Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

              55                                                      20.04.2017г.                                            град Кюстендил

В ИМЕТО НА НАРОДА

Кюстендилският административен съд                                                                                             

на двадесети март                                                                   две хиляди и седемнадесета година

в открито съдебно заседание в следния състав:

                                                         Административен съдия: МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

при секретаря И.С.

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

административно дело 285 по описа на съда за 2016г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството по делото е по реда на чл.215 от ЗУТ във вр. с §124, ал.2 във вр. с ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ - ДВ, бр.82/2012г.

            В.Д.К. *** обжалва заповед №РД-00-723/03.08.2016г. на кмета на Община Кюстендил. В жалбата се релевират основанията за незаконосъобразност по чл.146, т.2, 3 и 4 от АПК. Нарушението на формата е във връзка с твърдението за неясна и непълна заповед. Нарушенията на административнопроизводствените правила се свързват с невръчване на оспорващия на проекта за изменение на ПУП /графичен и цифров вид/ и на препис от заповедта на неговата съпруга. Нарушенията на материалния закон се свързват с невъзможно изпълнение на указанията в писмо изх.№94-00-4093/06.06.2016г., т.к. се засягат множество имоти, на които жалбоподателя не е собственик; приложена регулация за имота на К. през 2008г.; незаконосъобразно и нецелесъобразно изменение на уличната регулация и липса на съгласие на всички заинтересовани лица. Моли се за отмяна на заповедта.

            В с.з. и писмени бележки пълномощникът на жалбоподателя поддържа жалбата. Допълнително сочи липса на фактически основания в акта за изменение на ПУП, разминаване в датите на подаденото заявление и предписанието и липса на предпоставките по чл.134, ал.2, т.1 и т.3 от ЗУТ. Претендират се деловодни разноски.

            В с.з. представителят на ответника оспорва жалбата и претендира юк възнаграждение.

            Заинтересованата Н.П.А. намира заповедта за законосъобразна.

Заинтересованата Л.К.К. намира жалбата за основателна.

Останалите заинтересовани страни Н.Б.Б., Б.И.Б., П.Д.М., С.Д.М., Й.Г.С. и Я.И.В. не изразяват становище по жалбата.

Кюстендилският административен съд, след запознаване с жалбата, становищата на страните и събраните по делото доказателствата, обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност намира за установена следната фактическа обстановка:

С молба рег.индекс 94-00-379/26.04.2010г. Искрен Б.П., Н.Б.Б., П.Д.М., Н.П.А., Й.Г.С. и С.Д.М. *** да допусне изменение на ПУП-ПР поради неприложена регулация по плана на с.Слокощица от 1965г., като са представили скица /вж. л.133 и л.134/. С предписание изх.№94-00-379/13.05.2010г. на основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.135, ал.3 във вр. с чл.134, ал.2, т.1 и т.3 от ЗУТ и становище на главния архитект кметът на Общината е допуснал изработването на проект за изменение на ПУП-ИПР за УПИ II-471,658, УПИ III-468, УПИ IV-467, УПИ VI-263 и УПИ XI-263 в кв.14 по плана на с.Слокощица, община Кюстендил, предвиждащ промяна на улично-регулационната линия на съществуващата улица от о.т. 66 до о.т. 67 /вж. л.22 и л.35/.

С молба рег.индекс 94-00-650/25.08.2010г. заявителите са представили проект за изменение на ПУП /ИПР/ част геодезия /вж. л.33 и л.34-45/. В обяснителната записка проектантът е записал, че за изработване на проекта са използвани кадастралния и регулационен план на селото от 1965г., трасировъчния карнет към него и документите за собственост на имотите. От извършеното геодезическо заснемане на ситуационните подробности на улицата и околните имоти е установено, че проектираното улично платно засяга жилищната сграда в УПИ II-471,658, денивелацията между пътя и разположените южно от него имоти е повече от 1м, което прави изграждането на улицата икономически неизгодно поради необходимостта от изграждане на подпорни стени и че стълбовете на изградената ел.мрежа попадат в средата на проектираната улица. По проекта за изменение на ПУП-ИПР се предвижда ново трасе на улицата-тупик от о.т.65 до о.т.67, съобразено с имотните граници на УПИ II, III, IV и VI с ширина 5м., като е необходимо провеждане на процедура по отчуждаване на 44кв.м. от УПИ VI. Изменението е показано със зелени и кафяви линии, щрихи и надписи на скицата-проект на л.44 от делото. Ситуацията на имотите по действащия план за регулация преди изменението е показано на скицата на л.43 от делото.

От документите по преписката и приложените нотариални актове е видно, че собственици на УПИ VI-263 и III-468 в кв.14 са жалбоподателя и заинтересованата Л.К. /вж. л.104/; на УПИ XI - тяхната дъщеря и зет В. В К.-Т и В. Ц Т /вж. л.103/; на УПИ II-471,658 - Й.Г.С. и Я.И.Б. /вж. л.106 и л.5/, а на УПИ IV-467 - Н.А., П.М., С.М. и Й.С.. Улицата е общинска собственост.

С решение №705 по Протокол 42/30.09.2010г. ОбС – Кюстендил на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА е дал съгласие да бъде изменен действащия ПУП- ПР съгласно представения проект за изменение на УПИ II, III, IV и VI и изменение на улицатата в посочените о.т., като се извърши процедура по отчуждаване и обезщетение на собствениците на УПИ VI за 35 кв.м. /вж. л.34/.

С писмо изх.94-00-650/26.10.2010г. главният архитект е съобщил на собствениците на имотите за изготвения проект за изменение на ПУП, давайки възможност проектът да бъде прегледан в сградата на Общината /вж. л.27/. Жалбоподателят и Л.К. са получили съобщението на 28.10.2010г. /вж.л.30/. Същите са подали възражение срещу проекта рег.индекс 94-00-650/23.11.2010г. /вж. л.25/, сочейки, че не са съгласни с изменението, т.к. имотната граница на УПИ VI е приложена. С решение II-1 по Протокол №08/23.03.2011г. ОбЕСУТ  е уважил възражението, като е указал на Кашкини да процедират проект за изменение на верните имотни граници на УПИ VI. Поради неизпълнение на указанията на ОбЕСУТ и ново заявление от възложителите от 12.04.2016г. /вж. л.23/, с писмо изх.№94-00-4093/06.06.2016г. кметът на Общината е указал на К, че ще продължи процедурата по изменението на ПУП /вж. л.19/. С решение II-1 по Протокол №15/20.07.2016г. ОбЕСУТ е приел проекта за изменение и е предложил на кмета на издаде заповед за неговото одобряване /вж. л.55-59/.

С оспорената заповед №РД-00-723/03.08.2016г. на основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА и чл.129, ал.2 във вр. с чл.134, ал.2, т.1 и т.3 и чл.124, ал.3 от ЗУТ при условията на чл.136, ал.1 от ЗУТ и §124 от ЗИД на ЗУТ, решението на ОбЕСУТ от 20.07.2016г. и заявленията на собствениците от 25.08.2010г. и 12.04.2016г. кметът на Общината е одобрил проекта за изменение на ПР за УПИ II, III, IV и VI в кв.14 за изменение на границите на имотите и изменение на улица-тупик от о.т.65 до о.т.67. Мотивите в заповедта са свързани с фактологията по заявленията за допускане изработването на проекта и неговото одобряване. Заповедта е връчена на жалбоподателя на 18.08.2016г. /вж. л.11/. Жалбата по делото е подадена на 29.08.2016г. чрез органа /вж. л.3/.

Със заповед №492/17.05.2008г. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС във връзка с молба на К. от 21.12.2008г. кметът е определил лицето за купувач на 70/1296 ид.ч. от терена на УПИ VI-263 в кв.14 по плана на с.Слокощица. На 21.05.2008г. страните са сключили договора за покупко-продажба, вписан в СВ на 28.05.2008г. /вж. л.88 и л.89/. Въз основа на посочените документи главният архитект на Община Кюстендил е издал РС №227/18.09.2008г. на К. за строителство на прозирна ограда, разположена на улично-регулационната линия на улица с о.т.67-65 в имота на възложителя. На 05.11.2008г. е издаден и протокол за определяне на строителна линия и ниво на строежа /вж. л.90-92/.

От заключението по приетата съдебно-техническа експертиза на вещо лице инж.Л.Б.В. се установява, че:

1/закупената от К. по договора от 21.05.2008г. ид.ч. от терена на УПИ VI представлява придаваемо общинско място от съществуващия път към УПИ-то по плана от 1965г. Мястото се намира между имотната граница и уличнорегулационната линия на улица с о.т.62-66-67 преди изменението. Тази граница обаче не е отразена в кадастралния и регулационен план на селото.

По плана от 1965г. не се предвижда отчуждаване от УПИ VI, а има придаваемо общинско място от съществуващия път, с покупката на което през 2008г. регулацията е приложена, като уличната регулация е станала имотна граница. Застрояването в имота е осъществено.

Посочените в обяснителната записка към проекта за изменение на ПУП за отчуждаване и обезщетение 44 кв.м. от имота се намират между новопроектираната улица с о.т. 62-66-66а-66б-66в, съвпадаща със старата имотна граница и регулационната линия преди изменението. Т.е. проектът е изработен по имотни граници на УПИ-ата, като тази по УПИ VI е преди прилагане на регулацията през 2008г. Следователно, проектът за изменение не е изработен върху актуализирана кадастрална основа.

2/в обхвата на изменението на плана от 1994г.  е одобрено разделянето на УПИ VI на два самостоятелни парцела – VI-263 и XI-263, което изменение не оказва влияние върху горните изводи.

3/уличната регулация не е приложена по отношение на УПИ II. Проектираното улично платно засяга жилищната сграда в имота и денивелацията  между него и съществуващия път е повече от 1м., което прави изграждането на улицата икономически неизгодно поради необходимостта от изграждане на подпорни стени. Поради липсата на изготвен проект за вертикална планировка за улицата обаче не може да се прецени каква ще бъде стойността на подпорните стени.

4/изменението на ПУП не засяга УПИ XI и УПИ V.

5/с проекта не се променя предназначението на имота-негов предмет, т.е. улица с о.т.65-67. По план улицата е с дължина 80м, широчина 5м и завършва като задънена улица  с уширение. На място улицата е с широчина от 3.80м до 4.30м и уширението не е реализирано.

6/няма установени разкрити исторически и културни ценности.

Останалите констатациите на вещото лице нямат връзка с предмета на делото, поради което съдът не ги обсъжда. Заключението на вещото лице в посочените части съдът намира за обективно и достоверно, съответстващо на писмените доказателства по делото.

Приетите решение №612/01.08.2012г. по гр.д.№1701/2011г. на КРС и решение от 18.01.2013г. по гр.д.№609/2012г. на КОС са неотносими към предмета на делото, поради което съдът не ги обсъжда.

Горната фактическа обстановка се установява и доказва от посочените доказателства.

С оглед така установената фактическа обстановка жалбата е допустима. Оспорената заповед представлява индивидуален административен акт по см. на чл.214, т.1 от ЗУТ, касаещ устройство на територията в обхвата на ПУП и подлежи на съдебно оспорване по реда на чл.215 от ЗУТ от заинтересованите лица по чл.131, ал.2, т.1 във вр. с чл.136, ал.1 от ЗУТ. Жалбоподателят е заинтересован правен субект с оглед доказаните собственически права върху УПИ VI-263 в кв.14 по плана на с.Слокощица, който имот е в обхвата на изменението на ПУП-ПР. Жалбата е подадена в срока по чл.215, ал.4 от ЗУТ пред компетентния за разглеждането й административен съд. Разгледана по същество, жалбата е основателна.

След извършената служебна проверка за законосъобразност на заповедта по см. на чл.168 във вр.с чл.146 от АПК съдът намира следното:

Заповедта е издадена от компетентен орган. На основание чл.129, ал.2 във вр. с чл.136, ал.1 от ЗУТ кметът на Общината е органа, който одобрява измененията на ПУП в обхват до един квартал, какъвто е случая по заповедта. Страните не спорят относно компетентността.

При издаването на акта са спазени административнопроизводствените правила.

Процедурата е стартирала със заявлението по чл.135, ал.1 от ЗУТ от 26.04.2010г. Заявлението е подадено от заинтересованите лица по чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, които са част от собствениците на имотите – предмет на плана. На основание чл.135, ал.3 от ЗУТ /ред. ДВ бр.61/2007г./ с мотивирано предписание от 13.05.2010г. кметът е допуснал изработване на проекта за изменение на ПУП-ПР след становище на главния архитект на Общината. Неоснователно е възражението на жалбоподателя за разминаване в датите на подаване на заявлението и издаване на предписанието, т.к. заявлението от 25.08.2010г. не е поставило началото на административното производство по изменение на плана. Предписанието в качеството на индивидуален административен акт е влязло в законна сила като неоспорено. Обхватът на заданието включва промяна на уличнорегулационната линия на съществуващата улица-тупик по имотните граници на ПИ 263,467,468,471 и 658 в кв.14 по плана на с.Слокощица. Касае се за изменение на ПР по см. на чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ - план за регулация на улици и поземлени имоти без режим на застрояване. Проектът за ПУП е изработен въз основа на задание от възложителите по см. на чл.125, ал.1, 2 и 3 от ЗУТ по правилата на чл.54-57 от Наредба №8/14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове.

При изработването на плана правоспособното лице е ползвало изходните данни по чл.47 от Наредбата, т.е. действащия кадастрален план към регулационния такъв от 1965г., т.к. изменението на регулационния план от 1994г. не влияе върху заданието на възложителите. При изработване на плана за изменение през 2010г. по отношение имота на жалбоподателя УПИ VI-263 регулацията е била приложена в хипотезата на §8, ал.2, т.1 от ПР на ЗУТ, т.к. с договорът за покупко-продажба от 21.05.2008г. уличната регулация е станала имотна граница. Това изменение не е отразено в кадастралния план. Липсата на актуализация на този план обаче не е относима към процедурата за изработване на проекта за изменение на ПУП, противно на твърдението на жалбоподателя. Кадастралният план е изходната основа за изработване на проекта за изменение на ПР съгласно чл.55 от Наредба №8/2001г. При наличието на такъв план същият се ползва във вида, в който съществува към датата на изработване на проекта за изменение на ПР независимо от съществуващите грешки и непълноти в него. Грешката в кадастралния план се отстранява по друг правен ред, а одобрения ПУП въз основа на грешния кадастрален план се изменя по реда и условията на чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ /вж. решение №212/08.01.2013г. на ВАС по адм.д.№11799/2012г., II о./.

Обхвата на изменението по проекта е стеснен спрямо обхвата по предписанието, като е изключен УПИ XI-263. Този начин на процедиране не води до наличие на съществено нарушение на процедурата, т.к. изработеното не излиза от рамките на разрешеното и е прецизирано съобразно действителното засягане на имотите от изменената улична регулация.

Спазено е изискването за обявяване на проекта по реда на чл.128, ал.1 и 3 от ЗУТ. Жалбоподателят е узнал за него и в срока по чл.128, ал.5 от ЗУТ е подал възражение. Проектът с възражението са разглеждани от ОбЕСУТ, като е дадена възможност на жалбоподателя за процедирате на изменение на плана съобразно претенциите му. Указанието е погрешно. Възможното процедиране за жалбоподателя налага образуване на ново административно производство и спиране на висящото такова, каквато хипотеза, подобна на основанието по чл.54, ал.1, т.5 от АПК, специалния ЗУТ не предвижда. Поради неизпълнение на указанията обаче не е налице съществено нарушение на процедурата по изменение на ПУП-ПР.

На основание чл.128, ал.7 от ЗУТ проектът за изменение на ПУП-ПР е приет от ОбЕСУТ на 20.07.2016г. Оспорената заповед е издадена в срока по чл.129, ал.2 от ЗУТ.

Липсата на връчване на заповедта на съпругата на жалбоподателя не е съществено процесуално нарушение, т.к. заповедта е връчена на жалбоподателя. Последният я е оспорил пред съда, а съпругата му заедно с останалите заинтересовани лица са участвали в съдебното производство, в който смисъл не е нарушено правото на защита на заинтересованите правни субекти. Извън горното, жалбоподателят не може да сочи възражения, чиито правен ефект настъпва в чужда правна сфера.

Налице е обаче нарушение на формата за издаване на заповедта по см. на чл.59, ал.2 от АПК във вр. с препращането от чл.219, ал.2 от ЗУТ.

В заповедта са посочени правните основания за нейното издаване, но липсва посочване на фактическите такива. Фактическите основания са с предимство пред правните, т.к. формират рамките на съдебния контрол за законосъобразност. Фактическите мотиви не се съдържат и в помощните документи за издаване на заповедта. Правните основания за одобрения проект по чл.134, ал.2, т.1 и 3 от ЗУТ изискват фактическите такива да са свързани с наличие на предвидено отчуждаване по уличната регулация от 1965г. за имотите в обхвата на изменението, което не е започнало в срока по чл.208 от ЗУТ и липса на възможност по действащия план за целесъобразно застрояване по действащите устройствени правила и нормативи поради установени геоложки и хидрогеоложки условия, респ. за запазване на разкрити археологически, исторически и културни ценности. В съдържанието на оспорената заповед и предписанието на кмета, с което е допуснато изработването на проекта за изменение на ПУП не се съдържат никакви фактически обстоятелства, относими към хипотезите на чл.134, ал.2, т.1 и 3 от ЗУТ. Такива липсват и в решенията на ОбЕСУТ. В обяснителната записка към проекта за изменение се съдържат факти, свързани с част от обстоятелствата по чл.134, ал.2, т.3 от ЗУТ - във връзка с осъществено геоложко проучване на терена по см. на чл.103, ал.6 от ЗУТ, но липсват данни, че с оглед характеристиките на терена планът не може да осигури възможност за целесъобразно застрояване. Във връзка с изложеното, съдът приема, че заповедта е издадена при липса на фактически основания за разпореденото изменение на ПУП-ПР, извън фактологията по движение на административната преписка. Непосочването на фактическите основания, формирали волеизявлението на органа по разпоредените в акта права, прави заповедта незаконосъобразен административен акт и е достатъчно основание за нейната отмяна.

За пълнота на мотивите съдът ще посочи, че заповедта е издадена и в нарушение на материалния закон. Събраните по делото доказателства не водят до извод за изменение на ПУП-ПР на основанията по чл.134, ал.1, т.1 и 3 от ЗУТ.

Изменението на ПУП по чл.134, ал.2, т.1 във вр. с чл.208 от ЗУТ е специално уредена процедура, изискваща наличие на две предпоставки: 1/засегнати имоти по неприложена регулация, по която се предвиждат отчуждителни процедури по ЗДС или ЗОС за изграждане на обекти публична собственост и 2/изтекли повече от десет години, в които не са започнали отчуждителните процедури /арг. от чл.64, ал.1, т.1 от ЗУТ/. Срокът по чл.208 е преклузивен. Изтичането му преклудира възможността за отчуждаване съгласно ТР №4/02.11.2016г. на ВАС по т.д.№6/2015г., ОСС, I и II колегия. От заключението на вещото лице се установи, че нито един от имотите в обхвата на изменението по регулационния план от 1965г. не е предвиден в която и да е своя част за отчуждаване за изграждане на улицата по правилата и реда чл.21 от ЗОС. Отделно от това се установи, че УПИ VI е с приложена регулация.

Изменението на ПУП по чл.134, ал.2, т.3 от ЗУТ е във връзка с изискването на чл.108, ал.5 от ЗУТ. Приложението на правната хипотеза в процесния казус е свързано с преценката, че планът не осигурява възможност за целесъобразно застрояване по действащите устройствени правила и нормативи в следствие на установените по обяснителната записка към проекта тежки геоложки условия във връзка с денивелацията на терена между съществуващия път и разположените южно от него имоти. В случая обаче одобрения ПУП е ПР по см. на чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ, а не ПРЗ, респ. ПЗ съобразно предпоставките на чл.134, ал.2, т.3 от ЗУТ /вж. решение №4112/24.04.2003г. на ВАС по адм.д.№816/2003г., II о./. Застрояването в имотите е осъществено, с плана за изменение не се предвижда друго такова, поради което не са налице материалноправните основания за изменение на плана в посочената хипотеза.

Въпреки съответствието на плана за изменение на ПУП-ПР с изискванията на чл.81, ал.1 от ЗУТ с възможност за приложение и на ал.2 от ЗУТ във вр. с §2, т.1 от ДР на Наредба №2/29.06.2004г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи в урбанизирани територии и спазването на изискванията на чл.54-57 от Наредба №8/14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове, проектираното по плана изместване на уличното трасе не отговаря на основанията за изменение по заповедта.

Планът от 1965г. е действащ по см. на §6, ал.1 от ПР на ЗУТ. Проектираната по него улица, преминаваща през жилищната сграда в УПИ II и липсата на икономическа изгода за прокарване на улицата поради необходимост от изграждане на подпорни стени са недостатъци на плана, които могат да се отстранят след коригиране на кадастралната основа за УПИ VI от неговите собственици и последващо изменение на плана в хипотезата на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ – по общо съгласие на собствениците и носителите на ограничени вещни права в имотите, засегнати от плана. Касае се обаче за друг правен ред за изменение на плана, различен от разпоредения такъв по оспорената заповед.

Изложеното налага извод за отмяна на оспорената заповед.

            На основание чл.143, ал.1 от АПК Община Кюстендил дължи заплащане на жалбоподателя на сторените деловодни разноски в размер на 1130лв., включващи 10лв. ДТ, 120лв. възнаграждение за вещо лице и 1000лв. адвокатско възнаграждение. Поради фактическата и правна сложност на делото не са налице основания за намаляване на адвокатското възнаграждение до минималното такова по чл.8, ал.2, т.1, пр.1 от Наредба №1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

            С оглед изхода от спора претенцията на ответника за юк възнаграждение е неоснователна.

            Мотивиран от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК във вр. с чл.219, ал.1 от ЗУТ, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ заповед №РД-00-723/03.08.2016г. на кмета на Община Кюстендил.

ОСЪЖДА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ да заплати на В.Д.К. /с посочени лични данни/ деловодни разноски в размер на 1130лв. /хиляда сто и тридесет лева/.

            Решението подлежи на касационно обжалване от страните пред ВАС в 14-дневен срок получаване на съобщенията за изготвянето му.

Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: