Р Е Ш Е Н И Е

  120                                                                   11.07.2017г.                                           град Кюстендил

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Кюстендилският административен съд                                                                                     

на шестнадесети юни                                                                   две хиляди и седемнадесета година

в открито съдебно заседание в следния състав:

                                                         Административен съдия: МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

при секретаря Лидия Стоилова

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

административно дело № 234 по описа на съда за 2016г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.37-40 от ЗДОИ.

И.Г.С. *** с адрес за кореспонденция с.гр., ПК-213 обжалва Решение №7/30.06.2016г. на Председателя на НЧ „Б.“ Кюстендил, с което е отказан достъп до обществена информация. Релевира се основанието за оспорване по чл.146, т.4 от АПК. Противоречието на акта с материалния закон се свързва с твърдения, че:

1/исканата информация представлява обществена такава по см. на чл.2, ал.1 от ЗДОИ и не попада в законовите ограничения за предоставянето й;

2/информацията не е предоставяна на заявителя пред предходните 6 месеца по см. на чл.37, ал.1, т.3 от ЗОИ, т.к. няма протокол за подобно действие от органа;

3/информацията се съдържа в първичните счетоводни документи на НЧ, които не са в компетенциите на настоятелството и в частност на С. като негов член през периода на исканата информация и

4/начинът на разходване на финансовите средства на НЧ от републиканския, общински бюджети и финансирания от ЕС е с преобладаващ обществен интерес /вж. л.2 и л.4/.

Моли се за отмяна на отказа и задължаване на органа да предостави исканата информация. Претендират се деловодни разноски.

            В с.з. жалбоподателят поддържа жалбата.

            Ответният Председател на Читалище „Б.“ със служебен адрес: гр.Кюстендил, ул.“Отец Паисий“ №11 чрез пълномощника си оспорва жалбата като неоснователна. Претендира деловодни разноски.

            Кюстендилският административен съд, след запознаване с жалбата и събраните по делото доказателства, обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установена следната фактическата обстановка по спора:

Административното производство е започнало с подаване от С. до настоятелството на НЧ „Б.“ Кюстендил заявление за достъп до информация вх.№79/17.06.2016г. с искане на основание чл.26, ал.1 от ЗДОИ за преглед на оригиналите на първичните счетоводни, касови и банкови документи, годишни и месечни оборотни ведомости с информация за причините за изплащането и размера на сумите /с произход финансови средства от общински източник, републикански източник и/или европейско финансиране/, изплатени на държавни, общински, обществени организации, сдружения, търговски дружества и физически лица /без информация за плащания за финансови операции с гриф държавна тайна или класифицирани по закона, без плащания породени от трудово-правни отношения, социални плащания и подпомагания/ за времето от 01.01.2015г. до 31.12.2015г. включително. Поискано е посочване на причините за изплащането и размера на сумите в първичните счетоводни документи съгласно чл.6, т.4 от ЗСч – предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция или извършеното от получателя и изплатена сума според договора и счетоводния документ, с който е извършено плащането съгласно ЗДДФЛ и другото релевантно законодателство. Като форма на предоставяне на информацията С. е претендирал преглед на оригиналите на посочените в заявлението документи и предоставяне на избрани копия на хартиен носител. Заявителят е посочил, че не желае за получава информация с лични данни на трети лица /вж. л.7/.

С оспореното решение №7/30.06.2016г. Председателят на НЧ е отказал да предостави достъп до исканата информация на две фактически и правни основания:

1/на основание чл.37, ал.1, т.3 от ЗДОИ – поради предоставяне на информацията на заявителя през предходните 6 месеца, сочейки, че същият е бил член на настоятелството на НЧ и с оглед правомощията на органа по чл.17, ал.2 от Устава на НЧ му е предоставена исканата информация за решенията на ОС, за бюджета на НЧ, неговото утвърждаване и разходване. Изведен е извод, че С. е имал исканата информация, доколкото същата му е известна.

2/на основание чл.4, т.1 от ЗДОИ - липса на качеството субект на информацията. Посочено е, че през 2015г. С. е бил член на Настоятелството и в това качество е разполагал с информацията, установено с влязло в сила решение №7/11.01.2016г. по адм.д.№329/2015г. на КАС до датата на прекратяване на правомощията му като член на настоятелството с решение №39/28.03.3016г. на КОС. Прието е, че същият не е измежду субектите, които не биха могли да си създадат мнение за институцията, за дейността на която искат информацията /вж. л.18-19/.

Решението е връчено на адресата на 06.07.2016г., а жалбата е подадена по делото на 05.07.2016г.

Нормата на чл.17, ал.2 от Устава на НЧ урежда правомощията на настоятелството на НЧ да свиква ОС, да осигурява изпълнението на решенията на ОС, да подготвя и внася в ОС проект за бюджета на читалището и да утвърждава щата му, да подготвя и внася в ОС отчет за дейността на читалището, да назначава секретаря и утвърждава длъжностната му характеристика /вж. л.11-12/.

С решение №7/11.01.2016г. по адм.д.№329/2015г. на КАС е отхвърлена жалбата на С. срещу отказ на предоставяне на достъп до обществена информация от Председателя на НЧ, обективиран в писмо изх.№900/26.10.2015г. по заявление вх.№891/12.10.2015г., което заявление е идентично със заявлението по процесния отказ /вж. л.14-16/. В писмото е отречен характера на исканата информация като обществена. Съдът е потвърдил отказа на основание чл.4, ал.1 от ЗДОИ, сочейки, че заявителят не е субект на правото на информацията, която му е известна в друго качество - като член на настоятелството.

Съгласно удостоверение на КОС от 11.08.2015г. по ф.д.№332/1997г., решение №39/28.03.2016г. на КОС по посоченото дело и Протокол от редовно общо отчетно-изборно събрание на НЧ от 15.03.2016г., през периода на исканата информация 2015г., включително до 15.03.2016г. С. и бил член на Настоятелството на НЧ. С прекратяването на членството в Настоятелството е прекратено и членството му в НЧ във връзка със заявлението на лицето за прекратяване на членството с едностранно волеизявление /вж. л-8, л.27, л.55 и л.57-59/.

От приложените копия на протоколи на настоятелството на НЧ за 2015г. се установява, че на заседанието на 04.03.2015г. е приет проекта за бюджет за 2015г. /вж. л.36/.

От показанията на св.К. /счетоводител в НЧ/ се установява, че жалбоподателят е искал първичните счетоводни документи на НЧ. Председателят на НЧ е уведомявал свидетелката, че първо той трябва да разреши и едва тогава да се предоставят исканите документи. Свидетелката е съставяла документите в отсъствие на жалбоподателя. Тези документи се разрешават и утвърждават от Председателя на НЧ. Годишният счетоводен отчет не съдържа първичните счетоводни документи на НЧ. Показанията на свидетелката съдът намира за обективни и достоверни, т.к. няма данни за заинтересованост на лицето от даване на непълни или недостоверни данни. Страните не ги оспорват.

Горната фактическа обстановка се установява и доказва от посочените по-горе писмени доказателствени средства.

Неотносими по делото са приложените протоколи за заседания на настоятелството през периода 2009-2014г. по адм.д.№165/2014г. на КАС и документите на л.69-73, касаещи кореспонденция между жалбоподателя и Прокуратурата. Документите не носят информация, включена в приложното поле на чл.37 от ЗДОИ.

С оглед така установената фактическа обстановка, съдът намира жалбата за допустима като подадена от надлежен правен субект с право на обжалване по чл.147, ал.1 от АПК във вр. с чл.40, ал.1 от ЗДОИ, пред компетентния за разглеждането й съд и в преклузивния срок по чл.149, ал.1 от АПК. Волеизявлението на органа в оспореното Решение обективира отказ за предоставяне на достъп до исканата информация. Решението е изготвено в срока по чл.28, ал.2 от ЗДОИ. Същото е редовно връчено на адресата по реда на чл.39 от ЗДОИ. Оспорването преди датата на неговото връчване, но след изтичане на срока за уведомяване по чл.28, ал.2 от ЗДОИ по аргумент от чл.235, ал.3 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК води до валидно упражнено право на оспорване/вж. определение №13497/12.11.2009г. на ВАС по адм.д.№13534/2009г.,Vо./.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна. Съображенията за това са следните:

            В резултат на служебната проверка по чл.168, ал.1 от АПК съдът установява, че Решението е издадено от компетентен орган в пределите на неговата законова компетентност. На основание чл.3, ал.2, т.2 от ЗДОИ Читалището е задължен субект. Исканата информация е обществена съгласно легалната дефиниция на чл.2, ал.1 от ЗДОИ – свързана е с дейността на НЧ по разходване на средствата от общинския и републиканския бюджет, както и тези с произход европейско финансиране. Съгласно чл.12 от ЗНЧ органи на читалището са ОС, настоятелството и проверителната комисия. По см. на чл.17, ал.2, т.1 и т.2 от ЗНЧ Председателят на НЧ организира неговата дейност и го представлява. В рамките на организационните и представителните функции същият притежава правомощие да издаде оспорения отказ. Страните не спорят относно компетентността.

Спазена е формата на отказа по чл.38 от ЗДОИ. Решението е мотивирано от правна и фактическа страна, съдържа ясно волеизявление на органа и е подписано от него.

При издаване на решението са спазени общите процесуални правила на чл.35 и чл.36 от АПК за събиране на относимите доказателства във връзка с предмета на заявлението и за изясняване на фактите и обстоятелствата по случая.

Решението е съответно на материалния закон.

Материалноправните основания за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация са уредени в нормата на чл.37, ал.1 от ЗДОИ.

Основанието за отказ в оспореното Решение по чл.37, ал.1, т.3 от ЗДОИ не е налице. Неправилно органът приема, че информацията е предоставена на заявителя пред предходните 6 месеца. Такова предоставяне се обективира в съответното Решение по чл.34 от закона, каквото липсва по делото. Съществуването на членствено правоотношение между С. и Читалището до 15.03.2016г. не означава, че заявителят е бил запознат с информацията, а само, че е имал гарантирано от закона право да получи достъп до същата на основание чл.17, т.2 от Устава на НЧ. По делото обаче липсват доказателства за реализация на това право. От показанията на св.К. се установи, че правото на достъп не е упражнено. Приложените копия от решения на настоятелството на НЧ през периода 2015г. не съдържат информация за предоставяне на членовете на настоятелството на първичните счетоводни документи във връзка с разходването на общински, републикански и европейски средства. Поисканите от заявителя счетоводни, касови и банкови документи са първични такива по аргумент от чл.4, ал.2 във вр. с чл.6, ал.1-3 от ЗСч. Те са различни от документите, предоставяни на членовете на настоятелството, които се съдържат в проекта за бюджет, отчета за дейността на читалището и годишния финансов отчет. Членовете на настоятелството на основание правомощието им по чл.17, ал.2 от Устава на НЧ и чл.16, ал.2, т.3 и 4 от ЗНЧ се запознават с документи, съдържащи обобщената информация от първичните такива. Тези документи са вторични съгласно дефиницията по чл.4, ал.3 от ЗСч. Съгласно чл.16, ал.1, т.2 и т.3 от ЗСч ръководителят на предприятието, т.е. Председателят на НЧ организира текущото счетоводно отчитане и утвърждава формата на счетоводството по приложимите счетоводни стандарти. Същият организира и публикуването на годишния финансов отчет на основание чл.38, ал.1, т.2 от ЗСч. Следователно, Председателят е органът, който е запознат с първичната счетоводна документация, а не членове на НЧ, включително членовете на настоятелството. Т.е. през заявения период С. не е разполагал с исканата информация.

Налице е обаче второто основание за отказ в оспореното решение, свързано с липса на качество на заявителя като субект на информацията по чл.4, т.1 от ЗДОИ. През периода 01.01.2015г.-31.12.2015г. нормата на чл.21, ал.2 от ЗЮЛНЦ по препращане от чл.30 от ЗНЧ дава друг правен ред за снабдяване на жалбоподателя с информацията за дейността на Читалището. Съгласно чл.4, ал.1 от ЗДОИ достъпът до обществена информация по реда на закона се осигурява само по отношение на гражданите и организациите, които не разполагат с друг специален ред за търсене и получаване на информацията /вж. решение №14042/21.12.2015г. на ВАС по адм.д.№133/2015г., V о./. Такъв специален правен ред в случая съществува. ЗДОИ не урежда хипотеза за прилагане на общия ред при невъзможност на субекта да упражни правото по специалния ред. Тъй като НЧ е самостоятелен правен субект /вж. чл.2 от ЗНЧ/, пречките за упражняване на правото на информация по чл.21, ал.2 от ЗЮЛНЦ жалбоподателят е могъл да преодолее по три начина. Първият е свързан със сигнализиране на проверителната комисия на НЧ за упражняване на контролните й правомощия по чл.18, ал.3 и ал.4 от ЗНЧ. Вторият касае проверка за финансовото състояние на НЧ с обхват начина на разходване по първични счетоводни документи на средствата от републикански и общински източник, включително по програмите и фондовете на ЕС, която проверка се реализира по реда на държавната финансова инспекция, съгласно чл.4, т.7 от ЗДФИ. Държавните инспекции се извършват по постъпили молби, жалби и сигнали за нарушения на бюджетната, финансово-стопанската или отчетна дейност на организациите и лицата по чл.4, подадени от държавни органи, физически и юридически лица /вж. чл.5, ал.1, т.1 от ЗДФИ/ съгласно реда по чл.16 и чл.17 от закона, като в зависимост от резултатите от инспекционната дейност се прилагат последващите мерки по чл.18 и чл.19 от ЗДФИ – издаване на писмени указания до ръководителя на проверяваната организация; предложения до компетентни органи за спиране  на противоправните действия или за отмяна на незаконни актове на ръководителя на проверяваната организация; действия по търсене на имуществена и/или дисциплинарна отговорност на виновните длъжностни лица; предложения до министъра на финансите за преустановяване на трансфера на субсидиите и блокиране на сметките на организацията, а при наличие на данни за престъпление от инспекцията материалите се изпращат на прокуратурата. Третият възможен начин е извършване на проверка от органите на приходната администрация /НАП/ на първичната счетоводна документация за осъществената от НЧ търговска дейност по см. на чл.1, т.2 от ЗКПО във вр. с чл.1 от ТЗ – относно печалбата от сделките, както и отдаването под наем на движимо и недвижими имущество, ако има такива.

След прекратяване на членственото правоотношение с НЧ, считано от 15.03.2016г., жалбоподателят би могъл да търси обществена информация от Читалището по реда на ЗДОИ за документите, съставени след тази дата. Считано от 15.03.2016г. лицето е прекъснало връзката си с НЧ и е прекратена законовата възможност за снабдяване с информацията по специалния ред на ЗНЧ и ЗЮЛНЦ.

С оглед на изложеното, на основание чл.172, ал.2, пр.последно от АПК съдът ще отхвърли оспорването.

Поради изхода от спора жалбоподателят няма право на деловодни разноски.

На основание чл.143, ал.4 от АПК жалбоподателят дължи на НЧ заплащане на деловодни разноски в размер на 300лв. за адвокатско възнаграждение.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

            ОТХВЪРЛЯ оспорването в жалбата на И.Г.С. /с посочен адрес за кореспонденция/ срещу Решение за достъп до обществена информация №7/30.06.2016г. на Председателя на НЧ „Б.“ - Кюстендил.

            ОСЪЖДА И.Г.С. да заплати на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Б.“ - КЮСТЕНДИЛ деловодни разноски в размер на 300лв. /триста лева/.

            Решението подлежи на касационно обжалване от страните пред ВАС в 14-дневен срок получаване на съобщенията за изготвянето му.

Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: