Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е № 27

гр.Кюстендил, 15.02.2017г.

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

                Кюстендилският административен съд, в открито съдебно заседание на девети февруари две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

Административен съдия: НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

и секретар А.М., като разгледа докладваното от съдия Карамфилова адм.д.№184/2016г. по описа на КАС, за да се произнесе взе предвид:

 

                 Д.Г.А., ЕГН ********** ***-А оспорва уведомително писмо изх.№02-100-6500/2932 от 26.09.2015г. на зам.изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" в частта, с която е отказано изплащане на финансова помощ и подпомагане на площите по подадено от жалбоподателката заявление за подпомагане за кампания 2014г. по Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/ за разликата до 18 394.58 лв. и по схема за плащания на земеделски стопани за райони с ограничения, различни от планинските /НР2/ за разликата до 672.21 лв. Изложени са съображения за незаконосъобразност на акта, поради нарушения на материалния и процесуалния закон, допуснати съществени нарушения на административно производствените правила. Иска се отмяната на акта и връщане преписката на административния орган за ново произнасяне в оспорената част. Претендират се разноски.

                 Ответникът чрез процесуалния си представител изразява становище за неоснователност на жалбата. Претендират се разноски.

                 Кюстендилският административен съд след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

                  Д. Г. А. е подала заявление за подпомагане на площи с УИН 10/160514/52250 за кампания 2014 до ДФЗ по СЕПП, СПП и НР2.

След извършени административни проверки и сравнение на информацията с наличната такава, съдържаща се във външните регистри на ИСАК, зам.изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" постановил оспореното УП изх.№02-100-6500/2932 от 26.09.2015г., като по схемите СЕПП и НР2 частично отказал финансово подпомагане, поради констатирани несъответствия с изискванията за подпомагането – по СЕПП при искана сума 18 394.58 лв. е оторизирана сума 12 613.23 лв., а по НР2 при искана сума 672.21 лв. е оторизирана сума 602.39 лв. /срав. таблица л.24/. Като основания за отказа за плащане на площи по схема СЕПП е посочен чл.43, ал.3, т.5 от ЗПЗП, тъй като е налице застъпване на площи, което не е отстранено и чл.43, ал.3, т.4 и т.6 от ЗПЗП, доколкото кандидатът е заявил площи, които не стопанисва и попадат извън СС „Площи в добро земеделско състояние“ за 2014г., а по схема НР2 е посочено правно основание чл.12, т.4 от Наредба №11/03.04.2008г., доколкото е налице застъпване и чл.16а, ал.6 от Наредба №105/22.08.2006г. във вр.с чл.12, т.1 от Наредба №11/03.04.2008г., доколкото кандидатът е заявил площи по-големи в сравнение с реално ползваните от него и попадащи извън СС „Площи в добро земеделско състояние“ за 2014г.

Представени са по делото резултати от автоматични проверки на въведените данни, от където се установява несъответствието: излизащата площ извън площите, подходящи за подпомагане /л.35/. В тази връзка са и приложените карти на блоковете на земеделското стопанство. Приет като доказателство по делото е и Протокол №KNL-02-КР-10423/13.09.2014г. за специализирана теренна проверка на място на ФБ от 02.09.2014г. за землището на с.Н.Ч.. Приложено е и писмо на министъра на земеделието и храните изх.№94-3895/11.06.2015г., от което е видно, че след извършени проверки и процедура по актуализиране на цифровите географски данни за специализирания слой ПДП е налице непроменен резултат относно заявените площи – площта извън ПДП преди възражението и площта извън ПДП след възражението. Резултатът е направен след обновяване на СИЗП чрез извършени теренни проверки, обективирани в горепосочения протокол.

По отношение декларирани площи от повече от един земеделски стопанин са представени уведомително писмо до жалбоподателя за площи, декларирани от повече от един кандидат с таблица, в която е извършено потвърждение за едни имоти от установените двойно заявени площи от жалбоподателя и отказ от останалите. Приобщени като доказателства са и документите на бенефициентите, които са участвали в процедурата по изясняване принадлежността на двойно заявени площи, съгласно чл.17 и чл.18 от Наредба №5/27.02.2009г. и за които е налице застъпване с жалбоподателя в резултат на извършените административни проверки на подаденото от нея заявление за подпомагане.

Прието като доказателство е заключение вх.№51/05.01.2017г. на в.л. М.А.. Същото се кредитира от съда като обективно, доколкото е изготвено на база събрания доказателствен материал, изводите са направени на основата на правната регламентация и анализа на безспорните факти по делото. От него се установява, че като частично недопустими за подпомагане са описани 3 парцела по мярка СЕПП и един по мярка НР2. Физически блок /ФБ/ 52026-124, в който попадат парцели 52026-124-12-8 и 52026-124-7-12 и ФБ 52026-143, в който попада парцел 52026-143-7-2 са били обект на теренни проверки от страна ОСЗ – Кюстендил, с оглед поддържане на СИЗП в актуално състояние. И двата ФБ е записано „контур за корекция на границата на ДПП“. Прието е, че парцелите попадат извън допустимия слой за подпомагане, онагледено от вещото лице чрез Приложение №1 – цветно оконтуряване на парцелите и допустимите за подпомагане площи, Приложение №2 и №4 – снимки от теренните проверки, установяващи изключените от подпомагане площи поставени под угар, поради заетостта им от храсти и високи треви, Приложение №3 – непочистено междуредие и захрастяване. Относно двойното застъпване вещото лице сочи, че е налице по отношение на 10 парцела по СЕПП и един от тях по НР2 – посочени и описани са в детайли заявената площ и останалата за жалбоподателката застъпена такава. Изводите са, че декларираната площ в заявлението на Д.А. по СЕПП е 61.12 ха, общия размер на недопустимата за подпомагане площ по СЕПП е 5.72 ха, а процента на наддеклариране е 10.32, санкционираната площ е 11.44 ха. Декларираната площ по НР2 е 4.91 ха, недопустимата площ е 0.17 ха, а процентът на наддеклариране е 3.59, санкционираната площ е 0.34 ха.

Събрани са гласни доказателства. Свидетелите И.С. и С.К. сочат, че през март 2014г. с трактор са почиствали терен на жалбоподателката по пътя за с.Н., изоравайки го.

                   С оглед така установената фактическа обстановка по делото съдът намира жалбата за допустима, като подадена в срок, срещу акт, подлежащ на оспорване по съдебен ред, от процесуално легитимен субект и пред компетентен да я разгледа съд. След служебна проверка законосъобразността на УП на основанията по чл.146 от АПК и по реда на чл.168 от АПК, съдът счита следното:

 Обжалваният административен акт е издаден от компетентен орган с оглед представената заповед №ОЗ-РД/323/11.03.2015г. във вр.с чл.20а, ал.4 от ЗПЗП, в кръга на предоставените му правомощия съгласно чл.20а, ал.1 във вр.с чл.11а, т.1 и 2 от ЗПЗП и при спазване административно производствените правила. Спазени са и изискванията на чл.59, ал.2, т.4 от АПК относно формата на акта, тъй като изложените основания в оспорваното УП и таблиците към него, посочените площи, които са приети за недопустими за подпомагане по всяка програма и схема, както и данните от административната преписка, обективират волята на административния орган. Съобразно това се установява, че по спорните СЕПП и НР2, на жалбоподателката е частично отказано финансово подпомагане поради наддеклариране и двойно застъпване.

 По отношение първото основание за отказ – недопустима площ за подпомагане, съдът счита следното: По схема СЕПП и схема НР2                                             такова е отказано на основание  чл.43, ал.3, т.4 и т.6 от ЗПЗП по схема СЕПП- кандидатът е заявил площи, които не стопанисва и попадащи извън специализирания слой "Площи в добро земеделско състояние" за 2014г., а по схема НР2 на основание чл.12, т.1 от Наредба №11/03.04.2008г. - земеделският стопанин е заявил по-големи площи в сравнение с реално ползваните от него и попадащи извън специализирания слой „Площи в добро земеделско състояние“ за 2014г. Това е видно от попълнените колони 7 от двете таблици по СЕПП и НР2 и пояснителните бележки към тези таблици. От тях се установява, че административният орган е формирал воля за приложение на тези законови проверки въз основа на извършени административни проверки на подаденото заявление за подпомагане. Изложените фактически основания се доказват и от писмените доказателства - резултати от автоматични проверки на въведените данни, картите на блоковете на земеделското стопанство, протокол за специализирани теренни проверки на място на ФБ от 2014г., уведомително писмо на министъра на земеделието и храните изх.№94-3895/11.06.2015г., заключение вх.№51/05.01.2017г. Предпоставките за извършване на директни плащания по подадени заявления са определени в чл.43, ал.1, т.1-3 от ЗПЗП, а именно кандидатът да ползва и извършва земеделска дейност на заявените земеделски площи; заявените за подпомагане площи да са включени в специализирания слой по чл.33а, ал.1; размерът на използваната от земеделското стопанство площ и размерът на земеделските парцели са не по-малки от определените в чл.38в. Анализът на събрания доказателствен материал по делото води до извода, че жалбоподателката като земеделски стопанин, ползва и извършва земеделска дейност на заявените площи за подпомагане, но същите попадат извън специализирания слой „Площи в добро земеделско състояние“ за 2014г. Същият представлява геореферирана графична база данни за площите, допустими за подпомагане за съответната кампания, изграден на база ортофото и сателитни изображения на територията на страната. Специализираният слой се състои от площите, за които се счита, че отговарят на изискванията за подпомагане. Правото на субсидия се определя от факта дали стопанисваната от земеделския стопанин земя е включена в СС или не. От писмените доказателства – картите на блоковете на земеделското стопанство, извършените административни проверки, протокола за теренни проверки на място от 13.09.2014г. и заключение вх.№51/05.01.2017г. – Приложения №1, №2, №3 и №4 се доказа безспорно, че парцели 52026-124-12-8, 52026-124-7-12 и 52026-143-7-2, заявени за подпомагане от жалбоподателката, излизат от СС „Площи в добро земеделско състояние“ за кампания 2014г., респ. че земята не се поддържа в добро земеделско състояние – не се поддържа изорана и чиста от плевели /представените снимки от теренните проверки установяват, че земята е обрасла с треви и храсти/. Свидетелските показания не са достатъчни, за да установят изпълнение на законовите изисквания към заявената за подпомагане площ, касателно поддръжката й в добро състояние, тъй като се свидетелства за изораване само през м.март 2014г., а теренните проверки, извършени през м.септември 2014г. и снимковия материал доказва неподдържане на земята под угар, т.е. не е налице изискуемата се поддръжка на земята чиста от плевели. В този смисъл съдът приема, че СС „Площи в добро земеделско състояние“ за кампания 2014г. е правилно приложен от ДФЗ, в следствие на което заявените БЗС от жалбоподателката се явяват недопустими за подпомагане. Тук съдът отбелязва и факта, че заповедта на министъра, с която е одобрен слоя не е обжалвана от Д.А. и същата е влязла в сила.     

                 По отношение второто основание за отказ – неотстранено двойно заявяване на площи, съдът счита следното: По схема СЕПП и схема НР2, съгласно колони 3 от двете таблици и поясненията под тях, както и от заключение вх.№51/05.01.2017г.                                              се установява, че е отказано подпомагане на основание чл.43, ал.3, т.5 от ЗПЗП по схема СЕПП и по схема НР2 на основание чл.12, т.4 от Наредба №11/03.04.2008г., защото са подадени две или повече заявления и застъпването на площи не е отстранено. Изложените фактически основания се доказват и от писмените доказателства - уведомително писмо до жалбоподателката за площи, декларирани от повече от един кандидат с таблица, в която е извършено потвърждение на едни от установените двойно заявени площи от Д.А. и отказ по отношение на други; декларация за изясняване на принадлежността на двойно заявените площи, чрез която е извършено частично потвърждаване на заявени площи; документите на бенефициентите, които са участвали в процедурата по изясняване принадлежността на двойно заявени площи, представените писмени доказателства за правото на собственост или правото на ползване по отношение на земята. Съгласно заключението на в.л.М.А., съпоставено с писмените доказателства – документите на останалите бенефициенти, съдът приема за доказано следното: БЗС 16198-352-5-2 /СЕПП и НР2/ е със заявена площ 2.53 ха, установена площ 2.36 ха, застъпване 0.17 ха /не е представила документ/; БЗС 52026-123-3-17 е със заявена площ 1.75 ха, установена площ 1.56 ха, застъпване 0.19 ха /не е представила документ/; БЗС 52026-131-5-4 е със заявена площ 1.03 ха, установена площ 1.00 ха, застъпване 0.03 ха /представен е документ от Н.КМ./; БЗС 52026-131-7-1 е със заявена площ 0.97 ха, установена площ 0.92 ха, застъпване 0.04 ха /жалбоподателката не е представила документ, А. С. е представил договор за наем/; БЗС 52029-132-4-15 е със заявена площ 2.89 ха, установена площ 2.88 ха, застъпване 0.01 ха /представени документи от Е.Е./; БЗС 52026-139-11-4 е със заявена площ 3.26 ха, установена площ 3.25 ха, застъпване 0.01 ха /представен документ от Г.Р./; БЗС 52026-139-14-3 е със заявена площ 0.31 ха, установена площ 0.07 ха, застъпване 0.24 ха /представен документ от А. С./; БЗС 52026-139-16-2 е със заявена площ 0.11 ха, установена площ 0.07 ха, застъпване 0.04 ха /представен документ от Т.Х./; БЗС 52026-143-8-3 е със заявена площ 1.26 ха, установена площ 1.16 ха, застъпване 0.10 ха /представен документ от А. С./; БЗС 52026-19-4-10 е със заявена площ 1.74 ха, установена площ 1.67 ха, застъпване 0.07 ха /представен документ от И.А./.

                   Неотстранените застъпвания представляват площи, които са заявени от поне двама бенефициенти и за застъпената част са представили документ, удостоверяващ правото им на ползване, или и двамата не са представили /срав. документите на другите бенефициенти/. Ето защо е изпълнен фактическия състав на чл.43, ал.3, т.5 от ЗПЗП, респ. чл.12, т.4 от Наредба №11/03.04.2008г. – налице е двойно заявяване на площи, което не е отстранено. В този смисъл административния орган правилно е приложил закона и е отказал подпомагане по двете схеми.

Предвид гореизложеното съдът намира оспореното УП изх.№02-100-6500/2932 от 26.09.2015г. на зам.изпълнителния директор на ДФЗ за правилно, постановено при спазване на материалния и процесуалния закон, обосновано и съобразено с целта на закона. Жалбата ще бъде отхвърлена като неоснователна.

                  С оглед изхода от делото на ответника се дължат разноски на основание чл.143, ал.4 от АПК в общ размер на 714 лв., от които юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 лв., определено на основание чл.7, ал.1, т.4 във вр. с § 1 от Наредба №1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения и разноски за вещо лице в размер на 414 лв., платими от жалбоподателката.

                  Воден от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, съдът

 

                                                               Р   Е   Ш   И:

 

                  ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Д.Г.А., ЕГН ********** ***-А срещу уведомително писмо изх.№02-100-6500/2932 от 26.09.2015г. на зам.изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" в частта, с която е отказано изплащане на финансова помощ и подпомагане на площите по подадено заявление за подпомагане за кампания 2014г. по Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/ за разликата до 18 394.58 лв. и по схема за плащания на земеделски стопани за райони с ограничения, различни от планинските /НР2/ за разликата до 672.21 лв.

ОСЪЖДА Д.Г.А., ЕГН ********** ***-А да заплати на Държавен фонд "Земеделие" с адрес гр.София, бул.“Ц.Б.“ №***съдебни разноски в размер на 714 лв. /седемстотин и четиринадесет/.

                  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: