Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 29

                                           гр.Кюстендил, 16.02.2017год.

                                             В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

            Кюстендилският административен съд в публичното съдебно заседание на двадесет и пети януари  през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                 

                                                   АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА

 

при участието на секретаря И.С., като  разгледа докладваното от съдията  адм. дело №242 по описа за 2016год., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК.

Р.А.О. ***, оспорва Уведомително писмо  изх. №02-100-6500/4703 от 05.11.2015г. на заместник изпълнителния директор на ДФ “Земеделие” за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2014г., с което е отказана оторизация по Схемата за  единно плащане на площ /СЕПП/  за сумата 848,70лв.; по мярка 211 „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планински райони“ /НР1/ за сумата 717,00лв. и по Схемата за преразпределително плащане /СПП/  за сумата 374,78лв. и са наложени санкции за бъдещ период , съотв. по СЕПП – в размер на  848,70лв.;  по НР1- в размер на 717,00лв. и по СПП – в размер на 374,78лв. Изложени са доводи за незаконосъобразност на оспорения акт поради допуснати нарушения на административнопроизводствените правила и на материалния закон – отменителни основания по чл.146, т.3 и т.4 от АПК. Оспорващата  прави възражения за  липса на фактически и правни основания /мотиви/  за постановяване на акта, за нарушения на изискванията за установяване на всички обстоятелства от значение за спора чрез извършване на предвидените  административни процедури, вкл. теренни проверки. Твърденията  са, че  специализираният слой „Площи, допустими за подпомагане“, одобрен със заповеди на министъра на земеделието и храните, е създаден без да са обновени цифровите ортофото карти, т.е. без надлежна актуализация на същите. По същество се отрича наличието на материалноправните предпоставки за постановяване на оспорения отказ по чл.43, ал.3, т.4 и т.6 от ЗПЗП.  Прави се искане за отмяна на оспорения акт.

            Ответникът – заместник изпълнителният директор на Държавен фонд “Земеделие” – гр.София, чрез процесуалния си представител юк Д. Г., оспорва жалбата и иска нейното отхвърляне. Счита, че не съществуват основания за отмяната на оспорвания акт, доколкото са спазени административнопроизводствените правила  при постановяването му и същият съответства на материалния закон. Претендира присъждане на деловодни разноски, вкл. на юрисконсултско възнаграждение.

Административният съд, като извърши преценка на доказателствата по делото, както и на доводите и възраженията на страните,  прие за установено следното:       

             Оспорващата Р.А.О. е подала общо заявление за подпомагане за кампания 2014г.  с  УИН 10/040614/53198  от  14.05.2014г, като е кандидатствала по Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/, по мярка  Плащания за природни ограничения в планински район  /НР1/ и по Схемата за преразпределително плащане /СПП/.  Заявените  БЗС са едни и същи  за всяка от схемите и мерките за подпомагане, с местонахождение в землищата на село Пелатиково и село Длъхчево Сабляр, като земеделските парцели са с №№ 21292-11-2; 21292-27-1;55734-115-1; 55734-386-1 и 55734-482-1, с култура  код 312000 – постоянно затревени площи,  с площ  съотв. 0,55ха, 0,39ха, 0,5ха, 0,62ха и 1,11ха, които  са собствени или се ползват въз основа на договори за наем.  

Представени са черно-бели разпечатки на карти от ИСАК, подписани и подпечатани от служител на ОСЗ Невестино на датите на подаване на заявленията. От тях е видно, че заявените БЗС представляват постоянно затревени площи /пасища и мери за паша/. Върху картите се съдържат очертания на БЗС, СЕПП подходящи площи, физически блокове и землища. Върху бяло поле към картите се съдържат декларации на заявителката, с които се потвърждава участието по схемите и мерките за директни плащания на площ  със съответния изчертан БЗС.

Заявителката е подписала декларации по заявените схеми и мерки за подпомагане.

При   автоматични проверки  на  въведените входни данни, извършени на 14.05.2014год.  са установени  грешки - части от заявените БСЗ –та попадат извън площите, подходящи за подпомагане. Данните са обективирани в табличен вид конкретно за всеки от проблемните БСЗ-та и  за  същите заявителката е надлежно уведомена, като е потвърдила изцяло подаденото заявление без да извърши корекции на вече заявените и очертани имоти.    

 Към административната преписка са приложени: Заповед №РД-09-807/05.12.2014год.  на министъра на земеделието и храните, с която на осн. чл.16б ал.1 от Наредба №105/2006г. е одобрен обновения специализиран слой „Площи в добро земеделско състояние“  за Кампания 2014, като част от Системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП/, който е актуализиран за 2014год. чрез дишифрация /разчитане/ на нова цифрова ортофото карта /ЦОФК/  на страната по самолетно и сателитно заснемане от 2014г.  и чрез отразяване на резултатите от терени проверки през годината, както и Заповед № РД-46-287/06.03.2015год. на министъра на земеделието и храните, с която е одобрен окончателния специализиран слой  „Площи, допустими за подпомагане“ / според терминологията в Наредба №105/2006г. след изм., обн. ДВ бр.16/2015г./  за Кампания 2014, като част от Системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП/,  който е актуализиран за 2014год. чрез дишифрация /разчитане/ на нова цифрова ортофото карта /ЦОФК/  на страната по самолетно и сателитно заснемане от 2014г., чрез отразяване на резултатите от теренни проверки през годината от Техническия инспекторат към ДФЗ-РА и областните и общински структури на МЗХ и чрез разглеждане на подадени възражения срещу обхвата на специализирания слой.  

При  условията  и по реда на чл.16в от Наредба №105/2006г., жалбоподателката  е подала възражение  с вх. №ПО-01-15  от 05.01.2015год.  пред министъра на земеделието и храните срещу Заповед №РД-09-807/05.12.2014год. за одобряване на обновения  специализиран слой „Площи в добро земеделско състояние“  за Кампания 2014. Налице е произнасяне от сезирания административен орган с писмо изх. №94-3768/10.06.2015год.,  видно от което след извършени теренни проверки от МЗХ  са потвърдени  площите извън ПДП по отношение на спорните  БЗС /вж. л.57 от делото/.

При изложените обстоятелства, с Уведомително писмо  изх. №02-100-6500/4703 от 05.11.2015г., издадено от заместник изпълнителния директор на ДФ “Земеделие”,  на оспорващата Р.А.О. е отказано финансово подпомагане за  кампания 2014г.  по Схемата за  единно плащане на площ /СЕПП/  за сумата 848,70лв.; по мярка 211 „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планински райони“ /НР1/ за сумата 717,00лв. и по Схемата за преразпределително плащане /СПП/  за сумата 374,78лв.  и  са наложени санкции за бъдещ период съотв. по СЕПП – в размер на 848,70лв.;  по НР1- в размер на 717,00лв. и по СПП – в размер на 374,78лв.

Част от уведомителното писмо са таблици за всеки от заявените  парцели  по отделните схеми и мерки за подпомагане, както  и таблица за формиране на общата оторизирана сума за финансово подпомагане на база площи, заявени за подпомагане, с разяснения на съдържанието на всяка от колоните на таблиците.

По Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/, констатираните несъответствия с изискванията за подпомагане, са отразени в таблицата на стр.2 от уведомителното писмо и засягат всички заявени  БЗС със следните данни: БЗС с  №21292-11-2-1 - декларирана площ 0,55ха / колона 2/; площ след разрешаване на двойно заявени площи от 0,55ха /колона 3/; площ на парцела след извършени проверки на място - без отбелязване на стойности /колона 4/; площ на парцела след извършени административни проверки  от 0,00ха /колона 5/; установена площ на парцела  от 0,00ха  /колона 6/ и  разлика между декларирана и установена площ /наддекларирана площ/ от 0,55ха /колона 7/; БЗС с  №21292-27-1-1 - декларирана площ 0,39ха / колона 2/; площ след разрешаване на двойно заявени площи от 0,39ха /колона 3/; площ на парцела след извършени проверки на място - без отбелязване на стойности /колона 4/; площ на парцела след извършени административни проверки  от 0,00ха /колона 5/; установена площ на парцела  от 0,00ха  /колона 6/ и  разлика между декларирана и установена площ /наддекларирана площ/ от 0,39ха /колона 7/; БЗС с №55734-386-1-1 - декларирана площ 0,15ха / колона 2/; площ след разрешаване на двойно заявени площи от 0,15ха /колона 3/; площ на парцела след извършени проверки на място - без отбелязване на стойности /колона 4/; площ на парцела след извършени административни проверки  от 0,00ха /колона 5/; установена площ на парцела  от 0,00ха  /колона 6/ и  разлика между декларирана и установена площ /наддекларирана площ/ от 0,15ха /колона 7/; БЗС с №55734-386-1-1 - декларирана площ 0,62ха / колона 2/; площ след разрешаване на двойно заявени площи от 0,62ха /колона 3/; площ на парцела след извършени проверки на място - без отбелязване на стойности /колона 4/; площ на парцела след извършени административни проверки  от 0,00ха /колона 5/; установена площ на парцела  от 0,00ха  /колона 6/ и  разлика между декларирана и установена площ /наддекларирана площ/ от 0,62ха /колона 7/ и БЗС с №55734-482-1-1 - декларирана площ 1,11ха / колона 2/; площ след разрешаване на двойно заявени площи от 1,11ха /колона 3/; площ на парцела след извършени проверки на място - без отбелязване на стойности /колона 4/; площ на парцела след извършени административни проверки  от 0,00ха /колона 5/; установена площ на парцела  от 0,00ха  /колона 6/ и  разлика между декларирана и установена площ /наддекларирана площ/ от 1,11ха /колона 7/.

От обясненията към таблицата на стр.2 и стр.3 от уведомителното писмо е видно, че при извършени административни проверки и след изпълнение на процедурата по чл.17 ал.6 от Наредба №5/2009г. за разрешаване на двойно заявени площи, е потвърдена декларираната площ /колона 3/, а след административни проверки, които включват кръстосани проверки чрез  пространствено сравнение на заявените площи с допустимите референтни парцели в СИЗП в Специализирания слой „Площи в добро земеделско състояние“, включващ площите в добро земеделско състояние в рамките на всеки физически блок по чл.16а  от Наредба №105/2006г.,  е установено, че  площта на описаните БСЗ  не попада в Специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“  и представлява „наддекларирана площ“  по колона 7 от таблицата.

В обясненията за колона 5 подробно е описан механизма и правното основание по  чл. 37 ал.2 ЗПЗП, чл. 28 ал.1 от Регламент /ЕО/ 1122/2009г. на Комисията и чл. 20 от Регламент /ЕО/ №73/2009 от 19.01.2009г  за извършените административните проверки, които включват кръстосани проверки чрез автоматизирани компютърни средства. Кръстосаните проверки, според изложените пояснения, представляват пространствено сравнение на заявените площи с допустимите референтни парцели в СИЗП по чл. 24 от Наредба №105 от 22.08.2006г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на ИСАК в специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ за 2014г., който е одобрен със заповеди №РД-09-807/05.12.2014г. и РД-46-287/06.03.2015г. на министъра на земеделието и храните. Отказът за финансово подпомагане е мотивиран с разпоредбите на чл.16а ал.6 от Наредба №105/2006г.  и  чл.43, ал.3, т.4  и т.6 от ЗПЗП, съобразно които въз основа на одобрения от министъра на земеделието и храните Специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“,  ДФ „Земеделие“ – РА извършва окончателна оторизация и плащания на площ, като  отказва частично или пълно плащанията на площ, която кандидатът не стопанисва и попадаща  извън Специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ за 2014г.

 В обясненията за колони 6 и 7 от таблицата се сочи, че първата  - касае площта на парцелите, изчислена съгласно чл.2, ал.23 от Регламент /ЕО/ №1122/2009 на Комисията, за която са изпълнени всички изисквания за оторизация или в случая  общо 0,00ха , а втората – със стойност общо 2,82ха,  касае разликата между декларираната и установената площ на парцела, която не покрива изискванията за подпомагане, т.е. недопустимата за подпомагане площ.

 Идентични са цифровите данни в таблицата на стр.3 и стр.4  от уведомителното писмо за мярката   „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планински райони“ /НР1/, както и обясненията към същата на стр.4 и стр.5 от уведомителното писмо, като допълнително в частта относно правното основание за отказа, наред с Наредба №105/2006г., са визирани разпоредбите на чл.12 от Наредба №11 от 03.04.2008г. за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват.

 По отношение на Схемата за преразпределително плащане /СПП/, видно от обясненията на стр.3 от уведомителното писмо, право на подпомагане имат земеделски стопани, които имат право на плащане по СЕПП, като съгласно чл.15г ал.2 от Наредба №2 от 21.02.2011год. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане, преразпределителното плащане се предоставя под формата на завишено плащане на площ за първите до 30ха, за които земеделският стопанин е получил подпомагане по СЕПП, а размерът на подпомагането се определя със заповед на министъра на МЗХ и в случая оторизираната сума е 0,00лв. 

 От данните в таблицата на стр.6 от уведомителното писмо за формиране на общата оторизирана сума за финансово подпомагане на база площи, заявени за подпомагане, както и от разясненията към нея,  се установява следното: заявена СЕПП, СПП и НР1 / колона 1/; декларирана площ –   от по 2,82ха / колона 2/; установена площ  -  от по 0,00ха / колона 3/; установена площ, покриваща изискването за минимален размер на стопанството и парцела -  от по 0,00ха     /колона 4/; разлика между декларирана и установена площ на БСЗ /наддекларирана площ/ -  от по 2,82ха /колона 5/; процент на наддеклариране  -  от 100,00 % /колона 6/; санкционирана площ –  от по 0,00ха /колона 7/; оторизирана площ –  от по 0,00ха / колона 8/; сума на санкция за закъсняло подаване и/или редакция и/или  за поддеклариране на ползвани площи – с нулеви стойности / колона 9/; сума, изчислена на база наложен коефициент на редукция – с нулеви стойности /колона 10/; редукция за неспазване на кръстосано съответствие –  с нулеви стойности /колона 11/; общо редукции и санкции – с нулеви стойности /колона 12/   и оторизирана сума –  с нулеви стойности / колона13/. 

        В обясненията към таблицата на стр. 6 и стр.7 от уведомителното писмо се сочи, че при процентно съотношение на наддекларираната площ към установената площ над 50% - санкционираната площ е равна на установената площ  и не се изплаща субсидия за годината и се налага санкция за бъдещ период.

Неразделна част от уведомителното писмо са: таблици №1 с данни за искана сума - от 848,70лв.  по СЕПП, от 374,78лв. по СПП и от 717,00лв. по НР1;  за намаления – по СЕПП в размер на 848,70лв. , по СПП в размер на 374,78лв. и по НР1 в размер на 717,00лв. и за оторизирана сума - по СЕПП в размер на 0,00лв., по СПП- в размер на 0,00лв. и по НР1 – в размер на 0,00лв. и таблица №2 – за изплатена сума в посочените в таблица №1 размери,т.е. нула лева, като двете таблици са на стр.9 от уведомителното писмо. 

 С оспореното уведомително писмо, административният орган е наложил санкции за бъдещ период  съотв. по СЕПП – в размер на  848,70лв., по  НР1- в размер на 717,00лв. и по СПП – в размер на 374,78лв., поради това, че разликата между недопустимата площ към установената  след административните проверки площ,  надвишава 50% на основание чл.58 от регламент 1122/2009г. - за СЕПП и СПП и на основание чл.16 от Регламент 65/2011г. - за НР1. 

Оспореното уведомително писмо е връчено лично на жалбоподателката на 13.11.2015год., видно от отбелязването върху приложеното по делото известие за доставяне.  Жалбата е изпратена на 25.11.2015г. 

Към административната преписка са приложени:  Протокол №70 от заседание на УС на ДФ „Земеделие“ от 27.11.2014г., видно от който за изпълнителен директор на ДФЗ е избран Р. П., а на заместник изпълнителния  директор Ж. Ж.  / подписал оспореното УП/  е възложен ресор „Директни плащания на площ“ и „Информационни технологии“, както и Заповед №ОЗ-РД/323 от 11.03.2015г. на изп. директор на ДФЗ, с която на осн. чл.20 т.2 и т.3 и чл.20а ал.1,2 и 4 от ЗПЗП и чл.10 т.1 и т.2, чл.11 ал.2 от Устройствения  правилник на ДФЗ,  са делегирани правомощия на Ж. Т. Ж. - заместник изпълнителен директор на ДФЗ, да издава и подписва всички уведомителни писма по схемите и мерките за директни плащания за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане, адресирани до кандидатите за финансово подпомагане, съгласно чл.1 от Наредба №5/2009г. 

По  делото, съобразно искането на оспорващата,  съдът е назначил съдебно-техническа експертиза, която не е изпълнена поради невнасяне на определения предварителен депозит от поискалата я страна. 

При  така  установената  фактическа  обстановка, съдът  намира  от правна страна следното:

Жалбата е допустима, като подадена от активно легитимирано лице с правен интерес, в предвидения от закона срок по чл.149, ал.1 АПК и отговаря на изискванията на чл.150 и чл.151 от АПК.  Оспореното уведомително писмо, ведно с приложените таблици, представлява индивидуален административен акт, който пряко засяга права и закони интереси на жалбоподателката. С него се отказва финансиране по схема и мярка за директни плащания и се налагат санкции за бъдещ период.

Разгледана по същество, жалбата е  неоснователна.

Оспореният административен акт е издаден от компетентен орган в кръга на неговите правомощия, поради което е валиден. Съгласно  чл. 20а от ЗПЗП,  изпълнителният директор на фонда, който е изпълнителен директор и на Разплащателната агенция, организира и ръководи дейността и я представлява. Държавният фонд „Земеделие" е акредитиран за единствена разплащателна агенция за Република България за прилагане на ОСП на ЕС /чл.11а от Закона за подпомагане на земеделските производители, а Разплащателната агенция, съгласно §1, т. 13 от ДР на ЗПЗП е специализирана акредитирана структура за приемане на заявления, проверка на условията и извършване на плащания от Европейските земеделски фондове и за прилагане на пазарни мерки. Разпоредбата на чл.10 от Устройствения правилник на ДФ „Земеделие“ установява правомощия  на изпълнителния директор да взема решения за одобряване или отхвърляне на заявления по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика, прилагани от разплащателната агенция. В нормата на чл.11, ал.2 от Устройствения правилник на ДФЗ, съответстваща на законовата норма на чл.20а, ал.3 и ал.4 от ЗПЗП,  е предвидена възможност изпълнителният директор да делегира част от предоставените му правомощия за вземане на решения на заместник-изпълнителните директори. В случая делегирането на правомощия за издаване и подписване на уведомителни писма по схемите и мерките за директни плащания за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане е извършено със  Заповед №ОЗ-РД/323 от 11.03.2015г. на изп. директор на ДФЗ  на Ж. Т. Ж. - заместник изпълнителен директор на ДФЗ. Следователно оспореното УП е издадено от компетентен орган в кръга на делегираните му правомощия, поради което е валиден административен акт.

Актът е издаден в предвидената от закона форма и при спазване на административнопроизводствените правила. Съдът намира, че от таблиците в уведомителното писмо става ясно, че резултатите от извършените административни проверки на заявените БЗС са взети предвид. Неоснователно и в противоречие с доказателствата, жалбоподателката твърди, че УП е издадено в нарушение на изискванията на чл.35 от АПК, т.е. без да са изяснени всички факти и обстоятелства от значение за случая.  Констатациите в същото се основават на административни проверки и на теренни проверки, като последните са извършени във връзка с подаденото от оспорващата  възражение срещу първоначалната заповед на министъра на МЗХ за одобряване на обновения   специализиран слой  „Площи в добро земеделско състояние“  за Кампания 2014, респ. данните от теренните проверки са фактическото основание за отхвърляне на възражението и за потвърждаване на  площите извън слоя ПДП. От друга страна, теренните проверки са един от способите за актуализиране на слоя ПДП  и доколкото не е проведено оспорване от заявителката на втората заповед на министъра на МЗХ за одобряване на окончателния специализиран слой  „Площи, допустими за подпомагане“ и същата в  частта относно процесните БЗС-та е влязла в сила, тя е задължителна за ДФ „Земеделие“  при извършване на окончателната оторизация и плащанията на площ за 2014 година.

 Във връзка с реквизитите на оспореното УП следва да се посочи, че същото съдържа кореспондиращи на фактическите констатации правни основания. Мотивите на административния акт освен това се считат допълнени чрез документите към административната преписка, а в случая и от данните в ИСАК. Част от административната преписка са заповедите на министъра на земеделието и храните за одобряване на специализирания  слой  „Площи в добро земеделско състояние“ , респ. „Площи, допустими за подпомагане“, както и картите и таблиците съставляващи  разпечатки, съответно цифрови копия от ИСАК, които отразяват състоянието в системата относно подаденото от жалбоподателката заявление и неговия административен статус. Всички са възпроизведени в съдържанието на уведомителното писмо. Изводът е, че административният акт съдържа  правни и фактически основания, поради което същият се явява мотивиран и не страда от порока по чл.59 ал.2 т.4 от АПК. Обратните доводи на жалбоподателката са неоснователни. В уведомителното писмо са посочени конкретни обстоятелства, които са мотивирали издателят му да приеме, че са налице недопустими за подпомагане площи.

Съдът не констатира допуснати нарушения и при провеждане на административното производство. В аспекта на процедурните правила и с оглед възраженията на оспорващата, съдът счита за необходимо да проследи механизма на работа със заявленията за подпомагане, посочвайки следното:  за изпълнение на своите функции разплащателната агенция поддържа и използва Интегрираната система за администриране и контрол /ИСАК/ - комплексна автоматизирана система, която след съответните изчисления генерира като крайни актове уведомителните писма, с които се признават и изчисляват сумите по съответните схеми и мерки или се намалява или отказва изплащането им поради различни причини, заложени в нормативната уредба на схемите за подпомагане по чл.43 ал.3 от ЗПЗП в относимата към периода редакция. Процесуално-правна предпоставка за получаване на финансиране по схемите и мерките за директни плащания е кандидатът да е подал в срок заявление за подпомагане. Не се спори, че жалбоподателката е земеделски стопанин по смисъла на §1, т.23 от ДР на ЗПЗП. В срока, определен в чл. 4, ал. 1 от Наредба № 5/2009 г. , в съответствие с чл.32, ал.1 ЗПЗП, чл.41, ал.2 и чл.46 ЗПЗП, тя е подала  заявление за подпомагане по образец пред ОСЗ –Невестино. Съгласно чл.3,  ал.1, т.3 от Наредба №5/2009 г. за  условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, заявлението за подпомагане съдържа и данни за идентификацията на земеделските парцели, за които се кандидатства за подпомагане, включително местонахождението на парцела, определено върху картен материал от ИСАК. Съгласно чл.10 ал.2 от Наредбата, данните за заявлението по чл.3 ал. 1 се въвеждат в електронен вид в присъствието на кандидата. В случая горното изискване е спазено, като  противно  на доводите в жалбата, административният орган е изпълнил задълженията си по чл.26, чл.28, чл.34, чл.35 и чл.36 от АПК, като е предоставил възможност на жалбоподателката да участва в отделните етапи на административното производство, включително за запознаване със допустимите за подпомагане площи. Същата е надлежно уведомена за констатираните при автоматичните проверки грешки  относно площи от заявените БЗС-та, излизащи извън площите, подходящи за подпомагане. Видно от писмото на л.19 от делото, оспорващата е подписала протоколите за установените грешки, като по този начин е потвърдила изцяло подаденото заявление и не е извършила корекции на вече заявените и очертани БЗС-та. 

От друга страна, жалбоподателката е оспорила  по реда на чл.16в от Наредба №105/2006г.,  заповед №РД-09-807/05.12.2014год. на министъра на МЗХ за одобряване на обновения  специализиран слой „Площи в добро земеделско състояние“  за Кампания 2014 /вж. писмо изх.№94-3768/10.06.2015год./. Горното обосновава изводи за липса на допуснати нарушения на административнопроизводстените правила. Административният орган е изпълнил задълженията си, като е осигурил правната възможност  за заявителката  да реализира правата си и конкретно правото си да оспори констатациите относно площите, допустими за подпомагане.

  Преценката за законосъобразност на оспореното уведомително писмо по критерия по чл.146 т.4 от АПК – съответствие с материалния закон, сочи на неоснователност на оспорването. Анализът на събраните доказателствени средства обосновава изводи за правилно приложение на относимите материалноноправни норми спрямо установените фактически обстоятелства.

Материално-правните предпоставки за намаляване размера на плащането или за отказване на плащането по схемите и мерките за директни плащания, са предвидени в чл.43, ал.3 от ЗПЗП.  Конкретното основание за постановения отказ по СЕПП, СПП  и НР1, съобразно мотивите на оспорения административен акт, е по чл.43, ал.3,  т.4 и т.6 от ЗПЗП в релевантната към спора редакция на нормите - поради това, че заявените за подпомагане площи не отговарят на условията за допустимост за подпомагане, определени в наредбата по чл.40 и поради това, че заявените за подпомагане площи не са  включени в специализирания слой по  чл.33а  ал.1 за съответната година. Специализираният слой „Площи, допустими за подпомагане“ се създава в СИЗП от министерство на земеделието и храните за да се използва от Разплащателната агенция за административни проверки на подадените заявления.  Съгласно чл.16а ал.1 от Наредба №105/2006г., същият  включва площите в добро земеделско състояние в рамките на всеки физически блок, въз основа на критериите на Наредба №5/2010г. /сега отменена/ и подлежи на обновяване ежегодно, а след приключване на обновяването, МЗХ открива производство по чл.66 от АПК за одобряване на изготвения специализиран слой ПДП, което се извършва със заповед на министъра на земеделието и храните /арг. чл.16г ал.4 от Наредба №105/2006г./. В случая специализираният слой за кампания 2014 е одобрен със заповед № РД-46-287 от 06.03.20015год.  на министъра на МЗХ. Съгласно разпоредбата на чл.16г ал.5 от Наредба №105/2006г., въз основа на одобрения специализиран слой ПДП,  РА извърша окончателна оторизация и плащания на площ за съответната година и приема заявления за подпомагане за следващата година. Анализът на нормативната уредба сочи, че РА действа в условията на обвързана компетентност и не извършва  плащане /оторизация/ за площ, ако парцела  не е включен  в заповедта по чл.16г от Наредба №105/2006г.

В настоящия случай, във връзка с възражението на заявителката  срещу Заповед № РД-09-807/05.12.2014г. на министъра на МЗХ за одобряване на обновения  специализиран слой „Площи в добро земеделско състояние“  за Кампания 2014,  са извършвани теренни проверки  от Областна дирекция „Земеделие“ – Кюстендил чрез дешифриране на ЦОФК и оценка на физическия блок, т.е. по отношение на спорните БЗС, слоят ПДП е актуализиран чрез отразяване на резултати от теренни проверки, в резултат на които е потвърдена  площта извън ПДП. В този  смисъл се е произнесъл министъра на МЗХ с писмо изх. №94-3768/10.06.2015г.  От друга страна Заповед № РД-46-287/06.03.2015г. на министъра на МЗХ  за одобряване на слоя ПДП е влязла в сила  в частта относно  процесните имоти, доколкото не е оспорена по съдебен ред. Същата  обвързва ДФЗ-РА при окончателната оторизация и плащания, а именно, че заявените БЗС представляват недопустима за подпомагане площ.  Обратните доводи на оспорващата не са доказани - въпреки двукратно предоставената и от съда възможност, същата не е заплатила определения депозит за назначената експертиза и последната не е изпълнена.  

От анализа на събраните писмени доказателствени средства се установява, че описаната в процесното уведомително писмо площ общо от 2,82ха от спорните БЗС  попада извън одобрения специализиран слой ПДП, т.е. извън допустимите за подпомагане площи, поради което  законосъобразно и правилно административният орган е отказал финансиране по СЕПП и НР1, както и по СПП, по която финансирането е в пряка зависимост от площите, подпомагани по СЕПП /арг. чл.15г ал.2 от Наредба №2/2011г./. Налице е наддеклариране в размера посочен в уведомителното писмо от 2,82ха, което в процентно съотношение спрямо установената площ  възлиза на 100,00%. Съгласно чл.58 §.2 от Регламент /ЕО/ №1122/2009 на Комисията,  съотв. съгласно чл.16 от Регламент /ЕО/ №65/2011г. на Комисията  - за НР1, при  наддеклариране над 50% -   санкционираната площ е равна на установената площ  и не се изплаща субсидия за годината и се налага санкция за бъдещ период.

Оспореното уведомително писмо е законосъобразно като постановено в съответствие с приложимите материалноправни норми на чл.43, ал.3, т.6 от ЗПЗП вр. с чл.58 §2 от Регламент /ЕО/ №1122/2009 на Комисията и чл.16 от Регламент /ЕО/ №65/2011г. на Комисията, а подадената жалба като неоснователна подлежи на отхвърляне.

При проверката си за съответствие с приложения закон, съдът е задължен да се произнесе по възражението на оспорващата за неактуалност на цифровите ортофотокарти,  респ. за некоректно и неправилно определяне на специализирания слой ПДП. Горните доводи биха били относими при оспорване на  законосъобразността на заповед №РД-46-287 от 06.03.20015год.  на министъра на МЗХ, респ. същите са неотносими в настоящото производство. Както се посочи, ДФЗ-РА е задължен да приложи специализирания слой ПДП, одобрен с издадения административен акт по отношение на заявените парцели.

 Предвид изхода от спора и съобразно направеното искане, както и на основание чл.143, ал.4 от АПК, жалбоподателката  следва да заплати на ответника деловодни разноски в размер на 300,00 лв. - юрисконсултско възнаграждение.

Водим от горното,  Административен съд -Кюстендил

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ   жалбата на Р.А.О. ***, срещу Уведомително писмо  изх. №02-100-6500/4703 от 05.11.2015г., издадено от заместник изпълнителния директор на ДФ “Земеделие”. 

ОСЪЖДА  Р.А.О. ***, ЕГН ********** да заплати на Държавен фонд „Земеделие – гр.София, деловодни разноски в размер на 300,00лв. - юрисконсултско възнаграждение.

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: