Р Е Ш Е Н И Е

                       13                                              17.01.2017г.                                           град Кюстендил

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Кюстендилският административен съд                                                                                     

на шестнадесети януари                                                               две хиляди и седемнадесета година

в открито съдебно заседание в следния състав:

                                                         Административен съдия: МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

при секретаря С.К.

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

административно дело № 304 по описа на съда за 2016г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на §8 от ПЗР на АПК.

С.И.С., ЕГН ********** *** обжалва мълчалив отказ, последван от изричен такъв в писмо изх.№94-С-925-(1)/17.10.2016г. на кмета на Община Дупница да попълни молба-декларация вх.№94-С-926/26.09.2016г. за признаване право на собственост чрез извършване на обстоятелствена проверка за ПИ №051030 по КЗ в м.“Алачица“, землището на с.Д., община Дупница. Релевира се материална незаконосъобразност на отказа. Сочи се, че задължение на органа е да удостовери факта дали имотът е актуван като общинска собственост или не. Моли се за отмяна на отказа и присъждане на деловодни разноски.

            В писмено становище вх.№5184/19.12.2016г. адв.П. П. от АК-Благоевград като пълномощник на жалбоподателя поддържа жалбата.

            В с.з. пълномощникът на ответния кмет на Община Дупница с административен адрес: гр.Дупница, пл.“Свобода“ №1 оспорва жалбата като неоснователна. Сочи, че имотът, предмет на исканото удостоверяване, е общинска собственост, актуван е като такъв с издадена скица. Отделно от това се претендира нередовност на искането, т.к. не е придружено със скица по действащ план на възстановените имоти и данъчна оценка за имота.

            Кюстендилският административен съд, след запознаване с жалбата и събраните по делото доказателства, обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установена следната фактическата обстановка по спора:

Административното производство е започнало с постъпване в Община Дупница на молба-декларация вх.№94-С-926/26.09.2016г. от С., адресирана до нотариус С С с район на действие - района на ДРС и №239 на НК за признаване право на собственост върху недвижим имот чрез извършване на обстоятелствена проверка, представляващ ПИ №051030 по КЗ в м.“Алачица“ в землището на с.Д. с ЕКАТТЕ 20763, община Дупница, област Кюстендил с площ 2091кв.м., с трайно предназначение: земеделска територия и начин на трайно ползване: нива при посочени в документа граници и съседи /вж. л.20-21/. В съдържанието на молбата-декларация са посочени имената на трима свидетели с техните ЕГН, а като нейно приложение е представена скица №56/27.06.2016г., изготвена от „КАД-Проект“ЕООД /вж. л.22/.

С писмо изх.№94-С-925-(1)/17.10.2016г. кметът на Община Дупница е уведомил С., че молбата-декларация и друга подобна за друг ПИ не могат да бъдат обработени, т.к. не са представени всички необходими документи, за което молителят е уведомен по телефона. В писмото е посочено, че молбите-декларации и скиците към тях се връщат на подателя /вж. л.30/. Писмото е получено от адресата на 19.10.2016г. /вж. л.31/. Жалбата по делото е депозирана в съда на 11.10.2016г. Въпреки задължаването от съда до ответника да представи писмени доказателства за посоченото в писмото уведомяване за нередовности по преписката, такива не са постъпили, видно от съдържанието на писмо изх.№11-03-406-(1)/29.11.2016г. на кмета /вж. л.29/.

За ПИ №051030 в м.“Алачица“ в землището на с.Д. е съставен АОС /частна/ №2217/16.04.2013г. на основание чл.56, ал.1 от ЗОС и Протоколно решение 01//04.06.2012г., одобрено със Заповед №РД-05-76/07.06.2012г. на директора на ОДЗ – Кюстендил. АОС е утвърден от кмета на Община Дупница и вписан в СВ. Представена е и скица №К21217/01.04.2013г. за имота, стопанисван от Общината като земя по чл.19 от ЗСПЗЗ. /вж. л.46 и 47/.

Описаната фактическа обстановка се установява и доказва от посочените по-горе доказателства.

С оглед така установената фактическа обстановка по делото, съдът намира жалбата за допустима. Налице е мълчалив отказ на органа, поради изтичане на срока по чл.57, ал.2 от АПК. Молбата-декларация е входирана на 26.09.2016г. и органът е дължал произнасяне до 03.10.2016г. включително. Към посочената крайна дата такова произнасяне не е налице. Последвалият изричен отказ в писмо изх.№94-С-925-(1)/17.10.2016г. на органа не променя предмета на оспорване във вр. с нормата на чл.58, ал.3 от АПК. Жалбата е подадена в срока по чл.149, ал.2 от АПК. Жалбоподателят е с правен интерес от оспорването по смисъла на чл.147, ал.1 от АПК. С отказа за попълване на молбата-декларация се препятства правото му за провеждане на процедурата по снабдяване с искания констативен нотариален акт в охранителното нотариално производство по чл.587, ал.2 от ГПК. Молбата-декларация касае искане за извършване на административна услуга по §1, т.2, б.“а“ от ДР на ЗА. Извършването на услугата се обективира чрез издаване на удостоверителен административен акт по чл.21, ал.3 от АПК, с който се установява съществуването на факт с правно значение. Съдът е компетентен да разгледа спора на основание чл.133, ал.1 от АПК.

             Не е проведено обективираното в писмото от 17.10.2016г. производство по отстраняване на недостатъци в молбата-декларация по реда на чл.30, ал.2 и 3 във вр. с §8 от ПЗР на АПК. Липсва надлежно уведомяване на молителя в съответната писмена форма /във вид на съобщение/ за недостатъци на искането с конкретни указания за тяхното отстраняване в съответния законов срок. Посоченото в писмото устно уведомяване не е доказано с надлежни доказателствени средства, включително не е потвърдено осъществяването му, видно от съдържанието на писмо изх.№11-03-406-(1)/29.11.2016г. При това положение не е доказано съществуването на процесуална пречка за надлежно процедиране на молбата-декларация. Не са налице основания за недопустимост на жалбата. Посоченото в писмото от 17.10.2016г. връщане на документите представлява отказ за извършване на исканата административна услуга, а не отказ за разглеждане на искането по същество. Посочената от пълномощника в с.з. липса на скица и данъчна оценка за имота не може да препятства исканото попълване на документа. Приложената към документа скица покрива изискването за графично доказателство, а имотът по молбата-декларация е индивидуализиран по пълен начин, даващ възможност на органа за проверка на записванята за него в актовите книги за имотите – общинска собственост.

Разгледана по същество, жалбата е основателна. Съображенията за това са следните:

            В резултат на служебната проверка по чл.168, ал.1 от АПК съдът намира, че отказът изхожда от компетентен административен орган съгласно общата компетентност по чл.23, ал.1 от АПК, но противоречи на материалния закон.

По см. на чл.587, ал.2 от ГПК при липса на писмени доказателства от собственика за правото на собственост върху недвижим имот, нотариусът извършва обстоятелствена проверка за придобиване на собствеността по давност чрез разпит на свидетели, посочени от кмета на общината, района или кметството или от определено от него длъжностно лице, в чийто район се намира недвижимия имот. Съгласно чл.587, ал.3 от ГПК правото на собственост се преценява от нотариуса въз основа на доказателствата от собственика. Предпоставка за издаване на нотариалния акт по обстоятелствена проверка са посочените в молбата-декларация отбелязвания, удостоверяващи главния факт дали имотът е актуван като общинска собственост, от чие име е деклариран и записан в регистрите на Общината. С оглед съдържанието на тези удостоверявания, кметът на Общината е компетентен единствено да провери и съответно удостовери посочените обстоятелства. В това производство административният орган не е компетентен да се произнася по въпроса за кои лица са налице предпоставките за придобиване правото на собственост. Собствеността върху имота и неговия статут не са пречка за попълване на данните в молбата-декларация, т.к. евентуалната колизия на права е в преценката на нотариуса. Исканата услуга се свежда до отразяване на действителното положение на имота, такова каквото е по книгите за регистрация на общинската и държавна собственост. При наличието на доказателства, както е в случая във връзка със съставения АОС, на конкуренция на права с Община Дупница, общинската администрация не може да откаже удостоверяването на данните за имота от общинските регистри в молбата-декларация. Документът следва да се попълни от органа с подробно отразяване на всички констатирани при проверките от регистрите фактически обстоятелства. С посочените удостоверителни функции се изчерпва по същество правомощието на органа по предоставяне на исканата административна услуга /вж. решение №1763/18.02.2015г. по адм.д.№5236/2014г., решение №13219/05.11.2014г. по адм.д.№1512/2014г., решение №5939/30.04.2014г. по адм.д.№14112/2013г., решение №4833/08.04.2013г. по адм.д.№8759/2012г., решение №4461/01.04.2013г. по адм.д.№7002/2012г., всички на IIIо. на ВАС/.

Изводът от изложеното е, че органът следва да попълни молбата-декларация със съответната информация за имота, отразена в общинските регистри и акта за общинска собственост.

            Оспореният отказ подлежи на отмяна. Т.к. естеството на дължимия административен акт не позволява съдът да реши делото по същество, на основание чл.173, ал.2 от АПК преписката ще се изпрати на административния орган с указания да попълни молбата-декларация на жалбоподателя в срок до 7 дни от влизане в сила на решението по аргумент от чл.57, ал.2 от АПК.

На основание чл.143, ал.1 от АПК жалбоподателят има право на деловодни разноски в размер на 310лв., включващи 10лв. ДТ за водене на делото и 300лв. адвокатско възнаграждение.

            Мотивиран от горното и на основание чл.173, ал.2 от АПК във вр. с §8 от ПЗР на АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ мълчалив отказ на кмета на Община Дупница, последван от изричен такъв в писмо изх.№94-С-925-(1)/17.10.2016г. за попълване на молба-декларация вх.№94-С-926/26.09.2016г. от С.И.С. /с посочени лични данни/ за признаване право на собственост чрез извършване на обстоятелствена проверка по отношение на ПИ №051030 по КЗ в м.“Алачица“, землището на с.Д., община Дупница с площ 2091кв.м., с трайно предназначение: земеделска територия и начин на трайно ползване: нива с посочените в молбата-декларация граници и съседи.

            ИЗПРАЩА преписката на кмета на Община Дупница за попълване на посочената молбата-декларация в 7-дневен срок от влизане в сила на съдебното решение.

            ОСЪЖДА ОБЩИНА ДУПНИЦА да заплати на С.И.С. деловодни разноски в размер на 310лв. /триста и десет лева/.

            Решението подлежи на касационно обжалване от страните пред ВАС в 14-дневен срок получаване на съобщенията за изготвянето му.

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: