Р Е Ш Е Н И Е

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Номер             30      Година  2017, 17.02.2017г., град  Кюстендил

 

Административен съд – Кюстендил                                                        

 

НА ОСЕМНАДЕСЕТИ ЯНУАРИ                                                   Година       2017

 

открито съдебно

 
В                                      заседание в следния състав:                                         

                                                                  СЪДИЯ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА      

С участието на прокурора

Секретар: И.С.

Като разгледа  докладваното от съдия  ПЕТРОВА адм. д. № 329  по описа за 2016г.

ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:

С.С.С. *** оспорва решение по т. 26 от дневния ред на заседание на Общински съвет Кюстендил, проведено на 28.04.2016г. Развиват се съображения за процесуална и материална незаконосъобразност на акта. Иска се отмяната му.

Ответникът – Общински съвет Кюстендил не се представлява в проведеното открито съдебно заседание и не изразява становище по спора.

Кюстендилският административен съд, след като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, прие за установено следното от фактическа страна:

С докладна записка изх. № 61-00-95/20.04.2016г. кметът на община Кюстендил е внесъл за разглеждане от Общински съвет Кюстендил предложение за приемане на решение на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ/, ред. ДВ, бр. 62 от 2010г. В докладната записка е посочено, че до кмета на община Кюстендил е подадено мотивирано искане с вх. № 92-00-223/15.04.2016г. от Общинската служба по земеделие /ОСЗ/ Кюстендил на основание § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост в стари реални граници. Посочено е, че съгласно мотивираното искане на ОСЗ Кюстендил, след геодезическо заснемане по реда на Наредба № 49 от 5.11.2004г. за поддържане на картата на възстановената собственост са установени границите на земеделския имот, както следва: - с № 021064 / по скица-проект/ с площ от 1, 018 дка и с № 021068 / по скица-проект/ с площ от 2, 518 дка, за които има издадено решение за признато право на възстановяване на собствеността в стари реални граници в землището на с. Слокощица, община Кюстендил, по преписка на Стойне С. Рошков.

 

 

Посочено е, че първият представлява имот № 021064 с площ от 1 ,018 дка с начин на трайно ползване – зеленчукова култура в землището на с. Слокощица, а вторият е част от имот 021049 от площ от 4, 211 дка, с начин на трайно ползване – зеленчукова култура. Посочено е, че тези имоти община Кюстендил е придобила  на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ с протоколно решение № 1 от 27.02.2009г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със заповед  № РД-05-21/04.03.2009г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ Кюстендил. Към докладната записка са приложени цитираното в нея мотивирано искане на ОСЗ Кюстендил, решението за признаване правото на възстановяване правото на собственост в стари реални граници и изготвените по реда на цитираната наредба скици-проекти.

В мотивираното искане на ОСЗ Кюстендил е посочено, че С.С. Петров, чрез пълномощник – Йордан Георгиев Петров, е подал заявление с вх. № П-275/22.03.2016г. за идентифициране и заснемане на признатия за възстановяване с решение № 57-10/10.12.1992г. на ПК Кюстендил по чл. 18ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ земеделски имот – нива с площ от 6, 700 дка в местността „Рошковци“, землището на с. Слокощица, община Кюстендил. Посочено е, че след нанасяне върху цифровия модел на КВС е установено, че имотът попада в имоти с номера 021064 и 021068, образувани от имоти с номера 021034 и 021049, предадени за стопанисване и управление на община Кюстендил на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ. Приложени са скиците-проекти и решението на ПК Кюстендил.

По делото, заедно с административната преписка са представени  и приети като доказателства описаните към докладната записка на кмета на община Кюстендил и мотивираното искане на ОСЗ Кюстендил доказателства. Въз основа на последните се установява, че с решение № 57-10/10.12.1992г. ПК Кюстендил е признала правото на Стойне С. Рошков по подадено от него заявление на възстановяване на правото на собственост в съществуващи стари реални граници на „нива с площ от 6, 700 дка, девета категория, находяща се в землището на с. Слокощица, местността Рошковци“. Решението е издадено въз основа на чл. 18ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ.

Докладната записка на кмета на община Кюстендил е разгледана и приета на заседания на две постоянни комисии на Общинския съвет – ПК по стопански дейности, общинска собственост и приватизация и ПК по международно сътрудничество, регионално развитие и проблеми на малките населени места.

Общинският съвет е разгледал докладната записка на свое заседание на 28.04.2016г. под т. 26 от дневния ред. На заседанието са присъствали 30 общински съветници, петима от които са гласували „за“ приемане на предложеното с нея решение; 14 са гласували „против“ и 11 – „въздържал се“. Проектът за решение по докладна записка изх. № 61-00-95/20.04.2016г. не е приет. В резултат на проведеното гласуване предложението на кмета за приемане на решение за предоставяне за възстановяване по ЗСПЗЗ по преписка вх. № 46353 от 18.02.1992г. на Стойне С. Рошков на посочените имоти от общинския поземлен фонд не е прието.

В протокол № 8/28.04.2016г. на Общински съвет Кюстендил са отразени разискванията на общинските съветници преди подлагане на гласуване предложението на кмета съгласно докладна записка изх. № 61-00-95/20.04.2016г. Изразено е съмнение, че имотите, за които се отнася предложението за предоставяне за възстановяване по реда на ЗСПЗЗ, не са законосъобразно заснети и всъщност не са тези, подлежащи на възстановяване по цитираната преписка.

Съдът, след като извърши служебна проверка за допустимостта на предявената жалба и по същество – за законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл. 146 АПК, счете следното:

Жалбата е допустима.

Оспореният индивидуален административен акт съставлява отказ от приемане на акт по § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ /ДВ, бр. 62 от 2010г./, респективно чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ. Отказът от издаване на акт е приравнен по своята правна същност на индивидуален административен актчл. 21, ал. 1, изр. посл., АПК и по отношение на същия са приложими общите правила за съдебно обжалване по АПК. Изхождайки от същите, жалбата е предявена е срещу подлежащ на съдебно оспорване индивидуален административен акт, при наличие на правен интерес и в срока по чл. 149, ал. 1 от АПК.

Разглежданият отказ от приемане на индивидуален административен акт принадлежи на компетентен орган – § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ /ДВ, бр. 62 от 2010г./, респективно чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ.

Не е налице и незаконосъобразност на формата. Въз основа анализа на писмените доказателствени средства, по административната преписка се установява, че мотивите към отказа на Общинския съвет за приемане на решение по § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ се съдържат в протокола от заседанието на 28.04.2016г., в който са отразени проведените разисквания. Видно е, че оспореният отказ е гласуван в съответствие с изразеното становище на общинския съветник Невенка Панчева и същите съставляват мотиви за оспорения отказ от приемане на акта.

Допуснати са съществени нарушения на административнопроизводствените правила и противоречие с материалния закон.

При гласуване на оспорения отказ са спазени изискванията на чл. 27, ал. 2 и ал. 4 от ЗМСМА съответно за кворум и мнозинство /повече от половината от общия брой на съветниците – присъствали са 30 от общо 37/. Спазена  е и разпоредбата на чл. 27, ал. 5 ЗМСМА, въвеждаща специалното изискване при вземане на решение по чл. 21, ал. 1, т. 8 да се гласува поименно, което да се отрази в протокола от заседанието. Проектът за решение е обсъден и приет от три постоянни комисии на Общинския съвет в съответствие с разпоредбата на чл. 94 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Оспореният отказ от издаване на решение по § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ е приет в нарушение на чл. 35 от АПК. Цитираната разпоредба очертава обективните предели, в които следва да се изрази дейността на всеки компетентен да издаде индивидуален административен акт орган при изясняване на фактическото основание, на което го издава.Това е относимо в еднаква степен както към едноличните, така и към колективните административни органи. В АПК са предвидени редица способи за осъществяване на дейността по изясняване на относимите факти и обстоятелства и гарантирането й. Такива се уредени и специално по отношение дейността на общинските съвети в ЗСМСМА. Предложението за приемане на процесното решение е разгледано и прието от съответните ресорни постоянни комисии към общинския съвет и това е предварителна процесуална дейност, подготвяща приемането на акта. При обсъждането му на заседанието на Общински съвет Кюстендил на 28.04.2016г. от общински съветник Невенка Панчева е изказано съмнение относно точното и коректно определяне границите на подлежащия на реституиране имот, респективно относно факта на попадането му в площта на конкретните имоти, за които е предложеното решение по § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ. Както вече се посочи, от съдържанието на протокола от 28.04.2016г. е видно именно обстоятелството, че съдържащите се в изказването на Панчева аргументи съставляват мотивите на органа да откаже чрез гласуване приемане на предложението за решение. Изразените по време на разискванията съмнения в некоректно, неточно определяне на местоположението, респективно границите на признатия за възстановяване имот, сочат неизяснена в пълнота релевантна фактическа обстановка. В нарушение на чл. 35 от АПК общинският съвет не е предприел действия, материализирани в негови решения, за изясняване на спорните /„съмнителни“/ обстоятелства, без категоричното установяване на които не е следвало да разрешава предоставения в компетентността му въпрос. Следва изводът, че оспореният пред съда отказ от издаване на индивидуалния административен акт е опорочен по см. на чл. 146, т. 3 от АПК.

Съгласно § 27, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ общинските съвети предоставят земи от общинския поземлен фонд, при наличие на следните условия: установяване границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници. Езиковото и логическо тълкуване на цитираната разпоредба формира извода, че общинските съвети в разглежданата хипотеза действат при условията на обвързана компетентност. Т.е., в случай, че са налице предпоставките по нея, общинският съвет следва да приеме съответното решение за предоставяне на имоти за възстановяване правото на собственост. В случая едната предпоставка – наличие на влязло в сила решение на реституционния орган, с което е признато правото на възстановяване правото на собственост по съответната преписка е налице. С докладната записка на кмета на общината, респективно с мотивираното искане до него, са представени съответни скици и скици-проекти, в които е материализирана дейността по заснемане и определяне границите на признатия за възстановяване имот, респективно попадането му върху процесните имоти от общинския поземлен фонд. Тези скици са доказателствата, сочещи определяне границите на имота и съответно наличие на предвидените в материалноправната норма предпоставки, при които и в условията на обвързаната компетентност общинският съвет е следвало да приеме предложеното от кмета решение. От друга страна, при становище за неизяснени в пълнота правнозначими факти – установяване границите на признатия за възстановяване имот, е следвало събиране чрез предвидените в административнопроизводствените правила средства на съответни доказателства. В случая, както се посочи, не е процедирано в тази посока, а неприемайки решението, при формално наличие на материалноправните предпоставки за обратното, общинският съвет е нарушил материалния закон. Отказът му да предостави имотите за възстановяване по реда на § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ е приет в противоречие с тази разпоредба и е опорочен по см. на чл. 146, т. 4 от АПК.

Воден от изложените съображения и в резултат на извършената съдебна проверка по чл. 168, ал. 1 АПК, на основание чл. 172, ал. 2 АПК,

 

КЮСТЕНДИЛСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД Р Е Ш И :

           

            ОТМЕНЯ отказ от приемане на акт по § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ на Общински съвет Кюстендил по т. 26 /докладна записка изх. № 61-00-95/20.04.2016г. на кмета на община Кюстендил/ от дневния ред на заседание на Общински съвет Кюстендил, проведено на 28.04.2016г., по протокол № 8 от 28.04.2016г. и ВРЪЩА преписката за издаване на съответен акт при спазване задължителните указания на съда по тълкуване и прилагане на закона.

 

            Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от получаване на съобщенията пред Върховния административен съд на Република България.

 

            Решението да се съобщи чрез изпращане на преписи.

 

           

                                                                                              СЪДИЯ :