Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

                                           гр.Кюстендил, 08.03.2017год.

                                             В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

            Кюстендилският административен съд в публичното съдебно заседание на осми февруари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                 

                                                                  Административен  съдия: ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА

 

при участието на секретаря С.К., като разгледа докладваното от съдията  адм. дело №228 по описа за 2016год., за да се произнесе, взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.9б от Закона за местните данъци и такси във вр. с чл.156 и сл. от ДОПК.

            „М.“ ООД със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя И.Р.К., оспорва Акт №1/22.02.2016год.  за установяване на задължение по декларация, издаден от Ю.П.Х. – главен експерт „МДТ“ и публичен изпълнител в отдел „БФС“ и „МДТ“ при община Бобов дол, потвърден при условията на чл.156 ал.4 от ДОПК от  началника на отдел  „БФС“, “МТД” на Община Бобов дол. С оспорения акт е определено задължение  за ТБО за 2011г.,  2012г., 2013г.,  2014г.  и  2015г.  в общ размер  от 97 325,23лв., от които главница 76 885,58лв. и лихва към 16.02.2016г.  – 20 439,65лв.  за недвижими имоти в община Бобов дол  по  декларации по чл.14 от ЗМДТ с вх.№№ 6001000128/12.04.2012г.; 6001000130/12.04.2012г.  ; 6001000131/12.04.2012г.; 6001000133/12.04.2012г.; 6001000665/25.04.2014г.; 6001000134/12.04.2012г. ; 6001000135/12.04.2012г.  и 6001000136/12.04.2012г.  на „М.“ ООД. Изложени са доводи за незаконосъобразност на оспорения  административен акт поради нарушение на материалния закон. Оспорва се предоставянето на услугите по чл.62 от ЗМДТ от Община Бобов дол, поради което се счита, че е налице хипотезата на чл.71  от ЗМДТ. Отрича се  дължимостта на ТБО с твръдения, че  Община Бобов дол не осигурява сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци, не осъществява дейност по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, вкл.  около имотите на дружеството и не поддържа депо за битови отпадъци.  Прави се искане за отмяна на обжалвания административен акт. Претендира се присъждане на деловодни разноски.

            Ответникът – началникът на отдел „БФС“, “МТД” на  Община Бобов дол Й. Г., чрез процесуалния си представител адв.Г. М., изразява становище за неоснователност на жалбата, като  твърди, че оспорения АУЗД е законосъобразен. Съображенията са за това, че  общината предоставя  услугите по чл.62 от ЗМДТ, което се счита за установено от събраните по делото писмени и гласни доказателства; че задълженията за ТБО са определени за всяка  от услугите по чл.62 от ЗМТД в размерите, определени от Наредбата по чл.9 от ЗМДТ и в съответствие с одобрените план-сметки  за  процесните периоди, а лихвата за забава е изчислена съобразно нормите на ЗЛДТДПДВ. Прави се искане за отхвърляне на жалбата и за присъждане на деловодни разноски.

            Кюстендилският административен съд, като прецени доказателствата  по делото, доводите и възраженията на страните, приема за установено следното от фактическа страна:

С оспорения Акт №1/22.02.2016год.  за установяване на задължение по декларация, издаден издаден на осн. чл.107 ал.3 от ДОПК вр. с чл.4 ал.1 и чл.9б от ЗМДТ  от Ю.П.Х. – главен експерт „МДТ“ и публичен изпълнител в отдел „БФС“ и „МДТ“ при община Бобов дол,  оспорващото дружество „М.“ ООД  е задължено да заплати  такса за битови отпадъци  за  2011г.,  2012г., 2013г., 2014г. и 2015г.  в общ размер  от 97 325,23лв., от които главница 76 885,58лв. и лихва към 16.02.2016г.  – 20 439,65лв.  за недвижими имоти в община Бобов дол  по  декларации по чл.14 от ЗМДТ с вх.№№ 6001000128/12.04.2012г.; 6001000130/12.04.2012г.  ; 6001000131/12.04.2012г.; 6001000133/12.04.2012г.; 6001000665/25.04.2014г.; 6001000134/12.04.2012г. ; 6001000135/12.04.2012г.   и  6001000136/12.04.2012г. на „М.“ ООД. Същите са с правно основание чл.14 от ЗМДТ  - подадени са от търговското дружество като собственик на следните недвижими имоти:

С декларация  вх. № 6001000128/12.04.2012г., партиден №6001F252  / л.141-146 от делото/  и начална дата на облагане 01.01.2011г. – „М.“ ООД  декларира недвижим имот представляващ производствен обект  „Б.К.“ в гр.Бобов дол,  с отчетна стойност 35 893,10лв. и данъчна оценка -71 031,50лв., както и земя с отчетна стойност 3 003,30лв. и данъчна оценка – 8 225,30лв.; като документ за собственост е представено Постановление за възлагане на недвижим имот №0125/2007/000074/30.06.2008г. на публичен изпълнител при РД-София на АДВ, видно от което имотите по декларацията се намират в гр.Бобов дол, парцел VІ, кв.48 по плана на града, на ул.“В.К.“;

С декларация вх.№ 6001000130/12.04.2012г., партиден №6001F253  / л.135-140 от делото/ и начална дата на облагане 01.01.2011г. – „М.“ ООД  декларира недвижим имот представляващ друг нежилищен обект „Административна сграда“ в гр.Бобов дол,  с отчетна стойност 19 657,00лв. и данъчна оценка – 75 602,60лв.; като документ за собственост е представено Постановление за възлагане на недвижим имот №0920/2003/000173/06.04.2006г. на публичен изпълнител при РД-София на АДВ, видно от което имота по декларацията се намира в  местността „Г.“ в землището на гр.Бобов дол, извън регулация , промишлена зона;

С декларация вх. № 6001000131/12.04.2012г., партиден №6001F254  / л.129-134 от делото/ и начална дата на облагане 01.01.2011г. – „М.“ ООД  декларира недвижим имот представляващ производствен обект  „Цех за механична обработка“  в  гр.Бобов дол,  с отчетна стойност  11 512,33лв. и данъчна оценка:  за 2011г. – 34 271,60лв., за 2012г. – 34 026,20лв., за 2013г. – 33 535,40лв., за 2014г. – 33 290,00лв. и за 2015г. – 33 044,70лв.; като документ за собственост е представено Постановление за възлагане на недвижим имот №0456/2003/003891/27.05.2008г.  на публичен изпълнител при РД-София на АДВ, видно от което имота по декларацията се намира в  местността „Г.“ в землището на гр.Бобов дол, извън регулация, промишлена зона;

С декларация вх. №6001000133/12.04.2012г., партиден №6001F255  / л.123-128 от делото/ и начална дата на облагане 01.01.2011г.   и крайна дата на облагане 30.04.2014г.  – „М.“ ООД  декларира недвижим имот представляващ производствен обект  „Склад МСМ с рампа“  в  гр.Бобов дол,  с отчетна стойност  131 602,00лв. и данъчна оценка:  за 2011г. – 413 202,70лв., за 2012г. – 410 222,80лв., за 2013г. – 404 263,20лв. и за 2014г. – 401 283,40лв.; като документ за собственост е представено Постановление за възлагане на недвижим имот №0456/2003/003887/27.05.2008г.  на публичен изпълнител при РД-София на АДВ, видно от което имота по декларацията се намира в  местността „Г.“ в землището на гр.Бобов дол, извън регулация, промишлена зона;

С декларация вх. №6001000134/12.04.2012г., партиден №6001F257  / л.109-115 от делото/ и начална дата на облагане 01.01.2011г. – „М.“ ООД  декларира недвижим имот представляващ производствен обект „Производствено хале“  в  гр.Бобов дол,  с отчетна стойност  13 260,00лв.  и  данъчна оценка:  за 2011г. – 56 696,00лв., за 2012г. – 56 336, 40лв., за 2013г. – 55 617,30лв., за 2014г. – 55 257,70лв. и за 2015г. – 54 898,10лв.; като документ за собственост е представен нотариален акт за продажба на недвижим имот №45 том ІІІ рег.№4959 дело №396/2004г., видно от т.2  от който имота по декларацията се намира в  местността „Г.“ в землището на гр.Бобов дол, извън регулация, промишлена зона;

 С декларация вх. №6001000135/ 12.04.2012г., партиден №6001F259  / л.117-122 от делото/ и начална дата на облагане 01.01.2011г. – „М.“ ООД  декларира недвижим имот представляващ производствен обект  „Механична работилница с навес“  в  гр.Бобов дол,  с отчетна стойност  175 255,58лв.  и  данъчна оценка:  за 2011г. – 321 840,20лв., за 2012г. – 319 615,50лв., за 2013г. – 315 166,00лв., за 2014г. – 312 941,30лв. и за 2015г. – 310 716,60лв., както и недвижим имот представляващ производствен обект  „Навес без ограда“  в  гр.Бобов дол,  с отчетна стойност  10 860,92лв.  и  данъчна оценка:  за 2011г. – 6 505,90лв., за 2012г. – 6 452,10лв., за 2013г. – 6 344,40лв.,  за 2014г. – 6 290,60лв. и за 2015г. – 6 236,70лв. ; като документ за собственост е представен нотариален акт за продажба на недвижим имот №45 том ІІІ рег.№4959 дело №396/2004г., видно от т.3 от който имота по декларацията се намира в  местността „Г.“ в землището на гр.Бобов дол, извън регулация, промишлена зона;

С декларация вх. №6001000136/ 12.04.2012г., партиден №6001F260  / л.154-160 от делото/ и начална дата на облагане 01.01.2011г. – „М.“ ООД  декларира недвижим имот представляващ производствен обект  „Цех за нестандартно оборудване“  в  гр.Бобов дол,  с отчетна стойност  25 500,00лв.  и  данъчна оценка:  за 2011г. – 54 631,90лв., за 2012г. – 54 262,00лв., за 2013г. – 53 522,00лв., за 2014г. – 53 152,00лв. и за 2015г. – 52 782,10лв.; като документ за собственост е представен нотариален акт за продажба на недвижим имот №45 том ІІІ рег.№4959 дело №396/2004г., видно от т.1 от който имота по декларацията се намира в  местността „Г.“ в землището на гр.Бобов дол, извън регулация, промишлена зона;

С декларация вх. №6001000665/25.04.2014г., партиден №6001F248  / л.147-153 от делото/ и начална дата на облагане 01.05.2014г.   и крайна дата на облагане 30.04.2014г.  – „М.“ ООД  декларира недвижим имот представляващ производствен обект  „Склад МСМ с рампа“  в  гр.Бобов дол,  с отчетна стойност  131 602,00лв. и данъчна оценка:  за 2014г. – 197 554,90лв. и за 2015г. – 196 087,90лв.; като документ за собственост е представено Постановление за възлагане на недвижим имот №0456/2003/003887/27.05.2008г.  на публичен изпълнител при РД-София на АДВ, видно от което имота по декларацията се намира в  местността „Г.“ в землището на гр.Бобов дол, извън регулация, промишлена зона.

Във  връзка с основата за определяне  на ТБО  и  с  размера на същата, както и относно районите за сметосъбиране и честотата на извършването му, от ответната страна са представени писмени доказателства, както следва:

Решение №4 по Протокол №1/28.01.2011год. на ОбС-Бобов дол, съобразно  което ТБО за нежилищни имоти, собственост на физически, юридически лица и еднолични търговци, е в размер на 20 промила, съотв. за сметосъбиране и сметоизвозване – 6,00 промила; за обезвреждане на битови отпадъци в депа и др. съоръжения -  7,00 промила и за чистота на териториите за обществено ползване – 7,00 промила, които се определят върху по-високата  стойност между отчетната стойност на активите и данъчната оценка на имотите на ЮЛ. Горното решение е прието в съответствие с разпоредбите на раздел ІІ от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бобов дол и определяне на годишен размер на местните такси и цени на услуги, приета по делегация от чл.9 от ЗМДТ с решение №99 по Протокол № 7/24.06.2010г. и в приложимата редакция на същата след изм. с Решение №5 по Протокол №1/28.01.2011г. на ОбС.  Съгласно чл.11, ал.1 от Наредбата таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща разходи за осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци; събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депа; проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата, вкл. отчисленията по чл.71а и чл.71е от ЗУО; почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и др. територии за обществено ползване, като  план-сметката за разходите за 2011г. е приета с визираното решение на общинския съвет. Съгласно чл.12, ал.1-ал.3 от Наредбата  размерът на таксата се определя пропорционално върху основа, определена от общинския съвет като основата за физическите лице е данъчната оценка на имота, а за юридическите лица –  по-високата между данъчната оценка и отчетната стойност на активите.  Съгласно чл.15, т.1-3  от Наредбата, ТБО  не се събира когато общината не предоставя услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, както по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и когато няма депа или други съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци, а съгласно т.5 от норма – не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване за имотите, които не се обслужват съгласно издадена заповед на кмета на общината; за имотите, които не се ползват като основно жилище и за които собствениците и ползвателите са подали декларация до 30.12. предходната година.  Със заповед №3-661/21.10.2010г. на кмета на община Бобов дол на осн. чл.63, ал.2 от ЗМДТ за периода 01.01.2011г. - 31.12.2011г.  са определени границите и районите, в които община Бобов дол организира събиране и извозване на битовите отпадъци, а именно строителните граници на населените места от общината и околовръстния полигон, както и за всички физически и юридически лица на територията на индустриалните зони и територията на общината извън строителните граници и околовръстния полигон,  при честота на сметосъбиране и сметоизвозване - един път седмично по утвърден график / вж. л.162,163 от делото/. За процесния период на 2011г. , на л.164-200 от делото, като доказателства са приложени пътни листове за превоз на смет от районите, определени с цитираната заповед до сметището, като от същите се установява периодичност на превозите с  автомобила ГАЗ 53 веднъж седмично.  В Приложение №9 към чл.11 от Наредбата, се съдържат възпроизведените  по-горе  нормативни разпоредби и решения на ОбС-Бобов дол, както и заповедта на кмета на общината, като допълнително в т.6.1 и т.6.2 е посочено, че за гр.Бобов дол и прилежащите индустриални зони, като  и за индустриалните зони на ТЕЦ Бобов дол и „Енергоремонт Бобов дол“ – честотата на събиране и извозване на отпадъци е четири пъти месечно.   

Решение №53 по Протокол №4/29.12.2011год. на ОбС-Бобов дол, съобразно  което ТБО за нежилищни имоти, собственост на физически, юридически лица и еднолични търговци, е в размер на 15 промила, съотв. за сметосъбиране и сметоизвозване – 4,5 промила; за обезвреждане на битови отпадъци в депа и др. съоръжения -  5,5 промила и за чистота на териториите за обществено ползване – 5,00 промила, които се определят върху по-високата  стойност между отчетната стойност на активите и данъчната оценка на имотите на ЮЛ. Горното решение е прието в съответствие с разпоредбите на раздел ІІ от Наредбата по чл.9 от ЗМДТ,  приложимата редакция на която не съдържа изменения, с изключение на разпоредбата на чл.15, от която е отпаднала предишната т.5, което не е от значение за правния спор по делото. Със заповед №3-743/04.10.2011г. на кмета на община Бобов дол на осн. чл.63, ал.2 от ЗМДТ за периода 01.01.2012г. - 31.12.2012г.  са определени границите и районите, в които община Бобов дол организира събиране и извозване на битовите отпадъци, а именно строителните граници на населените места от общината и околовръстния полигон, както и за всички физически и юридически лица на територията на индустриалните зони и територията на общината извън строителните граници и околовръстния полигон,  при честота на сметосъбиране и сметоизвозване  - един път седмично по утвърден график / вж. л.202,203 от делото/. За процесния период на 2012г., на л.204-254 от делото, като доказателства са приложени пътни листове за превоз на смет от районите, определени с цитираната заповед до сметището, като от същите се установява периодичност на превозите с  автомобила  ГАЗ 53  веднъж седмично.  В Приложение №9 към чл.11 от Наредбата, се съдържат възпроизведените  по-горе  нормативни разпоредби и решения на ОбС-Бобов дол, както и заповедта на кмета на общината, като допълнително в т.6.1 и т.6.2 е посочено, че за гр.Бобов дол и прилежащите индустриални зони, като  и за индустриалните зони на ТЕЦ Бобов дол и „Енергоремонт Бобов дол“ – честотата на събиране и извозване на отпадъци е четири пъти месечно.   

За 2013год. като част от периода, за  който с оспорения акт са установени задължения за ТБО на оспорващото дружество, не е представено решение на общинския съвет по чл.66, ал.1 от ЗМДТ, поради което и съобразно разпоредбата на чл.66, ал.3 от ЗМДТ и чл. 11, ал.2 от Наредбата, таксата  се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година. Или  ТБО за нежилищни имоти, собственост на физически, юридически лица и еднолични търговци, е в размер на 15 промила, съотв. за сметосъбиране и сметоизвозване – 4,5 промила; за обезвреждане на битови отпадъци в депа и др. съоръжения -  5,5 промила и за чистота на териториите за обществено ползване – 5,00 промила, които се определят върху по-високата  стойност между отчетната стойност на активите и данъчната оценка на имотите на ЮЛ. Отделно, със заповед №3-742/29.10.2012г. на кмета на община Бобов дол на осн. чл.63, ал.2 от ЗМДТ за периода 01.01.2013г. - 31.12.2013г.  са определени границите и районите, в които община Бобов дол организира събиране и извозване на битовите отпадъци, а именно строителните граници на населените места от общината и околовръстния полигон, както и за всички физически и юридически лица на територията на индустриалните зони и територията на общината извън строителните граници и околовръстния полигон,  при честота на сметосъбиране и сметоизвозване  - един път седмично по утвърден график / вж. л.256,257 от делото/. За процесния период на 2013г., на л.258-295 от делото, като доказателства са приложени пътни листове за превоз на смет от районите, определени с цитираната заповед до сметището, като от същите се установява периодичност на превозите с  автомобила  ГАЗ 53  веднъж седмично. 

  Решение №184 по Протокол №14/27.12.2013год. на ОбС-Бобов дол, съобразно  което ТБО за нежилищни имоти, собственост на физически, юридически лица и еднолични търговци, е в размер на 15 промила, съотв. за сметосъбиране и сметоизвозване – 4,5 промила; за обезвреждане на битови отпадъци в депа и др. съоръжения -  5,5 промила и за чистота на териториите за обществено ползване – 5,00 промила, които се определят върху по-високата  стойност между отчетната стойност на активите и данъчната оценка на имотите на ЮЛ. Горното решение е прието в съответствие с разпоредбите на раздел ІІ от Наредбата по чл.9 от ЗМДТ, приложимата редакция на която не съдържа изменения, с изключение на разпоредбата на чл.15, от която е отпаднала предишната т.5, предвиждаща основанията за недължимост на такса за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване. Със заповед №3-692/22.10.2013г. на кмета на община Бобов дол на осн. чл.63, ал.2 от ЗМДТ за периода 01.01.2014г. - 31.12.2014г.  са определени границите и районите, в които община Бобов дол организира събиране и извозване на битовите отпадъци, а именно строителните граници на населените места от общината и околовръстния полигон, както и за всички физически и юридически лица на територията на индустриалните зони и територията на общината извън строителните граници и околовръстния полигон,  при честота на сметосъбиране и сметоизвозване - един път седмично по утвърден график / вж. л.297, 298, 299 от делото/. За процесния период на 2014г., на л.300-320 от делото, като доказателства са приложени пътни листове за превоз на смет от районите, определени с цитираната заповед до сметището, като от същите се установява периодичност на превозите с  автомобила  ГАЗ 53  веднъж седмично.  В Приложение №9 към чл.11 от Наредбата, се съдържат възпроизведените  по-горе  нормативни разпоредби и решения на ОбС-Бобов дол, както и заповедта на кмета на общината, като допълнително в т.6.1 и т.6.2 е посочено, че за гр.Бобов дол и прилежащите индустриални зони, като  и за индустриалните зони на ТЕЦ Бобов дол и „Енергоремонт Бобов дол“ – честотата на събиране и извозване на отпадъци е четири пъти месечно.   

Решение №197 по Протокол №13/29.12.2014год. на ОбС-Бобов дол, съобразно  което ТБО за нежилищни имоти, собственост на физически, юридически лица и еднолични търговци, е в размер на 15 промила, съотв. за сметосъбиране и сметоизвозване – 4,7 промила; за обезвреждане на битови отпадъци в депа и др. съоръжения -  4,3 промила и за чистота на териториите за обществено ползване – 6,00 промила, които се определят върху по-високата  стойност между отчетната стойност на активите и данъчната оценка на имотите на ЮЛ. Горното решение е прието в съответствие с разпоредбите на раздел ІІ от Наредбата по чл.9 от ЗМДТ, а именно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Бобов дол,  приета с решение №197 по Протокол №13/29.12.2014г. на ОбС. Съобразно чл. 19 и чл.20 от Наредбата, в община Бобов дол количеството на битовите отпадъци за всяко данъчно задължено лице не може да бъде установено, което налага определянето на размера на ТБО да се направи пропорционално върху основата, определена от общинския съвет – данъчната оценка за жилищните имоти, съотв. върху  по-високата  стойност между отчетната стойност на активите и данъчната оценка на нежилищните имоти  на ЮЛ. Съобразно чл.13, ал.1-ал.3 от Наредбата, не се събира ТБО ако услугите не се предоставят от общината, респ. не се поддържа депо за обезвреждане на отпадъци, а в ал.1 допълнително е предвидено, че такса не се събира ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя до края на предходната година. Отделно с чл.25, ал.1 и ал.2 от Наредбата е прието, че декларацията по чл.13, ал.1 се подава от задълженото лице в срок до 31 декември на предходната година, по образец-Приложение №10 към Наредбата, а освобождаване или намаляване на таксата не се извършва ако имотът или част от него се ползва; ако в имота се извършват строителни и/или монтажни ремонтни дейности; ако собственикът има задължения за местни данъци и такси за предходни години. Със заповед №3-635/15.10.2014г. на кмета на община Бобов дол на осн. чл.63, ал.2 от ЗМДТ за периода 01.01.2015г. - 31.12.2015г.  са определени границите и районите, в които община Бобов дол организира събиране и извозване на битовите отпадъци, а именно строителните граници на населените места от общината и околовръстния полигон, както и за всички физически и юридически лица на територията на индустриалните зони и територията на общината извън строителните граници и околовръстния полигон,  при честота на сметосъбиране и сметоизвозване - един път седмично по утвърден график / вж. л.322,323,324 от делото/. За процесния период на 2015г., на л.325-347 от делото, като доказателства са приложени пътни листове за превоз на смет от районите, определени с цитираната заповед до сметището, като от същите се установява периодичност на превозите с  автомобила  МАН  веднъж седмично.  В Приложение №9 към чл.11 от Наредбата, се съдържат възпроизведените  по-горе  нормативни разпоредби и решения на ОбС-Бобов дол, както и заповедта на кмета на общината, като допълнително в т.6.1 и т.6.2 е посочено, че за гр.Бобов дол и прилежащите индустриални зони, като  и за индустриалните зони на ТЕЦ Бобов дол и „Енергоремонт Бобов дол“ – честотата на събиране и извозване на отпадъци е четири пъти месечно.

По делото е представено решение №114 от 17.07.2014г. по адм. дело №131/2014г. на Административен съд – Кюстендил, с което по жалба на „М.“ ООД са отменени разпоредби на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бобов дол и определяне на годишен размер на местните такси и цени на услуги, приета по делегация от чл.9 от ЗМДТ с решение №99 по Протокол № 7/24.06.2010г., вкл. разпоредбата на  чл.12 и приложение №9 към чл.11 от същата.  Съдебният акт е влязъл в сила на 03.11.2014г., когато оспореното решение на Административен съд - Кюстендил е оставено в сила с решение №13019/03.11.2014г. на ВАС по адм. дело 10877/2014г.

Към делото е приложено писмо рег. 94-И-274/10.03.2015г. на Ю.Х. – орган по приходите  и главен експерт „МДТ“, с адресат управителя на оспорващото дружество, от което се установява, че последното е подало заявление с вх.№94-И-274/27.12.2013г. с искане за освобождаване от ТБО за 2014г. за декларираните имоти поради това, че същите няма да бъдат ползвани през цялата 2014год., във връзка с което задълженото дружество е освободено от заплащане на ТБО за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за декларираните имоти с изключение на имота по партида №6001F252 – „Б.К.“ , за който е отказано по съображения, че същия се ползва  за извършване на фризьорски и бръснарски услуги и в него се извършват строителни дейности. Горното е отразено и в оспорения АУЗД, вкл. при формиране  размера на задълженията в таблицата за 2014год.  От цитираното писмо се установява, че оспорващото дружество  е подало заявление за освобождаване от ТБО  и за 2015год., но същото не е уважено поради това, че  „М.“ ООД има задължения за местни данъци и такси за предходни години, което съставлява пречка за намаляване или освобождаване от процесната такса съгласно  чл.25, ал.2 от Наредбата. Предвид горното , в оспорения АУАД за 2015г. са начислени задължения  за ТБО за 2015г.  и за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за декларираните имоти.      

Във връзка с услугата по сметосъбиране и сметоизвозване и с дейността по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, от страна на ответника са поискани и съдът е допуснал събирането на гласни доказателства. От показанията на свид. Р. Мертакчийски, който е шофьор към ОП „Чистота, озеленяване и благоустройство“  при Община Бобов дол  и е управлявал автомобилите, с които са извозвани отпадъците / вж. представените пътни листове/, се установява, че имотите на оспорващото дружество са разположени в индустриалната зона на гр.Бобов дол в района на бившата Централна ремонта база на М.Б.Д., с изключение на имота „Б.К.“, който се намира в границите на града, до  жилищните блокове; че в индустриалната зона битовите отпадъци се събират на обща площадка в контейнери от 4 куб.м.  и  в контейнери, тип „Бобър“, които се извозват по график 1-2 пъти седмично до депото, разположено извън града, а отпадъците от Битовия комбинат се събират в  контейнер, тип „Бобър“ и също се извозват до депото; че работници от ОП почистват и поддържат градинките на общината и пътя, който води до сметището; че сметището се поддържа от общината, вкл.  механизирано с  техника.

От показанията на свидетелките Й. К. и Н. Л, които са на длъжност „сметосъбирач“ към ОП „Чистота, озеленяване и благоустройство“  при Община Бобов дол и работят в района на индустриалната зона на гр. Бобов дол, се установява, че битовите отпадъци на всички предприятия с имоти в тази зона се събират на една площадка, наричана „Б.Д.“, където са разположени контейнери от 4 куб.м. и  контейнери,тип „Бобър“; че събирането и извозването на отпадъците става около три пъти седмично; че работници от ОП почистват улиците, тротоарите и градинките в общината, а пътя до сметището и около контейнерите в индустриалната зона  почистват двете свидетелки; че сметището се поддържа от общината, която разполага с необходимата техника.  

Във връзка с услугата по обезвреждане на битовите отпадъци, ответникът е представил: Скица №Ф00924/06.04.2009г., изд. от ОСЗ-Бобов дол,  за имот с идентификатор 000176 в землището на гр.Бобов дол, местността „Г.“, видно от която имотът е частна държавна собственост,  вписан като сметище в създадената карта, както и платежни нареждания за внесени по сметка на РИОСВ – Перник отчисления по Закона за управление на отпадъците за периода 2015г.-2016г.  

По повод преписка, водена между жалбоподателя и синдика на „М.Б.Д.“ ЕАД, последният е издал удостоверения  с дати 17.04.2013г. и  12.11.2013г. /л.415, 416 от делото/, в които е посочено, че в полза на „М.“ ООД не е учредено право на достъп  до съдовете за смет на „М.Б.Д.“, разположени на  площадката им и не са издавани разрешения за ползване на същите за периода от 01.01.2004г. до 11.11.2013г.  По делото е представен от оспорващия Констативен протокол от 06.03.2012г., подписан от директора на ОП „ЧОБ“ при Община Бобов дол и управителя на „М.“ ООД /л.417/, в  който се съдържат данни за това, че от имотите на дружеството, находящи се в местността „Д. Г.“ извън строителните граници на гр.Бобов дол, се генерира минимално количество битови отпадъци; че до 06.03.2012г. за тези имоти не са предоставяни услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, както и почистване на териториите за обществено ползване, като не са поставяни съдове за сметосъбиране, вкл. не е осигурен достъп до съдовете на „М.Б.Д.“ ЕАД; че на 06.03.2012г. на „ М.“ООД е предоставен от ОП един контейнер,тип „Бобър“, който да се извозва по веднъж месечно.  Констативният протокол съставлява частен свидетелстващ документ, не се ползва с материална доказателствена сила и не може да се противопостави на страната, която не го е подписала или в  случая на ответника, поради което подлежи на преценка съобразно всички останали доказателства по делото. При същите условия се преценява  доказателствената сила на представените удостоверения, издадени от синдика на „М.Б.Д.“ ЕАД. Предвид горните уточнения и въз основа на съпоставка с гласните доказателства и останалите писмени доказателства по делото, които не са достатъчно конкретни по години в рамките на общия период 2011г.-2015г.,  изводите на съда са за това, че  през  2011год.  от Община Бобов дол не са предоставяни услугите  по сметосъбиране и сметоизвозване, както и услугата по поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване за имотите на дружеството „М.“ ООД, разположени в промишлената зона на града.

Компетентността на издателя на оспорения АУЗД се установява със заповед №З-871/11.12.2012г.  на кмета на Община Бобов дол, с която на осн. чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.4, ал.4 във вр. с ал.1 от ЗМДТ и чл.12, ал.1 от ДОПК, Ю.П.Х. на длъжност главен експерт „Местни данъци и такси“ е определена да упражнява правомощията на орган по приходите в производствата по установяването, обезпечаването и събирането на местни данъци в Община Бобов дол. Горното задължение е включено и в утвърдената длъжностна характеристика за длъжността главен експерт „Местни данъци и такси“. Видно от заповед №6/30.03.2012г. на кмета на Община Бобов дол, Й. П. Г. е назначена на длъжността началник отдел „Бюджет, финанси, счетоводство, местни данъци и такси“, той и главен счетоводител, като  с утвърдената длъжностна характеристика, подписана от кмета на общината, на същата са възложени правомощия  на решаващ орган съгласно чл.4, ал.5 от ЗМДТ във вр. с чл.107, ал.4 от ДОПК, а именно  да разглежда жалби срещу съставени актове за установяване на публични общински вземания /вж. т.26, раздел V от длъжностната характеристика/. 

С оспорения Акт за установяване на задължение по декларация  /АУЗД/  №1 от 22.02.2016год., в резултат на установяване на задължения по  декларации по чл.14 от ЗМДТ с вх.№№ 6001000128/12.04.2012г.; 6001000130/12.04.2012г.  ; 6001000131/12.04.2012г.; 6001000133/12.04.2012г.; 6001000665/25.04.2014г.; 6001000134/12.04.2012г. ; 6001000135/12.04.2012г.  и  6001000136/12.04.2012г.  на „М.“ ООД,  на основание разпоредите на Наредбите на община Бобов дол по чл.9 от ЗМДТ и решенията  на Общински съвет – Бобов дол по чл.66, ал.1 от ЗМДТ, е установен размера на задължението за ТБО за 2011г., 2012г., 2013г., 2014г. и 2015г. общо за сумата 97 325,23лв., от които главница 76 885,58лв. и лихва  за просрочие към 16.02.2016г.  – 20 439,65лв.  Видно от издадения акт, задълженията  на дружеството са определени  в таблици по години, по партиди за всеки от имотите и поотделно за всяка от услугите по чл.62 от ЗМДТ, съотв. за сметосъбиране и сметоизвозване /СС/, за депо за обезвреждане на отпадъци /ДО/ и за поддържане чистотата  на териториите за обществено ползване /ПУПТ- почистване на улична платна и тротоари/.   

АУЗД е връчен на адресата на 29.02.2016г.,  като в срока по чл.152, ал.1 от ДОПК във вр. с чл.9б и чл.4, ал.1 от ЗМДТ, е оспорен с жалба рег. индекс Ж-10/14.03.2016г.  пред началника на отдел “МДТ” при Общината, определен  от  кмета на община Бобов дол за решаващ орган. Последният  не се е произнесъл в срока по чл.155, ал.1 от ДОПК,  т.е. налице е потвърждаване на АУЗД  при усл. на чл.156, ал.4 от ДОПК.

 Жалбата  на „М.“ ООД е изпратена по пощата на 13.06.2016г., т.е. в срока по чл.156, ал.5 вр. с ал.4 вр. с чл.155, ал.1 от ДОПК / АУЗД е  оспорен пред началника на отдел “МДТ”  на 14.03.2016г., 60 – дневният  срок по чл.155, ал.1 ДОПК е изтекъл на 13.05.2016г., а срокът за оспорване пред съда е 30-дневен и изтича на 13.06.2016г., когато е изпратена по пощата жалбата до съда/. 

В съдебното производство са приети основно и допълнително заключение на вещото лице Н.С.  с вх.№№4723/21.11.2016г. и  92/10.01.2017г., във връзка с размерите на начислената ТБО за всеки от декларираните имоти  за всяка от годините в рамките на процесния период, вкл. и във връзка с лихвата за забава. Изчисленията на вещото лице за част от установените с оспорения АУЗД задължения са различни по размер, като проверката на  данните в експертните заключения съдът извършва при преценката на жалбата по същество. Съдът на кредитира данните в експ. заключение вх.№№4723/21.11.2016г. в частта, с която се правят фактически констатации по въпроси извън предмета на експертизата относно  дейността по сметосъбиране и почистване на обществените територии.

Горната фактическа обстановка се установява и доказва от посочените по-горе доказателства.

            Съдът, като прецени  посочените доказателства  по делото, доводите и възраженията на страните, както и след  проверка за допустимостта на жалбата и за законосъобразността на оспорения административен акт, счита жалбата за процесуално допустима, а разгледана по същество - за частично основателна. Съображенията са следните:

            Във връзка с допустимостта на оспорването следва да се посочи, че оспореният АУЗД  засяга пряко имуществената сфера на жалбоподателя като адресат на публичното задължение за ТБО и лихви за забава; че жалбата е подадена от законен представител на легитимиран от закона правен субект  и в срока по 156, ал.5 от ДОПК пред компетентния за разглеждането й съд.

            Разгледана по същество, жалбата е частично основателна поради следното:

Предмет на обжалване е Акт за установяване на задължение по декларация, издаден от административен орган с материална и териториална компетентност – от  Ю.П.Х. на длъжност главен експерт „Местни данъци и такси“, която по силата на заповед №З-871/11.12.2012г.  на кмета на Община Бобов дол, има качество на орган по приходите по см. на чл.4, ал.3 и ал.4 във вр. чл.9б от ЗМДТ, поради което е с правомощие по установяване на задълженията за ТБО и лихви съгласно регламентацията на чл.107, ал.3 от ДОПК във вр. с чл.4, ал.1 от ЗМДТ.

АУЗД е издаден при спазване на общите изисквания за форма на индивидуалните административни актове по чл.59, ал.2 от АПК във вр. с препращането от §2 от ДР на ДОПК. Посочени са правните и фактически основания за постановяване му. Налице е дата на издаване, име и длъжност на издателя и негов подпис, както и разпоредителна част с ясно вменени задължения към адресата  с  диференциране на ТБО за отделните периоди и яснота за реда за изчисляването й с оглед правилата на чл.67 ал.1 и 2 от ЗМДТ; налице е разграничение по отделните видове услугите и  данни за използвания метод за изчисляването по чл.67, ал.2 от ЗМДТ. Идентични са констатациите и по отношение на начислената лихва -  посочено е, че лихвата е изчислена на основание на ЗЛДТДПДВ с посочения там размер; че периодът от време е определен съобразно сроковете за заплащане на ТБО в Наредбата по чл.9 от ЗМДТ, а  крайният срок е вписан изрично до 16.02.2016г. Следователно още в административното производство, до етапа на  съдебното оспорване, задълженото лице е имало яснота относно вменените му парични задължения, техния произход и обхват, поради което няма ограничаване на процесуалните му права.

При издаване на АУЗД не са допуснати нарушения на административнопроизводствените правила. Актът е издаден служебно в хипотезата на чл.107, ал.3, изр. последно от ДОПК въз основа на данните от подадените от дружеството декларации по чл.14 от ЗМДТ, доколкото задълженията за ТБО не са платени в сроковете, определени в Наредбата по чл.9 от ЗМДТ. Актът е връчен на адресата, който е провел задължителното му оспорване по административен ред пред началника на отдел “МДТ” при Община Бобов дол. Последният  като  решаващ орган съгласно чл.4, ал.5 от ЗМДТ във вр. с чл.107, ал.4 от ДОПК,  не се е произнесъл в срока по чл.155, ал.1  от ДОПК, поради което е налице потвърждаване на акта при условията на чл.156, ал.4 от ДОПК.

Проверявайки съответствието на АУЗД с материалния закон, както и възраженията на жалбоподателя в тази им част, съдът  констатира следното: Съгласно чл.66, ал.1 от ЗМДТ размерът на ТБО се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на ОбС въз основа на одобрена план-сметка за всяка от дейностите, посочени в правната норма, като този размер се определя за всяка от услугите поотделно, а съгласно ал.3 от нормата, когато до края на предходната година, общинския съвет не е определил размер на ТБО за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година.  Услугите, формиращи общата стойност на ТБО са визирани в чл.62 от ЗМДТ както следва: сметосъбиране и сметоизвозване,  обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. За процесия период  2011г. – 2015г. включително, размерът на таксата е определен с приложените по делото решения на Общински съвет-Бобов дол, като е налице диференциация по отношение длъжниците, вида на предлаганата услуга и способа за определяне на ТБО.  Този начин за определяне размера на таксата не нарушава правилото на чл.66, ал.1 от ЗМДТ, тъй като ставките са разделени по видове услуги и  са във връзка с необходимите разходи за всяка една от дейностите по одобрени план-сметки. Редът за заплащане на таксата  и способа за изчисляване на размера на таксата са определени в Наредбата по чл.9 от ЗМДТ. За периода 2011г.-2014г., включително  горните правила се регламентирани в раздел ІІ от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бобов дол и определяне на годишен размер на местните такси и цени на услуги, приета с решение №99 по Протокол № 7/24.06.2010г.на ОбС – Бобов дол. Способът за определяне на ТБО е предвиден в чл.12 от Наредбата, според  който  размерът на таксата се определя пропорционално върху основа, определена от общинския съвет като основата за физическите лице е данъчната оценка на имота, а за юридическите лица –  по-високата между данъчната оценка и отчетната стойност на активите, т.е. възприето е правилото по чл.67, ал.2 от ЗМДТ в относимата към периода редакция на нормата. Същият способ е приложен и за задълженията за ТБО за 2015год., като визираната законова разпоредба е възпроизведена в текста на чл. 19 и чл.20 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Бобов дол,  приета с решение №197 по Протокол №13/29.12.2014г. на ОбС, след  изрично мотивиране на невъзможността да се определи ТБО въз основа на количеството битови отпадъци, което ни би могло да се установи по отношение на всяко от задължените лица. Съобразно чл. 19 и чл.20 от Наредбата, в община Бобов дол количеството на битовите отпадъци за всяко данъчно задължено лице не може да бъде установено, което налага определянето на размера на ТБО да се направи пропорционално върху основата, определена от общинския съвет – данъчната оценка за жилищните имоти, съотв. върху  по-високата  стойност между отчетната стойност на активите и данъчната оценка на нежилищните имоти  на ЮЛ.

Жалбоподателят  не оспорва правилността на приложения способ за определяне размера на таксата, а именно в промили върху по-високата  стойност между отчетната стойност на активите и данъчната оценка на нежилищните имоти  на ЮЛ. Същият има възражения само за периода на 2014год. като се аргументира с отмяната на чл.12 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бобов дол и определяне на годишен размер на местните такси и цени на услуги, с решението на Административен съд-Кюстендил от 17.07.2014г. по адм. дело №131/2014г., влязло в сила на 03.11.2014г.  Изложените доводи съдът счита за неоснователни. Правилото на чл.12 от Наредбата е приложимо и по отношение на задължението за ТБО за 2014г., доколкото съобразно нормата на чл.195, ал.1 от АПК, подзаконовият нормативен акт се смята  за отменен от деня на влизането в сила на съдебното решение, или в случая от 03.11.2014г. Следователно, съдебният акт няма обратно действие  и  до момента на влизане в сила на съдебното решение  разпоредбата на чл.12  от Наредбата продължава да се прилага, респ.  способът  по чл.12 от Наредбата се явява  приложим и по отношение на задължението за ТБО за 2014год. Изводите на съда, мотивирани с горните съображения, са за законосъобразност на  приложения от административния орган способ за определяне на таксата за всеки от периодите в рамките на процесния. Следователно дължимата ТБО  за  услугите по чл.62 от ЗМДТ,  правилно е изчислена  върху отчетната стойност, съотв. данъчната оценка на имотите по правилото на чл.67, ал.2  от ЗМДТ.      

По отношение дължимостта на ТБО,  проверката на съда на оспорения АУЗД  обхваща  поотделно всяка от услугите по чл.62 от ЗМДТ , както следва:

По отношение дължимостта на ТБО за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, анализът на  писмените доказателствени средства и на свидетелските показания сочи на следното:  имотите на оспорващото дружество се намират извън строителните граници на гр.Бобов дол, в индустриалната зона на града в местността „Г.“ /“Д. Г.“/, видно от представените по делото доказателства, установяващи правото на собственост на данъчно задълженото дружество /вж. нотариалния акт и постановленията за възлагане/. Единствено имотът по партида №6001F252 – Б.К., ведно с прилежащата  земя, е разположен в строителните граници на гр.Бобов дол  - в парцел VІ, кв.48 по плана на града /вж. Постановление за възлагане на недвижим имот №0125/2007/000074/30.06.2008г./. Горните обстоятелства не са спорни по делото.

Както се посочи по-горе, преценявайки доказателствената сила на частните свидетелстващи документи - удостоверения  с дати 17.04.2013г. и  12.11.2013г., издадени от  синдика на „М.Б.Д.“ ЕАД, както и  Констативен протокол от 06.03.2012г., подписан от директора на ОП „ЧОБ“ при Община Бобов дол и управителя на „М.“ ООД,  съобразно всички останали доказателства по делото, съдът приема, че през  2011год.  от Община Бобов дол не са предоставяни услугите  по сметосъбиране и сметоизвозване  в промишлената зона на града в  територията, където са имотите на дружеството „М.“ ООД. В свидетелските показания се съдържа данни за предоставяне на тази услуга  вкл. в промишлената зона, които обаче са лишени от конкретика за  времето на 2011год., което е основание да се даде приоритет на доказателствената сила на визираните писмени доказателствени средства. От данните в последните се установява, че считано от м. март 2012г. за територията, където са имотите на „М.“ ООД са осигурени съдове за битови отпадъци и се извършва сметосъбиране и сметоизвозване. Касае се за данни, удостоверени с подписа на пряко ангажираното с ръководството на тази дейност длъжностно лице - директора на ОП „ЧОБ“ при Община Бобов дол, поради което верността им не може да бъде опровергана с вписванията в пътните листове на  маршрут Въгледобив – сметище. Видно от цитираните удостоверения и констативен протокол  жалбоподателят няма собствени съдове за смет, като и достъп до контейнерите за смет на „М.Б.Д.“ ЕАД. Следва да се приеме, че в маршрута на автомобилите за превоз на битови отпадъци не са включвани  районите с имотите на жалбоподателя.  Следователно, задълженото лице  не дължи такса за визираната  услуга  за имотите в индустриалната зона и административният орган незаконосъобразно е задължил  оспорващото дружество да заплати ТБО за дейността по сметосъбиране и сметоизвозване за 2011година за имотите по партиди №№ 6001F253, 6001F254, 6001F255,   6001F260, 6001F259 и  6001F257, респ. дължи такса за тази услуга само  за имота „Б.К.“  по партида № 6001F252.  Размерът на процесната такса за 2011г.  следва да се намали със сумата 5728,48лв., колкото е таксата за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за имотите извън регулацията на града , а от  начислената лихва  следва да се извади сумата 2609,07лв. върху посочената главница. Съдът при определяне на горните суми изхожда от стойностите по оспорения АУЗД, доколкото изчисленията на вещото лице С., макар и правилни,  сочат на по-високи стойности.

За периодите  на 2012год., 2013год. , 2014год. и 2015год.  съдът счита за доказано реалното предоставяне на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване от страна на Община Бобов дол по отношение на районите, в които са имотите на оспорващото дружество, вкл. в индустриалната зона на града. Горните изводи се основават на анализ на събраните доказателства. В представените по делото заповеди на кмета на общината по чл. 63 ал.2 от ЗМДТ и графиците към тях, изрично са посочени райони в строителните граници на гр.Бобов дол и индустриалната зона на града с честота на сметосъбиране и сметоизвозване по един път седмично. От друга страна,  за всяка от годините  ответникът е представил пътни листове, в които се съдържат данни за превоз на битови отпадъци /смет по използваната терминология/ по маршрути, включващи  части от градската зона и индустриалната зона на града.  Действително в рамките на  пет годишния период на начисленото задължение по оспорения АУЗД,  не са приложени всички пътни листове, което обаче е обяснимо предвид  големия брой на същите и отдалечеността във времето. Информацията в пътните листове, макар и покриваща само част от спорния период, е достатъчна за да се приеме, че автомобили на ОП “Чистота” са осъществявали събиране и извозване на битови отпадъци от територия в строителните граници и в индустриалната зона на гр.Бобов дол. Горното се потвърждава и от показанията на разпитаните свидетели. Същите съдържат конкретни и обективно верни данни, които са резултат от пряко участие на лицата в процеса на сметосъбиране и сметоизвозване.  Доказва се предоставянето на услугата от Община Бобов дол, което изключва приложимостта на чл.71, т.1, пред.1 от ЗМДТ, респ. възраженията на жалбоподателя  в обратния смисъл са неоснователни.

По съображения за доказаност на предпоставките по чл.71,т.1, предл.2 от ЗМДТ, а именно декларирано по надлежния ред обстоятелство – неползване на имотите  през цялата 2014год., административният орган не е начислил такса за услугата по  сметосъбиране и сметоизвозване за посочената година за декларираните имоти, изключвайки имота по партида  №6001F252 – Б.К., за който горното условие не е налице. Доказателства за неползване на този имот не са представени от жалбоподателя, който не оспорва и констатациите на административния орган в тази им част.

Обратно, за  периода на 2015год. не са налице предпоставките по чл.71,т.1, предл.2  от ЗМДТ за недължимост на ТБО за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, в който смисъл законосъобразно са начислени задължения с оспорения АУЗД.  Съобразно чл.13, ал.1 от Наредбата по чл.9 от ЗМДТ е предвидено, че такса не се събира ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя до края на предходната година. Отделно с чл.25, ал.1 от Наредбата е прието, че декларацията по чл.13, ал.1 се подава от задълженото лице в срок до 31 декември на предходната година, по образец-Приложение №10 към Наредбата. От доказателствата по делото е видно, че декларация по установения образец оспорващото дружество не е подало, поради което  съдът приема, че не е доказано  надлежно уведомяване на общината за неползване  на имотите, сътов. на  услугата  във  вр. с чл.8, ал.5 във вр.с чл.71, т.1 от ЗМДТ. Пред  Община Бобов дол  от жалбоподателя е подадено заявление с  форма и съдържание, различно от декларацията – Приложение №10 към Наредбата,  което е видно при сравнение с приложения към преписката образец и с образеца, публикуван на  официалния сайт на общината.   В заявлението се сочи, че имотите няма да се ползват и че се намират извън регулация, което сочи на смесване на двете  законови хипотези за недължимост на ТБО - поради непредоставяне на услугата и поради неползване на имотите. От друга страна, са налице доказателства, че  с директора на ОП „Чистота“ се договаря предоставянето на контейнери за битови отпадъци и извършаване на сметосъбиране и сметоизвозване.  Предвид горното  липсва  надлежно изпълнение на задължението за деклариране пред Общината на  неползването на имотите,  респ.  Неползването  на услугата по реда, който е нормативно въведен с Наредбата по  чл.9 от ЗМДТ. Не са налице предпоставките по  чл.71, т.1, предл.2  от  ЗМДТ,  изключващи дължимостта на таксата за този вид услуга за 2015г., поради което отказът на административния орган в АУЗД, макар и мотивиран с различни  съображения, по същество е законосъобразен.

По отношение на  услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, анализът на доказателства сочи на реално предоставяне на същата от Община Бобов дол през процесния период, с изключение на 2011год.  и то  само за района на индустриалната зона на града в частта, където са разположени  имоти на оспорващото дружество. Законосъобразно с оспорения акт е определено задължение за заплащане на ТБО за тази услуга  в размерите и върху основата, определени с решенията на общинския съвет.  В случая ОбС е приел Наредба по чл.9 от ЗМДТ, а кметът е изпълнил задължението си за издаване на заповед по чл.63 ал.2 от ЗМДТ, с която е определил границите на районите, предлаганите услуги, между които е и поддържането чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Спорът между страните е относно реалното извършване на тази услуга. Както се посочи за периода на 2011г. изводите са, че общината не е извършвала дейност по поддържане  чистотата на териториите за обществено ползване в посочения район. Аргументите са същите, както  във връзка с услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, като се основават на доказателствената сила на Констативен протокол от 06.03.2012г., подписан от директора на ОП „ЧОБ“ при Община Бобов дол и управителя на „М.“ ООД,  в който се съдържа признание на задълженото да ръководи процесната дейност длъжностно лице, удостоверено с подписа му, че през 2011г. за  имотите на жалбоподателя,  находящи се в местността „Д. Г.“ извън строителните граници на гр.Бобов дол, не са предоставяни услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, както и почистване на териториите за обществено ползване. Гласни и писмени доказателства за обосноваване на обратните изводи по делото не са представени, а изложеното по-горе  от съда по отношение на първата услуга се отнася в пълна степен и за визираната услуга. Следователно, задълженото лице  не дължи такса за визираната  услуга  за имотите в индустриалната зона и административният орган незаконосъобразно е задължил  оспорващото дружество да заплати ТБО за дейността по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване  за  2011година за имотите по партиди №№ 6001F253, 6001F254, 6001F255,   6001F260, 6001F259 и  6001F257, респ. дължи такса за тази услуга само  за имота „Б.К.“  по партида № 6001F252.  Размерът на процесната такса за 2011г.  следва да се намали със сумата 6364,97лв., колкото е таксата за услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за имотите извън регулацията на града , а от  начислената лихва  следва да се извади сумата  2901,20лв. върху посочената главница. Съдът при определяне на горните суми изхожда от стойностите по оспорения АУЗД, доколкото изчисленията на вещото лице С., макар и правилни, сочат на по-високи стойности.

За периодите  на 2012год., 2013год. , 2014год. и 2015год.  съдът счита за доказано реалното предоставяне на услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване от страна на Община Бобов дол по отношение на районите, в които са имотите на оспорващото дружество, вкл. в индустриалната зона на града. Горните изводи се основават на анализ на събраните доказателства. В представените по делото заповеди на кмета на общината по чл. 63 ал.2 от ЗМДТ и графиците към тях, изрично са посочени райони в строителните граници на гр.Бобов дол и индустриалната зона на града. В показанията на разпитаните свидетели се съдържат конкретни, подробни  и  верни данни, които са резултат от пряко участие на лицата в процеса по поддържане чистотата на обществените територии, както и на личните им възприятия за работата на техните колеги по почистване на градските улици, площади, тротоари и градинки в общината.   Доказва се предоставянето на услугата от Община Бобов дол, което изключва приложимостта на чл.71, т.2  от ЗМДТ, респ. възраженията на жалбоподателя  в обратния смисъл са неоснователни. Търговското дружество се явява задължено лице  и оспорения АУЗД в посочената му част е законосъобразен.

 Идентични на последните, са правните изводи  по отношение на услугата по обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депо за битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци. Таксата за същата е дължима, тъй като по делото е установено, че  депонирането на битовите отпадъци, генерирани на територията на Община Бобов дол се осъществява в депо за битови отпадъци, находящо се в местността „Г.“ в землището на гр. Бобов дол /вж. скица №Ф00924/06.04.2009г., изд. от ОСЗ-Бобов дол/. В тази насока са  и данните за маршрута, вписан в пътните листове за движението на общинския автомобил, който е извозвал и разтоварвал отпадъците в депото /сметище, по използваната терминология/, както и показанията на разпитаните свидетели. Допълнителни данни се съдържат в представените от ответника счетоводни документи за периодични преводи по сметка на РИОСВ-Перник на суми, съставляващи отчисления за дейността във връзка с обезвреждането на отпадъци чрез депониране. Анализът на събраните доказателствени средства сочи на осъществявана от Община Бобов дол дейност по поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци  през процесните периоди,  за която услуга се дължи такса. Не се спори, че  същата е определена съобразно  основата и в размерите, приети с решенията на общинския съвет, както  и в съответствие с нормативните разпоредби на ЗМДТ и Наредбите по чл.9 от ЗМДТ. Оспореният АУЗД в частта, с която на дружеството за начислени задължения за ТБО за посочената услуга е законосъобразен,  а жалбата  е неоснователна и подлежи на отхвърляне. 

Предвид горното, съдът счита, че административният орган законосъобразно е задължил  оспорващото дружество да заплати ТБО за  услугите по чл.62 от ЗМДТ. Размерът на процесната такса  следва да се редуцира само по отношение на услугата по сметосъбиране и сметоизвозвозване и по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за периода 2011год. и за част от имотите на дружеството. По посочените съображения, от общия размер на главницата за целия период 76 885,58лв. следва да се намали  сумата 5 728,48лв., на колкото е изчислена  стойността на услугата по  сметосъбиране и сметоизвозвозване, както и сумата 6 364,97лв., на колкото е изчислена  стойността на услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване  /общо 12 093,45лв./ или дължимата от жалбоподателя разлика възлиза на 64 792,13лв. Не се следва промяна в определения размер в останалата част. Следователно задължението по АУЗД следва да се намали  от 76 885,58лв. на  64 792,13лв. Съответно  жалбата се явява основателна за сума в размер на 12 093,45лв. от начислената ТБО, а в останалата част – оспорването подлежи на отхвърляне.

На последно място, неоснователно е възражението за недължимост на лихвите върху ТБО. Касае са за вид местна такса, създадена с чл.6, ал.1, т.”а” от ЗМДТ, която съгласно  чл.7, ал.2 от ЗМДТ се заплаща в сроковете и по реда на  същия закон. Приетата от Общински съвет- Бобов дол Наредба предвижда заплащането на ТБО да се извършва на 2 равни вноски и в посочените срокове. След като всички елементи от фактическия състав за възникване на задължението са осъществени, жалбоподателят е бил длъжен да внесе ТБО в сроковете, установени в Наредбата. Нормата на чл.4, ал.2 от ЗМДТ императивно повелява, че невнесените в срок данъци /и такси във вр. с препращането от чл.9б от закона/ се събират заедно с лихвите по ЗЛДТДПДВ. Задълженията за ТБО представляват публични вземания по см. на чл.162, ал.2, т.3 от ДОПК. С неплащането на задълженията в регламентираните срокове, задължения субект изпада в забава и дължи лихви. Начинът за определяне на лихвите в АУЗД е ясен, а от общия размер на начислената лихва 20 439,65лв. следва да се приспаднат лихвите върху сумите за посочените по-горе две услуги и за част от периода, съответно  2 609,07лв. върху главницата за услугата по  сметосъбиране и сметоизвозвозване  и 2 901,20лв. върху главницата за услугата по  поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване  /общо 5 510,27лв./ или дължимата от жалбоподателя разлика възлиза на 14 929,38лв. Не се следва промяна в определения размер в останалата част. Следователно задължението по АУЗД  за лихва следва да се намали  от 20 439,65лв. на  14 929,38лв.  Съответно  жалбата се явява основателна за сума в размер на 5 510,27лв. от начислената  лихва върху ТБО, а в останалата част – оспорването подлежи на отхвърляне.

Предвид изхода по висящия по делото спор и доколкото жалбата е частично основателна съдът присъжда в полза на страните разноски по компенсация, както следва: в полза на жалбоподателя  - сумата в размер на 54,00лв. , а в полза на ответника -  сумата в размер на 952,00лв. Следва да се посочи, че при определяне на разноските на оспорващото дружество съдът не включва адвокатското възнаграждение, доколкото в представения по делото договор с адв. М.П. е отразено изрично, че сумата не е платена.

Водим от горното ,  Административният съд

                                                 

                                                Р   Е   Ш   И:

 

            ОТМЕНЯ  Акт за установяване на задължение по декларация №1 от 22.02.2016год., издаден от Ю.П.Х. – главен експерт „МДТ“ и  публичен изпълнител в отдел „БФС“ и „МДТ“ при община Бобов дол,  потвърден при условията на чл.156 ал.4 от ДОПК от  началника на отдел  „БФС“, “МТД” на Община Бобов дол, в частта, с която „М.“ ООД  със седалище и адрес на управление ***, е задължено да заплати  такса за битови отпадъци  за  2011г.,  2012г., 2013г., 2014г. и 2015г.  за  разликата от 64 792,13лв.   до 76 885,58лв., както и в частта,   с която „М.“ ООД  със седалище и адрес на управление ***, е задължено да заплати   лихва върху таксата за битови отпадъци  за  разликата  от  14 929,38лв.  до 20 439,65лв.

ОТХВЪРЛЯ  като неоснователна  жалбата  на търговско дружество  „М.“ ООД  със седалище и адрес на управление ***, срещу Акт за установяване на задължение по декларация №1 от 22.02.2016год., издаден от Ю.П.Х. – главен експерт „МДТ“ и  публичен изпълнител в отдел „БФС“ и „МДТ“ при община Бобов дол,  потвърден при условията на чл.156 ал.4 от ДОПК от  началника на отдел  „БФС“, “МТД” на Община Бобов дол,,  в останалата му част. 

ОСЪЖДА  Община  Бобов дол  с адрес - гр.Бобов дол, ул. „27 октомври“ №2 да заплати на „М.“ ООД  със седалище и адрес на управление *** деловодни разноски по компенсация в размер на 54,00лв.

ОСЪЖДА „М.“ ООД  със седалище и адрес на управление *** да заплати на Община  Бобов дол  с адрес - гр.Бобов дол, ул. „27 октомври“ №2,  деловодни разноски по компенсация в размер на 952,00лв.

            Решението може да се обжалва пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

                                          

                                          

                                          

                                                                      АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: