Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                20.04.2017 г.

 

Номер                       54              2 0 1 7 година                                  гр. Кюстендил

 

                             В       И М Е Т О      Н А     Н А Р О Д А

 

Кюстендилски административен съд

на четвърти април                                                                           2 0 1 7 година

в открито заседание в следния състав:

 

                                                                 Административен съдия: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

 

Секретар: А.М. и с участието на

Прокурора: Марияна Сиракова

Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

Административно дело № 313 по описа за 2016 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

      Ц.В.Д. ***, ЕГН ***********, обжалва Заповед № 3483-664/03.10.2016 г. на Началника на РУП гр. Дупница, с която му е отказано издаването на разрешение за съхранение, носене и употреба на късо и ловно оръжие и боеприпаси за него, а именно: късо огнестрелно оръжие пистолет „ТТ“, кал. 7.62 мм, № ЗЛ2358; ловен полуавтомат „Браунинг“, кал. 12, № 113МХ18067 и ловна пушка „ИЖ“, кал. 12, № 01011. Иска се отмяна на обжалвания административен акт като незаконосъобразен, неправилен, немотивиран, издаден в противоречие с материалния закон. В жалбата се твърди, че заповедта е назаконосъобразна, тъй като е била налице причината дадена в нормата на чл. 58 ал. 1 т. 3 от ЗОБВВПИ /Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия/, а не тази по т. 4.  

      Ответникът по жалбата - Началника на РУП гр. Дупница не взема участие в съдебното производство и не изразява становище по жалбата.

      Прокурорът по делото намира подадената жалба за неоснователна, а издаденото решение за правилно, законосъобразно и добре мотивирано, поради което следва да се остави в сила.

      По делото е била допусната и приета съдебно – психиатрична експертиза, изготвена от в.л. д-р Д.П., в която е посочено, че въз основа на базисните данни, анализи и оценки, в.л. счита, че отказът за издаване на разрешение за носене, съхранение и употреба на огнестрелно оръжие е основателен.

      Кюстендилският административен съд, след преценка на доводите и съображенията на страните, както и на събраните писмени доказателства, намери за установено следното:

      Административното производство е започнало по заявление с вх. № 348000-6339/29.08.2016 г. на Ц.В.Д. *** за   разрешение за придобиване на късо огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, подробно описани. На Д. е отказано исканото издаване на разрешение за придобиване на късо огнестрелно оръжие и боеприпаси за него със Заповед № 3483-664/03.10.2016 г. на Началника на РУП  гр. Дупница, на основание чл. 83 ал. 5 пр. 2 във връзка с ал. 1 и ал. 4 и във връзка с чл. 58 ал. 1 т. 4 от ЗОБВВПИ, поради това че  Д. страда от психическо разстройство – „Смесено тревожно депресивно разстройство“ и „Рекурентно депресивно разстройство“ и е настаняван задължително през последните три години в лечебни заведения по гл. пета, раздел втори от Закона за здравето общо 5 /пет/ пъти – през м. май, юни, август и септември 2015 г. и м. август 2016 г., видно от приложена справка от психиатричното отделение на МБАЛ „С.И.Р.“ ЕООД гр. Дупница.

      В административното производство са изготвени: Заповед № 3483-578/31.08.2016 г. на Началника на РУП гр. Дупница; докладна записка от мл. ПИ - КОС Кр. С. от 16.09.2016 г.; докладна записка от И.П. – пол. инспектор в участък Бобошево при РУ Дупница от 15.09.2016 г.; свидетелство за съдимост рег. № 4774/23.08.2016 г. на Ц.В.Д.; писмо рег. № 348000-6654/13.09.2016 г., удостоверение издадено от Окръжна прокуратура - гр. Кюстендил от 23.08.2016 г.; медицинско удостоверение изх. № 370/22.08.2016 г., издадено от МЦ”А.” – гр. Дупница; декларация - 1 и 2 по чл. 76 ал. 4  т. 2 и чл. 58 ал. 1 т. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от ЗОБВВПИ от 25.08.2016 г.; удостоверение за годност на оръжието № 339/23.08.2016 г.; копия от лична карта, ловен билет и членска карта, диплома на името на Ц.В.Д.; справка рег. № 348р-10451/02.09.2016 г. от И.И. р-ч в група „ПИм.П“ при РУ Дупница; вносна бележка от 22.08.2016 г.; уведомление по чл. 26 от АПК /рег. № 348р-11060/19.09.2016 г./.

      Жалбоподателят е субект на правото на съдебно оспорване, жалбата е постъпила в срока по чл. 149 ал. 1 от АПК и в този смисъл е допустима.

      Извършвайки проверката по чл. 168 ал. 1 от АПК, съдът не установи основания за отмяна на административния акт.

      Спорът по настоящето дело се свежда до наличието на предпоставката на т. 4 на чл. 58 ал. 1 от ЗОБВВПИ.

      Решението е издадено от компетентен орган в изпълнение на правомощията му по чл. 83 ал. 5, във връзка с чл. 76 ал. 1 от ЗОБВВПИ. Административният акт притежава необходимото съдържание по чл. 59 ал. 2 от АПК.

      Снабдяването с огнестрелно оръжие в  хипотезиса на чл. 6 ал. 3 т. 1 от ЗОБВВПИ /за самоотбрана/ е крайна мярка за опазване на обществено значими блага, поради което в законодателството е установен разрешителен режим, при който за всеки конкретен  случай следва да бъде доказана по несъмнен начин нуждата от използването на тази мярка. Доказването на необходимостта от притежаването, носенето и съхранението на огнестрелно оръжие за някоя от изрично изброените в закона цели е задължителен елемент от фактическия състав по разрешаване на дейност по ЗОБВВПИ.  

      Съгласно чл. 155 ал. 1 от ЗОБВВПИ при настъпване на някое от обстоятелствата по чл. 58 ал.1 т. 2 – 8 или при отпадане на основателната причина по чл. 58 ал. 1 т. 10, издаденото разрешение се отнема с решение на органа издал разрешението.

      Разпоредбата на чл. 58 ал. 1 т. 4 от ЗОБВВПИ регламентира, че разрешения за придобиване и/или съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия, разрешения за придобиване, съхранение и/или носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях  не се издават на лице, което страда от психическо разстройство. Анализът на приложимите правни норми води до извод, че в случаите на издаване на разрешение, законът е възложил в тежест на заявителя да обоснове искането си, като представи доказателства в зависимост от конкретното основание, посочено от него, от които да е видно, че действително е налице необходимост от издаване на исканото разрешение. В обжалвания административен акт органът е изложил съображения, поради които отказва издаване на разрешение за придобиване, като сочи, че заявителят страда от психическо разстройство. Наличието на това психическо разстройство е самостоятелно основание за постановяване на акт, с който не се издават или се отнемат разрешенията за носене, употреба и съхранение на огнестрелно оръжие. В тежест на жалбоподателя подал искането за издаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие е да докаже, че не страда от психично разстройство, а в тежест на административния орган е да установи фактическите основания за издаване на оспорения акт, както и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.     

      Кюстендилският административен съд счита, че искането на жалбоподателя е неоснователно. Твърденията в жалбата на същият не са подкрепени от доказателствата по делото. Видно от представеното по преписката писмо с изх. № 798/14.09.2016 г. от психиатричното отделение на МБАЛ „С.И.Р.“ гр. Дупница, жалбоподателят е бил в психиатрично отделение към болницата през октомври 2010 г., май, юни, август, септември 2015 г. и август 2016 г. Диагностициран е със „Смесено тревожно депресивно разстройство“, а последното  пролежаване е с „Рекурентно депресивно разстройство“ /лист 19 по делото/. В приложената по делото експертиза, която съдът приема за достоверна и кредитира като такава, в. л. д-р П. подробно описва какво представлява психичното заболяване, от което страда Д.. В заключението си сочи изрично, че въз основа на базисните данни, анализи и оценка, счита че е уместно психичното състояние на жалбоподателя да бъде наблюдавано в срок от 3 години /при поява на нов рецидив/, необходимост от лечение с психофармака при влошаване на състоянието, свързано с нова консултация с психиатър или провеждане на стационарно лечение. Едва след това, да бъде оценена и годността на Д. за носене на късо и ловно оръжие.

     Ето защо, съдът приема за безспорно установено, независимо от това дали жалбоподателят е бил в ремисия, продължителността на която не е ясна, че е налице хипотезата на чл. 58 ал. 1 т. 4 от ЗОБВВПИ.

     Специалният закон предвижда разрешителен режим за придобиване, носене и съхранение на огнестрелно оръжие и възлага контрола върху него на компетентния административен орган, като обвързва последния и с изискванията за спазване на въведените със закона забрани. Строгите правила за придобиване и боравене с отнестрелно оръжие са насочени към елиминиране и максимално ограничаване на възможността за увреждане на трети лица или самонараняване. В случая, самият факт на установено психично разстройство, съставлява основание за отказ за издаване и/или отнемане на разрешенията за носене, употреба и съхранение на огнестрелно оръжие.    

     При това положение изводите на административния орган за наличие на предпоставката по чл. 58 ал. 1 т. 4 от ЗОБВВПИ, са верни и правно обосновани. Жалбоподателят не е доказал успешно материалноправната предпоставка за наличието на необходимост от придобиване на късо оръжие и боеприпаси, а именно, че не страда от психическо разстройство и след като е обосновал постановения от него отказ да издаде исканото разрешение на това именно фактическо основание, административният орган е постановил законосъобразен административен акт в условията на своята оперативна самостоятелност. Липсват основания за отмяна на обжалваното решение, поради което съдът ще отхвърли жалбата като неоснователна.

   

     Воден от горното и на основание чл. 172 ал. 2 от АПК, Кюстендилският административен съд

 

 

 

 

 

 

                                              Р  Е  Ш  И:

 

     ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ц.В.Д. ***, ЕГН ********** срещу Заповед № 3483-664/03.10.2016 г. на Началника на РУП - гр. Дупница, като неоснователна.

     Решението може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

     Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от него.

 

                                                                     Административен съдия: