придружители в изборите на лицата Р А.а и Н А. с попълнени данни по см. на чл.236, ал.2, изр.2 от ИК. Идентификацията на гласувалите лица по списъка е извършена по реда на чл.264, ал.1 и 4 от ИК.

СИК се състои от председател, зам.председател, секретар и 4 члена, положили подписи в протокола на тази СИК. Съгласно отразеното в протокола, гласувалите лица съответстват на положените подписи в списъка. Получените бюлетини в секцията са 660, от които извън кутията са отчетени 234бр. и намерени в кутията 426бр., от които 90 са недействителни и 336 действителни. Разпределението на гласовете по кандидатски листи е както следва: за РБ – 36 действителни; за БДЦ – 24 действителни; за ПП “Атака” - 57 действителни; за ПП “Партия на зелените” - 28 действителни; за МК”Алианс либерали и демократи за Бобошево” – 8 действителни; за НФСБ – няма действителни; за БСП – 110 действителни; за ПП “ГЕРБ” – 65 действителни и за ПП “АБВ” – 8 действителни. В разпределението на предпочитанията на лист 2 от протокола за ПП “Атака” са отчетени без преференции 13 гласа, за №1 – 14 гласа, за №2 – 1 глас, за №3 – 2 гласа, за №4 – 1 глас, за №5 – 20 гласа и за №9 – 6 гласа. В протокола е посочено, че изборите в секцията са преминали в нормална обстановка. Данните от протокола се съдържат и в издадената от “Информационно обслужване”АД приемо-предавателна разписка №100500103.

            3/ гласувалите в част I от списъка за СИК №100500003 в с.Слатино са 344 избиратели, в това число 3-ма вписани в допълнителната страница на списъка /под чертата/. Тези избиратели са С. Н. У, Т И К и Н К. К, които са подали декларации по чл.233 от ИК. Декларациите са приложени към списъка. Към списъка е приложени и списък за допълнително вписване на придружители в изборите на 4 лица с попълнени данни по см. на чл.236, ал.2, изр.2 от ИК. Идентификацията на гласувалите лица по списъка е извършена по реда на чл.264, ал.1 и 4 от ИК.

СИК се състои от председател, зам.председател, секретар и 4 члена, положили подписи в протокола на тази СИК. Съгласно отразеното в протокола, гласувалите лица съответстват на положените подписи в списъка. Получените бюлетини в секцията са 500, от които извън кутията са отчетени 156бр. и намерени в кутията 344бр., от които 64 са недействителни и 280 действителни. Разпределението на гласовете по кандидатски листи е както следва: за РБ – 37 действителни; за БДЦ – 63 действителни; за ПП “Атака” - 43 действителни; за ПП “Партия на зелените” - 6 действителни; за МК”Алианс либерали и демократи за Бобошево” – 3 действителни; за НФСБ – 2 действителни; за БСП – 38 действителни; за ПП “ГЕРБ” – 56 действителни и за ПП “АБВ” – 32 действителни. В разпределението на предпочитанията на лист 2 от протокола за ПП “Атака” са отчетени без преференции 15 гласа, за №1 – 4 гласа, за №3 – 15 гласа, за №4 – 1 глас, за №5 – 1 глас, за №6 – 3 гласа и за №10 – 4 гласа. В протокола е посочено, че изборите в секцията са преминали в нормална обстановка без подадени жалби и спорове за действителността или недействителността на гласовете. Данните от протокола се съдържат и в издадената от “Информационно обслужване”АД приемо-предавателна разписка №1005001038/26.10.2015г., подписана от трима членове на СИК и член на ОИК.

4/ гласувалите в част I от списъка за СИК №100500004 в с.Усойка са 259 избиратели, в това число 3-ма вписани в допълнителната страница на списъка /под чертата/. Тези избиратели са С Е С, С С Ш и АС Ц, които са подали декларации по чл.233 от ИК. Декларациите са приложени към списъка. Към списъка е приложен и списък за допълнително вписване на придружители в изборите на 5 лица с попълнени данни по см. на чл.236, ал.2, изр.2 от ИК. Идентификацията на гласувалите лица по списъка е извършена по реда на чл.264, ал.1 и 4 от ИК.

СИК се състои от председател, зам.председател, секретар и 4 члена, положили подписи в протокола на тази СИК. Съгласно отразеното в протокола, гласувалите лица съответстват на положените подписи в списъка. Получените бюлетини в секцията са 360, от които извън кутията са отчетени 101бр. и намерени в кутията 259бр., от които 67 са недействителни и 192 действителни. Разпределението на гласовете по кандидатски листи е както следва: за РБ – 26 действителни; за БДЦ – 30 действителни; за ПП “Атака” - 50 действителни; за ПП “Партия на зелените” - 3 действителни; за МК”Алианс либерали и демократи за Бобошево” – 0 действителни; за НФСБ – 4 действителни; за БСП – 28 действителни; за ПП “ГЕРБ” – 50 действителни и за ПП “АБВ” – 1 действителни. В разпределението на предпочитанията на лист 2 от протокола за ПП “Атака” са отчетени без преференции 17 гласа, за №1 – 2 гласа, за №2 – 12 гласа, за №3 – 7 гласа, за №4 – 7 гласа, за №5 – 1 глас и за №8 – 4 гласа. В протокола е посочено, че изборите в секцията са преминали в нормална обстановка без подадени жалби и спорове за действителността или недействителността на гласовете. Данните от протокола се съдържат и в издадената от “Информационно обслужване”АД приемо-предавателна разписка №1005001041/26.10.2015г., подписана от трима членове на СИК и член на ОИК.

5/ гласувалите в част I от списъка за СИК №100500005 в с.Блажиево са 349 избиратели, в това число 1 вписан в допълнителната страница на списъка /под чертата/. Този избирател е С К. Б, която е подала декларация по чл.233 от ИК. Декларацията е приложена към списъка. Към списъка са приложени и списъци за допълнително вписване на придружители в изборите на 17 лица с попълнени данни по см. на чл.236, ал.2, изр.2 от ИК. Идентификацията на гласувалите лица по списъка е извършена по реда на чл.264, ал.1 и 4 от ИК.

СИК се състои от председател, зам.председател, секретар и 4 члена, положили подписи в протокола на тази СИК. Съгласно отразеното в протокола, гласувалите лица съответстват на положените подписи в списъка. Получените бюлетини в секцията са 500, от които извън кутията са отчетени 151бр. и намерени в кутията 349бр., от които 106 са недействителни и 243 действителни. Разпределението на гласовете по кандидатски листи е както следва: за РБ – 31 действителни; за БДЦ – 16 действителни; за ПП “Атака” - 80 действителни; за ПП “Партия на зелените” - 5 действителни; за МК”Алианс либерали и демократи за Бобошево” – 0 действителни; за НФСБ – 21 действителни; за БСП – 38 действителни; за ПП “ГЕРБ” – 46 действителни и за ПП “АБВ” – 6 действителни. В разпределението на предпочитанията на лист 2 от протокола за ПП “Атака” са отчетени без преференции 14 гласа, за №1 – 2 гласа, за №3 – 5 гласа, за №4 – 38 гласа, за №5 – 3 гласа, за №7 – 17 гласа и за №11 – 1 глас. В протокола е посочено, че изборите в секцията са преминали в леко напрегната обстановка без подадени жалби и спорове за действителността или недействителността на гласовете. Данните от протокола се съдържат и в издадената от “Информационно обслужване”АД приемо-предавателна разписка №1005001047/26.10.2015г., подписана от трима членове на СИК и член на ОИК.

6/ гласувалите в част I от списъка за СИК №100500006 в с.Сопово са 34 избиратели, в това число 1 вписан в допълнителната страница на списъка /под чертата/. Този избирател е М Я К, която е подала декларация по чл.233 от ИК. Декларацията е приложена към списъка. Към списъка е приложен и списък за допълнително вписване на придружители в изборите на 1 лице с попълнени данни по см. на чл.236, ал.2, изр.2 от ИК. Идентификацията на гласувалите лица по списъка е извършена по реда на чл.264, ал.1 и 4 от ИК.

СИК се състои от председател, зам.председател, секретар и 4 члена, положили подписи в протокола на тази СИК. Съгласно отразеното в протокола, гласувалите лица съответстват на положените подписи в списъка. Получените бюлетини в секцията са 50, от които извън кутията са отчетени 16бр. и намерени в кутията 34бр., от които 6 са недействителни и 28 действителни. Разпределението на гласовете по кандидатски листи е както следва: за РБ – 7 действителни; за БДЦ – 0 действителни; за ПП “Атака” - 4 действителни; за ПП “Партия на зелените” - 1 действителни; за МК”Алианс либерали и демократи за Бобошево” – 0 действителни; за НФСБ – 0 действителни; за БСП – 5 действителни; за ПП “ГЕРБ” – 10 действителни и за ПП “АБВ” – 1 действителни. В разпределението на предпочитанията на лист 2 от протокола за ПП “Атака” са отчетени без преференции 0 гласа, за №1 – 3 гласа  и за №5 – 1 глас. В протокола е посочено, че изборите в секцията са преминали в спокойна обстановка без подадени жалби и спорове за действителността или недействителността на гласовете. Данните от протокола се съдържат и в издадената от “Информационно обслужване”АД приемо-предавателна разписка №1005001024/26.10.2015г., подписана от трима членове на СИК и член на ОИК.

7/ гласувалите в част I от списъка за СИК №100500007 в с.В М и с.Ц са 53 избиратели, в това число 2-ма вписани в допълнителната страница на списъка /под чертата/. Тези избиратели са Л В М и Д А. М, които са подали декларации по чл.233 от ИК. Декларациите са приложени към списъка. Идентификацията на гласувалите лица по списъка е извършена по реда на чл.264, ал.1 и 4 от ИК.

СИК се състои от председател, зам.председател, секретар и 4 члена, положили подписи в протокола на тази СИК. Съгласно отразеното в протокола, гласувалите лица съответстват на положените подписи в списъка. Получените бюлетини в секцията са 100, от които извън кутията са отчетени 47бр. и намерени в кутията 53бр., от които 16 са недействителни и 37 действителни. Разпределението на гласовете по кандидатски листи е както следва: за РБ – 8 действителни; за БДЦ – 0 действителни; за ПП “Атака” - 5 действителни; за ПП “Партия на зелените” - 0 действителни; за МК”Алианс либерали и демократи за Бобошево” – 0 действителни; за НФСБ – 0 действителни; за БСП – 17 действителни; за ПП “ГЕРБ” – 7 действителни и за ПП “АБВ” – 0 действителни. В разпределението на предпочитанията на лист 2 от протокола за ПП “Атака” са отчетени без преференции 1 глас, за №2 – 1 глас, за №4 – 1 глас и за №5 – 2 гласа. В протокола е посочено, че изборите в секцията са преминали в нормална обстановка без подадени жалби и спорове за действителността или недействителността на гласовете. Данните от протокола се съдържат и в издадената от “Информационно обслужване”АД приемо-предавателна разписка №1005001007/26.10.2015г., подписана от трима членове на СИК и член на ОИК.

8/ гласувалите в част I от списъка за СИК №100500008 в с.Вуково са 65 избиратели, в това число 4-ма вписани в допълнителната страница на списъка /под чертата/. Тези избиратели са М В З, С Г. Ц, В В Р и К Н Ш, които са подали декларации по чл.233 от ИК. Декларациите са приложени към списъка. Идентификацията на гласувалите лица по списъка е извършена по реда на чл.264, ал.1 и 4 от ИК.

СИК се състои от председател, зам.председател, секретар и 4 члена, положили подписи в протокола на тази СИК. Съгласно отразеното в протокола, гласувалите лица съответстват на положените подписи в списъка. Получените бюлетини в секцията са 80, от които извън кутията са отчетени 15бр. и намерени в кутията 65бр., от които 10 са недействителни и 55 действителни. Разпределението на гласовете по кандидатски листи е както следва: за РБ – 3 действителни; за БДЦ – 3 действителни; за ПП “Атака” - 16 действителни; за ПП “Партия на зелените” - 0 действителни; за МК”Алианс либерали и демократи за Бобошево” – 1 действителни; за НФСБ – 0 действителни; за БСП – 27 действителни; за ПП “ГЕРБ” – 3 действителни и за ПП “АБВ” – 2 действителни. В разпределението на предпочитанията на лист 2 от протокола за ПП “Атака” са отчетени без преференции 13 гласа и за №1 – 3 гласа. В протокола е посочено, че изборите в секцията са преминали в нормална обстановка без подадени жалби и спорове за действителността или недействителността на гласовете. Данните от протокола се съдържат и в издадената от “Информационно обслужване”АД приемо-предавателна разписка №1005001022/26.10.2015г., подписана от трима членове на СИК и член на ОИК.

9/ гласувалите в част I от списъка за СИК №100500009 в с.Доброво са 60 избиратели без вписани в допълнителната страница на списъка /под чертата/. Идентификацията на гласувалите лица по списъка е извършена по реда на чл.264, ал.1 и 4 от ИК.

СИК се състои от председател, зам.председател, секретар и 4 члена, положили подписи в протокола на тази СИК. Съгласно отразеното в протокола, гласувалите лица съответстват на положените подписи в списъка. Получените бюлетини в секцията са 100, от които извън кутията са отчетени 40бр. и намерени в кутията 60бр., от които 17 са недействителни и 43 действителни. Разпределението на гласовете по кандидатски листи е както следва: за РБ – 4 действителни; за БДЦ – 0 действителни; за ПП “Атака” - 9 действителни; за ПП “Партия на зелените” - 1 действителни; за МК”Алианс либерали и демократи за Бобошево” – 0 действителни; за НФСБ – 0 действителни; за БСП – 23 действителни; за ПП “ГЕРБ” – 4 действителни и за ПП “АБВ” – 2 действителни. В разпределението на предпочитанията на лист 2 от протокола за ПП “Атака” са отчетени без преференции 1 глас, за №1 – 1 глас, за №3 – 1 глас, за №5 – 4 гласа и за №10 – 2 гласа.. В протокола е посочено, че изборите в секцията са преминали в нормална обстановка без подадени жалби и спорове за действителността или недействителността на гласовете. Данните от протокола се съдържат и в издадената от “Информационно обслужване”АД приемо-предавателна разписка №1005001003/26.10.2015г., подписана от трима членове на СИК и член на ОИК.

10/ гласувалите в част I от списъка за СИК №100500010 в с.Скрино са 71 избиратели с вписани в допълнителната страница на списъка /под чертата/4-ма избиратели. Това са лицата Д А. М, Р С З, О Д В и Й Г. П, подали декларации по чл.233 и по чл.40, ал.1 и 2 от ИК. Декларациите са приложени към избирателния списък. Идентификацията на гласувалите лица по списъка е извършена по реда на чл.264, ал.1 и 4 от ИК.

СИК се състои от председател, зам.председател, секретар и 4 члена, положили подписи в протокола на тази СИК. Съгласно отразеното в протокола, гласувалите лица съответстват на положените подписи в списъка. Получените бюлетини в секцията са 100, от които извън кутията са отчетени 29бр. и намерени в кутията 71бр., от които 7 са недействителни и 64 действителни. Разпределението на гласовете по кандидатски листи е както следва: за РБ – 7 действителни; за БДЦ – 4 действителни; за ПП “Атака” - 9 действителни; за ПП “Партия на зелените” - 2 действителни; за МК”Алианс либерали и демократи за Бобошево” – 1 действителни; за НФСБ – 0 действителни; за БСП – 32 действителни; за ПП “ГЕРБ” – 9 действителни и за ПП “АБВ” – 0 действителни. В разпределението на предпочитанията на лист 2 от протокола за ПП “Атака” са отчетени без преференции 5 гласа, за №1 – 3 гласа и за №2 – 1 глас. В протокола е посочено, че изборите в секцията са преминали в нормална обстановка без подадени жалби и спорове за действителността или недействителността на гласовете. Данните от протокола се съдържат и в издадената от “Информационно обслужване”АД приемо-предавателна разписка №1005001011/26.10.2015г., подписана от трима членове на СИК и член на ОИК.

11/ гласувалите в част I от списъка за СИК №100500011 в с.Бадино и с.Каменик са 42 избиратели с вписани в допълнителната страница на списъка /под чертата/ 6-ма избиратели. Това са лицата К В К, В С Ц, Е С Г, Д. В Г, Н С Н и Д Б. С. К е подал декларация по чл.40, ал.1 и 2 от ИК с удостоверение към нея, а останалите лица са подали декларации по чл.233 от ИК. Декларациите са приложени към избирателния списък. Идентификацията на гласувалите лица по списъка е извършена по реда на чл.264, ал.1 и 4 от ИК.

СИК се състои от председател, зам.председател, секретар и 4 члена, положили подписи в протокола на тази СИК. Съгласно отразеното в протокола, гласувалите лица съответстват на положените подписи в списъка. Получените бюлетини в секцията са 60, от които извън кутията са отчетени 18бр. и намерени в кутията 42бр., от които 10 са недействителни и 32 действителни. Разпределението на гласовете по кандидатски листи е както следва: за РБ – 6 действителни; за БДЦ – 1 действителни; за ПП “Атака” - 13 действителни; за ПП “Партия на зелените” - 0 действителни; за МК”Алианс либерали и демократи за Бобошево” – 1 действителни; за НФСБ – 0 действителни; за БСП – 5 действителни; за ПП “ГЕРБ” – 5 действителни и за ПП “АБВ” – 1 действителни. В разпределението на предпочитанията на лист 2 от протокола за ПП “Атака” са отчетени без преференции 5 гласа, за №1 – 1 глас, за №2 – 1 глас, за №3 – 1 глас и за №4 – 5 гласа. В протокола е посочено, че изборите в секцията са преминали в спокойна обстановка без подадени жалби и спорове за действителността или недействителността на гласовете. Данните от протокола се съдържат и в издадената от “Информационно обслужване”АД приемо-предавателна разписка №1005001004/26.10.2015г., подписана от трима членове на СИК и член на ОИК.

12/ гласувалите в част I от списъка за СИК №100500012 /за гласуване с подвижна избирателна кутия/ са 31 избиратели  Идентификацията на гласувалите лица по списъка е извършена по реда на чл.264, ал.1 и 4 от ИК.

СИК се състои от председател, зам.председател, секретар и 2 члена, положили подписи в протокола на тази СИК. Съгласно отразеното в протокола, гласувалите лица съответстват на положените подписи в списъка. Получените бюлетини в секцията са 40, от които извън кутията са отчетени 10бр. и намерени в кутията 30бр., от които 8 са недействителни и 22 действителни. Разпределението на гласовете по кандидатски листи е както следва: за РБ – 6 действителни; за БДЦ – 0 действителни; за ПП “Атака” - 1 действителни; за ПП “Партия на зелените” - 1 действителни; за МК”Алианс либерали и демократи за Бобошево” – 1 действителни; за НФСБ – 0 действителни; за БСП – 9 действителни; за ПП “ГЕРБ” – 3 действителни и за ПП “АБВ” – 1 действителни. В разпределението на предпочитанията на лист 2 от протокола за ПП “Атака” са отчетени без преференции 1 глас. В протокола е посочено, че изборите в секцията са преминали в нормална обстановка без подадени жалби и спорове за действителността или недействителността на гласовете. Данните от протокола се съдържат и в издадената от “Информационно обслужване”АД приемо-предавателна разписка №1005001028/26.10.2015г., подписана от трима членове на СИК и член на ОИК.

             С решение №39/14.09.2015г. на ОИК – Бобошево ПП “Атака” е регистрирана за участие в изборите за кмет на Община Бобошено на 25.10.2015г., а с решение №66/22.09.2015г. ОИК е регистрирала предложената от партията кандидатска листа за общински съветници в общината, включваща 11 кандидати, както следва: 1. Р Д.Ц., 2.Л Д. А, 3.Н М Г, 4.А.В.Т., 5.жалбоподателката К.Г.В.-А., 6.К М С, 7.А В Г., 8.Р И Х, 9.М Д И, 10.Й Г. С и 11.И. И М. В решението е записано, че с  решение №40/14.09.2015г. партията е регистрирана за участие и в изборите за общински съветници в общината на 25.10.2015г.

            С приетата съдебно-математическа експертиза на вещо лице М.К.В. съдът е приобщил данни от ръчното преброяване на действителните и недействителни гласове в изборите, дадени за ПП “Атака” със съответните преференции за цялата кандидатска листа. Вещото лице е констатирало целостта на чувалите, в които се съхраняват бюлетините от избора От всички 12 секции не са установени различия в отчетените резултати за СИК с №№ 1, 3, 4, 7, 8, 9 и 11. В останалите секции разликите са следните:

            1/за СИК №2 са установени 57 действителни бюлетини, колкото са отразените такива в протокола на СИК. От тях без преференции са преброени 12 гласа при 1 по-малко от протокола, а за №5 /жалбоподателката/ са преброени 21 преференции, т.е. с 1 повече от отразените в протокола. На л.13-53 от заключението или л.411-431 от делото са преснимани в четливи копия и приложени всички 21 преференции за жалбоподателката. В с.з. вещото лице обяснява, че копието на бюлетината на л.419 от делото с двата печата върху лицевата част не съответства на оригинала, където печатите са на гърба на бюлетината, като видът на копието е в резултат на погрешно преснимане на бюлетината за нуждите на делото. При преглед на бюлетината е видно, че знакът “Х” е по-видим от останалите вписвания в полето за преференцията.

            2/за СИК №5 са преснимани 4-те отразени като недействителни бюлетини за ПП “Атака” в протокола на СИК, по 3 от които жалбоподателката е имала спор при преброяването им. Копията на 3-те спорни бюлетини са приложени на л.67-71 от заключението или л.444-446 от делото. На бюлетините на л.444 и л.446 вотът за партията и кандидат №4 е отбелязан с двойни хиксове. На бюлетината на л.445 вотът за партията е със знак, наподобяващ “Х” и “V” без преференция. Не е имало спор относно отразените действителни бюлетини и начинът на отчитане на преференциите по тях за кандидатската листа.

            3/за СИК №6 е посочено, че отразените като действителни 4 бюлетини за партията съответстват на действителните такива, но без преференции е установена 1 вместо 0 по протокола, а за №1 са установени 2 преференции вместо 3 по протокола. Посочва се, че 1 преференция за жалбоподателката правилно е отразена. Четирите бюлетини са преснимани на л.85-91 от заключението или л.459-462 от делото. Всичките бюлетини са с номера в горния десен ъгъл. Бюлетината на л.459 отразява вот за партията без преференция, на л.460- преференция за жалбоподателката под №5, а на л.461 и л.462 – са отбелязани 2бр. преференции за №1.

            4/за СИК №10 е посочено, че отразените като действителни 9 бюлетини за партията съответстват на действителните такива, но без преференция е установена една по-малко /4бр. вместо записаните в протокола на СИК 5бр./ и за кандидат №9 една преференция вместо отразените 0 в протокола на СИК. Копията на бюлетините са приложени на л.105-123 от заключението или л.475-483 от делото. Бюлетините на л.475-477 отразяват отбелязани преференции със знака “Х” за №1 от партията, на л.478 има отбелязана със знака “Х” преференция за №2 от партията, на л.479 има отбелязана със знака “Х” преференция за №9, а 4-те бюлетините на л.480-483 са с отбелязан вот със знака “Х” за партията без преференции.

            5/за СИК №12 жалбоподателката е оспорила отразената в протокола на СИК като недействителна 1 бюлетина за партията, която в копие е приложена на л.135 от заключението или л.496 от делото. В бюлетината е отразен със знака “Х” вот за партията, излизащ от квадратчето, но не навлизащ в квадратчето на друга листа.

Съдът намира заключението за обективно и достоверно. Същото не е оспорено от страните по делото.

Горната фактическа обстановка се установява и доказва от посочените доказателства.

С оглед на така установената фактическа обстановка жалбата е допустима. Изхожда от легитимиран от закона правен субект по см. на чл.459, ал.1 от ИК. Жалбоподателката е кандидат за общински съветник от листата на ПП “Атака”. Партията и кандидатската листа са регистрирани от ответната ОИК за участие в изборите за общински съветници на 25.10.2015г. в Община Бобошево Жалбата е подадена в законовия срок пред компетентния за разглеждането й съд във вр. с общите правила за родова и местна подсъдност по чл.132, ал.1 и чл.133, ал.1 от АПК.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна. Съображенията за това са следните:

Оспореното решение на ОИК – Бобошево по правен характер представлява индивидуален административен акт по см. на чл.21, ал.1 от АПК. С оглед обхвата на съдебно оспорване, включващ решението в цялост и предметът на съдебна проверка по чл.168 от АПК, съдът следва да провери законосъобразността на акта на всички основания по чл.146 от АПК.

Решението е издадено от компетентен орган. По см. на чл.87, ал.1, т.26 по препращане от чл.398 от ИК, в правомощието на ОИК е установяването и обявяването на резултатите от гласуването в изборния район. Това правомощие е конкретизирано в чл.453, ал.5 от ИК, съгласно който ОИК обявява резултатите от гласуването за общински съветници по партии, коалиции и независими кандидати, както и броя на предпочитанията /преференциите/ за всеки кандидат за общински съветник на партия или коалиция и издава удостоверения на избраните общински съветници. Страните не спорят относно компетентността.

Спазена е установената в чл.459, ал.1 от ИК форма на акта на ОИК. Решението съответства на одобрената от ЦИК писмена форма, представляваща Приложение №85-МИ към Решение на ЦИК с №1512-МИ/04.08.2015г. относно: утвърждаване образци на изборните книжа за произвеждане на избори за общински съветници и кметове, приложимо съгласно решение на ЦИК с №1541-МИ/25.08.2015г. относно: приложимите решения на ЦИК при произвеждане на общите избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015г. Съгласно чл.6, ал.1 от ИК образците на изборните книжа за всеки вид избор се утвърждават от ЦИК. Решението е неразделна част от протокола на ОИК, представляващ Приложение №83-МИ-х-ОС от посочените решения на ЦИК. Решенията на ЦИК са общодостъпни на Интернет страницата на ЦИК www.cik.bg. Оспореното  решение е подписано от всички членове на колективния административен орган.

Не са налице нарушения на административнопроизводствените правила при издаване на решението. По делото няма спор относно формирането на 12-те СИК в общината и на ОИК. ОИК е в състава по чл.76, ал.1 и ал.4, т.1 от ИК. По делото няма възражения за несъвместимост на членовете на ОИК по чл.81 от ИК. Оспореното решение на ОИК е взето при наличен кворум и мнозинство по см. на чл.85, ал.3 и ал.4 от ИК. Протоколът на ОИК е подписан от членовете на колективния орган по см. на чл.451, ал.1 от ИК. 12-те СИК имат състава по чл.92, ал.1, ал.4, т.1 и ал.5 от ИК. По делото няма възражения за несъвместимост на членовете на СИК по см. на чл.96 от ИК. За резултатите от работата при произвеждането на изборите за общински съветници 12-те СИК са изготвили протоколи, подписани от всички членове на комисиите съгласно чл.441, ал.1 от ИК. Въз основа на данните от протоколите на СИК ответната ОИК е отчела резултатите от гласуването в изборния район и е съставила протокола от избора, изпълнявайки нормата на чл.447 от ИК. Резултатът от произведения избор е формиран въз основа на проведено гласуване на включените в избирателните списъци гласоподаватели. Списъците са съставени от компетентния орган по чл.23, ал.1 от ИК по реда на чл.24, ал.1 и ал.2, чл.25, ал.2, 3 и 5 и чл.36, ал.1 и 2 от ИК. По делото няма данни за подадени заявления за отстраняване на непълноти и грешки по чл.43 от ИК и за обжалвания по чл.45 от ИК. Вписването в списъците на данните на гласувалите лица покрива нормативните изисквания за надлежна идентификация по чл.264, ал.1 от ИК. Гласуването е извършено с обща хартиена бюлетина по утвърден образец. Липсват доказателства за нарушаване изискванията за вида на бюлетината по чл.208, ал.2 от ИК. Страните не спорят, че участващите в избора политически партии и техните кандидати са регистрирани в ОИК.

Неоснователно е възражението за масово гласуване на жители, които не са от общината. Начинът на идентифициране на избирателите в избирателните списъци сочи за реално упражнен вот в изборния ден. Гласувалите избирателите, дописани в част I списъците под чертата са упражнили вота в хипотезите на чл.233 и чл.40, ал.1 и 2 от ИК - това са лица, заети в провеждането на изборите като членове на СИК или охрана, респ. лица, изключени от списъка на заличените лица в изборния ден. Тези избиратели са представили изискващите се по ИК саморъчно попълнени и подписани декларации и издадени удостоверения от кмета на общината. По делото няма доказателства, че в процеса на изготвяне на избирателните списъци е допуснато неправилно вписване на избиратели по постоянен и настоящ адрес на територията на общината. Съгласно дефиницията за активно избирателно право по чл.396, ал.1 от ИК право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден, но не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода  и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място. Легалната дефиниция за “живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място” дава нормата на §1, т.4 от ДР на ИК. Съгласно нея, под живял български гражданин законът има предвид гражданин с адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на общината; гражданин с постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България или гражданин на друга държава-членка на ЕС с адрес на пребиваване на територията на общината към дата 6 месеца преди датата на провеждане на изборите. При промяна на адресната регистрация след тази дата гражданите имат право да гласуват по предишната си адресна регистрация, където са включени в избирателните списъци. Приложените по делото избирателни списъци съдържат вписани български граждани по постоянен или настоящ адрес на територията на общината, които записвания покриват изискването на чл.396, ал.1 във вр. с §1, т.4, б.”а” и б.“б” ИК за валидно упражнено избирателно право. По делото няма събрани доказателства, че гласувалите избиратели не са вписани по реда на чл.92-99а от ЗГР по постоянен или настоящ адрес в населените места на територията на общината.

Неоснователно е и възражението за невзети под внимание жалби до ОИК. Подадените жалби са разгледани от ОИК, която е постановила отхвърлителни решения по тях. По сигнала с вх. №44/25.10.2015г. ОИК е постановила решение №105/25.10.2015г. По жалба вх.№45/25.10.2015г. ОИК е взела решение №106/25.10.2015г. По жалба вх.№47/25.10.2015г. ОИК е изготвила решение №108/25.10.2015г. Жалбите и сигналите касаят съмнения за гласуване в изборния ден на лица, които не са вписани в списъците или които не живеят на територията на общината, които обстоятелства след проверка се на установени. Такова установяването не е налице и по делото. Разумът на изборните норми в ИК дава възможност за гласуване на избирателите по постоянен или настоящ адрес в общината, регистрирани до 24.04.2015г. включително.

Неоснователно е възражението и за материална незаконосъобразност на решението.

Протоколите на СИК и ОИК са официални писмени документи с материална доказателствена сила по см. на чл.179, ал.1 от ГПК по препращане от чл.144 от АПК. Числовите данни в протоколите на СИК съответстват на сборовете в протокола на ОИК. Жалбоподателката е оспорила достоверността на протоколите на СИК и ОИК относно начинът на определяне на избраните кандидати за общински съветници според получените валидни предпочитания /преференции/ и подреждането в листата на ПП “АТАКА”. От приетата съдебно-математическа експертиза е видно, че са налице различия в начина на отчитане на преференциите за кандидатската листа в протоколите на СИК с № 2, 5, 6, 10 и 12. В СИК №2 неправилно са отчетени 20 валидни предпочитания вместо 21 за жалбоподателката, т.к. бюлетината на л.419 от делото по мнение на съда отразява действителен глас и преференция за същата по правилото на чл.437, ал.4 от ИК. Отбелязаното в бюлетината предпочитание е само едно. Знакът “Х” е ясно видим на фона на останалото зачертаване, поради което волята на избирателя е еднозначна. В СИК №5 приложените на л.444-446 от делото бюлетини отразяват действителни гласове. Бюлетините на л.444 и л.446 покриват изискването по чл.437, ал.2, т.6 и т.7 и ал.4 от ИК. Поставените двойни “Х” отразяват ясен избор за партията и преференция за кандидат №4. Налице е валиден глас и на бюлетината на л.445 за партията по см. на чл.437, ал.2, т.4 и т.7 от ИК. В тези бюлетини вотът на избирателите е еднозначен. Следователно, за кандидат №4 към отчетените от СИК 38 предпочитания следва да се прибавят още 2 или предпочитанията са 40. В СИК №6 всички отчетени в протокола 4 гласа за партията, от които 2 за кандидат №1 и 1 за жалбоподателката са недействителни. Причината за този извод се извежда от вида на бюлетините на л.459-462 от делото, върху които фигурира в горния десен ъгъл поредният им номер от кочана. По см. на чл.208, ал.2 от ИК всяка бюлетина съдържа пореден номер. Съгласно изискването на чл.209, ал.2 от ИК и Решение №2608-МИ/НР от 15.10.2015г. на ЦИК относно начина на сгъване на бюлетината и откъсване на полето с номера при гласуване в изборите и начина на гласуване в националния референдум /т.1-7, достъпно на посочената по-горе Интернет страницата на ЦИК/, при произвеждане на избора бюлетината следва да се откъсне от кочана така, че нейният пореден номер в горният десен ъгъл да остане в кочана с бюлетините. Този номер служи за сравняване от избирателната комисия с идентичния номер на бюлетината, отпечатан в долния десен ъгъл на същата. При наличие на такова съответствие по см. на чл.427, ал.5 от ИК бюлетината се подпечатва повторно с печата на комисията, отрязъка с номера на бюлетината в долния десен ъгъл се откъсва и се пуска в отделна кутия. Несъответствието в номерата на бюлетината при това сравняване води до недействителност на бюлетината по см. на чл.427, ал.6 от ИК и избирателят не се допуска до повторно гласуване. Видът на посочените 4бр. бюлетини показва, че при откъсването им от кочана номерата от бюлетините, предназначени за кочана са останали върху бюлетините, с които е произведен избора на избирателите. Следователно, при сгъването на тези бюлетини по начин, недопускащ да се установи вота на избирателите, този номер остава невидим за избирателната комисия и същият не може да се сравни с видимия номер в долния десен ъгъл на бюлетините, който е откъснат и пуснат в отделната кутия. Установената от съда невъзможност за сверяване на номерата на бюлетините води до извод, че процедурата по чл.427, ал.5 от ИК, предхождаща поставянето на втория печат от СИК върху посочените бюлетини не е извършена, а от тук не е установено наличието на дължимото по закон съответствие в номерата на бюлетините по чл.427, ал.6 от ИК. Липсата на проведено сверяване на номерата на бюлетините като правни последици следва да се приравни на недействителност на бюлетините по аргумент от чл.427, ал.6 от ИК. Тази недействителност е предварителна, преди отчитането на гласовете по правилата на чл.437 от ИК. Недействителните бюлетини водят до недействителност на вота на избирателите. Следователно, не следва да се зачете 1 преференция за жалбоподателката, двете преференции за кандидат №1 и единият глас за партията. В СИК №10 броят на действителните бюлетини правилно е отчетен, като в нито една от тях /вж. л.475-483/ не фигурира преференция за жалбоподателката и кандидат №4. В СИК 12 отчитането като недействителна на 1 бюлетина за партията на л.496 е неправилно, т.к. знакът “Х” не навлиза в квадратчето на друга листа по см. на чл.437, ал.2, т.7 от ИК. Следователно, този глас е действителен. При този сравнителен анализ на спорните гласове, неправилно отчетените от СИК такива и безспорните гласове в останалите СИК с №1,3,4,7,8,9 и 11 е видно, че:

1/ кандидат №1 има 34 преференции;

2/ кандидат №2 има 16 преференции;

3/кандидат №3 има 31 преференции;

4/кандидат №4 има 58 преференции;

5/кандидат №5 /жалбоподателката/ има 55 преференции;

6/кандидат №6 има 3 преференции;

7/кандидат №7 има 17 преференции;

8/кандидат №8 има 4 преференции;

9/кандидат №9 има 9 преференции;

10/кандидат №10 има 6 преференции и

11/кандидат №11 има 1 преференция. А останалите гласове за партията са общо 96. Сборът от гласовете за партията е 330 и е еднакъв с отчетения такъв в протокола на ОИК от проведените избори. Следователно налице е правилно определяне на резултатите от гласуването по партии и коалиции по правилото на чл.453 от ИК по метода Хеър-Ниймайер. Сборуването на преференциите за отделните кандидати от листата на ПП “Атака” не променя резултатите от определянето на избраните кандидати от тази партия по правилата на чл.454 от ИК. ПП”Атака” има 2 мандата. По правилото на чл.454, ал.2 от ИК преференциите са валидни за кандидатите, получили 11 и повече гласа /общинската избирателна квота е 155 гласа умножени по 7 % = 10.85 или приблизително 11 гласа/. Това ще рече, че валидни преференции имат кандидати с №1, 2, 3, 4, 5 и 7, които се подреждат в списък А. Най-голям брой валидни преференции има кандидат №1 - 130 /неговите 34 плюс останалите 96 гласа за партията по см. на чл.437, ал.5 от ИК/, следван от кандидат №4, след това е кандидат №5 /жалбоподателката/, следвана от кандидати с №3, №7 и №2. Т.к. броят на кандидатите с валидни предпочитания е по-голям от броя на 2-та мандата на партията, избрани са кандидатите от списък А по реда на тяхното подреждане до попълване на местата /вж. чл.454, ал.7 от ИК/. Това ще рече, че избрани кандидати са кандидатите с №1 и №4. Това са лицата Р.Д.Ц. и А.В.Т.. Изборът е идентичен с обявения такъв в оспореното решение.

 Изводът от горното е, че нарушенията при отчитането на действителните и недействителните гласове и преференции за кандидатите от ПП “Атака” от страна на СИК и ОИК са несъществени т.к. не влияят върху крайния изборен резултат.

Изложеното мотивира съда да счете, че обявеният избор е действителен. С оглед правомощията по чл.459, ал.10 от ИК съдът следва да потвърди решението на ОИК.

Въпреки изхода от спора, искането на представителя на ответника за присъждане на юк възнаграждение е неоснователно. Съгласно чл.78, ал.8 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК такова възнаграждение се присъжда само ако ОИК е представлявана от юрисконсулт. В конкретния случай процесуалното представителство на ОИК е извършено от нейния законен представител, а не от лице заемащо длъжността “юрисконсулт”. Поради изложеното искането е неоснователно и като такова ще се отхвърли.

            Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

            ПОТВЪРЖДАВА решение №113/26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия – Бобошево.

            ОТХВЪРЛЯ искането на Председателя на ОИК – Бобошево за присъждане на деловодни разноски във вид на юрисконсултско възнаграждение.

            Решението подлежи на касационно обжалване от страните пред ВАС в 7-дневен срок от обявяването му на страните.

            Решението да се обяви чрез съобщаването му на страните с изпращане на преписи от същото.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: