Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                            гр.Кюстендил, 01.02.2017год.

                                                  В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

            Кюстендилският административен съд, в закрито съдебно заседание на първи февруари  през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                 

                                                  АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ:  ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията адм. дело №223 по описа за 2016год., за да се произнесе, взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.175 от АПК.

            Образувано е по молба  на ищеца В.А.Д., чрез пълномощника му адв. В. С., с искане за поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на постановеното по делото  решение № 259/14.12.2016г.   В молбата се сочи, че съдът е допуснал писмени грешки относно номера и датата на издаване на наказателното постановление, във връзка с което е претенцията на ищеца за обезвреда; относно номерата на делата, образувани  пред Районен съд – Кюстендил  и пред Административен съд-Кюстендил по оспорване на наказателното постановление, съотв. на въззивното решение.  Прави се искане за поправка на допуснатите очевидни фактически грешки в решението.

            Ответникът  Община Кюстендил, не е изразила становище по искането. 

            Кюстендилският административен съд, като прецени доказателствата  по делото, доводите и възраженията на страните, приема за установено следното от фактическа и правна страна:          

С решение №259/14.12.2016г.  съдът е осъдил Община Кюстендил да заплати на молителя /ищец/ обезщетение за имуществени вреди в размер на 1600,00лв., претърпени от отменено Наказателно постановление №74/12.06.2015год. на кмета на Община Кюстендил, представляващо разноски за адвокатско възнаграждение, направени в производството по НАХД №789/2015г. на Кюстендилския районен съд  и по КАНД №40/2016г. на  Административен съд – Кюстендил,  както и обезщетение за неимуществени вреди в размер на 300,00лв. от отменено Наказателно постановление №74/12.06.2015год. на кмета на Община Кюстендил.

Видно от мотивите на съдебния акт, както и от приложеното дело,  отмененото наказателно постановление е с №71 от 27.05.2015г., НАХД  по описа на КРС е с №806/2015г., а  КАНД  по описа на Административен съд – Кюстендил е с №15/2016г.

Решението е съобщено на ищеца на 19.12.2016г., а молбата по чл.175, ал.1 от АПК е постъпила на 06.01.2017г.

            Предвид горното и като провери допустимостта и основателността на  искането, съдът констатира следното:

            Искането  с молба  вх. №77/06.01.2017г.  за поправка на очевидна фактическа грешка  в съдебното решение е подадено от страна - ищец в съдебното производство  и съгласно  чл.175, ал.1 от АПК  не е ограничено със срок.  Горното сочи на процесуална допустимост на искането. Разгледано по същество, искането е основателно.

            В диспозитива на решението  са допуснати  писмени грешки в номера и датата на издаване на наказателното постановление, във връзка с което са присъдени обезщетенията за вреди на ищеца, както и в номерата на делата пред въззивния и касационния съд по съдебното оспорване на същото. Налице е  несъответствие между формираната воля на съда и нейното външно изразяване в писмения текст на решението, т.е. очевидна фактическа грешка по см. на чл.175, ал.1 от АПК, която следва да бъде поправена. Поправката, след влизането и в сила, следва да се отбележи в поправеното решение и в преписите.    

Водим от горното,  Административният съд

                                                 Р    Е    Ш    И:

ДОПУСКА поправка  на очевидна фактическа грешка  в диспозитива на решение № 259 от 14.12.2016г., постановено по адм. дело № 223/20216г. по описа на Административен съд – Кюстендил, както следва: вместо Наказателно постановление №74/12.06.2015год. да се чете  Наказателно постановление №71/ 27.05.2015г.; вместо НАХД №789/2015г.  на Кюстендилския районен съд  да се чете  НАХД №806/2015г. на Кюстендилския районен съд    и  вместо  КАНД №40/2016г. на  Административен съд – Кюстендил да се чете  КАНД №15/2016г. на  Административен съд – Кюстендил.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

                                                             АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: