Р Е Ш Е Н И Е

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Номер           51             Година  2017, 13.04., град  Кюстендил

 

Административен съд – Кюстендил                                                     

 

НА ПЕТНАДЕСЕТИ МАРТ                                                           Година       2017

В открито съдебно заседание в следния състав:                                                                                                                                        СЪДИЯ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

при секретаря Л.С.

като разгледа докладваното от съдия ПЕТРОВА адм. дело № 73/2016г. по описа и за да се произнесе, взе предвид следното:

Н.И.К. *** и О.Т.И. *** обжалва решение № 1040-09-4/29.01.2016г. на директора на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ Кюстендил, с което е отхвърлена жалбата им против разпореждане № РО-5-09-00090054 от 09.12.2015г. на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на контрола по разходите на ДОО в ТП на НОИ Кюстендил. Жалбоподателите се представляват се по пълномощие от адв. С.В.Б. и адв. Никола Дончев г., преупълномощен от първия. В жалбата, в представени писмени бележки, както и в хода на устните състезания по делото, са изложени оплаквания и съображения за незаконосъобразност на оспорения акт.

Директорът на ТП на НОИ Кюстендил, като ответник по оспорването, представляван по пълномощие от главен юрисконсулт Ани И. А., оспорва жалбата. Счита се, че са били налице материалноправните предпоставки за отхвърляне на жалбата срещу разпореждане № РО-5-09-00090054 от 09.12.2015г., както и че в производството по издаването му не са допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила. Развиват се съображения.

Кюстендилският административен съд, след като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, счита следното от фактическа страна:

Със заповед № ЗР-5-09-00085511/25.11.2015г., издадена от директора на ТП на НОИ Кюстендил на основание чл. 107 от Кодекса за социалното осигуряване /КСО/ и чл. 11, ал. 1 от Инструкцията за реда и начина за осъществяване на контролно-ревизионна дейност от контролните органи на НОИ, е възложено извършване на частична ревизия по разходите на държавното обществено осигуряване, във връзка с отменени актове на органите на медицинската експертиза на Н.И.К., О.Т.И. и В.Т.И. от контролен орган на ТП на НОИ – Наталия Митева – главен инспектор по осигуряване. Разпоредено е ревизията да се извърши в срок от два работни дни, считано от датата на връчване на заповедта за ревизионния период от 02.06.2014г. до 30.06.2015г. Съставен е ревизионен акт за начет № РМ-5-09-00086055/25.11.2015г. за извършена частична ревизия. Констатирано е, че с влязло в сила решение № 0995/054 от 15.04.2015г. на ТЕЛК на общи заболявания към МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Дупница е отменено Експертно решение № 1007/069/15.05.2014г. на ТЕЛК за общи заболявания при МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Дупница, издаден от лекарите д-р Н.И.К., д-р О.Т.И. и д-р В.Т.И.. Изплатената въз основа ЕР пенсия, подробно описана в приложената към настоящия ревизионен акт справка, подлежи на възстановяване заедно със законната лихва, както следва: 1542, 33 лева – неправомерно изплатени пенсии за инвалидност поради общо заболяване и 147, 68 лева – лихва, начислена до 25.11.2015г. Посочено е, че начетените лица носят солидарна отговорност. Дадени са указания за възможност за възражения в седемдневен срок от връчване на ревизионния акт, както и за това, че към него е приложена справка за изплатената пенсия и начислената лихва. Изготвен е и анализ към ревизионния акт /л. 45 и 46 от делото/, в който след констатациите, съдържащи се в самия ревизионен акт, се сочат следните обстоятелства:

С ЕР № 1017/069/15.05.2014г. на ТЕЛК за общи заболявания при МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Дупница, в състав, в който влизат ревизираните лица, е определила на М.В.Б. с ЕГН – ********** процент трайно намалена работоспособност – 56%. За дата на инвалидизиране е определена 28.06.2012г. и срок на инвалидност – 3 години, до 01.05.2017г. Като водеща диагноза ТЕЛК приема – неинсулинозависим захарен диабет – Е11.4.

Въз основа на това ЕР и на основание чл. 98, ал. 7 от КСО с разпореждане № **********/01.08.2014г. на Божилова е отпусната лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване, считано от 02.06.2014г.

С ЕР № 0734/140/03.09.2014г. специализирана НЕЛК по вътрешни болести – 2-ри състав, отменя и връща цитираното по-горе решение на ТЕЛК за ново освидетелстване. Сочи се, че лицето не се е явило в за преглед в НЕЛК и експертизата е извършена по документи. НЕЛК е отменила ЕР на ТЕЛК и го е върнала за ново освидетелстване, като точно е посочила нарушенията. Цитирани са констатациите на НЕЛК по съответните направления.

Следва цитиране на разпоредби от приложимата Наредба за медицинската експертиза /НМЕ/ - приета с ПМС № 87 от 05.05.2010г., обн., ДВ, бр. 36 от 14.05.2010г. и Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, наричан по-долу правилника, приет с ПМС № 83 от 26.04.2010г., обн., ДВ, бр. 34 от 04.05.2010г. 

Посочено е, че съгласно цитираната нормативна уредба оценката се мотивира и определя, както следва:  за неинсулинозависим диабет – тип ІІ, без доказани усложнени, по част ІХ, раздел І, т. 1.1. към Приложение № 1 към чл. 63, ал. 1 от НМЕ – „контролиран с диета или с перорално лечение, без усложнения : 10%; - при данни за увреждане от страна на един орган – 30 % и по 10% допълнително при засягане на втори и трети прицелен орган, при категорично доказани такива – т. 1.2 към Приложение № 1, чл. 63, ал. 1 от НМЕ- „захарен диабет на перорално лечение с хронични усложнения на заболяването, в зависимост от броя им – 30 – 50%.

Изведено е, че горното означава липса на основание за ТЕЛК да определи и мотивира в случая повече от 30% ТНР за захарния диабет на лицето  - не са налице увреждания с функционален дефицит на прицелните органи.

Цитирано е Приложение № 2 към чл. 63, ал. 3 от НМЕ – „Методика за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност в проценти“, а именно: „Отправните точки за оценка на намалената работоспособност в проценти не изчерпват всички възможни страдания и техните комбинации. Те имат указателен характер и по тях трябва да работят органите на експертизата на работоспособността. Ръководейки се от тях и правейки сравнение със сродни страдания и състояния, те ще могат правилно да определят във всеки отделен случай степента на трайно намалена работоспособност и няма да допуснат голямо различие в оценката при приблизително еднакви увреждания“. 

Посочено е, че при ползването на отправните точки трябва да се има предвид следното:

1.         Водеща при определяне степента на намалената работоспособност е експертната оценка на функционалния дефицит, обусловен от заболяването;

2.         Констатираното заболяване, стадият на неговото развитие и обусловеният функционален дефицит се съобразяват със съответната отправна точка по Приложение № 1 към чл. 63, ал. 1 от НМЕ.

Прието е, че ТЕЛК за общи заболявания е нарушила тези базисни правила. Посочено е, че ЕР № 1017/069/15.05.2014г. е отменено поради виновно поведение на членовете на състава на ТЕЛК – нарушения на нормативната уредба, свързани с експертизата на работоспособността, което е довело до определяне на по-висок процент трайно намалена работоспособност, съгласно описаното в решението на НЕЛК и по-горе в анализа. Прието е, че оценката по отношение на неинсулинозависим диабет с минимални увреждания от страна на периферните нерви и без наличие на функционален дефицит е била неправилно и неправомерно завишена по вина на лекарите от ТЕЛК, което е констатирано от медицинската комисия и от НЕЛК. Посочено е, че след представянето на нови изследвания и медицински документи с ЕР № 0995/054/15.04.2015г. членовете на ТЕЛК са били принудени сами да отстранят собственото си нарушение, като са определили краен % ТНР 40. Счита се, че това е законосъобразно.

Посочено е, че на основание чл. 96, ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ и във връзка с ЕР на ТЕЛК по общи заболявания при МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, Дупница, е издадено разпореждане № **********/29.05.2015г., с което ръководителят на пенсионното осигуряване в ТП на НОИ Кюстендил е прекратил личната пенсия за инвалидност поради общо заболяване, считано от 02.06.2014г.

Прието е, че е налице хипотезата на чл. 110, ал. 1, т. 1 от КСО, в която в резултат на завишаване на крайния процент трайно намалена работоспособност от ТЕЛК, което е извършено в нарушение на нормативните разпоредби, на Марияна Божилова неправилно е отпусната и изплатена лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване. Посочена е сумата на изплатената пенсия за периода от 02.06.2014г. до 30.06.2015г., както и лихва върху нея, начислена на основание чл. 113 от КСО.

Съставеният Ревизионен акт за начет, ведно с анализа към него и приложените справки за сумите, са получени от жалбоподателите чрез писма с обратни разписки на 01.12.2015г. – вж. известия за доставяне на л. 42, 43 от делото.

Срещу ревизионния акт жалбоподателите са подали възражения, по повод които главният инспектор по осигуряване, извършил ревизията и съставил ревизионния акт, е постановил мотивирано заключение. В последното са възприети мотивите и доводите в анализа към ревизионния акт. За мотивираното заключение жалбоподателите са уведомени с писмо с обратна разписка на на 21.12.2015г. – известие за доставяне на л. 35 от делото.

Последвало е издаване на разпореждане № РО-5-09-00090054/09.12.2015г., с което е разпоредено на основание чл. 110, ал. 3 от КСО на Н.И.К., О.Т.И. и В.Т.И. да внесат сумата по ревизионния акт за начет, а именно: главница – 1542, 33 лева; лихва - 147, 68 лева; За оспореното разпореждане жалбоподателите са уведомени чрез писма с обратни разписки на 11.12.2015г. /л. 32, 33 от делото/.

Н.И.К. и О.Т.И. са подали жалба срещу разпореждането, по повод която директорът на ТП на НОИ Кюстендил се е произнесъл с оспореното решение № 1040-09-4/29.01.2016г., като е отхвърлил жалбата. За същото жалбоподателите са уведомени чрез писмо с обратна разписка на л. 22 от делото на посочен от тях адрес на адвокатска кантора, чрез упълномощени представители /л. 22, пълномощно – л. 30/.

В мотивите на оспореното решение директорът на ТП на НОИ е приел, че жалбата срещу разпореждане № РО-5-09-00090054/09.12.2015г. е постъпила в срок и е допустима. Изложил е хронологически предприетите действия по извършване на ревизия и е посочил последователно издадените във връзка със същата и последвали я актове. Приел е, че не са допуснати нарушения на принципите за законност и предвидимост при осъществяване на процесната частична ревизия, приел е за неоснователни доводите на жалбоподателите, че жалбата на МК при ТП на НОИ до НЕЛК срещу първото ЕР на ТЕЛК е просрочена, посочил е връзката между причинената на общественото осигуряване вреда и отмененото от НЕЛК решение на ТЕЛК, позовал се е на становището на МК при ТП на НОИ Кюстендил и решението на НЕЛК с мотивите към него, за да приеме, че ЕР на ТЕЛ от 15.05.2014г. е издадено при нарушаване на нормативните разпоредби във връзка с медицинската експертиза. Така мотивиран, директорът на ТП на НОИ е отхвърлил жалбата срещу разпореждане № РО-5-09-00090054/09.12.2015г. Съобщение за решението на директора на ТП на НОИ Кюстендил жалбоподателите са получили на 08.02.2016г. /известие за доставяне на л. 22 от делото и писмо на л. 21/. Жалбата е подадена по пощата на 19.02.2016г. /пощенски плик и клеймо – л. 20 от делото/.

По делото е прието като доказателство медицинското досие на М.В.Б..

Изготвена е и приета съдебно-медицинска експертиза от вещото лице д-р Б.М.С., със специалност „нервни болести“.

Изводите за фактите, които съдът приема за установени въз основа на приетата медицинска документация и заключението на вещото лице, ще се изложат по-долу, ведно с правните изводи въз основа на тях.

Съгласно разписки на л. 189 и л. 190 от делото лицето М.В.Б. е получило известие за постановеното решение на НЕЛК на 10.10.2014г., а членовете на ТЕЛК по общи заболявания при МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД на 07.10.2014г. ЕР № 0734/140/03.09.2014г. не е обжалвано и е влязло в сила 25.10.2014г.

Съгласно изготвено по указания на съда удостоверение изх. № 1040-09-4-5/08.02.2017г. /л. 195 от делото/ от администрацията на ответника, М.В.Б. е получила за периода от 01.06.2014г. до 24.10.2014г. сумата от 566, 14 лева, съставляваща пенсия за инвалидност поради общо заболяване, като сумите са получени както следва: на 01.08.2014г. – 340, 14 лева; на 01.09.2014г. – 113 лева; на 01.10.2014г. – 113 лева. Въз основа на приложените към ревизионния акт за начет справки на л. 47 от делото се установява, че начислените върху тези суми лихви по реда и на основание чл. 113 от КСО са в размер на 71, 01 лева.

Кюстендилският административен съд, въз основа на приетите за установени факти и след като прецени доводите и възраженията на страните от една страна, а от друга извърши служебна проверка на оспорения акт съгласно чл. 168, ал. 1 от Административно – процесуалния кодекс /АПК/ на всички основания по чл. 146, счита следното:

Жалбата срещу решението на директора на ТП на НОИ е редовна и допустима. Подадена е в срока по чл. 118, ал. 1 от КСО, от лица с правен интерес.

Обжалваното решение № РД–12-44/08.06.2012г. на директора на ТП на НОИ – гр. Кюстендил и разпореждане № 189/26.04.2012г. са издадени в рамките на установената от закона местна, степенна и материална компетентност – чл. 117, ал. 1, т. 2, б. в, респективно чл. 110, ал. 3 от КСО. Спазени са изискванията за форма на разглежданите индивидуални административни актове съгласно чл. 59 от АПК. Не се наблюдават пороци в писменото обективиране на властническото волеизявление, които да водят до нищожност или унищожаемост. Не са допуснати и съществени нарушения на административнопроизводствените правила по смисъла на чл.146, ал. 1, т. 3 от АПК.

При съобразяване материалната законосъобразност на оспореното решение и потвърденото с него разпореждане за събиране на сумите по ревизионния акт за начет е необходимо да се изходи от съдържанието на чл. 110, ал. 1, т. 1 от КСО. Според тази разпоредба контролните органи на НОИ съставят на физическите или на юридическите лица ревизионни актове за начет за причинените от тях щети на държавното обществено осигуряване от неправилно извършени осигурителни разходи, включително от неправилно удостоверяване на осигурителен стаж или осигурителен доход и от актове на медицинската експертиза, които са отменени поради нарушаване на нормативните разпоредби при издаването им.

Въз основа на събраните по делото писмени доказателствени средства се установява, че с ЕР № 0734/140/03.09.2014г. НЕЛК, 2-ри състав е отменила по жалба на председателя на МК при ТП на НОИ Кюстендил ЕР на ТЕЛК по общи заболявания № 1017/ 15.05.2014г. и е върнала преписката за ново освидетелстване. Със следващото решение на ТЕЛК по общи заболявания № 0995/054/15.04.2015г. е определен % трайно намалена работоспособност на лицето М.В.Б. – 40. С отмененото ЕР на ТЕЛК е бил приет процент трайно намалена работоспособност – 56. Относно тези факти, проследени подробно н анализа към ревизионния акт, в мотивираното заключение на контролния орган, съответно в оспореното решение на директора на ТП на НОИ, не е налице спор по делото. Спорът в разглежданата хипотеза най-общо е сведен до това дали е налице предвидената в чл. 110, ал. 1, т. 1 от КСО предпоставка – отмяната на ЕР на ТЕЛК по общи заболявания при МБАЛ „Св. Иван Рилски“ № 1017/ 15.05.2014г. поради нарушаване на нормативните разпоредби за осъществяване на медицинската експертиза.

В отменителното решение на НЕЛК подробно са изложени неизпълнените, несъобразени и неспазени медицински критерии, условия и изисквания за констатиране на съответната диагноза, усложнения и определяне на процента трайно намалена работоспособност с ЕР на ТЕЛК № 1017/ 15.05.2014г. Посочени са и конкретни нормативни изисквания, които не са изпълнени.

От изготвената и приета по делото съдебно-медицинска експертиза  въз основа задълбочен и цялостен преглед и анализ на документацията по медицинското досие на лицето М.В.Б., както и извършен личен преглед на лицето, както и от разпита на съдебния експерт в о.с.з. на 12.10.2016г., се установява че разликата в различните експертни решения относно процента на нетрудоспособността се дължи на различната оценка на нетрудоспособността вследствие захарния диабет, лечението му и неговите усложнения. Вещото лице подробно анализира причините за тази различна преценка, като сочи следните: в отмененото решение на ТЕЛК е взето предвид, че лицето е с диабет от 2012г., към този момент с давност от 5г., че е на перорално лечение, каквото всъщност Божилова никога не е прилагала за осъществяване на гликемичен контрол. Вещото лице сочи, че приетото усложнение „диабетна полиневропатия“ е въз основа единствено на анамнестични данни, без провеждане на съответни изследвания и без корелация на първите със съответни клинични данни.

Въз основа констатациите на вещото лице, включително и при разпита му в о.с.з., се формира извод, че приравняване заболяването на Божилова на захарен диабет на перорално лечение с хронични усложнения по т.1.2., част ІХ, раздел І на Приложение № 1 към чл. 63, ал. 1 от НМЕ е осъществено необосновано, без проведени необходими и предписани в приложението медицински прегледи и изследвания, както и от данните по наличната медицинска документация, вкл. например данните от рецептурната книжка на лицето, от които е видно, че не са му изписвани медикаменти за перорално лечение и поддържане на добър гликемичен контрол във връзка със захарния диабет. Сочи, че поставената диагноза и приетите усложнения са определени без данни за функционален дефицит, установим единствено с „ЕМГ“ изследване, а последното не е осъществено с оглед определяне процента на трайна неработоспособност с отмененото от НЕЛК ЕР на ТЕЛК.

При тези фактически установявания и съобразно правната природа на актовете на медицинската експертиза, при установяване степента на трайно намалена работоспособност участващите в колегиалния орган експерти не действат при условията на дискреция, а в рамките на обвързана компетентност. Принципите и критериите на медицинската експертиза и редът за нейното извършване са определени в НМЕ. Съгласно чл. 63, ал. 1 от НМЕ, установеното увреждане, стадият на неговото развитие и обусловеният функционален дефицит се съобразяват със съответната отправна точка съгласно Приложение № 1. От друга страна съгласно т. VI от Приложение № 2 към НМЕ „Методика за прилагане на отправните точки за оценка на трайно  намалената работоспособност в проценти“, увреждания, които не са посочени като отправни точки и не обуславят функционален дефицит или дефицитът е незначителен, не се вземат предвид при определяне процента на намалената работоспособност. Следователно несъобразяването със съответната отправната точка, предвидена в Приложение № 1 към чл. 63, ал. 1 от НМЕ, както и с методиката по Приложение № 2, при експертизата на работоспособността, извършвана от орган на медицинската експертиза, представляват нарушение на нормативни разпоредби по см. 110, ал. 1, т. 1 от КСО. Последното е основание за съставяне на ревизионен акт за начет.

С оглед така издадения акт на медицинската експертиза – ЕР на ТЕЛК  № 1017/ 15.05.2014г. и отпуснатата въз основа на него с разпореждане № **********/01.08.2014г. лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване, считано от 02.06.2014г., следва, че е налице причинна връзка между отмененото решение на ТЕЛК и неправилно изплатената на Божилова пенсия.

При изводите за наличие на основанието по чл. 110, ал. 1, т. 1 от КСО – отменен акт на медицинската експертиза поради нарушаване на съответните нормативни разпоредби и в резултат - причинена щета на държавното обществено осигуряване в размер на отпуснатата и изплатена лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване, следва и извод за наличие на предпоставките за съставяне на ревизионния акт за начет и издаване въз основа на него на разпореждане по чл. 110, ал. 3 от КСО на ръководителя на контрола по разходите в ТП на НОИ Кюстендил.

Установената по-горе причинна връзка обаче е налице единствено по отношение изплатената на М.В.Б. пенсия за инвалидност поради общо заболяване до момента на влизане в сила на ЕР № 0734/140/03.09.2014г., на НЕЛК, 2-ри състав, с което е отменено ЕР № 1017/ 15.05.2014г. на ТЕЛК. Прие за установено, че ЕР № 0734/140/03.09.2014г., на НЕЛК, 2-ри състав е влязло в сила на 25.10.2014г. Изплатената на лицето пенсия до 24.10.2014г. е в размер на 566, 14 лева, а начислените върху тези суми лихви по реда и на основание чл. 113 от КСО са в размер на 71, 01 лева.

Като не е взел предвид липсата на причинна връзка между отменения с влязло в сила решение на НЕЛК акт на медицинската експертиза и причинените щети на ДОО в размер на изплатената на Божилова лична пенсия за инвалидност от 25.10.2014г. до 30.06.2015г., ръководителят на контрола по разходите в ТП на НОИ Кюстендил е издал незаконосъобразно разпореждане в тази му част. Съответно опорочено е и решение № 1040-09-4/29.01.2016г. на директора на ТП на НОИ Кюстендил. Следва отмяна в тази част на последното и изменяне на разпореждането чрез намаляване на определената за изплащане с ревизионния акт за начет сума в размер на изплатената пенсия за инвалидност – 566, 14 лева за периода от 02.06.2014г. до 24.10.2014г., съответно намаляване на определената лихва по чл. 113 от КСО. Следва отхвърляне на жалбата в останалата й част.

Вън от гореизложеното и за пълнота на настоящите мотиви Съдът намира за необходимо да посочи, че възражението за просрочие на жалбата на председателя на МК при ТП на НОИ Кюстендил срещу ЕР на ТЕЛК № 1017/ 15.05.2014г. е неотносимо и без правно значение в настоящото производство при наличие на необжалвано и влязло в сила решение на НЕЛК, с което първото е отменено.

Следва присъждане на жалбоподателите на разноски по компенсация в размер на 480, 91 лева.

Воден от изложените съображения и в резултат на извършената съдебна проверка по чл. 168 АПК, на основание чл. 172, ал. 2 АПК,

 

КЮСТЕНДИЛСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД   Р Е Ш И :

           

ОТМЕНЯ решение №1040-09-4/29.01.2016г. на директора на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт Кюстендил, в частта, с която е отхвърлена жалбата на Н.И.К. *** и О.Т.И. *** против разпореждане № РО-5-09-00090054 от 09.12.2015г. на длъжностното лице по контрола на разходите в ТП на НОИ Кюстендил, в частта на последното, с която е определено внасяне от Н.И.К. и О.Т.И., солидарно, на сумата по ревизионен акт за начет № РМ – 5 – 00086055/25.11.2015г. в размер на 976, 19 лева, представляваща изплатена пенсия за инвалидност поради общо заболяване на лицето М.В.Б. за периода от 25.10.2014г. до 30.06.2015г., както и в частта на определената лихва по чл. 113 от КСО върху тази сума – 76, 61 лева.

ИЗМЕНЯ разпореждане № РО-5-09-00090054 от 09.12.2015г. на длъжностното лице по контрола на разходите в ТП на НОИ Кюстендил, като намалява определената за внасяне от Н.И.К. и О.Т.И., солидарно, сума от 1542, 33 лева главница и 147, 68 лева лихва, съответно на 566, 14 лева, съставляваща изплатената на лицето М.В.Б. пенсия за инвалидност поради общо заболяване на за периода от 02.06.2014г. до 24.10.2014г., 71, 01 лева лихва по чл. 113 от КСО.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.И.К. *** и О.Т.И. *** срещу останалата част на решение №1040-09-4/29.01.2016г. на директора на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт Кюстендил.  

ОСЪЖДА Териториалното поделение на Националния осигурителен институт Кюстендил да заплати на Н.И.К. *** и О.Т.И. *** сумата от 480, 91 лева деловодни разноски по компенсация.

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд  в 14 дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.

 

Решението да се съобщи чрез връчване преписи на страните.

 

                                                                                                         

СЪДИЯ :