Р Е Ш Е Н И Е

   6                                                                  11.01.2017г.                                           град Кюстендил

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Кюстендилският административен съд                                                                                     

на деветнадесети декември                                                           две хиляди и шестнадесета година

в открито съдебно заседание в следния състав:

                                                         Административен съдия: МИЛЕНА АЛЕКСОВА-С.

при секретаря Л.С.

като разгледа докладваното от съдия Алексова-С.

административно дело № 386 по описа на съда за 2015г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.43, ал.3, т.4 и т.6 от ЗПЗП.

            Г.Г.Х., ЕГН ********** *** и втори адрес: гр.Кюстендил, ж.к.”Г.”, бл.171, ет.4, ап.12 обжалва Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 с изх.№02-100-6500/4590 от 05.11.2015г. на зам.изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” в частта за отказите за финансово подпомагане по Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/ и по Схемата за преразпределително плащане /СПП/ по отношение на парцели 02052-37-1-1 и 02052-37-1-2. Релевират се основанията за оспорване по чл.146, т.3 и т.4 от АПК. Нарушението на административнопроизводствените правила се свързва с липсата на проверка на място за състоянието на парцелите. Нарушението на материалния закон е във връзка с твърденията, че парцелите се стопанисват, т.к. са засадени с череши и диви сливи и се обработват. Моли се за отмяна на акта в оспорените части.

            В с.з. жалбоподателят поддържа жалбата.

            В с.з. пълномощникът на ответния зам.изпълнителен директор на ДФ „Земеделие” с административен адрес: гр.София, бул.”Цар Борис III” №136 оспорва жалбата като неоснователна и претендира деловодни разноски, включително юк възнаграждение.

            Кюстендилският административен съд, след запознаване с жалбата, становищата на страните и събраните по делото доказателства, обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установена следната фактическата обстановка по спора:

            Административното производство е започнало с подадено на 16.04.2014г. от Г.Г.Х. Заявление за подпомагане за кампания 2014 с УРН:569444, УИН: 10/070514/51057 /вж. л.24-26/. Към заявлението е попълнена таблица на използваните парцели, между които и процесните 02052-37-1-1 и 02052-37-1-2 /вж. л.27/. Правото на ползване е установено на основание договор за доброволна делба от 07.11.2008г. с нот.заверка на  подписите /вж. л.34-55/. Представени са и скици за парцелите /вж. л.56-57/. Поисканата със заявлението финансова помощ е по СЕПП и СПП. В резултат на автоматичните проверки на въведените данни от заявлението, на 16.04.2014г. е установено, че за парцел 02052-37-1 всички заявени площи /ха/ излизат извън площите, подходящи за подпомагане за ДПП, за който резултат е уведомен заявителя /вж. л.31/.

            Със заповед №РД-09-807/05.12.2014г. на министъра на земеделието и храните на основание чл.16б, ал.1 от Наредба №105/2006г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на ИСАК е одобрен обновения специализиран слой „Площи в добро земеделско състояние” за Кампания 2014, като част от СИЗП, който е актуализиран за 2014г. чрез дешифрация /разчитане/ на нова цифрова ортофотокарта /ЦОФК/ на страната по самолетно и сателитно заснемане от 2014г. и чрез отразяване на резултатите от теренни проверки, проведени през годината от областните и общински структури на МЗХ. Специализираният слой е предоставен на РА за извършване на задължителните кръстосани проверки на подадените през кампанията заявления съгласно чл.37, ал.2 и чл.43, ал.2 от ЗПЗП. Със заповедта е дадена възможност на земеделските стопани за възражения за включване или невключване на определени физически блокове или части от тях в слоя /вж. л.58-60/. Със заповед №РД-46-287/06.03.2015г. министърът на земеделието и храните на основание чл.16г, ал.4 от Наредба 105/2006г. е одобрил окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2014г. и го е предоставил на РА за извършване на проверките по ЗПЗП на заявленията, извършване на окончателна оторизация и плащания на площ за 2014г. /вж. л.61-62/.          

            С оспореното Уведомително писмо изх.№02-100-6500/4590 от 05.11.2015г. на зам.изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” по отделни заявени схеми и мерки за подпомагане становището на органа е следното:

            1/по СЕПП е оторизирана сума от 0лв. Отказът обхваща заявени 3 парцела, между които и процесните 02052-37-1-1 и 02052-37-1-2. Основанията за отказа са оформени в табличен вид с допълнителни разяснения по отделните колони от таблицата. В колона 3 е отразена липса на застъпване на парцелите. Колона 4 не съдържа данни за извършени проверки на място от ТИ към РА. В колона 5 са отразени площите на парцелите след извършването на всички административни проверки по заявлението, включително и след прилагане на разпоредбите на чл.17, ал.6 и чл.18 от Наредба №5/2009г. Посочено е, че специализираният слой „Площи в добро земеделско състояние” за кампания 2014 е одобрен с посочените по-горе заповеди на министъра на земеделието и храните, като в изпълнение на чл.16г, ал.5 от Наредба №105/2006г. въз основа на одобрения от министъра специализиран слой РА извърша окончателната оторизация и плащания на площ за съответната година. Посочено е, че парцелите не се стопанисван и не попадат в специализирания слой. В колона 6 е посочено, че няма площи от парцелите, които отговарят на всички изисквания за отпускане на помощта. Колона 7 съдържа извод, че парцелите не отговарят на изискванията за подпомагане. На основание чл.16, ал.6 от Наредба 0105/2006г. и във вр. с чл.43, ал.3, т.4 и т.6 от ЗПЗП органът е отказал заплащане на исканата финансова помощ, т.к. кандидатът е заявил площи, които не стопанисва и които попадат извън специализирания слой „Площи в добро земеделско състояние” за 2014г.

            2/по СПП след прилагане на процедурата по чл.58 от Регламент /ЕО/ №1122/2009 на Комисията от 30.11.2009г. и във вр. с чл.15г, ал.2 от Наредба №2/2011г., за първите допустими по СЕПП до 30ха е оторизирана сума в размер на 0лв, т.е. отказано е подпомагане.

            3/в отделна графа на акта РА е наложила санкции за бъдещ период на заявителя, т.к разликата между декларираните площи и установените такива след административните проверки надвишава действително стопанисваните площи съгласно чл.58 от Регламент 1122/2009г., както следва: по СЕПП - в размер на 177.57лв. и по СПП – в размер на 78.41лв.

            В съдържанието на Уведомителното писмо в отделна таблица с фактически разяснения към нея са изчислени размерите на финансовото подпомагане по отделни схеми/мерки, посочени по-горе. Като приложения към писмото са представени Таблица 1: „Оторизирани суми” /в лева/, включваща исканите суми по отделните схеми/мерки, липсата на редукции, пълните намаления и липсата на оторизирани суми за изплащане и Таблица 2 „Извършени плащания” /в лева/ за липсата на такива.

            Уведомителното писмо е получено от адресата на 24.11.2015г. /вж. л.20/, а жалбата срещу него е подадена на 25.11.2015г.

            Издателят на Уведомителното писмо е с делегирани правомощия до издава и подписва всички уведомителни писма по схемите и мерките за директни плащания за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане, адресирани до кандидатите за финансово подпомагане по см. на т.1 от заповед №ОЗ-РД/323 от 11.03.2015г., издадена от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” на основание чл.20, т.2 и т.3 и чл.20а, ал.1, 2 и 4 от ЗПЗП и чл.10, т.1 и т.2 и чл.11, ал.2 от УП на ДФ „Земеделие” /вж.  л.65/.

            От приетата по делото съдебно-техническа експертиза на вещо лице инж.Ю.Я.П., приложения към нея материал и изявленията на вещото лице в с.з. на 07.11.2016г. се установява, че:

            1/в ИСАК няма данни жалбоподателят да е подал възражение срещу одобрения със заповедта от 05.12.2014г. на министъра на земеделието и храните обновен слой „Площи в добро земеделско състояние”.

            2/цифровата ортофото карта за района е емисия 2013г. При извършената на място във физическите блокове теренна проверка от 02.10.2014г. е констатирано, че не се извършва земеделска дейност. От съдържанието на Протокол №КNL-01-GР-12230/17.10.2014г. за физически блок /ФБ/ 02052-37 е видно, че е установена недопустимост по чл.9 от Наредба №5/2010г., свързана с липса на извършвана земеделска дейност върху площта през съответната стопанска година /пустееща земя/ - вж. л.106. Вещото лице е приложило и снимков материал, представляващ част от съдържанието на файловете, описани в протокола от теренната проверка /вж. л.107-108/. От снимките е видно, че върху ФБ не е извършвана земеделска дейност – теренът е обрасъл с храсти. В табличен вид вещото лице е дало данни, съгласно които парцелите попадат извън допустимия за подпомагане слой. В тази насока са и приложените от вещото лице на л.90-91 карти на референтните блокове /заявените парцели/, представляващи част от цифровата ортофото карта с допустимия слой. От картата на л.91 се установява, че няма очертани сини линии за парцел 02052-37, което означава, че същият е извън допустимия за подпомагане слой. Данните от протокола и снимковия материал водят до извод, че заявените имоти не се стопанисват. 

            3/общият размер на недопустимите площи по СЕПП и СПП е 100%, в каквато насока са данните в Уведомителното писмо.

            Заключението на вещото лице съдът намира за обективно и достоверно, т.к. е съобразено с приложените по делото писмени доказателствени средства и всички данни, съхранявани в СИЗП. Страните не оспорват констатациите на вещото лице.

            Задължен при условията на чл.171, ал.4 от АПК с редовно получени съобщения, жалбоподателят не представя доказателства, че е оспорил заповедите на министъра на земеделието и храните за одобряване на обновения и окончателния специализиран слой „Площи в добро земеделско състояние”.

            Горната фактическа обстановка се установява и доказва от посочените по-горе писмени доказателствени средства.

            С оглед така установената фактическа обстановка по делото, съдът намира жалбата за допустима като подадена от надлежен правен субект с право на обжалване по чл.147, ал.1 от АПК, пред компетентния за разглеждането й съд в преклузивния срок по чл.149, ал.1 от АПК. Разгледана по същество, жалбата е неоснователна. Съображенията за това са следните:

            В резултат на служебната проверка по чл.168, ал.1 от АПК съдът установява, че Уведомителното писмо е издадено от оправомощен орган в пределите на неговата законова компетентност по място, време и степен. По см. на чл.11, ал.1, т.4 от ЗПЗП Държавен фонд „Земеделие” изпълнява функциите на Разплащателна агенция /РА/ от датата на неговата акредитация. Едно от правомощията на РА по чл.11а, ал.1, т.1, пр.1 от ЗПЗП е да приема, проверява и взема решение по заявления за подпомагане и заявки за плащане по схеми и мерки за подпомагане на Общата селскостопанска политика. Съгласно чл.20а, ал.1 от закона изпълнителният директор на фонда е изпълнителен директор на РА. На основание чл.20, ал.4 от ЗПЗП изпълнителния директор може да делегира със заповед правомощията си, произтичащи от правото на ЕС или от националното законодателство, включително за вземане на решения, произнасяне по подадени заявления и/или сключване на договори за финансово подпомагане на заместник-изпълнителните директори и на директорите на ОД на фонда съобразно териториалната им компетентност. Уредената законова делегация отговаря на постановките в ТР №4/2004г. по тълк.д.№4/2002г. на ОС на ВАС. Делегацията е осъществена и доказана с представената заповед №ОЗ-РД/323 от 11.03.2015г. на изпълнителния директор на Фонда в полза на заместник изпълнителния директор Живко Тодоров Живков, който е издател на Уведомителното писмо.

            Уведомителното писмо е издадено при спазване на общите изисквания за писмена форма по чл.59, ал.2 от АПК. Посочени са имената и длъжността на издателя, наименованието на акта, неговия адресат, фактически и правни основания за постановения откази и разпоредителна част за липсата на оторизирани суми по заявлението. Начинът на мотивиране на писмото в табличен вид за всяка една от схемите поотделно с посочване на всеки един от парцелите с установените при проверките данни, фактическите обяснения за съдържанието на отделните колони в таблиците с приложимите за отделните констатации правни норми, покрива изискването за надлежно мотивиране. Съгласно ТР №16/31.03.1976г. на ОСГК на ВС, необходима и задължителна част от съдържанието на индивидуалния административен акт е излагането на фактическите и правни основания за неговото издаване. Изискването за мотивиране на акта е гаранция за неговата законосъобразност, т.к. гарантира правото на защита на страните при неговото оспорване и дава възможност за ефективен контрол от по-горния административен орган и/или съда. Съгласно приложимата тълкувателна практика, възможно е мотивите да предхождат издаването на акта и да се съдържат в друг документ, съставен с оглед предстоящото издаване на административния акт. Ако административния акт е издаден на основание на такива подготвителни документи, изложените в тях съображения са такива и за издаването на самия акт. В този смисъл освен изложеното в Уведомителното писмо, като негово съдържание следва да се считат и заповедите на министъра на земеделието и храните за одобряване на специализирания слой „Площи в добро земеделско състояние” в СИЗП.

 Уведомителното писмо е издадено при спазване на административнопроизводствените правила. Съгласно нормата на чл.32, ал.2 от ЗПЗП кандидатът за подпомагане е получил от ОЗС формуляра на заявлението за подпомагане с наличните данни за имотите, придружено с графичен материал за местонахождението на ползваните от него имоти. Спазени са условията и реда за подаване на заявлението, детайлно уредени в Наредба №5/27.02.2009г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки и подпомагане на директни плащания. Подадено е общо заявление за подпомагане за кампания 2014 по см. на чл.2, ал.2 от Наредбата. Към заявлението е попълнена таблица на използваните парцели през 2014г., подписана от земеделския стопанин, в която парцелите са описани с номера на БЗС и землището, където се намират. Подаденото заявление е било обект на административни проверки чрез съпоставяне на данните с данните в Системата за регистрация на кандидатите, на заявленията за подпомагане и в Системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП/. Кандидатът е проверен за допустимост, проверени за допустимост са и земеделските площи, извършени са кръстосаните проверки между данните в заявлението и отделните регистри, проведени са и кръстосани проверки между данните в отделните заявления за наличие на едни и същи площи, декларирани от повече от един земеделски стопанин /вж. чл.24, ал.3 от Наредба №105/22.08.2006г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на ИСАК - ДВ, бр.82/10.10.2006г., изм. и доп./. Заявлението за подпомагане не е определено за извършване на проверка на място въз основа на анализ на риска по см. на чл.37, ал.3 от ЗПЗП /ред. ДВ, бр.18/2006г./. Въз основа на резултатите от административните проверки са формирани изводите на органа за отказите.

Административният орган е спазил специалните административни правила за образуване и водене на производството по издаване на Уведомителното писмо. Заявителят е уведомен за образуваното по негово заявление производство и за установените нередности в заявените парцели – попадането им извън специализирания слой за подпомагане. Органът е събрал относимите за случая писмени доказателства по предвидения за това нормативен ред /заповедите на министъра на земеделието и храните, касаещи слоя и липсата на възражения и оспорване на същите от страна на заявителя по предвидения законов ред/.

Неоснователно е възражението на жалбоподателя за наличие на съществено процесуално нарушение, изразяващо се в липса на извършена проверка на място за състоянието на парцелите. Очевидно жалбоподателят има предвид проверката по чл.37, ал.3 от ЗПЗП. Тази проверка обаче не е задължителна за органа. Съгласно чл.30 от Регламент 1122/2009г. проверките на място се извършват на случаен принцип по метода на риск-анализ само на 5% от подадените заявления за подпомагане, в кръга на която извадка жалбоподателят не е попаднал. В случая са били задължителни единствено административните проверки в ИСАК и СИЗП, които са извършени и чиито резултати са обективирани в Уведомителното писмо /вж. чл.37, ал.2 от ЗПЗП/. Размерът на недопустимите площи е определен въз основа на извършените административни проверки. От данните по делото е установено, че по отношение състоянието на парцелите е извършена теренна проверка по правилата и реда на чл.16а, ал.4 /отм./ от Наредба №105/2006г., за извършването на която нормативните правила не изискват уведомяване на ползвателите на парцелите и задължителното им присъствие на място. Правото на защита на земеделските стопани срещу проверката се реализира в рамките на процедурата по одобряване на специализирания слой - чрез подаване на възражения срещу заповедите на министъра на земеделието и храните /вж. решение №10900/20.10.2015г. по адм.д.№3977/2015г., III о. на ВАС/. 

            Уведомителното  писмо е съответно и на материалния закон.

Отказите правилно са отнесени към хипотезите на чл.43, ал.3, т.4 и т.6 от ЗПЗП.

Заявените от кандидатът площи не отговарят на условията за допустимост и не са включени в специализирания слой по чл.33а, ал.1 от ЗПЗП за 2014г. Производството по чл.16б, ал.1 от Наредба №105/2006г. за одобряване на изготвения специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” представлява многоетапна процедура, завършваща с акта по чл.16г, ал.4 от Наредбата /в конкретния случай заповед №РД-46-287/06.03.2015г./, с който се одобрява окончателния слой. В  настоящия случай приложение намира разпоредбата на чл.16а, ал.6 от Наредбата, съгласно която въз основа на одобрения слой РА е постановила оспорения отказ по отношение на двата парцела. Съгласно реда по чл.16а-16г от Наредбата /в редакцията, обн. ДВ, бр.16/2015г. – вж. заповедта на министъра на земеделието и храните от 06.03.2015г./ РА действа в условията на обвързана компетентност и няма как да извърши окончателната оторизация и плащания на площ за съответната година ако парцелите не са включени в заповедта по чл.16г, ал.4 от Наредбата. Заповедта на министъра създава права и задължения и засяга интересите на земеделските стопани /вж. ТР №8/11.12.2015г. по тълк.д.№1/2015г. на ОСС на ВАС/, но няма данни жалбоподателят да е участвал в административното производство по одобряване на слоя посредством упражняване на правото си на възражения срещу неговия обхват, респ. оспорване му по съдебен ред пред ВАС. Заповедта за слоя е влязла в законна сила по отношение на процесните имоти. Видно от съдебно-техническата експертиза имотите попадат извън приетия от министъра слой, поради което са недопустими за подпомагане. Освен това, видно от резултатите от теренната проверка, обективирани в Протокола от 17.10.2014г. и снимките от файловете към проверката, имотите представляват пустеещи земи, т.е. не отговарят на условията за допустимост за подпомагане по чл.9, ал.1, т.3 във вр. с ал.2, т.1 от Наредба №5/10.03.2010г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища /обн. ДВ, бр.22/19.03.2010г., отм. ДВ, бр.15/24.02.2015г./, издадена по делегация от чл.40, ал.3 /отм./ от ЗПЗП. През 2014г. върху имотите не е извършвана земеделска дейност по прибиране на реколта от трайни насаждения. Парцелите са заявени като засадени с трайни насаждения /череши и круши/, което твърдение се поддържа в жалбата по делото. Констатациите от теренната проверка са относими към преценката за приложението на материалния закон по см. на чл.142, ал.1 от АПК, т.к. отмяната на чл.16а, ал.4 от Наредба №105/2006г. е извършена след провеждане на теренната проверка и одобряването на слоя от министъра на земеделието и храните във връзка с влизането в сила на решение №115/02.02.2015г. на ВАС по адм.д.№10538/2014г., IIо., потвърдено с решение №7501/22.06.2015г. на ВАС по адм.д.№4327/2015г., 5-членен с-в и нормата на чл.195, ал.1 от АПК.

Поради отреченото право на плащане по СЕПП, на основание чл.15г, ал.1 от Наредба №2/21.02.2011г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане /обн. ДВ, бр.18/01.03.2011г., изм. и доп./ земеделският стопанин няма право на подпомагане по СПП.

Установените в оспореното писмо 100% наддеклариране на площите, потвърдени от заключението на вещото лице, по правилата на чл.58 от Регламент 1122/2009г. надвишават 50% от действително стопанисваните площи и водят до налагане санкции за бъдещ период за посочените в писмото суми по отделните мерки.

Изложеното налага извод за отхвърляне на оспорването като неоснователно.

На основание чл.143, ал.4 от АПК във вр. с ТР №3/13.05.2010г. на ВАС по т.д.№5/2009г. и чл.7, ал.1, т.4 във вр. с §1 от ДР от Наредба №1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения /ред. ДВ, бр.10/2016г./ жалбоподателят дължи заплащане на ДФЗ на деловодни разноски в размер на 635лв., включващи 335лв. за вещо лице и 300лв. юк възнаграждение.

            Мотивиран от горното и на основание чл.172, ал.2, пр.последно от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

 

 

 

 

ОТХВЪРЛЯ оспорването в жалбата на Г.Г.Х. /с посочени лични данни/ срещу Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 с изх.№02-100-6500/4590 от 05.11.2015г. на зам.изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” в ЧАСТТА за отказите за финансово подпомагане по Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/ и по Схемата за преразпределително плащане /СПП/ по отношение на парцели 02052-37-1-1 и 02052-37-1-2.

            ОСЪЖДА Г.Г.Х. да заплати на ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - СОФИЯ деловодни разноски в размер на 635лв. /шестстотин тридесет и пет лева/.

            Решението подлежи на касационно обжалване от страните пред ВАС в 14-дневен срок получаване на съобщенията за изготвянето му.

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: