Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 138

                                  гр.Кюстендил, 25.11.2015год.

                                    В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на двадесети  ноември през две хиляди и петнадесета година в състав:

                                                                                                                   

                                                       Административен съдия: ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА

 

с участието на секретаря С.К., като разгледа докладваното от  съдията    адм. дело №363 по описа за 2015год.,  за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.459 от  Изборния кодекс  във  вр. с чл.145 и сл. от АПК.

            Производството по делото е образувано по жалба  на З.С.Т. ***  в качеството и на кандидат за кмет на с.Д.  от ПП “ГЕРБ” срещу решение №327 от 02.11.2015год. на Общинска избирателна комисия – Дупница, с което е обявен за избран за кмет на кметство с.Д., община Дупница  на втория тур на местните избори, Р.Л.И., издигната от ПП “Български демократичен център - БДЦ”. Изложени са доводи за незаконосъобразност на атакувания административен акт с искане за отмяната му и за обявяване на избора за недействителен. Възраженията са за допуснати съществени нарушения на изборния процес, които са се отразили на изборния резултат. Конкретно са релевирани следните нарушения: допуснати са да гласуват лица с лични документи с изтекъл срок на валидност, респ. без да представят удостоверение за издаване на лични документи; вписани са в избирателните списъци на допълнителната страница двама граждани, които нямат нито постоянен, нито настоящ адрес *** и същите са допуснати да гласуват; неправилно са преброени и отчетени действителните и недействителните гласове; неправилно  са попълнени  протоколите от СИК – липсват  подписи върху поправките в същите, във връзка с които възражения се оспорва истинността на протоколите на СИК и ОИК.  Правят се доказателствени искания, вкл. за оглед и преброяване на бюлетините в Избирателна секция №104800063. Изложените доводи в жалбата и предявеното искане се поддържат в съдебното производство от пълномощника на жалбоподателката адв. М. П.. Претендират се деловодни разноски.

Ответната страна - Общинска избирателна комисия - Дупница, представлявана  по силата на решение №332/10.11.2015г. на ОИК, от Й. Д. -  член на ОИК,  изразява становище за неоснователност на  жалбата. Приема се, че визираните от оспорващата нарушения на изборния процес са недоказани, респ. че същите не се отразяват на изборния резултат. Претендира се присъждане на деловодни разноски.

Заинтересуваното лице Р.Л.И. *** – обявена за избрана за кмет на кметство с.Д. с оспореното решение,  изразява становище за неоснователност на жалбата.

Кюстендилският административен съд, като прецени доказателствата  по делото, доводите и възраженията на страните, приема за установено следното:

От фактическа страна се установява, че оспорващата З.С.Т.   е регистрирана  за кандидат за кмет на кметство с.Д., община Дупница  от ПП “ГЕРБ” в изборите на 25.10.2015год., с решение №85 от 19.09.2015год. на ОИК-Дупница. Същата е допусната до участие във втория тур на изборите за кмет на кметство с.Д. заедно със заинтересованото лице Р.Л.И. - регистрирана като кандидат от ПП “Български демократичен център - БДЦ”, с Решение №281 от 27.10.2015год. на ОИК-Дупница.

            На територията на кметство с.Д. е образувана една избирателна секция с №104800063. От представения по делото избирателен списък – част І се установява, че общият брой избиратели е 274, като на допълнителната страница на списъка са вписани  две лица  - С. Д П. и В К К, които са членове на СИК и са приложили  декларации  по чл.233 от ИК по образец, че не са гласували  и няма да гласуват на друго място.  В декларацията на С Д П. е посочен постоянен адрес ***, без данни за настоящ адрес, а в декларацията на В К К е посочен постоянен адрес *** без данни за настоящ адрес.   

            Резултатите от избора за кмет на кметство Д., община Дупница на втория тур на местните избори на 01.11.2015год., са отразени в протокола на  СИК  и в съставения въз основа на него протокол на ОИК – Дупница, както следва:

            Съобразно данните в Протокол от 01.11.2015г. на СИК в избирателна секция №104800063,  са получени 310 бюлетини, от които са останали неизползвани 103 бюлетини, като един брой бюлетина  е унищожена за създаване на образец и едни брой бюлетина е сгрешена по чл.267 ал.2 от ИК; гласували са 205 избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително двамата избиратели от допълнителната страница на избирателни списък,  при общо 274 избиратели по избирателния списък и двама избиратели на допълнителната страница /под чертата/; отчетените действителни гласове /бюлетини/ са 201 броя и недействителните гласове /бюлетини/ са 4 броя;  гласовете по кандидатски листа са разпределени съотв. за кандидата Р.И. с №1 на бюлетина -  са получени 101 броя действителни гласове и 1 брой недействителен глас, а за кандидата З.Т. с №18 на бюлетината – са получени 100 броя действителни гласове и 0 броя недействителни гласове; празните бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя  - са 3 броя. Протоколът е подписан от председателя, зам. председателя, секретаря и 4-мата членове на СИК. В него са налице поправки, удостоверени с по три подписа на членове на СИК в частите относно броя неизползвани бюлетини - първоначално е вписано числото 105, поправено на 104 и поправено на 103;  относно броя на недействителните гласове за Р.И. - нула е поправено на един и относно броя на поправките в протокола – нула е поправено на  едно, което е поправено на две, като възражения и особени мнения на членовете на СИК  липсват.

            Съобразно  данните в Протокол на ОИК-Дупница от 02.11.2015год. за избиране на кмет на кметство Д., в изборния район има  една секция; получени са 310 бюлетини, от които са останали неизползвани 103 бюлетини, а 1 брой бюлетина е унищожена за създаване на образец и 1 брой бюлетина е сгрешена по чл.267 ал.2 от ИК; гласували са 205 избиратели според положените подписи в избирателния списък, от които двама избиратели са включените в допълнителната страница /под чертата/ на избирателния списък,  при общо 274 избиратели по избирателния списък и двама избиратели на допълнителната страница /под чертата/; отчетените действителни гласове /бюлетини/ са 201 броя и недействителните гласове /бюлетини/ са 4 броя;  гласовете по кандидатски листа са разпределени съотв. за кандидата Р.Л.И. с №1 на бюлетина -  са получени 101 броя действителни гласове и 1 брой недействителен глас, а  за кандидата З.С.Т. с №18 на бюлетината – са получени 100 броя действителни гласове и 0 броя недействителни гласове; празните бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя  - са 3 броя. Протоколът е подписан от всички членове на ОИК. В него липсват поправки, възражения и особени мнения на членовете на ОИК.  

             С оспореното Решение №327/02.11.2015год. на Общинска избирателна комисия - Дупница за избран за кмет на кметство Д., на втория тур на изборите, е обявена  Р.Л.И. – издигната от ПП БДЦ, получила 101 действителни гласове. Решението е обявено на 02.11.2015год., а жалбата е депозирана на 05.11.2015год., т.е. в срока по чл.459 ал.1 от ИК.

            При извършената от съда проверка на изборните материали в избирателна секция №104800063, във връзка с откритото производство по оспорване на изборния протокол по реда на чл.193 от ГПК вр. с чл.144 АПК, както и след проведения  оглед и преброяване на действителните и недействителните  бюлетините за двамата   кандидати, се установиха  следните резултати: за кандидата Р.Л.И. с №1 на бюлетината -  са преброени 101 броя действителни гласове и за кандидата З.С.Т. с №18 на бюлетината – са преброени 100  броя действителни гласове. В отделен плик с надпис “недействителни бюлетини” се установиха 3 бюлетини без отразен вот на избирателя и 1 бюлетината, на която пред квадратчето с №1 с името на Р. И е вписана думата “да” и пред квадратчето с №18 с името на З.Т. е вписана думата “не”, т.е. общо 4 броя недействителни гласове /бюлетини/. В отделен плик с надпис “сгрешени бюлетини” се намери 1 бюлетина с надпис “сгрешена” и печат на СИК. При сравнение с данните в протоколите  на СИК и ОИК се констатира идентичност на отчетените резултати. Горната констатация не се оспорва от страните.

             Във връзка с възраженията на оспорващата за това, че са допуснати  да гласуват лица с лични документи с изтекъл срок на валидност, респ. без да представят удостоверение за издаване на лични документи,  съдът е изискал справка от ОД на МВР-Кюстендил, Група Български документи за самоличност“. Видно от изпратеното писмо рег.№277-000-9748 от 18.11.2015год. на директора на ОД на МВР-Кюстендил, от направените справки в АИС БДС на лицата, които са гласували според данните в избирателния списък за секция №104800063, е установено, че всички лица са с валидни лични карти.

            Във връзка с възраженията на оспорващата за това, ча са вписани в избирателния списък на допълнителната страница и са допуснати да гласуват две лица, които нямат нито постоянен, нито настоящ адрес ***, а именно лицата С Д П. и В К Кв, съдът е изискал справки от Община Дупница относно постоянен и настоящ адрес на същите, вкл. относно настъпили промени на адресите. Такава справка е извършена и служебно по реда на Наредба №14/18.11.2009г., видно от която С Д П. има постоянен адрес *** от 07.09.2015год. и настоящ адрес *** от 22.04.2013год., а В К К – има постоянен адрес *** от 22.08.2005г. и настоящ адрес *** от 18.08.2005г. Данните, съдържащи се в издадените от ГРАОН при Община Дупница, Удостоверения за промени в постоянен и настоящ адрес №№6016 и 6017 от 17.11.2015г. за С.Д. П. и Удостоверения за промени в постоянен и настоящ адрес №№6018 и 6019 от 17.11.2015г. за В К К, са следните: С Д П. е с постоянен адрес *** до 07.09.2015год., като считано от тази  дата е променил постоянния си адрес в с.Д.; настоящият адрес на същия е в гр.Дупница до 22.04.2013год., като считано от тази дата е променил настоящия си адрес в с.Д.;  В.К.К. е с постоянен и настоящ  адрес ***.  

            По искане на жалбоподателката съдът е изискал от ОИК-Дупница и е прел като доказателство  индигирано копие от Протокол от 01.11.2015г. на СИК в секция №104800063 в с.Д. за избиране на кмет на Община Дупница. Видно от данните в същия, броя на избирателите по избирателния списък е 274 и 2 броя избиратели са вписани в допълнителната страница /под чертата/, като са гласували 205 броя избиратели според положените подписи в избирателния списък, т.е. установява се, че еднакъв брой избиратели са гласували за кмет на Община Дупница и за кмет на кметство с.Д..  

            Изложените фактически обстоятелства се установяват от приетите по делото писмени доказателства, както и от проверката на изборните книжа, огледа и   преброяването на бюлетините в избирателна секция №063 за избор на кмет на кметство Д., извършено непосредствено от съда.

Преценката на събраните доказателствени средства, обосновава следните правни изводи:

 Жалбата е процесуално допустима - депозирана е в преклузивния срок по чл.459  ал.1 от ИК и от надлежно легитимирана страна – кандидат за кмет на кметство Д. от Политическа партия „ГЕРБ”, регистриран за участие в местните избори и допуснат до участие във втория тур на местните избори за кмет на кметство Д.. Същата е редовна, като изпълняваща изискванията на чл.459 ал.2 от ИК, както и на АПК.  Оспореното Решение №327/02.11.2015год. на ОИК- Дупница представлява решение за определяне на резултатите от изборите по смисъла на чл.459 ал.1 от ИК и подлежи на съдебен контрол за законосъобразност.

 Разгледана по същество, жалбата е основателна, поради което и на осн.чл.459 ал.10 от ИК, съдът обявява за недействителен избора на кмет на кметство с.Д., обявен с Решение №327/02.11.2015год. на ОИК- Дупница. Съображенията са следните:

Проверено съобразно критериите по чл.146 от АПК оспореното решение, представлява валиден административен акт – постановен от орган с материална и териториална компетентност, в писмена форма и с необходимото съдържание по     чл.59 ал.2 от АПК вр. с чл.452 ал.2 и ал.3 от ИК,  но в нарушение на   материалноправните разпоредби на Изборния кодекс.

С оглед спецификата на предмета на оспорване, идеята на законодателя, вложена в разпоредбата на чл.459 от ИК, не е да се извърши цялостна ревизия на изборния процес, а да се провери дали релевираните от оспорващия нарушения са били допуснати и дали са довели до недействителност на обявения изборен резултат. В този смисъл, съдебната практика разграничава съществени и несъществени нарушения на изборния процес, като единствено съществените са основание за касиране на атакувания избор. За съществено се приема само онова нарушение, недопускането на което би обусловило различен краен резултат. В контекста на изложеното съдът преценява възраженията в жалбата, приемайки същата за основателна.

Върху действителността на оспорения избор съществено отражение оказва допуснатото нарушение на разпоредбата на чл.396 от ИК. Същата определя лицата, които имат право да избират общински съветници и кметове, т.е. лицата, които притежават активно избирателно право при произвеждане на местни избори. В случая, предвид фактите по казуса, съдът са ограничава до проверка само на основанията по чл.396 ал.1 от ИК. Според нормата, право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място. Във връзка с приложението на разпоредбата на чл.396 от ИК и конкретно на предвиденото изискване за уседналост, е налице законова дефиниция в §1 т.4 от ДР на ИК, съгласно която “живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място” е: български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство  /б.”а” на т.4  от §1 от ДР на ИК/; български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на РБългария  /б.”б” на т.4 от §1 от ДР на ИК/ и гражданин на друга държава-членка на ЕС, който има адрес на пребиваване на територията на съответната община или кметство, към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите, като променилите адресната си регистрация след тази дата имат право да гласуват по предишната си адресна регистрация, където са включени в избирателните списъци. Лицата, които отговарят на установените от законодателя условия, са носители на активно избирателно право  за  избор на общински съветници, кметове на общини и кметове на  кметства /райони/, т.е. имат качеството на избиратели при произвеждане на местни избори. Документа удостоверяващ това им качество, съставен за нуждите на изборния процес, е избирателния списък, който за гражданите на Р България се съставя по постоянен адрес съгласно чл.406 ал.1 от ИК.

При сравнителен анализ на разпоредбите на чл.396 ал.1  от ИК вр. с §1 т.4 от ДР на ИК и чл.406 ал.1 от ИК, както и при съобразяване с вида на процесния избор - избор на кмет на кметство с.Д., съдът определя лицата, които имат право за гласуват както следва: български граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и имат постоянен адрес към 24 април 2015год. включително  /6 месеца преди изборния ден/  на територията на  населеното  място село Д. или имат настоящ адресн*** към 24 април 2015г. /6 месеца преди изборния ден/ ако са подали писмено заявление по чл.36 от ИК за вписване в избирателния списък по настоящ адрес. Визираните критерии са съобразени при изготвяне на избирателния списък за с.Д., който е приет като доказателство по делото в надлежно заверено копие. Истинността на същият не се оспорва от жалбоподателката, която възразява само срещу правото да избират кмет на кметство Д. на двете лица, вписани на  допълнителната страница на избирателния списък. Касае се  лицата С.Д. П. и В.К.К.. Безспорно е, че същите са членове на Секционната избирателна комисия  в избирателна секция  №104800063 /вж. Протокола на СИК/ и като лица, заети в произвеждането на изборите правилно са вписани в допълнителната страница на избирателния списък /арг.чл.233 от ИК/. Същите имат право да гласуват само за избора, за който имат качеството на избиратели по критериите посочени по-горе, установени в чл.396 от ИК вр. с §1 т.4 от ДР на ИК.

 Проверката на визираните критерии съдът извършва съобразно събраните по делото писмени доказателства относно адресната регистрация на двете лица по постоянен и по настоящ адрес.  От издадените от ГРАОН – Дупница,  Удостоверения за промени в постоянен и настоящ адрес №№6018 и 6019 от 17.11.2015г. за В.К.К. се установава, че същият има постоянен и настоящ адрес ***, т.е. има право да гласува в избирателната секция в с.Д., в която е зает в произвеждането на изборите, само за избор на кмет на Община Дупница.  От издадените от ГРАОН – Дупница,  Удостоверения за промени в постоянен и настоящ адрес №№6016 и 6017 от 17.11.2015г. за С.Д. П. се установява, че същият има постоянен адрес *** от 07.09.2015год. и настоящ адрес *** от 22.04.2013год., т.е. има право да гласува в избирателната секция в с.Д., в която е зает в произвеждането на изборите, само за избор на кмет на Община Дупница. Посоченото лице С.Д. П. няма право да гласува за кмет на кметство Д., тъй като не отговаря на условието за уседналост по §1 т.4 б.”б” от ДР на ИК вр. с чл.396 от ИК, доколкото промяната на постоянния му адрес в населеното място с.Д. е извършена едва на 07.09.2015г. – след релевантната дата 24 април 2015г.      /6 месеца преди изборния ден/ от една страна и от друга страна  - доколкото не е подал писмено заявление за гласуване по настоящ адрес по реда на чл.36 от ИК, предвид адресната си регистрация по настоящ адрес *** още от 22.04.2013год., т.е.  преди 24 април 2015г. /ако бе подал заявление, би бил включен в съставения избирателен списък/.  

Правните изводи от преценката на писмените доказателствени средства, са за това, че лицата вписани на допълнителната страница на избирателния списък - С.Д. П. и В.К.К.,  нямат право да гласуват за избор на кмет на кметство Д.. Същевременно, съпоставката на данните  за броя гласували в Протокола от 01.11.2015г. на СИК – 205 избиратели, съответстващи на положените подписи в избирателния списък, включително на допълнителната страница на същия,  с данните за броя на намерените бюлетини  -  общо 205 броя, сочи по категоричен начин, че  посочените лица са гласували за кмет на кметство Д..  Вотът на С.Д. П. и В.К.К. за този вид избор е невалиден, тъй като същите не отговарят на условията по чл.396 от ИК вр. с §1 т.4 от ДР на ИК и нямат право да гласуват за кмет на кметство Д.. Допуснато е съществено нарушение на материалноправни разпоредби на ИК, регламентиращи активното избирателно право за процесния избор и субектите на това право. Констатираното нарушение  в случая се отразява съществено върху изборния резултат, опорочавайки го до степен на недействителност. Гласовете на посочените лица са отчетени от СИК. От друга страна, предвид тайната на вота на избирателя като конституционно закрепен принцип, е невъзможно да се провери дали бюлетините на двамата са били действителни по критериите по чл.437 ал.2 от ИК и съотв.  да се намали броя на действителните гласове от 201 броя  на 199 броя, нито може да се провери за кой кандидат са дадените гласовете им и съотв.  да се намали броя на гласовете само за този кандидат. С оглед на изложеното, съдът счита, че установеното нарушение на изборния процес е съществено - има за последица опорочаване на изборния резултат. Макар и упражнения незаконосъобразен вот  да засяга само два броя гласове, същият би повлиял на крайния резултат и той би бил  различен от отчетения от СИК, предвид разликата от един глас между двамата кандидати. Нарушението на нормите, регламентиращи активното избирателно право за процесния избор, поражда съмнения относно обективността на резултатите от гласуването, обективирани в оспореното решение на ОИК-Дупница.  Изборният резултат е опорочен, поради което и на осн. чл.459 ал.10 от ИК  изборът  на кмет на кметство Д., община Дупница следва да се обяви за недействителен. С оглед разпоредбата на чл.462 ал.1 от ИК, последица от недействителността е произвеждането на нов избор за кмет на кметство Д., община Дупница.

Вън от формираните изводи, за пълнота на изложението, съдът обсъжда и останалите възражения на жалбоподателката. Същите са неоснователни - релевираните оплаквания са в противоречие със събраните по делото доказателствени средства. Преценката им сочи, че гласувалите избиратели са притежавала валидни лични документи; че преброяването на бюлетините е извършено правилно, вкл. проверката относно действителността им съгласно критериите по чл.437 от ИК, а протоколите на СИК и ОИК са официални удостоверителни документи, чиято материална доказателствена сила не е опорочена от извършените несъществени поправки.

Предвид основателността на жалбата и изричаната претенция на жалбоподателката, както и на осн. чл.143 ал.1 от АПК, съдът  присъжда в нейна полза деловодни разноски в размер на 800,00лв. – адвокатско възнаграждение, платими от  ОИК-Дупница.  

 Водим от гореизложеното и на осн.чл.459 ал.10 от Изборния кодекс, Административният съд

                                                            Р   Е   Ш   И:

           

            ОБЯВЯВА  ЗА  НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН  избора  на  Р.  Л.  И. ***, издигната от ПП Български демократичен център - БДЦ за кмет на кметство с.Д., община Дупница, обявен  с Решение №327 от 02.11.2015год. на  Общинска  избирателна  комисия – Дупница.

            ОСЪЖДА   Общинска  избирателна  комисия – Дупница да заплати на З.С.Т. ***, ЕГН **********  деловодни разноски в размер на 800,00лв. – адвокатско възнаграждение

             Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

            Решението да съобщи на страните чрез изпращане на преписи.

                                                       

                                                        АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: