Р Е Ш Е Н И Е

                          146                                          07.12.2015г.                                            град Кюстендил

              В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Кюстендилският административен съд                                                                                     

на двадесет и шести ноември                                                          две хиляди и петнадесета година

в открито съдебно заседание в следния състав:

                                                         Административен съдия: МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

с участието на секретаря С.К.

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

административно дело № 351 по описа на съда за 2015г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е по реда на Раздел XI “Обжалване на резултатите от изборите” – чл.459 и сл. от Изборния кодекс /ИК/.

Й.Й.Г. като представител на ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” със съдебен адрес:*** обжалва решение №287/27.10.2015г. на Общинска избирателна комисия /ОИК/ - Дупница. Релевират се основанията за незаконосъобразност по чл.146, т.3 и т.4 от АПК. Съществените нарушения на административнопроизводствените правила се свързват със:

1/съмнения за дописани в избирателния списък данни и положени подписи на хора, които са включени в списъка, но към момента на избора са се намирали извън пределите на Република България – в САЩ и

2/неправилно гласуване на 2-мата избиратели, вписани в допълнителната страница на избирателния списък /под чертата/. Сочи се, че от данните в протоколите на СИК за трите вида избора е видно, че намерените в кутията бюлетини в избора за кмет на кметство съответстват на броя на бюлетините за избор на общински съветници и кмет на община – 106 бр. Следователно липсва разликата от 2 гласа в повече за кмет на община и общински съветници от тези за кмет на кметство.

Противоречието с материалния закон е във връзка с твърдението за съществени различия в резултатите от гласуването, отразени в протокола СИК, предоставен на регистрираните застъпник и представител на партията и публикуваните числови данни от протокола. Несъответствията са относно броя получени бюлетини, отчетените действителни и недействителни гласове и броят бюлетини извън избирателната кутия. Отделно от това се сочи, че от разговори с членове на СИК, застъпници и представители на други политически партии е установено, че броят на намерените в кутията бюлетини е бил 106, а не отразеният в протокола на СИК 105. Нарушението се счита за съществено, т.к. е повлияло върху крайния изборен резултат.

Моли се за отмяна на оспореното решение като се обяви избора за недействителен, евентуално да се върнат книжата на ОИК за обявяване на действителните резултати.

            В с.з. представителят на жалбоподателя поддържа жалбата.

            В с.з. представителят на ответната ОИК – ДУПНИЦА с административен адрес: гр.Дупница, пл.”Свобода” №1, ет.4 оспорва жалбата като неоснователна

            В с.з. заинтересованата страна У.П.М. *** оспорва жалбата като неоснователна.

            Кюстендилският административен съд, след запознаване с жалбата, становищата на страните в съдебно заседание и събраните по делото доказателства, обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установена следната фактическа обстановка по делото:

            Предмет на делото е решение №287/27.10.2015г. на ОИК – Дупница с което на основание чл.452 от ИК и въз основа на получените резултати от протокола на СИК е обявен за избран за кмет на кметство П., община Дупница, област Кюстендил на първи тур заинтересованата страна У.П.М.. Решението е обявено на 28.10.2015г. в 14.10 часа /вж. л.43/, а жалбата е подадена на 03.11.2015г. в 09.23 часа.

            Решението е взето въз основа на Протокол на ОИК за избиране на кмет на кметство П. от 27.10.2015г. /вж. л.56-58/. ОИК се състои от председател, зам.председател, секретар и 8 члена, които са подписали протокола без особени мнения и без оспорване действителността на гласовете. В протокола е записано, че няма подадени заявления и жалби в изборния ден, няма сгрешени формуляри на протокола на СИК и е имало нормална изборна обстановка. В протокола няма отразени поправки. В съдържанието на протокола е записано, че са получени 170 празни бюлетини за една СИК при брой гласоподаватели в избирателния списък от 149 души и 2-ма вписани в допълнителната страница /под чертата/ на списъка, от които са гласували 105. Вписано е, че извън избирателната кутия са останали 64бр. неизползвани бюлетини и 1бр. унищожена бюлетина. Като намерени в избирателната кутия са вписани 105 бюлетини, от които 3бр. отразяват недействителни гласове и 102 броя са действителните. Разпределението на гласовете е следното: за №18 в бюлетината У.П.М. от ПП „ГЕРБ” са отчетени 52 действителни гласа и нула недействителни; за №19 в бюлетината Явор Георгиев Йоцов от ПП „БСП” са отчетени 18 действителни гласа и нула недействителни и за №25 в бюлетината Г.Й. Николов от ПП „Партия на зелените” са отчетени 32 действителни гласа и нула недействителни. Общият брой действителни гласове за тримата кандидати е 102, който съответства на действителните гласове по т.8 от протокола. Недействителните 3 гласа по т.7 от протокола са отразени в графата „празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа и в които не може да се установи еднозначно вота на избирателите”. Данните от протокола на ОИК съответстват на числовите данни на протокола /вж.л.44-45/ и на предложението за решение на ОИК от “Информационно обслужване”АД /л.61/.

            Идентични на данните от протокола на ОИК са данните в протокола на СИК №104800055 от 25.10.2015г. за избиране на кмет на кметството. СИК се състои от председател, зам.председател, секретар и 4-ма члена. По време на избора в изборното помещение са присъствали наблюдатели на ПП „ГЕРБ” и ПП „Партия на зелените”. В протокола на СИК /приложен в екземпляра, предназначен за общинската администрация на задната корица по делото и в заверено копие на л.51-55/ няма поправки. Протоколът е подписан от всички членове на СИК. Протоколът е с фабричен номер 1048300002, съответстващ на предадения такъв с Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК от 24.10.2015г. /л.46/. За протокола е издадено съответствие от 27.10.2012г. от “Информационно обслужване”АД, в съдържанието на което номера на издадената разписка 1048004052 съответства на номера на отбелязването й върху протокола на СИК.

            В представеното копие на протокола на СИК към жалбата по делото /вж. л.9-13/  в раздела „Данни извън избирателните списъци и съдържанието на избирателната кутия” в графа бюлетини извън кутията са отбелязани 64бр. неизползвани бюлетини и 4бр. унищожени по други поводи, колкото броя са отразени като намерени в кутията недействителни гласове. Действителните гласове са 102, а общият брой намерени в кутията бюлетини са 105, който сбор при проста аритметична операция „събиране” не е верен. Сборът между 4 недействителни гласа и 102 действителни прави числото 106. Разпределението на гласовете по кандидати съответства на разпределението в протокола на СИК, обработен от „Информационно обслужване”АД. В протокола няма отбелязани недействителни гласове, включително намерени в кутията празни бюлетини, такива, с които е гласувано за повече от една листа и в който не може да се установи еднозначно вотът на избирателя.

            При сравнение между двата протокола на СИК е видно, че разликата между тях е в начина на отчитане на унищожените от СИК бюлетини извън избирателната кутия и на намерените в кутията недействителни гласове.  Посочените различия и откритото производство по оспорване истинността на протокола на ОИК наложиха съдът да извърши самостоятелно ново отчитане и преброяване на действителните и недействителни гласове в произведените избори в съдебно заседание на 12.11.2015г. Образецът на бюлетината за гласуване в изборите е приложен на л.62 от делото, като страните не оспорват неговия вид. Представеният от ОИК чувал с изборни книжа е наименован „Избори за общински съветници и кметове  25.10.2015г., секция №104800055”. Съдът е констатирал, че в чувала има 5бр. пакети, един от които е наименован „кмет на кметство СИК №55, недействителни бюлетини”. При отваряне на този пакет съдът е констатирал, че с лист са отделени  недействителните бюлетини, върху който лист пише „2+1 унищожени”. След преглед на тези бюлетини съдът е установил, че на една от тези бюлетини  пише, че е унищожена от СИК с протокол. В съдебно заседание не са имало спор между страните относно установената от СИК недействителност на тези бюлетини. След преглед на обявените от СИК за действителни бюлетини, съдът е установил, че 1 бюлетина има само един печат на СИК. По общо съгласие на страните във вр. с правилото на чл.437, ал.3, т.3 от ИК е прието, че тази бюлетина отразява недействителен вот за кандидата от партията - жалбоподател. Копието на бюлетината е приложено на л.63 от делото. Останалите бюлетини без възражения на страните отразяват действителни гласове, както следва: за №18 У.П.М. /ПП „ГЕРБ”/ - 52 гласа, за №19 Явор Георгиев Йоцов /ПП „БСП”/ - 18 гласа и за №25 жалбоподателя Г.Й. Николов /ПП „Партия на зелените”/ - 31 гласа. Общо действителните гласове са 101.

            В оригинал и заверено копие по делото е приложен избирателния списък на СИК №104800055. Същият съдържа отбелязани 104 гласували лица плюс 2-ма избиратели, дописани в допълнителната страница на списъка /под чертата/. Тези избиратели са секретаря и член на СИК Г.С.Д. и П.М.Г. /вж. протокола и справката на л.59/. Общо гласувалите по списък избиратели са 106. Всички гласували лица са отчетени със съответното съотношение действителни и недействителни гласове в протокола на СИК от секцията за избиране на кмет на Община Дупница /вж. екземпляра в корицата по делото, предназначен за общинската администрация/, в числовите данни на този протокол /вж. л.18-19/ и в числовите данни от протокола на СИК за избиране на общински съветници на Община Дупница /вж. л.22-27/. Данните за гласували лица в протокола на СИК за произвеждане на националния референдум съдът не обсъжда, т.к. за този избор се изготвя и попълва отделен избирателен списък. Двамата гласоподаватели в допълнителната страница на избирателния списък са с постоянни и настоящи адреси в гр.Дупница, видно от справките на л.94 и л.96, извършени по реда на Наредба 14/18.11.2009г. за реда и начина за предоставяне на достъп на органите на съдебната власт до Регистъра на населението – Национална база данни “Население”.

Поради откритото в съдебно заседание на 26.11.2015г. производство по оспорване на избирателния списък в частта за вписванията в допълнителната му страница на двамата гласоподаватели, съдът е разпитал като свидетели по делото лицата В.И.Д. /председател на СИК/, П.М.Г. и Г.С.Д.. Св.Г. и Д. сочат, че са гласували в изборите за кмет на Община Дупница и за общински съветници, като общият брой на намерените в кутията бюлетини е бил 106, колкото е общият брой на гласували лица. Св.Д. сочи, че при произвеждането на изборите в секцията и имало два избирателни списъка – един за референдума и един общ за кмет на община, кмет на кметство и за общински съветници. Свидетелката обяснява, че за кмет на община и за общински съветници гласувалите лица са били 106, а за кмет на кметство -104. Според нея, намерените в избирателната кутия действителни гласа са били 102, 2 недействителни и една унищожена бюлетина /скъсана/ или общо сборуването от комисията е било 105, колкото е по протокол. Образецът на бюлетината е бил извън кутията и същият е описан в т.5, б.”б” от протокола на СИК. Свидетелката сочи, че предоставеното копие от протокола на представители на ПП „Партия на зелените” е преписан, т.е. съставен е нов протокол, тъй като погрешно в записаните в първия протокол 4бр. унищожени бюлетини са включени образеца на бюлетината, 2-те недействителни бюлетини и едната унищожена. Новият протокол е съставен по указание на ОИК при предаването на стария. Свидетелката сочи, че в новия протокол отново е написан сбор 105 намерени в кутията бюлетини, като една от тези бюлетини е унищожената, находяща се извън кутията. Свидетелката е категорична, че намерените в кутията бюлетини са били 104. Според нея, избирателите в допълнителната страница на избирателния списък не са гласували в изборите за кмет на кметство, т.к. са им били дадени само бюлетини за кмет за община, за общински съветници  и за референдум и тези лица са попълнили декларациите по чл.233 от ИК. Показанията на свидетелите съдът намира за обективни и достоверни, т.к. данните от тях се потвърждават от писмените доказателства по делото и начинът на окомплектоване на бюлетините от избора в пакета от чувала с изборните книжа, прегледан от съда в съдебно заседание.

            С решения №14, 15 и 16 от 10.09.2015г. на ОИК – Дупница ПП „Партия на зелените” е регистрирана за участие в изборите за общински съветници в община Дупница, за кмет на общината и за кметове на кметства, между които с.П. /вж. л.40-42/.

Горната фактическа обстановка се установява и доказва от посочените доказателства.

С оглед на така установената фактическа обстановка жалбата е допустима. Изхожда от легитимиран от закона правен субект по см. на чл.459, ал.1 от ИК. Партията - жалбоподател е регистрирана от ОИК за участие в произведения избор за кмет на кметство П. с кандидат за избора Г.Й. Николов под №25 в бюлетината. Жалбата е подадена в законовия срок пред компетентния за разглеждането й съд във вр. с общите правила за родова и местна подсъдност по чл.132, ал.1 и чл.133, ал.1 от АПК.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна. Съображенията за това са следните:

Оспореното решение на ОИК – Дупница по правен характер представлява индивидуален административен акт по см. на чл.21, ал.1 от АПК. Предметът на съдебна проверка на решението, регламентиран в чл.168 от АПК, задължава съдът да провери законосъобразността на акта на всички основания по чл.146 от АПК.

Решението е издадено от компетентен орган. По см. на чл.87, ал.1, т.26 по препращане от чл.398 от ИК, в правомощието на ОИК е установяването и обявяването на резултатите от гласуването в изборния район. Това правомощие е конкретизирано в чл.452, ал.2 и ал.3 от ИК, съгласно който ОИК обявява резултатите от гласуването за кмет. Страните не спорят относно компетентността.

Спазена е установената в чл.459, ал.1 от ИК форма на акта на ОИК. Решението съответства на одобрената от ЦИК писмена форма, представляваща Приложение №86-МИ към Решение на ЦИК с №1512-МИ/04.08.2015г. относно: утвърждаване образци на изборните книжа за произвеждане на избори за общински съветници и кметове, приложимо съгласно решение на ЦИК с №1541-МИ/25.08.2015г. относно: приложимите решения на ЦИК при произвеждане на общите избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015г. Съгласно чл.6, ал.1 от ИК образците на изборните книжа за всеки вид избор се утвърждават от ЦИК. Решението е неразделна част от протокола на ОИК на л.56-58 от делото, представляващ Приложение №84-МИ-х-К от посочените решения на ЦИК. Решенията на ЦИК са общодостъпни на Интернет страницата на ЦИК www.cik.bg. Оспореното  решение е подписано от всички членове на колективния административен орган.

Не са налице нарушения на административнопроизводствените правила при издаване на решението. По делото няма спор относно формирането на СИК 104800055 и на ОИК. ОИК е в състава по чл.76, ал.1 и ал.4, т.1 от ИК. По делото няма възражения за несъвместимост на членовете на ОИК по чл.81 от ИК. Оспореното решение на ОИК е взето при наличен кворум и мнозинство по см. на чл.85, ал.3 и ал.4 от ИК и е подписано от членовете на колективния орган по см. на чл.451, ал.1 от ИК. СИК е в състава по чл.92, ал.1 и ал.4, т.1 от ИК. По делото няма възражения за несъвместимост на членовете на СИК по см. на чл.96 от ИК. За резултатите от работата при произвеждането на изборите за кмет на кметството СИК е изготвила протокол, който е подписан от всички членове на комисията съгласно чл.441, ал.1 от ИК. Въз основа на данните от протокола на СИК ответната ОИК е отчела резултатите от гласуването в изборния район и е съставила протокола от избора, изпълнявайки нормата на чл.447 от ИК. Резултатът от произведения избор е формиран въз основа на проведено гласуване на включените в избирателния списък гласоподаватели. Списъкът е съставен от компетентния орган по чл.23, ал.1 от ИК по реда на чл.24, ал.1 и ал.2, чл.25, ал.2, 3 и 5 и чл.36, ал.1 и 2 от ИК. По делото няма данни за подадени заявления за отстраняване на непълноти и грешки по чл.43 от ИК и за обжалвания по чл.45 от ИК. Вписването в списъка на данните на гласувалите лица покрива нормативните изисквания за надлежна идентификация по чл.264, ал.1 от ИК. Гласуването е извършено с обща хартиена бюлетина по утвърден образец, копие от който е приобщен на л.62 от делото. Липсват доказателства за нарушаване изискванията за вида на бюлетината по чл.208, ал.2 от ИК. Страните не спорят, че участващите в избора политически партии и техните кандидати са регистрирани в ОИК.

 Неоснователно е възражението за дописани в избирателния списък данни и положени подписи на хора, които са включени в списъка, но към момента на избора са се намирали извън пределите на Република България – в САЩ. По делото липсват събрани каквито и да било доказателства за твърдяното обстоятелство. Начинът на идентифициране на избирателите от списъка сочи за реално упражнен вот в изборния ден.

Неоснователно е възражението и за неправилно гласуване на 2-мата избиратели, вписани в допълнителната страница на избирателния списък. От служебните справки по реда на Наредба №14/18.11.2015г. е видно, че двамата избиратели нямат постоянен и настоящ адрес на територията на кметство П.. Следователно, същите нямат право да гласуват в произведения избор за кмет на кметство. От приетите за достоверни показания на двамата гласоподаватели и показанията на св.Д. се доказва, че избирателите не са гласували в произведения избор, т.к не са им били предоставени бюлетини за кмет на кметство. Различието в броя гласували 104 лица по списък и броя на отразените гласували 105 по протокола на СИК е резултат от незнанието на комисията как следва да се отчете и къде следва да впише в протокола едната унищожена бюлетина /скъсана/, намерена  извън избирателната кутия. Св. Д. сочи, че в протокола на СИК неправилно са отчетени като намерени в избирателната кутия 3бр. недействителни бюлетини, т.к. недействителните реално са били 2бр., а третата е била извън кутията. Тази трета бюлетина е посочената по-горе унищожена такава от комисията. Изложеното се потвърждава и от прегледа на бюлетините в съдебно заседание, от който е видно, че в отделените с лист недействителни бюлетини сборът от СИК е направен като „2+1 унищожени”. С оглед на изложеното съдът приема, че гласувалите лица в произведения избор за кмет на кметство са били 104 избиратели, вписани в част I от списъка, без дописаните лица по чл.233 от ИК. Толкова са били и реално намерените в избирателната кутия бюлетини -102 действителни и 2 недействителни. Следователно, оспорването на истинността на избирателния списък в частта за дописването на двамата гласоподаватели в допълнителната му страница, е недоказано.

Неоснователно е възражението и за материална незаконосъобразност на решението.

В резултат на проведеното при условията на чл.193 от ГПК по препращане от чл.144 от АПК производство по оспорване истинността на протокола на ОИК, се опровергава неговата материална доказателствена сила в качеството му на официален писмен документ по см. на чл.179, ал.1 от ГПК в частта относно вписаните брой избиратели /105 вместо 104/ и съдържание на избирателната кутия /105 бюлетини вместо 104, 3 недействителни гласа вместо 2 и 102 действителни гласа вместо 101, съгласно отчитането и преброяването в съдебно заседание/. Неистинността е резултат от пренасянето на данните от протокола на СИК във вр. с правомощието на ОИК по чл.447 от ИК. Тази частична неистинност на протокола обаче не се отразява върху обявения изборен резултат. От съдебното установяване и преброяване на действителните  гласове в секцията е видно, че кандидатът на партията-жалбоподател има 31 действителни гласа, спечелилия кандидат има 52 действителни гласа, а третият кандидат в избора има 18 гласа. Общият сбор действителни гласове е 101. Съгласно правилото на чл.452, ал.3 от ИК и Методиката за определяне на резултатите от гласуването за кметове, Приложение №4 към чл.452, ал.1 от ИК, за избран кмет се счита кандидатът, получил повече от половината от действителните гласове. Това ще рече повече от частното на 101/2, т.е. от 50.5. Числото е дробно, поради което следва да се закръгли към по-голямата цифра 51. При праг от 51 действителни гласа, спечелилият кандидат М. има отчетени 52 гласа. Следователно, налице е изискването на ИК за валиден избор. Този изборен резултат е идентичен с обявения такъв в оспореното решение на ОИК. Изводът от горното е, че нарушението при отчитането на действителните и недействителните гласове от СИК и ОИК е несъществено, т.к. не е повлияло върху крайния изборен резултат.

Изложеното мотивира съда да счете, че обявеният избор е действителен. С оглед правомощията по чл.459, ал.10 от ИК съдът следва да потвърди решението на ОИК.

            Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

            ПОТВЪРЖДАВА решение №287/27.10.2015г. на Общинска избирателна комисия – Дупница, с което е обявен за избран за кмет на кметство П., област Кюстендил на първи тур У.П.М., издигната от ПП „ГЕРБ”.

            Решението подлежи на касационно обжалване от страните пред ВАС в 7-дневен срок от обявяването му на страните.

            Решението да се обяви чрез съобщаването му на страните с изпращане на преписи от същото.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: