Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                   15.05.2017 г.

 

Номер                  75                       2 0 1 7 година                         гр. Кюстендил

 

                             В       И М Е Т О     Н А    Н А Р О Д А

 

Кюстендилският административен съд

на осемнадесети април                                                              2 0 1 7 година

в открито заседание в следния състав:

 

                                                          Административен съдия: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

 

Секретар: Л.С.

Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

административно дело № 78 по описа за 2016 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

   Производството е по реда на чл. 145 чл. 178 от АПК.

   Образувано е по жалба от Р.В.С. ***, като предмет на съдебен контрол за законосъобразност е Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания от Програмата за развитие на селските райони 2007 -2013 г. за кампания 2014 г. с изх. № 02-100-6500/4387 от 15.10.2015 г., издаден от Зам. Изпълнителния директор на ДФ ”Земеделие”- РА гр. София, в частта, с която от оторизираната сума за кампания 2014 г. е прихваната сумата от 8 605.52 лв. Поддържа се, че атакуваният административен акт е постановен в противоречие с материално - правните разпоредби на действащото в страната законодателство, в нарушение на административно – производствените правила, при липса на форма, компетентност и мотиви. С изложеното в жалбата, С. прави искане за постановяване на решение, с което да бъде отменен оспорваният административен акт в оспорената част за прихванатата сума.

   Ответникът – Зам. Изпълнителния директор на ДФ ”Земеделие” гр. София, не се представлява и не изпраща представител.

   Кюстендилският административен съд, след като прецени доказателствата по делото, доводите и възраженията на страните, както и след проверка за допустимостта на жалбата, счита жалбата за процесуално допустима, а разгледана по същество за основателна. Съображенията са следните:

   Р.В.С. е подала заявление за регистрация на 15.04.2014 г. и заявление за подпомагане с УРН ****** от 16.04.2014 г. Към тях е попълнено приложение за кандидатстване по мярка 214 за агроекологични плащания за 2014 г. Заявлението е въведено с УРН ******, като е заявено за подпомагане по Схема за единно плащане на площ /СЕПП/; Схема за преразпределително плащане /СПП/; Схема за национални доплащания на хектар земеделска земя /СНДП/; Плащания за природни ограничения на земеделски стопани в планински райони /НР1/;Плащания за природни ограничения на земеделски стопани в райони, различни от планинските /НР2/; Агроекологични плащания /АЕП/ и Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕК – за земеделси земи /Н2000/. Към заявлението е приложена таблица за използваните парцели за 2014 г., таблица за отглежданите животни 2014, с отбелязани ушни марки /паспорт/, номер и картен материал. За посочената площ жалбоподателят е поискал финансово подпомагане в размер общо на 11970.09 лв. При подаване на заявлението е извършена административна проверка, при която са открити несъответствия от автоматичната проверка на подадените данни – земя над 0.05 дка от БЗС-то излиза извън площите, подходящи за подпомагане за ДПП; площта заявена по НР2 е под допустимата; заявения парцел попада в тероторията на национален парк/ лист 46 по делото/. Приложена е и декларация за запознаване с определенията за нередност и декларация за запознаване по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните данни, подписани от С. на 16.04.2014 г.

   Представени са и Заповед № РД-РР-18/02.04.2014 г. на Директора на НП „Р.“ и Разрешително № 000394/12.05.2014 г., които касаят  разрешение за пускане на паша на тириторията на НП „Р.“, на описани домашни живитни по вид и количество /коне – 23 бр./.

   С процесното уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 „АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПЛАЩАНИЯ“ от Програмата за развитие на селските райони 2007 -2013 г. за кампания 2014 г., с изх. № 02-100-6500/4387 от 15.10.2015 г. на Зам. Изпълнителния директор на ДФ “Земеделие”, е прихваната сума в размер на 8 605.52 лв., която е в резултат на санкции от предходни периоди, наложени с Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 за кампания 2013 г. с изх. № 02-100-6500/4167 от 24.09.2014 г. на ИД на ДФЗ. В самото уведомително писмо се съдържа таблица за начина на определяне на оторизацията и съответно размера на финансовото подпомагане и наложената санкция.

    На стр. 7 от уведомителното писмо има още 2 таблици – за оторизирани суми и за извършени плащания в лева. Оторизираната сума е 11970.09 лв., а извършените плащания са в размер  на 3364.57 лв., като е прихваната сума от 8605.52 лв. – санкция от предходен период. В акта е указано, че може да се обжалва в 14 – дневен срок от съобщаването му пред министъра на земеделието и храните и пред съответния териториален административен съд.

   Жалбоподателката е земеделски стопанин с УРН ****** и стопанисваните от нея животни са включени в системата за идентификация на същите.

   Производството е приключило с издаване на оспореното уведомително писмо от страна на  ИД ДФ “Земеделие”. В писмото е прието, че след като въз основа на извършени административни проверки на основание чл. 37 ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделски производители по подадено общо заявление за подпомагане по схемите за национални доплащания и специфично подпомагане за кампания 2014,  е отказано финансово подпомагане, поради констатирани несъответствия с изискванията за подпомагане в описаните животни в приложената таблица, като е наложено намаление на субсидията, като е прихваната сума в резултат на санкции от предходни периоди или недължимо оторизирани суми, за които е издаден АУПДВ, или приспаднати суми от изискуеми задължения по други схеми и мерки, администрирани от ДФЗ, в  размер на 8 605.52 лв.   

   Обжалваният акт е издаден от компетентен орган, като по силата на чл. 27 ал. 3 от ЗПЗП това е Разплащателната агенция, чиито функции, на основание чл. 11  ал. 2  т. 4  от  ЗПЗП се изпълняват от ДФ ”Земеделие”. Разплащателната агенция, съгласно § 1 т. 13 от ДР на ЗПДП е специализирана акредитирана структура за приемане на заявления, проверка на условията и извършване на плащания от Европейските земеделски фондове и за пР.гане на пазарни мерки, включително интервенция на пазарите на земеделски продукти, по правилата на законодателството на Европейския съюз. Акредитацията, според § 1 т. 15 от ДР на ЗПЗП е “процедура по признаване на статут на Разплащателна агенция от национален компетентен орган въз основа на оценка на възможностите за администриране и осчетоводяване на средствата от Европейските земеделски фондове съгласно законодателството на Европейския съюз”. За изпълнение на своите функции разплащателната агенция следва да поддържа и използва Интегрираната система за администриране и контрол /ИСАК/, на основание Регламент /ЕО/ № 796/2004 г. на Комисията и чл. 30 и сл. от ЗПЗП. ИСАК от своя страна е комплексна автоматизирана система, в която се регистрират заявленията за подпомагане по съответните схеми и мерки и посредством, която се извършват административни проверки по заявленията.       Процесното уведомително писмо е издадено от Зам. изпълнителния директор на фонда /Заповед № 03-РД/323/11.03.2015 г. на Изпълнителния директор/, който по силата на чл. 20а ал. 1 от  ЗПЗП е изпълнителен директор на Разплащателната агенция и на основание ал. 2 от нея организира и ръководи дейността й. Делегирането е правомерно, тъй като е извършено от орган по чл. 162 ал. 2 от ДОПК във вр. с чл. 20а ал. 2 т. 1 от ЗПЗП и има за предмет правомощия от кръга на визираните по чл. 20 т. 5 от ЗПЗП и чл. 10 ал. 1 т. 17 от Устройствения правилник във връзка с чл. 11 ал. 2 от същия.

   Оспореният акт е издаден в предвидената от закона писмена форма, но по същество при липса на мотиви. Уведомителното писмо за кампания 2014 следва да съдържа фактически и правни основания, които са задължителен реквизит на акта по чл. 59 ал. 2 т. 4 от АПК, като административният орган в случая се позовава на резултатите от административна проверка по чл. 37 от ЗПЗП. Резултатите от административната проверка са обективирани в писмените доказателства по делото.

   Без съмнение е, че при действието на чл. 37 ал. 2 от ЗПЗП за Разплащателната агенция съществува задължение да извършва административни проверки на подадените заявления за подпомагане. По смисъла на регламента тази проверка се свежда до автоматично откриване чрез компютърни средства на нередности.

   Програмата за развитие на селските райони е приета с Решение на Европейската  Комисия от 19.02.2008 г. и от този момент е правно задължение за България като държава – членка.   Съгласно чл. 2 ал. 2 от Наредба № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявление по схеми и мерки за директни плащания, лицата по ал. 1     /земеделски стопани ползващи земеделска земя или отглеждащи животни/ подават общо заявление за подпомагане по схемите и мерките по чл. 1 по образец, съгласно приложение 1. Общото заявление за подпомагане включва заявление за регистрация и заявление за подпомагане, които жалбоподателят е подал съгласно посоченото по – горе. Разплащателната агенция, съгласно чл. 43 ал. 2 от ЗПЗП проверява заявленията за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ, като извършва административни проверки на подадените заявления и проверки на място /чл. 37 ал. 1 от ЗПЗП/.

   Административните проверки на подадените заявления се извършват чрез интегрираната информационна система, при съпоставяне данните от заявленията с данните в регистрите.

   Основният довод на жалбоподателя е, че в уведомителното писмо не става ясно как ДФ „Земеделие“ е достигнал до изводите, които съобщава, липсват мотиви за наложените санкции и редукции, не става ясно какво е нарушението. Сочи, че не е ясно за какво конкретно е прихваната посочената сума, доколкото в самото Уведомително писмо са изброени три възможни хипотези в колона „прихваната суми“, без да е посочено коя конкретно е налице в случая. Към момента на издаване на процесното писмо, с което е прихваната сума по предходно Уведомително писмо за кампания 2013 г. от 24.09.2014 г., е било налице висящо производство във връзка с оспорването му в тази част, по което не е имало влязъл в сила акт.      

   След анализ на представените доказателства, съдът констатира следното:

   Актът се явява по същество като такъв издаден при липса на мотиви относно извършеното прихващане. От трите изброени в уведомителното писмо причини за „прихваната сума“ от оторизация и обусловената от това недопустимост за подпомагане, не става ясно административния орган на коя точно се позовава, което се приравнява на липса на мотиви. Тяхната роля за законосъобразността на акта е съществена, понеже дава отражение върху възможността на адресата на същия и на заинтересованите лица, да научат какви са фактите, мотивирали административния орган да приложи конкретната правна норма, на която се позовава. Не ставя ясно прихванатата сума за какво задължение е и в кой акт то е индивидуализирано. По този начин, не може да се направи връзката между соченото уведомително писмо и направеното прихващане от една страна, а от друга затруднява защитата на засегнатото лице и възпрепятства адресата да упражни правото си на защита в пълен обем. Освен това наличието им дава възможност на по – горестоящия административен орган и на съда да проверят законосъобразността на акта, като се изследва правилното приложение на материалния закон. Липсата на мотиви не би могла да се замести от мотивите на съда или от експертно заключение. По тази причина, въпреки че при изследване на казуса е стигнал до извода за приложимия вариант на отказ, това не санира акта. Липсата на мотиви е тежък порок, който във всички случаи е самостоятелно основание за отмяна на издадения административен акт /Тълкуватено решение № 4/22.04.2004 г. на ВАС по адм. дело № 4/2002 г./. В теорията се излага и мнение, подкрепено и от практиката, че порокът на административния акт, изразяващ се в липса на мотиви, може да бъде преодолян чрез последващо излагане на такива. Тази възможност се обуславя от обстоятелството, че мотивите не са самото волеизявление на органа, а само го обясняват. В случая такова няма, поради което липсата на мотиви в акта се отразява върху неговата действителност и го прави незаконосъобразен на основание чл. 146 т. 2 от АПК. В този смисъл е и решение № 1119/28.01.2014 г. по адм. дело № 9110/2013 г. на ВАС.  

   Освен при неспазване на установената форма, съдът намира, че актът е издаден и при съществено нарушение на административнопроизводствените правила.

   Към момента на издаване на процесното Уведомително писмо с изх. № 02-100-6500/4387 от 15.10.2015 г. на ЗИД на ДФЗ, с което е прихваната сума по Уведомително писмо с изх. № 02-100-6500/4167 от 24.09.2014 г. на ИД на ДФЗ, същото е било обжалвано и не е било влязло в сила и не е могло да послужи като изпълнително основание, годно да доведе до прихващане на така посочената сума. Съгласно чл. 166 от АПК жалбата има суспензивен ефект и спира изпълнението на административния акт. В хода на настоящето съдебно производство са представени Решение № 48/07.03.2016 г. на Административен съд – Кюстендил по адм. дело № 29/2015 г., с което е отменено като незаконосъобразно Уведомително писмо изх. № 02-100-650084167 от 24.09.2014 г. на ИД на ДФЗ, в частта, с която на Р.В.С. е отказана оторизация за 22 броя животни по мярка 214 „Агроекологични плащания“, направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи“ от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 за кампания 2013 г. в размер на 8622.43 лв. и са наложени санкции за бъдещ период в размер на 8605.52 лв. С Решение № 2361/24.02.2017 г. по адм. дело №5507/2016 г. на ВАС, решението на Административен съд – Кюстендил е оставено в сила.  В този смисъл, не е налице и липсва изпълнително основание за издадения административен акт.

   В случая не е налице и хипотезата, предвидена в чл. 17 от Регламент 65 от 2011 г., на основание на който са наложени санкции в Уведомителното писмо за кампания 2013 г., предвид на това, че същият текст препраща към чл. 5б от Регламент 885 от 2006 г. на ЕО, съгласно който с прихващането следва да се уредят всички неуредени задължения на бенефициента. В случая административният акт, с който е наложена санкцията е отменен с влязло в сила решение на съда и прихванатата сума по същият се явява незаконосъобразно прихваната в оспорения в настоящето производство административен акт.

   Предвид изложеното съдът счита, че оспореният административен акт е издаден и постановен при неизяснени докрай факти и обстоятелства и при липса на необходимата пълнота в мотивите към същия, което се приравнява към липса на такива, които пороци следва да бъдат отстранени при новото разглеждане на преписката от административния орган. Уведомителното писмо за подпомагане по схемите за национални доплащания и специфично подпомагане за кампания  2014 е издадено при допуснати съществени процесуални нарушения, като не са изяснени изцяло фактите и обстоятелствата от значение за случая по реда на чл. 35 и чл. 36 от АПК, без да са събрани необходимите доказателства  в тази посока, което е довело и до нарушение на материалния закон.

   Налице са условията за отмяна на оспореното Уведомително писмо. На основние чл. 173 ал. 2 от АПК, предвид обстоятелството, че решаването на въпроса е предоставено на преценката на административния орган, съдът ще изпрати преписката обратно на органа, който при постановяване на акта следва да се съобрази със задължителните указания на съда.          

   На основание чл. 143 от АПК и изхода на делото, съдът ще присъди и направените разноски по същото на жалбоподателя.

 

   Воден от горното и на основание чл. 172 ал. 2 във връзка с чл. 173 ал. 2 от АПК, Кюстендилският административен съд

 

                                           Р   Е   Ш   И:

 

   ОТМЕНЯ по жалба на Р.В.С. ***, Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. за кампания 2014 г., изх. № 02-100-6500/4387/15.10.2015 г., издадено от Зам. Изпълнителния  директор на ДФ ”Земеделие” – гр. София, в частта, с която е прихваната сума в размер на 8 605.52 лв..

   ВРЪЩА преписката на Зам. Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за ново произнасяне, при съобразяване  със задължителните указания на съда.

   ОСЪЖДА ДФ „Земеделие“ гр. София, 1618, бул. „Ц.Б.ІІІ“ № *** за заплати на Р.В.С., ЕГН **********, с посочен по – горе адрес, действаща чрез адв. Т., със съдебен адрес:***, офис ***, направените разноски по делото в размер на 510 лв. /петстотин и десет лева/.

   Решението може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

   Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от него.

 

 

                                                                            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: