Р Е Ш Е Н И Е

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Номер           74             Година  2017, 12.05., град  Кюстендил

 

Административен съд Кюстендил                                                        

 

НА ДВАНАДЕСЕТИ АПРИЛ                                                       Година       2017

В открито съдебно заседание в следния състав:                                                                                                                                        СЪДИЯ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

при секретаря С.К.

като разгледа докладваното от съдия ПЕТРОВА адм. дело № 204/2016г. по описа и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Д.Л.Д. ***, представлявана по пълномощие от В.Б.Г. – нейна майка и адв. Г.Д., оспорва заповед № РД-08-192/03.05.2016г., издадена от кмета на община Сапарева баня. В жалбата се навеждат оплаквания за процесулна и материална незаконосъобразност на оспорената заповед. Иска се отмяната й.

Ответната страна – кметът на община Сапарева баня, представляван по пълномощие от адв. Д., оспорва жалбата като неоснователна. 

Кюстендилският административен съд, след като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, прие за установено следното от фактическа страна:

Не се спори по делото и несъмнено се установява въз основа на събраните като доказателства по делото нотариални актове, че жалбоподателката Д.Л.Д. е собственик на процесния недвижим имот – УПИ ІV – 2144, кв. 10 по плана на с. Сапарево, община Сапарева баня, ведно с постройките в него. Д.Л.Д. е съответно и адресат на оспорения административен акт.

Със заповед № РД-08-192/03.05.2016г., издадена от кмета на община Сапарева баня, е разпоредено на основание чл. 195, ал. 4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ поправяне и заздравяване на паянтова жилищна сграда и селскостопанска постройка, находящи се в УПИ ІV – 2144, кв. 10 по плана на с. Сапарево, община Сапарева, чрез отремонтиране на покривната конструкция, изразяващо се в частична подмяна на конструктивни елементи, ребра и керемиди. В обстоятелствената част на заповедта е посочено съществуване в процесния имот на паянтова жилищна сграда и селскостопанска постройка, разположени по протежение на уличната регулационна линия между о.т. 27 – 32, по плана на с. Сапарево. Посочено е, че жилищната сграда представлява каменна зидария с гредоред, дървена конструкция и оплетка с кал, че има паднали керемиди и провиснали греди. Описано е, че сградите са обрасли в храсти и са необитаеми. Не са захранени с електрическа енергия и вода. Налице е препращане към Констативен протокол от 25.04.2016г.

 

 

 

Със заповед № РД-08-173/25.04.2016г. на кмета на Община Сапарева баня на основание чл. 196, ал. 1 и 2 от ЗУТ е назначена комисия, на която е възложено да установи състоянието и вземе решение за премахване или заздравяване на обект „стопанска сграда“ в процесния УПИ. Разпоредено е комисията да се събере на 25.04.2016г., в 14, 30 часа в сградата на общинската администрация.

Съгласно съставен от назначената комисия Констативен протокол от 25.04.2016г., на същата дата е извършена проверка на място, като е констатирано съществуване на паянтова жилищна сграда и стопанска постройка в процесния имот по протежение на уличната регулация. Описанието на състоянието им е идентично с това в оспорената заповед. Въз основа на констатациите за същото комисията е взела решение да е разпореди на собственика им заздравяването и поправянето им.

Жалбоподателката или неин пълномощник не са били уведомени за датата и часа на извършената проверка, не са поканени на същата и не са присъствали. По делото липсват данни и съответни доказателства за уведомяване, изпращане на покана за присъствие и съответно присъствие.

Въз основа разпита на свидетелите, членове на комисията, извършила проверката и съставила констативния протокол от 25.04.2016г., се установява по несъмнен и категоричен начин, че не са били предприети каквито и да било действия за уведомяване на жалбоподателката, че ще бъде извършена проверка, както и за датата и часа на същата, респективно за това да бъде поканена за присъствие.

Въз основа на гласните доказателствени средства се установява също така, че проверката е извършена без да се влезе в дворното място, в което са разположени постройките, отвън, откъм улицата. Констатирано е наличие на една постройка, но е описано съществуването на две, тъй като така било посочено в нотариален акт, приложен по преписката.

Кюстендилският административен съд, въз основа на приетите за установени факти и след служебна проверка на оспорения акт съгласно чл. 168, ал. 1 от Административно – процесуалния кодекс /АПК/ на всички основания по чл. 146, както и на основание чл. 169, счита следното:

Жалбата е допустима – подадена в срока по чл. 215, ал. 4 ЗУТ, от лице, което е неин адресат и като такъв е снабдено с правен интерес, обуславящ надлежността му като жалбоподател в производството по съдебно оспорване. Налице са и останалите предпоставки за редовност и допустимост на обжалването.

Заповед № РД-08-192/03.05.2016г. е издадена в рамките на установената от закона материална компетентност на кмета на община по чл. 195, ал. 4 от ЗУТ  (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.).

Спазени са изискванията за форма на разглеждания индивидуален административен акт съгласно чл. 59 от АПК, като не са допуснати нарушения в писменото обективиране на властническото волеизявление, които да водят до нищожност или унищожаемост. Както се прие по – горе, в текста на заповедта са изложени фактическите основания на административния орган за издаване на оспорената заповед, които съставляват фактически обстоятелства по описание на процесните постройки и състоянието им, сочещо нужда от поправяне или заздравяване. Това фактическо основание е формирано въз основа на проверка от нарочно назначена комисия, обективирала констатациите си в Констативен протокол от 25.04.2016г.

 

 

От друга страна в производството по издаване на заповед № РД-08-192/03.05.2016г. са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила по смисъла на чл.146, ал. 1, т. 3 от АПК. За извършване на проверка на съответните дата и час от назначената комисия жалбоподателката не е уведомена и поканена да присъства, респективно не е изслушана от комисията при констатиране състоянието на процесните постройки. Това само по себе си представлява съществено процесуално нарушение, т.е. от категорията на тези, които биха могли да се отразят на съдържанието на крайния акт, на формиране на властническата воля – чл. 196, ал. 2 от ЗУТ. Въз основа свидетелските показания се прие за установено и обстоятелството, че отразените в констативния протокол факти относно постройките, са различни от установените на място от членовете на комисията, включително и относно броя на сградите и предназначението им. Прие се за установено също така, че състоянието на същите е установено единствено при оглед откъм улицата, т.е. едностранно по отношение на тези обекти, разположени по протежение на уличната регулация. Членовете на комисията не са влизали в съответното дворно място и не са огледали постройките от всички страни, а обективираните в протокола констатации не са резултат от цялостна проверка, изясняваща всички правнозначими за случая факти и обстоятелства. Това само по себе си съставлява още едно съществено нарушение на административнопроизводствените правила, т.е. нарушение от категорията на тези, които предопределят съдържание на властническия акт, различно от това, което той би имал, в случай, че нарушението не беше допуснато – чл. 196, ал. 2 ЗУТ, чл. 35 АПК. Изводът е за осъществени пороци по см. на чл. 146, т. 3 от АПК и за унищожаемост на оспорения индивидуален административен акт на това основание.

Оспорената заповед е и материалнонезаконосъобразна. Взетите предвид от компетентния административен орган обстоятелства, послужили за фактическо основание на властническото му волеизявление, материализирано в оспорената заповед, не са установени, както по делото, така и пред самия орган. Прие се въз основа на събраните гласни доказателствени средства, че фактите относно състоянието на процесните постройки са констатирани от комисията в резултат на едностранчива и непълна проверка, а една от тях – например относно броя и предназначението на тези обекти, дори не отговарят на реално констатираните при проверката обстоятелства. При това положение, следва единственият възможен извод, че както пред органа – кмета на община Сапарева баня, така и пред съда, фактическото основание на оспорения акт не само че не е доказано, но и не би могло това да бъде осъществено. Следва, че оспорената заповед е издадена и при липса на предвидените в приложимата норма материалноправни предпоставки –  порок по чл. 146, т. 4 от АПК.

Следва отмяната й.

Воден от изложените съображения и в резултат на извършената съдебна проверка по чл. 168, ал. 1 АПК, на основание чл. 172, ал. 2 АПК,

 

КЮСТЕНДИЛСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД Р Е Ш И :

           

ОТМЕНЯ заповед № РД-08-192/03.05.2016г., издадена от кмета на община Сапарева баня, с която на Д.Л.Д. ***, с която е разпоредено на основание чл. 195, ал. 4 от Закона за устройство на територията поправяне и заздравяване на паянтова жилищна сграда и селскостопанска постройка, находящи се в УПИ ІV – 2144, кв. 10 по плана на с. Сапарево, община Сапарева баня.

           

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от получаване на съобщенията.

 

 

                                                                                               СЪДИЯ :