Р Е Ш Е Н И Е

           20                                                          03.02.2017г.                                           град Кюстендил

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Кюстендилският административен съд                                                                                     

на тридесети януари                                                                     две хиляди и седемнадесета година

в открито съдебно заседание в следния състав:

                                                         Административен съдия: МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

при секретаря С.К.

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

административно дело № 97 по описа на съда за 2016г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.43, ал.3, т.4 и т.6 от ЗПЗП.

            А.Д.П., ЕГН  ********** *** обжалва Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 с изх.№02-100-6500/4188 от 29.09.2015г. на зам.изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” В ЧАСТТА за отказите за финансово подпомагане по Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/, Схемата за преразпределително плащане /СПП/ и Мярката „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони /НР1/ по отношение на парцели 30613-141-1-2 и 30613-20-1-1 /вж. съдебен протокол от 30.01.2017г. за частично прекратяване на делото/. Релевират се основанията за оспорване по чл.146, т.2, т.3 и т.4 от АПК. Неспазването на установената форма е във връзка с твърдението за неясни основания по отказите. Нарушението на административнопроизводствените правила се свързва с липса на извършена теренна проверка в присъствие на жалбоподателката. Нарушенията на материалния закон са във връзка с твърденията, че парцелите се стопанисват и са включени в СС „Площи в добро земеделско състояние“ /от 2015г. с наименование „Площи, допустими за подпомагане“/. Моли се за отмяна на акта в оспорените части.

            В с.з. пълномощникът на жалбоподателката поддържа жалбата. Претендира деловодни разноски.

            В с.з. ответникът Заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” с административен адрес: гр.София, бул.”Цар Борис III” №136 чрез неговия пълномощник оспорва жалбата като неоснователна. Претендира се юк възнаграждение. Евентуално се прави възражение за прекомерност на заплатеното от П. адвокатското възнаграждение.

            Кюстендилският административен съд, след запознаване с жалбата, становищата на страните и събраните по делото доказателства, обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установена следната фактическата обстановка по спора:

            Административното производство е започнало с подадено на 09.05.2014г. от А.Д.П. Заявление за подпомагане за кампания 2014 с УРН:624109, УИН: 10/130514/51786 /вж. л.25-27/. Към заявлението е попълнена таблица на използваните парцели, между които и процесните 30613-141-1-2 и 30613-20-1-1 /вж. л.28/. Представени са скици за заявените парцели /вж. л.35-38/. Поисканата със заявлението финансова помощ е по СЕПП, СПП и НР1. В резултат на автоматичните проверки на въведените данни от заявлението, на 09.05.2014г. е установено, че в рамките на БЗС 30613-141-1 и 30613-20-1има площи, излизащи извън площите, подходящи за подпомагане, за което заявителката е уведомена /вж. л.32/.

            С оспореното Уведомително писмо изх.№02-100-6500/4188 от 29.09.2015г. на зам.изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” по отделни заявени схеми и мерки за подпомагане становището на органа е следното:

            1/по СЕПП е оторизирана сума от 0лв. Отказът обхваща заявени 4 парцела, между които и процесните на позиции 2 и 3. Основанията за отказа са оформени в табличен вид с допълнителни разяснения по отделните колони от таблицата. В колона 3 е отразена липса на застъпване на парцелите. Колона 4 не съдържа данни за извършени проверки на място от ТИ към РА. В колона 5 са отразени площите на парцелите след извършването на всички административни проверки по заявлението, включително и след прилагане на разпоредбите на чл.17, ал.6 и чл.18 от Наредба №5/2009г. Посочено е, че специализираният слой „Площи в добро земеделско състояние” за кампания 2014 е одобрен със съответните заповеди на министъра на земеделието и храните, като в изпълнение на чл.16г, ал.5 от Наредба №105/2006г. въз основа на одобрения от министъра специализиран слой РА извърша окончателната оторизация и плащания на площ за съответната година. В колона 6 е посочено, че само 7.00ха от парцел 30613-141-1-2 отговарят на изискванията за отпускане на помощта. Колона 7 съдържа констатация, че 0.28ха от парцел 30616-141-1-2 и цялата площ от 2.46ха от парцел 30613-20-1-1 не отговарят на изискванията за подпомагане. На основание чл.16, ал.6 от Наредба №105/2006г. и във вр. с чл.43, ал.3, т.4 и т.6 от ЗПЗП органът е отказал финансово подпомагане, т.к. кандидатът е заявил площи, които не стопанисва и които попадат извън СС.

            2/по СПП след прилагане на процедурата по чл.58 от Регламент /ЕО/ №1122/2009 на Комисията от 30.11.2009г. и във вр. с чл.15г, ал.2 от Наредба №2/2011г., за първите допустими по СЕПП до 30ха е оторизирана сума в размер на 0лв, т.е. отказано е подпомагане.

            3/по НР1 е оторизирана сумата от 0лв., т.к. в идентична таблица като тази по СЕПП е установено основанието по чл.12, т.1 от Наредба №11/03.04.2008г. – заявяване на площи  по-големи от реално ползваните от кандидата и попадащи извън СС.

Като приложения към писмото са представени Таблица 1: „Оторизирани суми” /в лева/, включваща исканите суми по отделните схеми/мерки, липсата на редукции, намаленията и липсата на оторизирани суми за изплащане и Таблица 2 „Извършени плащания” /в лева/, съдържащи липсата на такива.

            Уведомителното писмо е получено от адресата на 13.10.2015г. /вж. л.20/, а жалбата срещу него е подадена на 26.10.2015г.

            Издателят на Уведомителното писмо е с делегирани правомощия до издава и подписва всички уведомителни писма по схемите и мерките за директни плащания за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане, адресирани до кандидатите за финансово подпомагане по см. на т.1 от заповед №ОЗ-РД/323 от 11.03.2015г., издадена от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” на основание чл.20, т.2 и т.3 и чл.20а, ал.1, 2 и 4 от ЗПЗП и чл.10, т.1 и т.2 и чл.11, ал.2 от УП на ДФ „Земеделие” /вж.  л.46/.

Със заповед №РД-09-807/05.12.2014г. на министъра на земеделието и храните на основание чл.16б, ал.1 от Наредба №105/2006г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на ИСАК е одобрен обновения специализиран слой /СС/ „Площи в добро земеделско състояние” за Кампания 2014, като част от СИЗП, който е актуализиран за 2014г. чрез дешифрация /разчитане/ на нова цифрова ортофотокарта /ЦОФК/ на страната по самолетно и сателитно заснемане от 2014г. и чрез отразяване на резултатите от теренни проверки, проведени през годината от областните и общински структури на МЗХ. Специализираният слой е предоставен на РА за извършване на задължителните кръстосани проверки на подадените през кампанията заявления съгласно чл.37, ал.2 и чл.43, ал.2 от ЗПЗП. Със заповедта е дадена възможност на земеделските стопани за възражения за включване или невключване на определени физически блокове или части от тях в слоя /вж. л.39-41/. Със заповед №РД-46-287/06.03.2015г. министърът на земеделието и храните на основание чл.16г, ал.4 от Наредба 105/2006г. е одобрил окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2014г. и го е предоставил на РА за извършване на проверките по ЗПЗП на заявленията, извършване на окончателна оторизация и плащания на площ за 2014г. /вж. л.42-43/. По възражение на жалбоподателката от 13.12.2014г. срещу заповедта на министъра от 05.12.2014г. за спорните два парцела, с писмо изх.№94-3846/11.06.2015г. органът е отказал коригиране на СС, сочейки в таблица, че обновяването на СИЗП за площите е извършено чрез теренни проверки, за което жалбоподателката е уведомена /вж. л.62-66/. Същата е оспорила заповедта на министъра от 06.03.2015г., като с решение №7532/22.06.2016г. на ВАС по адм.д.№8273/2015г. съдът е отменил заповедта по отношение на двата процесни парцела и е върнал преписката на органа за ново произнасяне. В съдебните указания е посочено, че двата БЗС попадат във физически блокове, определени с площта си изцяло като допустими за подпомагане според протоколите от извършените теренни проверки. Липсата на нанасяне на парцелите в СС е резултат от некоректно нанасяне на данните от теренните проверки  в СИЗП в нарушение на чл.33, ал.4 и чл.33а, ал.1 и 2 от ЗПЗП при изработването на слоя. Според установеното от съда, при извършване на проверката по възражението на П.  е допуснато нарушение по чл.16г, ал.1 и 2 от Наредба №105/2006г., т.к. не е проверена коректността на нанасяне на данните от теренната проверка в СС – данните от теренните проверки противоречат на заповедта на министъра. Указанията са свързани с извършване на действия за коректно нанасяне на парцелите в СС за стопанската 2014г. Решението е влязло в сила на 12.10.2016г. /вж. л.78-80/. Със заповед №РД-46-532/21.12.2016г. министърът на земеделието и храните е изменил заповед №РД-46-287/06.03.2015г. в частта за физически блокове 30613-274, 30613-141 и 30613-20 и е одобрил обхват на СС за кампания 2014г. с размери на допустимите за подпомагане два парцела, идентични с предходната заповед.

            Горната фактическа обстановка се установява и доказва от посочените по-горе писмени доказателствени средства.

            С оглед така установената фактическа обстановка по делото, съдът намира жалбата за допустима като подадена от надлежен правен субект с право на обжалване по чл.147, ал.1 от АПК, пред компетентния за разглеждането й съд в преклузивния срок по чл.149, ал.1 от АПК. Разгледана по същество, жалбата е основателна. Съображенията за това са следните:

            В резултат на служебната проверка по чл.168, ал.1 от АПК съдът установява, че Уведомителното писмо е издадено от оправомощен орган в пределите на неговата законова компетентност по място, време и степен. По см. на чл.11, ал.1, т.4 от ЗПЗП Държавен фонд „Земеделие” изпълнява функциите на Разплащателна агенция /РА/ от датата на неговата акредитация. Едно от правомощията на РА по чл.11а, ал.1, т.1, пр.1 от ЗПЗП е да приема, проверява и взема решение по заявления за подпомагане и заявки за плащане по схеми и мерки за подпомагане на Общата селскостопанска политика. Съгласно чл.20а, ал.1 от закона изпълнителният директор на фонда е изпълнителен директор на РА. На основание чл.20, ал.4 от ЗПЗП изпълнителния директор може да делегира със заповед правомощията си, произтичащи от правото на ЕС или от националното законодателство, включително за вземане на решения, произнасяне по подадени заявления и/или сключване на договори за финансово подпомагане на заместник-изпълнителните директори и на директорите на ОД на фонда съобразно териториалната им компетентност. Уредената законова делегация отговаря на постановките в ТР №4/2004г. по тълк.д.№4/2002г. на ОС на ВАС. Делегацията е осъществена и доказана с представената заповед №ОЗ-РД/323 от 11.03.2015г. на изпълнителния директор на Фонда в полза на заместник изпълнителния директор Ж Т Ж, който е издател на Уведомителното писмо.

            Уведомителното писмо е издадено при спазване на общите изисквания за писмена форма по чл.59, ал.2 от АПК. Посочени са имената и длъжността на издателя, наименованието на акта, неговия адресат, фактически и правни основания за постановения откази и разпоредителна част за липсата на оторизирани суми по заявлението. Начинът на мотивиране на писмото в табличен вид за всяка една от схемите поотделно с посочване на всеки един от парцелите с установените при проверките данни, фактическите обяснения за съдържанието на отделните колони в таблиците с приложимите за отделните констатации правни норми, покрива изискването за надлежно мотивиране. Съгласно ТР №16/31.03.1976г. на ОСГК на ВС, необходима и задължителна част от съдържанието на индивидуалния административен акт е излагането на фактическите и правни основания за неговото издаване. Изискването за мотивиране на акта е гаранция за неговата законосъобразност, т.к. гарантира правото на защита на страните при неговото оспорване и дава възможност за ефективен контрол от по-горния административен орган и/или съда. Съгласно приложимата тълкувателна практика, възможно е мотивите да предхождат издаването на акта и да се съдържат в друг документ, съставен с оглед предстоящото издаване на административния акт. Ако административния акт е издаден на основание на такива подготвителни документи, изложените в тях съображения са такива и за издаването на самия акт. В този смисъл освен изложеното в Уведомителното писмо, като негово съдържание следва да се считат и заповедите на министъра на земеделието и храните за одобряване на СС „Площи в добро земеделско състояние” в СИЗП. Следователно, възражението на жалбоподателката за неясни мотиви на органа е неоснователно.

 Уведомителното писмо е издадено при спазване на административнопроизводствените правила. Съгласно нормата на чл.32, ал.2 от ЗПЗП кандидатът за подпомагане е получил от ОЗС формуляра на заявлението за подпомагане с наличните данни за имотите, придружено с графичен материал за местонахождението на ползваните от него имоти. Спазени са условията и реда за подаване на заявлението, детайлно уредени в Наредба №5/27.02.2009г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки и подпомагане на директни плащания. Подадено е общо заявление за подпомагане за кампания 2014 по см. на чл.2, ал.2 от Наредбата. Към заявлението е попълнена таблица на използваните парцели през 2014г., подписана от земеделския стопанин, в която парцелите са описани с номера на БЗС и землището, където се намират. Подаденото заявление е било обект на административни проверки чрез съпоставяне на данните с данните в Системата за регистрация на кандидатите, на заявленията за подпомагане и в Системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП/. Кандидатът е проверен за допустимост, проверени за допустимост са и земеделските площи, извършени са кръстосаните проверки между данните в заявлението и отделните регистри, проведени са и кръстосани проверки между данните в отделните заявления за наличие на едни и същи площи, декларирани от повече от един земеделски стопанин /вж. чл.24, ал.3 от Наредба №105/22.08.2006г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на ИСАК - ДВ, бр.82/10.10.2006г., изм. и доп./.

Проверката на място за състоянието на парцелите по чл.37, ал.3 от ЗПЗП не е задължителна за органа. Съгласно чл.30 от Регламент 1122/2009г. от 30.11.2009г. на Комисията на ЕС проверките на място се извършват на случаен принцип по метода на риск-анализ само на 5% от подадените заявления за подпомагане, в кръга на която извадка жалбоподателката не е попаднала. Задължителни са единствено административните проверки в ИСАК и СИЗП, които са извършени и чиито резултати са обективирани в Уведомителното писмо /вж. чл.37, ал.2 от ЗПЗП/. Размерът на недопустимите площи е определен въз основа на извършените административни проверки. От данните по делото е установено, че по отношение състоянието на парцелите е извършена теренна проверка по правилата и реда на чл.16а, ал.4 /отм./ от Наредба №105/2006г., за извършването на която обаче нормативните правила не изискват уведомяване на ползвателите на парцелите и задължителното им присъствие на място. Правото на защита на земеделските стопани срещу проверката се реализира в рамките на процедурата по одобряване на специализирания слой - чрез подаване на възражения срещу заповедите на министъра на земеделието и храните /вж. решение №10900/20.10.2015г. по адм.д.№3977/2015г., III о. на ВАС/. 

Административният орган е спазил специалните административни правила за образуване и водене на производството по издаване на Уведомителното писмо. Заявителят е уведомен за образуваното по негово заявление производство и за установените нередности в заявените парцели – попадането им извън СС за подпомагане. Органът е събрал относимите за случая писмени доказателства по предвидения за това нормативен ред /заповедите на министъра на земеделието и храните, касаещи слоя и неуваженото възражение на П. срещу обновения СС за кампания 2014/.

            Уведомителното  писмо обаче противоречи на материалния закон.

Към момента на издаване на писмото отказите правилно са отнесени към хипотезите на чл.43, ал.3, т.4 и т.6 от ЗПЗП. Съгласно задължителните указания в ТР №8/11.12.2015г. на ВАС по т.д.№1/2015г., ОСС, I и II колегия, заповедта на министъра на земеделието и храните за одобряване на окончателен СС е задължителна за изпълнение от РА във връзка с правомощията по чл.16г, ал.5 от Наредба №105/22.08.2006г. РА действа в условията на обвързана компетентност и няма как да извърши окончателна оторизация и плащания на площ за съответната година ако парцелите на заявителя не са включени в заповедта по чл.16г, ал.4 от Наредбата. Случаят по делото е такъв. От задължителните съдебни указания по делото на ВАС е видно, че процесните парцели в отказаните площи са попадали извън обновения и одобрен от министъра окончателен СС „Площи в добро земеделско състояние“ и е отразена информацията, че не се стопанисват. Съгласно чл.16а, ал.6 от Наредбата, въз основа на одобрения слой РА е постановила отказа за двата парцела.

По делото обаче е установено, че жалбоподателката е участвала в административното производство по одобряване на СС посредством упражняване на правото си на възражение срещу неговия обхват и оспорване му по съдебен ред пред ВАС. Заповедта за слоя в частта за парцелите е отменена с решението по адм.д.№8273/2015г. на ВАС. По см. на чл.177, ал.1 от АПК решението на ВАС има действие по отношение на всички. Това ще рече, че е задължително за изпълнение от министъра на земеделието и храните /чрез издаване на нова заповед за одобряване на СС/ и РА. Във връзка с обективните предели на действие на решението по чл.298, ал.1 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК с решението по еднозначен начин е разрешен въпроса относно незаконосъобразността на обхвата на СС за процесните имоти и причината за това. Безспорно е установено, че заявените два БЗС са изцяло допустими за подпомагане според протоколите от теренните проверки, които не са отразени коректно в СС, част от СИЗП. Установено е и че имотите са били стопанисвани, т.к. са представлявали земи под угар по см. на чл.10 от Наредба №10/10.03.2010г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища /обн. ДВ, бр.22/2010г., отм. бр.15/2015г./. На основание чл.142, ал.2 от АПК решението на ВАС представлява нов факт от значение за делото след издаване на оспореното УП и съдът е длъжен да го преценява към момента на приключване на устните състезания по делото. Този новонастъпил факт променя съществуващото към датата на издаване на УП правно положение. Незаконосъобразността на заповедта на министъра за одобряване на СС за процесните парцели създава с обратна сила основание да се приеме, че заявените имоти са отговаряли на изискванията на ЗПСП за финансова помощ в пълните им площи. Основанието за отказите /обхвата на одобрения СС по отменената заповед на министъра/ е отпаднало с обратна сила, поради което отказите в УП са незаконосъобразни /вж. решение №5240/10.04.2012г. по адм.д.№7974/2011г., решение №16711/13.12.2013г. по адм.д.№8643/2013г., двете на ВАС, IV о./.

Изложеното налага извод за отмяна на оспореното УП и връщане на преписката на органа за ново произнасяне по см. на чл.173, ал.2 от АПК. Заповед №РД 46-532/21.12.2016г. на министъра на земеделието и храните не оказва влияние върху изхода от настоящия спор. Евентуалното й влизане в сила ще породи необходимост от издаване на ново УП до заявителката, което ще подлежи на самостоятелен съдебен контрол за законосъобразност. Посоченото от пълномощника на заявителката предприето съдебно оспорване на заповедта пред ВАС покрива хипотезата за спиране на административното производство по разглеждане на заявлението за финансово подпомагане в хипотезата на чл.54, ал.1, т.5 от АПК.

На основание чл.143, ал.1 от АПК ответникът дължи заплащане на жалбоподателката на деловодни разноски в размер на 110лв., включваща 10лв. ДТ и 100лв. адвокатско възнаграждение. Възнаграждението не е прекомерно, т.к. е под размера на възнагражденията по чл.8, ал.2, т.7 и чл.7, ал.1, т.4 /ред. преди изм. ДВ, бр.84/2016г./ от Наредба №1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения във вр. с чл.78, ал.5 от ГПК и чл.144 от АПК.

С оглед изхода от спора ответникът няма право на юк възнаграждение.

            Мотивиран от горното и на основание чл.172, ал.2, пр.2 и чл.173, ал.2 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

 

 

 

 

ОТМЕНЯ Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 с изх.№02-100-6500/4188 от 29.09.2015г. на зам.изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” В ЧАСТТА за отказите за финансово подпомагане по Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/, Схемата за преразпределително плащане /СПП/ и Мярката „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони /НР1/ по отношение на БЗС/парцели 30613-141-1-2 и 30613-20-1-1.

ИЗПРАЩА преписката на зам.изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ Кюстендил за постановяване на административен акт при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението.

            ОСЪЖДА ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ да заплати на А.Д.П. /с посочени данни/ деловодни разноски в размер на 110лв. /сто и десет лева/.

            Решението подлежи на касационно обжалване от страните пред ВАС в 14-дневен срок получаване на съобщенията за изготвянето му.

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: