Р Е Ш Е Н И Е

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Номер 9                          Година  2017, 13.01., град  Кюстендил

 

Административен съд – Кюстендил                                                     

 

НА ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ ДЕКЕМВРИ                                       Година       2016

В открито съдебно заседание в следния състав:                                                                                                                                        СЪДИЯ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

при секретаря А.М.

като разгледа докладваното от съдия ПЕТРОВА адм. дело № 202/2016г. по описа и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс.

Постъпила е жалба от К.Е.К. ***, представляван в съдебното производство от адв.  Б. Б., срещу отказ на началника на Общинската служба по земеделие Кюстендил с офис Трекляно /ОСЗ Кюстендил/, материализиран в писмо изх. № ПО-04-878/11.05.2016г. Развиват се съображения за незаконосъобразност на оспорения отказ. Иска се отмяна на оспорения акт и присъждане на сторените деловодни разноски съобразно представен списък за това.

Ответникът – началникът на Общинската служба по земеделие Кюстендил, с офис Трекляно, не се явява и представлява по делото.

Кюстендилският административен съд, след като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, прие за установено следното от фактическа страна:

Административното производство е започнало със заявление с вх. № ПО-04-878/19.04.2016г., подадено от жалбоподателя К.Е.К. до ОСЗ Кюстендил, с искане за заснемане и нанасяне по КВС на с. С., община Кюстендил, респективно издаване скица, на парцел ІХ по парцеларния план на стопанския двор на с. С., община Кюстендил.

С административната преписка и по делото са приети като доказателства Договор за покупко-продажба на недвижим имот от 27.03.1994г. , сключен между ТКЗС „Единство“ С. Граница и К.Е.К. и О. А. К., последните в качеството им на купувачи относно „Водоем, находящ се в бившия стопански двор на с. С., община Кюстендил, ведно с прилежащия терен от 1918 кв. м, находящ се в бившия стопански двор на с. С., община Кюстендил; Протокол за определяне размера на нормативно необходимата площ към отделните сгради в стопанския двор на с. С. и овчарника в с. Богослов с два броя приложения към него графични материали; Констативен нотариален акт № 62, том ІV, нотариално дело № 1166/1995г., с който К.Е.К. и О. А. К. са признати за собственици на  следния недвижим имот: „Водоем, находящ се в бившия стопански двор на с. С., община Кюстендил, ведно с прилежащия към него терен с площ от 1918 кв. м“.

С влязло в сила решение на КРС, потвърдено от КОС, чието решение не е допуснато до касационно обжалване, е отхвърлен ревандикационния иск по чл. 108 от ЗС на К.Е.К. и О. А. К. срещу „*****“ ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, в частта за признаване на установено, че са собственици на поземлен имот 035031 по КВС на землището на с. С., община Кюстендил, с площ от 2 085 кв. м, заснет като част от имот пл. № 00912 в землището на същото село, заснет в скица-проект по делото на КРС като парцел ІХ от парцеларния план на стопанския двор на с. С..

По делото е изготвена и приета съдебно-техническа експертиза на вещото лице инж. Л.Б.В.. На поставения за изследване въпрос, в заключението към експертизата и при разпита в о.с.з. на 14.12.2016г., вещото лице сочи, че имотът по констативния нотариален акт № 62, том ІV, нотариално дело № 1166 от 1995г., представляващ „Водоем, находящ се в бившия стопански двор на ТКЗС - с. С., ведно с прилежащия към него терен от 1918 кв. м, описани и в т. 9 от разпределителния протокол на л. 11 от делото, не е нанесен като самостоятелен имот в парцеларния план на стопанския двор на с. С.. Вещото лице е констатирало в заключението си, че съгласно приложените към преписката графични материали, след оцифряване  на парцел ІХ от парцеларния план и нанасяне  в КВС, се установява, че същият е с площ от 2085 кв. м и части от него съответно попадат, както следва: - 1056 кв. м в ПИ 000909 с НТП – стопански двор, собственост на община Кюстендил; - 1029 кв. м в ПИ 035031 с НТП – нива, възстановен на Е. З. С. по реда на ЗСПЗЗ с решение по чл. 14, ал. 1 от с.з. от 15.01.2009г., прехвърлен чрез нотариален акт за покупко-продажба на „*****“ ЕООД.

Оспореният отказ е материализиран в писмо изх. № ПО-04-878/11.05.2016г. на началника на ОСЗ Кюстендил. В същото е посочено, че след оцифряване на парцел ІХ от парцеларния план на стопанския двор на с. С. и нанасяне в КВС, е установено, че същият, съответно с установена площ 2085 кв. м и по нотариален акт 1918 кв. м в ПИ 000907 – стопански двор, собственост на община Кюстендил /част с площ 1056 кв. м/ и в ПИ 035031 – нива, възстановен на Е. З. С. по реда на ЗСПЗЗ /част с площ 1029 кв. м/. Посочено е, че последният е собственост към настоящия момент на „*****“ ЕООД въз основа на извършена покупко-продажба /цитиран нотариален акт за покупко-продажба/. Посочено е, че за площта от 1056 кв. м, попадаща в ПИ 000907 на община Кюстендил е изготвена скица с № Ф21934/23.01.2014г., като по същата след заснемане и нанасяне на площта по КВС, имотът е с № 000909 в землището на с. С., със собственици К.Е.К. и О. А. К.. Посочено е, че за останалата част от имота не може да бъде издадена скица, тъй като за нея е налице вече регистриран документ за собственост, който може да бъде отменен единствено по съдебен ред.

Кюстендилският административен съд, въз основа на приетите за установени факти и след служебна проверка на оспорения акт съгласно чл. 168, ал. 1 от АПК, счита следното:

Жалбата е редовна и допустима, като предявена от страна в административното производство – заявител за извършване на административна услуга, за която оспореният акт – частичен отказ за извършването й, е неблагоприятен. Въпреки изричните указания на съда, по делото не са представени доказателства, въз основа на които да бъде установено по несъмнен и категоричен начин съобщаване на оспорения отказ и датата, на която е станало това. Представеният и приет като доказателство пощенски плик на л. 37 е единствено индиция за съобщаване на акта на 19.05.2016г. При тези обстоятелства следва да се приеме, че срокът за обжалване на оспореното писмо не е започнал да тече, респективно не е изтекъл към датата на изпращане на жалбата по пощата – 27.05.2016г. /клеймо върху пощенски плик на л. 16 от делото/.

По съществото на спора за законосъобразност на оспорения отказ на всички основания по чл. 146 от АПК, Съдът счита следното:

Писмо изх. № ПО-04-878/11.05.2016г., в което е материализиран оспорения отказ, е издадено от компетентен административен орган.   

Съгласно чл. 33, ал. 2 от ЗСПЗЗ Общинските служби по земеделие поддържат и осъвременяват плановете за земеразделяне и другите материали и данни, получени при прилагането на закона, и издават скици при извършване на разпоредителни сделки и делба на земеделски земи до одобряването на кадастрална карта и кадастрални регистри за съответната територия по реда на ЗКИР. 

Съгласно чл. 3, ал. 1, 2 и 5 от Наредба № 49 от 05.11.2004г. за поддържане картата на възстановената собственост /издадена от министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 102 от 19.11.2004 г., попр., бр. 113 от 28.12.2004 г., изм. и доп., бр. 59 от 4.08.2015 г./ , наричана по-долу наредбата, ОСЗ по писмено искане на собствениците, съда или други оправомощени органи и заинтересувани лица издава и заверява скици на поземлените имоти; последните представляват копие от картата на възстановената собственост и отразяват състоянието на имота към датата на издаването им и съгласно данните в регистъра; в тези хипотези скиците се изготвят от длъжностно лице, определено със заповед, и се заверяват от началника на ОСЗ по съответен образец; когато се изискват промени в графичната или текстовата част на КВС, изпълнителят на техническите дейности изработва скица или скица-проект; Съгласно чл. 15, ал. 1 от цитираната наредба поддържането на КВС се извършва от ОСЗ по землища, като дейностите по поддържането й обхващат произнасяния на ОСЗ по заявления за промени в КВС и регистрите към нея. Процедурата за осъществяване на тези дейности може да бъде инициирана служебно или по заявления на физически или юридически лица – чл. 17 от наредбата, като във втората хипотеза се осъществява по реда на чл. 18 – чл. 23 от наредбата. Прегледът на цитираната приложима нормативна уредба и логическото, сравнително и систематично тълкуване на съответните разпоредби, сочи специална материална компетентност на ОСЗ относно поддържането на КВС и издаване на скици въз основа на нея, както в случаите на промени в графичната и регистърната й част, така и в случаите на искания за издаване на скици като копия от нея. И в двете хипотези съгласно тълкуваните приложими разпоредби от ЗСПЗЗ и цитираната наредба съответните скици от КВС /при нанесени промени или без такива/ се заверяват от началника на съответната ОСЗ. Оттук и по аргумент за обратното основание отказът, изцяло или частичен, за издаване на скица по КВС и в двете разгледани хипотези, следва да бъде издаден от този орган. Като е процедирано съобразно изложеното, оспореният индивидуален административен акт, какъвто е отказът за извършване на административна услуга, е издаден от компетентен административен орган.

Материализираният в писмо изх. № ПО-04-878/11.05.2016г. отказ е законосъобразен по своята форма. В съдържанието му са изложени обстоятелствата по извършеното заснемане и нанасяне на процесния имот по съответния ред, както и установените в резултат на това релевантни факти. Вземайки предвид същите като предвидени в приложимите материалноправни норми предпоставки, органът е отказал нанасяне на имота по представения от жалбоподателя констативен нотариален акт за цялата му площ и съответно издаване на скица. Дал е положителен отговор на заявлението за една част от площта му по акта за собственост.

При издаване на оспорения отказ за предоставяне на административна услуга не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила.

Отказът е и материалнозаконосъобразен. Съображенията за това са следните:

В съответствие с материалния закон е прието от ответника-издател на акта, че не е налице основание за издаване скица на процесния имот съгласно характеристиките му по констативния нотариален акт № 62, том ІV, нотариално дело № 1166/1995г. и останалите документи, въз основа на които той е издаден, а именно: „Водоем, находящ се в бившия стопански двор на с. С., община Кюстендил, ведно с прилежащия към него терен с площ от 1918 кв. м“, посочен като парцел ІХ по парцеларния план на стопанския двор на с. С., община Кюстендил.

Скицата на поземления имот е копие от картата на възстановената собственост и отразява състоянието на имота към датата на издаването й съгласно данните от регистъра – чл. 3, ал. 2 от приложимата наредба.

Съгласно заключението по приетата съдебно – техническа експертиза, имотът, по отношение на който жалбоподателят е поискал издаване на скица не съществува като отделен самостоятелен обект по КВС и съответно за него не би могло да бъде издадена скица без нанасяне на промени в графичната и регистърна част на тази карта. Отказът в този смисъл е законосъобразен.

Съгласно чл. 14, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от наредбата дейностите и услугите по поддържането на КВС обхващат и нанасяне на проектни и окончателни промени в данните за границите и правното положение на поземлените имоти и други елементи на КВС, отразяване на промени в регистрите и издаване на съответните удостоверителни документи. Съгласно чл. 14, ал. 2 от наредбата дейностите по поддържане на КВС се извършват за целите или в резултат от провеждането на процедури, предвидени в ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ, ЗОЗЗ, ЗПЗП или в друг нормативен акт, като отстраняване на грешки и закононарушения, допуснати при възстановяване на собствеността на земеделски земи, гори и земи от горския фонд, изпълнение на съдебни решения, промяна на собствеността и други обстоятелства за правното положение на имот или част него и други. Заявлението за осъществяване на дейностите по поддържане на КВС по искане от физически и/или юридически лица се подава от собственик или носител на друго вещно право върху имота или от други заинтересувани лица, когато това е предвидено в нормативен акт, като към него се прилагат документите, удостоверяващи качеството собственик или носител на друго вещно право и актове и документация съобразно основанието на исканата промяна.

В заключението на вещото лице по съдебно-техническата експертиза са констатирани обстоятелствата, че при заснемане и нанасяне на имота в КВС е установено попадането му с отделни негови части /изрично посочени по-горе/ в два други ПИ, със съответни номера по КВС. Единият от тях – ПИ № 035031, е реституиран по реда на ЗСПЗЗ и впоследствие отчужден чрез покупко-продажба на трето лице /в случая търговско дружество – „С.“ ЕООД/. Позовавайки се на тези установявания в административното производство, административният орган е приел, че данните относно правото на собственост не дават основание за нанасяне в КВС – графична и регистърна част на исканите от жалбоподателя промени за частта от имота, попадаща в ПИ № 035031.

От друга страна, въз основа събраните по делото писмени доказателствени средства, се прие за установено, че искът за собственост на жалбоподателя срещу „*****“ ЕООД относно частта от процесния имот, попадаща в ПИ 035031, е отхвърлен с влязло в сила съдебно решение.

Предвид тези обстоятелства и смисъла на цитираните по-горе разпоредби от приложимата наредба, изводът на административния орган – ответник, че не е налице основание за нанасяне на исканата промяна за посочената част от имота и издаване на съответна скица, е материалнозаконосъобразен. Жалбоподателят не е представил, както това се изисква от приложимите разпоредби, актове и документация съобразно основанието на исканата промяна, сочещи грешки или закононарушения в процеса на възстановяване на собствеността върху земеделската земя, влязло в сила съдебно решение в смисъла на исканата от К. промяна, което да бъде изпълнено, актове, сочещи промяна на собствеността и на други обстоятелства за правното положение на имота или частта от него.

Следва крайният решаващ извод, че оспореният отказ е законосъобразен на всички основания по чл. 146 от АПК.

Следва неоснователност на жалбата и отхвърлянето й.

Съобразно постановения изход от правния спор следва неоснователност на искането за присъждане деловодни разноски на жалбоподателя.

Воден от изложените съображения и в резултат на извършената съдебна проверка по чл. 168 АПК, на основание чл. 172, ал. 2 АПК,

 

КЮСТЕНДИЛСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД Р Е Ш И :

           

ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на К.Е.К. *** срещу отказ на началника на Общинската служба по земеделие Кюстендил с офис Трекляно, материализиран в писмо изх. № ПО-04-878/11.05.2016г. по заявление с вх. № ПО-04-878/19.04.2016г. от К.Е.К..

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд  в 14 дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.

 

Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от него.

 

 

                                                                                                          СЪДИЯ :