Р Е Ш Е Н И Е

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Номер            177           Година  2017, 27.10., град  Кюстендил

 

Административен съд - Кюстендил                                                        

На двадесет и седми септември                                                 Година       2017

В  открито съдебно заседание в следния състав:                                          

    СЪДИЯ : ДАНИЕЛА П.

Секретар: Антоанета Масларска

Като разгледа докладваното от съдия П. адм. д. № 311 по описа за 2016г., ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:

Производството е по чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Г.А.П. ***, представляван в съдебното производство от адв. Е. Й., оспорва заповед № 4485з-71/12.10.2016г., издадена от началника на Гранично полицейско управление /ГПУ/ Гюешево при Регионална дирекция „Гранична полиция“ /РДГП/ Кюстендил, Главна дирекция „Гранична полиция“, Министерство на вътрешните работи /МВР/, с която му е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение” за срок от три месеца, считано от датата на връчване на заповедта.

В жалбата и в представена по делото писмена защита се навеждат следните оплаквания за незаконосъобразност на оспорената заповед: счита се, че не е налице ясно изложение на фактическите и правни основания за издаването й; посочена е разпоредбата на чл. 194, ал. 2, т. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи /ЗМВР/, уреждаща няколко хипотези, без да е ясно по коя от тях е прието, че е извършено дисциплинарното нарушение и каква е връзката с разпоредбата на чл. 199, ал. 1, т. 3 от ЗМВР. Счита се, че преминаването на тримата албански граждани през държавната граница не се дължи на неизпълнение на служебните задължения на П., а е резултат от други обстоятелства – слаба осветеност на пункта и интензивния трафик на товарни автомобили. Сочи се, че не е установено времето и мястото на преминаване на границата от албанските граждани, респективно връзката на тези факти със служебните задължения на П.. Счита се, че дисциплинарнонаказващият орган не е изпълнил задължението си по чл. 206, ал. 4 от ЗМВР да събере и оцени всички доказателства за разкриване на обективната истина, включително и тези посочени от служителя. Сочи се неизпълнение и на чл. 206, ал. 1 ЗМВР -  преди налагане на дисциплинарното наказание компетентният за това орган да изслуша служителя или да събере писмените му обяснения. При определяне на дисциплинарното наказание не са били взети предвид всички, посочени в чл. 206, ал. 2 от ЗМВР обстоятелства и не е отчетена оценка № УРИ 4485р-14280 от 04.10.2016г. Счита се, че не е спазен и срокът по чл. 195, ал. 1 от ЗМВР. Иска се отмяна на оспорената заповед № 4485з-71/12.10.2016г.

Ответникът – началникът на Гранично полицейско управление Гюешево, представляван от пълномощника – главен юрисконсулт Д.И.М., оспорва жалбата. В о.с.з. на 27.09.2017г. /устни състезания/ и представени по делото писмени бележки се счита, че оспорената заповед е законосъобразна – издадена от компетентен орган /чл. 204, т. 4 ЗМВР, отговаря на изискванията на чл. 210, ал. 1 от ЗМВР – съдържа фактически и правни основания за издаването й, както и релевираното в нея нарушение на служебната дисциплина е доказано по безспорен и категоричен начин, включително времето и мястото на извършване и в какво конкретно се състои. В подкрепа на последното се развиват подробни съображения въз основа анализ на доказателствата. Сочи се, че преди налагане на наказанието дисциплинарнонаказващият орган е приел писмените обяснения на служителя и е спазил приложимите административнопроизводствени правила. Иска се отхвърляне на жалбата и присъждане на основание чл. 78, ал. 8 от ГПК по препр. от чл. 144 АПК на адвокатско възнаграждение за защита от юрисконсулт. Представя се списък по чл. 80 от ГПК.

Кюстендилският административен съд, след като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, счита следното от фактическа страна:

Със заповед № 4485з-71/12.10.2016г./24.04.2014г. на началника на ГПУ Гюешево при РДГП Кюстендил на Г.А.П., младши инспектор, на длъжността  “полицай на Гранично-пропускателен пункт Гюешево“ от ГПУ Гюешево, РДГП Кюстендил, е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение” за срок от три месеца, считано от датата на връчване на заповедта. Посочено е, че дисциплинарното наказание се налага за извършено нарушение на служебната дисциплина, изразяващо се в това, че на 25.07.2016г., около 21, 00 часа, на ГКПП Гюешево, при изпълнение на служебните си задължения на АРМ 3 – трасе „Вход товарни автомобили“, не е установил незаконното преминаване на трима албански граждани, които възползвайки се от слабата осветеност на пункта и интензивния трафик на товарни автомобили, са успели да се укрият и да избегнат извършването на гранична проверка. Прието е, че младши инспектор Г.А.П. е проявил небрежност при осъществяване на контролна дейност по см. на чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗМВР /текстът на разпоредбата е цитиран, а именно: „Контролна дейност се осъществява от органите на МВР в случаите, определени със закон, чрез гранични проверки“./. Изведено е, че това съставлява нарушение на служебната дисциплина по см. на чл. 194, ал. 2, т. 1, чл. 197, ал. 1, т. 2 от ЗМВР, за което на основание чл. 199, ал. 1, т. 3, предл. 1 ЗМВР- за небрежност в служебната дейност е предвидено налагане на дисциплинарно наказание “писмено предупреждение“ за срок от три до шест месеца. Въз основа на това дисциплинарнонаказващият орган е приел, че на 25.07.2016г. на ГКПП Гюешево П. е извършил нарушение на служебната дисциплина, изразяващо се в гореизложените обстоятелства. Приел, че нарушението е установено въз основа извършена проверка, приключила със справка УРИ 4485р-14 310/04.10.2016г. по описа на ГПУ Гюешево. Посочил е в оспорената заповед, че наказанието „писмено предупреждение“ за срок от три месеца се налага след оценка на събраните доказателства и като са взети предвид тежестта на нарушението, настъпилите от него последици, обстоятелствата при които е извършено, формата на вината и цялостното поведение на държавния служител по време на службата. Посочено е, че са приети и взети предвид писмените обяснения на служителя УРИ 4485р-14671/11.10.2016г. по описа на ГПУ Гюешево. Посочено е, че наказанието се налага на основание чл. 194, ал. 2, т. 1, чл. 197, ал. 1, т. 2, чл. 199, ал. 1, т. 3, предл. 1 и чл. 204, т. 4 ЗМВР.

            Заповед № 4485з-71/12.10.2016г. е връчена на жалбоподателя на датата на издаването й – 12.10.2016г., което обстоятелство се установява въз основа на инкорпорираното върху съответния хартиен носител удостоверително изявление и подписа на служителя.

Не се спори по делото, че жалбоподателят – младши инспектор Г.А.П. е бил назначен като държавен служител в МВР на длъжността  „полицай“ на Гранично-пропускателен пункт Гюешево, ГПУ Гюешево при РДГП Кюстендил. Това се установява въз основа кадрова справка рег. № 4077р-7794/27.09.2016г. /л. 32 от делото/.

            Със заповед УРИ № 4485з-64/09.09.2016г. /л. 25/ началникът на ГПУ Гюешево при РДГП Кюстендил е назначил комисия и възложил проверка за изясняване на постъпили предварителни данни с докладна записка № 4077р-6448/05.08.2016г. за това, че на 25.07.2016г., около 21:00 часа трима албански граждани са преминали Граничен пункт „Деве баир“ от Република Македония за Република България. Данните са, че това са сторили между колоната от товарни автомобили и металната ограда на ГКПП Гюешево, както и че са излезли на митническата кабина на вход „Товарни автомобили“ без да им е извършена гранична проверка. Сочат се данни, че на 25.07.2016г., 22:10 часа, албанските граждани са задържани в дълбочина на граничната зона, като е установено, че нямат регистрирано официално влизане в Република България. На нарочно назначената комисия е възложено и изготвяне на писмена справка за резултатите от извършената проверка.

            Назначената със заповед УРИ № 4485з-64/09.09.2016г. комисия е извършила проверка и материализирала резултатите от нея в справка УРИ 4485р-14 310/04.10.2016г. В справката е прието, че на 25.07.2016г., около 22:00 часа младши инспектор Д.М. – старши полицай в ГОГД 01 и младши инспектор К.Г.- старши полицай в ГОГД са изпълнявали служебните си задължения на главен път Е 871 като „автопатрул“ № 504 в района на с. Гърляно., област Кюстендил. При проведен разговор с преминаващ гражданин мл. инспектор М. е получил информация, че в района на с. Скакавица, област Кюстендил, по главния път  в посока от ГКПП Гюешево към гр. Кюстендил се придвижват пеша три лица с раници на гърба. М. уведомил старшия на гранично - полицейския наряд – мл. експерт Р.П. и по негови указания са предприети действия по установяване на трите лица. В 22:10 часа същите са били в район на около 4900 м източно от ГКПП Гюешево на главен път Е 871, в района на с. Каменичка Скакавица. При проверка документите на лицата мл. инспектор М. установил, че същите са граждани на Република Албания. Цитирани са личните им данни. Посочено е, че при проверка на паспортите им, в нито един от тях не са били положени български гранични печати за влизане на територията на Република България. Резултатите са докладвани по установения ред и по разпореждане на началник – група  ОДГ 01 – старши инспектор К.С.тримата албански граждани са съпроводени до ГКПП Гюешево за извършване на допълнителни справки относно пътуването на лицата и начина на влизането им на територията на Република България. Въз основа на извършени справки в автоматизираната информационна система е установено, че тримата албански граждани за времето от 20:00 часа на 25.07.2016г. до 08:00 часа на 26.07.2016г. нямат регистрирано влизане в страната през ГКПП Гюешево, но имат положени македонски гранични печати на ГП „Деве баир“ за излизане от Република Македония. Въз основа официални справки, извършени от македонските власти тримата албански граждани имат регистрирано излизане от Република Македония през ГП „Деве баир“ на 25.07.2016г. във времевия период от 20, 00 часа до 20, 01 часа македонско време, което съответно е 21:00 часа – 21:01 часа българско време. Междувременно по разпореждане на ст. инспектор К. С.за осигуряване охрана на албанските граждани на ГКПП Гюешево са извикани още двама служители – мл. експерт И.Г.и мл. инспектор И.М.. И.М. е провел беседа с албанските граждани на английски език. Това е сторено в присъствието на служителя – мл. инспектор И.Б. – старши полицай на ГКПП Гюешево. При проведения разговор албанските граждани са посочили, че са се възползвали  от тъмнината и наличието на спрени товарни автомобили, за да избегнат полицейската проверка. Посочено е в справка, че албанските граждани са показали на полицейските служители на място как са осъществили преминаването, а именно: тръгнали са от радиационния портален монитор на трасе „Вход“, движили са се плътно вдясно покрай оградата на пункта и колоната от товарни автомобили и са излезли на митническата кабина на трасе „Вход“ за проверка на товарни автомобили. Прието е, че в докладна записка УРИ 4485р-10 970/02.08.2016г. на инспектор Е.Г.– ПИ в ГОГД 01, извикан от оперативния дежурен около 06:00 часа на 26.07.2016г., за да превежда от английски език, се потвърждава посоченото от мл. инспектор И.М. относно данните за преминаване на границата, дадени от албанските граждани. В справката се сочи също, че при пристигането си с албанските граждани на ГКПП Гюешево мл. експерт Р.П. е провел разговор със старши митнически инспектор И.К.С. /началник – смяна на Митнически пункт Гюешево/, който е заявил, че около 21:30 часа в присъствието на колежката си Р.К.е извършил проверка на багажа на албанските граждани, които са се придвижвали пеша и са попитали откъде могат да вземат такси за гр. София. Цитират се дадени от старши митнически инспектор И.С. сведения УРИ № 448500-385/26.07.2016г. и № 407700-1516/03.08.2016г., в които е посочено и обстоятелството, че албанските граждани са били доведени за митническа проверка от митническия служител Д.Н., работеща на трасе „Вход товарни автомобили“. Следва изложение на обстоятелствата, че тримата албански граждани са задържани въз основа съответни заповеди за задържане /цитирани са номерата им/. Посочено е, че са уведомени съответния дежурен прокурор и дежурен разследващ полицай, както и че е образувано ЗМ с  УРИ 4485 ЗМ-37/26.07.2016г. Следва излагане на данни относно албанските граждани, получени въз основа справки в Шенгенската информационна система /имена – М.Д., М. Б., Е. Л., дати на раждане и други/, както и че същите са осъдени с присъда по н.о.х.д. № 1271/2016г. на Районен съд Кюстендил, съответно всеки от тях на „лишаване от свобода“ за срок от три месеца, като изтърпяване на наказанията е отложено на основание чл. 66, ал. 1 от Наказателния кодекс /НК/ за три години, за престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК – за това, че на 25.07.2016г. /всеки от албанските граждани/ е влязъл в Република България от Република Македония през границата на страната без разрешение на надлежните органи на властта. Следващото изложение в разглежданата справка касае установяване на обстоятелствата кой служител на ГПУ Гюешево е бил дежурен на смяна за времето от 20:00 часа на 25.07.2016г. до 08, 00 часа на 26.07.2016г. Изброени са служителите на смяна през посочения период от време, както и кой от тях съответно на кое работно място е осъществявал служебната си функция. Тези факти са констатирани въз основа оперативния дневник на ГКПП Гюешево с инв. № 13/2016г. Установено е и наличие на отразяване в оперативния дневник, че на служителите е проведен инструктаж преди започване на смяната. Сочи се в справката, че съгласно модул „Ротация“ – „Начална ротация“, стартирана на 25.07.2016г. в 20:00:46 часа, разпределението на служителите по работни места на трасе „Вход“ до 22:11:07 часа е следното: - АРМ 3 – трасе „Вход“ товарни автомобили – младши инспектор Г.П.; - АРМ 7 – трасе „Вход“ леки автомобили с регистрация в ЕС, ЕИП и Швейцария и старши на екип за противодействие на контрабандата – младши инспектор Я.Х.; - АРМ 9 – трасе „Вход“ автобуси и леки автомобили с регистрация от трети страни – младши инспектор И.Б.. Посочено е, че в изисканите от младшите инспектори И.Б. и Я.Х. докладни записки, съответно УРИ 4485р-10 594/27.07.2016г. и УРИ 4485р-10 597/27.07.2016г., тези служители обясняват, че за времето от 20:10 часа до 22:10 часа /периодът на разпределение на модул „Ротация“ и периодът на преминаване на албанските граждани/ са извършвали гранични проверки, включително физически проверки, на преминаващите лица и превозни средства, но през този времеви интервал не е било налице преминаване пеш от албански граждани между АРМ 9 и АРМ 11, както и между АРМ 7 и АРМ 5. Цитирана е докладна записка от П., датираща от 27.07.2016г., в която сочи , че за времето от 20:10 часа до 22:10 часа на 25.07.2016г. на АРМ 3 е имало интензивен  трафик на товарни автомобили, както и че е извършвал гранични и външни проверки, изготвил е, предал е и е участвал в съвместна проверка на товарен автомобил, но не е забелязал минаване пеш на албански граждани в района на АРМ 3. В справката се сочи, че за допълнително изясняване на обстоятелствата комисията е поискала допълнителна докладна записка от П., който е представил такава – УРИ 4485р-13 300/15.09.2016г. Взема се предвид, че в нея П. потвърждава написаното в предходната докладна записка от 27.07.2016г., като прави уточнение, че е участвал в съвместна проверка на товарен автомобил около 21:30 часа на 25.07.2016г. Въз основа на допълнителни проверки комисията е установила действително извършена съвместна проверка на товарен автомобил /данните за същия са подробно цитирани/, в която е участвал жалбоподателя, а в частта – митническа проверка – младши инспектор Д.Н. и тя е приключила в 21:55 часа на 25.07.2016г. В тази част на справката е налице подробен анализ на всички справки, докладни и други доказателства, респективно съвпадане на данните между тях, въз основа на които са установени тези факти. Комисията е обективирала в изготвената от нея справка и преглед на записите от камерите за видеонаблюдение. След анализ на данните е констатирано, че записите, включително и тези на камера № 6 /АРМ 3/, не отразяват преминаване на албанските граждани за периода от 21:00 часа до 22:00 часа. Констатирано е и че камерите, от които е било възможно заснемане преминаването на лицата – панорамна въртяща се междинна зона /№ 11/ и панорамна въртяща се на трасе „Вход“ /№7/ на 25.07.2016г., не са работили поради техническа повреда, настъпила на 15.07.2016г. в резултат на гръмотевична буря. Прието е, че въпреки липсата на видеозапис за преминаване на албанските граждани, това се приема за действително осъществено, тъй като самите лица /албанските граждани/ са посочили пред служителите на „Гранична полиция“, че са преминали границата, като са избегнали граничната проверка, преминавайки между колоната от товарни автомобили и металната ограда на пункта, целенасочено възползвайки се от недобрата осветеност в тъмната част на денонощието и интензивния трафик. Прието е въз основа на всички събрани данни и извършени проверки, че във времевия период между 21:00 часа и 22: часа на 25.07.2016г., през който тримата албански граждани са влезли на територията на Република България, избягвайки гранична проверка, и на мястото, през което са сторили това, е изпълнявал служебните си задължения младши инспектор Г.А.П.. Прието е, че, извършвайки гранични проверки на товарни автомобили, П. е спазил реда за осъществяването им по съответните приложими правила, но е проявил небрежност, допускайки спиране на товарни автомобили непосредствено пред работното му място. Прието е, че това допълнително е ограничило видимостта му между товарните автомобили и металната ограда на пункта, в резултат на което албанските граждани /имената са цитирани/, са успели да се укрият и незаконно да влязат в страната, избягвайки граничната проверка. Прието е, че П. е проявил небрежност при осъществяване на контролна дейност по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗМВР, което е нарушение на служебната дисциплина по см. на чл. 194, ал. 2, т. 1, чл. 197, ал. 1, т. 2 от ЗМВР. Посочено е, че за нарушение – небрежност в служебната дейност, каквото е извършил П., чл. 199, ал. 1, т. 3, предл. 1 от ЗМВР предвижда дисциплинарно наказание – „писмено предупреждение“ за срок от 3 до 6 месеца. Следва изложение на обстоятелства въз основа на цитирана кадрова справка – УРИ 4077р-7794/27.09.2016г. относно възникване на служебното правоотношение, мястото на работа и служебни функции са съответните периоди от време, липсата на наложени до момента на проверката дисциплинарни наказания, наличието на награждаване с „писмена похвала“ от директора на РДГП Кюстендил, преминат курс за първоначална полицейска подготовка в ЦСПП Пазарджик, считано от 11.03.2013г. до 31.01.2014г. Взета е предвид и оценката за служебната дейност на младши инспектор Г.П., изготвена от младши експерт Р.С.Б. – командир на отделение на ГКПП Гюешево, в която е посочено, че служителят е дисциплиниран и съвестен, показва целесъобразност на действията си и умения за адекватно реагиране. Комисията е формирала и свой извод, че в хода на извършената проверка не са установени данни за корупционно поведение от страна на младши инспектор Г.П.. Въз основа на всичко изложено, комисията  е предложила на  дисциплинарнонаказващия орган, за проявена небрежност при осъществяване на контролна дейност по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗМВР, представляващо небрежност в служебната дейност и дисциплинарно нарушение по см. на чл. 194, ал. 2, т. 1 от ЗМВР, на Г.А.П. да бъде наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“. Изготвената от комисията справка УРИ 4485р-14 310/04.10.2016г. е връчена на жалбоподателя на 11.10.2016г. Удостоверителното изявление на П. върху последната страница от заповедта съдържа текст „Запознах се със справката“.

            На същата дата – 11.10.2016г. е регистрирано представено от жалбоподателя Г.П. „Обяснение“ рег. № 4485р-14671/11.10.2016г.В обяснението си П. се обръща към началника на ГПУ Гюешево и сочи, че потвърждава написаното в съставена от него докладна записка във връзка със случая от 25.07.2016г. по време на дежурството му и няма какво друго да добави. От текста на обяснението е ясно, че към момента на писменото му материализиране П. е бил запознат със справка УРИ 4485р-14 310/04.10.2016г. Върху писмения носител на даденото от жалбоподателя обяснение, под текста, изписан от П., началникът на ГПУ Гюешево е отбелязал „Приех писмените обяснения лично“, посочил е датата -11.10.2016г. и се е подписал.

            По делото са представени и приети като писмени доказателствени средства всички цитирани в справка УРИ 4485р-14 310/04.10.2016г. докладни записки, с приложени към тях съобщения, писмени сведения, отговори за предоставяне на данни, копие на разпечатка от Модул „Ротация“ – начална ротация, стартирана в 20:00:46 ч. на 25.07.2016г. и копие на страниците, касаещи дежурството от 20:00 ч. на 25.07.2016г. до 08:00 ч. на 26.07.2016г., от оперативен дневник на ГКПП Гюешево с инв. № 13/2016г., кадрова справка рег. № 4077р-7794/27.09.2016г., оценка УРИ 4485р-14280/04.10.2016г.

            Представен и приет като доказателство по делото е и протокол № 189/28.07.2016г. по н.о.х.д. № 1271/2016г. по описа на Кюстендилския окръжен съд.

            Въз основа на приетите писмени доказателствени средства се установяват всички приети в изготвената от комисията справка УРИ 4485р-14 310/04.10.2016г. обстоятелства. Изводите, които комисията за проверка на случая е формирала относно релевантните факти са обосновани от данните по писмените доказателства.

            Във връзка с необходимостта от установяване в съдебното производство на релевираното в оспорената заповед дисциплинарно нарушение, са събрани множество гласни доказателствени средства, от името на които са представените докладни записки и сведения по случая.

            Въз основа показанията на свидетелите Р.И.П., И.С.М., И.И.Б. и Я.С.Х., всички служители на ГПУ Гюешево при РДГП Кюстендил /о.с.з. на 03.05.2017г./ се установяват обстоятелствата по констатиране незаконното преминаване на границата от албанските граждани, залавянето им, снемане на самоличността им, връщане на лицата на ГКПП Гюешево за извършване на съответните проверки, констатиране липсата на осъществен граничен контрол, установяване на фактическото преминаване на границата от албанските граждани, начина, по който е станало това и мястото, през което са успели да преминат, избягвайки граничния контрол. Показанията на свидетелите, участвали заедно и/или поотделно в отделните етапи от извършените проверки се отличават с висока степен на достоверност. Съставляват изява на преки и непосредствени възприятия и съдържат подробности, логически обосноваващи верността на разказа им. Показанията на цитираните свидетели се и допълват взаимно.

Така въз основа на горните следва да се приеме за установено, че албанските граждани /с имена и други лични данни, цитирани в преписката и заповедта за дисциплинарно наказание/, са осъществили преминаване на границата на Република България от Република Македония, като са успели да избегнат следващата се гранична проверка. Това лицата се осъществили на ГКПП Гюешево, като са тръгнали от радиационния портален монитор на трасе „Вход“, движили са се плътно вдясно покрай оградата на пункта и колоната от товарни автомобили и са излезли на митническата кабина на трасе „Вход“ за проверка на товарни автомобили.

Показанията на горецитираните свидетели и анализът им, сочат, че албанските граждани са установени на територията на Република България – по пътя към град Кюстендил, в района на с. Каменичка Скакавица след 20:00 часа на 25.07.2016г., както и че по това време /на 25.07. срещу 26.07.2016г./ на ГКПП, АРМ 3 – трасе „Вход“ е имало колона от товарни автомобили. Тези факти, съотнесени към установените по несъмнен начин обстоятелства по фактическо преминаване на границата между колона от товарни автомобили и оградата при АРМ 3 – трасе „Вход“, дават основание на съда да приеме въз основа на доказателствени факти /косвено/, че албанските граждани са преминали във време след началото на смяната, започваща от 20:00 часа на 25.07.2016г.

По категоричен начин това обстоятелство се установява въз основа показанията на свидетелите Д. П. Н. и И.К.С., служители на Митница Югозападна, Митнически пункт Гюешево. Свидетелката Д. П. Н. е очевидец на преминаването на албанските граждани между колоната от товарни автомобили и оградата вдясно от нея. След като ги видяла, св. Н. извикала след тях, а впоследствие изтичала и ги спряла. Завела ги при служителя – началник на смяната, който бил на дежурство в момента – другият свидетел И.К.С.. След това Н. се върнала на работното си място и продължила работата си. Св. С. е категоричен в показанията си, че при довеждане на албанските граждани при него, нощната смяна, на която и той е бил дежурен, е била в течение. Сочи, че нощната смяна на митническите служители започва в 19:30 часа, а случаят е произтекъл във времето между 20:30 и 21:00 часа. Лично С. извършил проверката на багажа им. Вкарал ги в кабинката, което не се правело обичайно, но в случая преценил за необходимо поради опасения от бягство на лицата. Питал ги имат ли нещо за деклариране и за къде пътуват. След като на първия въпрос отговорили отрицателно, а на втория, че отиват към гр. София и осъществената проверка на багажа, лицата напуснали митническия пункт. Свидетелят сочи, че след около половин час, а може би и повече, на трасе „Изход“ от Република България пристигнал автомобил на гранична полиция и тези същите лица били в автомобила. С. е категоричен, че лицата в автомобила и тези, които той е проверил, са едни и същи. Сочи, че след връщането им на ГКПП Гюешево са минали покрай него и ги е видял добре, както и че са влезли в помещение на гранична полиция, в което се извършват разпити и проверки. Подробните, изява на преки и непосредствени възприятия показания на свидетеля С., напълно съответстващи и допълващи се с показанията на всички останали свидетели, както и категоричността и убедителността, с които се отличават, дава основание на съда да приеме въз основа на тях, че времето на извършената от С., в качеството му на митнически служител, проверка, е след 20:00 часа, в периода от 20:30 до 21:00 и малко часа. Осъществяването на тези обстоятелства непосредствено след като албанските граждани са преминали държавната граница при АРМ 3 – трасе „Вход“ между колоната от товарни автомобили и оградата вдясно, формира извод, че последното също е станало във времето след 20:00 часа и преди 21:30 часа.

Последният извод категорично се утвърждава чрез приети по делото писмени доказателствени средства – три броя отговори /л. 48 - л. 50/ на отправени запитвания от българските до македонските гранични власти, в които се сочат официално  регистрирани данни за излизане на същите трима албански граждани от Република Македония през ГКПП „Деве баир“ на 25.07.2016г. като пешеходци във времевия интервал от 20:00 – 20:01 часа, последното при отчитане на часовата разлика е 21:00 – 21:01 часа българско време. Тези данни са взети предвид и от комисията по изследване на дисциплинарното нарушение.

По несъмнен и категоричен начин въз основа приетите по делото и подробно анализирани в справка  УРИ 4485р-14 310804.10.2016г. писмени доказателствени средства /заверени копия от страници на оперативен дневник с инвентарен № 13/2016г. относно смяната от 20:00 часа на 25.07.2016г. до 08:00 часа на 26.07.2016г. и заверено копие на разпечатка от модул „Ротация“ – начална ротация, стартирана в 20:00:46 часа на 25.07.2016г./, се установява, че към времевия период, в рамките на който се прие, че е осъществено незаконното преминаване на границата от тримата албански граждани, на мястото, през което е станало това – АРМ 3 – трасе „Вход - товарни автомобили“, е изпълнявал служебните си задължения младши инспектор Г.А.П..

Кюстендилският административен съд, въз основа на приетите за установени факти и след като прецени доводите и възраженията на страните от една страна, а от друга извърши служебна проверка на оспорения акт съгласно чл. 168, ал. 1 от АПК на всички основания по чл. 146, счита следното по допустимостта и основателността на жалбата:

Жалбата отговаря на изискванията на АПК за редовност и допустимост. След сравнителен анализ на датата на връчване на заповедта за налагане на дисциплинарното наказание и датата на подаване на оспорването се налага изводът, че последното е своевременно извършено, в рамките на 14 дневния преклузивен срок по чл. 149, ал. 1 от АПК, чл. 211 ЗМВР. Жалбата е подадена от лице, снабдено с правен интерес, срещу индивидуален административен акт, който е утежняващ за него. Налице са и останалите предпоставки за редовност и допустимост на обжалването.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Приложимият материален закон е Законът за министерството на вътрешните работи.

Заповед № 4485з-71/12.10.2016г. не е опорочена по см. на чл. 146, т. 1 от АПК – липса на компетентност. Дисциплинарно наказващите органи в системата на МВР са определени с чл. 204, т. 1-4 ЗМВР диференцирано според йерархичното ниво на заеманата длъжност и видове наказания по чл. 197, ал. 1, т. 1-6 ЗМВР. В рамките на това нормативно разпределение с чл. 204, т. 4 ЗМВР е предвидено служители на висши и ръководни длъжности да издават заповеди за налагане на наказанията по чл. 197, ал. 1, т. 1-3 ЗМВР. Без да са посочени изрично държавните служители в МВР, които могат да се накажат по този ред, предвид йерархичния характер на администрацията на МВР и задължителната за всяка власт субординация, овластяването важи за тези държавни служители, организационно подчинени в съответната структура на МВР на органа по чл. 204, т. 4 ЗМВР. Според приложимия в разглежданата хипотеза Класификатор на длъжностите в МВР /отм., утвърден със заповед на министъра на вътрешните работи № 8121з-212 от 24.02.2015г./ длъжността „началник І степен ГПУ“ /т. ІІІ.2.1./ е ръководна по см. на чл. 143, ал. 1, т. 3 от ЗМВР. Следователно, с оглед вида на заеманата от него длъжност - началник І степен ГПУ“ при РДГП Кюстендил на МВР е бил компетентен да наложи наказанието по чл. 197, ал. 1, т. 2 от ЗМВР – „писмено предупреждение“ на жалбоподателя.

Не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила при издаване на оспорената заповед.

Чл. 206, ал. 1 от ЗМВР създава за дисциплинарнонаказващия орган задължението преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша държавния служител или да приеме писмените му обяснения, освен когато по зависещи от държавния служител причини той не може да бъде изслушан или да даде писмени обяснения. Носейки доказателствената тежест да установи по несъмнен и категоричен начин чрез провеждане на главно и за това пълно доказване спазване изискванията на чл. 206, ал. 1 от ЗМВР, ответникът е представил по делото писмени доказателствени средства. Въз основа подробния анализ по-горе в настоящите мотиви на удостоверителното изявление на П., материализирано върху последната страница от справка 4485р-14 310/04.10.2016г. /л. 24, стр. 2 от делото/, съдържанието на изхождащото от П. обяснение рег. № 4485р-14671/11.10.2016г. /л. 21/, както и удостоверителното изявление на началника на ГПУ Гюешево върху същия писмен носител /л. 21, долу/, се формира изводът, че изискванията на чл. 206, ал. 1 от ЗМВР в процедурата по налагане на дисциплинарното наказание са спазени. Обясненията на жалбоподателя са взети след изготвяне на справка от нарочно назначената за проучване на случая комисия и отнасянето й до дисциплинарнонаказващия орган. Същевременно обясненията са дадени от П. след като и самият е той е бил запознат с изготвената подробна справка, материализираща резултатите от работата по изследване на дисциплинарното нарушение. Т.е. преди да предостави обясненията си, жалбоподателят е бил запознат с всички обстоятелства, приети от комисията, както и с изводите й за това какво дисциплинарно нарушение е извършил, в какво конкретно се състои, кога, къде и по какъв начин. Поради това е имал възможност да се защити чрез обясненията си по см. на чл. 206, ал. 1 от ЗМВР в пълнота, като възрази, наведе твърдения, посочи доказателства в подкрепа на своята защитна теза или оборващи изводите за фактите на комисията. Обясненията са приети от дисциплинарнонаказващ орган и то преди налагане на наказанието.  Изводът е, че изискванията на закона са изпълнени, а оплакванията на жалбоподателя в обратен смисъл са неоснователни.

Съгласно чл. 195, ал. 1 от ЗМВР дисциплинарното наказание се налага не по-късно от два месеца от откриване на нарушението и не по-късно от една година от извършването му. Съгласно чл. 196, ал. 1 и 2 от ЗМВР дисциплинарното нарушение се смята за открито, когато органът, компетентен да наложи дисциплинарното наказание, е установил извършеното нарушение и самоличността на извършителя, а дисциплинарното нарушение е установено, когато материалите от дисциплинарното производство постъпят при компетентния дисциплинарно наказващ орган.

В разглеждания случай нарушението следва да се счита за установено по смисъла на цитираните разпоредби с регистриране в администрацията на органа на справка УРИ 4485р-14 310/04.10.2016г. От тази дата до датата на налагане на наказанието – 12.10.2016г. не е изтекъл двумесечният срок по чл. 195, ал. 1 от ЗМВР; от датата на извършване на нарушението – 25.07.2016г. до датата на налагане на наказанието – 12.10.2016г. не е изтекъл срок по-дълъг от една година. Императивното правило чл. 195, ал. 1 ЗМВР е съобразено от дисциплинарнонаказващия орган. Оплакванията в обратен смисъл са изцяло неоснователни.

В производството по налагане дисциплинарното наказание са спазени и изискванията за законосъобразност, обезпечаващи изясняване на всички релевантни факти и обстоятелства и пълно изясняване на случая – чл. 206, ал. 3 и 4 ЗМВР, съответно чл. 35 АПК.

Оспореният индивидуален административен акт не е опорочен и по своята форма. В заповед № 4485р-71/12.10.2016г. е налице точно, ясно и конкретно изложение на това в какво се състои дисциплинарната простъпка на служителя, а именно: при изпълнение на служебните си задължения на 25.07.2016г., около 21:00 часа на ГКПП Гюешево, АРМ 3 – трасе „Вход товарни автомобили“ не е установил незаконното преминаване на трима албански граждани, които възползвайки се от слабата осветеност на пункта и интензивния трафик на товарни автомобили, са успели да се укрият и да избегнат извършването на гранична проверка. Посочено е конкретното служебно задължение на служителя, което не е изпълнено - да извършва гранични проверки, правната разпоредба, по силата на която му е вменено това задължение – чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗМВР в рамките на изпълняваната от него служебна функция. Цитирани са разпоредби, по които според дисциплинарнонаказващия орган следва да се квалифицира нарушението на служебната дисциплина, формата на вината, вида и срока на наложеното наказание. Налице е препращане към справка УРИ 4485р-14 310/04.10.2016г., в която, както се прие по-горе, се съдържа подробно обсъждане на обстоятелствата и анализ на доказателствата, въз основа на които е прието, че е извършено нарушението, в какво се състои, от кого, как и кога е извършено, формата на вината – небрежност. Взети са предвид цялостното поведение на държавния служител, включително изготвената и приложена по преписката оценка за работата му, кадрова справка и т.н. Препращайки към справка УРИ 485р-14 310/04.10.2016г., дисциплинарнонаказващият орган всъщност е допълнил мотивите си за налагане на дисциплинарното наказание, в частта относно преценка за тежестта на нарушението, формата на вината и останалите обстоятелства, имащи значение за определяне вида и размера на наказанието. Наведените оплаквания в обратен смисъл са изцяло неоснователни. Оспорената заповед притежава онова съдържание, което я прави ясна, обоснована, мотивирана, отговаряща на изискванията на чл. 210, ал. 1 ЗМВР. Заповедта, ведно със справката, към която препраща, материализира и извършената преценка по критериите в разпоредбата на чл. 206, ал. 2 ЗМВР.

Налице е и материална законосъобразност на оспорената заповед. По-горе въз основа подробен анализ на писмените и гласни доказателствени средства Съдът формира своите фактически установявания. Въз основа на същите, които не е необходимо и тук да пресъздава, Съдът приема, че е доказано извършване на релевираното със заповед № 4485р-71/12.10.2016г. дисциплинарно нарушение, включително в какво конкретно се състои, от кого, кога и как е осъществено. Неизпълнението на служебните задължения при небрежна форма на вината от страна на жалбоподателя П. е в рамките на служебната му функция, т.е. същият е наказан за неизпълнение на вменени му служебни задължения.

От друга страна, осъществявайки охрана и контрол на държавната граница на съответното място и във времето на реализиране на дисциплинарното нарушение, жалбоподателят е бил длъжен, въпреки интензивния трафик на товарни автомобили и недобрата видимост на пункта, да не допусне незаконното, т.е. без осъществен граничен контрол, преминаване на албанските граждани. Защитната теза на жалбоподателя в обратен смисъл е несъстоятелна. Възложената служебна функция по охрана на държавната граница, с присъщите й задължения, следва да бъде осъществявана при всякакви условия от обективен характер – време, място, климатични особености, метеорологични условия, тъмна и светла част на денонощието, осветеност на пункта, трафик и т.н. Наличието на един или повече от тези фактори не следва да се приема като причина за неизпълнение или небрежно изпълнение на служебната функция. Да се възприеме обратното, каквато е тезата на жалбоподателя, би се стигнало до непрекъснато предпоставяне неизпълнение на служебни задължения от гореизброените фактори и други подобни, обективно съществуващи, произволно  проявяващи се и потенциално възможни във всеки един момент от денонощието. Последното би било в противоречие с целта на приложимия материален закон по чл. 2, ал. 1 вр. чл. 30, ал. 1, т. 3, чл. 102, ал. 1, т. 2, 4, 8, 9, 10 и 11 ЗМВР.

Следва краен решаващ извод за законосъобразност на оспорената заповед и неоснователност на жалбата. Следва отхвърлянето й.

 Съобразно изхода от разрешения правен спор и на основание чл. 143, ал. 4 от АПК вр. чл. 78, ал. 8 от ГПК по препр. от чл. 144 АПК следва присъждане в полза на ответника на адвокатско възнаграждение за осъществена защита от юрисконсулт. Следва определяне на размера му съобразно препращането на чл. 78, ал. 8 /изм.,  обн. ДВ, бр. 8 от 24.01.2017г./ ГПК към чл. 37 от Закона за правната помощ, въз основа на който е издадена Наредба за заплащане на правната помощ. На основание чл. 24 от цитираната наредба съдът определя възнаграждение за юрисконсулт в размер на 100 лева., което жалбоподателят Г.А.П. следва да заплати на Главна дирекция „Гранична полиция“ – юридическото лице, в чиято структура е органът, издал оспорения индивидуален административен акт.

 Воден от съображенията си и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК 

 

КЮСТЕНДИЛСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД   

 

Р Е Ш И :

           

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.А.П. ***, срещу заповед № 4485з-71/12.10.2016г., издадена от началника на Гранично полицейско управление Гюешево при Регионална дирекция „Гранична полиция“ Кюстендил, Главна дирекция „Гранична полиция“, Министерство на вътрешните работи, с която му е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение” за срок от три месеца, считано от датата на връчване на заповедта – 12.10.2016г.

 

ОСЪЖДА Г.А.П. *** да заплати на Главна дирекция „Гранична полиция“ сумата от 100 лева, представляваща адвокатско възнаграждение за осъществена защита от юрисконсулт.

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд  в 14 дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.

 

            Решението да се съобщи чрез връчване преписи на страните.

                                                                       

 

 

СЪДИЯ :