Р Е Ш Е Н И Е

     61                                                                28.04.2016г.                                           град Кюстендил

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Кюстендилският административен съд                                                                                     

на десети април                                                                          две хиляди и  седемнадесета година

в открито съдебно заседание в следния състав:

                                                         Административен съдия: МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

при секретаря А.М.

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

административно дело №236 по описа на съда за 2016г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е по реда на чл.45, ал.4 и ал.11 от ЗМСМА във вр. с чл.8, ал.11 от ЗОС.

Областният управител на Област Кюстендил с административен адрес: гр.Кюстендил, ул.“Демокрация“ №44 обжалва решение №142 по Протокол №15/26.05.2016г. на ОбС - Рила, повторно прието с решение №150 по Протокол №16/28.06.2016г. на ОбС. Релевират се основанията по чл.146, т.2 и т.4 от АПК. Неспазването на установената форма се свързва с липса на фактически основания за взетото решение по см. на чл.59, ал.2, т.4 от АПК. Нарушенията на материалния закон се свързват с недопустима трансформация на собствеността върху части от имоти и твърдението, че помещенията не са загубили предназначението да задоволяват обществени потребности от местно значение. Моли се за отмяна на оспорените решения.

В съдебно заседание представителят на оспорващия поддържа жалбата и претендира юк възнаграждение.

Представителите на ОбС – Рила в писмен отговор и с.з. намират оспорването за неоснователно и претендират деловодни разноски.

Кюстендилският административен съд, след запознаване с жалбата и събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установена следната фактическата обстановка по спора:

С решение №142 по Протокол №15/26.05.2016г. на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 във вр. с чл.3, ал.2, .3 и ал.3 от ЗОС и чл.2, ал.5 и ал.6 от НРПУРОИ ОбС – Рила е обявил за частна общинска собственост следните обособени помещения:

-складово помещение със застроена площ от 9 кв.м.;

-складово помещение /мазе/ със застроена площ от 16 кв.м. и

-мазе със застроена площ от 70кв.м., находящи се в сутерена на двуетажна масивна стоманобетонна сграда, изградена в УПИ X-199 в кв.33 по плана на с.Смочево, община Рила при посочени в решението граници и съседи на имота. Решението е включено като т.21 от дневния ред на заседанието на ОбС по Предложение на кмета на Община Рила №РД-02-10-164/25.05.2016г. Решението е взето с гласовете на 10 общински съветника при поименно и явно гласуване.

Към Предложението на кмета са приложени АОС №68/11.11.2004г. на Община Рила за публична общинска собственост на УПИ X-199 в кв.33 по плана на с.Смочево и построената в имота двуетажна масивна стоманобетонна сграда. Сградата включва читалище, дискотека и сладкарница и се състои от сутерен и два етажа. Сутеренът включва бар със санитарен възел и процесните складово помещение и две мазета. Първият етаж се състои от киносалон, сцена, коридор, 2 гримьорни, клуб, стълбище, помещение за сладкарница, фоайе и санитарен възел. Вторият етаж се състои от библиотека, кметство, поща, здравен кабинет, коридор, склад, помещение за кабелна и стълбищна площадка и тераса. В АОС е записано, че на основание чл.6, ал.1 от ЗОС с решение №141/24.09.2004г. ОбС-Рила е обявил за частна общинска собственост бара със санитарния възел в сутерена на читалищната сграда, сладкарницата на първия етаж и помещението за кабелна телевизия на втория етаж. Съгласно скица №71/02.07.2012г. от Община Рила, презаверена на 07.12.2015., УПИ X е с предназначение „За читалище, дискотека и сладкарница“. Мотивите на кмета в Предложението се свързват с обстоятелствата, че трите помещения са престанали да имат предназначението на имот – публична общинска собственост, т.е. трайно да задоволяват обществени потребности от местно значение и че другото помещение в сутерена /бара със санитарния възел/ е обявено за частна общинска собственост с решението на ОбС от 24.09.2004г.

Предложението на кмета е разгледано на заседание на ИК към ОбС. Включено е като т.14 от дневния ред, съгласно Протокол №4/25.05.2016г. на комисията. В разискванията на заседанието кметът е посочил, че има интерес за наемане на помещенията, като ще е добре целия „долен етаж“ да премине в режим на частна общинска собственост. Посочено е още, че младежи искат да направят дискотека и помещението е удобно за целта /вж. л.33-40/.

Със заповед №РД-30-140/10.06.2016г. на основание чл.45, ал.4 и 6 от ЗМСМА Областният управител на Област Кюстендил е върнал за ново обсъждане и отмяна като незаконосъобразно решение №142/26.05.2015г. на ОбС по мотиви, идентични с мотивите по оспорването. Заповедта е получена от председателя на ОбС на 14.06.2016г. Представени са две становища от юк на ОбС и от юриста на Община Рила с №РД-02-03-177/17.06.2016г.  и РД-01-01000032/21.06.2016г. за законосъобразност на върнатото решение /вж. л.67-69/. С писмо изх.№РД-01-1000032/21.06.2016г. кметът на Общината е предложил на ОбС да потвърди като правилно решението /вж. л.70/. Решението е разгледано от ПК към ОбС на заседание от 27.06.2016г., като е взето решение за неговото потвърждаване /вж. л.71-72/.  С решение №150 по Протокол №16/28.06.2016г. по т.7 от дневния ред ОбС е потвърдил решение №142 с гласовете на 9 общински съветника от присъстващите 10. Гласуването е извършено поименно и явно. По време на разискванията юк на ОбС и общинският съветник Н. К.. са посочили, че помещенията от пустеещи могат да бъдат използвани за задоволяване на други належащи нужди от местно значение, като ОбС има изключително правомощие да постанови промяна на техния статут и да ги обяви за частна общинска собственост /вж. л.77-78/.

Решенията на ОбС са обявени на официалния сайт на Общината. Решение №150/28.06.2016г. е получено в Областната администрация на 04.07.2016г. /вж. л.90/, а заповедта по неговото оспорване е депозирана в съда на 06.07.2016г.

Съгласно чл.2, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието  му с общинска администрация ОбС се състои от 11 съветника. Председателят на ОбС разпределя проектите за решения между постоянните комисии по компетентност /вж. чл.71, ал.1/. Комисиите разглеждат проектите и взимат становища /вж. л.72/. Проектите за решения се обсъждат и гласуват от ОбС, след като се изслушат становищата на водещата комисия и на вносителя /чл.73, ал.1/.

Нормите на чл.2, ал.5 и ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС / приета с решение №55/26.01.2012г., изм. и доп./ установяват компетентност на ОбС да извърши промяна в предназначението на обектите общинска собственост от публична в частна и обратно /вж. л.103/.

От приетата по делото съдебно-техническа експертиза на вещо лице Н.И.Г. и изслушването на експерта в съдебно заседание се установява, че:

1/сутерена на сградата се състои от бар със санитарен възел със ЗП от 70кв.м., складово помещение от 9кв.м. и две мазета от 16 и 70кв.м.

2/помещенията бар със санитарен възел и складовото помещение са след основен ремонт – стените са с фаянсова облицовка, пода е с теракота и има поставена алуминиева дограма. Коридорът, обслужващ помещенията на заведението до вратата на малкото мазе е с нова мазилка по стените и тавана, нова подова настилка и алуминиева врата. Достъпът до заведението се осигурява от еднораменно бетоново стълбище покрай самата сграда. Ремонтираните части от сутерена са оцветени на скицата към заключението в жълт цвят. Според вещото лице, начинът на ползване, обзавеждането на помещенията и предлагания асортимент определят заведението като питейно – кафе аперитив. Оцветените в жълто помещения са свързани с дейността на заведението. Складовото помещение понастоящем се ползва като кухня към бара – представлява кухненски офис към заведението. В него има кухненски прибори и хладилник.

3/двете мазета на скицата към заключението са оцветени със син цвят. Между тях има вътрешно бетоново стълбище /авариен изход/ към дворното пространство. Малкото мазе е със светла височина от 2.10м и има един прозорец с размери 120/60см. Голямото мазе е със светла височина от 2.40м и има два прозореца. Мазетата имат бетонова подова настилка и грубо оформени стени от бетон и тухли. Голямото мазе е без врата. Двете помещения във вид на спомагателни такива са в занемарен вид, свободни и неизползваеми без следи от развивала се в тях читалищна дейност.

4/барът, складовото помещение и двете мазета са функционално свързани, т.к. липсва трайна преграда между оцветените в жълто помещения и тези в синьо съгласно скицата към заключението. Ако се мине през търговската зала на бара се стига до вътрешен коридор, който осигурява връзка с двете мазета. Съществуващият авариен изход между мазетата е заключен. Собствениците на бара не ползват мазетата, но ако се отключи вратата в края на жълтия коридор, може безпрепятствено да се влезе в тях. В същото време връзката между бара и мазетата може да се затвори и мазетата да се разграничат, т.к. барът има самостоятелен вход.

5/становището на вещото лице, че помещенията в сутерена задоволяват обществени потребности от местно значение се базира на това, че заведението е обществено достъпно, т.е. може да се ползва от жителите на селото.

Заключението на вещото лице съдът намира за обективно и достоверно, т.к. съответства на писмените доказателства по делото. В с.з. вещото лице е уточнило част от използваните в заключението термини и вложения в тях смисъл. След уточненията на експерта, страните не оспорват констатациите по експертизата.

Горната фактическа обстановка се установява и доказва от посочените по-горе доказателства.

            С оглед така установената фактическа обстановка, оспорването допустимо. Подадено е от надлежен правен субект с право на оспорване по см. на чл.45, ал.8 във вр. с ал.4 от ЗМСМА. Съгласно задължителните указания в ТР №5/10.12.2008г. на ВАС по т.д.№20/2007г. Областният управител може да упражнява контрол за законосъобразност върху всички решения на ОбС чрез оспорването им пред административен съд по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА във вр. с чл.32, ал.2 от ЗА, включително тези, издадени на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА. Решенията на ОбС нямат правната характеристиката на индивидуални, общи или нормативни административни актове по см. на легалните дефиниции на чл.21, чл.65 и чл.75, ал.1 от АПК. Те са актове по управление на имоти общинска собственост, по отношение на които специалната норма на чл.8, ал.11 от ЗОС предвижда възможност за съдебен контрол по правилата и реда на чл.45 от ЗМСМА. Оспорването е отправено до компетентния за разглеждането му административен съд, който е съответен по смисъла на общите правила за подсъдност на административните спорове по чл.132, ал.1 и чл.133, ал.1 от АПК във вр. с препращането от чл.45, ал.11 от ЗМСМА. Оспорването е подадено в срока по чл.149, ал.1 от АПК. Предмет на делото по регламентацията на чл.45, ал.11 от ЗМСМА е повторно приетият акт на ОбС. Това ще рече първият акт /решение №142/, но заедно с процедурата по повторното му гласуване на заседанието на ОбС от 28.06.2016г. /вж. решение №14/04.01.2016г. на ВАС по адм.д.№603/2015г., III о./. Решение №150 е съобщено на Областния управител на 04.07.2016г., а заповедта за оспорване е подадена в съда на 06.07.2016г.

            В резултат на съдебната проверка по чл.168, ал.1 от АПК съдът констатира, че оспореното решение е законосъобразен акт. Съображенията за това са следните:

            Решението е взето от компетентен орган. Съгласно императивната норма на чл.6, ал.1 от ЗОС в изключителна компетентност на ОбС е обявяването на имоти от публична в частна общинска собственост. Идентично е общото правомощие по чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА. Решението за трансформацията на собствеността е решение за управление на общинското имущество.

Решението е взето в предвидената за него писмена форма. Оформено е като част от Протокола от заседанието на ОбС. Протоколът  има предвидената в чл.63, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС форма – посочени са дата, място, начало и край на заседанието, дневния ред, броят и имената на присъстващите съветници, изказванията, разискванията, резултатите от гласуването, приетото решение, подписите на протоколиста и председателя на ОбС. Решението е мотивирано от правна и фактическа страна. Правните основания касаят процедурата за повторно приемане на върнатото за ново разглеждане решение по чл.45, ал.9 от ЗМСМА и материалната компетентност по чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.6, ал.1 във вр. с чл.3, ал.2, т.3 и ал.3 и чл.11, ал.1 от ЗОС. Фактическите основания включват мотивите на ОбС и тези в Предложението от 25.05.2016г. на вносителя. Свързани са с факта на предходната трансформация на публичната общинска собственост в частна за останалите помещения от сутерена на сградата с цел задоволяване на други належащи нужди от местно значение. Освен тези мотиви, като мотиви за решението следва да се считат и съображенията на кмета на Община Рила на заседанието на ИК към ОбС в Протокол №4/25.05.2016г. за съществуващ интерес от наемане на помещенията от частни лица. Предложението на кмета и протокола от заседанието на ИК са подготвителни документи за взимане на решението по см. на задължителните указания в ТР №16/31.03.1975г., ОСГК на ВС. Няма правна пречка и може мотивите да са изложени не в завършващия административното производство акт, а в друг, отделен документ, който предхожда издаването на акта и е съставен с оглед предстоящото негово издаване. Наличието на фактически основания за издаване на акта води до неоснователност на възраженията на оспорващия за обратното.

При вземане на решенията са спазени процесуалните правила. Заседанията на съвета са проведени редовно при наличие на изискуемия се кворум по см. на чл.27, ал.2 от ЗМСМА. За вземане на решенията е спазено специалното правило за мнозинство по чл.6, ал.3, пр.1 от ЗОС по аргумент от чл.45, ал.10 от ЗМСМА. Спазено е и правилото на чл.27, ал.5 от ЗМСМА за поименно гласуване на съветниците, вписано в протоколите от заседанията. Административната подготовка на решението отговаря на реда в Правилника за организацията и дейността на ОбС. Вносител на проекто - решението е кмета на Общината, който повторно го е внесъл с писмото от 21.06.2016г. Проекто - решенията са обсъдени от комисиите към ОбС и са внесени за разглеждане като отделни точки от дневния ред на заседанията на ОбС.

            Решението съответства на материалния закон.

            Съгласно нормата на чл.3, ал.1 от ЗОС общинската собственост е публична  и частна. Имотите, представляващи публична общинска собственост, са посочени в чл.3, ал.2 от ЗОС. Имотите в оспореното решение се отнасят до хипотезата по чл.3, ал.2, т.3 от ЗОС - към момента на съставяне на АОС №68/11.11.2004г. са били предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение. Материалноправната предпоставка за трансформация на собствеността от публична в частна по см. на чл.6, ал.1 от ЗОС е отпаднало предназначение на имотите, което ще рече същите да не служат за трайно задоволяване на обществени местни потребности. Предназначението представлява фактическо състояние, съществуването на което се констатира с решението на ОбС. Следователно, ОбС следва да докаже, че поради конкретни настъпили фактически обстоятелства, имотите вече не служат за трайно задоволяване на обществената потребност – да бъдат обслужващи помещения към читалището, дискотеката или сладкарницата с оглед предназначението на УПИ X-199 в кв.13 по плана на с.Смочево, в който е изградена помещаващата ги сграда.

От съдържанието на АОС и заключението на вещото лице се установи, че помещенията се намират в сутерена на сградата, където единственото друго помещение във вид на бар със санитарен възел е обявено за частна общинска собственост.

Установи се и че складовото помещение от 9кв.м. по своето предназначение е обслужващо такова към бара и се използва като кухня. Същото е ремонтирано заедно с ремонта на бара и е функционално свързано с бара - двете помещения имат общ вход и за тях е налице общ инвестиционен интерес от лицето, стопанисващо бара. Следователно, имайки предвид сегашното фактическо състояние на помещението, начинът му на ползване, изграждане и функциониране, правилен е извода на органа, че същото е загубило предназначението си да служи за трайно задоволяване на обществени местни потребности. Същото не обслужва останалите помещения от втория и третия етаж, включително няма връзка с читалище, дискотека или сладкарница, каквото е устройственото предназначение на сградата.

Останалите две помещения във вид на мазета по начин на изграждане, макар и да имат функционална връзка с бара и складовото помещение, фактически не обслужват заведението, като има възможност посредством второто стълбище и отделянето чрез врата да се ползват самостоятелно. По делото обаче се установи, че такова ползване не се осъществява. Мазетата са празни и занемарени, не обслужват нуждите на нито едно от помещенията от втория и третия етаж от сградата, представляващи публична общинска собственост. Общината не е манифестирала фактически действия за стопанисване на помещенията с грижата на добър стопанин. Следователно, мазетата са престанали да изпълняват предназначението си да служат за задоволяване на обществени потребности.

Изводът от изложеното е че решението на ОбС за трансформация на общинската собственост е взето при наличие на материалноправната предпоставка за законност.

Неоснователно е възражението на оспорващия за недопустима трансформация на части от имоти. Решението на ОбС касае складовото помещение и мазетата в качеството им на обособени части от сградата. Същите в този си вид са самостоятелни обекти на правото на собственост и могат да бъдат предмет на преобразуване на собствеността. Обособяването на отделните обекти в АОС прави възможен този начин на взимане на оспореното решение. Съдебната практика е възприела като допустим посоченият вариант за управление на общинската собственост /вж. решение №11443/09.12.2003г. на ВАС по адм.д.№5960/2003г. и решение №6809/13.07.2005г. на ВАС по адм.д.№2586/2005г., III о./.

На основание чл.172, ал.2, пр.последно от АПК съдът ще отхвърли оспорването.

На основание чл.143, ал.4 от АПК оспорващият чрез областната администрация дължи заплащане на сторените от ответника деловодни разноски в размер на 400лв., включващи 300лв. адвокатско възнаграждение и 100лв. депозит за вещо лице.

Поради изхода от спора неоснователно е искането на представителя на оспорващия за деловодни разноски.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

            ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областния управител на Област Кюстендил, обективирано в заповед №РД-30-166/06.07.2016г. против решение №142 по Протокол №15/26.05.2016г. на ОбС – Рила, повторно прието с решение №150 по Протокол №16/28.06.2016г. на ОбС.

ОСЪЖДА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР КЮСТЕНДИЛ да заплати на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РИЛА деловодни разноски в размер на 400лв. /четиристотин лева/.

Решението подлежи на касационно обжалване от страните пред ВАС в 14-дневен срок от получаване на съобщенията за изготвянето му.

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: