Р Е Ш Е Н И Е

 

2017, 22.05.

 

87

 

Кюстендил

 
 


Номер                                                   Година                                       Град

 

 

                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГР. КЮСТЕНДИЛ           

 

На двадесет и първи април , две хиляди и седемнадесета година,  

в публично съдебно заседание, в следния състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ:          ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                                                                                          НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

С участието на секретаря А.М.

В присъствието на прокурора ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ПЕТРОВА адм. дело № 106/16г. по описа и  ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО :

            Производството е по чл. 185 и сл. АПК – оспорване на подзаконов нормативен акт.

Образувано е по протест на Прокурор от Районна прокуратура Кюстендил, с който се иска отмяна разпоредбата на чл. 36, т. 17 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Невестино, приета с решение № 243 по протокол № 12 от заседание на Общински съвет Невестино, проведено на 22.11.2013г. /съгласно направени уточнения на предмета на оспорване и доклад в о.с.з. на 21.04.2017г.

Счита се, че оспорената разпоредба е в противоречие със закона – чл. 72, ал. 1 от Закона за устройство на територията, тъй като с нея е въведен правен режим за разрешаване на прокопаване на улици и настилки, различен от законовия и паралелно съществуващ с него. Счита се, че оспорената разпоредба от общинската наредба е в противоречие и с чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове, съгласно който нормативният акт трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висок ранг.

Ответникът – Общински съвет Невестино, не се представлява по делото.

Прокурорът от Окръжна Прокуратура Кюстендил дава заключение за допустимост и основателност на оспорването, което поддържа. Развива съображения.

            Кюстендилският административен съд, след като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, прие за установено следното от фактическа страна:

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Невестино е приета с решение № 266 по протокол № 7 от заседание на Общински съвет Невестино, проведено на 20.08.2010г. Оспореният текст на чл. 36, т. 17 от наредбата е приет с решение № 243 по протокол № 12 от заседание на Общински съвет Невестино, проведено на 22.11.2013г. Оспореният текст като нормативна уредба е съществувал преди цитираното изменение, но в разпоредбата на чл. 36, т. 15, приета с решение № 351 по протокол № 9 от 23.08.2011г. Решенията са приети при необходимия кворум и мнозинство – вж. препис-извлечение от протокол № 9 от 23.08.2011г. /л. 37 – 38/, протокол № 12 от 22.11.2013г. /л. 26 и 27/ и от протокол № 7 от 20.08.2010г. /л. 65-73, л. 74/ от заседания на Общински съвет Невестино.

Съгласно чл. 4, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Невестино, Общински съвет Невестино се състои от 11 общински съветници.

Съгласно протокол от 03.08.2011г. предложението за приемане на оспорения текст и мотивите към него, но под номера на чл. 36, т. 15, са публикувани на сайта на общината на същата дата /л. 18/.

По аналогичен начин е удостоверено публикуване на сайта на общината и предложението с мотивите на предложителя за изменение на наредбата  и с решение № 243/22.11.2013г. по протокол 12 от заседание на същата дата на Общинския съвет, съгласно което приетият вече текст, предмет на оспорване, е номериран с чл. 36, т. 17 /вж. констативен акт на л. 32, датиращ от 18.11.2013г., в който е констатирано, че предложението с мотивите е било публикувано на интернет-страницата на общината в продължение на един месец и не са постъпили възражения или предложения/.

Предложението за приемане на оспорената наредба е внесено в Общински съвет Невестино с докладна записка на зам.- кмета на община Невестино /л. 13, 14/.

По делото са представени доказателства за обсъждане проекта за приемане на оспорения текст от Постоянната комисия по икономика, бюджет и финансови отношения на Общинския съвет – вж. протокол № 5 от 22.08.2011г. /л. 15-17/.

Цитираните по-горе решения на Общински съвет Невестино са обявени на интернет-страницата на общината след приемането им. В това действие се изразява разгласяването по смисъла на чл. 78, ал. 3 от АПК на приетия нормативен административен акт. Осъществяването му сочи завършване на фактическия състав по приемането му.

Оспореният текст на чл. 36, т. 17, а съгласно предходната му номерация – чл. 36, т. 15 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Невестино е със следното съдържание: Размерът на таксите и сроковете за предоставяне на обикновена услуга се определят, както следва: т. 17 – за издаване на разрешение за прокопаване – 20 лева.

След като извърши служебна проверка за допустимостта на оспорването, Административният съд счита следното:

Оспорването е допустимо, осъществено е от прокурор при Районна прокуратура Кюстендил, при упражняване на компетентността му по чл. 186, ал. 2 АПК. Отнася се до нормативен административен акт, фактическият състав по приемането на който е осъществен изцяло. Т.е. налице е подзаконов нормативен акт на общинския съвет, който е породил своето действие, респективно годен е за съдебно обжалване. Налице са и останалите предпоставки за редовност и допустимост на оспорването.

По основателността на подадения протест, Съдът счита следното:

Необходимо е по свой служебен почин решаващият орган да провери законосъобразността на нормативния административен акт не само на посочените, а на всички основания за законосъобразност – чл. 168, ал. 1 по препр. от чл. 196 АПК.

Съгласно чл. 8 от ЗНА и чл. 76, ал. 3 АПК Общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение. Чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА урежда, че общинските съвети приемат наредби в изпълнение на правомощията си. Чл. 9 ЗМДТ предвижда предметната компетентност на Общинските съвети да приемат наредба за определяне и администриране на местните такси.

Цитираните в предходния абзац законови разпоредби очертават материалната и териториална компетентност на общинските съвети, в това число и Общински съвет Невестино за приемане на оспорената наредба, включително и чл. 36, т. 17, който е предмет на оспорване.

В производството по приемане на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Невестино, включително по приемане на оспорения текст, както под първоначалната му номерация в рамките на нормативния акт, така и настоящата – чл. 36, т. 17, не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Въз основа на извършения по-горе анализ на писмените доказателствени средства се формира изводът, че са спазени изискванията на чл. 26, ал. 2 от ЗНА и чл. 28, ал. 2 и 3 от с.з.. Съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗНА преди приемане на нормативен акт, проектът за него, заедно с мотивите, съответно докладът, се публикува на интернет – страницата на съответната институция, като на заинтересуваните лица се предоставя най – малко 14 дневен срок за предложения и становища по проекта. Нормата на чл. 26, ал. 2 от ЗНА има императивен характер, представлява гаранция за предоставяне възможност на заинтересуваните лица да участват с предложения и становища в процеса по издаване на нормативния акт, което от своя страна е необходимо за спазване повелителното правило на чл. 77 от АПК. Т. е. неизпълнение на изискването по чл. 26, ал. 2 от ЗНА по препр. от 80 АПК във всички случаи, включително и при оспорване на отделна разпоредба от нормативен акт или на негови изменения, представлява съществено нарушение на административнопроизводствените правила и има за своя последица незаконосъобразност на акта. В разглеждания случай, проектът за нормативен акт, ведно с приложени към него мотиви за приемането му, е публикуван на сайта на общината и от датите на публикуване до датите на съответните заседания, на които оспорената разпоредба е приета, е изтекъл срок по-дълъг от 14 дни.  

Гаранция за законосъобразността на производството по приемане на подзаконовия нормативен акт е и разпоредбата на чл. 28, ал. 2, т. 1- 5 от ЗНА относно критериите, на които следва да отговарят мотивите към нормативния акт. По-горе се прие за установено, че това изискване също е спазено.

При разискванията, предложенията, гласуването и приемането на оспорения текст от подзаконовия нормативен акт са били налице необходимите кворум и мнозинство, а проектът за него е обсъден и приет предварително от съответната постоянна комисия към Общинския съвет.

По-горе се пресъздаде съдържанието на оспорения текст на чл. 36, т. 17 от наредбата.

Съгласно чл. 72, ал. 1 от Закона за устройство на територията работите, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства, се извършват въз основа на разрешение за строеж. За започването на строежа възложителят уведомява съответната общинска администрация след съгласуване с органите по безопасността на движението.

Цитираната разпоредба на ЗУТ сочи наличието на законова регламентация на обществените отношения във връзка с разрешаване на прокопаване на улични и тротоарни настилки и други пространства. Тази регламентация е специална доколкото е отчетена спецификата на строежа, за който се отнася. Общата й уредба се съдържа отново в ЗУТ, в частта относно издаване на разрешение за строеж, реда и основанията за това. Създаването и паралелното съществуване на уредба на подзаконово ниво, но не по приложение на закона, а в общинска наредба, е недопустимо. Това е така на първо място, защото в чл. 36, т. 17 не е пресъздадена по своя вложен от законодателя точен смисъл и значение разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗУТ. Създаденото положение е недопустимо и поради положението, че общинските съвети уреждат неуредени от нормативните актове от по-висока степен въпроси от местно значение /чл. 8 от ЗНА/. Допустимостта, т.е законосъобразността на оспорената разпоредба е в зависимост и от условието съответните обществени отношения да не са уредени с нормативен акт от по-горен ранг. Това условие в разглежданата хипотеза не е налице. И дори буквално да пресъздаваше текста на чл. 72, ал. 1 от ЗУТ, чл. 36, т. 17 от наредбата не би бил законосъобразен. Съществуването на подзаконова, макар и същата по съдържание, още повече различна, паралелна със законовата  уредба е в противоречие с 8 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА. Следва отмяната й.

Воден от изложените съображения и в резултат на извършената съдебна проверка по чл. 168, ал. 1 по препр. от чл. 196 и на основание чл. 193, ал. 1 АПК, като взе предвид мотивите си за материална незаконосъобразност на протестираната разпоредба.

 

КЮСТЕНДИЛСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД Р Е Ш И :

           

ОТМЕНЯ чл. 36, т. 17 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Невестино, приета с решение № 243 по протокол № 12 от заседание на Общински съвет Невестино, проведено на 22.11.2013г.

 

            Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от получаване на съобщенията.

 

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи.

 

В случай, че срещу настоящото съдебно решение не постъпи жалба или протест или те бъдат отхвърлени, решението да се публикува на интернет – страницата на община Невестино.

                                                           

                                                                    

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                       

 

ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

                                                                                               

 

2.