Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                 24.04.2017 г.                                                

 

 

Номер      57                               2 0 1 7 година                        град Кюстендил

 

Кюстендилски административен съд

на четвърти април                                                                2 0 1 7 година

в открито заседание в следния състав:

 

                                                     Административен съдия: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

 

Секретар: А.М.

Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

административно дело № 312 по описа на КАС за 2016 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Постъпила е жалба от И.М.Ч. ***, с която обжалва Уведомление за изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Кюстендил, обективирано в писмо изх. № 24-17483/04.10.2016 г. на Началника на СГКК гр. Кюстендил, за недвижими имоти с идентификатори 41112.502.371 и 41112.502.369, находящи се в гр. Кюстендил, ул. „София“ и на сгради с ид. 41112.502.371.1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17 и 18, на основание чл. 53 ал. 2 от ЗКИР. В жалбата се развиват доводи, че е налице спор за материално право, който следва да се разреши от съда, а не от СГКК – Кюстендил, като в този смисъл направеното изменение е неправилно и незаконосъобразно.

         Ответникът – Началникът на СГКК – Кюстендил не изразява становище по делото.

         Заинтересованата страна – „П.“ АД ***, чрез пълномощника си адв. Д., изразява становище за отхвърляне на жалбата.

         По делото са събрани и приети писмени доказателства с вх. № 4163/14.10.2016 г.; вх. № 4245/20.10.2016 г.; вх. № 4776/23.11.2016 г.; вх. № 4777/23.11.2016 г.; вх. № 5112/13.12.2016 г.; вх. № 5058/09.12.2016 г.; вх. № 181/17.01.2017 г.; вх. № 310827.01.2017 г.; вх. № 460/06.12.2017 г.; вх. № 677/20.02.2017 г.; вх. № 710/21.02.2017 г., съгласно текста.

         По делото е допусната и приета съдебно – техническа експертиза, изготвена от в.л. инж. Б.Г., която съдът приема за достоверно изготвена и ще я кредитира като такава.        

         Кюстендилският административен съд, след като обсъди събраните доказателства по делото и доводите на страните, намира за установено следното:

         Административното производство е инициирано от „П.“ АД гр. Гоце Делчев, чрез пълномощника си А. Д. И., с подаване на заявления вх. № 01-299688 и вх. № 01-299667 от 30.09.2016 г. до СГКК – Кюстендил с искане да бъде вписан като собственик за поземлени имот и сгради, подробно описани в оспореното уведомително писмо. Представил е нот. акт № 125, том 9, рег. № 2536 от 15.09.2004 г., издаден от нотариус с район на действие КРС, за УПИ І – 4983, в квартал 1В и УПИ V – 4983, в квартал 1В по регулационен план на гр. Кюстендил, одобрен със Заповед № 46/10.01.1985 г. Административният орган е констатирал, че в одобрения кадастрален регистър като собственик на горецитираните имоти е вписан И.М.Ч., въз основа на нот. акт № 94, том 4, рег. № 1216 от 06.04.2015 г., издаден от Служба по вписванията - Кюстендил При тази фактическа обстановка административният орган е процедирал в хипотезата на чл. 53 ал. 3 от ЗКИР /ДВ, бр. 49/2014 г./, като е посочил, че се извършва изменение в КР и КК на гр. Кюстендил, като е записал и данните за собственици и документи, удостоверяващи правото на собственост на „П.“ ад ГР. Гоце Делчев, без да заличава като собственик И.М.Ч.. На същият е дадена възможност да представи предхосни документи и скици за горецитираните имоти.       

         С оспореното уведомление, на основание чл. 61 ал. 1 от АПК и чл. 53 ал. 3 от ЗКИР, жалбоподателят е уведомен, че по повод постъпило заявление от „П.“ АД гр. Гоце Делчев, е извършено изменение в КР на недвижимите имоти на гр. Кюстендил, на основание чл. 53 ал. 3 от ЗКИР и е описано в какво се състои изменението – записване на данни за собственици и документи, удостоверяващи право на собственост на „П.“ АД, ГР. Гоце Делчев на горецитираните имоти и сгради с нот. акт, вписан в Служба по вписванията под № 125, том 9, вх. рег. № 2536 от 15.09.2004 г. за УПИ І – 4983, в кв. 1В и УПИ V – 4983, в кв. 1В по регулационен план на гр. Кюстендил, одобрен със Заповед № 46/10.01.1985 г.

        След съобщение до заинтересованите страни чрез оспореното уведомление, получено от И.Ч. на 10.10.2016 г., същият е подал жалба на 12.10.2016 г. чрез СГКК – Кюстендил до Административен нсъд - Кюстендил, като се е обосновал, че е единствен собственик на посочените имоти, въз основа на посочен от него нотариален акт. Счита, че е налице спор за материално право и че Началника на СГКК – Кюстендил не е компетентен да извършва промяна в кадастралния регистър, относно записване на данни за собственици и документи, удостоверяващи правото на собственост пр испор за материално право. Моли да се отмени извършеното изменение н акадастрания регистър.

        При така установената фактическа обстановка, Кюстендилският административен съд, прави следните правни изводи:

        Жалбата е процесуално допустима – подадена в срок от надлежна страна. Разгледана по същество е неоснователна, поради следните съображения:

         Предмет на настоящето производство е изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти, извършено по реда на чл. 53 ал. 2 от ЗКИР. Същото представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 ал. 1 от АПК, като волеизявление на овластен административен орган, изразено чрез действие.

         В чл. 53 ал. 3 от ЗКИР е предвидено, че за измененията по ал. 2, каквото е извършено в конкретния случай, се съобщава по реда на АПК на всички заинтересовани лица в тридневен срок от извършването му. Съгласно чл. 61 ал. 1 от АПК административният акт, съответно отказът да се издаде акт, се съобщава в тридневен срок от издаването му на всички заинтересовани лица, включително и на тези, които не са участвали в производството.

         Съгласно нормата на чл. 53 ал. 1 от ЗКИР, измененията в кадастралния регистър на недвижимите имоти се извършват при следните хипотези: 1. при възникване на нови или при промяна на данните, подлежащи на записване; 2. при отпадане на основанието за извършено записване, в случаите на ал. 2 и чл. 41 ал. 6; 3. при констатиране на несъответствие между данните  в кадастралния регистър на недвижимите имоти и източника, удостоверяващ данните. В конкретният случай е безспорно, че производството е по повод промяна на данните, подлежащи на записване – вписването на нов собственик. От друга страна обаче, законодателят е предвидил в ал. 2, че при наличие на противопоставими права на собственост, съответно на друго вещно право на повече от едно лице за един и същи имот, в кадастралния регистър на недвижимите имоти се записват данните за всички лица и документи. Последната хипотеза е създадена с изменението на ЗКИР, обнародвано в ДВ, бр. 49/13.06.2014 г. В този случая, административният орган действа в условията на обвързано компетентност и в кадастралния регистър на недвижимите имоти се записват данните за всички лица и документи. Именно по този начин е извършено процесното изменение на КРНИ, като въз основа на представения нотариален акт за покупко – продажба /лист 12 - 14 по делото/, административния орган е записал данни и документи за собственост на процесните недвижими имоти и сгради и за „П.“ АД гр. Гоце Делчев, без да заличава останалите вече вписани собственици на същите имоти. При така заявените конкуриращи се права на собственост върху имотите, спорът следва да се разреши по общия исков ред, но за целите на сега разглежданото административно производство, административния орган законосъобразно е извършил исканото изменение в КРНИ. В настоящия случай, СГКК – Кюстендил действа единствено и само като регистриращ орган, относно подлежащите на вписване обстоятелства. Същият няма правомощия нито да изследва валидността на представените документи, нито да извършва правен анализ на доказателствата, а единствено и само да ги отрази. Вписването в кадастралния регистър няма конститутивно действие – с него не възникват и не се погасяват вещни права по отношение на вписаните лица, а има само декларативно действие по отношение на трети лица. Именно по тази причина и законодателят е приел, че в тези случаи измененията са извършват без издаването на заповед /чл. 53а от ЗКИР – нова/.      

        С вписването на тези данни се осигурява публичност и противопоставимост на заявените права на собственост или други вещни права върху имота. Оповестяването на противопоставимите вещни права улеснява защитата срещу тях, защото дава възможност на заинтересованите лица да се запознаят с документите, които ги удостоверяват и при наличие на правен интерес да ги атакуват пред съда.

        Извън горепосоченото, съдът ще отбележи, че спорове за собственост се решават от компетентните граждански съдилища, като въз основа на постановения съдебен акт, административният орган, в случая  – СГКК гр. Кюстендил, извършва служебно изменение на КККР. Именно в рамките на спорното съдебно производство могат в пълна степен да бъдат осигурени правата на всички засегнати от изменението в КР лица и спорът да бъде решен със сила на пресъдено нещо. Такъв спор пред СГКК не може да бъде заявен, нито пък тя има право да откаже изменение под предлог, че е налице спор за материално право. До постановяването на такъв акт, влязъл в законна сила и с оглед сигурността на гражданския оборот и сделките с недвижими имоти, административният орган е оторизиран от закона /чл. 53 ал. 2 от ЗКИР/, единствено и само да измени кадастралния регистър на недвижимите имоти чрез вписване на противопоставими права на всички собственици и техните документи, касаещи един и същи имот по КК и да легитимират лицата, на които са издадени те като собственици на същия.

        Ето защо, като е записал данни за собственици и документи на посочените имоти и сгради на имито на „П.“ АД гр. Гоце Делчев, без да заличава останалите собственици, ответникът по делото е приложил правилно материалния закон, а подадената срещу изменението на КРНИ жалба се явява неоснователна.

        С оглед изхода по делото, съдът няма да присъжда разноски по същото.

  

        Воден от горното и на основание чл. 172 ал. 2 пр. 4 от АПК, Кюстендилският административен съд

 

 

 

                                      Р Е Ш И:

         

        ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата от страна на И.М.Ч. ***, срещу Уведомление за изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Кюстендил, обективирано в писмо изх. № 24-17483/04.10.2016 г. на Началника на СГКК гр. Кюстендил, за поземлени имоти с идентификатори 41112.502.371. и 41112.502.369, с административен адрес гр. Кюстендил, ул. “София” и на сгради с идентификатори 41112.502.371.1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17 и 18, на основание чл. 53 ал. 2 от ЗКИР.

        Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС в 14 - дневен срок от съобщаването му.

        Решението да се съобщи на страните чрез връчване на препис от него.

 

                                                                    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: