Р Е Ш Е Н И Е

          1                                                           03.01.2017г.                                           град Кюстендил

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Кюстендилският административен съд                                                                                     

на втори декември                                                                          две хиляди и шестнадесета година

в открито съдебно заседание в следния състав:

                                                         Административен съдия: МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

при секретаря И.С.

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

административно дело № 55 по описа на съда за 2016г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.43, ал.3 от ЗПЗП.

            И.Й.А., ЕГН ********** *** обжалва Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 с изх.№02-100-6500/2406 от 25.09.2015г. на зам.изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” в частта за отказите за финансово подпомагане по Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/ и мярка „Плащания на земеделски стопани за райони с ограничения, различни от планинските райони” /НР2/, касаещи парцелите и основанията в таблиците към писмото, с постановени
 намаления по СЕПП в размер на 6580.28лв. и по НР2 – в размер на 2097.26лв. Релевират се основанията за оспорване по чл.146, т.2, т.3 и т.4 от АПК. Неспазването на установената форма се свързва с неяснота и непълнота по отношение индивидуализация на отказаните площи по вид и местонахождение. Нарушението на административнопроизводствените правила е във връзка с нарушения на чл.26-29, чл.34-35 от АПК и неуведомяване на заявителя за констатациите от проверката на място. Противоречието с материалния закон е по отношение извода на органа за застъпване на площи, като се претендира стопанисване на всички заявени парцели. Моли се за отмяна на акта, изпращане на преписката за ново произнасяне и присъждане на деловодни разноски.

            В с.з. жалбоподателят и неговият пълномощник поддържат жалбата, сочейки за правилно заключението на вещото лице по вариант 2, при който редукцията на помощта е в по-малък размер.

            В с.з. пълномощникът на ответния зам.изпълнителен директор на ДФ „Земеделие” с административен адрес: гр.София, бул.”Цар Борис III” №136 оспорва жалбата като неоснователна и претендира деловодни разноски, включително юк възнаграждение. Евентуално прави възражение за прекомерност на заплатеното от ищеца адвокатско възнаграждение.

            Кюстендилският административен съд, след запознаване с жалбата, становищата на страните и събраните по делото доказателства, обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установена следната фактическата обстановка по спора:

            Административното производство по издаване на оспореното Уведомително писмо е започнало с подадено на 13.05.2014г. от И.Й.А. Заявление за подпомагане за кампания 2014 с УРН:571264, УИН: 1016051452211. Към заявлението е попълнена таблица с обработвани 66 парцела. Поисканата със заявлението финансова помощ е по СЕПП, СПП и НР2 /вж. л.24-31/. Към заявлението са приложени карти на БЗС-та, подписани от заявителя /вж. л.38-103/. В резултат на автоматичните проверки на въведените данни от заявлението, на 04.06.2014г. е подадено заявление за редакция с нова таблица за 67 парцела /вж.105-112/.

            В резултат на автоматичните проверки са установени двойно заявени площи, за което А. е получил Уведомително писмо изх.№02-100-6500/3669 от 23.08.2014г. /вж. л.124-125/. Заявителят е попълнил Таблица на установените застъпвания и опис на предоставените документи, представляваща Приложение към Уведомителното писмо, за всеки от имотите, като с  подписа е потвърдил ползването на едни парцели и е отказал ползването на други /вж. л.127-130/. Към Таблицата е приложил и документи по чл.2а, ал.2 от Наредба №5/27.02.2009г. за условията и реда за  подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания /ДВ, бр.22/24.03.2009г./, доказващи правното основание за ползване на парцелите във вид на договор за доброволна делба от 03.04.2000г., договори за наем на земеделски земи от ДПФ от 06.03.2014г. и 30.04.2014г., договори за наем на земи от 18.12.2013г., 18.01.2014г., 30.10.2013г., 01.10.2013г., 12.12.2013г., 04.03.2014г., 08.12.2013г., 16.04.2014г., 18.12.2013г., 28.01.2014г., 28.02.2014г., 10.12.2013г., 10.12.2013г., 25.09.2013г., 11.09.2013г., 10.09.2013г., 09.09.2014г., 15.12.2013г., 20.12.2013г., 15.12.2013г. и 30.09.2013г. /вж. л.131-176/. Всеки от парцелите със съответния номер на кадастрален имот и документ за ползване е включен в Списък с потвърдени кадастрални имоти и предоставени за тях документи, подписан от А. на 06.01.2014г. /вж. л.177-179/. Поради установеното застъпване на имотите със заявени имоти от други земеделски стопани, подобни Уведомителни писма за площи, декларирани от повече от един кандидат с попълнени Таблици за установени застъпвания с опис на документите са изпратени и на: Т М Х /на 21.08.2014г. – л.184-198/, А К С /на 22.08.2014г. – л.200-221/, Б И К /на 22.08.2014г. – л.223-232/, Д Г. А /л.236-328/, Н К М /л.330-356/, Ц Б Ц /на 22.08.2014г. – л.363-413/, Е Г. Е /417-437/, И В Д /л.439-455/, Я И Й /на 22.08.2014г. - л.457-570/, Д Д И /л.571-583/, „В Г” ООД /л.589-611/, М Д С. /на 23.08.2014г. – л.616-630/ и Е И И /на 22.08.2014г. – л.704-714/. Уведомителни писма за застъпвания са изпратени и на „Ч Т” ЕООД /на 22.08.2014г. – л.631-637/, Р К И /на 22.08.2014г. – л.638-642/, Й С Й. /на 22.08.2014г. – л.643-647/ и Р К И /на 23.08.2014г. – л.648-654/, но посочените заявители не са попълнили Таблици за установените застъпвания и не са представили документи за право на ползване на имотите.

            Със заповед №261816/07.07.2014г. началникът на отдел „Регионален технически инспекторат” към РА е наредил извършване на проверка на място на заявените от А. парцели през периода 08-11.07.2014г. /вж. л.655-гръб – 656/. За резултатите от проверката на 11.07.2014г. е изготвен Контролен лист. Заявителят не е имал забележки по установените измервания на имотите на място /л.656-гръб - 691/. Установените от проверката данни са обективирани в графична справка на л.690-гръб. От декларираните по СЕПП 44.88ха са установени като допустими за подпомагане 44.19ха., а от декларираните по НР2 35.64ха са установени като допустими 35.29ха. За констатираните несъответствия е изготвено и уведомително писмо до А. с изх.№01-012-6500/202 от 05.08.2014г., като няма данни за подадени писмени забележки и възражения.

            С оспореното Уведомително писмо изх.№02-100-6500/2406 от 25.09.2015г. на зам.изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” по отделни заявени схеми и мерки за подпомагане становището на органа е следното:

            1/по СЕПП е оторизирана сума от 6926.74лв. Отказът е за 6580.28лв. и обхваща 21 парцела. Основанията за отказа са оформени в табличен вид с допълнителни разяснения по отделните колони от таблицата. В колона 3 е отразено застъпването на парцелите, което не е отстранено по см. на чл.43, ал.3, т.5 от ЗПЗП при спазване на процедурата по чл.17, ал.7 от Наредба №5/2009г. с представени от заявителя документи за ползване и представени такива от всички участници в застъпването. Като фактическо основание е посочено изпратеното на заявителя Уведомително писмо с изх.№02-100-6500/3669 от 08.08.2014г. В колона 4 са посочени площите на парцелите, които са установени като стопанисвани от заявителя при проверката на място от ТИ към РА по заповед №261816. Посочено е че на основание чл.43, ал.3, т.4 от ЗПЗП е отказано подпомагането за площи, които кандидатът не стопанисва. В колона 5 са отразени площите на парцелите след извършването на всички административни проверки по заявлението, включително и след прилагане на разпоредбите на чл.17, ал.6 и чл.18 от Наредба №5/2009г. Посочено е, че специализираният слой „Площи в добро земеделско състояние” за кампания 2014 е одобрен със заповеди №РД-09-807/05.12.2014г. и РД-46-287/06.03.2015г. на министъра на земеделието и храните, като в изпълнение на чл.16г, ал.5 от Наредба №105/2006г. въз основа на одобрения от министъра специализиран слой РА извърша окончателната оторизация и плащания на площ за съответната година. Посочена е площта на парцелите, която се стопанисва и попада в специализирания слой. В колона 6 са посочени площите, които отговарят на всички изисквания на правилата за отпускане на помощта. Колона 7 съдържа разликата в площите, която не покрива изискванията за подпомагане.

            2/по СПП /Плащания по схемата за преразпределително плащане/ след прилагане на процедурата по чл.58 от Регламент /ЕО/ №1122/2009 на Комисията от 30.11.2009г. и във вр. с чл.15г, ал.2 от Наредба №2/2011г., за първите допустими по СЕПП до 30ха е оторизирана цялата поискана сума от 3987лв.

            3/по НР2 след прилагане на процедурата по чл.16 от Регламент №65/2011г. на Комисията от 27.01.2011г. е оторизирана сумата от 2782.07лв. За посочените в табличен вид 14 на брой парцели е установено несъответствие с изискванията за подпомагане по чл.12 от Наредба №11/03.04.2008г. Колона 3 от таблицата включва площта на парцелите, за които при спазване на процедурите по чл.17, ал.7 от Наредба №5/27.02.2009г. не е отстранено застъпването на площите от кандидата и останалите засегнати кандидати. Записано е, че за констатираните при кръстосана проверка двойно заявени площи кандидатът е уведомен с уведомителното писмо от 08.08.2014г. Основанието за отказ е по чл.12, т.4 от Наредба №11/2008г. В колона 4 са посочени площите установени като стопанисвани от проверката на място. Отказът за останалата част от парцелите е по чл.12, т.1 от Наредба №11/2008г., т.к. кандидатът е заявил по-големи площи в сравнение с реално ползваните от него. В колона 5 са площите, установени след извършване на всички административни проверки по заявлението, включително спазване на чл.17, ал.6 и чл.18 от Наредба №5/2009г. Проверките включват кръстосани проверки чрез автоматизирани компютърни средства, включително в СИЗП и специализирания слой „Площи в добро земеделско състояние”. Частичните откази за площите са постановени, т.к. кандидатът е заявил по-големи площи в сравнение с  реално ползваните от него и попадащи извън специализирания слой за 2014г. Колона 6 включва площта, изчислена по чл.2, ал.23 от Регламент №1122/2009г. на Комисията от 30.11.2009г., за която са изпълнени всички изисквания, определени в правилата за отпускане на помощта. Колона 7 представлява разликата между декларираната и установената площ, която не покрива изискванията за подпомагане.

            В съдържанието на Уведомителното писмо в отделна таблица с фактически разяснения към нея са изчислени размерите на финансовото подпомагане по отделни схеми/мерки, посочени по-горе. Като приложения към писмото са представени Таблица 1: „Оторизирани суми” /в лева/, включваща исканите суми по отделните схеми/мерки, липсата на редукции, намаленията и оторизираните суми за изплащане и Таблица 2 „Извършени плащания” /в лева/, съгласно която няма прихванати суми от оторизираната субсидия.

            Издателят на Уведомителното писмо е с делегирани правомощия до издава и подписва всички уведомителни писма по схемите и мерките за директни плащания за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане, адресирани до кандидатите за финансово подпомагане по см. на т.1 от заповед №ОЗ-РД/323 от 11.03.2015г., издадена от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” на основание чл.20, т.2 и т.3 и чл.20а, ал.1, 2 и 4 от ЗПЗП и чл.10, т.1 и т.2 и чл.11, ал.2 от УП на ДФ „Земеделие” /вж.  л.694/.

            Уведомителното писмо е получено от адресата на 09.10.2015г. /вж. л.702/, а жалбата срещу него е подадена чрез органа на 21.10.2015г.

            От приетата по делото съдебно-техническа експертиза на вещо лице инж.Ю.Я.П. се установява, че:

            1/жалбоподателят не е подал възражение срещу одобрения от министъра на земеделието и храните обновен слой „Площи в добро земеделско състояние” за кампания 2014г.

            2/при проверката на място всяко БЗС е заснето по обработваеми граници. От проверката е установено, че 0.69ха са наддекларирани. Наддекларирането засяга 5 БЗС по отказа в Уведомителното писмо: 03962-232-4-1, 52026-32-25-1, 52026-124-15-3, 52026-32-32-1 и 03962-51-49-3.

            3/при извършените административни проверки е установено застъпване на заявените площи в 85 земеделски имота, попадащи в състава на 34 БЗС, заявени от жалбоподателя. Площите под 0.01ха не се санкционират. След машинната обработка на двойно заявените площи, от няколко бенефициента остават 13 БЗС с неотстранено двойно застъпване. Застъпените площи са представени в табличен вид с представени документи за собственост от двете страни. Площите засягат БЗС 03962-232-3-2, 03962-263-13-1, 03962-263-15-1, 03962-263-16-3, 03962-41-23-1, 03962-51-18-1, 03962-51-34-1, 03962-52-14-3, 03962-52-16-1, 52026-128-9-1, 52026-130-28-2, 52026-131-12-1 и 52026-32-37-1, чиито застъпени площи са идентични с посочените такива в Уведомителното писмо.

            4/вещото лице е изготвило две таблици по отделни схеми/мерки с поредни номера на БЗС, декларираните площи на всички заявени за финансово подпомагане парцели, застъпената площ, площта от проверката на място, чистата площ, недопустимата такава и основанието за отказа. В отделна колона към таблиците са включени и възраженията на жалбоподателя за нередовни документи във връзка с правото на ползване върху част от парцелите от други заявители. Възраженията обхващат следните застъпвания по мярка СЕПП:

            - №13 от таблиците - БЗС 03962-263-15-1 застъпване от 0,61ха с „В Г”ООД по договор с черква за имот 58-060,

            - №38 от таблиците - БЗС 03962-52-14-3 застъпване от 0.17ха с Ц Ц за имот 11-035,

            - №40 от таблиците – БЗС 03962-52-16-1 застъпване с 0.5ха с Я. Й. за имот 11-016,

            - №46 от таблиците – БЗС 52026-128-9-1 застъпване с 0.17ха с Н. М. за имот 11-113,

            - №47 от таблиците - БЗС 52026-130-28-2 застъпване с 0.25ха с Н. М. за имот 9-009,

            - №48 от таблиците – БЗС 52026-131-12-1 застъпване с 0.27ха с Н. М. за имот 10-006 и

            - №60 от таблиците – БЗС 52026-32-37-1 застъпване с 0.79ха с Н. М. за имот 58-118.

            По мярка НР2 възраженията на жалбоподателя обхващат застъпванията с имоти с №13, 38 и 40 по номерацията в таблицата по СЕПП със същите данни за размер на застъпените площи и ползватели с документи за право на ползване.

            5/установеният от вещото лице общ размер на недопустимите площи по СЕПП е 18.17% /вж. поправката на експерта в с.з. на 02.12.2016г./, а по НР2 - 16.62%. Данните са идентични с Уведомителното писмо. По вариант 2 вещото лице е изчислило общия размер на недопустимите площи по СЕПП от 10.16% и по НР2 - на 11.93%, включвайки имотите без застъпвания по възраженията на жалбоподателя. В с.з. експертът сочи, че различните проценти по вариант 2 ще дадат отражение върху размерите на оторизираните суми.  Като приложения към заключението са представени Регистър на застъпванията по кадастралните номера на земеделските имоти и по УРН на заявителите, както и карти на парцелите, отпечатани от ДФ „Земеделие” за нуждите на експертизата.

            Заключението на вещото лице съдът намира за обективно и достоверно, т.к. е съобразено с приложените по делото писмени доказателствени средства и всички данни, съхранявани в СИЗП. Страните не оспорват констатациите на вещото лице.

            Горната фактическа обстановка се установява и доказва от посочените по-горе писмени доказателствени средства.

            С оглед така установената фактическа обстановка по делото, съдът намира жалбата за допустима като подадена от надлежен правен субект с право на обжалване по чл.147, ал.1 от АПК, пред компетентния за разглеждането й съд в преклузивния срок по чл.149, ал.1 от АПК. Разгледана по същество, жалбата е неоснователна. Съображенията за това са следните:

            В резултат на служебната проверка по чл.168, ал.1 от АПК съдът установява, че Уведомителното писмо е издадено от оправомощен орган в пределите на неговата законова компетентност по място, време и степен. По см. на чл.11, ал.1, т.4 от ЗПЗП Държавен фонд „Земеделие” изпълнява функциите на Разплащателна агенция /РА/ от датата на неговата акредитация. Едно от правомощията на РА по чл.11а, ал.1, т.1, пр.1 от ЗПЗП е да приема, проверява и взема решение по заявления за подпомагане и заявки за плащане по схеми и мерки за подпомагане на Общата селскостопанска политика. Съгласно чл.20а, ал.1 от закона изпълнителният директор на фонда е изпълнителен директор на РА. На основание чл.20, ал.4 от ЗПЗП изпълнителния директор може да делегира със заповед правомощията си, произтичащи от правото на ЕС или от националното законодателство, включително за вземане на решения, произнасяне по подадени заявления и/или сключване на договори за финансово подпомагане на заместник-изпълнителните директори и на директорите на ОД на фонда съобразно териториалната им компетентност. Уредената законова делегация отговаря на постановките в ТР №4/2004г. по тълк.д.№4/2002г. на ОС на ВАС. Делегацията е осъществена и доказана с представената заповед №ОЗ-РД/323 от 11.03.2015г. на изпълнителния директор на Фонда в полза на заместник изпълнителния директор Ж Т Ж, който е издател на Уведомителното писмо.

            Уведомителното писмо е издадено при спазване на общите изисквания за писмена форма по чл.59, ал.2 от АПК. Посочени са имената и длъжността на издателя, наименованието на акта, неговия адресат, фактически и правни основания за постановените откази и разпоредителна част за оторизираните суми, респ. сумите по отказите. Начинът на мотивиране на писмото в табличен вид за всяка една от схемите/мерките поотделно с посочване на всеки един от парцелите с установените при проверките данни, фактическите обяснения за съдържанието на отделните колони в таблиците с приложимите за отделните констатации правни норми, покрива изискването за надлежно мотивиране. Съгласно ТР №16/31.03.1976г. на ОСГК на ВС, необходима и задължителна част от съдържанието на индивидуалния административен акт е излагането на фактическите и правни основания за неговото издаване. Изискването за мотивиране на акта е гаранция за неговата законосъобразност, т.к. гарантира правото на защита на страните при неговото оспорване и дава възможност за ефективен контрол от по-горния административен орган и/или съда. Съгласно приложимата тълкувателна практика, възможно е мотивите да предхождат издаването на акта и да се съдържат в друг документ, съставен с оглед предстоящото издаване на административния акт. Ако административния акт е издаден на основание на такива подготвителни документи, изложените в тях съображения са такива и за издаването на самия акт. В този смисъл освен изложеното в Уведомителното писмо, като негово съдържание следва да се считат уведомителното писмо от 08.08.2014г. за двойно заявените площи до заявителя, заповедта за проверка на място и заповедите на министъра на земеделието и храните за одобряване на СС „Площи в добро земеделско състояние”. С оглед на изложеното, възраженията на жалбоподателя за ненадлежно мотивиране на акта са неоснователни.

 Уведомителното писмо е издадено при спазване на административнопроизводствените правила. Съгласно нормата на чл.32, ал.2 от ЗПЗП кандидатът за подпомагане е получил от ОЗС формуляра на заявлението за подпомагане с наличните данни за имотите, придружено с графичен материал за местонахождението на ползваните от него имоти. Спазени са условията и реда за подаване на заявлението, детайлно уредени в Наредба №5/27.02.2009г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки и подпомагане на директни плащания. Подадено е общо заявление за подпомагане за кампания 2014 по см. на чл.2, ал.2 от Наредбата. Към заявлението е попълнена таблица на използваните парцели 2014, подписана от земеделския стопанин, в която парцелите са описани с номера на БЗС и землището, където се намират. Подаденото заявление и второто такова като негова поправка са били обект на административни проверки чрез съпоставяне на данните с данните в системата за регистрация на кандидатите, на заявленията за подпомагане и системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП/. Кандидатът е проверен за допустимост, проверени за допустимост са и земеделските площи, извършени са кръстосаните проверки между данните в заявлението и отделните регистри, проведени са и кръстосани проверки между данните в отделните заявления за наличие на едни и същи площи, декларирани от повече от един земеделски стопанин /вж. чл.24, ал.3 от Наредба №105/22.08.2006г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на ИСАК - ДВ, бр.82/10.10.2006г., изм. и доп./. Заявлението за подпомагане е определено за извършване на проверка на място въз основа на анализ на риска по см. на чл.37, ал.3 от ЗПЗП /ред. ДВ, бр.18/2006г./. На проверката е присъствал заявителя, който е подписал контролния лист с резултатите от проверката без възражения. Въз основа на резултатите от проверката на място и резултатите от процедурата за отстраняване на застъпванията по чл.17, ал.7 от Наредба №5/27.02.2009г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания /редакция ДВ, бр.31/2015г./ са формирани изводите на органа за постановените откази.

Неоснователни са възраженията на жалбоподателя за нарушения на чл.26-29 и чл.34-35 от АПК. Административният орган е спазил специалните административни правила за образуване и водене на производството по издаване на Уведомителното писмо. Заявителят е бил уведомен за образуваното по негово заявление  производство, за установените нередности в заявените имоти, за проверката на място, за застъпванията с други заявени парцели. Същият е участвал активно в изясняване на релевантните факти и обстоятелства, представяйки доказателства за правото на ползване на заявените парцели и е участвал в проверката на място, включително му е осигурена възможност за подаване на писмени възражения срещу резулатите от измерванията. От своя страна органът е събрал относимите за случая писмени доказателства по предвидения за това нормативен ред.

            Уведомителното  писмо е съответно и на материалния закон.

Отказите по СЕПП и НР2 са еднотипни. Приложими са две правни хипотези за отказ.

Първата е по чл.43, ал.3, т.4 от ЗПЗП, респ. чл.12, т.1 от Наредба №11/03.04.2008г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони” и мярка 212 „Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони” от ПРСР за периода 2007-2013г. /обн. ДВ, бр.40/18.04.2008г./. Касае се за отказ от изплащане на финансовата помощ когато кандидатът е заявил площи, които не стопанисва /заявените площи са по-големи от реално ползваните от земеделския стопанин/. Резултатите от проверката на място в контролния лист от 11.07.2014г. са релевантните такива. Одобрението за подпомагане правилно е базирано на тези резултати, а не на данните от специализирания слой „Площи в добро земеделско състояние”. Спазен е чл.32 от Регламент /ЕО/ №1122/2009г. на Комисията от 30.11.2009г. за изготвяне на доклад за проверката с посоченото в нормата негово съдържание. Ролята на доклад има контролния лист от проверката на ТИ към РА. Заявителят не е имал възражения по установеното на място ползване на парцелите. След като проверката на място е извършена при спазване на процедурните правила, съставения контролен лист има характер на официален писмен документ по см. на чл.179, ал.1 от ГПК – издаден е от длъжностно лице, в кръга на неговата служба, по установената форма и ред, поради което има материална доказателствена сила, която не е оборена в рамките на съдебното производство по делото. Заключението на вещото лице потвърждава верността на съдържанието на контролния лист от проверката.

Втората хипотеза на отказ е по чл.43, ал.3, т.5 от ЗПЗП, респ. чл.12, т.4 от Наредба №11/2008г. Касае се за отказ от изплащане на финансовата помощ, т.к. за заявените парцели са подадени две и повече заявления от различни земеделски стопани, като застъпването на площите не е отстранено. Наличието на застъпване е резултат от извършените административни проверки по подадените заявления за парцелите, изпратените уведомителни писма до заявителите и потвърденото ползване на площите на правни основания измежду посочените такива в чл.2а, ал.2 от Наредба №5/27.02.2009г. във вр. с чл.8 от Наредба 11/03.04.2008г. за всеки от заявителите. Видът и обхвата на установените застъпвания в Уведомителното писмо съответстват на посочените от вещото  лице такива по отделни парцели. Поради неотстраняване на застъпванията при прилагане на процедурите по чл.17, ал.1-7 и чл.18 от Наредба №5/2009г. РА правилно е отказала изплащане на субсидии за застъпените площи от имотите. Възражението на жалбоподателя за нередовни, респ. невалидни документи за ползване на останалите заявители за имотите с №13, 38, 40, 46-48 и 60 от таблицата към заключението на вещото лице е ирелевантно по делото. В ЗПЗП и Наредба №5/2009г. не е предоставено правомощие на ДФЗ да преценява валидността на представените документи за ползване на парцелите. ДФЗ преценява само дали правното основание за ползването попада в някоя от хипотезите на чл.2а, ал.2 от Наредба №5/2009г. според представените доказателства. Такова правомощие няма и административния съд посредством упражняване на инцидентен съдебен контрол за законосъобразност на документите. Заявителят ми могъл да релевира възраженията си единствено по общия исков ред /вж. решение №2204/25.02.2016г. по адм.д.№8898/2015г., решение №10567/11.10.2016г. по адм.д.№858/2016г., решение №12046/12.11.2015г. по адм.д.№5854/2015г., IV о. на ВАС/.

При този резултат от приложимите хипотези на отказите, установените в Уведомителното писмо площи за подпомагане в колони 6 по СЕПП и НР2 са правилно изчислени от органа в съответствие с приложимото материално право и при спазване на специалните правила за разглеждане на заявлението и неговите проверки в ИСАК. Установените проценти на недопустими за подпомагане площи по СЕПП от 18.17% и по НР2 от 16.62% са правилно изчислени според констатациите на вещото лице и отговарят на оторизираните суми и отказите в писмото. Отказите на административния орган за финансово подпомагане на част от заявените БЗС са законосъобразни. Изложеното налага извод за отхвърляне на оспорването като неоснователно.

С оглед изхода от спора претенцията на жалбоподателя за заплащане на деловодни разноски е неоснователна.

На основание чл.143, ал.4 от АПК във вр. с ТР №3/13.05.2010г. на ВАС по т.д.№5/2009г. и чл.7, ал.1, т.4 във вр. с §1 от ДР от Наредба №1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения /ред. ДВ, бр.10/2016г./ жалбоподателят дължи заплащане на ДФЗ на деловодни разноски в размер на 450лв., включващи 150лв. внесен депозит за вещо лице и 300лв. юк възнаграждение.

На основание чл.77 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК ответникът е останал задължен за
заплащане по сметка на съда на 300лв. доплащане на вещото лице. Паричното задължение е възложено от съда с протоколно определение от 02.12.2016г. Дължимата сума не е внесена от задълженото лице в определения от съда 10-дневен срок, считано от с.з. Невнасянето на сумата в срока не я прави с правен характер на разноски за ответника по делото и пречи за възлагането й в тежест на жалбоподателя съобразно изхода от спора /вж. опр.№7184/21.05.2012г. по адм.д.№6524/2012г.,
IVо., опр. №1333/09.02.2016г. по адм.д.№191/2016г. II о., двете на ВАС/.

            Мотивиран от горното и на основание чл.172, ал.2, пр.последно от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

 

 

 

 

ОТХВЪРЛЯ оспорването в жалбата на И.Й.А. /с посочени лични данни/ срещу Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 с изх.№02-100-6500/2406 от 25.09.2015г. на зам.изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” в ЧАСТТА за отказите за финансово подпомагане по Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/ и мярка „Плащания на земеделски стопани за райони с ограничения, различни от планинските райони” /НР2/.

            ОСЪЖДА И.Й.А. да заплати на ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - СОФИЯ деловодни разноски в размер на 450лв. /четиристотин и петдесет лева/.

            ОСЪЖДА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – СОФИЯ да заплати по сметка на Административен съд – Кюстендил сумата 300лв. /триста лева/, представляваща доплащане за вещо лице.

            Решението подлежи на касационно обжалване от страните пред ВАС в 14-дневен срок получаване на съобщенията за изготвянето му.

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: