Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е    № 184

гр.Кюстендил, 08.11.2017г.

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

                Кюстендилският административен съд, в открито съдебно заседание на тридесет и първи октомври две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

Административен съдия: НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

и секретар Антоанета Масларска, с участието на прокурор Йордан Георгиев, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова адм.д.№122/2016г. по описа на КАС, за да се произнесе взе предвид:

 

А.С.Й., ЕГН **********, изтърпявал наказание „лишаване от свобода“ в затвора гр.Бобов дол, понастоящем с постоянен адрес *** е предявил кумулативно съединени искове с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ против ГД „ИН“ – София, както следва: иска за заплащане на сумата от 360 лв., представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди – вложени средства за материали за металокерамична зъбна протеза и изработването й и иск за заплащане на сумата от 14 640 лв., представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди – болки и страдания. Претендира се и законната лихва върху сумата от 15 000 лв., считано от 16.01.2015г. до окончателното й изплащане. Твърди се, че вредите са настъпили като резултат от незаконосъобразни действия и бездействия на администрацията на затвора в лицето на щатния стоматолог – липса на адекватна консултация и преценка на нуждите на ищеца; поръчване на некачествена и нефункционална протеза; отказ за нейната корекция. В с.з. на 31.10.2017г. е направено и допуснато на основание чл.214, ал.1 от ГПК изменение на иска за обезщетяване на претърпените имуществени вреди относно неговия размер, а именно същия е увеличен на 540 лв.

Ответникът ГД „ИН“ – София чрез процесуалния представител изразява писмено становище за неоснователност на предявените искове. Претендира се юрисконсултско възнаграждение.

Заключението на прокурора е за недоказаност на исковете и отхвърляне на същите, тъй като не са установени елементите от фактическия състав на отговорността по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ.

Кюстендилският административен съд след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

Ищецът А.С.Й. към депозиране на исковата молба е изтърпявал в затвора гр.Бобов дол наказание „лишаване от свобода“ за срок от 20 години. В хода на производството е условно предсрочно освободен от изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“ с постановен изпитателен срок в размер на 1г. 4м. и 11 дни.

                Във връзка със спорните фактически обстоятелства по делото са приети като доказателства медицинска справка за извършено изработване на мостова конструкция и проведено лечение във връзка със същата в стоматологичен кабинет на затвора, заверено ксерокопие от страници на амбулаторен журнал на стоматологичния кабинет, заявление от ищеца за изтегляне на сумата от 240 лв. от сметката му за заплащане на стоматологична протеза от 23.03.2015г., ф-ра №190/06.04.2015г. и ф-ра №194/12.11.2015г. От приобщените доказателства се установява, че след оплакване на ищеца от болки в областта на мостова конструкция /по негови сведения изработена в Чехия/ се е установила силна резорбция около корена на 35 зъб долу в ляво, потвърдена с ортопантомография от 04.10.2014г. /приобщена като веществено доказателствено средство/. Мостът /приет като веществено доказателство по делото/ е свален и е извършена екстракция на зъба. Проведен е оздравителен процес, при който е взето решение за изработване на нова мостова конструкция с мостоносители 33, 34 и 38 зъби  и 35, 36 и 37 - като членове на мостовото тяло. А.Й. заплаща сумата от 300 лв. /5 бр. мостоносители и членове на мостовото тялото по 60 лв. всеки/. Мярката за моста е взета на 05.01.2015г. и е изработена конструкция от 5 бр. металокерамика и 1 зъб /38 долу в ляво/ от бял метал. На 16.02.2015г. мостът е ажустиран и поставен без залепване. На 23.02.2015г. е извършено временно залепване, но поради появата на болки в 34 и 38 зъб, същия е свален и е проведено ендодонтско лечение, след което мостът отново е временно залепен. През това време е направена нова мостова конструкция горе в ляво, която е циментирана. След това ищецът не е посещавал кабинета. Установява се сваляне на мостовата конструкция.

Събрани са гласни доказателства в лицето на св.С., св.К. и св.Й.. От тях се установяват оплаквания на А.Й. от изработена от стоматолога в затвора зъбна протеза – болки в зъбите, кървене на венците, неудобство при поставянето й в устата му.

По делото са приети три медицински експертизи, като първите две са оспорени от ищеца. От експертиза вх.№4546/08.11.2016г. на в.л. Д-р М. се установява, че на ищеца са извършени следните стоматологични дейности: сваляне на стара мостова конструкция на долната челюст в ляво и изваждане на пети долен зъб в ляво, който е бил мостоносител, поради стопяване на костта около зъбния корен; препариране /изпиляване/ на трети, четвърти и осми зъби с цел изработване на нова неподвижна мостова конструкция; ажустиране на зъбите мостоносители чрез допълнително препариране; поставяне на конструкцията без залепване; временно фиксиране; девитализация /умъртвяване/ на четвърти и осми зъби с оглед протетичното лечение; проведено лечение на зъбна пулпа; временно залепване на моста; изработване на нова мостова конструкция горе в ляво. Вещото лице заключава, че с оглед денталния статус на ищеца е било необходимо отстраняване на старата конструкция /изработената в Чехия/ поради болестни изменения на един от мостоносителите /пети зъб/ и неговата екстракция и заради възстановяване на дъвкателната функция по изкуствен метод на липсващите естествени зъби на горната и долната челюст в ляво. Експертът сочи, че биологичната база на зъбните дефекти на долната челюст в ляво е наложило включването на нови зъби мостоносители – трети и четвърти и тяхното ортопедично препариране, която интервенция е задължителна при този вид лечение. Извършването на девитализация на четвърти и осми зъб в ляво не представлява увреждане, което да се отрази в цялост на проведеното лечение. Липсата на дъвкателни зъби у ищеца е в дъвкателната област, поради което не се причинява затруднение в говорната функция. В заключение вх.№1155/30.03.2017г. в.л. М. сочи, че при направената сравнителна проба на коронките – крепители на мостовата металокерамична конструкция същите отговарят на опорните зъби на долната челюст, а именно трети, четвърти и осми зъби. За окончателната преценка на статични и динамични функции на определена неподвижна мостова конструкция е необходимо тя да бъде постоянно фиксирана към мостоносителите, което в случая не е сторено, поради едностранно прекратено лечение от ищеца. Заключението е, че отразените в писмените доказателства извършени стоматологични дейности и проведено лечение и прегледа на ищеца установяват действия на стоматолога при затвора, които отговарят на изискванията за добра медицинска практика. Не се установяват пропуски с оглед хронологията на извършените стоматологични дейности, рентгеновото изследване и протокола за ортопедично лечение с неподвижни мостови конструкции е съобразено с медицинските стандарти.

Комплексната съдебно медицинска експертиза вх.№3979/19.10.2017г. на вещите лица Д-р Г. и Д-р П. заключава, че проведеното лечение отговаря на стандартите на добрата медицинска практика; пети зъб в ляво не изпълнява абсолютно по никакъв начин предназначението си за участие в дъвкателния акт, поради което изваждането му не може да се счита за увреждане; трети зъб има достатъчно количество зъбна тъкан около пулпата, не съществуват болки в него както тогава /2015г./, така и сега /преглед през 2017г./, поради което може да изпълнява ролята си в дъвкателния акт и за него не е налице никакво увреждане; четвърти и осми зъби са изпилени и се появяват болки, които имат временен характер, като девитализацията и лечението им не пречи на зъбите да изпълняват функциите си при дъвчене, поради което няма увреждане; говорните функции не са затруднени; в периода на изработване на мостовата конструкция дъвкателната функция долу в ляво е затруднена, поради липсата на два кътника и един предкътник, но то е временно и не причинява разстройство на здравето; промените в новата конструкция относно дължината /процесната/ се дължат на необходимостта от екстракция на пети зъб по медицински показатели и за да се намали дъвкателното натоварване поотделно на всеки зъб; при прегледа на ищеца през септември 2017г. е установена постоянно залепена нова мостова конструкция върху долен в ляво трети и четвърти зъб с изкуствено възстановен пети зъб, която пречи да се постави процесната мостова конструкция и не позволява да се даде оценка на моста във фиксирано положение в устата и отговор на въпроса води ли до неудобство на дъвченето и говоренето на ищеца и качествена ли е; новата мостова конструкция от 2017г.  има предимно естетическа функция, не помага нито на дъвкателните натоварвания, нито води до повишаване на дъвкателните способности на лицето; тя пречи да се установи нововъзникналия проблем на трети долен зъб и съответно да се приложи необходимото лечение.

Като веществени доказателствени средства по делото са приобщени две панорамни снимки – от 04.10.2014г. и 28.07.2017г. и два моста – изработения в Чехия и процесния. 

С оглед така установената фактическа обстановка съдът намира исковете за допустими, като предявени от активно легитимиран субект срещу пасивно легитимиран ответник и пред компетентен съд. Разгледани по същество са неоснователни, по следните съображения:

Основателността на иска за вреди с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, предполага кумулативното наличие на три предпоставки: 1.незаконен акт, незаконосъобразно действие и/или бездействие на администрацията на МЛС или длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност; 2. настъпила вреда в правната сфера на ищеца, имуществена или неимуществена и 3.пряка и непосредствена причинна връзка между незаконния акт, незаконосъобразното действие и/или бездействие и настъпилата вреда. Доказването им е в тежест на претендиращият вредите, т.е. на ищеца, а отсъствието на една от тях определя иска като неоснователен.           

В разглеждания случай вредите се претендират като причинени от  незаконосъобразни действия и бездействия на щатния стоматолог при затвора гр.Бобов дол, изразяващи се в липса на адекватна консултация и преценка на нуждите на ищеца; поръчване на некачествена и нефункционална протеза; отказ за нейната корекция.  Безспорно е, че се касае именно до фактически действия и бездействия, чиято законосъобразност следва да се преценява в контекста на разпоредбите на чл.256 и чл.257 от АПК. В този смисъл незаконосъобразно би било неизвършването на фактически действия, които административният орган е длъжен да извърши по силата на закона, съответно незаконосъобразно би било бездействието на административния орган по задължение, произтичащо пряко от нормативен акт.

На първо място следва да се разреши въпросът сочените действия представляват ли административна дейност и извършени ли са при или по повод осъществяване на такава. Съгласно чл.12, ал.1 от ЗИНЗС ответникът Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” е създаден към министъра на правосъдието, който съгласно чл.19, ал.2, т.4 от Закона за администрацията е централен орган на изпълнителната власт. Дейността по изпълнение на наказанията и задържането под стража представлява административна по своето естество дейност – осъществяване правомощия на държавното управление, на изпълнителната власт. Правомощията на служителите на ГД “ИН”, включително правомощията на стоматолога, са властнически спрямо изтърпяващите наказанието „лишаване от свобода“. Следователно сочените действия/бездействия на служители на ответника, осъществени при упражняване на изпълнителни правомощия, представляват административна дейност.

На второ място следва да се установят /докажат/ твърдените от ищеца действия/бездействия на служителя и тяхната незаконосъобразност. В рамките на зададения с исковата молба предмет на спора, въз основа на събраните писмени и гласни доказателствени средства, съдът счита, че такива незаконосъобразни действия и бездействия не се установиха. С разпоредбата на чл.128, ал.1 от ЗИНЗС се създава задължение за специализираните органи по изпълнение на наказанието „лишаване от свобода“ да създадат условия за опазване на физическото и психическото здраве на лишените от свобода. Съгласно разпоредбата на чл.129, ал.1 от ЗИНЗС медицинското обслужване на лишените от свобода се осъществява в медицински центрове и специализирани болници за активно лечение, разкрити към местата за лишаване от свобода по реда на чл.5, ал.1 от ЗЛЗ. Те са част от националната система за здравеопазване и медицинската помощ, която се осъществява в тях, съответства на общите медицински стандарти. А в нормата на чл.134, ал.1, т.1 и т.4 от ЗИНЗС е предвидено, че в медицинските центрове се осъществяват спешна медицинска и дентална помощ и дентално обслужване. Условията и редът за медицинското обслужване в местата за лишаване от свобода се определят с Наредба № 2/22.03.2010г. за условията и реда за медицинското обслужване в местата за лишаване от свобода, в която в чл.25, ал.1  е определено, че денталната медицинска помощ на лишените от свобода се осъществява от лекар по дентална медицина от медицинския център в мястото за лишаване от свобода. Тя се извършва по график, утвърден от началника на съответния затвор, поправителен дом или затворническо общежитие, като нуждаещите се от спешна дентална помощ се обслужват с предимство. Анализът на писмените доказателствени средства – медицинска справка, амбулаторен журнал на стоматологичния кабинет и фактури, както и трите съдебно медицински експертизи, ведно с веществените доказателства, доказват безспорно проведено дентално лечение на ищеца чрез изграждането на мостова конструкция на долна лява челюст, включващо сваляне на стар мост, изпиляване на трети, четвърти и осми зъби, ажустиране на мостовата конструкция, временно фиксиране, умъртвяване на четвърти и осми зъби с проведено лечение, временно залепване на моста, изграждане на мостова конструкция на горната челюст в ляво и прекъсване на лечението едностранно от ищеца. Т.е. извода на съда е за спазване императивното изискване към специализираните органи по изпълнение на наказанието „лишаване от свобода“ да окажат чрез медицинските центрове в затворите съответната дентална помощ и лечение, в случая на А.Й. чрез провеждане на адекватно лечение и изграждане на мостова металокерамична конструкция, съобразно денталния му статус и биологичната база на зъбните му дефекти в долната челюст в ляво. Кредитирайки и трите медицински експертизи като обективни, безпротиворечиви помежду си и съобразени с писмените доказателства по делото, както и с констатациите от прегледите на ищеца и веществените доказателства /панорамни снимки и мостове/, съдът приема, че не е доказана твърдяната липса на адекватна консултация и преценка на нуждите на ищеца в сочения аспект. Действията на стоматолога при затвора гр.Бобов дол са своевременни, като експертите сочат на липса на пропуски в приложената по делото медицинска документация с оглед хронологията на извършените стоматологични дейности, рентгеновото изследване и протокола за ортопедично лечение с неподвижна мостова конструкция, както и че са спазени стандартите на добрата медицинска практика. Безспорна е била необходимостта от отстраняване на старата конструкция /изработената в Чехия/ поради болестни изменения на един от мостоносителите /пети зъб/ и неговата екстракция и заради възстановяване на дъвкателната функция по изкуствен метод на липсващите естествени зъби на горната и долната челюст в ляво на Й. /факт, който се установява от панорамните снимки/. Стоматологът е извършил правилна преценка на зъбните дефекти на долната челюст в ляво на лишения от свобода и е предприел извършването на адекватни дентални дейности - включването на нови зъби мостоносители /трети и четвърти/ и тяхното ортопедично препариране, която интервенция е задължителна при този вид лечение. Извършването на девитализация на четвърти и осми зъби в ляво вещите лица сочат, че не представлява увреждане, което да се отрази в цялост на проведено лечение. Липсата на дъвкателни зъби у ищеца е в дъвкателната област, поради което не се причинява затруднение в говорната функция. Т.е. не се доказва незаконосъобразност на действията на денталния лекар при затвора, тъй като не са причинени болки и страдания на ищеца в по-голям обем от необходимия при съответното лечение /срав. заключение вх.№3979/19.10.2017г./.     

 Не се установява и поръчване и изработване на некачествена и нефункционална протеза, както и отказ за нейната корекция, доколкото съдът счита, че медицинските експертизи, ведно с веществените доказателствени средства – панорамни снимки и два моста, доказват по категоричен начин точно обратното. Изработената мостова конструкция на А.Й. е съобразена в неговите особености в зъбния статус долу в ляво, отчетени са оплакванията по време на ажустирането й и поставянето й, извършени са необходимите действия по отстраняване на проблемите /срав. заключение вх.№4546/08.11.2016г. и заключение вх.№1155/30.03.2017г. в аспекта, че при направена сравнителна проба на коронките – крепители на моста е установено, че отговарят на опорните зъби на долната челюст, а именно трети, четвърти и осми зъби/, но поради прекъснато едностранно лечение от ищеца и поради поставянето на нова мостова конструкция през м.септември 2017г. не може да се направи категоричен извод за некачественост /вж. поясненията на в.л. Д-р Г. в с.з.и експертиза вх.№3979/19.10.2017г./. Отделно от това съдът взима предвид и извода на в.л. Д-р М., че за окончателната преценка на статичните и динамични функции на мостовата конструкция е необходимо тя да бъде постоянно фиксирана към мостоносителите, което в конкретния случай не се установява. В този смисъл съдът приема, че е налице отсъствие на фактическия състав по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, поради недоказаност на първия елемент от същия – незаконосъобразни действия и бездействия на стоматолога при затвора гр.Бобов дол. Това прави исковите претенции неоснователни и обуславя отхвърлянето им.

С оглед изхода от делото ищецът дължи на ответника разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв. /по арг. от чл.24 от Наредба за заплащането на правната помощ във вр.с чл.78, ал.8 от ГПК/, а по сметка на Административен съд – Кюстендил заплащане на разноски за вещи лица в размер на 2 065.36 лв.

Воден от горното и на основание чл.204, ал.4 от АПК във вр.с чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, съдът

 

                                         Р   Е   Ш   И:

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователни предявените от А.С.Й., ЕГН **********, изтърпявал наказание „лишаване от свобода“ в затвора гр.Бобов дол, понастоящем с постоянен адрес ***  кумулативно съединени искове с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ против ГД „ИН“ – София, както следва: иска за заплащане на сумата от 540 лв., представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди – вложени средства за материали за металокерамична зъбна протеза и изработването й и иск за заплащане на сумата от 14 640 лв., представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди – болки и страдания, ведно със законната лихва върху сумата от 15 180 лв., считано от 16.01.2015г. до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА А.С.Й., с посочени по-горе данни да заплати на ГД „ИН“ – София, бул.“Ген.Н.Столетов“ №21 разноски по делото в размер на 100 лв. /сто/.

ОСЪЖДА А.С.Й., с посочени по-горе данни да заплати на Административен съд – Кюстендил, ул.“Гороцветна“ №29А разноски за вещи лица в размер на 2 065.36  лв. /две хиляди шестдесет и пет лв. и тридесет и шест ст./.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от връчването му на страните.

 

 

              АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: