Р Е Ш Е Н И Е

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Номер           4                Година  2017, 09.01., град  Кюстендил

 

Административен съд Кюстендил                                                        

На седми декември                                                                                  Година       2016

В  открито съдебно заседание в следния състав:                                       

          СЪДИЯ : ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

Секретар: Л.С.

Като разгледа докладваното от съдия ПЕТРОВА адм. д. № 101 по описа за 2016г., ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК.

А.С.С. *** е подала жалба срещу уведомително писмо с изх. № 02-100-6500/4639 от 05.11.2015г. на заместник изпълнителния директор на ДФ “Земеделие” за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2014г., с което е отказано финансово подпомагане по заявление с УИН:10/140514/51853  по Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/ в размер на 4703, 98 лева, по Схемата за преразпределително плащане /СПП/ в размер на 2077, 23 лева и по мярка „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони“ /НР1/ в размер на 8769, 22 лева и са наложени санкции за бъдещ период в размер общо на 15 550, 43 лева, от които по СЕПП – 4703, 98 лева; по СПП – 2077, 23 лева; по НР1 – 8769, 22 лева.

Изложени са доводи за незаконосъобразност на оспорения акт, като са релевирани основанията  по чл. 146, т. 2, 3 и 4 от АПК. Оспорващият навежда оплаквания, че уведомителното писмо съдържа единствено общи съображения с цитиране на норативната уредба без мотиви конкретни фактически основания за постановения отказ. Сочат се и съществени нарушения на административнопроизводствените правила, като твърденията  са, че  специализираният слой „Площи в добро земеделско състояние“, одобрен със заповеди на министъра на земеделието и храните, е създаден без да са обновени цифровите ортофото карти, а въз основа на теренни проверки, които са незаконни, т.е. без надлежна актуализация на данните. Отрича се възможността това да се осъществява чрез „теренни проверки”, като са развиват съображения, че този начин за актуализиране на слоя е недопустим, тъй като не е сред изрично уредените в приложимата нормативна уредба. По същество се отрича наличието на материалноправните предпоставки за постановяване на оспорения отказ. Прави се искане за отмяна на оспорения акт.

            Ответникът – заместник изпълнителният директор на Държавен фонд “Земеделие”, чрез процесуалния си представител юк Димитър Г., оспорва жалбата и иска нейното отхвърляне. Счита, че не са налице основания за отмяната на оспорения акт, доколкото са спазени административнопроизводствените правила при издаването му, предписаната от закона форма и съответства на материалния закон. Претендира присъждане на деловодни разноски, вкл.  юрисконсултско възнаграждение.

Административният съд, като извърши преценка на доказателствата по делото, както и на доводите и възраженията на страните,  прие за установено следното от фактическа страна:        

Оспорващата А.С.С. е подала заявление за подпомагане за 2014г. с УИН 10/140514/51853 от 28.04.2014г, като е кандидатствала по Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/, по Схемата за преразпределително плащане /СПП/, по мярка  Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планински район  /НР1/, допълнено със заявление от 08.05.2014г. Заявените  по схемите и мерките за подпомагане БЗС са следните: по СЕПП с № 20763-233-1-1, местонахождение в землището на с. С. Д. и площ от 15, 63 ха; по мярка „Плащания на земеделските стопани за природни ограничения в планинските райони /НР1/ с № 20763-231-1-1, местонахождение землището на с. Д. и площ от 18, 86 ха; с № 20763-233-1-1, местонахождение в землището на с. Д. и площ от 15, 63 ха. Като основания за ползване на БЗС заявителят е посочил и приложил договори за аренда.  

Към преписката са представени  черно-бели разпечатки на карти от ИСАК, подписани и подпечатани от служител на ОСЗ Дупница. Върху картите се съдържат очертания на БЗС, подходящи площи, физически блокове и землища, които обаче не са разграничими на черно-бялата разпечатка. Върху бяло поле към картите се съдържат декларации на заявителя, с които се потвърждава участието по схемите и мерките за директни плащания на площ със съответния изчертан БЗС.

При  автоматични проверки  на  въведените входни данни от 28.04.2014г., последно стартирани на 23.05.2014г.  са  установени  грешки в размер общо на площ над 0, 05 дка. От заявения БСЗ 20763-233-1 – 15, 6518 ха попадат извън площите, подходящи за подпомагане; от заявения БЗС 20763-231-1 – 18, 86256 ха попадат извън площите, подходящи за подпомагане. Данните са обективирани в табличен вид и за същите заявителят е надлежно уведомен, като е потвърдил изцяло подаденото заявление без да извърши корекции на вече заявения и очертан имот /л. 55 от делото/.

Към административната преписка са приложени: заповед № РД-09-807/05.12.2014г.  на министъра на земеделието и храните, с която на осн. чл.16б ал. 1 от Наредба №105/2006г. е одобрен обновения специализиран слой „Площи в добро земеделско състояние“ за кампания 2014, като част от Системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП/, който е актуализиран за 2014г. чрез дешифрация /разчитане/ на нова цифрова ортофото карта /ЦОФК/ на страната по самолетно и сателитно заснемане от 2014г.  и чрез отразяване на резултатите от терени проверки през годината, както и Заповед № РД-46-287/06.03.2015г. на министъра на земеделието и храните, с която е одобрен окончателния специализиран слой  „Площи, допустими за подпомагане“ /според терминологията в Наредба №105/2006г. след изм., обн. ДВ бр.16/2015г./  за кампания 2014, като част от Системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП/,  който е актуализиран за 2014г. чрез дешифрация /разчитане/ на нова цифрова ортофото карта /ЦОФК/  на страната по самолетно и сателитно заснемане от 2014г., чрез отразяване на резултатите от теренни проверки през годината от Техническия инспекторат към ДФЗ-РА и областните и общински структури на МЗХ и чрез разглеждане на подадени възражения срещу обхвата на специализирания слой. Пакетът от цифрови географски данни и окончателните за кампания 2014 цифрови географски данни за специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“, както и на окончателни цифрови географски данни за специализирания слой „Постоянно затревени площи“, са изпратени от министъра на земеделието и храните на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ с писма № 13-1233/04.03.2015г. и № 13-1439/12.03.2015г.

При условията и по реда на чл.16в от Наредба №105/2006г., жалбоподателят е подал възражение вх. № ПО-01-1975 от 22.12.2014г. пред министъра на земеделието и храните срещу заповед № РД-09-807/05.12.2014г. за одобряване на обновения  специализиран слой „Площи в добро земеделско състояние“ за кампания 2014г., по което е налице произнасяне от сезирания административен орган с писмо изх. № 94-4014/11.06.2015г. В последното е посочено, че във връзка с извършените проверки и процедура по актуализиране на цифровите георграфски данни за специализирания слой ПДП относно БЗС 20763-231-1-1 с декларирана площ от 18, 86 ха е установена площ извън ПДП преди и след подаване на възражението в размер на 18, 86 ха; относно БЗС 20763-233-1-1 с декларирана площ от 15, 63 ха е установена площ извън ПДП преди и след подаване на възражението в размер на 15, 63 ха или общо 34, 49 ха. Отбелязано е установяване на посочената площ извън ПДП чрез извършена теренна проверка от МЗХ. А.С.С. е подала срещу заповед № РД-09-807/05.12.2014г. и възражение с вх. № 94-6155/29.12.2014г., по повод което до оспорващата е изпратено писмо с отговор на възражението изх. № 94-6155/15.01.2015г. Не се установява по делото, а и не се твърди от жалбоподателката осъществено оспорване на заповед № РД-46-287/06.03.2015год. за одобряване на окончателния специализиран слой.   

Към административната преписка са приложени:  Протокол № 70 от заседание на УС на ДФ „Земеделие“ от 27.11.2014г., видно от който за изпълнителен директор на ДФЗ е избран Румен Порожанов, а на заместник изпълнителния  директор Живко Живков  /подписал оспореното УП/  е възложен ресор „Директни плащания на площ“ и „Информационни технологии“, както и Заповед №ОЗ-РД/323 от 11.03.2015г. на изп. директор на ДФЗ, с която на осн. чл. 20, т. 2 и т. 3 и чл. 20а, ал. 1, 2 и 4 от ЗПЗП и чл. 10, т. 1 и т. 2, чл. 11, ал. 2 от Устройствения  правилник на ДФЗ, са делегирани правомощия на Ж.Т.Ж. - заместник изпълнителен директор на ДФЗ, да издава и подписва всички уведомителни писма по схемите и мерките за директни плащания за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане, адресирани до кандидатите за финансово подпомагане, съгласно чл. 1 от Наредба №5/2009г. 

При изложените обстоятелства, с уведомително писмо изх. № 02-100-6500/4639 от 05.11.2015г., издадено от  Живко Живков - заместник изпълнителен директор на Държавен фонд “Земеделие”, на оспорващата А.С.С. е отказано финансово подпомагане по заявление с УИН:10/140514/51853 по Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/ в размер на 4703, 98 лева, по Схемата за преразпределително плащане /СПП/ в размер на 2077, 23 лева. и по мярка  „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони“ /НР1/ в размер на 8769, 22 лева, поради констатирани при извършени проверки по чл. 37,  ал. 2 от ЗПЗП, несъответствия с изискванията за подпомагане и на осн. чл. 43, ал. 3, т. 4 и т. 6 от ЗПЗП  вр. с  чл.16а, ал. 6 от Наредба №105/2006г., вр. с чл. 15г, ал. 2 от Наредба №2/2011г., вр. с  чл. 12 от Наредба №11/2008г.  

Част от уведомителното писмо са таблици с констатации относно спорните  парцели по отделните схеми и мерки за подпомагане, както  и таблица за формиране на общата оторизирана сума за финансово подпомагане на база площи, заявени за подпомагане, с разяснения на съдържанието на всяка от колоните на таблиците.

По Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/, констатираните несъответствия с изискванията за подпомагане, са отразени в таблицата на стр. 2 от уведомителното писмо и засягат БЗС със следните данни: № 20763-233-1-1 с декларирана площ 15, 63 ха /колона 2/; площ след разрешаване на двойно заявени площи – 15, 63 ха /колона 3/; площ на парцела след извършени проверки на място - без отбелязване на стойности /колона 4/; площ на парцела след извършени административни проверки – 0 ха /колона 5/; установена площ на парцела от  0 ха  /колона 6/ и разлика между декларирана и установена площ /наддекларирана площ/ от 15, 63 ха /колона 7/;

От обясненията към таблицата на стр. 2 и стр. 3 от уведомителното писмо е видно, че при извършени административни проверки и след изпълнение на процедурата по чл. 17, ал. 7 от Наредба №5/2009г. за разрешаване на двойно заявени площи, е потвърдена декларираната площ /колона 3/, а след административни проверки, които включват кръстосани проверки чрез  пространствено сравнение на заявените площи с допустимите референтни парцели в СИЗП в специализирания слой „Площи в добро земеделско състояние“, включващ площите в добро земеделско състояние в рамките на всеки физически блок по чл. 16а  от Наредба №105/2006г.,  е установено, че  част от площта на описания БСЗ  - общо в размер на 15, 63 ха не попада в специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ и представлява „наддекларирана площ“  по колона 7 от таблицата.

В обясненията за колона 5 подробно е описан механизма и правното основание по  чл. 37, ал. 2 ЗПЗП, чл. 28, ал. 1 от Регламент /ЕО/ 1122/2009г. на Комисията и чл. 20 от Регламент /ЕО/ №73/2009 от 19.01.2009г  за извършените административните проверки, които включват кръстосани проверки чрез автоматизирани компютърни средства. Кръстосаните проверки, според изложените пояснения, представляват пространствено сравнение на заявените площи с допустимите референтни парцели в СИЗП по чл. 24 от Наредба №105 от 22.08.2006г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на ИСАК в специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ за 2014г., който е одобрен със заповеди № РД-09-807/05.12.2014г. и РД-46-287/06.03.2015г. на министъра на земеделието и храните. Отказът за финансово подпомагане е мотивиран с разпоредбите на чл. 16а, ал. 6 от Наредба №105/2006г.  и  чл. 43, ал. 3, т. 4 и т. 6 от ЗПЗП, съобразно които въз основа на одобрения от министъра на земеделието и храните специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“,  ДФ „Земеделие“ – РА извършва окончателна оторизация и плащания на площ, като отказва частично или пълно плащанията на площ, която кандидатът не стопанисва и попадаща  извън Специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ за 2014г.

            В обясненията за колони 6 и 7 от таблицата се сочи, че първата  - касае площта на парцелите, изчислена съгласно чл. 2, ал. 23 от Регламент /ЕО/ №1122/2009 на Комисията, за която са изпълнени всички изисквания за оторизация, а втората касае разликата между декларираната и установената площ на парцела, която не покрива изискванията за подпомагане, т.е. недопустимата за подпомагане площ, която в случая е декларираната площ изяло.

По отношение мярката „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планински райони“ /НР1/ в уведомителното писмо е инкорпорирана таблица на стр. 3. Видно от същата е, че по отношение на БЗС с № 20763-233-1-1 данните са аналогични с тези в таблицата на стр. 2. По отношение БЗС с № 20763-231-1-1 данните са следните: декларирана площ 18, 86 ха /колона 2/; площ след разрешаване на двойно заявени площи – 18, 86 ха /колона 3/; площ на парцела след извършени проверки на място - без отбелязване на стойности /колона 4/; площ на парцела след извършени административни проверки – 0 ха /колона 5/; установена площ на парцела от  0 ха  /колона 6/ и разлика между декларирана и установена площ /наддекларирана площ/ от 18, 86 ха /колона 7/;

Обясненията към таблицата на стр. 3 /стр. 4/ от уведомителното писмо са аналогични на тези към предходната таблица, като допълнително в частта относно правното основание за отказа, наред с Наредба №105/2006г. са визирани разпоредбите на чл. 12 от Наредба № 11 от 03.04.2008г. за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват.

            По отношение на Схемата за преразпределително плащане /СПП/, видно от обясненията на стр. 3 от уведомителното писмо, право на подпомагане имат земеделски стопани, които имат право на плащане по СЕПП, като съгласно чл. 15г, ал. 2 от Наредба № 2 от 21.02.2011г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане, преразпределителното плащане се предоставя под формата на завишено плащане на площ за първите до 30 ха, за които земеделският стопанин е получил подпомагане по СЕПП, а размерът на подпомагането се определя със заповед на министъра на МЗХ и в случая оторизираната сума е 0 лева. 

            От данните в таблицата на стр. 5 от уведомителното писмо за формиране на общата оторизирана сума за финансово подпомагане на база площи, заявени за подпомагане, както и от разясненията към нея, се установява следното: заявена СЕПП, СПП и НР1 /колона 1/; декларирана площ, съответно по СЕПП – 15, 63 ха, по СПП -  15, 63 ха, по НР1 - 34, 49 ха /колона 2/; установена площ  - 0 ха, съответно по СЕПП, СПП и НР1 /колона 3/; установена площ, покриваща изискването за минимален размер на стопанството и парцела – 0 ха, съответно по СЕПП, СПП и НР1 /колона 4/; разлика между декларирана и установена площ на БСЗ /наддекларирана площ/, съответно по СЕПП – 15, 63 ха; по СПП -  15, 63 ха; по НР1 – 34, 49 ха /колона 5/; процент на наддеклариране  - 100 /колона 6/; санкционирана площ –  0 ха /колона 7/; оторизирана площ – 0 /колона 8/; сума на санкция за закъсняло подаване и/или редакция и/или за поддеклариране на ползвани площи – 0 /колона 9/; сума, изчислена на база наложен коефициент на редукция – 0 /колона 10/; редукция за неспазване на кръстосано съответствие –  0 /колона 11/; общо редукции и санкции – 0 /колона 12/ и оторизирана сума –  0 /колона 13/..

В обясненията към тази таблица, съдържащи се на стр. 6 и стр. 7 от уведомителното писмо се сочи, че при процентно съотношение на наддекларираната площ към установената площ в рамките над 3% и до 2 ха санкционираната площ е равна на нула, при което се отказва подпомагане за наддекларираната площ; при процентно отношение на наддекларирана площ към установена площ в рамките на над 3% или над 2 ха и до 20 % санкционираната площ е равна на удвоения размер на наддекларираната; при процентно отношение на наддекларираната площ към установената площ в рамките на над 20% до 50 % санкционираната площ е равна на установената площ; при процентно отношение на наддекларираната площ към установената площ над 50 % - санкционираната площ е равна на установената площ, не се изплаща субсидия за годината и се налага санкция за бъдещ период /3г./ до сума, отговаряща на разликата между декларираната и установената площ /наддекларираната/. Въз основа на това и установените данни са наложени санкции за бъдещ период в размер общо на 15 550, 43 лева, от които по СЕПП – 4703, 98 лева; по СПП – 2077, 23 лева; по НР1 – 8769, 22 лева

Неразделна част от уведомителното писмо са: таблица №1 с данни за искана сума, за намаления – в случая в размер на исканата сума; за оторизирана сума – 0 лева; и таблица №2 – за изплатена сума – 0 лева;

Оспореното уведомително писмо е връчено на жалбоподателката на 17.11.2015г., а жалбата е подадена в съда на 25.11.2015г., т.е. в срока по чл. 149,  ал. 1 АПК. 

В съдебното производство е назначена съдебно-техническа експертиза, изготвена от вещото лице инж. М. П. А..

            Констатациите на съдебния експерт са  следните: Във връзка с недопустимите за подпомагане площи, попадащи извън   специализирания слой „Площи в добро земеделско състояние“, респ. „Площи, допустими за подпомагане“, съдебният експерт обсъжда издадените от министъра на земеделието и храните заповеди за одобряване на обновения и на окончателния специализиран слой ПДП, данните от извършените теренни проверки, включително по повод депозираните от жалбоподателката възражение срещу първата заповед и отговорите в писмата на министъра на земеделието и храните, като  потвърждава данните в уведомителното писмо в тази им част относно наддекларираната /недопустима за подпомагане// площ. Изводите на вещото лице по т. 2, л. 4 от заключението съвпадат изцяло с тези на административния орган в уведомителното писмо. При изготвяне на заключението си вещото лице е взело предвид изготвения протокол № KNL-08-EL-12436/22.10.2014г. за специализирана теренна проверка на място на физически блокове от 04.10.2014г. в землищата на с. Бистрица, с Д. и Дупница, община Дупница, представен и приет впоследствие като доказателство по делото. За изводите си вещото лице е съобразило данните по този протокол относно процесните БЗС, а именно, че относно физически блок 20763-231 е посочен начин на трайно ползване – „Храсти и затревени територии” /колона 4, пореден номер 10/, а в колона 5 е отбелязано – „без промяна”, съответно в колона 11 са описани причините за недопустимост – „неземеделски площи, непригодни за извършване на дейност/трайно пустеещи, необработвани земи”; относно физически блок 20763-233 /пореден номер 11 в протокола/ в колона 4 е записано – начин на трайно ползване /НТП/ „Пасища, мери, ливади” /ПМЛ/, както и че теренната проверка е констатирала промяна в начина на трайно ползване – „храсти и затревени територии” /ХЗТ/ - колона 5. В колона 11 са посочени причините за недопустимост, които са следните: „неземеделски площи, непригодни за извършване на дейност/трайно пустеещи, необработвани земи”.

            За изготвяне на експертизата вещото лице е взело предвид и предоставено му от МЗХ копие от ортофото карта от 2013г., актуализирана през 2014г. с теренна проверка /Приложение № 2 към експертизата/, в която контурите физическите блокове са нанесени във виолетов цвят; заявените от бенефициента парцели в жълт цвят; допустимите за подпомагане площи, установени при теренната проверка – „допустимия слой” в син цвят. Констатирано е, че върху актуализираната чрез теренна проверка ортофото карта липсва оцветяване на площи в син цвят, поради обстоятелството, че и двата парцела в цялост са изключени от допустимия за подпомагане слой. За тези си изводи и констатации вещото лице е взело предвид и предоставени му снимки от извършената теренната проверка /Приложение № 3 към експертизата/.

            При  така  установената  фактическа  обстановка, съдът  намира  от правна страна следното:

            Жалбата е допустима и редовна, като подадена от страна с правен интерес, в предвидения от закона срок по чл.149,  ал. 1 АПК и отговаряща на изискванията на чл. 150 и чл. 151 от АПК.

Оспореното уведомително писмо, ведно с приложените таблици представлява индивидуален административен акт, който пряко засяга права и закони интереси на жалбоподателката, доколкото с него се отказва финансиране по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 и се налагат санкции за бъдещ период.

Разгледана по същество, жалбата е  неоснователна.

Оспореният административен акт е издаден от компетентен орган в кръга на неговите правомощия, поради което е валиден. Съгласно  чл. 20а от ЗПЗП,  изпълнителният директор на фонда, който е изпълнителен директор и на Разплащателната агенция, организира и ръководи дейността й и я представлява. Държавният фонд „Земеделие" е акредитиран за единствена разплащателна агенция за Република България за прилагане на ОСП на ЕС /чл.11а от Закона за подпомагане на земеделските производители, а Разплащателната агенция, съгласно §1, т. 13 от ДР на ЗПЗП, е специализирана акредитирана структура за приемане на заявления, проверка на условията и извършване на плащания от Европейските земеделски фондове и за прилагане на пазарни мерки. Разпоредбата на чл. 10 от Устройствения правилник на ДФ „Земеделие“ установява правомощия на изпълнителния директор да взема решения за одобряване или отхвърляне на заявления по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика, прилагани от разплащателната агенция. В нормата на чл. 11, ал. 2 от Устройствения правилник на ДФЗ, съответстваща на законовата норма на чл. 20а, ал. 3 и ал. 4 от ЗПЗП,  е предвидена възможност изпълнителният директор да делегира част от предоставените му правомощия за вземане на решения на заместник изпълнителните директори. В случая делегирането на правомощия за издаване и подписване на уведомителни писма по схемите и мерките за директни плащания за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане е извършено със заповед №ОЗ-РД/323 от 11.03.2015г. на изп. директор на ДФЗ  на Ж.Т.Ж. - заместник изпълнителен директор на ДФЗ. Следователно оспореното уведомително писмо е издадено от компетентен орган, в кръга на делегираните му правомощия, поради което е валиден административен акт.

Актът е издаден в предвидената от закона форма и при спазване на административнопроизводствените правила. Съдът намира, че от таблиците в уведомителното писмо и обясненията към тях става ясно, че са взети предвид  резултатите от извършените административни проверки на заявените БЗС. Посочени са и кореспондиращи на фактическите констатации правни основания. Мотивите на административния акт освен това следва да се считат допълнени от документите към административната преписка, а в случая и от данните в ИСАК. Част от административната преписка са заповедите на министъра на земеделието и храните за одобряване на специализирания  слой „Площи, допустими за подпомагане“, както и картите и таблиците, съставляващи  разпечатки, съответно цифрови копия от ИСАК, които отразяват състоянието в системата относно подаденото от жалбоподателя заявление и неговия административен статус. Всички са възпроизведени в съдържанието на уведомителното писмо. Изводът е, че административният акт съдържа  правни и фактически основания, поради което същият се явява мотивиран и не страда от порока по чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК. В уведомителното писмо са посочени конкретни фактически обстоятелства, които са мотивирали издателят му да приеме, че са налице недопустими за подпомагане площи, излизащи извън одобрения специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“, което съответства на визираното правно основание. Следва да се посочи, че оспореният отказ не се обосновава с констатации за наличие на площи, заявени от повече от един кандидат. След прилагане на методиката по чл. 17 и чл. 18 от Наредба №5/2009г., е приел, че не са налице двойно заявени площи, т.е. потвърдил е изцяло заявените площи, което е  видно от данните в колона 3  на таблиците за всяка от процесните схеми и мерки.

            Съдът не констатира допуснати нарушения и при провеждане на административното производство. В аспекта на процедурните правила и с оглед възраженията на оспорващата, съдът счита за необходимо да проследи механизма на работа със заявленията за подпомагане, посочвайки следното:  за изпълнение на своите функции разплащателната агенция поддържа и използва Интегрираната система за администриране и контрол /ИСАК/ - комплексна автоматизирана система, която след съответните изчисления генерира като крайни актове уведомителните писма, с които се признават и изчисляват сумите по съответните схеми и мерки или се намалява или отказва изплащането им поради различни причини, заложени в нормативната уредба на схемите за подпомагане по чл. 43, ал. 3 от ЗПЗП в относимата към периода редакция. Процесуалноправна предпоставка за получаване на финансиране по схемите и мерките за директни плащания е кандидатът да е подал в срок заявление за подпомагане. Не се спори, че жалбоподателката е земеделски стопанин по смисъла на §1, т. 23 от ДР на ЗПЗП. В срока, определен в чл.  4, ал. 1 от Наредба № 5/2009 г., в съответствие с чл. 32, ал. 1 ЗПЗП, чл. 41, ал. 2 и чл. 46 ЗПЗП, тя е подала заявление за подпомагане по образец. Съгласно чл. 3,  ал. 1, т. 3 от Наредба №5/2009г. за  условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, заявлението за подпомагане съдържа и данни за идентификацията на земеделските парцели, за които се кандидатства за подпомагане, включително местонахождението на парцела, определено върху картен материал от ИСАК. Съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредбата, данните за заявлението по чл. 3, ал. 1 се въвеждат в електронен вид в присъствието на кандидата. В случая горното изискване е спазено, като административният орган е изпълнил задълженията си по чл. 26, чл. 28, чл. 34, чл. 35 и чл. 36 от АПК и е предоставил възможност на жалбоподателката да участва в отделните етапи на административното производство, включително за запознаване със допустимите за подпомагане площи. Същата е била надлежно уведомена за констатираните при автоматичните проверки грешки относно площи от заявените БЗС-та, излизащи извън площите, подходящи за подпомагане. Оспорващата е надлежно уведомена и за резултата от автоматичната проверка и е подписала протоколите за установените грешки, като по този начин е потвърдила изцяло подаденото заявление и не е извършила корекции на вече заявените и очертани БЗС-та. 

От друга страна, жалбоподателката е възразила двукратно по реда на чл.16в от Наредба №105/2006г. срещу заповед №РД-09-807/05.12.2014год. на министъра на МЗХ за одобряване на обновения специализиран слой „Площи в добро земеделско състояние“ за кампания 2014г. и е получила съответни мотивирани отговори, чието съдържание бе пресъздадено в обобщен вид по-горе.

Следващият от извършения анализ извод е, че в административното производство по издаване на оспореното уведомително писмо не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Този извод се формира както по отношение пълното изясняване на релевантните обстоятелства чрез предвидените в приложимия закон начини и средства, така и по отношение осигурената възможност на заявителя да упражни правата си за участие, уведомяване и подаване на възражения в същото.  

В аспекта на заявените от жалбоподателя процесуални нарушения, съдът счита за неоснователни оплакванията, че административния орган е бил длъжен да извърши проверка на място в присъствието на кандидата. По подаденото от жалбоподателта заявление, е извършена задължителна проверка на заявлението в ИСАК, съгласно чл. 37 от ЗПЗП и изискванията на Регламент /ЕО/ №73/2009г на Комисията. Съгласно чл. 20, т. 1 от същия и чл. 37, ал. 2 от ЗПЗП, ДФ „Земеделие“ - Разплащателна агенция е задължена да извърши административни проверки на подадените заявления за подпомагане, с цел да провери дали са изпълнени условията за допустимост на подпомагането. Видно от събраните по делото писмени доказателства, по процесното заявление са били проведени административни проверки и резултатите тях са отразени в оспореното уведомително писмо. Безспорно е, че размерът на недопустимата площ е определен въз основа на административна проверка по данните в ИСАК и СИЗП. По делото липсват доказателства за проверка на място на заявените площи, а и такава не е задължителна. Разпоредбата на чл. 28, ал. 2  от Регламент 1122/2009г. урежда правна възможност, а не задължение на органа при констатирани нередности при кръстосаните проверки, да проведе други административни проверки и ако това е целесъобразно, проверка на място. Съгласно чл. 30 от същия Регламент, РА е длъжна да извърши проверка на място едва на 5% от всички земеделски производители, кандидатстващи за подпомагане, като очевидно жалбоподателят не е сред тях.  Следователно непровеждането на такава не съставлява съществено нарушение на административнопроизводствените правила.

 За пълнота на изложението и във връзка с доводите в жалбата, е необходимо да се посочи, че регламентираната в ЗПЗП проверка на място, която се извършва от Техническия инспекторат на ДФЗ-РА, не е аналогична на извършваните от МЗХ теренни проверки на физическите блокове, резултатите от които се отразяват в СИЗП. По наведените от жалбоподателката оплаквания за законова недопустимост на извършените теренни проверки, Съдът намира за необходимо да изясни, че същите са изрично предвидени /чл. 33, ал. 4 ЗПЗП/ като един от начините за ежегодно актуализиране на системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП/, ведно с компютърното разчитане – дешифриране  на актуалната цифрова ортофото карта и отчитане на резултатите от извършените проверки на място по чл. 37 от ЗПЗП.

В разглеждания случай, видно от събрания като доказателство протокол от извършена от органите на МЗХ теренна проверка, се установява, че са спазени изискванията за предварително уведомяване на бенефициента и останалите условия за провеждането й по Наредба № 105/2006г за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол., приета въз основа законовата делегация на чл. 30, ал. 6 от ЗПЗП. Съгласно разпоредбата на чл. 16а, ал.2 от Наредба № 105 от 22.08.2006 г. /в приложимата й към случая редакция, в сила от 11.03.2014г./, специализираният слой се обновява ежегодно чрез включване или изключване на площи с цел отразяване на реалното състояние и ползване на площите въз основа на методическите указания по чл. 12а. Това обновяване на данните в СИЗП и за специализирания слой се осъществява ежегодно чрез дешифрация /дистанционно разчитане на актуална цифрова ортофото карта, изготвена чрез самолетно или сателитно заснемане/, чрез извършване на теренни проверки на характеристиките на физическите блокове и допустимата за подпомагане площ в тях и чрез извършване на проверки на място по чл. 37 ЗПЗП. Според чл. 16а ал. 4 от цитираната наредба /в посочената приложима редакция в сила от 11.03.2014г./ теренните проверки се извършват въз основа заповед на министъра на земеделието и храните, това не са проверки на място по смисъла на чл. 37 ЗПЗП, резултатите от тях се отразяват в контролни доклади, които служат за обновяване на информацията в СИЗП. Аналогична на цитираната регламентация към настоящия момент се съдържа в чл. 15, ал. 1, т. 2, ал. 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от наредбата. Налице е, както се посочи и изрично предвиждане и делегиране за уреждане на същата с чл. 33, ал. 4 вр. чл. 30, ал. 6 от ЗПЗП.

  Преценката за законосъобразност на оспореното уведомително писмо по критерия по чл 146, т. 4 от АПК – съответствие с материалния закон, сочи неоснователност на оспорването. Анализът на събраните доказателствени средства обосновава изводи за правилно приложение на относимите материалноноправни норми спрямо установените фактически обстоятелства.

Материалноправните предпоставки за намаляване размера на плащането или за отказване на плащането по схемите и мерките за директни плащания,  са предвидени в чл. 43, ал. 3 от ЗПЗП. Конкретното основание за постановения отказ по СЕПП, СПП  и НР1, съобразно мотивите на оспорения административен акт, е по чл. 43, ал. 3, т. 4 и т. 6 от ЗПЗП в релевантната към спора редакция на нормите - поради това, че заявените за подпомагане площи не отговарят на условията за допустимост за подпомагане, определени в наредбата по чл. 40, а именно - заявените за подпомагане площи не са  включени в специализирания слой по  чл. 33а, ал. 1 за съответната година. Специализираният слой „Площи, допустими за подпомагане“ се създава в СИЗП от министерство на земеделието и храните, за да се използва от Разплащателната агенция за административни проверки на подадените заявления.  Съгласно чл.16а ал.1 от Наредба №105/2006г., същият  включва площите в добро земеделско състояние в рамките на всеки физически блок, въз основа на критериите на Наредба №5/2010г. /сега отменена/ и подлежи на обновяване ежегодно, а след приключване на обновяването, МЗХ открива производство по чл. 66 от АПК за одобряване на изготвения специализиран слой ПДП, което се извършва със заповед на министъра на земеделието и храните /арг. чл.16г ал.4 от Наредба №105/2006г./. В случая специализираният слой за кампания 2014 е одобрен със заповед № РД-46-287 от 06.03.20015г. на министъра на МЗХ. Съгласно разпоредбата на чл. 16г, ал. 5 от Наредба №105/2006г., въз основа на одобрения специализиран слой ПДП,  РА извърша окончателна оторизация и плащания на площ за съответната година и приема заявления за подпомагане за следващата година. Анализът на нормативната уредба сочи, че РА действа в условията на обвързана компетентност и не извършва  плащане /оторизация/ за площ, ако парцелът  не е включен  в заповедта по чл.16г от Наредба №105/2006г.

В настоящия случай, във връзка с възражението на заявителя  срещу заповед № РД-09-807/05.12.2014г. на министъра на МЗХ за одобряване на обновения  специализиран слой „Площи в добро земеделско състояние“ за кампания 2014, се посочи, че са извършвани теренни проверки  от Областна дирекция „Земеделие“ – Кюстендил, дешифриране на ЦОФК и оценка на физическия блок, т.е. по отношение на спорните БЗС, слоят ПДП е актуализиран чрез отразяване на резултати от теренни проверки, в резултат на които е потвърдена  площта извън ПДП. В този  смисъл се е произнесъл министъра на МЗХ в отговорите по подадените от жалбоподателката възражения. От друга страна заповед № РД-46-287/06.03.2015г. на министъра на МЗХ  за одобряване на слоя ПДП е влязла в сила в частта относно процесните имоти, доколкото не е оспорена по съдебен ред. Същата  обвързва ДФЗ-РА при окончателната оторизация и плащания. В заключението по изготвената и приета съдебно-техническа експертиза изцяло са потвърдени констатациите на административния орган въз основа извършените от него проверки, а именно, че спорните БЗС изцяло попадат извън одобрения специализиран слой ПДП, т.е. извън допустимите за подпомагане площи, поради което законосъобразно е отказано финансиране по СЕПП и НР1. Тези изводи следват и по отношение финансирането по СПП, което е в пряка зависимост от площите, подпомагани по СЕПП /арг. чл.15г ал. 2 от Наредба №2/2011г./. Налице е наддеклариране в размера посочен в уведомителното писмо, което в процентно съотношение на декларирараната спрямо установената площ възлиза на  100 %. Съгласно чл. 58, §.2 от Регламент /ЕО/ №1122/2009 на Комисията,  съотв. съгласно чл. 16 от Регламент /ЕО/ №65/2011г. на Комисията за НР1 и НР2, при  наддеклариране над  50%,  санкционираната площ е равна на установената, не се изплаща субсидия за годината и се налага санкция за бъдещ период до сума, отговаряща на разликата между декларираната и установената площ. В съответствие с тези материалноправни разпоредби административният орган е издал оспорения отказ и наложил санкция за бъдещ период. 

Крайният решаващ извод е, че оспореното уведомително писмо е законосъобразно, а подадената жалба като неоснователна и подлежаща на отхвърляне.

            Предвид изхода от спора и съобразно направеното искане, както и на основание чл. 143, ал. 4 от АПК, жалбоподателката  следва да заплати на ответника деловодни разноски в размер на 632, 37 лева, от които 300 лева адвокатско възнаграждение за защита от юрисконсулт и 332, 37 лева заплатено на вещото лице възнаграждение.

 

ВОДЕН ОТ ИЗЛОЖЕНОТО, СЪДЪТ РЕШИ:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.С.С. *** срещу уведомително писмо с изх. № 02-100-6500/4639 от 05.11.2015г. на заместник изпълнителния директор на ДФ “Земеделие” за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2014г., с което е отказано финансово подпомагане по заявление с УИН:10/140514/51853  по Схемата за единно плащане на площ в размер на 4703, 98 лева, по Схемата за преразпределително плащане в размер на 2077, 23 лева и по мярка „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони“ /НР1/ в размер на 8769, 22 лева и са наложени санкции за бъдещ период в размер общо на 15 550, 43 лева, от които по СЕПП – 4703, 98 лева; по СПП – 2077, 23 лева; по НР1 – 8769, 22 лева.

ОСЪЖДА А.С.С. *** да заплати на Държавен фонд „Земеделие” деловодни разноски в размер на 632, 37 лева, от които 300 лева адвокатско възнаграждение за защита от юрисконсулт и 332, 37 лева заплатено на вещото лице възнаграждение.

 

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи.

 

 

 

 

СЪДИЯ: