Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                                       27.11.2015 г.

 

          Номер                         139                         2 0 1 5 година                           гр. Кюстендил

 

                   

                                                   В       И М Е Т О    Н А      Н А Р О Д А

 

 

Кюстендилският административен съд

на двадесети ноември                                                                                    2 0 1 5 година                 

в открито заседание в следния състав:

 

 

                                                                   Административен съдия: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

 

Секретар: С.К.

Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

Административно дело № 361 по описа за 2015 г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

      Производството е по реда на чл. 459 и сл. от Изборния кодекс.

      Производството по делото е образувано по жалба на В.Г.М., в качеството му на независим кандидат за Кмет на Община Сапарева баня, против Решение № 170-МИ/01.11.2015 г. на Общинска избирателна комисия – Сапарева баня, обявено на 01.11.2015 г. в 22.15 ч., с което е обявен за избран за Кмет на Община Сапарева баня, Област Кюстендил, на втори тур на изборите К.Г.Г. - издигнат от ПП ”ГЕРБ”. Изложени са възражения за допуснати съществени нарушения на изборното законодателство, а именно наличие на съществени пороци в протоколите на СИК; неправилно отчитане на действителни бюлетини като недействителни и обратно в СИК; липса на разпределение на функциите  на членовете на СИК в началото на изборния ден и други доводи за незаконосъобразност на атакувания административен акт с искане за отмяната му и за обявяване на избора за недействителен. Като последица от гореизложеното, неправилно е прието, че К.Г. ***, тъй като са допуснати многобройни нарушения на изборните правила.

      Постановено е Решение  № 170-МИ/01.11.2015 г. на ОИК – Сапарева баня, с което  К.Г.Г. ***, на втори тур, като получил 2253 действителни гласове. Решението е подписано от всички членове на ОИК, като с особени мнения са го подписали К.В.А. – член на ОИК  и С.Д.Н. – зам. председател. Същите сочат, че изборният резултат е повлиян по незаконен начин, за което получили множество сигнали от граждани, без да сочат никакви конкретни доказателства за това.     

      Ответната страна - Общинска избирателна комисия – Сапарева баня, чрез  Председателя си Б. в с.з. от 16.11.2015 г., изразява становище съдът да постанови решение като отхвърли жалбата, като счита, че решението на ОИК – Сапарева баня е правилно и законосъобразно.

      Заинтересованата страна – К.Г.Г., чрез пълномощника си адв. П.,  изразява становище за неоснователност на жалбата, като оспорва същата.

      Кюстендилският административен съд, като прецени доказателствата по делото, доводите и възраженията на страните, както и след проверка за допустимостта на жалбата и за законосъобразността на оспорения административен акт, счита жалбата за процесуално допустима, а разгледана по същество - за неоснователна, поради което и на основание чл. 459 ал. 10 от Изборния кодекс  ще потвърди решението на ОИК – Сапарева баня.

      Съображенията са следните: От фактическа страна се установява, че като кандидат за Кмет на Община Сапарева баня, от името на ПП “ГЕРБ” е регистриран кандидатът К.Г.Г., ЕГН **********, с постоянен адрес:***, а като кандидат за Кмет на Община Сапарева баня, от името на ИК като независим такъв е регистриран В.Г.М., ЕГН **********, с постоянен адрес:***. Горното не се оспорва от страните. С оглед предмета на жалбата, следва да се приеме, че е налице надлежна регистрация на кандидатите за Кмет на Община Сапарева баня.

      С Решение № 170-МИ от 01.11.2015 г. на ОИК – Сапарева баня за избран за Кмет на Община Сапарева баня, Област Кюстендил, на втори тур на местните избори, е обявен К.Г.Г., издигнат от ПП ”ГЕРБ”, получил 2253 действителни гласове. Решението е обявено на 01.11.2015 г. в 22.15 ч. и доколкото жалбата е депозирана в съда на 06.11.2015 г., срокът по чл. 459 ал. 1 от Изборния кодекс се явява спазен.

      Като доказателства по делото са приети и тези получени с писма: вх. № 3346/06.11.2015г., съгласно текста; вх. № 3460/10.11.2015 г.; вх. № 3572/17.11.2015 г., съгласно текста; вх. № 3561:17.11.2015 г., съгласно текста; вх. № 3557/17.11.2015 г., съгласно текста.

      По делото са разпитани и свидетелите: В.В.А., В.В.А, Р.Г.Ч., И.И.В., К.И.С.,Г.С.Г. С. Г., К. Г. Ш., К. И. Б., А. Д. А. Л. С. Д., Л. Г. С., М. Г. Ж. – К. и Г.В. Л..

      Изложените фактически обстоятелства се установяват от приложените по делото писмени и устни доказателства.

      Жалбата на В.Г.М. е процесуално допустима - депозирана в преклузивния срок по чл. 459 ал. 1 от ИК и жалбоподателят е издигнат от ИК, като независим кандидат за кмет, който е регистриран за участие в местните избори за избор на кметове на общини. Решение № 170-МИ/01.11.2015 г. на ОИК – Сапарева баня представлява решение за определяне на изборен резултат  по смисъла на чл. 459 ал. 1 от ИК и подлежи на съдебен контрол за законосъобразност.

      Кюстендилският административен съд, като прецени доказателствения материал по делото и произнасяйки се по същество на жалбата, счита същата за неоснователна, поради което и на основание чл. 459 ал. 10 от Изборния кодекс, ще потвърди Решение № 170-МИ/01.11.2015 г. на ОИК – Сапарева баня, с което е обявен за избран на втори тур за Кмет на Община Сапарева баня, Област Кюстендил, К.Г.Г.. Същото е постановено от компетентен орган, в писмена форма и с необходимото съдържание по чл. 59 ал. 2 от АПК, и е в съответствие на материалния закон и административно - производствените правила.    

      Съгласно правната норма на чл. 42 от Конституцията на Р. България право на всеки български гражданин е да участва в избора на държавни и местни органи, като по силата на  ал. 2 на чл. 42 от Конституцията, организацията и редът за провеждане на избори се определя със закон. В случая за избор на органи за местно самоуправление, това е Изборния кодекс, в който законодателят е регламентирал нормативно определен ред на изборния процес. Този процес се състои от относително обособени етапи на организация и провеждане, които са необходими за осъществяване и протичане на изборния процес. Законодателят в разпоредбата на чл. 459 от ИК е предоставил право на определена група субекти да оспорят изборния резултат.                                     

      С оглед спецификата на предмета на оспорване, идеята на законодателя вложена в разпоредбата на чл. 459 ал. 1 от Изборния кодекс, не е да се извършва цялостна ревизия на изборния процес, а да се провери дали твърдeните от оспорващият нарушения, действително са били допуснати и дали са довели до недействителност на обявения изборен резултат. В този смисъл, следва да се разграничават съществени и несъществени нарушения на избирателния процес, като единствено съществените са основание за касиране на атакувания избор. В контекста на изложеното, съдът преценява възраженията в жалбата, приемайки същите за неоснователни.

     Регистрацията на кандидатите не се оспорва от страните и съдът приема, че същата е законосъобразна.

     Резултатите от избора за Кмет на Община Сапарева баня на втори тур на местните избори на 25.10.2015 г., са отразени в протоколите на СИК и в съставения въз основа на тях протокол на ОИК – Сапарева баня, административен район 1041, област Кюстендил, както следва:

     Съобразно данните в Протокол на ОИК – Сапарева баня, са получени 7250 бюлетини, секциите в изборния район са 10, като всички СИК от 104100001 до 104100010 са предали протоколи, приложени по делото, в които не са отразени никакви спорове между членовете им, от получените 7250 бюлетини са останали неизползвани 2677 бюлетини, а 10 броя бюлетина са унищожени за създаване на образец; декларациите, подадени от лицата, вписани в допълнителна страница е 1, броят на сгрешените бюлетини е 4; гласували са 4 559 избиратели при 6740 избиратели по избирателния списък, като отчетените действителни бюлетини са 4 461 броя и недействителните бюлетини са 98 броя; гласовете по кандидатски листи са разпределени съответно: за кандидата В.Г.М. – 2208 броя действителни и 14 недействителни бюлетини и за кандидата К.Г.Г. – 2 253 броя действителни и 10 недействителни бюлетини; празните бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече  от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя – 74 броя. Протоколът е подписан от всички членове на ОИК, като в него липсват поправки, възражения и особени мнения на членовете. Същият съдържа и данни за края на изборния ден и съответно положените подписи върху протокола – в 22.10 ч.      

    С Решение № 170-МИ/01.11.2015 г. ОИК – Сапарева баня е обявила за избран за Кмет на Община Сапарева баня, на втори тур К.Г.Г., издигнат от ПП ”ГЕРБ”, получил 2253 действителни гласове. Решението е подписано от всички членове на ОИК, като К.В.А. – член на ОИК и С.Д.Н. – зам. председател на ОИК са го подписали с особено мнение, приложено към решението. Същите считат, че изборният резултата е повлиян по незаконен начин, без да сочат конкретни данни за това /”множество сигнали от граждани за оказване на натиск от определени лица”/.   

    В съдебно заседание от 20.11.2015 г., съдът след цялостна проверка на изборните материали в избирателни секции № 1, № 2, № 4, № 5, № 6 и № 7, във връзка с откритото производство по оспорване на изборните протоколи по реда на чл. 193 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК, прегледът им един по един, както и с оглед на свидетелските показания, е отклонил искането за ръчно преброяване на подадените бюлетини, като е изложил подробни мотиви за това.

    Съобразно критериите по чл. 146 от АПК, оспореното решение представлява валиден административен акт – постановен от орган с материална и териториална компетентност, в писмена форма и с необходимото съдържание по чл. 59 ал. 2 от АПК във вр. с чл. 452 ал. 2 и ал. 3 от Изборния кодекс, в съответствие с материалноправните разпоредби и целта на закона.

    С оглед спецификата на предмета на оспорване, идеята на законодателя, вложена в разпоредбата на чл. 459 от ИК, както бе посочено по – горе, не е да се извърши цялостна ревизия на изборния процес, а да се провери дали релевираните от оспорващия нарушения са били допуснати и дали са довели до недействителност на обявения изборен резултат. В този смисъл, съдебната практика разграничава съществени и несъществени нарушения на изборния процес, като единствено съществените са основание за касиране на атакувания избор. За съществено се приема само онова нарушение, допускането на което би обусловило различен краен резултат. В този смисъл, съдът преценява възраженията в жалбата, приемайки същата за неоснователна.

    Жалбоподателят възразява като цяло срещу редовността на протоколите на СИК,  претендирайки че отразените в тях реквизити не отговарят на действителните резултати от проведения избор за Кмет на Община Сапарева баня. Необходимо е да се посочи, че по смисъла на чл. 179 ал. 1 от ГПК, протоколите на избирателните комисии са официални удостоверителни документи. Същите са изготвени от длъжностни лица по чл. 93 ал. 2 от ИК, в кръга на службата им, по установена форма и ред /арг. чл. 441 във вр. с чл. 440 ал. 1 – 5 от ИК/. От проверката  на съдържанието на протоколите на СИК е видно, че са налице реквизитите, предвидени в чл. 440 от ИК. Представените по делото протоколи са подписани от всички членове на СИК и ОИК, съгласно изискванията на чл. 441 ал. 1 и чл. 451 ал. 1 от ИК. Особените мнения, приложени към решението на ОИК не съдържат никакви конкретни сигнали за извършени нарушения, а най – общо е посочено за множество подадени сигнали от граждани, без да е посочен и приложен нито един такъв като доказателство по делото.

    Както е отбелязал в Решение № 9 от 26.11.2009 г. по конституционно дело № 8 от 2009 г. Конституционният съд на Р. България, ръчното преброяване на бюлетините се извършва единствено и само от секционните избирателни комисии след приключване на изборния ден и не прилага какъвто и да е друг способ за преброяване освен този. Повторно преброяване на гласовете би могло да се допусне, ако от протоколите на СИК е видно, че съществуват спорове между членовете им за резултатите от гласуването.

   Във връзка с оспорването на истинността на протоколите на поисканитете СИК, както се посочи и по - горе, материалната доказателствена сила на изборните протоколи  не е разколебана по отношение броя на посочените резултати, тъй като липсват отбелязвания за каквито и да е спорове между членовете на СИК, като освен това изрично е посочено в Избирателния кодекс, че неподписването на протокола от член на комисията, не го прави недействителен, съгласно разпоредбата на чл. 451 ал. 4 от ОИК. В протоколите е извършена проверка по чл. 438 ал. 3 от ИК. Не се установява някой неин член да е подписал с възражение протокола. Напротив, навсякъде в същите е посочено, че изборите са преминали в нормална, спокойна и конструктивна и работна обстановка. Свидетелските показания дадени в с.з. от 20.11.2015 г. не разкриха обстановка различна от сочената в протоколите на СИК, като изводът на съда е, че изборният ден е преминал без да са допуснати съществени нарушения на изборния процес, като такива не бяха доказани от страна на жалбоподателя. Ето защо, недопустимо е за първи път съдът да установява наличие на някакво несъгласие при липса на доказателства в тази посока. С оглед на изложеното, съдът отклони искането за ново ръчно преброяване на бюлетините в посочените секции.

   Съгласно правната теория и константната съдебна практика, съдебното производство по оспорване на изборните резултати, е контролно – отменително по своя характер и има за цел да се извърши проверка на конкретни нарушения, допуснати в изборния процес при определяне на изборните резултати, които по същество са толкова съществени, че са довели до подмяна на действителния вот на избирателите. Изборният процес е многофазна процедура, в която участват много органи и лица с конкретно възложени правомощия на всеки етап от процеса, поради което е недопустимо съдът да преповтаря действията на всички участници в изборния процес, а следва само да провери законосъобразността на решението на ОИК, изхождайки от протоколите на секционните избирателни комисии. Спазването на тези условия при упражняване на активното избирателно право е от основно и принципно значение за законосъобразността на избора. Нарушаването на разпоредбите относно начина на гласуване има за последица накърняване на конституционния принцип за всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласоподаване, респективно действителността на вота.  В настоящия случай, съдът намира че не са налице основания за обявяване на избора за недействителен.

   В приетите по делото протоколи на СИК се сочи, че изборите са преминали в нормална обстановка, като членовете на СИК са се съгласили  без резерви с отразените резултати, като между тях не са възникнали спорове, влияещи върху изборния резултат. В хода на съдебното производство, безспорни доказателства, опровергаващи протоколните констатации, не бяха представени, а протоколите на СИК, представени от ответника в заверен вид, като част от преписката, както бе посочено и по – горе, се ползват с доказателствена сила, тъй като представляват официални документи, съставени от длъжностни лица, в кръга на възложените им с ИК функции. Протоколите се ползват с доказателствена сила по отношение на тяхното съдържание, отразяващо извършените пред и от отделните СИК действия.  

   От протокола на ОИК – Сапарева баня е видно, че на вторият тур на изборите за избиране на кмет на община Сапарева баня, кандидатът В.Г.М. е получил 2208 действителни гласове /бюлетини/. От друга страна, за кандидатът К.Г.Г. са отчетени 2253 действителни гласове /бюлетини/. Следователно, посоченият кандидат, издигнат от ПП “ГЕРБ”, е получил повече от  действителните гласове и в съответствие с изискванията на чл. 452 ал. 6 от ИК, с оспореното решение на ОИК – Сапарева баня, правилно е обявен за избран за Кмет на Община Сапарева баня, на втори тур. Административният акт на ОИК – Сапарева баня е законосъобразен и в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс. Настоящият състав приема, че в случая не са допуснати нарушения с особено съществен характер, които да повлияят на съдържанието на оспорения акт.    

   Мотивиран от всичко изложено по-горе, настоящият състав на съда намира жалбата за неоснователна и недоказана, а проведеният избор за Кмет на Община Сапарева баня за действителен, поради което обжалваният акт следва да бъде ПОТВЪРДЕН.

  

   Воден от горното и на основание чл. 459 ал. 10 от Изборния кодекс, Кюстендилският административен съд

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Р  Е  Ш  И:

 

   ПОТВЪРЖДАВА Решение № 170-МИ/01.11.2015 г. на ОИК – Сапарева баня, с което за избран за Кмет на Община Сапарева баня, на втори тур е обявен К.Г.Г., издигнат от ПП “ГЕРБ”.

   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 7 - дневен срок от обявяването му, на основание чл. 459 ал. 8 от ИК.

   Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

                                                                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: