Р Е Ш Е Н И Е

         24                                                            09.02.2017г.                                           град Кюстендил

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Кюстендилският административен съд                                                                                     

на тридесети януари                                                                     две хиляди и седемнадесета година

в открито съдебно заседание в следния състав:

                                                         Административен съдия: МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

при секретаря С.К.

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

административно дело № 250 по описа на съда за 2016г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е по реда на чл.53а, т.1 от ЗКИР.

А.К.С., ЕГН ********** и В.К.С., ЕГН **********,*** обжалват:

1/уведомление изх.№24-11818/05.07.2016г. на началника на СГКК Кюстендил и

2/изменение на КККР на гр.Дупница, обективирано в скица-проект №15-318996/01.07.2016г. на началника на СГКК Кюстендил. Релевират се основанията за оспорване по чл.146 от АПК. Липсата на компетентност се свързва с отсъствието на одобрена КК по чл.49 от ЗКИР. Неспазването на установената форма е във връзка с липсата на издаден писмен акт за изменението. Съществените нарушения на административнопроизводствените правила се изразяват в нарушаване на чл.26, чл.35 и чл.36 от АПК. Противоречието с материалния закон се свързва с неразрешен спор за материално право, липса на основанието по чл.53а, ал.1 от ЗКИР поради неотносимост на решението по гр.д.№1748/2013г. на ДРС и незаконосъобразност на изменението, т.к. е недопустимо кадастралната граница да пресича сгради. Претендира се приложимост на хипотезата по чл.54 от ЗКИР с издаване на писмена заповед. Иска се отмяна на оспореното уведомление и изменение, евентуално обявяване на тяхната нищожност по чл.177 от АПК. Претендират се деловодни разноски.

 В с.з. и писмена защита вх.№483/07.02.2017г. пълномощниците на жалбоподателите поддържат жалбата, като допълнително сочат неспазени изисквания по изработване на графичния материал при процедиране на изменението на КККР и наличие на предходен отказ за изменение в писмо изх.№20-28186/19.05.2016г. на началника на СГКК Кюстендил.

Ответният началник на СГКК Кюстендил с административен адрес: гр.Кюстендил, ул.“Г.“ №** не изразява становище по оспорването.

Пълномощникът на заинтересованата страна А.И.Ш. в с.з. и писмена защита вх.№476/07.02.2017г. оспорва жалбата като неоснователна и претендира деловодни разноски.

Заинтересованата Е.К.Д. не изразява становище по жалбата.

            Кюстендилският административен съд, след запознаване с жалбата и събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установена следната фактическата обстановка по спора:

Административното производство е образувано по заявление вх.№01-19717/28.06.2016г. от заинтересования А. *** с искане за изменение на КККР на гр.Дупница за ПИ с идентификатори 68789.29.74 и 68789.29.75 и издаване на скица за втория имот /вж. л.37/. Към заявлението е приложено решение №475/22.08.2014г. по гр.д.№1748/2013г. на ДРС за иск по чл.53, ал.2, пр.2 от ЗКИР /ред. ДВ, бр.34/2000г./, влязло в сила на 18.02.2016г. С решението съдът е признал за установено по отношение на двамата жалбоподатели и заинтересованата Д., че към момента на одобряване на КККР на гр.Дупница със заповед №300-5-56/30.07.2004г. на изп.директор на АГКК А.И.Ш. е бил собственик на 68кв.м., представляващи площ от ивицата земя в ПИ с идентификатор 68789.29.74, ограничена между отразената в одобрената КК граница между ПИ 68789.29.74 и 68789.29.75 и кадастралната граница между посочените УПИ-та по действалия към този момент ЗРП от 1997г., която площ неправилно е била заснета като част от ПИ 68789.29.74 и е описана с проектни координати в границите на линиите С-Д-Е-М на скица №3 на вещо лице А., която скица е неразделна част от съдебното решение /вж. л.38-44/. Оспореното изменение на КККР е обективирано в скица-проект №15-318996/01.07.2016г. на началника на СГКК Кюстендил. Изменението се състои в промяна границите на двата ПИ, предназначението на сграда с идентификатор 68789.29.74.2 от жилищна еднофамилна в хангар, депо, гараж и в собствениците на сградите в ПИ 68789.29.74 като вместо жалбоподателите и заинтересованата Д. е вписан техния наследодател К.П. С. /вж. л.45-46/.

Оспореното уведомление №24-11818/05.07.2016г. на началника на СГКК Кюстендил е адресирано до страните по делото. Издадено е на основание чл.26, ал.1 от АПК. Касае приключилата процедура по изменение на КККР по заявлението на Ш. /вж. л.50/. Жалбоподателят С. е получил уведомлението на 18.07.2016г. Уведомлението не е редовно връчено на С. /вж. л.52/. Жалбата по делото е подадена на 27.07.2016г.

КККР на гр.Дупница са одобрени със заповед №300-5-56/30.07.2004г. на изпълнителния директор на АК София /сега АГКК/ на основание чл.49, ал.1 от ЗКИР. С решение от 11.04.2005г. по адм.д.№326/2004г. на КОС, отменено с решение №8729/10.10.2005г. по адм.д.№5623/2005г. на ВАС, последното поправено с решения №2962/21.03.2006г и 10325/05.10.2016г. на ВАС е отменена заповедта на изпълнителния директор в частта за ПИ 68789.29.74 /бивш пл.№5958, парцел XXV в кв.72/ и ПИ 68789.29.75 /бивш пл.№1940, парцел XXVI в кв.72/, като съдът е върнал преписката на АК да ново произнасяне с административен акт. Отмяната е влязла в сила на 21.03.2006г. Съгласно установеното от ВАС, на място между имотите липсва материализирана граница, като липсват и работни материали, изготвени в предварителната техническа процедура, поради което база за определяне на кадастралната граница е отразената такава върху действащия ЗРП от 1997г. Съобразно предвижданията на ЗРП, от имота на Ш. се придават към имота на В. С. 68кв.м., които обаче не са заплатени от С.. На основание §8, ал.1 от ПР на ЗУТ прилагането на дворищнорегулационните планове след изтичане на срока по §6, ал.2 от ПР на ЗУТ е недопустимо поради отпадане на отчуждителния им ефект. В този смисъл съдилищата са установили неправилно заснемане на имотната граница между двата имота, указвайки на АК, че тази граница следва да бъде имотната такава по ЗРП от 1997г., изчертана като С-Е-М на скица №2 към заключението на вещо лице Гонев /вж. л.46 от приложеното адм.д.№73/2011г. на КАС/.

 С писмо изх.№94-93/2006г. изп.директор на АК е уведомил Ш., че след запознаване с преписката за местоположението на кадастралната граница между двата имота е налице „непълнота и грешка“ по см. на §1, т.10 от ДР на Наредба №3/2005г. и следва да се изготви скица-проект за нейното отстраняване по реда на чл.62 от Наредбата. Посочено е, че СГКК отразява измененията в КККР и издава заповед по чл.54, ал.1 от ЗКИР за тяхното одобряване.               

В съответствие с указанията на изп.директор на АК ответникът Ш. е възложил на правоспособно лице изготвянето на изменението в КККР. Скицата-проект за отстраняване на непълноти и грешки в КК, ведно с цялата проектна документация е депозирана от Ш. *** със заявление вх.№94-778/16.02.2009г. Със заповед №КД-14-10-35/22.02.2011г. началникът на СГКК е отказал исканото изменение поради неподписване на Акт за непълноти и грешки №6/21.01.2001г. от А.К.С. и наличие на спор за материално право. Заповедта е влязла в сила на 14.05.2013г. /вж. решение №78/21.03.2011г. по адм.д.№73/2011г. на КАС и решение №6531/14.05.2013г. по адм.д.№1807/2013г. на ВАС/.

Във връзка с влязлата в сила заповед №КД-14-10-35/22.02.2011г. на началника на СГКК е образувано исковото производство по гр.д.№1748/2013г. на ДРС от Ш. срещу жалбоподателите по настоящето дело и заинтересованата страна Д. с предявен иск по чл.53, ал.2, пр.2 от ЗКИР /стара редакция/. След приключване на исковото производство, с молба рег.№05-4874/03.05.2016г. Ш. е поискал от началника на СГКК Кюстендил да се нанесе вярната имотна граница въз основа на съдебното решение /вж. л.58/. С писмо изх.№20-28186/19.05.2016г. началникът на СГКК е уведомил Ш., че съдебното решение и скицата към него са недостатъчни за исканото изменение, като е указал да се изготви проект за изменение на КК от правоспособно лице по кадастъра /вж. л.57/. Със заявление рег.№05-6658/20.06.2016г. Ш. е изразил становището си, че СГКК разполага с необходимите данни за нанасяне на промените в КККР /вж. л.56/. Липсата на развитие по случая е мотивирала Ш. да подаде заявлението от 28.06.2016г., по което е процедирано изменението.

На основание нот.акт №102, том III, дело №834/1977г. на нотариуса при РС – С.Д. лицето К.П. С. се легитимира като собственик на имот пл.№5426 в кв.66 по плана на гр.С.Д. с урегулирано пространство от 310кв.м. /вж. л.7/. Жалбоподателите и заинтересованата Д. за законни наследници на С. /вж. удостоверение за наследници №1205/11.03.2016г. на Община Дупница/. Имотът по действащия ЗРП на града представлява парцел XXV, пл.№5958 в кв.72 /вж. скица №15-273781/08.06.2016г. на СГКК – Кюстендил на л.15/. По КККР е ПИ с идентификатор 68789.29.74.

На основание нот.акт №31, том I, рег.№1097, дело №140/1998г. на нотариус С.М. с №058 с район на действие ДРС А.И.Ш. се легитимира като собственик на парцел XXVI-1940 в кв.72 по рег.план на гр.Дупница  с обща урегулирана площ от 370кв.м. /вж. л.48/. По КККР е ПИ с идентификатор 68789.29.75.

От приетото заключение на вещо лице инж.Л.Б.В. се установява, че в следствие на оспореното изменение на КККР сградите в имот 68789.29.74 попадат в два поземлени имота с различни собственици. За одобряване на изменението са използвани решението по гр.д.№1748/2013г. на ДРС, копие от цитираната в решението скица №3 на л.44 от делото и изготвената от правоспособно лице скица-проект за отстраняване на непълноти и грешки в КК, приложена на л.61 от адм.д.№73/2011г. Вещото лице сочи обаче че са налице пропуски  при изработване на графичния материал, изразяващи се в липса на извършени и отразени в скицата-проект геодезически измервания на границите на поземлените имоти и очертанията на сградите в нарушение на чл.42, ал.3 от Наредба №3/28.04.2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР /отм., ДВ, бр.4/2017г./. Границите са получени чрез дегитайлизиране и трансформация на кадастралния план, върху който е проектиран ЗРП от 1997г. от координатна система 1950 в координатна система 1970г., като границата между имотите не е трасирана на място поради отказан достъп до ПИ с идентификатор 68789.29.74. Поради липса на актуален проект СГКК сама е извършила необходимата трансформация в действащата координатна система БГС 2005г. След справка в СГКК вещото лице е установило, че последващи производства за двата имота, извън процесното изменение, не са процедирани. За двата ПИ няма одобрена КК. Заключението на вещото лице съдът намира за обективно и достоверно. Същото не е оспорено от страните по делото и се основава на достоверни писмени доказателствени средства.

Горната фактическа обстановка се установява и доказва от посочените по-горе доказателства.

С оглед така установената фактическа обстановка, съдът намира жалбата за допустима в частта по оспореното изменение, обективирано в скица-проект №15-318996/01.07.2016г. на началника на СГКК Кюстендил. Изменението на КККР е осъществено в хипотезата на чл.53а, т.1 - изпълнение на влязло в сила решение по гр.д.№1748/2013г. на ДРС. Приложението на посочената правна норма се осъществява без издаване на заповед. В този случай на обжалване подлежи изразеното с действие волеизявление на органа, с което непосредствено се създават права и задължения на правните субекти. Т.е. самото действие представлява индивидуален административен акт по легалната дефиниция на чл.21, ал.1 от АПК /вж. решение №12144/10.11.2016г. по адм.д.№3403/2016г., решение №7834/28.06.2016г. по адм.д.№1450/2016г., решение №6434/31.05.2016г. по адм.д.№11440/2015г., всички на II о. на ВАС/. Жалбоподателите са лица с правен интерес от оспорване на измененията по аргумент от чл.2, ал.5 и §1, т.13 от ДР на ЗКИР. Вписани са в КРНИ като собственици на ПИ с идентификатор 68789.29.74. С процесното изменение се засяга правото им на собственост върху ПИ с идентификатор 68789.29.74 поради намаляване на имота и попадане на част от площта на сградите в съседния ПИ с идентификатор 68789.29.75. Жалбата е подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК. Съдът е компетентен да разгледа спора по чл.132 и чл.133, ал.1 от АПК.

Недопустимо обаче е оспорването срещу уведомление изх.№24-11818/05.07.2016г. на началника на СГКК Кюстендил. Уведомлението няма характеристиките на индивидуален административен акт по чл.21 от АПК, т.к. не съдържа властническо волеизявление на органа. Няма характер и на уведомление по чл.26 от АПК, т.к. с него не започва административното производство. Налице е основанието по чл.159, т.1 от АПК, поради което жалбата срещу уведомлението ще се остави без разглеждане, а съдебното производство в тази част ще се прекрати.

Разгледана по същество, жалбата в допустимата част е основателна. Във връзка с предмета на съдебна проверка по чл.168, ал.1 от АПК, оспореното изменение е незаконосъобразен административен акт. Съображенията за това са следните:

Възможността за изменение на КККР по чл.53а, т.1 от ЗКИР е в правомощията на началника на СГКК Кюстендил по аргумент от чл.51, ал.2 от ЗКИР. Съгласно нормата на чл.6 от УП на АГКК /обн. ДВ, бр.103/2004, отм.ДВ, бр.76/2016г./ АГКК е структурирана в обща и специализирана администрация, като СГКК Кюстендил е част от специализираната администрация, включена в Главна дирекция „Регионални служби” /вж. чл.12 и чл.13б от УП/. Нормата на чл.15, ал.1 от УП възлага ръководни функции на началника на СГКК, която служба има правомощие да поддържа в актуално състояние КККР /вж. чл.15, ал.1 и ал.3, т.6 от УП/. Правомощията на началниците и на СГКК са запазени в действащия УП на АГКК /обн. ДВ, бр.76/2016г. - чл.6, ал.1, чл.14, чл.18, ал.1 и ал.5, т.6/. В процесния казус измененията са обективирани в скица-проект №15-318996/01.07.2016г., издадена от началника на СГКК Кюстендил, който има материална, териториална и времева компетентност за изменения в КККР. Липсата на одобрена КККР е въпрос по съществото на спора.

Поради предвидената в закона възможност измененията в КККР да се извършат без издаване на писмена заповед, общите изисквания за форма на ИАА по чл.59, ал.2 от АПК са неприложими.

При извършване на измененията обаче са нарушени разписаните в чл.51, ал.3 и ал.5 от ЗКИР административнопроизводствени правила, доразвити в чл.58 и чл.59 от Наредба №3/28.04.2005г. за съдържането, създаването и поддържането на КККР /обн. ДВ, бр.41/2005г., отм. ДВ, бр.4/2017г./. Административното производство е започнало с подаване на заявление от Ш. *** със съдържанието по чл.58, ал.2 от Наредбата, приложено копие от решението на ДРС по чл.53, ал.2, пр.2 /стара редакция/ от ЗКИР и цитираната в съдебното решение скица №3 на вещото лице. В документите обаче липсват изработен от правоспособно лице по кадастър проект в цифров и графичен вид за измененията, не са приложени необходимите материали и данни от геодезически измервания и обяснителна записка. Вместо това, са използвани документите, изработени в предишната процедура по отстраняване на непълноти и грешки по чл.62 от Наредбата, завършила с издаване на заповед №КД-14-10-35/22.02.2011г. на началника на СГКК. Дори и при липсата на нормативна забрана за подобно процедиране, органът не е отчел наличие на редица пропуски и непълноти в проектната документация, коментирани от него в писмо изх.№94-119/26.05.2009г., включително липсата на извършено от правоспособното лице трасиране на място на границите на имотите и сградите по проекта. Вещото лице сочи, че при изработване на проекта границите на поземлените имоти и очертанията на сградите не са заснети и координирани чрез геодезически измервания. Налице е нарушение на чл.59, ал.1, т.2 от Наредбата. Следователно, органът не е имал правно основание да процедира изменението, издавайки скицата-проект от 01.07.2016г. Нарушението е съществено и на самостоятелно основание води до незаконосъобразност на оспореното изменение на КККР. Същото е резултат от нарушаване на основните принципи по чл.35 и чл.36 от АПК за изясняване на фактите и обстоятелствата от значение за случая и събиране на всички относими и достоверни доказателства във връзка със спазване на специалните изисквания за комплектоване на заявлението и достоверност на изменението на КККР.

Не е налице релевираното от оспорващите нарушение на процедурата във връзка с липсата на уведомяване за започване на производството по изменение на КККР. Специалният ЗКИР не изисква подобно уведомяване. Нормата на чл.53, ал.3 от ЗКИР /ред. ДВ, бр.49/2014г./ задължава органа да уведоми заинтересованите лица за реализираните изменения, т.е. за крайния административен акт.

Измененията са извършени и в нарушение на материалния закон.

Поради липса на законово изискване за писмена форма на измененията, фактическите и правни основания за действията на органа се съдържат в документите към административната преписка. От съдържанието на документите е видно, че изменението е допуснато в хипотезата на чл.53а, т.1 от ЗКИР - в изпълнение на съдебно решение. Фактическото основание е свързано с действието на решение №475/22.08.2014г. по гр.д.№1748/2013г. на ДРС, в сила от 18.02.2016г. Трайно установената практика на ВАС по прилагането на чл.53а, т.1 от ЗКИР, респ. чл.62, ал.5  от Наредба №3/2005г. /отм./ приема, че съдебното решение, което може да бъде обект на изпълнение от административния орган следва да признава права на собственост върху спорната кадастрална граница за заявителя, да има изпълнителна сила и имотите да бъдат с ясна, точна и пълна индивидуализация, която да може да се отнесе към действащата КККР за населеното място /вж. решение №12144/10.11.2016г. по адм.д.№3403/2016г., решение №2496/07.03.2016г. по адм.д.№8538/2015г., решение №2551/08.03.2016г. по адм.д.№8540/2015г., решение №11386/29.10.2015г. по адм.д.№5454/2015г., решение №11181/27.10.2015г. по адм.д.№4262/2015г., II о. на ВАС/. В случая, решението на гражданския съд съдържа ясна индивидуализация на спорната кадастрална граница между двата ПИ,  признава правото на собственост на спорната площ на заявителя и разрешава спора за собственост с жалбоподателите и заинтересованата Д.. Решението на гражданския съд има и изпълнителна сила /вж. решение №6230/26.05.2016г. на ВАС по адм.д.№9742/2015г., II о./. Претенцията на жалбоподателите за обратното е неоснователна. Въпреки това обаче липсват фактическите и правни основания за допуснатите измененията, т.к. не е налице одобрена КК за  процесните имоти. Безспорно по делото е обстоятелството, че с решение №8729/10.10.2005г. и решение №2962/21.03.2006г. по адм.д.№5623/2005г. на ВАС е отменена заповед №300-5-56/30.07.2004г. на изп.директор на АК, с която на основание чл.49, ал.1 от ЗКИР е одобрена КККР за гр.Дупница в частта за имотите в обхвата на оспореното изменение и преписката е върната на органа за ново произнасяне с административен акт. Такова произнасяне липса, като неправилно изп.директор в писмото до Ш. от 2006г. е преквалифицирал спора като такъв за изменение на КККР в хипотезата на „непълноти и грешки“. Отстраняването на непълноти и грешки е възможно само при наличие на одобрена КККР за имотите. Единствено в компетентността на изп.директор на АК /АГКК/ е действието по одобряване на КККР по реда на чл.49 от ЗКИР с изпълнение на задължителните съдебни указания по служебно нанасяне на правилната кадастрална граница между двата ПИ. Касае се за различни актове по ЗКИР /първоначално изработване и одобряване на КК от една страна и изменение на КК, от друга/, основани на качествено различни производства. Недопустима е подмяна на правното основание за процедиране на КК в нарушение на съдебните указания и императивните законови правила. Следователно, оспореното изменение на КККР от СГКК е лишено от предмет /вж.решение №6152/08.05.2013г. по адм.д.№2717/2013г., решение №11293/09.08.2013г. по адм.д.№11995/2012г., решение №1922/23.02.2015г. по адм.д.№515/2015г., решение №1863/19.02.2015г. по адм.д.№13640/2014г., всички II о. на ВАС/. Нарушението на материалния закон при извършване на изменението на КККР е съществено и на самостоятелно основание води до неговата незаконосъобразност.

Неоснователно е възражението на жалбоподателите за влязъл в сила предходен отказ за изменение, обективиран в писмо изх.№20-28186/19.05.2016г. на началника на СГКК Кюстендил. Писмото не обективира индивидуален административен акт във вид на отказ за изменение на КККР по искането на Ш. от 03.05.2016г. С него не се разрешава искането за изменение на КККР. Органът не е формирал изрично волеизявление в подобен смисъл. Писмото съдържа указания за процедиране по молбата за изменение на КККР, поради което не представлява краен акт в административната процедура.

С оглед на изложеното, на основание чл.172, ал.2, пр.второ от АПК съдът ще отмени оспореното изменение на КККР. Действието на нормата на чл.54б от ЗКИР за служебно възстановяване на данните в КККР от органа преди изменението без издаване на заповед, не налага връщане на преписката за ново произнасяне. Правата на Ш., свързани с изпълнение на съдебните решения по адм.д.№5623/2005г. на ВАС, могат да се реализират чрез отправено искане до изп.директор на АГКК за служебно одобряване на КККР за ПИ с идентификатори 68789.29.74 и 68789.29.75 във вр. с пределите на действие на съдебните решения на ВАС по чл.177 от АПК и тяхната задължителност с оглед отговорността по чл.304 от АПК.

На основание чл.143, ал.1 от АПК СГКК дължи заплащане на жалбоподателите на сторените от тях деловодни разноски. За С. разноските са в размер на 746.30лв., включващи 10лв. ДТ, 6.30лв. за преписи от документи, 600лв. адвокатско възнаграждение за един адвокат и 130лв. за вещо лице. За С. разноските са в размер на 10лв. за ДТ.

По аргумент за обратното от чл.143, ал.3 от АПК заинтересованият А.И.Ш. няма право на деловодни разноски.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ извършеното от началника на СГКК Кюстендил на 01.07.2016г. изменение на КККР на гр.Дупница, обективирано в скица-проект №15-318996/01.07.2016г. и касаещо ПИ с идентификатори 68789.29.75, 68789.29.74 и сгради с идентификатори 68789.29.74.2 и 68789.28.74.1 по заявление вх.№ 01-191717/28.06.2016г. от А.И.Ш., ЕГН ********** ***.

            ОСЪЖДА СГКК КЮСТЕНДИЛ да заплати на А.К.С. /с посочени лични данни/ деловодни разноски в размер на 746.30лв. /седемстотин четиридесет и шест лева и тридесет стотинки/.

            ОСЪЖДА СГКК КЮСТЕНДИЛ да заплати на В.К.С. /с посочени лични данни/ деловодни разноски в размер на 10лв. /десет лева/.

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от А.К.С. и В.К.С. срещу уведомление изх.№24-11818/05.07.2016г. на началника на СГКК Кюстендил и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази част.

Решението в прекратителната част, с характер на съдебно определение, подлежи на обжалване от страните с частни жалби пред ВАС в 7-мо дневен срок от получаване на съобщенията за изготвянето му, а в останалите части подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от неговото съобщаване до страните.

Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: