Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                                       01.12.2015 г.

 

          Номер             142                                     2 0 1 5 година                           гр. Кюстендил

 

                   

                                                   В       И М Е Т О    Н А      Н А Р О Д А

 

 

Кюстендилският административен съд

на двадесет и  пети ноември                                                                          2 0 1 5 година                 

в открито заседание в следния състав:

 

 

                                                                   Административен съдия: И. ДЕМИРЕВСКИ

 

Секретар: А.М.

Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

Административно дело № 358 по описа за 2015 г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

      Производството е по реда на чл. 459 и сл. от Изборния кодекс.

      Производството по делото е образувано по жалба на Й.Е.Т., в качеството му на независим кандидат за Кмет на Община Кочериново и присъединена към нея жалба на ИК “Единение за Община Кочериново”, представляван от И. М. И., против Решение № 229/02.11.2015 г. на Общинска избирателна комисия – Кочериново, обявено на 02.11.2015 г. в 12.00 ч., с което е обявен за избран за Кмет на Кочериново, Област Кюстендил, на втори тур на изборите И.С.М. - издигнат от Инициативен комитет. Изложени са възражения за допуснати съществени нарушения на изборния процес, а именно: наличие на съществени пороци в Протоколите на секционните избирателни комисии /СИК/; нарушения свързани с установяване на резултатите от гласуването и определяне на бюлетините за действителни и недействителни; нарушения, свързани с гласуване с придружител; нарушения на изборното законодателство, водещи до манипулиране на правото на свободно изразяване на изборната воля и други доводи за незаконосъобразност на атакувания административен акт с искане за отмяната му и за обявяване на избора за недействителен. Като последица от гореизложеното, неправилно е прието, че И.С.М. ***, тъй като са допуснати многобройни нарушения на изборните правила.

      Постановено е Решение  № 229/02.11.2015 г. на ОИК – Кочериново, с което И.С.М. ***, на втори тур, като получил 1541 действителни гласове. Решението е подписано от всички членове на ОИК, без особени мнения и възражения.     

      Ответната страна - Общинска избирателна комисия – Кочериново, чрез  Зам. председателя си З. в с.з. от 25.11.2015 г., изразява становище съдът да постанови решение като отхвърли жалбата, като счита, че решението на ОИК – Кочериново е правилно и законосъобразно. Представена е писмена защита.

      Заинтересованата страна – И.С.М., чрез пълномощника си адв. Б.,  изразява становище за неоснователност на жалбата, като оспорва същата. Представена е писмена защита.

      Кюстендилският административен съд, като прецени доказателствата по делото, доводите и възраженията на страните, както и след проверка за допустимостта на жалбата и за законосъобразността на оспорения административен акт, счита жалбата за процесуално допустима, а разгледана по същество - за неоснователна, поради което и на основание чл. 459 ал. 10 от Изборния кодекс  ще потвърди решението на ОИК – Кочериново.

      Съображенията са следните: От фактическа страна се установява, че като независим кандидат за Кмет на Община Кочериново, в насрочените на 25 октомври 2015 г. избори за кметове на община, от името на Инициативен комитет, е регистриран кандидатът И.С.М., ЕГН **********, с постоянен адрес:***, а като кандидат за Кмет на Община Кочериново, от името на ИК “Единение за Община Кочериново” като независим такъв е регистриран Й.Е.Т., ЕГН **********, с настоящ адрес: ***. Горното не се оспорва от страните. С оглед предмета на жалбата, следва да се приеме, че е налице надлежна регистрация на кандидатите за Кмет на Община Кочериново.

      С Решение № 229 от 02.11.2015 г. на ОИК – Кочериново за избран за Кмет на Община Кочериново, Област Кюстендил, на втори тур на местните избори, е обявен И.С.М., издигнат от Инициативен комитет, получил 1541 действителни гласове. Решението е обявено на 02.11.2015 г. в 12.00 ч. и доколкото жалбата е депозирана в съда на 05.11.2015 г., срокът по чл. 459 ал. 1 от Изборния кодекс се явява спазен.

      Като доказателства по делото са приети и тези получени с писма: вх. № 3307/05.11.2015 г., съгласно текста; вх. № 3396/10.11.2015 г.; вх. № 3397/10.11.2015 г., съгласно текста; вх. № 3464/12.11.2015 г., съгласно текста; вх. № 3482/13.11.2015 г., съгласно текста; вх. № 3486/13.11.2015 г., съгласно текста; вх. № 3497/13.11.2015 г., съгласно текста; вх. № 3525/16.11.2015 г., съгласно текста; вх. № 3553/17.11.2015 г., съгласно текста; вх. № 3669/20.11.2015 г., съгласно текста; вх. № 3730/24.11.2015 г., съгласно текста; вх. № 3732/24.11.2015 г., съгласно текста; вх. № 3764/25.11.2015 г., съгласно текста; вх. № 3763/25.11.2015 г., съгласно текста.

      По делото са разпитани и свидетелите: П. К. М.; И, Ц. Б. – Н.; И. С. Ч.; Г. Б. Г.; В. С. М., Ю. Й. О.; Х. А. П.а; П. П.а Митона; И. М. Шомов; П. И. Ш.; М.на А. З.; Д. В. К.; Е. Б. В.; Д.Х.Д., В. С. П.; Г. П.а Б.; Н. К. З.; Л. В. Л.; С. И. К.; Й. С. М., Д. К.а М.; И. Н. Б.; С. Й. Г.; Л. И.а Н.а; Д. В. Г.; М.на К. К. и М. К. М..

      Изложените фактически обстоятелства се установяват от приложените по делото писмени и устни доказателства.

      Жалбата на Й.Е.Т. е процесуално допустима - депозирана в преклузивния срок по чл. 459 ал. 1 от ИК и жалбоподателят е издигнат от ИК, като независим кандидат за кмет, който е регистриран за участие в местните избори за избор на кметове на общини. Решение № 229/02.11.2015 г. на ОИК – Кочериново представлява решение за определяне на изборен резултат  по смисъла на чл. 459 ал. 1 от ИК и подлежи на съдебен контрол за законосъобразност.

      Кюстендилският административен съд, като прецени доказателствения материал по делото и произнасяйки се по същество на жалбата, счита същата за неоснователна, поради което и на основание чл. 459 ал. 10 от Изборния кодекс, ще потвърди Решение № 229/02.11.2015 г. на ОИК – Кочериново, с което е обявен за избран на втори тур за Кмет на Община Кочериново, Област Кюстендил, И.С.М., издигнат от ИК. Същото е постановено от компетентен орган, в писмена форма и с необходимото съдържание по чл. 59 ал. 2 от АПК, и е в съответствие на материалния закон и административно - производствените правила.    

     Съгласно правната норма на чл. 42 от Конституцията на Р. България право на всеки български гражданин е да участва в избора на държавни и местни органи, като по силата на  ал. 2 на чл. 42 от Конституцията, организацията и редът за провеждане на избори се определя със закон. В случая за избор на органи за местно самоуправление, това е Изборния кодекс, в който законодателят е регламентирал нормативно определен ред на изборния процес. Този процес се състои от относително обособени етапи на организация и провеждане, които са необходими за осъществяване и протичане на изборния процес. Законодателят в разпоредбата на чл. 459 от ИК е предоставил право на определена група субекти да оспорят изборния резултат.                                     

      С оглед спецификата на предмета на оспорване, идеята на законодателя вложена в разпоредбата на чл. 459 ал. 1 от Изборния кодекс, не е да се извършва цялостна ревизия на изборния процес, а да се провери дали твърдeните от оспорващият нарушения, действително са били допуснати и дали са довели до недействителност на обявения изборен резултат. В този смисъл, следва да се разграничават съществени и несъществени нарушения на избирателния процес, като единствено съществените са основание за касиране на атакувания избор. В контекста на изложеното, съдът преценява възраженията в жалбата, приемайки същите за неоснователни.

     Регистрацията на кандидатите не се оспорва от страните и съдът приема, че същата е законосъобразна.

     Резултатите от избора за Кмет на Община Кочериново на втори тур на местните избори на 25.10.2015 г., са отразени в протоколите на СИК и в съставения въз основа на тях протокол на ОИК – Кочериново, административен район 1027, област Кюстендил, както следва:

     Съобразно данните в Протокол на ОИК – Кочериново, са получени 4590 бюлетини, секциите в изборния район са 16, като всички СИК от 102700001 до 104100016 са предали протоколи, приложени по делото, в които не са отразени никакви спорове между членовете им, с изключение на секция № 4 /”Завода”/, в която има подаден сигнал за нарушение, като от получените 4590 бюлетини са останали неизползвани 1430 бюлетини, а 24 броя бюлетини са унищожени за създаване на образец; декларациите, подадени от лицата, вписани в допълнителна страница са 2, броят на сгрешените бюлетини е 7; гласували са 3 129 избиратели при 4163 избиратели по избирателния списък, като отчетените действителни бюлетини са 1 129 броя и недействителните бюлетини са 70 броя; гласовете по кандидатски листи са разпределени съответно: за кандидата И.С.М. – 1541 броя действителни бюлетини и 13 недействителни бюлетини и за кандидата Й.Е.Т. – 1 518 броя действителни бюлетини и 19 недействителни бюлетини; празните бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече  от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя – 38 броя. Протоколът е подписан от всички членове на ОИК, като в него липсват поправки, възражения и особени мнения на членовете. Същият съдържа и данни за края на изборния ден и съответно положените подписи върху протокола – в 23.00 ч.      

     С Решение № 229/02.11.2015 г., в 12. 00 ч. ОИК – Кочериново е обявила за избран за Кмет на Кочериново, на втори тур И.С.М., издигнат от Инициативен комитет, получил 1541 действителни гласове. Решението е подписано от всички членове на ОИК, без забележки и особени мнения.    

    В съдебно заседание от 19.11.2015 г., съдът след цялостна проверка на изборните материали в избирателни секции от № 1 до №  16, във връзка с откритото производство по оспорване на изборните протоколи по реда на чл. 193 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК, прегледът им един по един, както и с оглед на свидетелските показания, е допуснал искането за ръчно преброяване на подадените бюлетини само в секция № 4, като е изложил подробни мотиви за това.

    Съобразно критериите по чл. 146 от АПК, оспореното решение представлява валиден административен акт – постановен от орган с материална и териториална компетентност, в писмена форма и с необходимото съдържание по чл. 59 ал. 2 от АПК във вр. с чл. 452 ал. 2 и ал. 3 от Изборния кодекс, в съответствие с материалноправните разпоредби и целта на закона.

    С оглед спецификата на предмета на оспорване, идеята на законодателя, вложена в разпоредбата на чл. 459 от ИК, както бе посочено по – горе, не е да се извърши цялостна ревизия на изборния процес, а да се провери дали релевираните от оспорващия нарушения са били допуснати и дали са довели до недействителност на обявения изборен резултат. В този смисъл, съдебната практика разграничава съществени и несъществени нарушения на изборния процес, като единствено съществените са основание за касиране на атакувания избор. За съществено се приема само онова нарушение, допускането на което би обусловило различен краен резултат. В този смисъл, съдът преценява възраженията в жалбата, приемайки същата за неоснователна.

    Жалбоподателят възразява като цяло срещу редовността на протоколите на СИК,  претендирайки че отразените в тях реквизити не отговарят на действителните резултати от проведения избор за Кмет на Община Кочериново. Необходимо е да се посочи, че по смисъла на чл. 179 ал. 1 от ГПК, протоколите на избирателните комисии са официални удостоверителни документи. Същите са изготвени от длъжностни лица по чл. 93 ал. 2 от ИК, в кръга на службата им, по установена форма и ред /арг. чл. 441 във вр. с чл. 440 ал. 1 – 5 от ИК/. От проверката  на съдържанието на протоколите на СИК е видно, че са налице реквизитите, предвидени в чл. 440 от ИК. Представените по делото протоколи са подписани от всички членове на СИК и ОИК, съгласно изискванията на чл. 441 ал. 1 и чл. 451 ал. 1 от ИК.

    Както е отбелязал в Решение № 9 от 26.11.2009 г. по конституционно дело № 8 от 2009 г. Конституционният съд на Р. България, ръчното преброяване на бюлетините се извършва единствено и само от секционните избирателни комисии след приключване на изборния ден и не прилага какъвто и да е друг способ за преброяване освен този. Повторно преброяване на гласовете би могло да се допусне, ако от протоколите на СИК е видно, че съществуват спорове между членовете им за резултатите от гласуването.

    Във връзка с оспорването на истинността на протоколите на поисканите СИК, както се посочи и по - горе, материалната доказателствена сила на изборните протоколи  не е разколебана по отношение броя на посочените резултати, с изключение на този в СИК № 4, тъй като липсват отбелязвания за каквито и да е спорове между членовете на СИК, като освен това изрично е посочено в Избирателния кодекс, че неподписването на протокола от член на комисията, не го прави недействителен, съгласно разпоредбата на чл. 451 ал. 4 от ОИК. В протоколите е извършена проверка по чл. 438 ал. 3 от ИК. Не се установява някой неин член да е подписал с възражение протокола. Напротив, навсякъде в същите е посочено, че изборите са преминали в нормална, спокойна и конструктивна и работна обстановка. Свидетелските показания дадени в с.з. от 19.11.2015 г. не разкриха обстановка различна от сочената в протоколите на СИК, като изводът на съда е, че изборният ден е преминал без да са допуснати съществени нарушения на изборния процес, като такива не бяха доказани от страна на жалбоподателя. Ето защо, недопустимо е за първи път съдът да установява наличие на някакво несъгласие при липса на доказателства в тази посока. С оглед на изложеното, съдът единствено уважи искането за ново ръчно преброяване на бюлетините в секция № 4, за която има подаден сигнал от И. Ц. Б. - Н., относно извършени нарушения в същата.

     Съобразно данните в Протокол на СИК в избирателна секция № 102700004 са получени 450 бюлетини, от които са останали неизползвани 162 бюлетини, а 1 брой бюлетина е унищожена за създаване на образец; гласували са 287 избиратели при 410 избиратели по избирателния списък, като отчетените действителни бюлетини са 287 и недействителните бюлетини са 6 броя; гласовете по кандидатските листи са разпределени съответно: за кандидата И.С.М. – 123 броя действителни и 2 недействителни бюлетини и за кандидата Й.Е.Т. – 158 броя действителни и 4 недействителни бюлетини; празните бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя – 0 броя. Протоколът е подписан от всички членове на СИК, като в него е отразено, че е постъпил сигнал от И.Б. – Начева за нарушения в избирателната секция. Същият съдържа и данни за края на изборния ден и положените подписи върху протокола – в 08.47 ч. на 01.11.2015 г.

    В съдебно заседание от 25.11.2015 г., съдът след проверка на изборните материали в избирателна секция № 102700004, във връзка с откритото производство на изборния протокол по реда на чл. 193 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК, констатира следното: в плик с надпис “кочани от използвани бюлетини”, се съдържат кочани от използвани бюлетини с № от 22001301 до 22001400; от 220014401 до 22001500 и от 22001501 до 2200588; в плик със 7 подписа се намира печат на СИК с № МИ 2015 KNL 270004 и протокол за маркиране на същия; протокол 1 за разпределение на функциите между членовете на СИК, без подписи на председателя и секретаря; протокол с надпис “чернова”; бял плик с надпис “отрязъци от бюлетини” на брой 287; пакет с надпис “недействителни бюлетини”, в които констатира 6 броя бюлетини, счетени за недействителни и 1 бюлетина с отразен знак “Х” за Й.Е.Т., която беше оспорена от страните. Страните общо изразиха мнение, че от 6 бюлетини обявени за недействителни – 5 са недействителни, а 1 е действителна. По оспорената бюлетина, за която беше приложено копие по делото, съдът ще изложи съображенията си по съществото на спора. Съдът констатира, че в пакет с надпис “неизползвани бюлетини” си съдържат неизползвани такива с № от 22001589 до 22001700 и съответно кочан от № 22004301 до № 22004350. Съдът констатира, че от намерените действителни 281 броя бюлетини, страните не оспорват 21 броя бюлетини, отбелязани със знак за № 10 – И.С.М., както и не бяха  оспорени 70 броя бюлетини със знак за № 13 – Й.Е.Т.. Всички останали бюлетини – 190 на брой бяха оспорени от някоя от страните, с различни основания, включващи удебеляване, излизане извън квадратчето, нарушаване целостта на бюлетината, неопределен точен знак “Х”, допълнителни отпечатъци и знаци извън полетата. За същите бяха направени копия и приложени като доказателства по делото, като съдът ще изложи съображенията си по съществото на спора.           

  

 

 

    Съгласно правната теория и константната съдебна практика, съдебното производство по оспорване на изборните резултати, е контролно – отменително по своя характер и има за цел да се извърши проверка на конкретни нарушения, допуснати в изборния процес при определяне на изборните резултати, които по същество са толкова съществени, че са довели до подмяна на действителния вот на избирателите. Изборният процес е многофазна процедура, в която участват много органи и лица с конкретно възложени правомощия на всеки етап от процеса, поради което е недопустимо съдът да преповтаря действията на всички участници в изборния процес, а следва само да провери законосъобразността на решението на ОИК, изхождайки от протоколите на секционните избирателни комисии. Спазването на тези условия при упражняване на активното избирателно право е от основно и принципно значение за законосъобразността на избора. Нарушаването на разпоредбите относно начина на гласуване води до накърняване на конституционния принцип за всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласоподаване, респективно действителността на вота.  В настоящия случай, съдът намира че не са налице основания за обявяване на избора за недействителен, тъй като не са налице такива нарушения, които да водят до промяна на вота на избирателя или процедурата да е така опорочена, че да не е възможно да бъде определен резултата от избора. С оглед на горното не всяко нарушение на изборния процес води до недействителност на проведения избор, а само такова, които пряко рефлектира върху крайния изборен резултат /Решение № 1763 от 06.02.2012 г по адм. дело № 992/2012 г. по описа на ВАС/.

    По съществото на спора, съдът излага следните доводи, както следва:

  1. неоснователни са доводите, че в СИК № 3 и № 4 са налице несъответствия между броя на получените бюлетини и т на използваните и неизползвани такива. В графите за брой неизползвани бюлетини са извършени поправки, които са приподписани от всички членове на секциите, т.е. удостоверяването на данните по поправката е извършено изцяло в съответствие с разпоредбите на чл. 441 ал. 1 и ал. 2 от ИК и същите доказват липсата на несъответствие между броя на получените и използвани бюлетини. Едва след подписването им, протоколите стават официални документи с обвързваща доказателствена сила за фактите отразени в тях;
  2. неоснователни са възраженията за неправилно изписване на данните по протокола, касаещи броят на регистрираните кандидатски листи – касае се за фабрично отпечатване на цифрата при отпечатване на цифрата на изборните книжа от печатницата на БНБ;  

      3. липсват доказателства по делото, че на застъпници и упълномощени лица са съставени и предадени протоколи, които да не отговарят на законовите изисквания / в случая на чл. 442 от ИК, или пък същите да са с различни резултати от протоколите, приложени по делото;     

       4. по делото не бяха представени жалби с вх. № 202 и 203 от 01.11.2015, въпреки дадената възможност на оспорващия за това;

      5. липсата на раздел в протоколите на СИК за отразяване броя на гласувалите с придружители лица е по утвърдени от ЦИК изборни книжа, като решението на същата е влязло в сила и в този смисъл не може да обоснове недействителност на изборния процес;

      6. не представлява съществено нарушение на разпоредбите на ИК обстоятелството, че не е била осигурена пряка видимост при преброяването на гласовете. Предвид широкия кръг лица и помещенията, в които се провеждат изборите, практически не е възможно всички присъстващи, които законът допуска да са близо до масата, на която се броят бюлетините /Решение № 1763 от 06.02.2012 г. по адм. дело № 992/2012 г. по описа на ВАС/.

7. макар и писмено решение на СИК за разпределение на функциите да не е прието или да не е оформено с всички необходими подписи, когато впоследствие при съставяне на протокола за определяне на резултатите, всички членове са подписали същия, без да е отразено гласуване “против” или с “особено мнение” по отношение на отразения изборен резултат или начинът на провеждане на избора, следва че резултатът от гласуването е отразен правилно в протокола на комисията и е подписан от всички членове, независимо от липсата на изрично решение за това /Решение № 17111 от 23.12.2011 г. по адм. дело № 15298/2011 г. по описа на ВАС/. Явно в случая, с оглед и на събраните гласни доказателства, не е имало противоречия между членовете на СИК по отношение на начина на работа и по отчитане на резултатите в края на изборния ден;

8. не бяха ангажирани доказателства по делото, които да установят вписване в бюлетините на каквито и да е знаци;

9. не се установиха доказателства, че кметски наместници са влизали в изборните помещения и са се намесвали в работата на комисиите, като с това са повлияли на изборния резултат;

10. не се установиха нарушения и при допускането до гласуване на лица с придружител в нарушение на ИК. Съгласно чл. 236 от ИК, преценката е предоставена на Председателя на СИК, като при възникнал спор, решението е на избирателната комисия. Такива отбелязвания за възникнал спор между членовете на СИК в протоколите не се откриват. Гласоподавателят С.А.Т. не е бил допусната до гласуване, не поради искане за придружител, а поради липса на лични документи, което безспорно беше изяснено от свидетелските показания.

11. Що се отнася до свидетелите И. и П. Ш.и, то същите признаха в с.з., че страхът им е бил възбуден, поради страх да не бъде подаден сигнал срещу тях, поради това, че са купували гласове в полза на кандидата Т., а не М..

12.  Не е спорно между страните по делото, че решенията на ОИК по чл. 87 ал. 1 т. 5 и т. 6 от ИК за назначаване съставите на СИК са влезли във формална законна сила, тъй като не са обжалвани пред ЦИК. Във всяка СИК е имало застъпници и упълномощени представители  и за двамата кандидати, същите са наблюдавали пряко изборния процес и с изключение на сигнала подаден от И.Б., който даде основание на съда да извърши ръчно преброяване на гласовете в секция № 4, няма жалби и сигнали, свързани с действията на членовете на секционните комисии. Както бе посочено по – горе жалбите с вх. № 202 и № 203/ 01.11.2015 г. не бяха представени по делото.

13. Както бе посочено по – горе, материалната доказателствена сила на изборния протокол в секция № 4, бе разколебана с оглед на постъпилия сигнал. Горното мотивира съда да допусне и извърши оглед и преброяване на всички гласове от цитираната секция. Принципно е положението, че една бюлетина съответства на един глас, а в разпоредбите на чл. 437 от ИК много подробно и изчерпателно е уредено, кога гласът е действителен /ал. 2/ и кога е недействителен /ал. 3/, за което законово положение не се спори. Ето защо като недействителни следва да бъдат отчетени бюлетини, в които е положен знак, различен от знак “Х” или “V”; когато знакът не е със син химикал; не е поставен в квадратчето; когато поставения знак засяга повече от едно квадратче за гласуване, както и с допълнителни знаци и символи върху бюлетината и/или с един печат. Същевременно като действителни следва да бъдат отчетени бюлетини със знак “Х” или V”, които са със заоблен край, със знак “Х” или “V “, изписани с по – тънка и неплътна линия, със знак “Х” или “ V“, изписани с леко вълнообразни линии, със знак “Х” или “ V“, които са удебелени, знак “Х”, изписан с два свързани края, както и бюлетини, в които поставения знак “Х” или “V  излиза извън квадратчето, но не навлиза в полето на другия кандидат. В тези случаи е важно да е ясно посочена волята на избирателя и да е ясно за кой кандидат е даден същия. Различното изписване на знака “Х” или “ Ve въпрос на индивидуалност на съответния избирател и не може да бъде основание подадената от него бюлетина да се обяви за недействителна /Решение № 5037/05.04.2012 г. по адм. дело № 3793/2012 г. по описа на ВАС/. Съд счита, че СИК № 4 е подхождала по един и същи начин при определяне на действителните и недействителните бюлетини за двамата кандидати и като правило са прилагани едни и същи критерии по отношение на вида на знака, съобразно с изискванията на чл. 437 от ИК.

    Проверката на спорните бюлетини, приложени в копия като доказателство по делото, обосновава изводи за действителност на бюлетините, както следва: обявената за недействителна бюлетина на л. 341 по делото, съдът приема за действителна, в полза на Й.Е.Т.; обявените за действителни такива и оспорени от страните, съдът приема за действителни, както следва: тези намиращи се на: л. 342 /2 броя/; л. 343 /2 броя/; л. 344 /2 бр./; л. 345 /2 бр./; л. 346 /2 броя/; л. 347 /2 броя/; л. 348 /2 броя/; л. 349 /2 бр./; л. 350 /2 бр./; л. 351 /2 бр./; л. 352 /2 бр./; л. 353 /2 бр./; л. 354 /2 бр./; л. 355 /2 бр./; л. 356 /2 бр./; л. 357 /2 бр./; л. 358 /2 бр./.; л. 359 /2 бр./; л. 360 /2 бр./; л. 361 /2 бр./; л. 362; л. 363; л. 364; л. 365; л. 366; л. 367; л. 368; л. 369; л. 370; л. 371; л. 372; л. 373; л. 374; л. 375; л. 376; л. 377; л. 378; л. 379; л.380; л. 381; л. 382; л. 383; л. 384; л. 385; л. 386; л.  387; л. 388; л. 389; л. 390; л. 391; л. 392; л. 393; л. 394; л. 395; л. 396; л. 397; л. 398; л. 399; л. 400; л. 401; л. 402; л. 403; л. 404; л. 405; л. 406; л. 407; л. 408; л. 409; л. 410; л. 411; л. 412; л. 413; л. 414; л. 415; л. 416; л. 417; л. 418; л. 420; л. 421; л. 422; л. 423 /всички в полза на кандидата И.С.М./; бюлетината призната за действителна на л. 419, в полза на И.С.М., съдът счита за недействителна/; съдът прима за действителни, както следва и тези намиращи се на: л. 424 /2 бр./; л. 425 /2 бр./; л.  426 /2 бр./; л. 427 /2 бр./; л. 428 /2 бр./; л. 429 /2 бр./; л. 430 /2 бр./; л. 431 /2бр./; л. 432 /2 бр./; л. 433 /2 бр./; л. 434; л. 435 /2 бр./; л. 436 /2 бр./; л. 437 /2 бр./; л.  438 /2 бр./; л. 439 /2 бр./; л. 440 /2 бр./; л. 441 /2 бр./; л. 442 /2 бр./; л. 443 /2 бр./; л. 444 /2 бр./; л. 445 /2 бр./; л. 446 /2 бр./; л. 447 /2 бр./; л. 448 /2 бр./; л. 449 /2 бр./; л. 450 /2 бр./; л. 451 /2 бр./; л. 452 /2 бр./; л. 453 /2 бр./; л. 454 /2 бр./; л. 455 /2 бр./; л. 456 /2 бр./; л. 457 /2 бр./; л. 458 /2 бр./; л. 459 /2 бр./; л. 460 /2 бр./; л. 461 / 2 бр./; л. 462 /2 бр./; л. 463 /2 бр./; л. 464 /2 бр./; л. 465 / 2 бр./; л. 466 /2 бр./ ; л. 467 /2 бр./ и л. 468 /всички в полза на кандидата Й.Е.Т./.     

   В приетите по делото протоколи на СИК се сочи, че изборите са преминали в нормална обстановка, като членовете на СИК са се съгласили  без резерви с отразените резултати, като между тях не са възникнали спорове, влияещи върху изборния резултат. В хода на съдебното производство, безспорни доказателства, опровергаващи протоколните констатации, не бяха представени, а протоколите на СИК, представени от ответника в заверен вид, като част от преписката, както бе посочено и по – горе, се ползват с доказателствена сила, тъй като представляват официални документи, съставени от длъжностни лица, в кръга на възложените им с ИК функции. Протоколите се ползват с доказателствена сила по отношение на тяхното съдържание, отразяващо извършените пред и от отделните СИК действия.  

   От протокола на ОИК – Кочериново е видно, че на вторият тур на изборите за избиране на кмет на община Сапарева баня, кандидатът Й.Е.Т. е получил 1518 действителни гласове /бюлетини/. От друга страна, за кандидатът И.С.М. са отчетени 1541 действителни гласове /бюлетини/.

  Предвид изложеното по – горе за извършената проверка на бюлетините в СИК № 4, относно признатите за действителни и недействителни гласове, съдът коригира общият брой на действителните бюлетини в полза на Й.Е.Т. с 1 брой, като за същият следва да се счита, че са подадени 1519 действителни гласове /бюлетини/ и намалява тези за И.С.М. също с 1 брой, като за същият следва да се счита, че са подадени 1540 действителни  гласове /бюлетини/.

   Следователно, посоченият независим кандидат за кмет на община Кочериново, И.С.М. - издигнат от Инициативен комитет, е получил повече от  действителните гласове и в съответствие с изискванията на чл. 452 ал. 6 от ИК, с оспореното решение на ОИК – Кочериново, правилно е обявен за избран за Кмет на Община Кочериново, на втори тур. Административният акт на ОИК – Кочериново е законосъобразен и в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс, въпреки установените несъответствия при преброяването на обявените за действителни и недействителни бюлетини. Настоящият състав приема, че в случая не са допуснати нарушения с особено съществен характер, които да повлияят на съдържанието на оспорения акт, тъй като не се е отразило на крайния изборен резултат.    

   Мотивиран от всичко изложено по-горе, настоящият състав на съда намира жалбата за неоснователна и недоказана, а проведеният избор за Кмет на Община Кочериново за действителен, поради което обжалваният акт следва да бъде ПОТВЪРДЕН.

  

   Воден от горното и на основание чл. 459 ал. 10 от Изборния кодекс, Кюстендилският административен съд

 

 

                                                 Р  Е  Ш  И:

 

   ПОТВЪРЖДАВА Решение № 229/02.11.2015 г. на ОИК – Кочериново, с което за избран за Кмет на Община Кочериново, на втори тур е обявен И.С.М., издигнат от Инициативен комитет.

   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 7 - дневен срок от обявяването му, на основание чл. 459 ал. 8 от ИК.

   Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

                                                                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: