Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 7

                                          гр.Кюстендил, 12.01.2017год.

                                            В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

            Кюстендилският административен съд, в публичното заседание на четиринадесети декември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                                                                                                   

                                                   АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА

 

с участието на секретаря С.К., като разгледа докладваното от съдията     адм. дело №146 по описа за 2016год., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.213 и сл. от ЗУТ.

К.И.Б. ***  е подала жалба срещу Заповед №РД-01-05-144/07.04.2016год. на кмета на Община Кочериново,  с която на осн.чл.225а, ал.1 вр. чл.223, ал.1, т.8 и чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ е наредено да бъде премахнат незаконен строеж: “покрив“ /дървена конструкция/ на двуетажна масивна жилищна сграда в УПИ ІV-838, кв.50 по плана на гр.Кочериново.  Изложени са съображения за незаконосъобразност на административния акт с искане за неговата отмяна. Релевирани са следните доводи: за нарушения на административнопроизводствените правила  поради неизпълнение на задължението по чл.35 от АПК от административния орган за изясняване на всички факти и обстоятелства от значение за случая; за нарушение на материалния закон, доколкото оспорващата  отрича характера на строеж по см. на §5, т.38 от ДР на извършеното строителство, твърдейки, че се касае за текущ ремонт на покрива на сградата с цел преодоляване на последици от възникнал пожар.

Ответникът – кметът на Община Кочериново, чрез процесуалния си представител адв. М.З., изразява становище за неоснователност на жалбата.

Кюстендилският административен съд, като прецени доказателствата  по делото, както и доводите и възраженията на страните, приема за установено следното от фактическа страна:

Урегулиран поземлен имот ІV-838 в кв.50 по плана на гр.Кочериново, ведно с построената в него двуетажна масивна жилищна сграда, са собственост на оспорващата К.И.Б. /Илиева/  съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №136 том І дело №1873/2007г. на нотариус Е К. Видно от удостоверение рег. № 418/04.09.2015г., изд. от началника на РСПБЗН – Рила,  в сградата е възникнал пожар на 05.03.2006год.  

Административното производство, приключило с издаване на оспорената заповед, е започнало с проверка от комисия, назначена със заповед № РД-01-05-596/18.12.2014г. на кмета на Община Кочериново. С писмо рег. №РД-01-11-К-114/18.12.2014г.  е уведомена жалбоподателката за назначената проверка.  Последната е извършена на място, като резултатите са обективирани в съставен Констативен протокол  №1 от 05.01.2015год.  Видно от съдържанието на същия, жилищната сграда е с двускатен покрив, на който е подменена  цялата конструкция – дървени греди, керемиди и дъсчена обшивка.  Съобразно отразеното в констативния протокол, собственика на строежа е възразил с доводи за извършен, след възникнал пожар, текущ ремонт със запазване вида на покрива  и височината на сградата.

  При повторна  проверка на 18.08.2015год., назначената със заповед №РД-01-05-405817.08.2015г. на кмета на Община Кочериново, комисия  в присъствието на оспорващата, състава Констативен акт №1/18.08.2015г., в който са съдържат констатации за подмяна на цялата конструкция на покрива, извършена през 2014г. по твърдения на собственичката Б.. Последната депозира възражение до кмета на Община Кочериново с вх. №РД-01-11-К-95/25.08.2015г.  с твърдения за извършен текущ ремонт на покрива и без да представи строителни книжа.

С писмо изх.№РД-01-11-К-95/03.09.2015г., административният орган изисква от К.Б. доказателства относно времето на извършване на строителството на покрива, във връзка с което  последната прилага  декларация с нотариална заверка на подписа от 08.09.2015г., с данни за това, че жилищната сграда е построена в периода 1964г.-1970г., но всички строителни книжа са изгорели в пожара на 05.03.2006г.; че на покрива е извършен текущ ремонт със собствени средства през периода 2013г.-2014г., който ремонт включва подмяна на обгорели греди и ламперия, подмяна на цигли, подмяна и поставяне на нова изолираща черна хартия под циглите и подмяна на захабени улуци. 

Във връзка с постъпилото възражение и за установяване на фактите и обстоятелствата от значение за случая, кметът на община Кочериново  разпорежда нова проверка на място от комисия, назначена със заповед №РД-01-05-106/11.03.2016г., като уведомява писмено жалбоподателката.  Резултатите са отразени в Констативен акт №2/18.03.2016г., от който  е видно че се потвърждават  данните от предходните проверки, а именно, че  без одобрен проект и без издадено разрешение за строеж  е изградена изцяло нова покривна  дървена конструкция на жилищната сграда в имота – подменени са 3 броя дървени колони с височина 3,00м,  7 броя дървени колони с височина 2,10м, 1 брой столица-било, 2 броя допълнителни столици  и 28 броя ребра. Допълнително се констатират:  изградени от четирите страни на тавана стени от тухли с височина до 0,90м  и надградена част на фасада запад и изток с височина  до било 2,10м, а  на фасада север и юг  - изграден стоманобетонен пояс с дървена греда върху него по цялата дължина; на фасада запад - поставен прозорец; височина на тавана до билото  -  3м, а достъпът до тавана - по стълби с размери  3,10м/2,20м. Съставеният акт е подписан от собственика на строежа с възражения.

Предвид обстоятелствата, установени при извършените проверки и отразени в съставените констативни актове и протоколи, кметът на Община Кочериново  издава оспорената Заповед №РД-01-05-144/07.04.2016год., с която на осн.чл.225а, ал.1 вр. чл.223, ал.1, т.8 от ЗУТ нарежда да бъде премахнат незаконен строеж: “покрив” /дървена конструкция/  на двуетажна масивна жилищна сграда в УПИ ІV-838, кв.50 по плана на гр.Кочериново; определя  срок за доброволно изпълнение на заповедта, след изтичане на който следва принудително премахване. Прието е, че строежът  съставлява  цялостна подмяна  на  дървената конструкция на покрива, което е извършено без одобрен инвестиционен проект и без издадено разрешение за строеж  в нарушение на чл.148 ал.1 от ЗУТ; че горното квалифицира строежа като незаконен по см. на чл.225 ал.2  т.2 от ЗУТ. Изложени са доводи за неприложимост на разпоредбата на §16 от ПР на ЗУТ.

Издадената заповед е съобщена на жалбоподателката на 13.04.2016г., а жалбата  е депозирана на 14.04.2016г. , т.е. в срока по чл.215 ал.4 от ЗУТ.

В съдебното производство е прието експертно заключение вх.№ 4553/08.11.2016г. на вещото лице арх. А.А., което страните не оспорват,  съдът счита за обективно и компетентно. Констатациите на съдебния експерт са следните: процесният покрив е двускатен, като  на място са изпълнени три реда дървени колони, подпиращи основната билна столица и две допълнителни столици, монтирани по средата на двата ската на покрива; по североизточната и югозападната фасади са изпълнени триъгълни надзиди, запълващи пространството между съществуващия от по-рано тухлен надзид и покривните ребра; на югозападната фасада е монтиран прозорец; по югоизточната и северозападната части на съществуващия от по-рано надзид се изпълнени бетонови пояси, върху които стъпват покривните ребра; изпълнена е дъсчена обшивка над ребрата. Предвид горното описание на строежа и доколкото използвания дървен материал е нов на вид, вещото лице счита, че е извършен основен ремонт на покрива на жилищната сграда.  Арх. А. установя съответствие между фактическото състояние на място на строежа и описанието на същия в съставените констативни актове и протоколи, както и несъответствие  с оспорената заповед в частта относно надзида с височина 0,90м околовръст на сградата, който не е новоизграден. 

Съдът е провел разпит на свидетелите Момчил Радков и Теменуга Кьосева, които са съседи на имота, в който е осъществен процесния строеж. От показанията на  същите се установява ремонт на покрива на жилищната сграда  с подмяна на гредите, циглите и улуците, извършен непосредствено след възникналия пожар. Свидетелите  отричат  ремонтни дейности, проведени  в декларирания от оспорващата период на 2013г.-2014г.     

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

            Жалбата е подадена срещу годен за оспорване административен акт, от легитимирано да обжалва лице - адресат на оспорената заповед и в законоустановения срок,  поради което е процесуално допустима.

            Преценена по същество, жалбата се приема за неоснователна.

Проверена съобразно доказателствата и критериите визирани в разпоредбата на чл.146 от АПК, оспорената заповед се явява валиден административен акт, издаден в писмена форма и при спазване на административнопроизводствените правила, в съответствие с приложимите материалноправни разпоредби и с целта на закона.  Обжалваната  заповед е издадена  от орган с материална и териториална компетентност - кмета на Общшна Кочериново /арг. чл. 225а, ал.1 от ЗУТ/. Горните изводи съдът обосновава  с  доказателствата за  вида на процесния строеж, съобразно които същият се определя като такъв  от пета категория по  чл.137, ал.1, т.5, б.г  вр.  с б.“а“ от ЗУТ. По делото липсва спор относно извършените дейности, които са надлежно описани в съставените Констативни актове №№1/18.08.2015г. и  2/18.03.2016г. Същите  представляват официални  свидетелстващи документи и съгласно чл. 179 ал.1 от ГПК вр. с чл.144 от АПК се ползва с материална доказателствена сила относно обективираните в тях обстоятелства. Истинността на съдържанието на  констативните актове не се оспорва от жалбоподателката, а и се потвърждава от констатациите на вещото лице арх.А. по приетата съдебно-техническа експертиза. Предвид горното съдът установява извършеното строителство, което се изразява в цялостна подмяна  на  дървената конструкция на покрива на жилищната сграда в имота, което  го квалифицира като основен ремонт по см. на т.42, §5 от ДР на ЗУТ, респ. строеж от пета категория по чл.137, ал.1, т.5, б.г  вр.  с   б. а от ЗУТ.

При служебната проверка се установява  спазване на предвидената в разпоредбата на чл.225а ал.2 вр. с чл. 223 ал.2 от ЗУТ  процедура по констатиране на незаконното строителство от служители по контрол на строителството в администрацията на Община Кочериново.  В този аспект  се обсъждат съставените  Констативни актове №№1/18.08.2015г. и  2/18.03.2016г., срещу които оспорващата е депозирала възражения по реда и в сроковете по чл.225а ал.2 от ЗУТ. Противно на поддържаното в жалбата, административният орган е изпълнил задължението си по чл.35 от АПК, като е събрал и обсъдил всички относими за спора обстоятелства.   

При преценката на формалните изисквания относно съдържанието на обжалваната заповед, съдът констатира, че същата съдържа изложение на фактическите и правни основания за издаването, поради което е мотивирана. Отразени са обстоятелствата, съобразно които строежът се квалифицира като незаконен по см. на чл.225 ал.2 т.2 от ЗУТ, а именно отсъствие на  строителни  книжа и документи  за изграждането му в нарушение на чл.137 ал.3 и чл.148 ал.1 от ЗУТ. Налице са доводи и за неприложимост на хипотезите за търпими строежи по §16 от ПР на ЗУТ.

 По съществото на спора, съдът счита обжалваната  заповед за законосъобразна като постановена в съответствие с материалноправните норми на ЗУТ. В обхвата на съдебния контрол влиза преценката относно характера на процесното строителство, т.е. дали представлява строеж по см. на §5 т.38 от ДР на ЗУТ, дали е незаконен по см. на чл.225 ал.2 т.2 от ЗУТ и дали подлежи на премахване в контекста на законовите режими за търпимост на строежите. Основият спор по делото е относно вида и характера на строителните дейности на покрива на жилищната сграда в имота, като защитната теза на жалбоподателката е, че същите съставляват текущ ремант по см. на т.43, §5 от ДР на ЗУТ. Доводите са неоснователни.  Както се посочи, от писмените доказателствата по делото и от заключението на вещото лице, се установява по категоричен начин, че оспорващата е извършила цялостна подмяна /замяна/ на дървената конструкция на покрива на жилищната сграда  с подмяна на дървени колони, столици и покривните ребра; с допълнително изграждане на тухлени стени от четирите страни на тавана и надграждане на фасадата на запад и изток, както и на фасадата  на север и юг  със стоманобетонен пояс. Изграденото  следва да се квалифицира като основен ремонт по см. на т.42, §5 от ДР на ЗУТ, доколкото е безспорно, че са заменени конструктивни елементи на покрива, което по арг. от т.43 на §5 от ДР на ЗУТ, изключва характеризирането на извършеното строителство като текущ ремонт. Горите изводи се обосновават от анализа на  събраните доказателства, вкл. на свидетелските показания, в които се съдържат данни, макар и твърде общи, за ремонтни дейности на покривната конструкция. Какъв е характерът на последните, свидетелите не конкретизират, доколкото не притежават специални знания за това, но от описанието на строителството в констативните актове и от експертното заключение категорично се доказва извършване на основен ремонт на покрива на процесната сграда, т.е.  строеж по смисъла на §5 т.38 от ДР на ЗУТ. 

От друга страна, от събраните доказателства е безспорно, че строителството е извършено без необходимите строителни книжа - инвестиционен прект по чл.137 ал.3 от ЗУТ и  разрешение за строеж по чл.148 ал.1 от ЗУТ.  Осъществяването на основен ремонт не попада  в изключенията, предвидени в  чл.147, ал.1 от ЗУТ и в чл.151, ал.1 от ЗУТ.  Предвид горните констатации и доколкото оспорващата не представя строителни книжа, строежът е незаконен по см. на чл.225 ал.2 т.2 от ЗУТ и съображенията в оспорената заповед в изложения смисъл са правилни.

Преценката за законосъобразност на акта за премахване на строежа, изисква преценка относно  неговата търпимост. Анализът на доказателствата относно датата на строителството през 2013г.-2014г., сочи на  отсъствие на предпоставките, предвидени в хипотезите на §16 от ДР на ЗУТ и §127 ал.1 от ПЗР на ЗИДЗУТ. Процесният обект е изграден след релевантните периоди, няма статут на търпим строеж и подлежи на премахване.

На последно място, следва да се констатира съответствие на оспорената заповед с целта на закона. Неотносимо към  законосъобразността на същата, вкл. на основанието по чл.146 т.5 от АПК, е обстоятелството дали незаконния строеж е извършен поради необходимостта от преодоляване  последиците от възникнал пожар. Горното,  освен, че е обективно невярно поради отдалечеността във времето между датата на пожара през 2006г. и периода на строителството през 2013г.2014г., и не дисквалифицира строежа като основен ремонт. В контекста на легалната дефиниция по т.42 на §5 от ДР на ЗУТ, основен ремонт и е замяната на износени, респ. негодни за експлоатация  конструктиви елементи.  

            Предвид изложеното, съдът отхвърля жалбата като неоснователна.

Водим от горното и на осн.чл.172 ал.2 от АПК във вр. с чл.215 от ЗУТ, Административният  съд

                                                  Р   Е   Ш   И:

 

ОТХВЪРЛЯ  като неоснователна жалбата на К.И.Б. ***, срещу Заповед №РД-01-05-144/07.04.2016год.  на кмета на Община Кочериново.  

Решението   подлежи   на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.           

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

                                                        АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: