Р Е Ш Е Н И Е

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Номер           28             Година  2017, 15.02., град  Кюстендил

 

Административен съд – Кюстендил                                                     

 

НА ОСЕМНАДЕСЕТИ ЯНУАРИ                                                 Година       2017

В открито съдебно заседание в следния състав:                                                                                                                                        СЪДИЯ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

при секретаря И.С.

като разгледа докладваното от съдия ПЕТРОВА адм. дело № 326/2016г. по описа и за да се произнесе, взе предвид следното:

В.Н.Р. ***, оспорва решение № 1040-09-37/26.09.2016г. на директора на Териториалното поделение на НОИ /ТП на НОИ/ Кюстендил, с което е отхвърлена жалбата му срещу разпореждане № Д-09-000-00-00991012 от 18.08.2016г. на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на изплащането на обезщетенията и помощите от ДОО в ТП на НОИ Кюстендил. Навеждат се оплаквания за материална незаконосъобразност на оспорените актове. Иска се отмяната им.

Директорът на ТП на НОИ Кюстендил като ответник се представлява от юрисконсулт Андонова, която оспорва предявената жалба, развивайки съображения в подкрепа мотивите на директора на ТП на НОИ в обжалваното решение. Иска се отхвърляне на жалбата.

Кюстендилският административен съд, след като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, счита следното от фактическа страна:

С болничен лист № Е20165732452, издаден на 15.07.2016г., на жалбоподателя В.Н.Р. е разрешен отпуск за временна нетрудоспособност за 30 календарни дни, за периода от 15.07.2016г. до 13.08.2016г.

Срещу издадения болничен лист на основание чл. 112, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето е подадена жалба изх. № 5001-09-530/16.08.2016г. от директора на ТП на НОИ Кюстендил до ТЕЛК Дупница.

С разпореждане № Д-09-000-00-00991012/18.08.2016г. на ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите от ДОО в ТП на НОИ Кюстендил на основание чл. 40, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване е спряно образуваното производство по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 5732452, серия Е2016, на В.Н.Р., считано от 16.08.2016г. В мотивите на разпореждането са изложени обстоятелствата във връзка с обжалване на болничния лист на основание чл. 112 от ЗЗ. Разпореждането е съобщено на Р. на 25.08.2016г. /вж. известие/обратна разписка на л. 16 от делото/. Последният е подал жалба срещу разпореждането за спиране на 29.08.2016г. до директора на ТП на НОИ Кюстендил.

С оспореното пред съда решение № 1040-09-37/26.09.2016г. на директора на ТП на НОИ Кюстендил жалбата е отхвърлена. Развити са съображения, че болничният лист установява факта на здравословното състояние на лицето и временната му нетрудоспособност. Посочено е, че болничният лист е официален документ, който удостоверява правното основание за извършване на плащания от бюджета на ДОО. В тази връзка са развити мотивите на органа да оспори пред ТЕЛК цитирания болничен лист. Посочено е, че след приключване на производството по обжалване на болничния лист, спряното с оспореното разпореждане производство за изплащане на парично обезщетение за временна нетрудоспособност подлежи на възобновяване.

Решение № 1040-09-37/26.09.2016г. е съобщено на Р. на 05.10.2016г. Съдебното оспорване срещу него е подадено по пощата на 19.10.2016г., съгласно клеймото върху пощенския плик на л. 6 от делото.

Кюстендилският административен съд, въз основа на приетите за установени факти и след като прецени доводите и възраженията на страните от една страна, а от друга извърши служебна проверка на оспорения акт съгласно чл. 168, ал. 1 от АПК на всички основания по чл. 146, счита следното:

Жалбата е допустима. Постъпила е в рамките на преклузивния 14 дневен срок по чл. 118, ал. 1 от КСО. Налице са и останалите предпоставки за редовност съдебното оспорване.

Обжалваното решение № 1040-09-37/26.09.2016г. на директора на ТП на НОИ Кюстендил и разпореждане № Д-09-000-00-00991012/18.08.2016г. на длъжностното лице, на което възложено ръководството по изплащане на обезщетенията и помощите от ДОО в ТП на НОИ Кюстендил, са издадени в рамките на установената от закона местна, степенна и материална компетентност – чл. 118, ал. 1, респективно чл. 117, ал. 1, т. 2, б. ж от КСО. Спазени са изискванията за форма на разглежданите административни актове съгласно чл. 59 от АПК. Не се наблюдават пороци във формата или реда за издаване на оспореното решение, респективно разпореждане. Изложени са фактическите основания - фактите, поради които е счетено от административния орган, че производството по отпускане на обезщетение за временна нетрудоспособност следва бъде спряно на основание чл. 40, ал. 4 от КСО.

Не са допуснати и съществени нарушения на административнопроизводствените правила.

По материалната законосъобразност, Съдът счита следното :

Съгласно чл. 40, ал. 4 от КСО длъжностното лице, на което е възложено ръководството по изплащане на обезщетенията и помощите от ДОО при ТП на НОИ издава разпореждане за спиране на производството по отпускането или изплащането на обезщетенията за временна неработоспособност, трудова злополука или професионална болест, трудоустрояване, бременност и раждане и отглеждане на дете, когато са обжалвани актове на органите на медицинската експертиза. По аргумент от чл. 103, ал. 1 и 2 от ЗЗ лекарските консултативни комисии са органи на медицинската експертиза, която включва и удостоверяване на временната нетрудоспособност. В разглежданата хипотеза с болничен лист № Е20165732452/15.07.2016г., издаден от ЛКК – орган на медицинската експертиза, е удостоверена временна нетрудоспособност на жалбоподателя. Този акт на органа на медицинската експертиза е оспорен по реда на чл. 112 от ЗЗ. С това е осъществено основанието по чл. 40, ал. 4, т. 1 от КСО за спиране на производството по изплащане на обезщетението за временна нетрудоспособност на лицето. Разпореждането на съответното длъжностно лице при ТП на НОИ е издадено съобразно предвидена в закона предпоставка и при наличието й в материалната действителност към момента на издаване на този акт. Съобразявайки посочените условия и правнорелевантни факти, директорът на ТП на НОИ в съответствие с приложимия материален закон е отхвърлил подадената срещу разпореждането жалба.

Следва изводът за неоснователност на жалбата срещу решението и отхвърлянето й.

Воден от изложените съображения и в резултат на извършената съдебна проверка по чл. 168 АПК, на основание чл. 172, ал. 2 и 173, ал. 2 АПК,

 

КЮСТЕНДИЛСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД   Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Н.Р. ***, срещу решение № 1040-09-37/26.09.2016г. на директора на Териториалното поделение на НОИ Кюстендил, с което е оставена без уважение жалбата му против разпореждане № Д-09-000-00-00991012/18.08.2016г. на длъжностното лице, на което е възложено ръководството по изплащането на обезщетенията и помощите от ДОО в ТП на НОИ Кюстендил.

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд  в 14 дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.

 

Решението да се съобщи чрез изпращане преписи на страните.

 

                                                                      

 

СЪДИЯ :