Р Е Ш Е Н И Е

   25                                                                  15.02.2018г.                                           град Кюстендил

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Кюстендилският административен съд                                                                                     

на двадесет и девети януари                                                          две хиляди и осемнадесета година

в открито съдебно заседание в следния състав:

                                                         Административен съдия: МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

при секретаря Антоанета Масларска

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

административно дело № 243 по описа на съда за 2016г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.43, ал.3, т.4 и т.6 от ЗПЗП.

            Е.А.М.,*** обжалва Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 с изх.№02-100-6500/4681 от 05.11.2015г. на заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”. Релевират се основанията за оспорване по чл.146, т.2, т.3 и т.4 от АПК. Неспазването на установената форма се свърза с липса на конкретни фактически и правни основания за издаване на акта, т.к в съдържанието не са обективирани резултатите от административната проверка от органа. Нарушенията на административнопроизводствените правила се свързват с липса на проверка на място за състоянието на парцелите и актуализация на ЦОФК. Нарушението на материалния закон е във връзка с твърденията, че парцелите се стопанисват, видно от Протокол №ВС-23-15/11.06.2013г. на ОСЗ – Кюстендил са преотреждането им като овощни градини. Моли се за отмяна на акта.

            В заявление вх.№4324/26.10.2016г. и чрез пълномощника в с.з. жалбоподателката поддържа жалбата.

            В с.з. и молба-становище вх.№2386/15.06.2017г. пълномощникът на ответния зам.изпълнителен директор на ДФ „Земеделие” оспорва жалбата като неоснователна. Претендира деловодни разноски, включително юк възнаграждение.

            Кюстендилският административен съд, след запознаване с жалбата, становищата на страните и събраните по делото доказателства, обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установена следната фактическата обстановка по спора:

            Административното производство е започнало с подадено на 08.05.2014г. от М. заявление за подпомагане за кампания 2014 с УРН:611740, УИН: 10/130514/51787 /вж. л.18-27/. Към заявлението е попълнена таблица на използваните парцели с номера по ИСАК 55734-182-1-2 и 55734-182-2-1/вж. л.21 и л.25-гръб/. Парцелите са заявени като собствени. Към заявлението са приложени скици, отпечатани от ДФЗ – РА. /вж. л.29-30/. Поискана е финансова помощ по СЕПП, СПП и мярка 211 „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони“ /НР1/.

В резултат на автоматичните проверки на въведените данни от заявлението, на 08.05.2014г. е установено, че заявените парцели в пълните си площи излизат извън площите, подходящи за подпомагане за ДПП, за който резултат заявителката е уведомена /вж. л.28/.

            Със заповед №РД-09-807/05.12.2014г. на министъра на земеделието и храните на основание чл.16б, ал.1 от Наредба №105/2006г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на ИСАК е одобрен обновения специализиран слой „Площи в добро земеделско състояние” за Кампания 2014, като част от СИЗП, който е актуализиран за 2014г. чрез дешифриране /разчитане/ на нова цифрова ортофотокарта /ЦОФК/ на страната по самолетно и сателитно заснемане от 2014г. и чрез отразяване на резултатите от теренни проверки, проведени през годината от областните и общински структури на МЗХ. Специализираният слой е предоставен на РА за извършване на задължителните кръстосани проверки на подадените през кампанията заявления съгласно чл.37, ал.2 и чл.43, ал.2 от ЗПЗП. Със заповедта е дадена възможност на земеделските стопани за възражения за включване или невключване на определени физически блокове или части от тях в слоя /вж. л.31-33/.

Със заповед №РД-46-287/06.03.2015г. министърът на земеделието и храните на основание чл.16г, ал.4 от Наредба 105/2006г. е одобрил окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2014г. и го е предоставил на РА за извършване на проверките по ЗПЗП на заявленията, извършване на окончателна оторизация и плащания на площ за 2014г. /вж. л.34-35/.   

            С оспореното Уведомително писмо становището на органа е следното:

            1/по СЕПП е оторизирана сума от 0лв. за заявените два парцела с площи 0.99ха и 0.54ха. Основанията за отказа са оформени в табличен вид с допълнителни разяснения по отделните колони от таблицата. В колона 3 е отразена липса на застъпване на парцелите. Колона 4 не съдържа данни за извършени проверки на място от ТИ към РА. В колона 5 са отразени площите на парцелите след извършването на всички административни проверки по заявлението, включително и след прилагане на разпоредбите на чл.17, ал.6 и чл.18 от Наредба №5/2009г. Посочено е, че специализираният слой „Площи в добро земеделско състояние” за кампания 2014 е одобрен с посочените по-горе заповеди на министъра на земеделието и храните, като в изпълнение на чл.16г, ал.5 от Наредба №105/2006г. въз основа на одобрения от министъра специализиран слой РА извърша окончателната оторизация и плащания на площ за съответната година. В колона 6 е посочено, че няма площи от парцелите, които отговарят на всички изисквания за отпускане на помощта. Колона 7 съдържа извод, че парцелите не отговарят на изискванията за подпомагане. На основание чл.16, ал.6 от Наредба №105/2006г. и във вр. с чл.43, ал.3, т.4 и т.6 от ЗПЗП органът е отказал заплащане на исканата финансова помощ, т.к. кандидатът е заявил площи, които не стопанисва и които попадат извън специализирания слой „Площи в добро земеделско състояние” за 2014г.

            2/по СПП след прилагане на процедурата по чл.58 от Регламент /ЕО/ №1122/2009 на Комисията от 30.11.2009г. и във вр. с чл.15г, ал.2 от Наредба №2/2011г., за първите допустими по СЕПП до 30ха е оторизирана сума в размер на 0лв, т.е. отказано е подпомагане.

            3/по мярка НР1 след прилагане на процедурата по чл.16 от Регламент /ЕС/ №65/2011г. на Комисията от 27.01.2011г. е оторизирана 0 лв. с отказано финансово подпомагане на основание чл.12, т.1 от Наредба №11/03.04.2008г. – заявени по-големи площи в сравнение с реално ползваните от него и попадащи извън специализирания слой „Площи в добро земеделско състояние“ за 2014г. Отново в табличен вид са дадени установените след административните проверки данни за двата имота, идентични с данните по СЕПП.

            4/наложени са санкции за бъдещ период, т.к разликата между декларираните площи и установените такива след административните проверки/или проверки на място по чл.37 от ЗПЗП надвишава действително стопанисваните площи съгласно чл.58 от Регламент 1122/2009г. за СЕПП - в размер на 460.47лв., по СПП – в размер на 203.34лв. и съгласно чл.16 от Регламент 65/2011г. за мярка НР1 – в размер на 389.01лв.

            Като приложения към  Уведомителното писмо са представени Таблица 1: „Оторизирани суми” /в лева/, включваща исканите суми по отделните схеми/мерки, липсата на редукции, пълните намаления и липсата на оторизирани суми за изплащане и Таблица 2 „Извършени плащания” /в лева/ за липсата на такива.

            Уведомителното писмо е връчено на адресата на 18.11.2015г. /вж. л.17/, а жалбата срещу него е подадена по пощата на 25.11.2015г.

            Издателят на Уведомителното писмо е с делегирани правомощия до издава и подписва всички уведомителни писма по схемите и мерките за директни плащания за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане, адресирани до кандидатите за финансово подпомагане по см. на т.1 от заповед №ОЗ-РД/323 от 11.03.2015г., издадена от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” на основание чл.20, т.2 и т.3 и чл.20а, ал.1, 2 и 4 от ЗПЗП и чл.10, т.1 и т.2 и чл.11, ал.2 от УП на ДФ „Земеделие” /вж.  л.38/.

            От допълнително събраните в съдебното производство писмени доказателства се установява, че:

1/с възражение вх.№ПО-01-16/05.01.2015г. жалбоподателката е оспорила заповед №РД09-807/05.12.2014г. на министъра на земеделието и храните в частта за заявените имоти без приложени документи /вж. л.124-125/. С писмо изх.№94-3906/11.06.2015г., цитирано в съдържанието на Уведомителното писмо, министърът е не е уважил възражението. Уведомил е подателката, че с последващата заповед от 06.03.2015г. е одобрен окончателния вариант на слоя, която заповед подлежи на обжалване пред ВАС. Писмото е връчено на адресата на 15.06.2015г. /вж. л.55-56/.

            2/в с.з. на 02.03.2017г. пълномощникът на жалбоподателката сочи, че заповедта на министъра на земеделието и храните от 06.03.2015г. не е оспорена по административен и съдебен ред /вж. л.74/.

            3/съгласно протокол №ВС-23-15/11.06.2013г. на ОСЗ – Кюстендил, одобрен от началника на Службата, е извършена промяна в начина на трайно ползване на земеделски имоти с №006129, 008036 и 008041 по КВС в землището на с.Пелатиково от нива и две ливади в „трайни насаждения“ /вж. л.72-73/.

            4/съгласно Становище изх.№5590/14.11.2013г. на ОДБХ – Кюстендил земеделското стопанство на М. и дейността му отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията /вж. л.68/.

            5/с Протокол за трасиране имоти с №006129 и 008036 по КВС са с материализирани на терена граници /вж. л.69/.

            6/с договор за покупко-продажба от 13.05.2013г. жалбоподателката е закупила от „Югланс региа БГ“ ООД – гр.Айтос посадъчен материал - 150бр. орехи от различни сортове /вж. л.70/.

            От приетата по делото съдебно-техническа експертиза на вещо лице инж.Ю.Я.П., приложения към нея материал и изявленията на вещото лице в с.з. се установява, че:

            1/съгласно данните в МЗХ жалбоподателката не е оспорила заповед №РД 46-287/06.03.2015г. на министъра на земеделието и горите;

            2/цифровата ортофото карта /ЦОФК/ за района е емисия 2013г. На 02.09.2014г. е извършена теренна проверка на заявените БЗС-та. Други теренни проверки на имотите не са извършени, в разрез със записаното в отговора на министъра по възражението срещу заповедта от 05.12.2014г. Резултатите от теренната проверка са обективирани в Протокол KNL-06-WT-10265/02.09.2014г. Съгласно снимковия материал от теренната проверка, на снимките се виждат трайни насаждения – млади дръвчета, привързани към дървени колове. Вещото лице сочи, че заявените БЗС са засадени с орехови дръвчета и следва да са с предназначение трайни насаждения, а не както е отбелязано в протокола от проверката затревени площи. Според вещото лице, в административното производство пред министъра на земеделието и горите не е съобразен вида на БЗС като трайни насаждения, въпреки наличните данни – протоколи и снимков материал от ТП на 02.09.2014г.

            3/от техническа гледна точка фактическото установяване в оспореното Уведомително писмо е съобразено с действащите заповеди на МЗХ, т.к. площите не са допустими за подпомагане съгласно заповед №РД46-287/06.03.2015г. на министъра.

            4/вещото лице е извършило самостоятелни изчисления във връзка с определената площ по Протокол ВС-23-15 на ОЗС – Кюстендил за два от имотите и е достигнало до извод за недопустима обща площ от 0.07ха спрямо заявените общо 1.46ха, при което положение не следва да се налага санкция за бъдещ период, т.к. наддекларираната площ е в рамките под 20%. Според вещото лице, географски имотите от протокола на ОСЗ – Кюстендил като кадастрални единици се припокриват с БЗС по оспореното Уведомително писмо. Протоколът на ОСЗ - Кюстендил не се съхранява в техническата служба при МЗХ и не е взет предвид при изготвяне на допустимия слой. Протоколът на ОСЗ – Кюстендил е налагал промяна в КВС, след което изпращане на данните от МЗХ на ДФЗ. ДФЗ – РА не е разполагала с промяната в начина на трайно ползване на имотите.

            Заключението на вещото лице съдът намира за обективно и достоверно, т.к. е съобразено с приложените по делото писмени доказателствени средства и всички данни, съхранявани в СИЗП. Констатациите на вещото лице по отношение промените в оспореното писмо, налагащи се в следствие на протокола на ОСЗ – Кюстендил, са оспорените от представителя на ответника. В тази част изводите на експерта съдът не взима предвид по мотиви, които ще изложи при формиране на правните изводи по спора.

            Горната фактическа обстановка се установява и доказва от посочените по-горе писмени доказателствени средства.

            С оглед така установената фактическа обстановка по делото съдът намира жалбата за допустима. Подадена е от надлежен правен субект с право на обжалване по чл.147, ал.1 от АПК, пред компетентния за разглеждането й съд в преклузивния срок по чл.149, ал.1 от АПК. Разгледана по същество, жалбата е неоснователна. Съображенията за това са следните:

            В резултат на служебната проверка по чл.168, ал.1 от АПК съдът установява, че Уведомителното писмо е издадено от оправомощен орган в пределите на неговата законова компетентност по място, време и степен. По см. на чл.11, ал.1, т.4 от ЗПЗП Държавен фонд „Земеделие” изпълнява функциите на Разплащателна агенция /РА/ от датата на неговата акредитация. Едно от правомощията на РА по чл.11а, ал.1, т.1 от ЗПЗП е да приема, проверява и взема решение по заявления за подпомагане по схеми и мерки за подпомагане на Общата селскостопанска политика. Съгласно чл.20а, ал.1 от закона изпълнителният директор на фонда е изпълнителен директор на РА. На основание чл.20а, ал.4 от ЗПЗП изпълнителният директор може да делегира със заповед правомощията си, произтичащи от правото на ЕС или от националното законодателство, включително за вземане на решения, произнасяне по подадени заявления и/или сключване на договори за финансово подпомагане на заместник-изпълнителните директори и на директорите на ОД на фонда съобразно териториалната им компетентност /редакция ДВ, бр.12/2015г./. Уредената законова делегация отговаря на постановките в ТР №4/2004г. на ВАС по тълк.д.№4/2002г. на ОС на съдиите. Делегацията е осъществена и доказана с представената заповед №ОЗ-РД/323 от 11.03.2015г. на изпълнителния директор на Фонда в полза на заместник изпълнителния директор Живко Тодоров Живков, който е издател на Уведомителното писмо.

            Уведомителното писмо е издадено при спазване на общите изисквания за писмена форма по чл.59, ал.2 от АПК. Посочени са имената и длъжността на издателя, наименованието на акта, неговият адресат, фактически и правни основания за постановените откази, наложените санкции за бъдещи периоди и разпоредителна част за липсата на оторизирани суми по заявлението. Начинът на мотивиране на писмото в табличен вид за всяка една от схемите и мярка НР1 поотделно с посочване на всеки един от парцелите с установените при проверките данни, фактическите обяснения за съдържанието на отделните колони в таблиците с приложимите за отделните констатации правни норми, покрива изискването за надлежно мотивиране. Съгласно ТР №16/31.03.1976г. на ОСГК на ВС, необходима и задължителна част от съдържанието на индивидуалния административен акт е излагането на фактическите и правни основания за неговото издаване. Изискването за мотивиране на акта е гаранция за неговата законосъобразност, т.к. гарантира правото на защита на страните при неговото оспорване и дава възможност за ефективен контрол от по-горния административен орган и/или съда. Съгласно приложимата тълкувателна практика, възможно е мотивите да предхождат издаването на акта и да се съдържат в друг документ, съставен с оглед предстоящото издаване на административния акт. Ако административния акт е издаден на основание на такива подготвителни документи, изложените в тях съображения са такива и за издаването на самия акт. В този смисъл освен изложеното в Уведомителното писмо, като негово съдържание следва да се считат и заповедите на министъра на земеделието и храните за одобряване на специализирания слой „Площи в добро земеделско състояние” в СИЗП.   

            Неоснователно е възражението на жалбоподателката за нарушение на формата. Съгласно чл.37, ал.2, изр.2 от ЗПЗП административните проверки се извършват автоматизирано, като резултатите от тях се отразяват само в административния акт, обективиращ решението на органа по заявлението за подпомагане. В случая по делото, оспореното писмо съдържа резултатите от извършените административни проверки.

Уведомителното писмо е издадено при спазване на административнопроизводствените правила. Съгласно нормата на чл.32, ал.2 от ЗПЗП кандидатът за подпомагане е получил от ОЗС формуляр на заявлението за подпомагане с наличните данни за имотите, придружено с графичен материал за тяхното местонахождение. Спазени са условията и реда за подаване на заявлението, детайлно уредени в Наредба №5/27.02.2009г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки и подпомагане на директни плащания /обн. ДВ, бр.22/24.03.2009г., изм. и доп./. Подадено е общо заявление за подпомагане за кампания 2014 по см. на чл.2, ал.2 от Наредбата във вр. с чл.15г, ал.4 от Наредба №2/21.02.2011г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане /обн. ДВ, бр.18/01.03.2011г., изм. и доп./ и чл.8 от Наредба №11/03.04.2008г. за условията и реда за подпомагане по мярка 211 и мярка 212 /ДВ, бр.40/18.04.2008г., изм. и доп./, издадена от делегацията по §35, ал.3 от ПЗР към ЗИД на ЗПЗП /обн. ДВ, бр.18/2006г./. Към заявлението е попълнена таблица на използваните парцели през 2014г., подписана от земеделския стопанин, в която парцелите са описани с номера на БЗС и землището, където се намират. Подаденото заявление е било обект на административни проверки чрез съпоставяне на данните с данните в Системата за регистрация на кандидатите, на заявленията за подпомагане и в Системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП/. Кандидатът е проверен за допустимост, проверени за допустимост са и земеделските площи, извършени са кръстосаните проверки между данните в заявлението и отделните регистри и кръстосани проверки между данните в отделните заявления. Заявлението за подпомагане не е определено за извършване на проверка на място въз основа на анализ на риска по см. на чл.37, ал.3 от ЗПЗП /ред. ДВ, бр.18/2006г./. Въз основа на резултатите от административните проверки са формирани изводите на органа за отказите.

Заявителката е уведомена за образуваното производство и за установените нередности в заявените парцели – попадането им извън специализирания слой за подпомагане. Органът е събрал относимите за случая писмени доказателства по предвидения за това нормативен ред.

Неоснователни са възраженията на жалбоподателката за наличие на съществени процесуални нарушения. Проверката по чл.37, ал.3 от ЗПЗП не е задължителна. Съгласно чл.30 от Регламент /ЕО/ 1122/2009г. проверките на място се извършват на случаен принцип по метода на риск-анализ само на 5% от подадените заявления за подпомагане, в кръга на която извадка жалбоподателката не е попаднала.

            Уведомителното  писмо е съответно на материалния закон.

Налице е хипотезата за отказ по чл.43, ал.3, т.6 от ЗПЗП.

Заявените от кандидата площи не са включени в специализирания слой по чл.33а, ал.1 от ЗПЗП за 2014г. Производството по чл.16б, ал.1 от Наредба №105/2006г. за одобряване на изготвения специализиран слой „Площи в добро земеделско състояние“ /сега „Площи, допустими за подпомагане”/ представлява многоетапна процедура, завършваща с акта по чл.16г, ал.4 от Наредбата /в конкретния случай заповед №РД-46-287/06.03.2015г./, с който се одобрява окончателния слой. В  настоящия случай приложение намира разпоредбата на чл.16а, ал.6 от Наредбата /ред. ДВ, бр.50/2015г./. Въз основа на одобрения слой РА е постановила оспорения отказ за парцелите. Съгласно реда по чл.16а-16г от Наредбата РА действа в условията на обвързана компетентност и няма как да извърши окончателната оторизация и плащания на площ за съответната година ако парцелите не са включени в заповедта по чл.16г, ал.4 от Наредбата. Поради тази причина констатациите на вещото лице в частта им за нарушения в процедурата по одобряване на специализирания слой във вр. с протокола от теренна проверка от 02.09.2014г. и промененото предназначение на земите с протокола на ОСЗ – Кюстендил от 11.06.2013г. са неотносими към преценката за материална законосъобразност на оспореното Уведомително писмо. Заповедта на министъра създава права и задължения и засяга интересите на земеделските стопани /съгласно ТР №8/11.12.2015г. на ВАС по тълк.д.№1/2015г. на ОСС , I и II колегия/, но няма данни жалбоподателката да я е оспорила пред ВАС. Заповедта за слоя е влязла в сила по отношение на процесните имоти. Видно от съдебно-техническата експертиза имотите попадат извън приетия от министъра слой, поради което са недопустими за подпомагане. Недопустимо е смесване на производството по издаване на заповед от министъра на земеделието и храните за одобряване на окончателния специализиран слой с производството по издаване на Уведомителното писмо. В тази насока е утвърдената съдебна практика на ВАС /вж. решение №5354/28.04.2017г. по адм.д.№8269/2016г., решение №6098/16.05.2017г. по адм.д.№9263/2016г., решение №5979/15.05.2017г. по адм.д.№13924/2016г., решение №5918/12.05.2017г. по адм.д.№9240/2016г., решение №3396/21.03.2017г. по адм.д.№5889/2016г., решение №6870/01.06.2017г. по адм.д.№10007/2016г., решение №5292/27.04.2017г. по адм.д.№9196/2016г. всички на IVо. и др./

Поради отреченото право на плащане по СЕПП, на основание чл.15г, ал.1 от Наредба №2/21.02.2011г. земеделският стопанин няма право на подпомагане по СПП, като такова право няма и по мярка НР1 съгласно чл.12, т.1 от Наредба №11/03.04.2008г.

Установените в оспореното писмо 100% наддеклариране на площите, потвърдени в заключението на вещото лице, по правилото на чл.58 от Регламент /ЕО/ 1122/2009г. надвишават 50% от действително стопанисваните площи, което води до налагане на санкции за бъдещ период с размерите в писмото.

Изложеното налага извод за отхвърляне на оспорването като неоснователно.

На основание чл.143, ал.4 от АПК и чл.24 от Наредба за заплащане на правната помощ /обн. ДВ, бр.5/17.01.2006г., изм и доп./ във вр. с чл.78, ал.8 от ГПК по препращане от чл.144 от АПК жалбоподателката дължи заплащане на ДФЗ на деловодни разноски в размер на 455лв., включващи 355лв. за вещо лице и 100лв. за юк възнаграждение.

            Мотивиран от горното и на основание чл.172, ал.2, пр.последно от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

 

 

 

 

ОТХВЪРЛЯ оспорването в жалбата на Е.А.М. /с посочени лични данни/ срещу Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 с изх.№02-100-6500/4681 от 05.11.2015г. на заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”.

            ОСЪЖДА Е.А.М. да заплати на ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” деловодни разноски в размер на 455лв. /четиристотин петдесет и пет лева/.

            Решението подлежи на касационно обжалване от страните пред ВАС в 14-дневен срок получаване на съобщенията за изготвянето му.

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: