Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                               09.02.2017 г.

 

 

Номер             23                      2 0 1 7 година                              гр. Кюстендил

 

                           В       И М Е Т О    Н А      Н А Р О Д А

 

Кюстендилски административен съд

на двадесет и четвърти януари                                               2 0 1 7 година

в открито заседание в следния състав:

 

                                               Административен съдия: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

 

Секретар: С.К.

Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

Административно дело № 224 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

     Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административно - процесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл. 194 ал. 2 т. 1, чл. 197 ал. 1 т. 2,  чл. 199 ал. 1 т. 3 пр. 1 и чл. 204 т. 4 от ЗМВР.

     Мл. инспектор С.А.С.  /ст. полицай/ на ГКПП Гюешево при ГПУ Гюешево към РДГП - Кюстендил, ЕГН **********, обжалва Заповед с рег. № 4485з -32/17.06.2016 г. на Началника на ГПУ-Гюешево, с която му е наложено дисциплинарно наказание “писмено предупреждение” за срок от 3 /три/ месеца, считано от датата на връчване на заповедта.

     Твърди се, че оспорената заповед е издадена при извършени съществени нарушения на административно – производствените правила, незаконосъобразна, издадена при противоречие с материалноправни разпоредби. Излагат се подробни съображения в подкрепа на изразеното становище. Моли да бъде отменена обжалваната заповед. Претендират се разноски по делото.

     Ответникът по жалбата – редовно призован, се представлява по делото от юр. М.. Оспорва жалбата изцяло, като счита, че същата е неоснователна, а издадената заповед законосъобразна. Моли същата да се потвърди, като претендира и юрисконсултско възнаграждение. Представя и писмена защита.

     По делото са разпитани и свидетелите К. Д. М., Г.Д.Б. и Л. В. З..

     Кюстендилският административен съд, след преценка на доводите и съображенията на страните, както и на събраните писмени доказателства и свидетелски показания, намери за установено от фактическа и правна страна следното:

     Жалбоподателят е субект на правото на съдебно оспорване, жалбата е постъпила в срока по чл. 149 ал. 1 от АПК и в този смисъл е допустима.

     С.А.С. е мл. инспектор /старши полицай/ на ГКПП Гюешево при ГПУ Гюешево към РДГП - Кюстендил. Наложено му е дисциплинарно наказание “писмено предупреждение” за срок от 3 месеца, считано от датата на връчване на заповедта, за нарушение на служебната дисциплина, установено от извършена проверка, приключила с докладна записка УРИ № 4085р-7322/26.05.2016 г. по описа на РПУ Гюешево. Нарушението се изразява в това, че на 30.04.2016 г. около 02.11 ч. , при изпълнение на служебните си  задължения на ГКПП Гюешево, на трасе „Влизане“. АРМ 9, е извършил гранична проверка за влизане в страната на албанския гражданин А.А., роден на *** г., с албански паспорт № ВЕ5550790, при която е спазил реда за осъществяване на цялостни гранични проверки при влизане в страната, разпореден в Глава втора, Раздел І, чл. 30 ал. 1 т. 1-2 и т. 4-5 от Инструкция № 8121з-813/09.07.2015 г. за реда и организацията  за осъществяване на граничните проверки на граничните контролно – пропусквателни пунктове, но приизпълнение на разпореденото в чл. 39 ал. 1 т. 3 от същата, при проверката на албанския паспорт с № ВЕ5550790 е проявил небрежност и не е установил наличието на признаци за фалшифициране или подправяне на документа, каквито са констатирани с експетната справка УРИ 4485р-6101/30.04.2016 г.

    С деянието си мл. инспектор С. е нарушил разпоредбите на чл. 30 ал. 1 т. 3 от Инструкция № 8121з-813/09.07.2015 г. за реда и организацията за осъществяване на граничните проверки на ГКПП.

     Заповедта за налагане на дисциплинарно наказание е на основание  чл. 194 ал. 2 т. 1, чл. 197 ал. 1 т. 2, чл. 199 ал. 1 т. 3 пр. 1 от ЗМВР, във вр. с чл. 204 т. 4 от ЗМВР. Същата не е била обжалвана по административен ред. С жалба от 24.06.2016 г. заповедта е обжалвана пред АдмС - Кюстендил, като с вх. № 3169/11.07.2016 г. Началникът на ГПУ Гюешево изпраща цялата административна преписка по повод издадената заповед по компетентност до АдмС - Кюстендил, подробно описана, съгласно текста.

     С оглед на така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

     Обжалваната заповед е законосъобразна, постановена при спазване на процесуалните правила и материалния закон и следва да бъде обявена за такава, съответно жалбата да се отхъврли, като съображенията за това са следните:

     В разпоредбата на чл. 197 ал. 1 от ЗМВР са изброени дисциплинарните наказания, които могат да се налагат на служителите в МВР, като в т. 2 е предвидено и наказанието “писмено предупреждение”, каквото е и наложеното на жалбоподателя С. с процесната заповед. В чл. 204 от същия закон са определени и органите, компетентни да налагат дисциплинарните наказания, като в т. 3 и т. 4 изрично е посочено, че всички наказания по чл. 197 ал. 1 т. 1 - 3 от ЗМВР се налагат от ръководителите на структурите по чл. 37, съответно служители на висши ръководни и ръководни длъжности. Заповедта е издадена от компетентен орган, какъвто се явява Началникът на ГПУ Гюешево при РДГП - Кюстендил, видно от йерархичните нива на длъжностите на държавните служители в МВР.  

     Дисциплинарно – наказващият орган /ДНО/ е приел, че на 30.04.2016 г. С., като мл. инспектор /ст. полицай/ на ГКПП Гюешево при РДГП – Кюстендил, е нарушил чл. 30 ал. 1 т. 1-2 и т. 4-5 от Инструкция № 8121з-813/09.07.2015 г. /Инструкцията/ за реда и организацията за осъществяване на граничните контролно – пропусквателни пунктове, като при изпълнение на разпореденото в чл. 30 ал. 1 т. 3 от същата, при проверката на албански паспорт с № ВЕ 5550790 е проявил небрежност и не е установил наличието на признаци за фалшифициране или подправяне на документа, което се явява  нарушение на служебната дисциплина  по смисъла на чл. 194 ал. 2 т. 1 от ЗМВР, за което на основание чл. 199 ал. 1 т. 3 пр. 1 от ЗМВР – за небрежност в служебната дейност е предвидено налагане на дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ за срок от 3 месеце до 6 месеца. ДНО е приел, че С. виновно е нарушил цитираните разпоредби и му е наложено дисциплинарно наказание “писмено предупреждение” за срок от 3 месеца, считано от датата на връчване на заповедта.

    Обжалваната заповед е издадена в срока по чл. 195 ал. 1 пр. 1 от ЗМВР.

  . Предмет на съдебното производство е законосъобразността на тази заповед.

    Жалбоподателят С. е служител на МВР. Същият е мл. инспектор – ст. полицай на ГКПП Гюешево при ГПУ Гюешево към РДГП Кюстендил. Оспорената заповед за налагане на дисциплинарно наказание е валиден административен акт, тъй като е издадена от компетентен орган по см. на чл. 204 от ЗМВР, в предвидената от закона писмена форма и съдържа реквизити по чл. 210 ал. 1 от ЗМВР. Съгласно чл. 204 на ЗМВР дисциплинарното наказание “писмено предупреждение” се налага от ръководителя на структурата по чл. 37. В конкретният случай това е Началникът на ГПУ Гюешево към РДГП  Кюстендил -  чл. 204 т. 3 във вр. с чл. 37 ал. 4 от ЗМВР.

    Дисциплинарното нарушение е установено въз основа на извършена проверка разпоредена с писмена резолюция на Началника на ГПУ Гюешево. В хода на проверката са изискани докладни  записки от служителите, събрани са необходимите материали и доказателства и въз основа на тях е изготвена ДЗ УРИ 4485р-7322/26.05.2016 г., изготвена от Началник ГКПП Гюешево Гл. инспектор Д.Ц., която е връчена на жалбоподателя на 03.06.2016 г., видно от положения върху същата подпис, като С. изрично е отбелязъл, че няма възражения по нея. Видно от събраните материали, съмнение за интервенция на паспорта е възникнало на 30.04.2016 г. около 17.30 ч., когато албанският гражданин Алкушай е пристигнал на ГКПП Гюешево за излизане от страната. Той е изпратен от служителя И., работещ на трасе „Излизане“ на контрол на втора линия и от извършената експертна справка е установена подмяна на страници от паспорта. Констатацията е, че при внимателно изпълнение на разпореденото в чл. 30 ал. 1 т. 3 от Инструкцията, в съответствие със служебните задължения „да разкрива неистински и подправени документи за задгранично пътуване“ /виж Специфична длъжностна характеристика за длъжността полицай/ старши полицай в ГКПП/, мл. инспектор С. би открил на стр. 7 интервенцията още при пристигането за влизане в Р. България на албанския гражданин  Видно от приложения по делото Протокол УРИ 4485р-15007/17.12.2015 г. жалбоподателят се е запознал с тази длъжностна характеристика, утвърдена със Заповед рег. № 3282з-3371/10.12.2015 г.

    В чл. 194 ал. 2 от ЗМВР са посочени дисциплинарните нарушения, като т. 2 е за неизпълнение на служебните задължения, а в чл.197 ал. 1 т. 2 от ЗМВР е посочено, че за  неизпълнение на служебни задължения, се налага дисциплинарно наказание “писмено предупреждение”. В чл. 199 ал.1 е посочено кога се налага дисциплинарно наказание “писмено предупреждение”, като в т. 3 като такова е посочено: “небрежност в служебната дейност, забавено или лошо изпълнение на заповед”.

    Нарушение  на служебната дисциплина е виновно неизпълнение на произтичащите от служебното правоотношение задължения, при което фактически осъщественото деяние обективно несъответства на правнодължимото поведение на служителя. Това деяние следва да бъде установено чрез събраните по преписката и делото доказателства, че е извършено от жалбоподателя, чрез установяване на съществените субективни и обективни признаци на дисциплинарното нарушение, за да бъде наложено дисциплинарното наказание с оспорената заповед. Съгласно правилата за разпределение на доказателствената тежест между страните, дисциплинарно – наказващия орган следва да установи съществуването на твърдените от него факти и изпълнението на законовите изисквания при издаването на заповедта, с която е наложено наказанието. Съдът изрично в Определение № 388/12.07.2016 г. е указал на ответникът да докаже осъществяването на фактическите основания за издаването на оспорения административен акт – чл. 170 ал. 1 от АПК. Недоказването на тези обстоятелства обосновава несъответствие на оспорения акт с материалноправните разпоредби на чл. 194 ал. 2 т. 1, чл. 197 ал. 1 т. 2 и чл. 199 ал. 1 т. 3 пр. 1 от ЗМВР. В случая, настоящият съдебен състав счита извършеното нарушение за доказано.

    Съгласно чл. 208 от ЗМВР дисциплинарното производство може да започне и без издаването на нарочна заповед, както е в случая, но трябва да се обективира първото действие за установяване на нарушението, с което е започнало дисциплинарното производство. В случая това първо действие по установяване на нарушението е докладна записка до Началник ГПУ Гюешево с № 4485-ЗМ-25/30.04.2016 г. изготвена от мл. експерт К.М..

    Съгласно нормата на чл. 210 ал. 1 от ЗМВР дисциплинарното наказание се налага с писмена заповед, в която задължително се посочват: извършителят; мястото; времето и обстоятелствата, при които е извършено нарушението; разпоредбите, които са нарушени; доказателствата, въз основа, на които е установено; пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва заповедта. Нарушението е квалифицирано като такова по чл. 199 ал. 1 т. 3 пр. 1 и представлява небрежност при изпълнение на служебни задължения. На съдът е известно, че мотивите на административния акт могат да се намират и в доказателства, съдържащи се в административната преписка, като в случая оспорената заповед е следвало да има съдържанието посочено в чл. 210 от ЗМВР, още повече, че законодателят е употребил израза “задължително се посочват”. Нормата е императивна. В случая, въпреки че в заповедта не са посочени и отразени всички доказателства, съдържащи се в административната преписка, съдът приема извършеното нарушение за доказано.

    Видно от приложеното по делото Споразумение от 03.05.2016 г. по НОХД №703/2016 г. на КРС, А.А. сам е признал, че на 30.04.2016 г. около 02.30 ч. на ГКПП Гюешево съзнателно се е ползвал от преправен официален документ – албански паспорт, така както и на 30.04.2016 г. около 17.30 ч. За извършените престъпления по чл. 279 ал. 1 във вр. с 26 ал. 1 от НК и чл.316, във вр. с чл. 308 ал. 2, във вр. с чл. 308 ал. 11 във вр. с  чл. 26 ал. 1 от НК, Районен съд – Кюстендил му е наложил наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 месеца, „глоба“ в размер на 100 лв. и е отложил изпълнението на наложеното наказание за срок от 3 години.

    Неоснователно се явява твърдението на жалбоподателя, че като служител на ГКПП Гюешево, без помощни технически средства той не е бил в състояние да изпълни разпореденото в чл. 30 ал. 1 т. 3 от Инструкцията, а именно: да установи наличие на признаци за фалшификация или подправяне на представения му паспорт. Това твърдение не кореспондира с установеният факт, че на 30.04.2016 г. при опит за излизане на същия албански гражданин от страната, друг служител на трасе „Излизащи“ се е усъмнил в истинността на документа му за пътуване. Не може да се приеме за достоверно и твърдението на С., че допуснатата от него небрежност се явява в резултат на непроведено му обучение за разпознаване на подправени и фалшиви документи за пътуване. От приложените по делото доказателства /План за обучение на ст. полицай С.А.С. с рег. № 22063/13.10.2011 г./, в т. 49 е предвидено обучение на тема „Признаците за разкриване на подправени документи, съгласно различните видове спесимени“, а в т. 52, т.  53, т. 54  и т. 59 е предвидено обучение на видовете документи и технологичния ред за обработка на чужди граждани при влизане в Р. България. Видно от съпътстващия документ към плана /лист 68 – 71 по делото/ е, че е било предвидено такова обучение на 27.02.2012 г. по първата тема, а в периода от 13.03.2012 г. до 29.03.2012 г. са проведени останалите мероприятия и занятия. Въз основа на положения изпит е изготвен протокол и издадена Заповед за самостоятелна работа на С. /лист 72 по делото/, което опровергава твърденията на същия, за непроведено му обучение. Видно от Експертна справка рег. № 4485р-6101/30.04.2016 г. /лист 56 по делото/, в т. 7 е отбелязано, че на стр. 7 от паспорта има разлика в лазерната перфорация – следи от двойни дупки на номера на страницата и нарушен микротекст в осигурителната нишка, а в т. 5 – методи е посочено, че в качеството на сравнителен материал е използван спесимен на електронен паспорт на Р. Албания, т. е всички тези констатации са били елемнт от цялостното обучение на жалбоподателя при въвеждането му в работен режим.

    От показанията на св. Л.З. ***, същият заявява, че е осъществявал обучение и провеждал курсове по т. нар. Холандска програма – „Документен контрол – откриване и разпознаване на фалшиви и подправени документи“, като е провел занятия по първичен  и вторичен контрол на документи; защити на хартията, носачи на данни в ценни документи; защити при отпечатването на документи; способи за персонализиране на документи за самоличност; законови уредби и законодателство и използване на помощни технически средства като ретрочек и лупа. По делото е предсавен и Протокол от 16.05.2012 г. за положен изпит от С. /лист 71 по делото/.

     В показанията си  от с.з. от 01.11.2016 г. св. Г.Б. – Тодорова също потвърждава, че служителите са ообучавани по тази програма, като една от темите е била именно осъществяване на документен контрол без технически средства. Междувпрочем за  извършеното нарушение свидетелката като лице, работещо на втора линия, е била наказана със съответната заповед, със същото наказание, което не е било обжалвано от нейна страна и е влязло в сила на 27.06.2016 г. Съдът счита, че всички обяснения дадени от свидетелката, касаещи това къде и кога е била извършена интервенцията върху процесният и приложен по делото паспорт на албанския гражданин, в случая се явява ирелевантен по делото и не счита за нужно да излага мотиви в тази насока.

    Съгласно Гл. втора на Инструкция № 8121з-813/09.07.2015 г. за реда и организацията за осъществяване на гранични проверки, едно от основните задължения на граничните полицаи при извършване на проверки на чужди граждани при влизане в страната е именно:„проверка на документите за пътуване за наличие на признаци за фалшифициране или подправяне“. Самият С. сочи в жалбата си, че след като е установил наличието на забрана за влизане в Шенгенското пространство е преустановил проверката на лицето и е предприел действия за предаване на лицето и паспорта му на друг служител за извършване на гранична проверка на втора линия.

    Видно от цитираното по – горе Споразумение, в резултат на проявената небрежност от С. са настъпили неблагоприятни последици – допуснат е да влезе на територията на страната албански гражданини с нередовен паспорт.

    Съгласно чл. 206 ал. 1 от ЗМВР, ДНО е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша държавния служител или да приеме писмените му обяснения, освен когато по зависещи от държавния служител причини той не може да бъде изслушан или да даде писмени обяснения. В заповедта си ДНО е отразил, че е приел писмените възражения на жалбоподателя с рег. № УРИ 4485р-7725/03.06.2016 г. по описа на ГПУ Гюешево. Както бе посочено и по – горе, жалбоподателят не е възразил против изложеното в докладна записка УРИ 4485Р-7322/26.05.2016 г., връчена му срещу подпис на 03.06.2016 г. В този смисъл не може да се приеме възражението му, че не му е дадена възможност да направи искания и възражения.

    Съгласно чл. 206 ал. 2 от ЗМВР при определяне на вида и размера на дисциплинарните наказания се вземат предвид тежестта на нарушението и настъпилите от него последици, обстоятелствата, при които е извършено, формата на вината и цялостното поведение на държавния служител по време на службата. При налагане на наказанието ДНО орган е извършил обективна и цялостна оценка на тежестта на извършеното нарушение, настъпилите от него вредни последици, съответно цялостното поведение на служителя по време на службата му и е наложил наказание с възможния минимален законов срок , отговарящо на извършеното от С..

    ДНО е длъжен да извърши всички процедурни действия по доказване на дисциплинарното нарушение. Изхождайки от всички доказателства по делото и цялостният им анализ, настоящият състав счита, че се доказва безспорно както обективния елемент на дисциплинарните нарушения “небрежност при изпълнение на служебни задължения“, така и субективният елемент на деянието, а именно знанието, че извършените действия представляват неизпълнение на служебни задължения.

    Настоящият състав на съда, счита че предвид изложените съображения, процесната заповед се явява издадена в съответствие с процесуалните и материално - правните разпоредби, поради което се явява законосъобразен административен акт и жалбата срещу нея е неоснователна.

    С оглед изхода на делото, съдът ще присъди разноски на ответника в размер на 400 /четиристотин/ лева, дължимо минимално юрисконсултско възнаграждение.

 

    Водим от горното и на основание чл. 172 ал. 2 от АПК, Кюстендилският административен съд

 

                                      Р  Е  Ш  И:

 

    ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.А.С. *** срещу Заповед № 4985з-32/17.06.2016 г. на Началника на ГПУ-Гюешево, с която е наложено дисциплинарно наказание “писмено предупреждение” за срок от 3 /три/ месеца на младши инспектор С.А.С., старши полицай на ГКПП Гюешево от ГПУ Гюешево при РДГП- Кюстендил.

    ОСЪЖДА С.А.С., с ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на РДГП – Кюстендил сумата от 400 /четиристотин/ лева, дължимо юрисконсултско възнаграждение.

    Решението може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщаването му пред ВАС.

    Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от него.

 

                                                                            Административен съдия: