Р Е Ш Е Н И Е

   159                                                                 21.12.2015г.                                            град Кюстендил

              В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Кюстендилският административен съд                                                                                     

на единадесети декември                                                                 две хиляди и петнадесета година

в открито съдебно заседание в следния състав:

                                                         Административен съдия: М. АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

с участието на секретаря А.М.

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

административно дело № 362 по описа на съда за 2015г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е по реда на Раздел XI “Обжалване на резултатите от изборите” – чл.459 и сл. от Изборния кодекс /ИК/.

С.Б.Т., ЕГН ********** *** обжалва решение №125/01.11.2015г. на Общинска избирателна комисия /ОИК/ - Б.. Релевират се основанията за незаконосъобразност по чл.146, т.3 и т.4 от АПК. Съществените нарушения на административнопроизводствените правила се свързват с:

1/ нарушения в адресната регистрация на гласоподавателите – сочи се, че през целия изборен ден на 01.11.2015г. са гласували лица, неживеещи на територията на Община Б.; местни хора са заставяни да регистрират техни роднини, живеещи извън общината;  6 месеца преди изборите в с.Циклово не е регистриран нито един жител, а към датата на изборите са регистрирани 28 човека като това двойно и тройно увеличаване на жителите в 6-месечния срок преди изборите се отнася за цялата община; сочи се за невалидни адресни регистрации съгласно протокол №2464/04.08.2015г. и за разпореждане на кмета М. до кметът на с.Блажиево да донесе домовата книга и след връщането й е имало дописани 44 нови лица.

2/ корпоративен вот – сочат се сключени съмнителни договори за обществени поръчки с фирми, зависими от Общината; принуждаване на работници от работодатели да сменят адресните си регистрации и да гласуват за кмета М. срещу което са получавали възнаграждения - в тази връзка се сочи лицето Ц.В.; дадени в с.Вуково от М. на Н. В. Д. 1500лв. за купуване на гласове; назначената като и.д.кмет В. К. в с.Слатино е заплашвала гласоподавателите, че ако не гласуват за М. няма да им се извършват технически услуги от общинската администрация и в.и. кмет на с.У. Г. М. е заплашвал Г. К. Т., че няма да му се изпълняват услуги от общината, ако не гласува за М..

Противоречието с материалния закон се свързва със съществени различия в резултатите от гласуването, отразени в протоколите на СИК. Моли се за отмяна на оспореното решение.

            В с.з. и писмена защита жалбоподателят и неговите представители поддържат жалбата, сочейки допълнително нарушения при отчитане на гласовете в СИК № 4,6, 8, 9 и 10 и съществени нарушения при запечатването на чувалите с изборните книжа и материали и при съхраняването им в сградата на общинската администрация. Сочи се, че запечатването на чувалите е извършено в нарушение на т.7 от Решение №2662/18.10.2015г. на ЦИК, т.к. липсват изписани върху лентата на чувалите имената на членовете на СИК и няма номера на секциите върху лентите за СИК с № 6, 8 и 10. Нарушенията във връзка със съхраняването на чувалите се свързват с начина на съхраняване на ключа от стаята, който е запечатан в плик с подписа на общински служители и печат на общината. Претендира се, че пликът не носи подписи на външни лица и може да бъде заменян с нов по всяко време. По отношение на лентите, с които е запечатана стаята се твърди, че същите могат много лесно да се отлепят и в последствие да се залепят на същото място, като на вратата на стаята е имало белези от множество разкъсани ленти, което буди съмнение относно правилното съхраняване на чувалите и достъпа до тях. Твърди се за липса на охрана на помещението. Относно поправките в протоколите на СИК се сочи, че липсата на подписи на всички членове на СИК и липсата на предложения за приемо-предавателни разписки разколебават материалната доказателствена сила на протоколите. Твърди се установен различен резултат от отразения в оспореното решение. Моли се за отмяна на решението и обявяване на избора за недействителен, евентуално за връщане на книжата на ОИК за обявяване на действителните резултати и присъждане на сторените деловодни разноски за вещо лице.

            В с.з. Председателят на ответника ОИК – Б. с административен адрес: гр.Б., област Кюстендил оспорва жалбата като неоснователна, сочейки, че не са събрани доказателства за съществени нарушения, водещи до опорочаване на изборните резултати. Конкретно се сочи спазване на правилата на ЗГР при регистрация на избирателите по постоянен и настоящ адрес, липсата на подадени жалби при провеждане на втория тур от изборите, като за жалбите от първия тур са постановени съответните решения на комисията. По отношение отчитане на подадените гласове се сочи, че новото преброяване не отразява резултат, който може да промени резултата от избора. Моли се за потвърждаване на решението на комисията и за присъждане на разноски за процесуално представителство.

            В с.з. заинтересованата страна К.Г.М. *** намира оспореното решение за правилно и претендира деловодни разноски за вещо лице.

            Кюстендилският административен съд, след запознаване с жалбата, становищата на страните в съдебно заседание и събраните по делото доказателства, обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установена следната фактическа обстановка по делото:

            Предмет на делото е решение №125/01.11.2015г. на ОИК – Б. с което на основание чл.87, ал.1,    т.26 и т.29 и чл.246 от ИК въз основа на получените резултати от протоколите на СИК, ответната ОИК е установила и обявила резултатите от гласуването за кмет на община в избирателен район 10-05, като е обявен за избран за кмет на Община Б., област Кюстендил на II тур К.Г.М., издигнат от ПП “БСП”, получил 997 действителни гласове.

            Решението е взето въз основа на Протокол на ОИК за избиране на кмет на община Б. от 01.11.2015г. /копие на л.30-34 и екземпляр в кориците на делото/. ОИК се състои от председател, зам.председател, секретар и 8 члена, които са подписали протокола без особени мнения и без оспорване действителността на гласовете. В протокола е записано, че няма подадени заявления и жалби в изборния ден и е имало нормална изборна обстановка. В протокола няма отразени поправки. В съдържанието на протокола е записано, че са получени 3200 празни бюлетини за 12 СИК при брой гласоподаватели в избирателните списъци от 2889 души и 30 вписани в допълнителната страница /под чертата/ на списъците, от които са гласували 2056. Вписано е, че извън избирателната кутия са останали 1144бр. бюлетини. Като намерени в избирателната кутия са вписани 2056 бюлетини, от които 95бр. отразяват недействителни гласове и 1961 броя са действителните. Разпределението на действителните гласове е следното: за №1 в бюлетината С.Б.Т. кандидат от “Реформаторски блок” са отчетени 964 действителни гласа и 18 недействителни, а за №8 в бюлетината К.Г.М. кандидат от ПП “БСП” са отчетени 997 действителни гласа и 33 недействителни. Отделно са отчетени 44 бюлетини в графата „празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа и в които не може да се установи еднозначно вота на избирателите”. Данните от протокола на ОИК съответстват на числовите данни на протокола /вж.л.35-36/, на Предложението за протокол и на Предложението за решение на ОИК от “Информационно обслужване”АД /л.150-151/.

Съгласно приложените по делото избирателни списъци за откритите 12 секции в Общината и протоколите на тези СИК от проведения избор /представени в екземплярите, предназначени за общинската администрация/ е видно, че:

1/ гласувалите в част I от списъка за СИК №100500001 в гр.Б. са 408 избиратели, в това число 2-ма вписани в допълнителната страница на списъка /под чертата/. Тези лица са Е. А. М. и М. А. М.. Двамата са подали декларации и удостоверения от кмета на общината по чл.40, ал.1 и 2 от ИК за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден поради явяването им в СИК. Декларациите и удостоверенията са приложени към списъка. Към списъка е приложен списък за допълнително вписване на 3-ма придружители в изборите с попълнени данни по см. на чл.236, ал.2, изр.2 от ИК. Идентификацията на гласувалите лица по списъка е извършена по реда на чл.264, ал.1 и 4 от ИК.

СИК се състои от председател, зам.председател, секретар и 4 члена, положили подписи в протокола на комисията. Съгласно отразеното в протокола, гласувалите лица съответстват на положените подписи в списъка. Получените бюлетини в секцията са 650, от които извън кутията са отчетени 242бр. и намерени в кутията 408бр., от които 3 са недействителни и 405 действителни. Разпределението на гласовете по кандидатски листи е както следва: за жалбоподателя – 181 действителни и за М. – 224 действителни. Недействителните 3бр. бюлетини са включени в графата “празни бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя”. В протокола е записано, че няма спорове относно действителността на бюлетините и че изборите са проведени при нормална обстановка. Данните от протокола се съдържат в издадените от “Информационно обслужване”АД числови данни и приемо-предавателна разписка №1005001004/01.11.2015г., подписана от трима членове на СИК и член на ОИК.

            2/ гласувалите в част I от списъка за СИК №100500002 в гр.Б. са 403 избиратели без вписани лица в допълнителната страница на списъка /под чертата/. Към списъка е приложен списък за допълнително вписване на 1 придружител с попълнени данни по см. на чл.236, ал.2, изр.2 от ИК. Идентификацията на гласувалите лица по списъка е извършена по реда на чл.264, ал.1 и 4 от ИК.

СИК се състои от председател, зам.председател, секретар и 4 члена, положили подписи в протокола на тази СИК. Съгласно отразеното в протокола, гласувалите лица съответстват на положените подписи в списъка. Получените бюлетини в секцията са 660, от които извън кутията са отчетени 257бр. и намерени в кутията 403бр., от които 25 са недействителни и 378 действителни. Разпределението на гласовете по кандидатски листи е както следва: за жалбоподателя – 176 действителни и 8 недействителни и за М. – 202 действителни и 12 недействителни. В графата “празни бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя” са записани 5бр. В протокола е посочено, че изборите в секцията са преминали в нормална обстановка. Данните от протокола се съдържат и издадените от “Информационно обслужване”АД числови данни и приемо-предавателна разписка №1005001014/01.11.2015г., подписана от трима членове на СИК и член на ОИК.

            3/ гласувалите в част I от списъка за СИК №100500003 в с.Слатино са 290 избиратели, в това число 3-ма вписани в допълнителната страница на списъка /под чертата/. Тези избиратели са С. Н. У., Т. И. К. и Н. К. К., които са подали декларации по чл.233 от ИК. Декларациите са приложени към списъка. Към списъка е приложени и списък за допълнително вписване на 1 придружител с попълнени данни по см. на чл.236, ал.2, изр.2 от ИК. Идентификацията на гласувалите лица по списъка е извършена по реда на чл.264, ал.1 и 4 от ИК.

СИК се състои от председател, зам.председател, секретар и 4 члена, положили подписи в протокола на тази СИК. Съгласно отразеното в протокола, гласувалите лица съответстват на положените подписи в списъка. Получените бюлетини в секцията са 500, от които извън кутията са отчетени 210бр. и намерени в кутията 290бр., от които 9 са недействителни и 281 действителни. Разпределението на гласовете по кандидатски листи е както следва: за жалбоподателя – 168 действителни и за М. – 113 действителни. В протокола е посочено, че изборите в секцията са преминали в нормална обстановка без подадени жалби и спорове за действителността или недействителността на гласовете. Данните от протокола се съдържат и в издадените от “Информационно обслужване”АД числови данни и приемо-предавателна разписка №1005001009/01.11.2015г., подписана от трима членове на СИК и член на ОИК.

4/ гласувалите в част I от списъка за СИК №100500004 в с.У. са 277 избиратели, в това число 2-ма вписани в допълнителната страница на списъка /под чертата/. Тези избиратели са С. Е. С. и С. С. Ш., които са подали декларации по чл.233 от ИК. Декларациите са приложени към списъка. Към списъка е приложен и списък за допълнително вписване на придружители в изборите на 10 лица с попълнени данни по см. на чл.236, ал.2, изр.2 от ИК. Идентификацията на гласувалите лица по списъка е извършена по реда на чл.264, ал.1 и 4 от ИК.

СИК се състои от председател, зам.председател, секретар и 4 члена, положили подписи в протокола на тази СИК. Съгласно отразеното в протокола, гласувалите лица съответстват на положените подписи в списъка. Получените бюлетини в секцията са 360, от които извън кутията са отчетени 83бр. и намерени в кутията 277бр., от които 14 са недействителни и 263 действителни. Разпределението на гласовете по кандидатски листи е както следва: за жалбоподателя – 132 действителни и 2 недействителни и за М. – 131 действителни. В графата “празни бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, като и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя” са отразени 12бр. В протокола е посочено, че изборите в секцията са преминали в нормална обстановка без подадени жалби и спорове за действителността или недействителността на гласовете. Данните от протокола се съдържат и в издадените от “Информационно обслужване”АД числови данни и приемо-предавателна разписка №1005001015/01.11.2015г., подписана от трима членове на СИК и член на ОИК.

5/ гласувалите в част I от списъка за СИК №100500005 в с.Блажиево са 339 избиратели, в това число 1 вписан в допълнителната страница на списъка /под чертата/. Този избирател е София К. Б., която е подала декларация по чл.233 от ИК. Декларацията е приложена към списъка. Към списъка са приложени и списъци за допълнително вписване на придружители в изборите на 19 лица с попълнени данни по см. на чл.236, ал.2, изр.2 от ИК. Идентификацията на гласувалите лица по списъка е извършена по реда на чл.264, ал.1 и 4 от ИК.

СИК се състои от председател, зам.председател, секретар и 4 члена, положили подписи в протокола на тази СИК. Съгласно отразеното в протокола, гласувалите лица съответстват на положените подписи в списъка. Получените бюлетини в секцията са 500, от които извън кутията са отчетени 161бр. и намерени в кутията 339бр., от които 38 са недействителни и 301 действителни. Разпределението на гласовете по кандидатски листи е както следва: за жалбоподателя – 175 действителни и 6 недействителни и за М. - 126 действителни и 20 недействителни. В графата “празни бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, като и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя” са отразени 12бр. В протокола е посочено, че изборите в секцията са преминали в нормална обстановка без подадени жалби и спорове за действителността или недействителността на гласовете. Данните от протокола се съдържат и в издадените от “Информационно обслужване”АД числови данни и приемо-предавателна разписка №1005001018/01.11.2015г., подписана от трима членове на СИК и член на ОИК.

6/ гласувалите в част I от списъка за СИК №100500006 в с.Сопово са 38 избиратели, в това число 4-ма, вписани в допълнителната страница на списъка /под чертата/. Тези избиратели са Ц. Й. И., Т. С. П., П. А. Н. и М. Я. К., които са подали декларации по чл.233 от ИК. Декларациите са приложени към списъка. Към списъка е приложен и списък за допълнително вписване на придружители в изборите на 1 лице с попълнени данни по см. на чл.236, ал.2, изр.2 от ИК. Идентификацията на гласувалите лица по списъка е извършена по реда на чл.264, ал.1 и 4 от ИК.

СИК се състои от председател, зам.председател, секретар и 4 члена, положили подписи в протокола на тази СИК. Съгласно отразеното в протокола, гласувалите лица съответстват на положените подписи в списъка. Получените бюлетини в секцията са 50, от които извън кутията са отчетени 12бр. и намерени в кутията 38бр., от които 1 е недействителна и 37 действителни. Разпределението на гласовете по кандидатски листи е както следва: за жалбоподателя – 13 действителни и 1 недействителен и за М. - 24 действителни. Данните от протокола се съдържат и в издадените от “Информационно обслужване”АД числови данни и приемо-предавателна разписка №1005001011/01.11.2015г., подписана от трима членове на СИК и член на ОИК.

7/ гласувалите в част I от списъка за СИК №100500007 в с.Висока Могила и с.Циклово са 53 избиратели, в това число 3-ма вписани в допълнителната страница на списъка /под чертата/. Тези избиратели са Л. В.а М., Д. А. М. и П. Д. Л., които са подали декларации по чл.233 от ИК. Декларациите са приложени към списъка. Идентификацията на гласувалите лица по списъка е извършена по реда на чл.264, ал.1 и 4 от ИК.

СИК се състои от председател, зам.председател, секретар и 4 члена, положили подписи в протокола на тази СИК. Съгласно отразеното в протокола, гласувалите лица съответстват на положените подписи в списъка. Получените бюлетини в секцията са 100, от които извън кутията са отчетени 47бр. и намерени в кутията 53бр., от които няма недействителни. Разпределението на гласовете по кандидатски листи е както следва: за жалбоподателя – 27 действителни и за М. - 26 действителни. В протокола е посочено, че изборите в секцията са преминали в нормална обстановка без подадени жалби и спорове за действителността или недействителността на гласовете. Данните от протокола се съдържат и в издадените от “Информационно обслужване”АД числови данни и приемо-предавателна разписка №1005001007/01.11.2015г., подписана от трима членове на СИК и член на ОИК.

8/ гласувалите в част I от списъка за СИК №100500008 в с.Вуково са 62 избиратели, в това число 4-ма вписани в допълнителната страница на списъка /под чертата/. Тези избиратели са М. В. З., С. Г.ева Ц., В. В. Р. и К. Н. Ш., които са подали декларации по чл.233 от ИК. Декларациите са приложени към списъка. Идентификацията на гласувалите лица по списъка е извършена по реда на чл.264, ал.1 и 4 от ИК.

СИК се състои от председател, зам.председател, секретар и 4 члена, положили подписи в протокола на тази СИК. Съгласно отразеното в протокола, гласувалите лица съответстват на положените подписи в списъка. Получените бюлетини в секцията са 80, от които извън кутията са отчетени 18бр. и намерени в кутията 62бр., от които 1 е недействителна и 61 действителни. Разпределението на гласовете по кандидатски листи е както следва: за жалбоподателя - 16 действителни и за М. - 45 действителни. В протокола е посочено, че изборите в секцията са преминали в нормална обстановка без подадени жалби и спорове за действителността или недействителността на гласовете. Данните от протокола се съдържат и в издадените от “Информационно обслужване”АД числови данни и приемо-предавателна разписка №1005001012/01.11.2015г., подписана от трима членове на СИК и член на ОИК.

9/ гласувалите в част I от списъка за СИК №100500009 в с.Доброво са 53 избиратели без вписани в допълнителната страница на списъка /под чертата/. Идентификацията на гласувалите лица по списъка е извършена по реда на чл.264, ал.1 и 4 от ИК.

СИК се състои от председател, зам.председател, секретар и 4 члена, положили подписи в протокола на тази СИК. Съгласно отразеното в протокола, гласувалите лица съответстват на положените подписи в списъка. Получените бюлетини в секцията са 100, от които извън кутията са отчетени 47бр. и намерени в кутията 53бр., от които 2 са недействителни и 51 действителни. Разпределението на гласовете по кандидатски листи е както следва: за жалбоподателя – 16 действителни и за М. 35 действителни и 1 недействителен. В графата “празни бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя” е отчетена 1 бюлетина. В протокола е посочено, че изборите в секцията са преминали в нормална обстановка без подадени жалби и спорове за действителността или недействителността на гласовете. Данните от протокола се съдържат и в издадените от “Информационно обслужване”АД числови данни и приемо-предавателна разписка №1005001003/01.11.2015г., подписана от трима членове на СИК и член на ОИК.

10/ гласувалите в част I от списъка за СИК №100500010 в с.Скрино са 68 избиратели с вписани в допълнителната страница на списъка /под чертата/ 4-ма избиратели. Това са лицата М. П. Ц., Д. А. М., Р. С. З. и Й. Г. П., подали декларации по чл.233 от ИК. Декларациите са приложени към избирателния списък. Идентификацията на гласувалите лица по списъка е извършена по реда на чл.264, ал.1 и 4 от ИК.

СИК се състои от председател, зам.председател, секретар и 4 члена, положили подписи в протокола на тази СИК. Съгласно отразеното в протокола, гласувалите лица съответстват на положените подписи в списъка. Получените бюлетини в секцията са 100, от които извън кутията са отчетени 32бр. и намерени в кутията 68бр., от които няма недействителни. Разпределението на гласовете по кандидатски листи е както следва: за жалбоподателя – 32 действителни и за М. – 36 действителни. В протокола е посочено, че изборите в секцията са преминали в нормална обстановка без подадени жалби и спорове за действителността или недействителността на гласовете. Данните от протокола се съдържат и в издадените от “Информационно обслужване”АД числови данни и приемо-предавателна разписка №1005001008/01.11.2015г., подписана от трима членове на СИК и член на ОИК.

11/ гласувалите в част I от списъка за СИК №100500011 в с.Бадино и с.Каменик са 35 избиратели с вписани в допълнителната страница на списъка /под чертата/ 7-ма избиратели. Това са лицата К. В. К.,  К. В. М., В. С. Ц., Й. И.П., Н. С. Н., Е. С.Г. и Д. В.а Г.. К. е подал декларация по чл.40, ал.1 и 2 от ИК с удостоверение към нея, а останалите лица са подали декларации по чл.233 от ИК. Декларациите и удостоверението са приложени към избирателния списък. Идентификацията на гласувалите лица по списъка е извършена по реда на чл.264, ал.1 и 4 от ИК.

СИК се състои от председател, зам.председател, секретар и 4 члена, положили подписи в протокола на тази СИК. Съгласно отразеното в протокола, гласувалите лица съответстват на положените подписи в списъка. Получените бюлетини в секцията са 60, от които извън кутията са отчетени 25бр. и намерени в кутията 35бр., от които 2 са недействителни и 33 действителни. Разпределението на гласовете по кандидатски листи е както следва: за жалбоподателя – 11 действителни и за М. - 22 действителни. В протокола е посочено, че изборите в секцията са преминали без подадени жалби и спорове за действителността или недействителността на гласовете. Данните от протокола се съдържат и в издадените от “Информационно обслужване”АД числови данни и приемо-предавателна разписка №1005001005/01.11.2015г., подписана от трима членове на СИК и член на ОИК.

12/ гласувалите в част I от списъка за СИК №100500012 /за гласуване с подвижна избирателна кутия/ са 30 избиратели  Идентификацията на гласувалите лица по списъка е извършена по реда на чл.264, ал.1 и 4 от ИК.

СИК се състои от председател, зам.председател, секретар и 2 члена, положили подписи в протокола на тази СИК. Съгласно отразеното в протокола, гласувалите лица съответстват на положените подписи в списъка. Получените бюлетини в секцията са 40, от които извън кутията са отчетени 10бр. и намерени в кутията 30бр., от които няма недействителни. Разпределението на гласовете по кандидатски листи е както следва: за жалбоподателя – 17 действителни и за М. – 13 действителни. В протокола е посочено, че изборите в секцията са преминали в нормална обстановка без подадени жалби и спорове за действителността или недействителността на гласовете. Данните от протокола се съдържат и в издадените от “Информационно обслужване”АД числови данни и приемо-предавателна разписка №1005001001/01.11.2015г., подписана от трима членове на СИК и член на ОИК.

            Съгласно писмо вх.№3713/23.11.2015г. по описа на съда от директора на “Информационно обслужване”АД, клон Кюстендил няма издадени предложения за разписки в проведения II тур на изборите /вж. л.174/.

            В първият тур на изборите за кмет на Общината, провел се на 25.10.2015г. са постъпили 4бр. жалби с твърдения за нарушения в изборния ден /водене на хора за гласуване, недопускане до гласуване на избиратели с придружители и гласуване на хора извън избирателните секции/, по които след проверки на място ОИК е постановила решения с №105-108 от 25.10.2015г. С решенията жалбите са отхвърлени като неоснователни. С решение №2866-МИ/31.01.2015г. на ЦИК е оставена без уважение жалбата на Т. срещу решение №105. Решението на ЦИК е влязло в законна сила на 11.11.2015г., видно от определение №11982/11.11.2015г. на ВАС по адм.д.№12727/2015г. /вж. л.326-328/. Няма доказателства за подадени жалби при гласуването на втория тур от изборите.

В протокол вх.№2464/04.08.2015г. е обективирана проверка на комисията по чл.99б от ЗГР за спазване изискванията на чл.92 и чл.99а от ЗГР по отношение извършените адресни регистрации или промяна на адреси в Община Б. в периода 01.07.2014г.-30.04.2015г. Установено е нарушение на един адрес в с.Б., ул.”***” №85, за който е получено писмо-предложение от Районна прокуратура – Дупница, като е предложено на кмета на Общината да издаде заповед за дерегистрация на живущите лица. По отношение на останалите адреси на територията на общината комисията не е установила нарушения.

Със заповед №РД-07-273/25.11.2011г. кметът на Община Б. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във вр. с чл.92, ал.1 от ЗГР е определил длъжностни лица, които да извършват адресна регистрация при заявяване от лицата, като за гр.Б. това е св.Н. А. С., а за с.Блажиево и с.Каменик е определен кмета св.П.Д.С.. В останалите кметства определените лица са съответните кметове и кметски наместници. Със заповед №РД-07-274/25.11.2011г. кметът на общината на основание чл.44, ал.1, т.14 и ал.2 от ЗМСМА във вр. с чл.35, ал.3 от ЗГР е определил горните лица и за длъжностни лица по гражданско състояние от 27.09.2011г. с функции по съставяне на актове за гражданско състояние, извършване на вписвания в регистрите по гражданско състояние и личните регистрационни картони на лицата с постоянен адрес на територията на съответното кметство /населено място/. Въз основа на разрешен със заповед №РД-01-07-297/27.11.2014г. от кмета на общината платен годишен отпуск на св.С. на основание заповед №РД-01-05-351/16.12.2014г. на кмета през периода 18.12.2014г.-20.01.2015г. функциите на длъжностно лице по гражданско състояние  за с.Блажиево и с.Кеменик е изпълнявала св.С.. През този период на 23.12.2014г. св.С. е съставила акт за смърт на едно лице /вж. л.240/. Съгласно показанията й през периода на заместване е извършвала и адресна регистрация на заявители въз основа на документи за собственост, адресни карти и декларации по чл.92, ал.3 от ЗГР, подписани лично от заявителите. През този период свидетелката е извършила около 30-40 адресни регистрации. Свидетелката сочи, че регистрациите се извършват във всяко кметство, като се водят два регистъра – по настоящ и постоянен адрес, които всяка година започват от №1 и се приключват в края на годината. Св.С. потвърждава казаното от св.С., допълвайки, че подадените от заявителите документи се изпращат в служба “ГРАО” в Община Б.. Същият обяснява, че лично е отразил още 60 регистрации след връщането му от отпуск, поради което общо регистрациите през периода след 18.12.2014г. са 100 броя. Свидетелят познава само част от регистрираните лица, съгласно изявленията му на л.256-гръб и л.257 от делото. Извлечения от регистрите за настоящ адрес *** за цялата  2014г. и през периода 01.01.2015г.-28.04.2015г. са приложени на л.279-297. През 2014г. са регистрирани 42 лица а през 2015г. - 103 лица. В контекста на събраните писмени доказателствени средства показанията на св.С. и С. съдът намира за обективни и достоверни. Същите не са оспорени от страните по делото.

            Св.В. обяснява, че нито фирма “Геотехмин”ООД, чиито управител е, нито включените в нея 25 фирми развиват дейност на територията на Община Б.. Някои от фирмите са с наети офиси в общината, но са изпълнители по договори за обществени поръчки с АПИ и МРРБ във връзка с изграждането на автомагистрала “Струма 1, 2 и 3”. Не му е известно във връзка с проведените избори за кмет на общината някой да е указвал на директорите и ръководството на фирмите как да гласуват. Свидетелят сочи, че фирмите не са изпълнявали обществени поръчки по договори с общината. Показанията на свидетеля съдът намира за обективни и достоверни, т.к. са вътрешно логични, последователни и не в противоречие със събраните писмени доказателствени средства. Показанията не се оспорват от страните по делото.

            Св.Г. сочи, че е член на СИК №4 в провелият се II тур от изборите за кмет на общината. Същата обяснява, че е узнала от друг член на СИК, че след попълване на 2бр. бюлетини от братята Г. и Д. Т.а върху гърба на бюлетините по нареждане на И. С.  членът Е.ия Л. не е сложила втория печат върху бюлетините, като сред членовете на СИК се е знаело, че двамата гласоподаватели са привърженици на жалбоподателя Т.. Свидетелката сочи и че само двама члена на СИК са занесли протокола от избора в ОИК в общината и че не е провеждано обучение на членовете на СИК. Св.Т. изразява становище, че на неговата бюлетина е сложен само един печат от СИК. Показанията на св. Г. в частта за броя членове на СИК, отнесли протокола на ОИК се опровергават от приложените като писмени доказателствени средства Протокол за предаване и приемане на изборни книжа за СИК №4 от 01.11.2015г. /вж. л.267-268/, в съдържанието на който фигурират подписите на 3-ма члена на СИК и фишовете за заплати на членовете С. Е. С., С. С. Ш. и А. С. Ц. с начислени по 20лв. допълнително възнаграждение за представяне на протокола на СИК и другите изборни книжа и материали в ОИК в изпълнение на т.2.3 от решение №1546-МИ/НР от 27.08.2015г. на ЦИК /вж. л.273-276/. Показанията на св.Г. в частта относно липсата на проведено обучение на СИК се опровергават от приложена извадка от сайта на ОИК – Б. на л.304 от делото, в която на 19.10.2015г. е публикувано съобщение за предстоящо обучение на членовете на СИК на 21.10.2015г. от 14.00 часа в залата на НЧ “Лоза” – гр.Б.. В останалата част показанията на свидетелката съдът намира за достоверни с оглед данните от експертизата по делото за намерени в СИК №4 2бр. бюлетини с един печат на СИК с дадени гласове за жалбоподателя Т..

            Съгласно заповед №РД-01-05-308/23.10.2015г. на в.и.д.кмет на Община Б. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във вр. с чл.445, ал.7 и ал.8 от ИК във вр. с решение №2613-МИ/НР от 15.10.2015г. на ЦИК е определена комисия в състав служители от общинската администрация за получаване за съхранение на торбите, бюлетините, екземпляра от протокола предназначен за общинската администрация и останалите книжа и материали до следващите местни избори. В заповедта е посочено, че документите следва да се внесат за съхранение в стая №6 на II етаж в сградата на общинската администрация /вж. л.269/.

            С протоколни определения от 01.12.2015г. и 04.12.2015г. на основание чл.193, ал.1 от ГПК по препращане от чл.144 от АПК съдът е открил производство по оспорване достоверността на протоколите на СИК в секции с № 4, 6, 8, 9 и 10, като е указал на жалбоподателя, че негова е тежестта за доказване на твърдяната неистинност на протоколите в качеството им на официални писмени документи. В тази връзка съдът е уважил искането на оспорващия като е назначил и приел съдебно-математическа експертиза, изготвена от вещо лице М.К.В. със задача преброяване броя на действителните и недействителни гласове за двамата кандидати в проведения избор в посочените по-горе секции.

            Съгласно отразеното в експертизата, бюлетините и останалите изборни книжа се съхраняват в посочената по-горе стая №6 на втория етаж в сградата на общинската администрация на община Б.. В стаята се съхраняват и книжата от I-вия тур на изборите и от изборите за общински съветници. Вещото лице е установило целостта на чувалите с книжата, които са били завързани и подпечатани с ленти. В съдебно заседание вещото лице допълва, че на всички 5 торби на лепенките върху връзките на чувалите е имало подписи на членове на СИК без техните имена, но само върху лепенките на СИК 4 и 9 е имало печат на СИК. Във връзка с начина на отбелязване на вота на избирателите вещото лице сочи, че отбелязванията върху бюлетините са били със знаците “V” или “Х” със син химикал. Преди отварянето помещението е било запечатано с лепенки. Пред него не е имало пост или охрана. До помещението се стига през дървена и метална врата. Ключът от металната врата се съхранява в касата на секретната секция на общината. В това съдебно заседание М. обяснява, че няма достъп до секретната секция, т.к. допускът му за работа със секретни документи е изтекъл преди повече от 6 месеца и не е подновяван. Според М. охраната на помещението се осъществява от денонощни дежурни от полицейския участък, отговарящи за охраната на цялото имущество в общинската сграда. Съмненията за ненамеса в изборните книжа по време на тяхното съхранение жалбоподателят е обективирал в искане до председателя на ОИК вх.№4958/04.12.2015г., на което е последвал отговор, че охраната на помещението е в отговорност на общинската администрация /вж. л.322-323/.

            От съдържанието на експертизата е видно, че:

            1/ за СИК №4 жалбоподателят има 132 действителни гласа, колкото са в протокола на СИК, а М. – 130 действителни гласа, т.е. с 1 по-малко от отчетените в протокола. Бюлетината, отразяваща недействителния глас е приложена на л.23-24 от експертизата или л.354 от делото. Същата е с положени на гърба три печата на секцията. Открити са и 2бр. бюлетини с вот за жалбоподателя с положен един печат на СИК. За тези бюлетини и останалите 9бр. празни без вот, 3бр. с вот и за двамата кандидати и една бюлетина задраскана  изцяло в полето на наименованието на партиите и без отразен вот, страните не спорят, че са недействителни и тази недействителност правилно е отразена в протокола на СИК /вж. л.348-353/.

            2/ за СИК №6 преброените действителни гласове съвпадат с отразените такива в протокола, т.е. за жалбоподателя 13 гласа и за М. – 24 гласа. Отразената в протокола 1 недействителна бюлетина съдържа вот за жалбоподателя. Същата е приложена в копие на л.32 от заключението или л.362 от делото. Вещото лице сочи, че при ксерокопирането на бюлетината, двете й страни са копирани на една страница и страните не са оспорили този вид на копието. Знакът, с който е гласувано наподобява “Х”, но с двойна черта от горе и излиза от квадратчето на Т. без да навлиза в квадратчето на другия кандидат.

            3/ за СИК №8 преброените действителни гласове съвпадат с отразените такива в протокола, т.е. за жалбоподателя 16 гласа и за М. – 45 гласа. Отразената в протокола 1 недействителна бюлетина е за жалбоподателя. Същата е оспорена от неговите представители. Копието се намира на л.40-41 от експертизата или л.370 от делото. В квадратчето на кандидата има плътни задрасквания без ясен знак “Х” или “V”, излизащи от квадратчето без да навлизат в квадратчето на М..

            4/ за СИК №9 преброените действителни гласове съвпадат с отразените такива в протокола, т.е. за жалбоподателя 16 гласа и за М. – 35 гласа. Недействителността на отразените в протокола 2бр. бюлетини не е оспорена от страните. Същите са приложени на л.49 и л.51 от експертизата или л.378-379 от делото. В първата бюлетина гласът за М. е даден с една отвесна линия и думата “да”, а във втората има гласове за двамата кандидати със знака “Х”.

            5/ за СИК №10 са преброени с 1 по-малко гласове и за двамата кандидати в сравнение с протокола, т.е. 31 гласа за жалбоподателя и 35 гласа за М.. Оспорените 2бр. бюлетини са приложени на л.60-62 от експертизата или л.387-388 от делото. Бюлетината на л.387 от делото съдържа вот със знака “Х” за жалбоподателя  в съответното квадратче и има отпечатък от печата на СИК върху полето с кандидата М.. Бюлетината на л.388 от делото съдържа вот със знака “Х” за М., който излиза от квадратчето на кандидата, но не засяга квадратчето на други кандидат.

            Експертизата на вещото лице и обясненията му в съдебно заседание съдът намира за обективни и достоверни, т.к. съответстват на приложения към експертизата доказателствен материал и на останалите доказателства по делото. Страните не оспорват същото.

            Във връзка с вида на печатите на изборните секции при провеждане на II-рия тур от изборите се представя решение №2862-МИ/30.10.2015г. на ЦИК, съгласно което печатите на СИК от първия тур се изваждат от пликовете и на произволен принцип се раздават на СИК, които ги маркират повторно и попълват протокола за маркиране на печата, а при недостиг се произвеждат нови печати /вж. л.324-325/.

            Горната фактическа обстановка се установява и доказва от посочените доказателства.

С оглед на така установената фактическа обстановка жалбата е допустима. Изхожда от легитимиран от закона правен субект по см. на чл.459, ал.1 от ИК. Жалбоподателят е регистриран за участие в произведения избор за кмет на Община Б.. Жалбата е подадена в законовия срок пред компетентния за разглеждането й съд във вр. с общите правила за родова и местна подсъдност по чл.132, ал.1 и чл.133, ал.1 от АПК.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна. Съображенията за това са следните:

Оспореното решение на ОИК - Б. по правен характер представлява индивидуален административен акт по см. на чл.21, ал.1 от АПК. Предметът на съдебна проверка на решението по чл.168 от АПК задължава съдът да провери законосъобразността на акта на всички основания по чл.146 от АПК.

Решението е издадено от компетентен орган. По см. на чл.87, ал.1, т.26 по препращане от чл.398 от ИК, в правомощието на ОИК е установяването и обявяването на резултатите от гласуването в изборния район. Това правомощие е конкретизирано в чл.452, ал.6 във вр. с ал.2 от ИК, съгласно който ОИК обявява резултатите от гласуването за кмет на втория тур от изборите. Страните не спорят относно компетентността.

Спазена е установената в чл.459, ал.1 от ИК форма на акта на ОИК. Решението съответства на одобрената от ЦИК писмена форма, представляваща Приложение №86-МИ към Решение на ЦИК с №1512-МИ/04.08.2015г. относно: утвърждаване образци на изборните книжа за произвеждане на избори за общински съветници и кметове, приложимо съгласно решение на ЦИК с №1541-МИ/25.08.2015г. относно: приложимите решения на ЦИК при произвеждане на общите избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015г. Съгласно чл.6, ал.1 от ИК образците на изборните книжа за всеки вид избор се утвърждават от ЦИК. Решението е неразделна част от протокола на ОИК, представляващ Приложение №84-МИ-х-К от посочените решения на ЦИК. Решенията на ЦИК са общодостъпни на Интернет страницата на ЦИК www.cik.bg. Оспореното  решение е подписано от всички членове на колективния административен орган.

Не са налице нарушения на административнопроизводствените правила при издаване на решението.

По делото няма спор относно формирането на всички 12 СИК в избирателния район. ОИК е в състава по чл.76, ал.1 и ал.4, т.1 от ИК. По делото няма възражения за несъвместимост на членовете на ОИК по чл.81 от ИК. Оспореното решение на ОИК е взето при наличен кворум и мнозинство по см. на чл.85, ал.3 и ал.4 от ИК и е подписано от членовете на колективния орган по см. на чл.451, ал.1 от ИК. Съставите на СИК са формирани по реда на чл.92, ал.1, ал.4, т.1 и ал.5 от ИК. По делото няма възражения за несъвместимост на членовете на СИК по см. на чл.96 от ИК. За резултатите от работата при произвеждането на изборите за кмет на общината всички СИК са изготвили протоколи, подписани от членовете на комисиите съгласно чл.441, ал.1 от ИК. Въз основа на данните от протоколите на СИК ответната ОИК е отчела резултатите от гласуването в изборния район и е съставила протокола от избора, изпълнявайки нормата на чл.447 от ИК. Резултатът от произведения избор е формиран въз основа на проведено гласуване на включените в избирателните списъци гласоподаватели. Списъците са съставени от компетентния орган по чл.23, ал.1 от ИК по реда на чл.24, ал.1 и ал.2, чл.25, ал.2, 3 и 5 и чл.36, ал.1 и 2 от ИК. По делото няма данни за подадени заявления за отстраняване на непълноти и грешки по чл.43 от ИК и за обжалвания по чл.45 от ИК. Вписването в списъците на данните на гласувалите лица покрива нормативните изисквания за надлежна идентификация по чл.264, ал.1 от ИК. Гласуването е извършено с обща хартиена бюлетина по утвърден образец, за което обстоятелство страните не спорят. Липсват доказателства за нарушаване изискванията за вида на бюлетината по чл.208, ал.2 от ИК. Страните не спорят и че участващите в избора политически партии и техните кандидати са регистрирани в ОИК.

Неоснователни са възраженията за нарушения в адресната регистрация на гласоподавателите. Недоказано е твърдението, че през целия изборен ден на 01.11.2015г. са гласували лица, които не живеят на територията на Община Б. и че има невалидни адресни регистрации.

Избирателните списъци се съставят по постоянен адрес съгласно чл.24, ал.2 от ИК, като чл.36, ал.1 и ал.2 от ИК дава възможност за вписване по настоящ адрес. Начинът на идентифициране на избирателите в избирателните списъци сочи за реално упражнен вот в изборния ден. Гласувалите избирателите, дописани в част I списъците под чертата са упражнили вота в хипотезите на чл.233 и чл.40, ал.1 и 2 от ИК - това са лица, заети в провеждането на изборите като членове на СИК, респ. лица, изключени от списъка на заличените лица в изборния ден. Тези избиратели са представили изискващите се по ИК саморъчно попълнени и подписани декларации и издадени удостоверения от кмета на общината. По делото няма доказателства, че в процеса на изготвяне на избирателните списъци е допуснато неправилно вписване на избиратели по постоянен и настоящ адрес на територията на общината. Съгласно дефиницията за активно избирателно право по чл.396, ал.1 от ИК право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден, но не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода  и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място. Легалната дефиниция за “живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място” дава нормата на §1, т.4 от ДР на ИК. Под термина “живял” български гражданин законът има предвид гражданин с адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на общината; гражданин с постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България или гражданин на друга държава-членка на ЕС с адрес на пребиваване на територията на общината към дата 6 месеца преди датата на провеждане на изборите. Приложените по делото избирателни списъци съдържат вписани български граждани по постоянен или настоящ адрес на територията на общината, които записвания покриват изискването на чл.396, ал.1 във вр. с §1, т.4, б.”а” и б.“б” ИК за валидно упражнено избирателно право. По делото няма събрани доказателства, че гласувалите избиратели не са вписани по реда на чл.92-99а от ЗГР по постоянен или настоящ адрес в населените места на територията на общината. Изводът от горното е, че ИК дефинира живеенето на избирателя в определено населено място с неговата регистрация по постоянен или настоящ адрес, а не с фактическото живеене на адреса. Казано по друг начин, след като лицето има адресна регистрация по настоящ адрес се приема, че то живее на този адрес. Твърденията на жалбоподателя за обратното не почиват на правилното приложение на ИК. Поради изложеното, въпросът дали адресно регистрираните лица са познати на кметските наместници в отделните населени места се явява неотносим по спора. Щом лицата са адресно регистрирани в съответните населени места същите могат валидно да упражнят избирателното си право. Наличието на надлежна регистрация на гласувалите лица в община Б. и с.Блажиево се потвърждава от достоверните показания на св.С. и св.С. и приложените копия на регистри за настоящ адрес ***.

По делото не е доказано твърдението за заставяни местни хора да регистрират техни роднини, живеещи извън общината. В показанията си св.С. сочи, че лицата, подали документи за адресна регистрация собственоръчно са подписвали документите без съмнения за упражнен натиск. Сочените за невалидни адресни регистрации по протокол №2464/04.08.2015г. са надлежно констатирани от комисията по чл.99б от ЗГР. Тази комисия е проверила адресните регистрации на всичките лица в общината към 30.04.2015г. /т.е. в изискуемия се 6-месечен срок преди изборите/ и не е установила други нередовности в регистрациите. Вписванията в регистрите по настоящ адрес *** са извършени както от кмета на селото, така и от св.С., надлежно оправомощена от кмета на Общината в периода на отсъствие на кмета на селото. Събраните по делото доказателства не установяват вписвания в регистрите в нарушение на правилата на ЗГР.

Неоснователно е възражението за т.нар.”корпоративен” вот. Наличието на сключени договори за обществени поръчки между общината и определени фирми не влияе пряко върху вота на избирателите, който е таен по см. на чл.3, ал.1 от ИК. По делото липсват доказателства за принуждаване на работници от работодатели да сменят адресните си регистрации и да гласуват за кмета М. срещу възнаграждения. Не се доказаха и твърденията за дадени от М. на Н. В. Д. 1500лв. за купуване на гласове, за заплашване от  и.д. кмет на с.Слатино В. К. на гласоподавателите, че ако не гласуват за М. няма да им се извършват технически услуги от общинската администрация и за заплашване от в.и. кмет на с.У. Г. М. спрямо Г. К. Т., че няма да му се изпълняват услуги от общината, ако не гласува за М..

Неоснователни са твърденията и за съществени нарушения при запечатването на чувалите с изборните книжа и материали и при съхраняването им в сградата на общинската администрация. Нормата на чл.443 от ИК сочи, че след преброяването на гласовете изборните книжа и материали /включително бюлетините/ се опаковат и запечатват с хартиена лента, която се подпечатва с печата на комисията и се подписва от членове на комисията. Съгласно л.445, ал.7 и 8 от ИК изборните книжа се предават от членовете на СИК по чл.444, ал.1 /3-ма души/ в общинската администрация на комисия в състав, определен със заповед на кмета на общината. Съставът на тази комисия включва длъжностни лица от общинската администрация. Книжата се съхраняват до следващите избори, като помещенията в които се намират книжата се определят от кмета на общината и се запечатват с хартиени ленти, подпечатани с печат с уникален знак и подписани от членовете на комисията.  Образецът на печата, съхраняването на бюлетините, протоколите за общинската администрация и другите книжа и достъпът до помещенията се определят с решение на ЦИК. Това решение е №2662-МИ/НР от 18.10.2015г. на ЦИК. В Раздел А, т.I.7 от решението е посочено, че торбата с изборните книжа и материали от изборите  се завързва, около възела се залепва хартиена лента с пълния 9-цифров номер на секцията, върху която всички членове на СИК изписват името и фамилията си и се подписват.  Върху торбата се залепва хартиен етикет с надпис за проведените избори с датата и пълният номер на секцията.  В раздел В, т.27 от решението е посочено, че торбите се съхраняват в охраняеми помещения, определени със заповед на кмета на общината в сградата на общинската администрация, а в т.30 е посочено, че достъпът до помещенията се осъществява в присъствие на длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на кмета. Съгласно Раздел Г, т.36 при произвеждане на втори тур на избор за кмет на община се прилагат разпоредбите на предходните точки от решението на ЦИК като съгласно т.36.3 изборните книжа и материали от втория тур се поставят в определеното преди първия тур помещение, като на основание т.36.4 след поставяне на пликовете и торбите с изборните книжа и материали в помещението, комисията по чл.445, ал.7 от ИК предава печата и ключа на кмета на общината с приемо-предавателен протокол. Посочените нормативни правила и правилата от решението на ЦИК са спазени частично при провеждане на втория тур от изборите за кмет на Община Б.. Нарушения се откриват относно начинът на надписване на торбите с бюлетините от избора по т.7 от решението на ЦИК, т.к. върху торбите на СИК № 4, 6, 8, 9 и 10 липсват имената и фамилиите на всички членове на СИК и върху торбите на СИК №6, 8 и 10 липсват номерата на секциите. Посочените нарушения обаче не са съществени. От една страна нарушенията са допуснати след като вече изборният резултат е отчетен и отразен в протоколите на СИК. От друга страна повторното броене на бюлетините и действителността на гласовете в приетата експертиза по делото не отразява резултати, водещи до съмнения относно изменение на резултата от гласуването в следствие на начина на опаковане и съхранение на изборните книжа. Различието в гласовете при броенето от вещото лице е частично по отношение на 3 секции от общо преброените 5 и то по отношение действителността само на 5 гласа, които се включват в общия брой отчетени в протоколите на СИК действителни гласове. Следователно, нарушенията са резултат от небрежност при изпълнение на нормативните правила за начина на опаковане на изборните книжа и не отразяват намерение за манипулиране на вота след приключване на избора. По делото липсват доказателства за нарушаване целостта на чувалите преди преброяване на бюлетините за нуждите на експертизата по делото. Следва да се има предвид изпълнението на решението на ЦИК относно начинът на завързване на торбите с възел и залепени хартиени ленти с подписи на членове на СИК, които членове имат различна партийна принадлежност, предварителната определеност на помещението и ограниченият достъп до помещението до конкретно посочени в заповедта на кмета длъжностни лица. Налице е ограничаване на достъпа до ключа от помещението, съхраняван в касата на общината. Неоснователно е възражението за възможна манипулация на книжата във връзка с твърдението, че пликът с ключа не носи подписи на външни лица и може да бъде заменян с нов по всяко време. ИК и решението на ЦИК не въвеждат изискване за оформяне на плика с подписи на външни лица, т.к. правилата възлагат съхраняването на изборните книжа в отговорност на общинската администрацията. Вярно е, че лентите, с които е запечатано помещението с изборните книжа, могат лесно да се отлепят и в последствие да се залепят на същото място, като на вратата на стаята е имало белези от множество разкъсани ленти, но тази фактология не води до извод за нерегламентирана намеса в съдържанието на чувалите, т.к. начинът на запечатване и разпечатване на помещението е уреден в решението на ЦИК и не се установява неговото нарушаване по делото. Охраната на помещението е осигурена посредством полицейската денонощна охрана на общинското имущество в сградата на общината. Решението на ЦИК не въвежда ограничения във вида на охраната, стига същата да е налична, което се установява по делото съгласно обясненията на М.. Изводът от изложеното е, че се установяват нарушения в начина на опаковане на изборните книжа, но не и в начина на тяхното съхраняване. Нарушенията обаче не са със съществен за изборния процес характер, т.к. не са повлияли върху обявения изборен резултат.

Неоснователно е възражението и за материална незаконосъобразност на решението.

В резултат на проведеното при условията на чл.193 от ГПК по препращане от чл.144 от АПК производство по оспорване истинността на протоколите на СИК с №4, 6, 8, 9 и 10, се разколебава материална доказателствена сила в качеството на официални писмени документи по см. на чл.179, ал.1 от ГПК на протоколи на СИК № 4 и 6 в частта относно съдържанието на отразените за двамата кандидати действителни гласове във връзка с отчитането на гласовете по съдебно-математическата експертиза. Тази частична неистинност на протоколите обаче не се отразява върху крайният обявен изборен резултат. От съдебното установяване и преброяване на действителните  гласове в секциите е видно, че в СИК №4 М. има 130 гласа вместо обявените 131, т.к. бюлетината на л.354 съдържа три печата на СИК вместо необходимите за действителен глас 2 печата по см. на дефиницията по чл.437, ал.2, т.3 от ИК. В СИК №6 жалбоподателят има 14 гласа вместо обявените 13, т.к. бюлетината на л.362 съдържа действителен глас по см. на чл.437, ал.2, т.7 от ИК. Знакът върху бюлетината е разширено отбелязване на “Х”, с двойна горна черта, който излиза от квадратчето на кандидата, но не навлиза в квадратчето на кандидата М.. В СИК №10 и двамата кандидати имат обявените в протокола на СИК по 32 гласа за жалбоподателя и по 36 гласа за М.. Гласът за жалбоподателя на л.387 от делото правилно е приет за действителен, т.к. отбелязването на знака “Х” е в съответствие с правилата на чл.437, ал.2, т.1, 2 и 3 от ИК, а отпечатъкът от печата на СИК представлява зацапване по см. на чл.437, ал.2, т.8 от ИК. Гласът за М. на л.388 от делото правилно е приет за действителен, т.к. отбелязването е със знак “Х”, който излиза от квадратчето на кандидата, но не навлиза в квадратчето на другия кандидат по см. на чл.437, ал.2, т.7 от ИК. Следователно, действителните гласове за двамата кандидати по отделни секции са следните:

1/ в СИК №1 – за жалбоподателя 181 гласа, а за М. – 224 гласа;

2/в СИК №2 – за жалбоподателя 176 гласа, а за М. – 202 гласа;

3/в СИК №3 – за жалбоподателя 168 гласа, а за М. -  113 гласа;

4/в СИК №4 – за жалбоподателя 132 гласа, а за М. – 130 гласа;

5/в СИК №5 – за жалбоподателя 175 гласа, а за М. – 126 гласа;

6/в СИК №6 – за жалбоподателя 14 гласа, а за М. – 24 гласа;

7/в СИК №7 – за жалбоподателя 27 гласа, а за М. – 26 гласа;

8/в СИК №8 - за жалбоподателя 16 гласа, а за М. – 45 гласа;

9/ в СИК №9 – за жалбоподателя 16 гласа, а за М. – 35 гласа;

10/в СИК №10 – за жалбоподателя 32 гласа, а за М. – 36 гласа;

11/в СИК №11 – за жалбоподателя 11 гласа, а за М. – 22 гласа и

12/в СИК №12 – за жалбоподателя 17 гласа, а за М. – 13 гласа.

След събиране на всички гласове за двамата кандидати в избирателния район жалбоподателят има 965 гласа, а М. 996 гласа. Съгласно правилото на чл.452, ал.6 от ИК и Методиката за определяне на резултатите от гласуването за кметове, Приложение №4 към чл.452, ал.1 от ИК, за избран кмет се счита кандидатът, получил най-много действителни гласове. Налице е изискването на ИК за валиден избор. Този изборен резултат е идентичен с обявения такъв в оспореното решение на ОИК. М. е кандидатът, получил най-много действителни гласове. Изводът от горното е, че нарушението при отчитането на действителните и недействителните гласове от СИК и ОИК е несъществено, т.к. не е повлияло върху крайния изборен резултат.

Неоснователно е възражението за неистинност на всички протоколи на СИК поради наличие на грешки в тяхното съдържание, неподписани от всички членове на СИК и липсата на издадени от “Информационно обслужване” предложения за приемо-предавателни разписки. Грешките в числовите данни в част от протоколите на СИК /с № 6, 7, 8, 9, 10 и 11/ са оформени с подписите на трима членове на СИК съгласно правилото на чл.445, ал.5 във вр. с чл.444, ал.1 от ИК. Това са фактически грешки, т.е. такива, които не засягат обявения изборен резултат в посочените секции. Грешките са извършени след подписване на протоколите на СИК по време на предаването им в ОИК. Съгласно чл.445, ал.1 от ИК ОИК има правомощие да приема и проверява протоколите на СИК. Грешките не налагат издаване на предложения за приемо-предавателни разписки. Тези предложения се отпечатват при сработили контроли /останали неудовлетворени контроли/ в изчислителния пункт към ОИК. Естеството на грешките дава възможност за отстраняването им преди въвеждане на данните в пункта. Наличието на издадени приемо-предавателни разписки с идентични данни на данните в протоколите на СИК сочи, че при въвеждане на данните от протоколите на СИК няма сработили контроли /налице са удовлетворени контроли/. Така или иначе само данните от потвърдените компютърни записи участват в изчисляване на резултатите от обработката. Това са данните от издадените за протоколите на СИК приемо-предавателните разписки.

Изложеното мотивира съда да счете, че обявеният избор е действителен. С оглед правомощията по чл.459, ал.10 от ИК съдът следва да потвърди решението на ОИК.

С оглед изхода от спора претенцията на жалбоподателя за заплащане на деловодни разноски за вещо лице е неоснователна.

На основание чл.143, ал.4 от АПК ответникът има право на деловодни разноски, но такива не са сторени по делото, т.к. ответната ОИК е представлявана от нейният председател. Същият, макар и адвокат, не основава представителството си по делото на договор за правна защита и съдействие, а на служебното си качество на законен представител на колективният орган. Не се дължат разноски и за юк възнаграждение, т.к. представителят не заема длъжността “юрисконсулт” по см. на чл.78, ал.8 от ГПК по препращане от чл.144 от АПК.

На основание чл.143, ал.3 от АПК заинтересованата страна има право на деловодни разноски в размер на 150лв. за вещо лице, дължими от жалбоподателя.

            Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

            ПОТВЪРЖДАВА решение №125/01.11.2015г. на Общинска избирателна комисия – Б., с което е обявен за избран за кмет на община Б., област Кюстендил на II-ри тур К.Г.М., издигнат от ПП “БСП”.

            ОСЪЖДА С.Б.Т. /с посочени лични данни/ да заплати на К.Г.М. /с посочен адрес/ деловодни разноски в размер на 150лв. /сто и петдесет лева/.

            Решението подлежи на касационно обжалване от страните пред ВАС в 7-дневен срок от обявяването му на страните.

            Решението да се обяви чрез съобщаването му на страните с изпращане на преписи от същото.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: