Р Е Ш Е Н И Е

 

2015, 27.11.

 

140

 

Кюстендил

 
 


Номер                                                   Година                                       Град

 

 

                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГР. КЮСТЕНДИЛ

           

На шестнадесети ноември, две хиляди и петнадесета година,  

в публично съдебно заседание, в следния състав:

                                                                                     СЪДИЯ:  ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

С участието на секретаря С.К.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  Д. ПЕТРОВА адм. дело № 366/2015г. по описа И ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО :        

Производството е по реда на чл. 459 и сл. от Изборния кодекс /Обн., ДВ, бр. 19 от 5.03.2014г., в сила от 5.03.2014г., изм., бр. 35 от 22.04.2014г., в сила от 22.04.2014г., бр. 53 от 27.06.2014г,, бр. 98 от 28.11.2014г., в сила от 28.11.2014г., бр. 79 от 13.10.2015г., в сила от 1.11.2015г./

 

 

 

 

Е.С.М., в качеството си на кандидат за кмет на кметство с. П., община Дупница, представляван от процесуалния си  пълномощник адв. Милен Трайчов П., оспорва решение № 325/02.11.2015г. на Общинската избирателна комисия /ОИК/ – Дупница, област Кюстендил, с което е определен резултата от избора за кмет на кметство с. П., община Дупница и е обявен за избран на втори тур, проведен на 01.11.2015г., за кмет на кметство с. П., община Дупница, област Кюстендил – Х.А.К..

В жалбата са развити следните оплаквания:

1. в процеса на гласуване е осъществено нарушаване разпоредбата на чл. 263, ал. 1 от Изборния кодекс, като са допуснати до гласуване избиратели с лични карти с изтекъл срок на валидност, без да е представено от същите удостоверение за издаване на лични документи. Счита се, че нарушението е съществено, тъй като броят на избирателите допуснати до гласуване в нарушение на посочената разпоредба е по-голям от разликата в обявените действителни гласове между двамата кандидати.

2. при преброяване на подадените бюлетини и определяне на изборния резултат от втория тур на изборите на 01.11.2015г. секционната избирателна комисия /СИК/ е приела за действителни бюлетини такива, в които гласуването е извършено в нарушение на чл. 265, ал. 3, т. 1 от Изборния кодекс /в жалбата е цитираната разпоредбата на чл. 200, ал. 1 от Изборния кодекс /отм., ДВ, бр. 19, от 05.03.2014г./. Твърди се, че значителна част от бюлетините, приети за действителни, са попълнени със знак, различен от “Х”, с химикал, различен от синия, като знакът “Х” в някои бюлетини излиза от квадратчето за кандидата Х.А.К. и навлиза в съседното квадратче на кандидата Е.С.М.. Твърди се, че са приети за действителни и бюлетини, в които са поставени специални символи. Сочи се, че същевременно са приети за недействителни бюлетини, в които вотът на избирателя е отразен съобразно изискванията на Изборния кодекс. В резултат на тези нарушения броят на действителните и недействителните бюлетини е различен от този, отразен в протокола на СИК. Счита се, че нарушенията са съществени, тъй като при недопускането им резултатът от гласуването би бил различен от определения и обявен с решението на ОИК Дупница.

С жалбата и в първото по делото съдебно заседание на 16.11.2015г. на основание чл. 193 от Гражданския процесуален кодекс е оспорена истинността на протокола на СИК относно верността на отразените в него данни във връзка с изборните книжа и резултатите от гласуването.

В хода на устните състезания по делото пълномощникът на жалбоподателя адв. М. П. поддържа и развива изложените в жалбата оплаквания. Сочи, че две от бюлетините, подадени за спечелилия кандидат са недействителни, както е недействителен и гласът на един от избирателите, за който въз основа изготвената и представена от ОД на МВР Кюстендил справка се установява, че е гласувал с невалидна лична карта. Счита се, че тези процесуални нарушения в изборния процес сами по себе си са съществени и достатъчни, за да обосноват недействителност на проведения избор, тъй като при недопускането им крайният изборен резултат би бил в полза на жалбоподателя.

Ответникът – Общинската избирателна комисия /ОИК/ - Дупница се представлява от Й С Б., неин член, въз основа на решение на ОИК № 332 от 10.11.2015г., взето на основание чл. 76, ал. 2 от Изборния кодекс /л. 42 от делото/. Представителят на ответника оспорва жалбата. Счита, че изборите за кмет на кметство с. П., община Дупница, област Кюстендил се проведени законосъобразно. Развива съображения, че две от преброените бюлетини, копия от които са приложени по делото, подадени за спечелилия кандидат, правилно са счетени за действителни. От друга страна счита, че не е опорочен гласът на избирателката, гласувала с лична карта, обявена за невалидна, тъй като същата към този момент е притежавала и валидна лична лична карта.

С определение № 604 от 10.11.2015г. избраният за кмет на кметство с. П., община Дупница – Х.А.К. е конституиран като заинтересувана страна по делото. Оспорва жалбата. Счита оспореното решение на ОИК - Дупница за законосъобразно и изцяло споделя съображенията на представителя на ОИК Дупница – Йорданка Стоянова Б..

Кюстендилският административен съд, след като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, прие за установено следното от фактическа страна:

С УКАЗ № 162 от 10.08.2015г. за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.,  

 

 

 

издаден от Президента на РБ, обн., ДВ, бр. 61 от 11.08.2015г. н 

 

 

 

а основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4, ал. 1 от Изборния кодекс са насрочени избори за общински съветници и кметове на 25.10.2015г.

С решение № 93 от 19.09.2015г. на ОИК Дупница /л. 40/ Е.С.М. е регистриран за кандидат за кмет на кметство с. П. в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 25.10.2015г., предложен от Политическа партия „ГЕРБ”.

Вторият тур на местните избори за кмет на кметство с. П., община Дупница, област Кюстендил, е проведен на 01.11.2015г. между кандидатите от листите на Политическа партия „БСП” – Х.А.К. и на Политическа партия „ГЕРБ” – Е.С.М..

Съгласно протокола на ОИК Дупница за избиране кмет на кметство с. П. на втори тур, проведен на 01.11.2015г., определеният изборен резултат е следният: за кандидата на ПП „ГЕРБ” – Е.С.М. – 44 гласа; за кандидата на Политическа партия „БСП” – Х.А.К. – 46 гласа. Въз основа на този изборен резултат с решение № 325 от 02.11.2015г. е обявен за избран Х.А.К. с ЕГН **********, получил 46 действителни гласове. Видно от съдържанието на решението изборният резултат е определен на основание чл. 452 от Изборния кодекс и данните от протокола на СИК.

Решението на ОИК Дупница за обявяване на избрания кандидат е публикувано на сайта на ОИК Дупница на 02.11.2015г. в 09, 36 часа.

В приетия като доказателство по делото оригинал на индигиран екземпляр от протокола на Секционна избирателна комисия /СИК/ за избирателна секция № 104800061 за избиране на кмет на кметство с. П., община Дупница, област Кюстендил, подписан от всички членове на СИК, е удостоверено, че гласуването на 01.11.2015г. е започнало в 06, 00 часа. Протоколът е подписан в 20, 00 часа на същия ден. В част І от протокола, попълнена преди отваряне на избирателната урна, е посочено, че броят на регистрираните кандидатски листи е две, броят на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, вписани  в т. 4 на протокола по чл. 215, ал. 4 от ИК - 130, броят на избирателите според част І и част ІІ от избирателния списък при предаването му на СИК – 112, броят на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък – 94; Отразени са и следните данни: брой на неизползвани бюлетини – 35; брой на унищожени от СИК бюлетини – 1; Посочено е, че извън избирателна урна не са констатирани и обявени по реда на чл. 228 и чл. 227 от ИК за недействителни бюлетини, т.е. такива относно които е нарушена забраната за показване начина на гласуване преди пускането им в избирателната урна и забраната за заснемане начина на гласуване посредством възпроизвеждаща техника. В част ІІ от протокола на СИК, която се попълва след отваряне на избирателната урна, са отразени следните данни: брой на намерените в избирателната урна бюлетини – 94, от които брой на недействителните бюлетини – 4 и на действителните – 90. Съгласно констатираното в част ІІ, т. 9 от протокола на СИК кандидатът на Политическа партия „ГЕРБ” – Е.С.М. е получил 44 гласа, а кандидатът на ПП “БСП” – 46 гласа. В графите за словесно отразяване на броя гласове за отделните кандидати е налице първоначално нанасяне на съответните цифри – “44” и “46”. По същия начин тези данни са нанесени и в графата “с цифри”. Впоследствие е извършена поправка, като в графата за отразяване “с думи” за зачеркнати цифрите и резултатите са изписани съответно с думи, както следва: “четиридесет и четири” и “четиридесет и шест”. Видно е, че извършената поправка не е свързана с вярното отчитане на изборния резултат и не води до различното му отчитане. Поправката е относно очевидна фактическа грешка, изразяваща се в това, че в графата за отбелязване на резултата с думи, същият е изписан с цифри, след което е изписан идентичен резултат с думи. Констатирано е, че при броене на гласовете не е съставян протокол по чл. 438, ал. 3 от ИК в хипотезата на спор за действителността или недействителността на гласовете, както и че не са постъпили след началото на изборния ден заявления, жалби и възражения. Отбелязано е в съответната нарочна графа, че поправките в протокола са две /гореописаната и относно броя на поправките/. Следват  изявление, че подписите в протокола са положени в 20, 00 часа на 01.11.2015г., както и подписите на всички членове на СИК. Въз основа протокола на СИК е съставен протоколът на ОИК Дупница за избиране кмет на кметство с. П. на втори тур, проведен на 01.11.2015г. В него е констатирано, че броят на секциите в изборния район и съответно броят на секционните избирателни комисии е един. Останалите данни по отношение на предоставените на СИК на основание чл. 215, ал. 1, вписани в протоколите по чл. 215, ал. 4 от ИК, бюлетини, броят на избирателите по избирателния списък, броят на гласувалите избиратели, на неизползваните бюлетини, съответно на намерените в избирателната урна и броят на действителните и недействителни от тях, съвпадат с тези по протокола на СИК. Идентични са отразените в двата протокола данни и по отношение разпределението на действителните гласове за участващите на втория тур на изборите кандидати.

Кюстендилският административен съд, след като извърши служебна проверка за редовността и допустимостта на предявеното оспорване, счете следното :

Предявената жалба отговаря на изискванията за редовност и допустимост по АПК, както и на специфичните изисквания в ИК предвид естеството на оспорения акт. В нея са изложени конкретни оплаквания и възражения, които са уточнени и доразвити в проведеното съдебно заседание. Същите очертават предмета на съдебната проверка. Жалбата е предявена в срока по чл. 459, ал. 1 от ИК и от субект, който е легитимиран съгласно текста на тази разпоредба да оспори действителността на проведения избор за кмет на кметство с. П., община Дупница.

По основателността на предявената жалба:

В следващата част от решението си съдът ще извърши анализ и оценка на останалите събрани в съдебното производство доказателствени средства, като заедно с мотивите си за това кои факти приема за установени и защо, ще формира и правните си изводи съобразно приетото за установено и въз основа на закона.

Водещият критерий при преценката дали са допуснати съществени нарушения на изборния процес, които да имат за последица недействителност на избора, следва да бъде отразило ли се е реално и по какъв начин всяко едно от сочените, респективно установените нарушения, на определения с решението на ОИК изборен резултат. За съществено следва да бъде прието само онова нарушение, недопускането на което, би обусловило различен краен резултат.

В съдебното производство, във връзка с наведеното оспорване и откритото производство по чл. 193 от ГПК по оспорване истинността - верността на протокола на СИК и отразените в него данни относно изборните книжа и резултатите от гласуването, Съдът на основание чл. 204 от ГПК по препр. от чл. 144 АПК допусна оглед на всички изборни книжа, включително оглед и ръчно броене на всички действителни и недействителни бюлетини като част от тях. В протокола от о.с.з. на 16.11.2015г. също се съдържат мотивите на съда за допускане огледа на изборните книжа и ръчно броене на бюлетините.

В протокола от о.с.з. на 16.11.2015г. са отразени резултатите от извършените оглед и ръчно броене. След осъщественото броене с участието на страните и техните пълномощници се констатира, че за жалбоподателя Е.С.М. – кандидат от листата на ПП “ГЕРБ” са налице 44 бюлетини, които са действителни съгласно критериите по чл. 437, ал. 1 от ИК и по отношение действителността на които не е налице спор между страните по делото; за спечелилия кандидат Х.А.К. се констатира наличие на 46 бюлетини. Относно действителността на две от тях е налице спор между страните по делото. Копия от същите са заверени от съдията – докладчик и са приложени към делото. Видно от приложените копия е, че в едната от бюлетините /вж. копието на л. 49/ в квадрата за гласуване с № 19 /за Х.А.К./ е поставен знак “V” – удебелен и изписан с неравности. Знакът е изцяло в рамките на квадрата. Другата бюлетина е с поставен знак “Х” в квадрата за гласуване № 19 – за Х.А.К.. Относно същата в проведеното о.с.з. при огледа се установи наличие и на още един /вж. констатираното в протокола/ изключително бледо изписан знак “Х” в празното поле под имената на партиите и кандидатите. Същият не се е отбелязал при копиране на бюлетината върху изготвеното и приложено по делото копие.

 Констатира се наличие и на други 4 бюлетини в отделна купчина, в две от които не е налице каквото и да е отбелязване за осъществено гласуване; в една е вписан знакът “Х” извън полето за гласуване -  на срещуположната страна, вдясно, долу, под името на кандидата Е.С.М.; в една не е отбелязан знак за осъществено гласуване, а в празното място под наименованията на партиите и имената на кандидатите е изписан текст с думи. Относно последните описани 4 бюлетини между страните не е налице спор, че са недействителни.

Преценката за действителността, съответно недействителността на бюлетините се извършва от съда в настоящите мотиви съобразно строго очертания начин на гласуване в чл. 427, ал. 4 – 7 от ИК, респективно съобразно критериите по разпоредбите на чл. 437, ал. 2 и ал. 3 от ИК. Начинът на гласуване във всяка една от бюлетините е установен при огледа и подробно описан на съответното място в съдебния протокол. Критериите са дали гласуването е осъществено съобразно чл. 427, ал. 4, т. 1 от ИК, а именно чрез знак „Х” или “V”, поставен само квадрата на избраната кандидатска листа, със син химикал, дали има вписване в бюлетината на специалнии символи като букви, цифри и други знаци и поставени ли са върху гърба й два печата на СИК. Взема се предвид и обстоятелството дали бюлетината е по установения образец за съответния изборен район Спазването на тези изисквания съдът счита за съществено, тъй като същите са заложени в законодателната уредба на изборния процес с цел постигане еднозначност при изразяването на вота от една страна, а от друга гарантират осъществяването на тайно гласуване съобразно личната воля на избирателя. Спазването на тези условия при упражняване на активното избирателно право е от основно и принципно значение за законосъобразността на избора. Това следва от една от основополагащите разпоредби в ИК, наименована „Принципи” – чл. 3, а уредбата по чл. 427, съответно чл. 263 и сл. от Раздел VІІ, Глава  петнадесета по препр. от чл. 424 от ИК гарантира и обезпечава именно спазването на правната норма – принцип по чл. 3. Нарушаване разпоредбите относно начина на гласуване има за последица накърняване на принципното начало за всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласоподаване. Начало, което стои в основата и дава насоката и целите на избирателното законодателство за гарантиране на конституционно установеното избирателно право. Поради това нарушаването му винаги има за последица недействителност на подадения глас. Следейки за спазване на посочените изисквания, Съдът приема, че бюлетината, подадена за спечелилия кандидат Х.А.К., чието копие се намира на л. 49 от делото, е действителна. Знакът „V” е поставен неравно и удебелено, но фигурира на съответното за гласуване място, изписан е със син химикал и бюлетината не съдържа други опорочаващи гласуването недостатъци. Наличието на недостатъци в изписването на знака е възможно да се дължи на специфики в почерка на избирателя, недостатъчна грамотност, неумелост, възрастта му и други, които не следва да имат за резултат недействителност на неговия вот. Същият е изразен еднозначно и недвусмислено. От друга страна е очевидно, че неравностите и удебеляването при изписване на знака за гласуване не отличават по някакъв специален или особен начин разглежданата бюлетина, така че описаното полагане на знака не може да сочи личността на избирателя и съответно да води до нарушаване тайната на вота.

Съдът счита за недействителна бюлетината, подадена за спечелилия кандидат Х.А.К., копие от която са намира л. 48 от делото. Както се посочи по горе, върху изготвеното и приложено копие от нея не е отбелязан /не личи/ констатирания в празното поле на бюлетината, под номерата и имената на кандидатите знак “Х”, но наличието на същия се констатира при огледа в о.с.з. на 16.11.2015г. Макар и твърде блед, този знак, поставен извън полетата за гласуване, в празното място под имената, представлява сам по себе си порок на подадения глас по см. на чл. 437, ал. 3, т. 2 от ИК, който го опорочава като недействителен. Тези изводи не се променят поради бледостта на отразяване на символа при наличие на констатацията, че е поставен и е видим, нито от вероятността да не е изписан от подалия бюлетината гласоподавател, а по – късно и от друго лице. Съображенията в обратен смисъл на представителя на ОИК Дупница – Йорданка Б., са неоснователни и не се споделят от съда. При тази преценка следва приетата за недействителна една бюлетина в полза на кандидата Х.А.К. да се изключи от числото на валидните гласове за същия. Т.е. следва да се приеме, че за спечелилия кандидат са подадени 45 действителни бюлетини. В резултат извършените от съда броене, оглед и преценка действителността на бюлетините в избирателна секция 61 не се установи резултат, различен от отчетения, за жалбоподателя Е.С.М., а именно – 44 действителни бюлетини.

Вследствие извършения анализ на доказателствените средства, събрани във връзка с оспорването по чл. 193 от ГПК и въз основа на формираните фактически изводи следва, че отразените в протокола на СИК данни относно броя на действителните бюлетини за спечелилия кандидат Х.А.К. са различни от установените, като разликата се състои в един действителен глас. Протоколът на СИК представлява официален свидетелстващ документ, съставен от съответни длъжностни лица, в кръга на службата им, по установените форми и ред /чл. 179, ал. 1 от ГПК/ и притежава материална доказателствена сила. В случая и относно посочените данни, презумпцията за вярност на съдържащите се в протокола на СИК  удостоверителни изявления е оборена. Действителните бюлетини за спечелилия кандидат са 45 вместо вписаните в протокола на СИК 46. Въпреки установената невярност на посоченото вписване в протокола на СИК, водещите до него нарушения на изборния процес не са съществени, тъй като не са се отразили върху крайния изборен резултат. Разликата в действителните бюлетини между спечелилия изборите кандидат – Х.А.К. с 45 действителни гласа и жалбоподателя – Е.С.М. с 44 действителни гласа е в полза на първия. Съгласно разпоредбата на чл. 452, ал. 6 от ИК на втория тур на изборите за избран се смята кандидатът, получил най-много действителни гласове. В случая поради наличието на посочената разлика в броя действителни бюлетини в полза на спечелилия кандидат, установеното нарушение при преценката за действителността, респективно недействителността на една бюлетина, не се отразява на крайния изборен резултат, който съобразно разпоредбата на чл. 452, ал. 6 от ИК остава същият. При положение, че нарушенията не са от категорията на тези, допускането на които променя крайния изборен резултат, те не са съществени и не пораждат недействителност на проведения избор за кмет на кметство с. П..

Неоснователно е и другото наведено в жалбата и доразвито в хода устните състезания оплакване за нарушения, изразяващи се в допускане до гласуване на избиратели с изтекъл срок на валидност на личните им карти и без съответния заместващ документ съгласно разпоредбата на чл. 263, ал. 1, съответно чл. 264, ал. 1 по препр. от чл. 424 от ИК.

По делото е приет като писмено доказателствено средство избирателният списък за избиране кмет на кметство с. П. на 01.11.2015г. Приета е като доказателство и служебно изисканата от Областната дирекция на МВР Кюстендил справка рег. № 277 000 – 9660813.11.2015г. Въз основа на същите и след сравнителния им анализ се установява, че 93 броя избиратели от общо гласували 94 броя са осъществили това с валидни документи за самоличност, които не били с изтекъл срок. По отношение на един избирател – М.Й.Ч.. се установява осъществено гласуване с лична карта /цитиран е номерът/, издадена на 28.09.2000г., която е обявена в регистрите на МВР за невалидна на 19.10.2006г., а на същото лице е издадена нова лична карта на 20.10.2006г. В избирателния списък лицето e под № 71. Видно е, че при явяването му за гласуване, лицето е представило обявената за невалидна на 19.10.2006г. лична карта, тъй именно нейният номер е вписан в списъка. Посочен е и ЕГН на лицето, същото се е подписало за гласувало. Въз основа вписания в избирателния списък ЕГН се установява, че към датата на издаване на обявената за невалидна лична карта – 28.09.2000г. /вж. справката от ОД на МВР/ лицето е било на 79 години. Съгласно чл. 30, ал. 2 от Закона за българските лични документи /Обн., ДВ, бр. 93 от 11.08.1998 г., в сила от 1.04.1999 г., Загл. изм. -ДВ, бр. 82 от 2009 г.) на лицата, навършили 58 годишна възраст, се издават безсрочни лични карти. Следва, че личната карта, с която избирателката се е явила за гласуване е била безсрочна, т.е. не е била с изтекъл срок на валидност. От друга страна е очевидно и обстоятелството, че тази, обявена за невалидна лична карта, е била в държане на избирателката, но поради това, че е безсрочна, от същата не е било установимо, че е невалидна. Причината за обявяването й за такава на 19.10.2006г. би могла да е поради подадено заявление, че е изгубена, унищожена или открадната. Тази причина е ирелевантна в настоящата хипотеза. Правно значение имат единствено обстоятелствата, че не е била с изтекъл срок на валидност, както и че въз основа на самата лична карта за членовете на СИК не е било възможно констатиране на невалидността й. От друга страна, именно поради изписване в избирателния списък на ЕГН и номера на представената лична карта и установяване на обстоятелството, че лицето е разполагало в същия момент и с друга валидна лична карта с посочен в справката на МВР номер, следва да се приеме за установено по несъмнен и категоричен начин, че избирателката е била идентифицирана надлежно по см. чл. 263, ал. 1, респ. чл. 264, ал. 1 от ИК и че гласът е подаден именно това лице, чиято самоличност е безспорна. Оттук следва и изводът, че гласуването на лицето е осъществено в съответствие с цитираните разпоредби на ИК, чийто смисъл и цел е гарантиране на принципа за лично гласоподаване.

При изложените мотиви и съобразно правомощието си по чл. 459, ал. 10 от ИК Съдът следва да потвърди оспореното решение на ОИК Дупница.

 

Воден от изложеното КЮСТЕНДИЛСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 325 от 02.11.2015г. на Общинска избирателна комисия Дупница, община Дупница, област Кюстендил, с което е определен резултата от избора за кмет на кметство с. П., община Дупница и е обявен за избран на втори тур, проведен на 01.11.2015г., за кмет на кметство с. П., община Дупница, област Кюстендил – Х.А.К..

           

            Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд  на Република България в 7 дневен срок от обявяването му.

 

 

                                                                                                 СЪДИЯ :