Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                                       07.12.2015 г.

 

          Номер    148                                          2 0 1 5 година                           гр. Кюстендил

 

                   

                                                   В       И М Е Т О    Н А      Н А Р О Д А

 

 

Кюстендилският административен съд

на двадесет и  пети ноември                                                                          2 0 1 5 година                 

в открито заседание в следния състав:

 

 

                                                                   Административен съдия: И. ДЕМИРЕВСКИ

 

Секретар: А.М.

Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

Административно дело № 348 по описа за 2015 г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

      Производството е по реда на чл. 459 и сл. от Изборния кодекс.

      Оспорва се Решение № 292 от 27.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия Дупница, с което е определен резултата от избора на общински съветници за Община Дупница.

      Производството по делото е образувано по жалба на И.М.Т., в качеството му на независим кандидат за общински съветник в ОС на Община Дупница. Изложени са възражения за допуснати съществени нарушения на изборното законодателство, за неправилно отчитане на действителни бюлетини като действителни и обратно, оспорва се истинността на протоколи на СИК на основание чл. 193 от ГПК, както и други подробно описани нарушения. Прави се искане за обявяване на оспорения резултат за недействителен. Представени са писмени бележки.

      Постъпила е жалба от С.Х.П., в качеството му на  Областен председател на БСП за Област Кюстендил и кандидат за общински съветник в ОС Дупница, както и на М.Д.Ч., в качеството й на кандидат за общински съветник в ОС Дупница срещу Решение № 292/27.10.2015 г. на ОИК Дупница. Иска се и спиране на изпълнението на атакуваното решение до решаване на спора. С Определение от 05.11.2015 г. делото е съединено за общо разглеждане и решаване с адм. дело № 348/2015 г. по описа на КАС. Изложени са подробни възражения за нарушения на чл. 440 ал. 1 и ал. 2 от ИК; чл. 441 и чл. 444 от ИК; нарушения на правото на защита; нарушения на чл. 54 ал. 2 от ИК; чл. 57 ал. 1 т. 28, чл. 86 от ИК и чл. 87 ал. 1 т. 23 от ИК във вр. с чл. 3 ал. 1 от ИК във вр. с чл. 10, чл. 41 и чл. 45 от Конституцията. Прави се искане за обявяване на изборния резултат за недействителен, съответно решението на ОИК за незаконосъобразно. Представят писмена защита.

      Постъпила е жалба от Г.В.Г., в качеството му на кандидат за общински съветник в ОС Дупница, от листата на местна коалиция ОДБ “Съюз на десните сили”, срещу Решение № 292/27.10.2015 г. на ОИК Дупница. С Определение от 05.11.2015 г. делото е съединено за общо разглеждане и решаване с адм. дело № 348/2015 г. по описа на КАС. Изложени са съображения за незаконосъобразност на Решение № 292/27.10.2015 г. на ОИК Дупница, в частта по р. ІV, т. 7.

      Постъпила е жалба от ПП “БДЦ” чрез Г. В. С., в качеството му на кандидат за общински съветник в ОС Дупница, от листата на ПП “Български демократичен център” срещу Решение № 292/27.10.2015 г. на ОИК Дупница. Иска се и спиране на изпълнението на атакуваното решение до решаване на спора. С Определение от 06.11.2015 г. делото е съединено за общо разглеждане и решаване с адм. дело № 348/2015 г. по описа на КАС. Изложени са подробни  съображения за  нарушения на чл. 87 ал. 1, чл. 278 ал. 1 и ал. 2 и чл. 445 ал. 3 от ИК. Прави се искане да бъде отменено оспореното решение, като незаконосъобразно.

      Постъпила е жалба от Коалиция “Народен съюз”, чрез В. Г. К., представляващ по пълномощие Коалиция “Народен съюз” срещу Решение № 292/27.10.2015 г. на ОИК Дупница. Иска се и спиране на изпълнението на атакуваното решение до решаване на спора. С Определение от 06.11.2015 г. делото е съединено за общо разглеждане и решаване с адм. дело № 348/2015 г. по описа на КАС. Изложени са подробни съображения за извършени съществени  нарушения на разпоредбите на изборното законодателство, които са довели до опорочаване волята на избирателите. Прави се искане за отмяна на оспореното решение и обявяване на избора за общински съветници за Община Дупница за недействителен.

      Постъпила е и жалба от ПП “Алтернатива за българско възраждане”, чрез представляващият я И.Й. Цеков срещу Решение № 292/27.10.2015 г. на ОИК Дупница. С Определение от 05.11.2015 г. делото е съединено за общо разглеждане и решаване с адм. дело № 348/2015 г. по описа на КАС. Изложени са съображения за многобройни нарушения на изборното законодателство, които са довели до невярно отчитане на получените изборни резултати и се е отразило на крайния изборен резултат.  Прави се искане за отмяна на оспореното решение.

      Оспорващите искат и спиране на изпълнението на оспореното решение на ОИК поради наличие на основанията по чл.166 ал.2 от АПК  и поради наличие на “значим обществен интерес”, като с Определение № 597/09.11.2015 г., съдът е отхвърлил искането.

      Като последица от гореизложеното, тъй като са допуснати многобройни нарушения на изборните правила се иска изборът за общински съветници в Община Дупница, да бъде обявен за недействителен, като алтернативно – при установяването на резултат различен от протокола на ОИК – Дупница – поради допусната техническа грешка в пресмятането, да се отмени решението и да се върнат книжата на ОИК – Дупница за обявяване на действителните резултати.

      Постановено е Решение  № 292/27.10.2015 г. на ОИК – Дупница, с което е определен резултата за избор на общински съветници в Община Дупница. Решението е подписано от всички членове на ОИК, без особени мнения и възражения.     

      Ответната страна - Общинска избирателна комисия – Дупница, чрез  Председателя си В. в с.з. от 25.11.2015 г., изразява становище, че жалбата на Т. е основателна, както и тази на “Народен съюз”, в частта за липсващите 13 гласа, а за останалите жалби съдът да постанови решение като отхвърли същите, като счита, че като цяло изборът не е опорочен.

      Заинтересованите страни – избраните общински съветници: Е.И.Х., П.А.К., Г. М. Р., П. П.С.,  В.Й.З., Л.М.Н., И.П.Ш., К.Д.К., К.Б.Б., С.И.П., Н.Д.Т., Й.С.Д., И.Л.К., Е.Д.Г., Д.С.С., Д.В.К., Е.С.С., Й.Г.Н., А.Г.П., Й.К.Й., В.Г.И., Д.Т.Д., А.Х.Й., Г.А.П., А.С.И., З.П.С., К.К.К., И.М.Р., С.Е.С., Й.Й.Г., М.Н.П., не изразяват становище по жалбите в о.с.з от 25.11.2015 г.

      Заинтересованите страни – партии и коалиции, получили мандат за общински съветници: ПП “Партия на зелените”, ПП “БСП”, МК “ОДБ – Съюз на десните сили”, Коалиция “Реформаторски блок”, ПП “ГЕРБ”, ПП “Движение 21”, ПП “Единна народна партия” не изразяват становище по подадените жалби в с.з. от 25.11.2015 г. В представената писмена защита от С.П. – Областен председател на БСП за Област Кюстендил, се моли оспореното решение да се отмени като незаконосъобразно и да се обявят проведените избори за общински съветници в Община Дупница за недействителни.

      Кюстендилският административен съд, като прецени доказателствата по делото, доводите и възраженията на страните, както и след проверка за допустимостта на жалбата и за законосъобразността на оспорения административен акт, счита жалбите за процесуално допустими, а разгледани по същество - за основателни, поради което и на основание чл. 459 ал. 10 от Изборния кодекс  ще обяви избора на общински съветници на ОИК – Дупница за недействителен.

      С оспореното Решение № 292 от 27.10.2015 г. на ОИК – Дупница е обявила резултатите от проведените на 25.10.2015 г. местни избори за общински съветници в Община Дупница, приела е че общинската избирателна квота е от 534 гласове и е разпределила мандатите по кандидатски листи на партиите, коалиции и местни коалиции, обявила е разпределението на заявените преференции /предпочитания/ за отделните кандидати и е обявила имената на избраните общински съветници. Решението  е подписано от единадесет членната комисия без спорове, възражения и особени мнения и съдът намира, че същото е редовно от външна страна. Решението е взето въз основа на данните, които ОИК е обобщила след проверка на протоколите на 71–а секционни избирателни комисии, за които е съставила Протокол за избиране на общински съветници от 27.10.2015 г. / лист 18 и сл. от присъединено адм. дело № 349/2015 г./. Жалбоподателите не твърдят наличие на технически грешки или грешки в пресмятането, допуснати от ОИК – Дупница и по делото не се установиха такива. Протоколът на ОИК – Дупница е коректно попълнен, подписано от 11 членната комисия в определения състав, като същите не са вписали особени мнения, възражения или други забележки, свързани с отчитането на данните от протоколите на СИК  

      Независимо, че в производството по чл. 459 ал. 1 от Изборния кодекс се обжалва решението на ОИК за определяне на резултатите от изборите, жалбоподателите не сочат конкретни пороци на това решение или допуснати съществени нарушения на изборните правила от ОИК – Дупница. Липсват възражения за нередовности или грешки в решението на ОИК, дължащи се в несъответствие с резултатите, отчетени от секционните комисии в техните протоколи. Акцентът на оспорванията във всички жалби се поставя единствено и само върху протоколите на секционните комисии. Жалбоподателите твърдят многобройни нарушения на изборните правила извършени от секционните комисии, изразяващи се основно в некоректно отчитане на изборните резултати, преди всичко неправилно преброяване на гласовете за независимите кандидати и партии, както и неправилно преброяване на отбелязаните в бюлетините преференции. В мнозинството от жалбите се настоява за повторно преброяване на всички бюлетини, по същество, във всички секции на територията на ОИК – Дупница, с искане съдът да провери дали секционните комисии за отразили действителния вот на избирателя в съставените от тях протоколи. Такива искания се съдържат във всички жалби.

      Решението е обявено на 27.10.2015 г. в 13.00 ч. и доколкото жалбите са депозирани в ОИК - Дупница на 02 и 03.11.2015 г., срокът по чл. 459 ал. 1 от Изборния кодекс се явява спазен.

      Като доказателства по делото са приети и тези получени с писма: вх. № 3288/05.11.2015 г., съгласно текста; вх. № 3289/05.11.2015 г.; вх. № 3290/05.11.2015 г., съгласно текста; вх. № 3292/05.11.2015 г., съгласно текста; вх. № 3294/05.11.2015 г., съгласно текста; вх. № 3295/05.11.2015 г., съгласно текста; вх. № 3372/10.11.2015 г., съгласно текста; вх. № 3390/10.11.2015 г., съгласно текста; вх. № 3483/13.11.2015 г., съгласно текста; вх. № 3488/13.11.2015 г., съгласно текста; вх. № 3518/16.11.2015 г., съгласно текста; вх. № 3576/17.11.2015 г., съгласно текста; вх. № 3573/17.11.2015 г., съгласно текста; вх. № 3600/18.11.2015 г., съгласно текста; вх. № 3604/18.11.2015 г., съгласно текста; вх. № 3605/18.11.2015 г., съгласно текста; вх. № 3606/18.11.2015 г., съгласно текста; вх. № 3618/18.11.2015 г., съгласно текста; вх. № 3644/19.11.2015 г., съгласно текста; вх. № 3651/19.11.2015 г., съгласно текста; вх. № 3700/23.11.2014 г., съгласно текста; вх. № 3755/25.11.2015 г., съгласно текста; вх. № 3785/26.11.2015 г., съгласно текста.

      Приети като доказателство по делото са и всички протоколи от 71-а секционни избирателни комисии на територията на Община Дупница.  

      По делото са разпитани и свидетелите: И.Н.К.; И.И. Божков и К. Д. К..

      Изложените фактически обстоятелства се установяват от приложените по делото писмени и устни доказателства.      

      Съгласно правната норма на чл. 42 от Конституцията на Р. България право на всеки български гражданин е да участва в избора на държавни и местни органи, като по силата на  ал. 2 на чл. 42 от Конституцията, организацията и редът за провеждане на избори се определя със закон. В случая за избор на органи за местно самоуправление, това е Изборния кодекс, в който законодателят е регламентирал нормативно определен ред на изборния процес. Този процес се състои от относително обособени етапи на организация и провеждане, които са необходими за осъществяване и протичане на изборния процес. Законодателят в разпоредбата на чл. 459 от ИК е предоставил право на определена група субекти да оспорят изборния резултат.                                     

      С оглед спецификата на предмета на оспорване, идеята на законодателя вложена в разпоредбата на чл. 459 ал. 1 от Изборния кодекс, не е да се извършва цялостна ревизия на изборния процес, а да се провери дали твърдeните от оспорващите нарушения, действително са били допуснати и дали са довели до недействителност на обявения изборен резултат. В този смисъл, следва да се разграничават съществени и несъществени нарушения на избирателния процес, като единствено съществените са основание за касиране на атакувания избор. В контекста на изложеното, съдът преценява възраженията в жалбите.

     Регистрацията на кандидатите за общински съветници не се оспорва от страните и съдът приема, че същата е законосъобразна.

     Жалбоподателите възразяват като цяло срещу редовността на протоколите на СИК,  претендирайки че отразените в тях реквизити не отговарят на действителните резултати от проведения избор за общински съветници в Община Дупница. Необходимо е да се посочи, че по смисъла на чл. 179 ал. 1 от ГПК, протоколите на избирателните комисии са официални удостоверителни документи. Същите са изготвени от длъжностни лица по чл. 93 ал. 2 от ИК, в кръга на службата им, по установена форма и ред /арг. чл. 441 във вр. с чл. 440 ал. 1 – 5 от ИК/. От проверката  на съдържанието на протоколите на СИК е видно, че са налице реквизитите, предвидени в чл. 440 от ИК. Представените по делото протоколи са подписани от всички членове на СИК и ОИК, съгласно изискванията на чл. 441 ал. 1 и чл. 451 ал. 1 от ИК.

      Както е отбелязал в Решение № 9 от 26.11.2009 г. по конституционно дело № 8 от 2009 г. Конституционният съд на Р. България, ръчното преброяване на бюлетините се извършва единствено и само от секционните избирателни комисии след приключване на изборния ден и не прилага какъвто и да е друг способ за преброяване освен този. Повторно преброяване на гласовете би могло да се допусне, ако от протоколите на СИК е видно, че съществуват спорове между членовете им за резултатите от гласуването.

      Във връзка с оспорването на истинността на протоколите на поисканите СИК, както се посочи и по - горе, материалната доказателствена сила на изборните протоколи  не е разколебана по отношение броя на посочените резултати, с изключение на този в СИК № 18, 23, 24, 33, 34, 37, 38, 48, 49, 51, 53, 60, 67 и 70, тъй като липсват отбелязвания за каквито и да е спорове между членовете на СИК, като освен това изрично е посочено в Избирателния кодекс, че неподписването на протокола от член на комисията, не го прави недействителен, съгласно разпоредбата на чл. 451 ал. 4 от ОИК. В протоколите е извършена проверка по чл. 438 ал. 3 от ИК. Не се установява някой неин член да е подписал с възражение протокола. Ето защо, недопустимо е за първи път съдът да установява наличие на някакво несъгласие при липса на доказателства в тази посока. С оглед на изложеното, съдът уважи искането за ново ръчно преброяване на бюлетините в горецитираните секции, за които съдът е счел, че е налице съмнение относно тяхната истинност, с оглед масовото извършване на поправки по протоколите, главно в частта за отбелязванията на предпочитанията за отделните кандидати в различните листи.

      В съдебно заседание от 17.11.2015 г., съдът след цялостна проверка на изборните материали в избирателни секции от № 1 до №  71, във връзка с откритото производство по оспорване на изборните протоколи по реда на чл. 193 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК, прегледът им един по един, както и с оглед на свидетелските показания, е допуснал искането за ръчно преброяване на подадените бюлетини в горепосочените секции, като е изложил подробни мотиви за това. По повод оспорването бе допусната тройно съдебно – математическа експертиза, със задача да се извърши ръчно броене на посочените секции и отразяване им – действителни, недействителни, по партии, посочване на съответните преференции, съответно при спорове между страните коя бюлетина е действителна и коя не, спорните бюлетини да бъдат преснимани е приложени като доказателство по делото, за произнасяне на съда по тяхната действителност. Преброяването на бюлетините е извършено в сградата на Община Дупница на 20 и 21.11.2015 г., в присъствието на заинтересованите лица. Заключението е представено по делото, като за всяка секция са отбелязани получените резултати, в зависимост от това, има ли разлики в общия брой действителни гласове, съответно получените преференции за всеки един от кандидатите. В с.з. са разпитани и допуснатите свидетели.

      Съдът в о.с.з. от 23.11.2015 г. приема изготвеното заключение по допуснатата експертиза, с направените уточнения към същото, както и приложените към същото копия от бюлетини, като същото не бе оспорено от страните и съдът приема като компетентно и обосновано, като съдът ще кредитира същото като достоверно изготвено.       

      В съдебно заседание от 23.11.2015 г., съдът, във връзка с откритото производство на изборните протоколи по реда на чл. 193 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК и приетото заключение на вещите лица, допусна и ръчно преброяване на преференциалните гласове за Г.В.Г. и гласовете за МК “ОДБ – Съюз на десните сили” в СИК № 14, с оглед направените поправки в протокола, които подлагат на съмнение истинността на тези данни, както и оглед на чувалите с изборни книжа за СИК № 24, 50 и 70.

      В съдебно заседание от 25.11.2015 г. се констатира, че изложеното от вещите лица в заключението, а именно, че чувалите, съдържащи изборни книжа за тези три секции, са без печати на връзките. При преброяването на гласовете от СИК № 14, бе констатирано, че от 10 гласа подадени за МК “ОДБ “Съюз на десните сили”, за бюлетини без преференции н протокола на СИК са отбелязани 3, докато при преброяването се установяват 2 и една незаписана преференция за кандидата от кандидатската листа с № 6.     

      Съгласно правната теория и константната съдебна практика, съдебното производство по оспорване на изборните резултати, е контролно – отменително по своя характер и има за цел да се извърши проверка на конкретни нарушения, допуснати в изборния процес при определяне на изборните резултати, които по същество са толкова съществени, че са довели до подмяна на действителния вот на избирателите. Изборният процес е многофазна процедура, в която участват много органи и лица с конкретно възложени правомощия на всеки етап от процеса, поради което е недопустимо съдът да преповтаря действията на всички участници в изборния процес, а следва само да провери законосъобразността на решението на ОИК, изхождайки от протоколите на секционните избирателни комисии. Спазването на тези условия при упражняване на активното избирателно право е от основно и принципно значение за законосъобразността на избора. Нарушаването на разпоредбите относно начина на гласуване води до накърняване на конституционния принцип за всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласоподаване, респективно действителността на вота.

      В настоящия случай, съдът намира че са налице основания за обявяване на избора за недействителен, тъй като са налице такива нарушения, които водят до промяна на вота на избирателя и не е възможно да бъде определен резултата от избора. С оглед на горното не всяко нарушение на изборния процес води до недействителност на проведения избор, а само такова, които пряко рефлектира върху крайния изборен резултат /Решение № 1763 от 06.02.2012 г по адм. дело № 992/2012 г. по описа на ВАС/. В случая е налице нарушение, което пряко се отразява на крайния изборен резултат, визиран в оспореното решение.

      По съществото на спора, съдът излага следните доводи, както следва:

От заключението на вещите лица се установява промяна на действителните гласове, като неотчетените такива при извършеното ръчно преброяване /липсващи, намерени в повече, признати от съда за действителни от оспорените бюлетини от СИК/, общо 36 /тридесет и шест/ действителни гласове, от които 12 /дванадесет/ за независимия кандидат И.М.Т., водят до промяна в крайния изборен резултат, обявен в оспореното решение. Според Протокола на ОИК – Дупница броят на действителните гласове е  17 593. Според представеното и неоспорено от страните заключение на експертизата и извършената преценка от съда за оспорените бюлетини /виж по – долу по делото/, броят на действителните гласове се променя от 17 593 на 17 629. При брой на мандатите за общински съветници 33, общинската избирателна квота се променя на 535 гласове, съгласно  § 1 т. 14 от ДР на ИК. Тази квота с новополучените действителни гласове се преминава от независимият кандидат за общински съветник И.М.Т., който по протоколът на ОИК има 532 действителни гласа и 3 недействителни, а с новодобавените 12 действителни гласа получава 544 действителни гласа. От направените изчисления  е видно, че независимият кандидат И.М.Т. получава брой гласове, които надвишават общинската избирателна квота. Съгласно направените изчисления по методиката ХеърНиймаер и методиката за определяне на резултатите от гласуването и разпределяне на мандатите при избора за общински съветници и на основание чл. 453 ал. 2 от ИК, сумата от действителните гласове за всички кандидатски листи се дели на броя на мандатите за общински съветници. След това действителните гласове за всяка партия се делят на общинската избирателна квота. Промяната на мандатите на политическите партии и коалиции се явява безспорна, при влизането на независим кандидат за общински съветник, съгласно цитираната по – горе методика за разпределение на мандатите за общински съветници, какъвто е настоящият казус и съдът не счита за необходимо да извършва тези изчисления, включително и за отчетените разлики при преференциалния вот за всеки един от кандидатите, така както са посочени в приетата и неоспорена от страните експертиза, доколкото за съда е налице явно неправилно отчитане на изборния резултат.     

По някои от останалите конкретни възражения от страните, съдът счита за уместно да изложи следните съображения:

 1. относно наличие на несъответствия между броя на получените бюлетини и на използваните и неизползвани такива. В графите за брой неизползвани бюлетини са извършени поправки, които са приподписани от всички членове на секциите, т.е. удостоверяването на данните по поправката е извършено изцяло в съответствие с разпоредбите на чл. 441 ал. 1 и ал. 2 от ИК и същите доказват липсата на несъответствие между броя на получените и използвани бюлетини. Едва след подписването им, протоколите стават официални документи с обвързваща доказателствена сила за фактите отразени в тях;

       2. липсват доказателства по делото, че на застъпници и упълномощени лица са съставени и предадени протоколи, които да не отговарят на законовите изисквания / в случая на чл. 442 от ИК, или пък същите да са с различни резултати от протоколите, приложени по делото;     

       3. липсата на раздел в протоколите на СИК за отразяване броя на гласувалите с придружители лица е по утвърдени от ЦИК изборни книжа, като решението на същата е влязло в сила и в този смисъл не може да обоснове недействителност на изборния процес;

      4. не представлява съществено нарушение на разпоредбите на ИК обстоятелството, че не е била осигурена пряка видимост при преброяването на гласовете. Предвид широкия кръг лица и помещенията, в които се провеждат изборите, практически не е възможно всички присъстващи, които законът допуска да са близо до масата, на която се броят бюлетините /Решение № 1763 от 06.02.2012 г. по адм. дело № 992/2012 г. по описа на ВАС/.

      5. макар и писмено решение на СИК за разпределение на функциите да не е прието от всички или да не е оформено с всички необходими подписи, когато впоследствие при съставяне на протокола за определяне на резултатите, всички членове са подписали същия, без да е отразено гласуване “против” или с “особено мнение” по отношение на отразения изборен резултат или начинът на провеждане на избора, следва че резултатът от гласуването е отразен правилно в протокола на комисията и е подписан от всички членове, независимо от липсата на изрично решение за това /Решение № 17111 от 23.12.2011 г. по адм. дело № 15298/2011 г. по описа на ВАС/. Явно в случая, с оглед и на събраните гласни доказателства, не е имало противоречия между членовете на СИК по отношение на начина на работа и по отчитане на резултатите в края на изборния ден;

      6. не бяха ангажирани доказателства по делото, които да установят вписване в бюлетините на съответни знаци;

      7. не се установиха нарушения и при допускането до гласуване на лица с придружител в нарушение на ИК. Съгласно чл. 236 от ИК, преценката е предоставена на Председателя на СИК, като при възникнал спор, решението е на избирателната комисия. Такива отбелязвания за възникнал спор между членовете на СИК в протоколите не се откриват.

     8. констатираното нарушение за липса на хартиена лента и печат на връзките на чувалите на посочените секции, съдът приема за несъществено, доколкото същите бяха обект на ръчно броене от назначената експертиза и съдът приема отразеното в нея за достоверно, с оглед крайният резултат по делото;

     9. не е спорно между страните по делото, че решенията на ОИК по чл. 87 ал. 1 т. 5 и т. 6 от ИК за назначаване съставите на СИК са влезли във формална законна сила, тъй като не са обжалвани пред ЦИК. Във всяка СИК е имало застъпници и упълномощени представители  и за двамата кандидати, същите са наблюдавали пряко изборния процес. В този смисъл не може да се приеме доводът, че изборите са преминали при липса на публичност и прозрачност ;

      Както бе посочено по – горе, материалната доказателствена сила на изборните протоколи в горецитираните секции, бе разколебана с оглед на многобройните поправки в същите, особено при отразяване на преференциалния вот. Горното мотивира съда да допусне и извърши оглед и преброяване на всички гласове от цитираните секции с назначаването на съдебно – математическа експертиза. Принципно е положението, че една бюлетина съответства на един глас, а в разпоредбите на чл. 437 от ИК много подробно и изчерпателно е уредено, кога гласът е действителен /ал. 2/ и кога е недействителен /ал. 3/, за което законово положение не се спори. Ето защо като недействителни следва да бъдат отчетени бюлетини, в които е положен знак, различен от знак “Х” или “V”; когато знакът не е със син химикал; не е поставен в квадратчето; когато поставения знак засяга повече от едно квадратче за гласуване, както и с допълнителни знаци и символи върху бюлетината и/или с един печат. Същевременно като действителни следва да бъдат отчетени бюлетини със знак “Х” или V”, които са със заоблен край, със знак “Х” или “V “, изписани с по – тънка и неплътна линия, със знак “Х” или “ V“, изписани с леко вълнообразни линии, със знак “Х” или “ V“, които са удебелени, знак “Х”, изписан с два свързани края, както и бюлетини, в които поставения знак “Х” или “V  излиза извън квадратчето, но не навлиза в полето на другия кандидат. В тези случаи е важно да е ясно посочена волята на избирателя и да е ясно за кой кандидат е даден същия. Различното изписване на знака “Х” или “ Ve въпрос на индивидуалност на съответния избирател и не може да бъде основание подадената от него бюлетина да се обяви за недействителна /Решение № 5037/05.04.2012 г. по адм. дело № 3793/2012 г. по описа на ВАС/. Съдът счита, че в преброените СИК, като цяло е подхождано по един и същи начин при определяне на действителните и недействителните бюлетини за кандидатите и като правило са прилагани едни и същи критерии по отношение на вида на знака, съобразно с изискванията на чл. 437 от ИК.

      Проверката на всички спорни бюлетини, отразени в приложената експертиза и приложени в копия като доказателство по делото, обосновава изводи за действителност на следните бюлетини, както следва: бюлетина на л. 236 по делото /23 секция/, съдът приема за действителна, в полза на “Народен съюз” - същата е отразена и преброена като такава в протокола на СИК; бюлетина на л. 237 по делото /23 секция/, съдът приема за действителна в полза на “ГЕРБ” - същата е отразена и преброена като такава в протокола на СИК; бюлетина на л. 238 по делото /24 секция/, съдът приема за действителна в полза на независимия кандидат И.М.Т. - същата е отразена и преброена като такава в протокола на СИК; бюлетина на л. 239 /24 секция/, съдът приема за действителна в полза на “БДЦ”; бюлетина на л. 240 по делото /33 секция/, съдът приема за действителна, в полза на “Народен съюз”; бюлетина на л. 247 /37 секция/, съдът приема за действителна в полза на “Реформаторски блок” - същата е отразена като такава в протокола на СИК; бюлетини на л. 248 и л. 249 /37 секция/, съдът приема за действителни в полза на “ГЕРБ” - същите са отразени като такива в протокола на СИК; бюлетини на л. 250 и л. 251 /37 секция/, съдът приема за действителни в полза на ОДБ” Съюз на десните сили”- същите са отразени като такива в протокола на СИК; бюлетини на л. 253, л. 254 и л. 255 /37 секция/, съдът приема за действителни, в полза на “Социалдемократическа партия”;  бюлетина на л. 256 по делото /37 секция/, съдът приема за действителна, в полза на независимия кандидат И.  М.Т.;  всички бюлетини от 259 до 268 вкл. /49 секция/ съдът приема за действителни, така както са отразени за съответните партии, коалиции и независими кандидати – същите са отразени и преброени като такива в протокола на СИК;  бюлетина на л. 271 по делото /51 секция/, съдът приема за действителна, в полза на ОДБ “Съюз на десните сили” – същата е преброена като такава в протокола на СИК; бюлетини на л. 277 и л. 278 /60 секция/, съдът приема за действителни, в полза на “БДЦ” – същите са отразени и преброени като такива в протокола на СИК; бюлетина на л. 283 по делото /67 секция/, съдът приема за действителна, в полза на “НДСВ”; бюлетини на л. 285 и л. 286 по делото /67 секция/, съдът приема за действителни, в полза на “БДЦ”; бюлетина на л. 287 по делото /70 секция/, съдът приема за действителна, в полза на “Партия на зелените” – същата е преброена като такава в протокола на СИК; бюлетина на л. 289 /70 секция/, съдът приема за действителна, в полза на “ГЕРБ”. Останалите спорни бюлетини, приложени към експертизата, съдът приема за недействителни.

     Не бе оспорен броят на намерените в повече и ненамерени такива бюлетини, съгласно приетата експертиза и направените уточнения към същата в с.з. от 23.11.2015 г., като особено фрапантни са нарушенията в секция № 18 и секция № 37, които нарушения бяха потвърдени и от свидетелските показания! 

     Както бе посочено по – горе, контролът, който извършва съда е само за законосъобразност относно допуснати съществени нарушения на изборния процес. Законодателят не е предоставил на съда правото да определя изборния резултат, защото това правомощие е предоставено само на ОИК. Нито съдът, нито ОИК разполагат с правомощието да променят изборния резултат при съществени нарушения на изборните правила, установени в хода на контролно – отменителното съдебно производство. Съгласно чл. 459 т. 10 от ИК, съдът отменя решението и връща книжата на ОИК за обявяване на действителните резултати, само когато установи резултат, различен от отразения в протокола на ОИК, поради допусната техническа грешка или грешка в пресмятането. Неправилното отчитане на изборния резултат, който е довел до разлика в разпределението на мандатите, което безспорно се доказа по делото, не позволяват да се определи вярно крайния резултат от вота на избирателите. Извършената проверка бе частична, но дори и частично извършена, резултатът сочи на различен от този, установен в протокола и решението на ОИК – Дупница.

     Административният акт на ОИК – Дупница като краен резултат е незаконосъобразен, поради установените нарушения довели до опорочаване на волята на избирателите, съответно до промяна на крайния резултат. Настоящият състав приема, че в случая са допуснати нарушения, които са повлияли на съдържанието на оспорения акт, тъй като  са се отразили на крайния изборен резултат.    

     Мотивиран от всичко изложено по-горе, настоящият състав на съда намира жалбата на И.М.Т. и присъединените към нея жалби за основателни и доказани, а проведеният избор за общински съветници на Община Дупница за недействителен, поради което обжалваният акт следва да бъде обявен за такъв.

     С оглед изхода на делото и направените своевременни искания и представяне на списък с разноските по чл. 80 от ГПК за присъждане на разноски от страна на жалбоподателите и на основание чл. 143 от АПК, съдът ще ги уважи и ще присъди такива.

  

     Воден от горното и на основание чл. 459 ал. 10 от Изборния кодекс, Кюстендилският административен съд

 

                                                 Р  Е  Ш  И:

 

     ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН  по жалба на И.М.Т., проведеният на 25.10.2015 г. избор за общински съветници в Община Дупница, обективиран в Решение № 292/27.10.2015 г. на ОИК – Дупница.

     ОСЪЖДА ОИК – Дупница да заплати на И.М.Т., ЕГН **********, с адрес: ***, сумата от 861 /осемстотин шестдесет и един/ лева, направени разноски по делото.

     ОСЪЖДА ОИК – Дупница да заплати солидарно на С.Х.П., ЕГН **********, със съдебен адрес:*** и М.Д.Ч., ЕГН **********, със съдебен адрес:***, сумата от 861 /осемстотин шестдесет и един/ лева, направени разноски по делото.

     ОСЪЖДА ОИК – Дупница да заплати на Коалиция “Народен съюз”, представлявана по пълномощие от В. Г. К., ЕГН **********, с адрес: ***, сумата от 605 /шестстотин и пет/ лева, направени разноски по делото.

     Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 7 - дневен срок от обявяването му, на основание чл. 459 ал. 8 от ИК.

     Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

                                                                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: