Р Е Ш Е Н И Е

              147                                                      07.12.2015г.                                            град Кюстендил

              В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Кюстендилският административен съд                                                                                     

на двадесет и пети ноември                                                             две хиляди и петнадесета година

в открито съдебно заседание в следния състав:

                                                         Административен съдия: МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

с участието на секретаря С.К.

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

административно дело № 365 по описа на съда за 2015г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е по реда на Раздел XI “Обжалване на резултатите от изборите” – чл.459 и сл. от Изборния кодекс /ИК/.

Б.Д.Д., ЕГН ********** *** обжалва решение №319/02.11.2015г. на Общинска избирателна комисия /ОИК/ - Дупница. Релевират се основанията за незаконосъобразност по чл.146, т.3 и т.4 от АПК. Съществените нарушения на административнопроизводствените правила се свързват с:

1/нарушение на чл.195, ал.1 от ИК, т.к. са допуснати да гласуват избиратели с лични карти с изтекъл срок на валидност без представени удостоверения за издаване на лични документи. Нарушението се счита за съществено, т.к. броят на гласувалите избиратели е повече от разликата в обявените действителни гласове между двамата кандидати;

2/неправилно гласуване на 3-ма избиратели, вписани в допълнителната страница на избирателния списък /под чертата/, т.к. същите нямат постоянен и настоящ адрес на територията на кметство Б..

Противоречието с материалния закон е във връзка с твърденията, че:

1/в нарушение на чл.200, ал.1 и сл. от ИК секционната избирателна комисия /СИК/ е приела за действителни гласове такива, в които бюлетините са попълвани със знак, различен от “Х”; с химикал, пишещ с различен цвят от синия, като в някои бюлетини знакът “Х” излиза  от квадратчето на кандидата Д. и навлиза в съседното квадратче на жалбоподателя; допуснати са бюлетини със специални символи, приети за действителни гласове, като в същото време са приети за недействителни гласове, които отговарят на изискванията на ИК. Нарушението се счита за съществено, т.к. броят на действителните и недействителните гласове е различен от отразеният такъв в протокола на СИК и резултатът следва да е различен от обявения в оспореното решение.

2/има съществени различия между протокола на СИК, качен на сайта на ЦИК и представеният такъв в заверено  копие на представител на жалбоподателя във връзка с броя на гласувалите избиратели и броя на получените гласове за двамата кандидати;

Моли се за обявяване на избора за недействителен, евентуално – ако е налице неправилен резултат поради техническа грешка или грешка в пресмятането съдът да отмени решението и да върне книжата на ОИК за обявяване на действителните резултати. Претендират се деловодни разноски.

            В с.з. представителят на жалбоподателя поддържа жалбата, сочейки допълнително, че в приложените копия на бюлетини на л.62-66 от делото в горния ъгъл същите са номерирани, което действие е опорочило вота на избирателя, който от таен е превърнат в явен, т.к. същият би могъл да бъде установен от членовете на СИК при определяне на изборния резултат. Претендира се, че тези бюлетини са недействителни и е налице равен резултат, водещ до недействителност на избора.

            В с.з. представителят на ответната ОИК – ДУПНИЦА с административен адрес: гр.Дупница, пл.”Свобода” №1, ет.4, Панорамна зала на Община Дупница, оспорва жалбата като неоснователна и недоказана, сочейки че не са налице твърдяните нарушения на изборния процес. Претендира се за наличие само на една допълнително установена недействителна бюлетина с липса на два печата, в който случай разликата между двамата кандидати се увеличава на два гласа. Счита се, че останалите приложени бюлетини отразяват действителни гласове. Сочи се, че чертичката в една от бюлетините е отпечатък от попълване на бюлетина за кмет на община предвид химизираната хартия на бюлетините и вотът следва да се зачете за действителен съгласно указанията на ЦИК, дадени в изборния ден. Претендират се разноски във вид на юк възнаграждение.

            В с.з. заинтересованата страна Д.П.Д. *** оспорва жалбата като неоснователна, сочейки че обявеният изборен резултат е получен при 4-кратно броене на бюлетините в изборния ден без възражения на членовете на СИК и присъстващите лица – застъпници и наблюдатели като сочи, че в последствие е извършена манипулация на бюлетините, представени по делото.

            Кюстендилският административен съд, след запознаване с жалбата, становищата на страните в съдебно заседание и събраните по делото доказателства, обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установена следната фактическа обстановка по делото:

            Предмет на делото е решение №319/02.11.2015г. на ОИК – Дупница с което на основание чл.452 от ИК и въз основа на получените резултати от протокола на СИК е обявен за избран за кмет на кметство Б., община Дупница, област Кюстендил на втори тур заинтересованата страна Д.П.Д.. Решението е обявено на 02.11.2015г. в 03.01 часа, а жалбата е подадена на 06.11.2015г. в 15.55 часа.

            Решението е взето въз основа на Протокол на ОИК за избиране на кмет на кметство Б. от 02.11.2015г. /вж. л.50-54/. ОИК се състои от председател, зам.председател, секретар и 8 члена, които са подписали протокола без особени мнения и без оспорване действителността на гласовете. В протокола е записано, че няма подадени заявления и жалби в изборния ден, няма сгрешени формуляри на протокола на СИК и е имало нормална изборна обстановка. В протокола са отразени две поправки в т.4, б.”а” и “б” от същия /удостоверения по чл.40, ал.1 от ИК и декларации на лицата, вписани в допълнителната страница/. В съдържанието на протокола е записано, че са получени 150 празни бюлетини за една СИК при брой гласоподаватели в избирателния списък от 149 души и 3-ма вписани в допълнителната страница /под чертата/ на списъка, от които са гласували 109 с 3бр. декларации, подадени от допълнително вписаните 3-ма избиратели, има 1бр. унищожена бюлетина по други поводи, 40бр. неизползвани бюлетини, 109 броя намерени бюлетини в избирателната кутия, всички отразяващи действителни гласове, разпределени между двамата кандидати, както следва: 54 гласа за жалбоподателя Д. и 55 гласа за заинтересованата страна Д.. Данните от протокола на ОИК съответстват на числовите данни на протокола и на предложението за протокол на ОИК от “Информационно обслужване”АД.

            Идентични на данните от протокола на ОИК са данните в протокола на СИК №104800056 от 01.11.2015г. за избиране на кмет на кметството. СИК се състои от председател, зам.председател, секретар и 4-ма члена. По време на избора в изборното помещение са присъствали заинтересованата страна Д. и представители на ПП “Герб” и ИК “БСП”. В протокола на СИК има поправка относно броя гласували лица от 112 на 109, заверена с подписите на 3-ма члена на СИК. Протоколът е подписан от всички членове на СИК. Протоколът е с фабричен номер 104832001. За същият е издадено съответствие от 02.11.2012г. от “Информационно обслужване”АД, в съдържанието на което номера на издадената разписка 1048002012/01.11.2015г. съответства на номера на отбелязването й върху протокола на СИК /вж. представения по делото екземпляр на протокола на СИК, предназначен за общинската администрация/.

            С решение №91/19.09.2015г. на ОИК – Дупница жалбоподателят Д. е регистриран като кандидат за кмет на кметство с.Б., предложен от ПП “ГЕРБ” за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 25.10.2015г. /вж. л.47/.

            С решение №156/22.09.2015г. на ОИК – Дупница заинтересованата страна Д. е регистриран като кандидат за кмет на посоченото кметство, издигнат от инициативен комитет за участие в изборите.

            В т.2 от решение №278/26.10.2015г. на ОИК – Дупница, на основание чл.87, ал.1, т.9 от ИК, решение №2363-МИ/26.09.2015г., т.2 на решение №2287-МИ/21.09.2015г. и решение №6-МИ/НР от 08.09.2015г., всички на ЦИК и протоколи на ОИК за отчитане на резултатите от първи тур на изборите на 25.10.2015г., Комисията е утвърдила съдържанието на образец на бюлетина за кмет на кметства в Община Дупница, между които и кметство Б., съгласно приложение №4. Образецът е приложен на л.61 от делото.

            От приложеният в оригинал и в копие избирателен списък за СИК 104800056 е видно, че гласувалите избиратели в част I от списъка са 109 на брой и още 3-ма души, вписани в допълнителната страница на списъка, гласували по чл.233 от ИК. Тези три лица са членовете на СИК Н.И.К., М.С.С. и Иван Георгиев Георгиев. Като приложения към списъка се намират подадени от тримата декларации по чл.233 от ИК. Съгласно писмо вх.№3597/18.11.2015г. по описа на съда /л.90/ от директора на ОД на МВР – Кюстендил от направени справки в АИС “БДС” по избирателния списък, към 17.11.2015г. всички лица от списъка са с валидни лични карти и няма издадени удостоверения за издаване на лични документи.

            Съгласно писмо вх.№3632/19.11.2015г. по описа на съда /л.99-106/ от секретаря на Община Дупница, 3-мата гласоподаватели в допълнителната страница на избирателния списък са с постоянни и настоящи адреси в гр.Дупница и няма постъпили от тях заявления за вписване в списъка по настоящ адрес.

            От съдържанието на протокола на СИК 104800056 от 01.11.2015г. за избиране на кмет на Община Дупница /екземпляра, предназначен за общинската администрация/ е видно, че в избора за кмет на общината са гласували 112 избиратели, включващи 3-мата вписани в допълнителната страница на списъка с 3бр. подадени декларации от тези лица, при който избор в избирателната кутия са намерени 112бр. бюлетини.

            В с.з. на 17.11.2015г. при условията на чл.193, ал.1 от ГПК по препращане от чл.144 от АПК съдът е открил производство по оспорване истинността на протокола на СИК №104800056 за избиране на кмет на кметство Б.. В това производство в присъствие на страните и техните представители съдът е извършил преценка за действителността на гласовете по отношение намерените от СИК в избирателната кутия бюлетини и е преброил същите по отделни кандидати. Съдът е установил, че изборните книжа са поставени в бял чувал с бележка за номера на секцията и печат на същата с надпис 2-ри тур. След отваряне на чувала съдът е установил, че в плика “Кмет.Кметство” има самостоятелна бюлетина, представляваща образеца на л.61 от делото. Има кочан с неизползвани бюлетини от №62000111 до №6200150. С отделни листове са отделени едни от други две купчини с бюлетини по отделни кандидати. Една от тези бюлетини, приложена в копие на л.66 от делото е с един печат, чиито глас е счетен за недействителен без спор между страните. Тази бюлетина съдът е отделил от купа с останалите бюлетини. След преглед на лицевата страна на останалите бюлетините 4 от тях са отделени и приложени в копия на л.62-65 от делото. Тези бюлетини са спорни между страните относно начина на отбелязване вота на избирателите. От преброяването на останалите бюлетини без спор между страните са установени по 52бр. действителни гласове за двамата кандидати /жалбоподател и заинтересована страна по делото/. Общият брой намерени в чувала, бюлетини са 109бр. /104бр., отразяващи действителни гласове за кандидатите, 4бр., отразяващи спорни гласове и 1бр., отразяващ недействителен глас/.

Горната фактическа обстановка се установява и доказва от посочените доказателства.

Като неотносими към спора съдът преценява Числови данни от протокол на ОИК за избиране на кмет на кметство Б. от 25.10.2015г. на л.45-46 от делото и Числови данни от протокол на СИК №104800056 за избиране на кмет на Община Дупница от същата дата на л.107-108 от делото, т.к. според датата на отразените избори в документите, същите не касаят изборната процедура от II тур, която се оспорва от жалбоподателя.

С оглед на така установената фактическа обстановка жалбата е допустима. Изхожда от легитимиран от закона правен субект по см. на чл.459, ал.1 от ИК. Жалбоподателят е регистриран от ОИК като кандидат за кмет на кметство Б., община Дупница, област Кюстендил и като такъв е участвал в провелия се на 01.11.2015г. II тур за избор за кмет на кметството. Жалбата е подадена в законовия срок пред компетентния за разглеждането й съд във вр. с общите правила за родова и местна подсъдност по чл.132, ал.1 и чл.133, ал.1 от АПК.

Разгледана по същество, жалбата е основателна. Съображенията за това са следните:

Оспореното решение на ОИК – Дупница по правен характер представлява индивидуален административен акт по см. на чл.21, ал.1 от АПК. Предметът на съдебна проверка на решението, регламентиран в чл.168 от АПК, задължава съдът да провери законосъобразността на акта на всички основания по чл.146 от АПК.

Решението е издадено от компетентен орган. По см. на чл.87, ал.1, т.26 и т.29 по препращане от чл.398 от ИК, в правомощието на ОИК е установяването и обявяването на резултатите от гласуването в изборния район. Това правомощие е конкретизирано в чл.452, ал.2 и ал.6 от ИК, съгласно който ОИК обявява резултатите от гласуването за кмет, включително на втори тур от изборите. Страните не спорят относно компетентността.

Спазена е установената в чл.459, ал.1 от ИК форма на акта на ОИК. Решението съответства на одобрената от ЦИК писмена форма, представляваща Приложение №86-МИ към Решение на ЦИК с №1512-МИ/04.08.2015г. относно: утвърждаване образци на изборните книжа за произвеждане на избори за общински съветници и кметове, приложимо съгласно решение на ЦИК с №1541-МИ/25.08.2015г. относно: приложимите решения на ЦИК при произвеждане на общите избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015г. Съгласно чл.6, ал.1 от ИК образците на изборните книжа за всеки вид избор се утвърждават от ЦИК. Решението е неразделна част от протокола на ОИК на л.50-54 от делото, представляващ Приложение №84-МИ-х-К от посочените решения на ЦИК. Решенията на ЦИК са общодостъпни на Интернет страницата на ЦИК www.cik.bg. Оспореното  решение е подписано от всички членове на колективния административен орган.

Не са налице нарушения на административнопроизводствените правила при издаване на решението. По делото няма спор относно формирането на СИК 104800056 и на ОИК. ОИК е в състава по чл.76, ал.1 и ал.4, т.1 от ИК. По делото няма възражения за несъвместимост на членовете на ОИК по чл.81 от ИК. Оспореното решение на ОИК е взето при наличен кворум и мнозинство по см. на чл.85, ал.3 и ал.4 от ИК и е подписано от членовете на колективния орган по см. на чл.451, ал.1 от ИК. СИК е в състава по чл.92, ал.1 и ал.4, т.1 от ИК. По делото няма възражения за несъвместимост на членовете на СИК по см. на чл.96 от ИК. За резултатите от работата при произвеждането на изборите за кмет на кметството на втори тур СИК е изготвила протокол, който е подписан от всички членове на комисията съгласно чл.441, ал.1 от ИК. Въз основа на данните от протокола на СИК ответната ОИК е отчела резултатите от гласуването в изборния район и е съставила протокола от избора, изпълнявайки нормата на чл.447 от ИК. Резултатът от произведения избор е формиран въз основа на проведено гласуване на включените в избирателния списък гласоподаватели. Списъкът е съставен от компетентния орган по чл.23, ал.1 от ИК по реда на чл.24, ал.1 и ал.2, чл.25, ал.2, 3 и 5 и чл.36, ал.1 и 2 от ИК. По делото няма данни за подадени заявления за отстраняване на непълноти и грешки по чл.43 от ИК и за обжалвания по чл.45 от ИК. Като приложения към списъка се намират декларациите на 3-мата членове на СИК по чл.233 от ИК. Вписването в списъка на данните на гласувалите лица покрива нормативните изисквания за надлежна идентификация по чл.264, ал.1 от ИК. Гласуването е извършено с обща хартиена бюлетина по утвърдения с решение №278/26.10.2015г. на ОИК образец, копие от който е приобщен на л.61 от делото. Липсват доказателства и за нарушаване изискванията за вида на бюлетината по чл.208, ал.2 от ИК. Участващите в избора на II тур политическа партия и инициативен комитет и техните кандидати са регистрирани в ОИК.

Неоснователно е възражението, че в произведения избор са допуснати да гласуват избиратели с лични карти с изтекъл срок на валидност и без представени удостоверения за издаване на лични документи. Изискването за гласуване с валидни лични карти, респ. личен /зелен/ паспорт е уредено в чл.263, ал.1 от ИК. Посочената от жалбоподателя като нарушена норма на чл.195, ал.1 от ИК отразява идентично изискване, но в отменения ИК /обн. ДВ, бр.9/28.01.2011г., отм. обн.ДВ, бр.19/05.03.2014г., в сила от същата дата/. Видно от справката в АИС “БДС”, извършена в Група “Български документи за самоличност” към ОД на МВР – Кюстендил всички гласували избиратели по избирателния списък са с валидни лични карти и няма издадени удостоверения за издаване на лични документи. Липсата на издадени удостоверения се потвърждава и от липсата на подобно отбелязване в списъка по см. на чл.264, ал.1 от ИК.

Неоснователно е и възражението за неправилно гласуване на 3-мата избиратели, вписани в допълнителната страница на избирателния списък. От справката, извършена в Община Дупница, обективирана в писмото на секретаря на Общината на л.99-106 от делото е видно, че тримата избиратели нямат постоянен и настоящ адрес на територията на кметство Б.. Следователно, същите нямат право да гласуват за кмет на кметство. По делото не се доказа обаче тези 3-ма избиратели да са гласували в произведения избор. Съгласно отчетените в протокола на СИК за избор на кмет на кметство бюлетини намерените такива в избирателната кутия са 109 броя, който брой съответства на гласувалите избиратели в част I от избирателния списък. В същото време, видно от протокола на СИК за избор на кмет на Община Дупница броят на гласувалите избиратели е 112, колкото са и намерени в избирателната кутия бюлетини за този вид избор. Изводът от това сравнение е, че в произведеният избор за кмет на кметство реално гласувалите избиратели са 109, вписани в част I от списъка, без дописаните лица по чл.233 от ИК.

Основателно обаче е възражението за материална незаконосъобразност на решението.

В резултат на проведеното при условията на чл.193 от ГПК по препращане от чл.144 от АПК производство по оспорване истинността на протокола на СИК във връзка с възражението в жалбата за различия между официалния протокол на СИК, качен на Интернет страницата на ЦИК и протокола, даден като копие на представител на жалбоподателя след приключване на изборния ден и предвид разликата от 1 глас между двамата кандидати за кмет, е опровергана материалната доказателствена сила на протокола на СИК в качеството му на официален писмен документ по см. на чл.179, ал.1 от ГПК. Съдът установява, че СИК е допуснала неправилно отчитане и преброяване на гласовете в избирателната секция. Безспорен между страните е 1 недействителен глас, обективиран в бюлетината на л.66 от делото по см. на чл.437, ал.3, т.3 от ИК /бюлетината не съдържа два печата на СИК/. Гласът в нея е даден за жалбоподателя. От преброяването в съдебно заседание на гласовете на безспорните 104 бюлетини са отчетени по 52 действителни гласа за всеки от двамата кандидати. Спорните по делото обаче 4 броя бюлетини с копия на л.62-65 от делото отразяват недействителни гласове. Причината за този извод се извежда от вида на бюлетините, съдържащи поредни номера по см. на чл.208, ал.2 от ИК. Съгласно изискването на чл.209, ал.2 от ИК и Решение №2608-МИ/НР от 15.10.2015г. на ЦИК относно начина на сгъване на бюлетината и откъсване на полето с номера при гласуване в изборите и начина на гласуване в националния референдум /т.1-7, достъпно на посочената по-горе Интернет страницата на ЦИК/, при произвеждане на избора бюлетината следва да се откъсне от кочана така, че нейният пореден номер в горният десен ъгъл да остане в кочана с бюлетините. Този номер служи за сравняване от избирателната комисия с идентичния номер на бюлетината, отпечатан в долния десен ъгъл на същата. При наличие на такова съответствие по см. на чл.427, ал.5 от ИК бюлетината се подпечатва повторно с печата на комисията, отрязъка с номера на бюлетината в долния десен ъгъл се откъсва и се пуска в отделна кутия. Несъответствието в номерата на бюлетината при това сравняване води до недействителност на бюлетината по см. на чл.427, ал.6 от ИК и избирателят не се допуска до повторно гласуване. Видът на бюлетините на л.62-65 от делото показва, че при откъсването им от кочана номерата от бюлетините, предназначени за кочана са останали върху бюлетините, с които е произведен избора на избирателите. Следователно, при сгъването на тези бюлетини по начин, недопускащ да се установи вота на избирателите, този номер остава невидим за избирателната комисия и същият не може да се сравни с видимия номер в долния десен ъгъл на бюлетините, който е откъснат и пуснат в отделната кутия. Установената от съда невъзможност за сверяване на номерата на бюлетините води до извод, че процедурата по чл.427, ал.5 от ИК, предхождаща поставянето на втория печат от СИК върху посочените бюлетини не е извършена, а от тук не е установено наличието на дължимото по закон съответствие в номерата на бюлетините по чл.427, ал.6 от ИК. Липсата на проведено сверяване на номерата на бюлетините като правни последици следва да се приравни на недействителност на бюлетините по аргумент от чл.427, ал.6 от ИК. Тази недействителност е предварителна, преди отчитането на гласовете по правилата на чл.437 от ИК. Недействителните бюлетини водят до недействителност на вота на избирателите. Установеният от съда при отчитането и преброяването равен брой действителни гласове за двамата кандидати препятства избирането на един от тях за кмет на кметството съгласно чл.452, ал.6, изр.2 от ИК.

Извън горното, за пълнота на мотивите, съдът ще посочи, че съдържанието на копията на бюлетините на л.62-65 от делото, преценено във връзка с правилата за действителни и недействителни гласове по чл.437, ал.2 и 3 от ИК отразява следното:

1/гласът в бюлетината на л.62  е недействителен по см. на чл.437, ал.2, т.2 от ИК. В бюлетината има специален символ във вид на “друг знак”, представляващ черта със син химикал в квадратчето за кандидата Д.. При преценката на бюлетината в съдебно заседание страните и техните представители не са възразили относно начина на поставяне на чертата със син химикал. В протокола от съдебно заседание не е отбелязано обстоятелството, че чертата е с цвят, различен от синия. Спорното обстоятелството е било дали наличието на чертата прави гласа недействителен. С оглед на това, неоснователно е възражението на представителя на ответника, че чертата представлява отпечатък от друга бюлетина с оглед химизираната хартия, от която са изработени бюлетините. По делото липсват доказателства, че отбелязването е извършено след предаване на изборните книжа в общината, в каквато насока са твърденията на заинтересованата страна. Следователно, гласът за Д. в бюлетината е недействителен.

2/гласът в бюлетината на л.63 е недействителен по см. на чл.437, ал.2, т.2 от ИК. В бюлетината е налице специален символ във вид на “друг знак”, представляващ точка в квадратчето за кандидата Д.. Символът е ясно видим и не представлява дефект или грешка в производството на бюлетината, т.к. не е зацапване, а отбелязване, поставено с химикал, пишещ със син цвят. Следователно, гласът за Д. в бюлетината е недействителен.

3/гласът в бюлетината на л.64 е действителен, т.к. покрива изискването на чл.437, ал.2 от ИК. Бюлетината е по установения образец, няма вписани специални символи, съдържа два броя печати и знак “Х” за един от кандидатите, поставен с химикал, пишещ със син цвят. Знакът е ясен. Неговият вид не буди съмнение. Гласът е действителен за кандидата Д.. Прибавен към отчетените от съда при броенето за кандидата 52 гласа, сборът действителни гласовете е 53.

4/гласът в бюлетината на л.65 е действителен, т.к. отговаря на изискванията на чл.437, ал.2, т.1-3 и т.7 от ИК. Поставеният знак “Х” с химикал, пишещ със син цвят излиза от квадратчето на кандидата Д., но не навлиза в квадратчето на другия кандидат. Бюлетината е по образец, с два печата и без вписани специални символи. Този глас, прибавен към отчетените от съда при броенето за Д. 52 гласа, прави сбор от действителни 53 гласа за кандидата.

Изводът от изложеното е и че при този изход от преценката за гласовете по бюлетините на л.62-65 от делото, двамата кандидати са с равни действителни гласове.

 Нарушението на СИК при отчитането на действителните и недействителни гласове в произведения избор за кмет на кметство е съществено, т.к. води до изборен резултат, различен от обявения в решението на ОИК. Обявеният избор е недействителен. С оглед правомощията по чл.459, ал.10 от ИК съдът следва да обяви недействителността.

Поради изхода от спора и на основание чл.143, ал.1 от АПК ответната ОИК дължи заплащане на жалбоподателя на деловодни разноски в размер на 800лв. за адвокатско възнаграждение. Разноските са своевременно поискани, сторени и доказани с договора за правна защита и съдействие на л.109 от делото.

            Поради недействителност на обявения избор, ответната ОИК няма право на деловодни разноски.

            Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

            ОБЯВЯВА за недействителен избора на Д.П.Д. /с посочен адрес/*** на втори тур, произведен на 01.11.2015г., обективиран в решение №319/02.11.2015г. на Общинска избирателна комисия – Дупница.

            ОСЪЖДА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ДУПНИЦА /с посочен административен адрес/ да заплати на Б.Д.Д. /с посочени лични данни/ деловодни разноски в размер на 800лв. /осемстотин лева/.

            Решението подлежи на касационно обжалване от страните пред ВАС в 7-дневен срок от обявяването му на страните.

            Решението да се обяви чрез съобщаването му на страните с изпращане на преписи от същото.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: