Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                    05.05.2017 г.

 

Номер    67                                     2 0 1 7 година                         гр. Кюстендил

 

                             В       И М Е Т О     Н А    Н А Р О Д А

 

Кюстендилският административен съд

на единадесети април                                                                2 0 1 7 година

в открито заседание в следния състав:

 

                                                          Административен съдия: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

 

Секретар: С.К.

Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

административно дело № 297 по описа за 2016 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

    Производството е по реда на чл. 145 чл. 178 от АПК.

    Образувано е по жалба от „Р.Ф.“ ООД, със седалище и адрес на управление ***, чрез И.А. И. – управител на дружеството, като предмет на съдебен контрол за законосъобразност е Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по

схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г. с изх. № 02-100-2600/2249 от 25.09.2015 г., издаден от Зам. Изпълнителния директор на ДФ ”Земеделие” /оставено в сила със Заповед № РД 20-80/22.04.2016 г. на министъра на земеделието и храните/, като първоначално постановен административен акт, на основание чл. 98 ал. 2 от АПК. В жалбата по същество се поддържа, че атакуваният административен акт е постановен в противоречие с материално - правните разпоредби на действащото в страната законодателство, в нарушение на административно – производствените правила. С изложените в жалбата мотиви жалбоподателят прави искане за постановяване на решение, с което да бъде отменен оспореният административен акт, с произтичащите от това последици. Представена е писмена защита, като се претендират и направените съдебни и деловодни разноски.

    Ответникът – Зам. Изпълнителния директор на ДФ ”Земеделие” София, чрез процесуалният си представител юк. Г., счита жалбата за неоснователна, а оспорения акт за правилно издаден. Претендира юрисконсултско възнаграждение в минимален размер.

    Кюстендилският административен съд, след като прецени доказателствата по делото, доводите и възраженията на страните, както и след проверка за допустимостта на жалбата, счита жалбата за процесуално допустима, а разгледана по същество за основателна. Съображенията са следните:

    „Р.Ф.“ ООД, чрез управителя си, е подал заявление за регистрация на 30.04.2014 г. и заявление за подпомагане с УРН 500215 от 19.05.2014 г., с което е декларирал по схемите и мерките за директни плащания 32 парцела, с обща заявена за подпомагане площ от 115.60 ха. Всички парцели за заявени за подпомагане по СЕПП и НР1 и по СПП. Парцелите се намират в землището на гр. Рила, област Кюстендил. За декларираните в общото заявление за подпомагане за 2014 г. е поискал: по СЕПП – 8711.67 лв.; по СПП – 3987 лв. и по НР1 - 7703.90 лв. С Уведомително писмо изх. № 02-100-2600/2449/25.09.2015 г., издадено от ЗИД на ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция, на жалбоподателя е отказано финансово подпомагане – по СЕПП – 3450.06 лв. и по НР1 – 2 570.50 лева, които са удържани и не са изплатени.        

    По делото са представени и приети писмени доказателства с вх. № 3931/30.09.2016 г.; вх. № 4166/17.10.2016 г.; писмо № 706027/25.04.2014 г.; Заповед № РД 20-80/22.04.2016 г.; възражение вх. № 01-012-2600/738/10.12.2013 г.; вх. № 4893/01.12.2016 г.; вх. № 5000/07.12.2016 г.; Заповед № 886/06.10.2014 г.; вх. № 329/30.01.2017 г.; вх. № 553/13.02.2017 г.; вх. № 823/06.03.2017 г. и вх. № 763/27.02.2017 г., съдържащи се в административната преписка, съгласно текста.

    По делото е допусната и приета съдебно – техническа експертиза, ведно с допълнителни въпроси към същата, изготвена от в.л. инж. М.А.. Жалбоподателят, чрез управителя си в с.з. и в писмена защита не приема изводите на експертизата, доколкото в.л. не отговаря на поставените му конкретни въпроси по същата, касаещи направените измервания. Счита същата за недостоверна и неотговаряща на действителността.

    Разпитан е и свидетелят К.Б.И., който в показанията си оспорва изложеното в атакувания административен акт.

    Жалбоподателят е юридическо лице с УРН 500215 и стопанисваната от него земеделска земя е включена в системата за идентификация на земеделските парцели.  

    Производството е приключило с издаване на оспореното уведомително писмо от страна на  ЗИД ДФ “Земеделие”. В мотивите е прието, че след като въз основа на извършени административни проверки на основание чл. 37 ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделски производители е одобрена оторизирана субсидия за директни плащания, съгласно подаденото общо заявление за плащания на площ по схемите и мерките за директните плащания за кампания 2014 г., със съответните намаления, съответно по СЕПП - 3450.06 лв. и по НР1 – 2570.50 лв.   

    Обжалваният акт е издаден от компетентен орган, като по силата на чл. 27 ал. 3 от ЗПЗП това е Разплащателната агенция, чиито функции, на основание чл. 11  ал. 2  т. 4  от  ЗПЗП се изпълняват от ДФ ”Земеделие”. Разплащателната агенция, съгласно § 1 т. 13 от ДР на ЗПДП е специализирана акредитирана структура за приемане на заявления, проверка на условията и извършване на плащания от Европейските земеделски фондове и за прилагане на пазарни мерки, включително интервенция на пазарите на земеделски продукти, по правилата на законодателството на Европейския съюз. Акредитацията, според § 1 т. 15 от ДР на ЗПЗП е “процедура по признаване на статут на Разплащателна агенция от национален компетентен орган въз основа на оценка на възможностите за администриране и осчетоводяване на средствата от Европейските земеделски фондове съгласно законодателството на Европейския съюз”. За изпълнение на своите функции разплащателната агенция следва да поддържа и използва Интегрираната система за администриране и контрол / ИСАК /, на основание Регламент /ЕО/ № 796/2004 г. на Комисията и чл. 30 и сл. от ЗПЗП. ИСАК от своя страна е комплексна автоматизирана система, в която се регистрират заявленията за подпомагане по съответните схеми и мерки и посредством, която се извършват административни проверки по заявленията.       Процесното уведомително писмо е издадено от изпълнителния /зам./ директор на фонда, който по силата на чл. 20а ал. 1 от  ЗПЗП е изпълнителен директор на Разплащателната агенция и на основание ал. 2 от нея организира и ръководи дейността й. Делегирането е правомерно, тъй като е извършено от орган по чл. 162 ал. 2 от ДОПК във вр. с чл. 20а ал. 2 т. 1 от ЗПЗП и има за предмет правомощия от кръга на визираните по чл. 20 т. 5 от ЗПЗП и чл. 10 ал. 1 т. 17 от Устройствения правилник във връзка с чл. 11 ал. 2 от същия.

   Оспореният акт е издаден в предвидената от закона писмена форма. Уведомителното писмо за кампания 2014 г. съдържа фактически и правни основания, които са задължителен реквизит на акта по чл. 59 ал. 2 т. 4 от АПК, като административният орган се позовава на резултатите от административна проверка по чл. 37 от ЗПЗП. Резултатите от административната проверка са обективирани в писмените доказателства по делото.

   Без съмнение е, че при действието на чл. 37 ал. 2 от ЗПЗП за Разплащателната агенция съществува задължение да извършва административни проверки на подадените заявления за подпомагане. По смисъла на регламента тази проверка се свежда до автоматично откриване чрез компютърни средства на нередности.

   Административните проверки на подадените заявления се извършват чрез интегрираната информационна система, при съпоставяне данните от заявленията с данните в регистрите. Съгласно чл. 24 ал. 3 от Наредба № 105 от 22.08.2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол, обхвата на административните проверки включва: 1. проверки за допустимост на кандидата; 2. проверки за допустимост на земеделските площи; 3. кръстосани проверки между данните в заявлението и отделните регистри; 4. кръстосани проверки между данните в отделните заявления.

   Съгласно чл. 38а от ЗПЗП земеделските стопани могат да получат директни плащания за земеделските площи, които ползват на територията на страната, по Схемата за единно плащане на площ, но при наличие на предпоставките за извършване на директни плащания, посочени в чл. 43 ал. 1 от ЗПЗП, а именно: 1. кандидатът ползва  и извършва земеделска дейност в заявените земеделски площи; 2. заявените за подпомагане площи са включени в специалния слой по чл. 33а ал. 1; 3. размерът на използваната от земеделското стопанство площ и размерът на земеделските парцели са не по – малки от определените в чл. 38в. Същевременно съгласно чл. 43 ал. 3 от ЗПЗП Разплащателната агенция намалява размера на плащането или отказва плащане по Схемата за директно плащане на площ.

   Основният довод на жалбоподателя е, че издаденото уведомително писмо не е съобразено със стопанисваните и декларирани от дружеството площи и в този смисъл няма разминаване мужду тях. Изложеното в административния акт не отговаря на действителността. Сочи и подробно описва допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила при извършване на проверката довела до издаване на процесното уведомително писмо.

   След анализ на представените доказателства, съдът констатира следното:

   Заявените от жалбоподателя площи за кампания 2014 г. попадат в частта от територията на страната, покрита със самолетни снимки за презходната 2013 г. За тази територия МЗХ не разполага с актуална за кампания 2014 г. цифрова ортофотокарта, която да бъде дешифрирана. Поради това актуализацията на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ за кампания 2014 г. е извършена с теренни проверки. Специализирания слой „Площи в добро земеделско състояние“ за 2014 г. е одобрен със Заповеди №№ РД-09-807/05.12.2014 г. и РД-46-287/06.03.2015 г. НА Министъра на земеделието и храните, като в изпълнение на чл. 16г ал. 5 от Наредба № 105/22.08.2006 г. въз основа на специализиран слой „Площи в добро земеделско състояние“, Разплащателната агенция извършва окончателна оторизация и плащания на площ за съответната година.

   В оспореното уведомително писмо разминаването между декларираната и установената площ от проверката на място извършена от РТИ – Благоевград е 3.37 хка., която разлика се потвърждава и от приетата експертиза по делото.

Настоящият състав на съда счита обаче, че са допуснати съществени нарушения на админстративнопроизводствените правила по смисъла на чл. 34 от АПК при извършване на извършената проверка на място от страна на служител на ДФ „Земеделие“, ОД – Благоевград, отдел „РТИ“, довели до нарушаване на правото на защита на жалбоподателя, изразяващи се в следното:

   Съгласно Определение № 511/17.10.2016 г. ответникът е този, който носи тежестта в съдебния процес, да докаже осъществяването на фактическите основания за издаването на оспорение административен акт и спазването на законовите изисквания при издаването и връчването му. В случая, ответникът не ангажира и не представи доказателства, че жалбоподателят е запознат по надлежния ред със Заповед № 268411/06.10.2014 г. на ДФ „Земеделие, ОД – Благоевград. Не се доказва от материалите по делото, че представител на „Р.Ф.“ ООД *** е присъствал на проверката на място, което е видно и от представения на лист 68 по делото контролен лист – неподписан от представител на жалбоподателя и неоформен по надлежния законов ред, че същият е бил информиран за извършваната проверка и е бил поканен да се запознае с констатациите в същия.  

   Заключенията на вещото лице са дадени въз основа на проверка извършена единствено по документи и технически параметри, без посещение на място за установяване на фактите относно твърдяните разминавания между заявените за финансово подпомагане площи и стопанисваните такива от дружеството. Липсата на конкретни отговори в с. з. от 07.02.2017 г. и 11.04.2017 г. от страна на вещото лице по зададени въпроси от страна на ответника, прави спорни и изводите на същото по извършената експертиза.  Същите са в посока визираните нормативни изисквания при измерването на парцелите, идентификацията на техническите устройства и тяхната техническа спецификация, от която да се направи извод за допустима грешка на измервателното устройство в различните режими на работа и т.н. Изводите на същата са в противоречие и с показанията на свидетеля И..

   Отделно от горното съдът ще отбележи, че при подаването на заявлението за подпомагане, очертаването на площите се извършва по контурите на парцелите върху карти предоставени от РСЗ – Кочериново, разпечатани от системата на МЗХ, за които са предоставени документи, доказващи основанието им за ползване. В подкрепа на това е информацията за тези терени, посочени в отделни таблици в колона № 11 – измерена недопустима площ 0, а в колона 12 – допустима площ за подпомагане се отбелязва винаги по – малка от заявената. Тези парцели са били заявени за подпомагане и през 2013 г., като са били оторизирани суми за изплащане за тях в пълния им стопанисван и заявен размер. Неизяснено от административния орган е останало направеното възражение за конкретно посочени от жалбоподателя площи, в които изрично се прави възражение, че никога не е засаждана културата „ръж“, а при проверката на място е посочено, че е установена такава. Неприсъствието на представител на дружеството при извършената проверка и неподписването на контролния лист оставя неизяснен и този въпрос. Не са изяснени и обсъдени и направените възражения относно парцели № 62671-1143-1-1 и № 62671-469-1-1, за които изрично се сочи, че не са измерени правилно и точно в аспект на допустима площ за подпомагане.   

   Предвид всичко гореизложено настоящият състав на съда счита, че оспореният административен акт е издаден и постановен при неизяснени докрай факти и обстоятелства и при липса на необходимата пълнота в мотивите към същия, които пороци следва да бъдат отстранени при новото разглеждане на преписката. Уведомителното писмо за кампания 2014 г. е издадено при допуснати съществени процесуални нарушения, като не са изяснени изцяло фактите и обстоятелствата от значение за случая, по реда на чл. 35 и чл. 36 от АПК, без да са събрани необходимите безспорни доказателства в тази посока, което е довело и до нарушаване на материалния закон.

     С оглед естеството на административния акт, съдът не може да постанови акт, който да замести този на ДФЗ – РА, поради което делото ще се върне като преписка на административния орган за ново произнасяне, съгласно дадените указания.

     С оглед изхода на делото, разноски по същото ще се присъдят на жалбоподателя, съгласно приложените доказателства, на основание чл. 143 от АПК.

 

     Воден от горното и на основание чл. 172 ал. 2, във вр. с чл. 173 ал. 2 от АПК, Кюстендилският административен съд

 

 

                                           Р   Е   Ш   И:

 

 

     ОТМЕНЯ по жалба на „Р.Ф.“ ООД,, със седалище и адрес на управление:***, чрез управителя си И.А. И., със съдебен адрес ***, Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г., изх. № 02-100-2600/2449/25.09.2015 г., издадено от Зам. Изпълнителния  директор на ДФ ”Земеделие” - София.

    ОСЪЖДА ДФ „Земеделие“ гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136 да заплати на „Р.Ф.“ ООД, ЕИК 200926085, със седалище и адрес на управление:*** и съдебен адрес:***, направени съдебни и деловодни разноски в размер на 692.82 /шестстотин деветдесет и два лева и осемдесет и две стотинки/.

    ВРЪЩА ДЕЛОТО, като преписка на Изпълнителния директор на ДФ “Земеделие” София за ново произнасяне, съобразно дадените в мотивите на решението задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.

    Решението може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

    Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от него.

 

 

                                                                            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: