Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 33

                                                гр.Кюстендил, 24.02.2017год.

                                                  В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

            Кюстендилският административен съд в публичното съдебно заседание на двадесет и пети  януари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                 

                                                  АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ:  ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА

 

при секретаря  И.С., като разгледа докладваното от съдията адм. дело №332 по описа за 2016год., за да се произнесе, взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.54, ал.6 вр. с ал.4 от ЗКИР във вр. с чл.145 и сл. от АПК.

            Производството по делото е образувано по жалба  на “У.С.Х.“ ЕООД със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Лъчезар Шекеров,  против Заповед №18-8223 от 17.10.2016год. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Кюстендил,  с която на осн. чл.54,  ал.1 и ал.4 вр. с чл.51, ал.1, т.2 от ЗКИР е одобрено изменение в КККР на гр.Кюстендил, представляващо отстраняване на непълнота /грешка в одобрена  със заповед №РД-18-96/28.10.2008г. на изп. директор на АГКК, кадастрална карта, състоящо се: в нанасяне на нови обекти в КККР, а именно: поземлен имот с идентификатор 41112.503.4435 с площ 1782 кв.м., начин на трайно ползване - ниско застрояване, собственост на К.Н.Г., Марика Г.П., Г.Д.П., Е.А.П., А.Г.М. и Н.Д.П.; поземлен имот с идентификатор 41112.503.4436 с площ 2376 кв.м., начин на трайно ползване – високо застрояване, собственост на ПП „Успех ССБ“ ЕООД; сграда с идентификатор 41112.503.4436.1 с площ 45 кв.м., собственост на ПП „Успех ССБ“ ЕООД;  сграда с идентификатор 41112.503.4436.2 с площ 15 кв.м., собственост на ПП „Успех ССБ“ ЕООД;  в промяна в границите на съществуващи обекти в КККР - поземлен имот с  идентификатор 41112.503.4176  относно площта на имота, съотв.  от 17 555 кв.м. на 13 397 кв.м., собственост на ПП „Успех ССБ“ ЕООД;  в заличаване обекти на КККР - сграда с идентификатор 41112.503.4176.23 с площ 45 кв.м., собственост на ПП „Успех ССБ“ ЕООД и сграда с идентификатор 41112.503.4176.24 с площ 15 кв.м., собственост на ПП „Успех ССБ“ ЕООД;  в промени в данните за собственост и собственици за поземлен имот с  идентификатор 41112.503.4176   - собственост на ПП „Успех ССБ“ ЕООД.  Изложени са доводи за незаконосъобразност на административния акт поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, както и поради противоречие с материалноправни  разпоредби на ЗКИР – отменителни основания по чл.146 т.3 и т.4 от АПК. Твърди се наличие на спор за собственост по отношение на новообразувания имот, което съставлява пречка за одобряване на изменението на КККР по чл.54, ал.2 от ЗКИР. Прави се искане за отмяна на обжалвания административен акт. Претендират се деловодни разноски. 

             Ответната страна – началникът на СГКК-гр.Кюстендил,   не изразява становище по жалбата.

Заинтересуваните страни К.Н.Г. ***,  Г.Д. ***,  Н.Д. ***, Е.А.П. *** и А.Г.М. ***, не изразяват становище по жалбата.

            Кюстендилският административен съд, като прецени доказателствата  по делото, доводите и възраженията на страните, приема за установено следното от фактическа страна:  

            Оспорващото дружество “У.С.Х.“ ЕООД като правоприемник на Съюза на слепите в България, вкл. на ПП „Успех ССБ“ - гр.Кюстендил след преобразуването им, видно от приложеното копие от решение на ЦС на ССБ по протокол №6/29.04.1992г., се легитимира като собственик на УПИ ХVІ в кв.378 по плана на гр.Кюстендил, утвърден със заповед №2060/1971год.  с нотариален акт №95, том І, дело №462/1972г.  Видно от документа за собственост имотът е с площ 5200 кв.м. и е придобит по регулация на осн. §108 вр. с §100, ал.2 от ППЗПИНМ.  От приетите по делото нотариални актове №20, том І,  дело №1217/1975г.; №92, том І дело №858/1976г. и № 93, том І, дело №859/1976г., се  установява, че към УПИ /парцел/ ХVІ са придадени по регулация дворни места, както и имот на ДЗС-Кюстендил, в резултат на което  площта на УПИ ХVІ кв.378  възлиза на 18 815 кв.м. 

Административното производство, приключило с издаване на оспорената заповед,  е инициирано със заявление вх. №01-305918/06.10.2016год.  на заинтересованото лице Г.Д. *** с искане за изменение на КККР на гр.Кюстендил  на осн. чл.54, ал.1 вр. с чл.53, ал.1,т.1 и чл.51 от ЗКИР относно имот с идентификатор 41112.503.4176. Към заявлението  са приложени: решение на КРС от 28.03.1995г. по гр.д. №1772/1994г. за възстановяване правото на собственост  в стари реални граници върху лозе от 1 800 кв.м. в землището на гр.Кюстендил, местността „Герена“, фигуриращо в кадастралния план на гр.Кюстендил като имот пл.сн. №1558 в кв.378, в полза на К.Н.Г., на наследниците на Д Н П. и на наследниците на А. П С;  решение  на КРС от 04.08.2015г. по гр.д. №2358/2013г. за допускане на делба на УПИ ХІХ-7016 в кв.413 по плана на гр.Кюстендил  между  реституираните собствениците; удостоверение за наследници на Марика  Г.П., бивш жител ***.  С протокол за проверка на искането, същото е прието за допустимо.

Като приложение към искането  и съгласно изискванията на чл.54, ал.1 от ЗКИР, е изготвена скица-проект за изменение на КККР на правоспособно лице инж. А Б,  ведно с обяснителна записка към нея. Видно от последната, възстановеният земеделски имот представлява УПИ ХІХ-7016 в кв.413 по регулационния план на гр.Кюстендил, одобрен със заповед №253/27.03.2006г., който не е отразен в КККР на гр. Кюстендил, одобрени със заповед №РД-18-96/28.10.2008г. на изп. директор на АГКК, поради допусната явна фактическа грешка, а при заснемане на място е установено, че  проектният ПИ 41112.503.4435   попада в ПИ 41112.503.4176 като вътрешен имот и е с проектна площ 1782 кв.м. Към изготвения проект е приложен цифров модел и кадастрален регистър на недвижимите имоти, в който за собственик на засегнатия от предложението поземлен имот с идентификатор 41112.503.4176 е вписан ПП „Успех“ ССБ- ЕООД.      

При изложените фактически обстоятелства, началникът на Службата по геодезия, картография и кадастър – гр.Кюстендил издава оспорената заповед №18-8223/17.10.2016год.,  с която на осн. чл.54,  ал.1 и ал.4 вр. с чл.51, ал.1, т.2 от ЗКИР е одобрено изменение в КККР на гр.Кюстендил, представляващо отстраняване на непълнота /грешка в одобрена  със заповед №РД-18-96/28.10.2008г. на изп. директор на АГКК, кадастрална карта, състоящо се: в нанасяне на нови обекти в КККР, а именно: поземлен имот с идентификатор 41112.503.4435 с площ 1782 кв.м., начин на трайно ползване - ниско застрояване, собственост на К.Н.Г., Марика Г.П., Г.Д.П., Е.А.П., А.Г.М. и Н.Д.П.; поземлен имот с идентификатор 41112.503.4436 с площ 2376 кв.м., начин на трайно ползване – високо застрояване, собственост на ПП „Успех ССБ“ ЕООД; сграда с идентификатор 41112.503.4436.1 с площ 45 кв.м., собственост на ПП „Успех ССБ“ ЕООД;  сграда с идентификатор 41112.503.4436.2 с площ 15 кв.м., собственост на ПП „Успех ССБ“ ЕООД;  в промяна в границите на съществуващи обекти в КККР - поземлен имот с  идентификатор 41112.503.4176  относно площта на имота, съотв.  от 17 555 кв.м. на 13 397 кв.м., собственост на ПП „Успех ССБ“ ЕООД;  в заличаване обекти на КККР - сграда с идентификатор 41112.503.4176.23 с площ 45 кв.м., собственост на ПП „Успех ССБ“ ЕООД и сграда с идентификатор 41112.503.4176.24 с площ 15 кв.м., собственост на ПП „Успех ССБ“ ЕООД;  в промени в данните за собственост и собственици за поземлен имот с  идентификатор 41112.503.4176   - собственост на ПП „Успех ССБ“ ЕООД.  Приложение към заповедта е скица-проект, подписана от началника на СГКК-Кюстендил.

  Издадената заповед  е съобщена на заявителя и на останалите заинтересовани лица с известия за оставяне, като жалбоподателя е уведомен на 21.10.2016год. Жалбата  е депозирана пред  административния орган на 01.11.2016год., т.е. в срока по чл.149 ал.1 АПК вр. с чл.54 ал.6 от ЗКИР.

             По делото във връзка с искане на оспорващото дружество,  е назначена съдебно –техническа експертиза с вещо лице инж. Д.Д.. От приетото, без оспорване от страните и преценено като компетентно от съда, заключение вх.№172/17.01.2017год., се установяват следните фактически обстоятелства: поземленият имот, собственост  на оспорващото дружество, представлява УПИ V-1558 в кв.413 по действащия ПУП на гр.Кюстендил с площ от 18 815 кв.м.; поземленият имот, собственост на заинтересованите лица,  е възстановен на осн. чл.10, ал.7 от ЗСПЗЗ с решение по гр. дело  №1772/1994г. на КРС като лозе от 1800 кв.м., а съгласно одобрен ПУП-ПР от 2006г., представлява УПИ ХІХ- 7016 в кв.413; в  одобрените  със заповед №РД-18-96/28.10.2008г. на изп. директор на АГКК, КККР  на гр.Кюстендил УПИ V-1558 кв.413 е нанесен с идентификатор 41112.503.4176 с площ 17 555 кв.м., а УПИ ХІХ-7016 кв.413 не е нанесен в КК;  изменението на КККР, одобрено с  оспорената заповед, засяга ПИ 41112.503.4176, като в него е нанесен УПИ ХІХ -7016 с проектен идентификатор 41112.503.4435 с площ от 1782 кв.м., в резултат на което от ПИ 41112.503.4176  са образувани два ПИ – единият остава с посочения идентификатор, но с площ 13 397кв.м., а другият получава нов идентификатор 41112.503.4436 с площ 2376 кв.м.

Горните фактически обстоятелства са безспорно установени по делото и анализът им обосновава следните правни изводи:

Жалбата на “У.С.Х.“ ЕООД  е процесуално допустима като подадена от собственика на имота засегнат от одобреното с оспорената заповед изменение на КККР, в срока по чл.149, ал.1 АПК вр. с чл.54, ал.6 ЗКИР и е редовна от външна страна. 

Разгледана по същество - жалбата е основателна, поради следното:

Преценена  на всички основания по чл.168 АПК, съобразно събраните  доказателства и критериите визирани в разпоредбата на чл.146 от АПК, оспорената заповед се явява валиден административен акт, издаден в писмена форма и необходимото съдържание, но в нарушение на административнопроизводствените правила и на материалния закон, поради което съдът постановява отмяната и.

По отношение валидността на акта, се констатира наличие на материална и териториална компетентност на издателя – началникът на СГКК – Кюстендил /арг. чл.54, ал.4 ЗКИР/.

По отношение на административното производство следва да се посочи, че същото се е развило  и  оспорената заповед е издадена след измененията в чл.51-чл.54 от ЗКИР, обн.  ДВ бр. 57/2016г. в сила от  25.07.2016г.  С измененията и допълненията на закона  не е отпаднало задължението на административния орган да съобщи на заинтересоавните лица за започналото административно производство съгласно общото правило на чл.26 от АПК. Неуведомяването на оспорващото дружество, което  представените доказателства  и  кадастралният регистър сочат  като собственик на ПИ 41112.503.4176 по КККР, в границите на който е нанесен  реституирания имот  на заинтересованите лица, съставлява съществено нарушение на процесуалните правила по издаване на административния  акт.  С неуведомямането на жалбоподателя, чийто права се засягат от одобреното изменение, същият е лишен от възможността да направи възражение и да представи доказателства, в резултат на което е нарушено и изискването на чл.35 от АПК за изясняване на всички факти и обстотяелства от значение за случая.      

По съществото на спора, съдът счита оспорената  заповед за незаконосъобразна като постановена в нарушение на материалноправните норми на ЗКИР. Съобразно разпоредбата на чл.51, ал.1, т.2 от ЗКИР, кадастралната карта и кадастралните регистри се изменят при установяване на непълноти или грешки, каквито са несъответствията  в  границите и очертанията на недвижимите имоти в кадастралната карта за урбанизирана територия спрямо действителното им състояние, според легалната дефициния на §1, т.16 от ДР на ЗКИР.  Според действащата редакция на чл.54, ал.1 от ЗКИР, непълнотата или грешката  се допълва или поправя от службите по геодезия, картография и кадастър въз основа на писмени доказатества и проект за изменение на КККР на недвижимите имоти,  а съгласно  чл.54, ал.2 от ЗКИР, когато непълнотата или грешката е свързана със спор за материално право, тя се отстранява след решаване на спора по съдебен ред. В случая, анализът на събраните доказателства и  цитираните  правни норми, сочи на спор за собственост между оспорващото дружество и заинтересованите лица, явяващи се заявители в административното производство. Същият е породен от обстоятелството,  че реституираният по реда и на осн. чл.10, ал.7 от ЗСПЗЗ  със съдебно решение по гр.д. №1772/1994г. на КРС,  поземлен имот в полза на К.Н.Г., на наследниците на Д Н П. и на наследниците на А. П С, съставляващ УПИ ХІХ-7016 кв.413 по ПУП на гр.Кюстендил,  попада  в границите  на  поземлен имот с идентификатор 41112.503.4176 по КККР на гр.Кюстендил, който е собственост  на  “У.С.Х.“ ЕООД, съобразно приложените нотариални актове.  Видно от представения проект за изменение и обяснителната записка към него, както и от заключението на вещото лице инж. Д., изменението на КККР, одобрено с  оспорената заповед, засяга ПИ 41112.503.4176 -  в него е нанесен УПИ ХІХ -7016 с проектен идентификатор 41112.503.4435 с площ от 1782 кв.м., в резултат на което от ПИ 41112.503.4176 са образувани два ПИ – единият остава с посочения идентификатор, но с площ 13 397кв.м., а другият получава нов идентификатор 41112.503.4436  с площ 2376 кв.м. Или в случая е нанесен реституирания на заинтересованите лица имот в границите на заснетия поземлен имот на търговското дружество, което обосновава наличие на спор за материално право. Предвид представените в административното производство  конкуриращи се документи, удостоверяващи права на засегнатите страни, началникът на СГКК-Кюстендил е следвало да откаже одобряване на исканото изменение на КККР на основание чл.54, ал.2 от ЗКИР. Административният орган, а и съдът в съдебното административно производство, нямат правомощие да преценяват на кого принадлежи правото на собственост предвид конкуриращите се документи на страните. Съществуващият спор за материално право  съставлява отрицателна материалноправна предпоставка за одобряване на изменение на КККР. Съгласно чл.54, ал.2 от ЗКИР  едва влязлото в сила съдебно решение по спора за собственост, придружено от проект за изменение, е основание за изменение на КККР и то по реда на чл.53а, т.1 от ЗКИР, т.е. без издаване на заповед.  Като е одобрил изменение на КККР на гр.Кюстендил при наличие на спор за материално право, компетентният административен  орган е издал незаконосъобразен административен акт. Оспорената  заповед е постановена в нарушение на материалния закон – отменително основание по чл.146 т.4 от АПК. Следва отмяната на същата на основание чл.172, ал.2 от АПК.

Предвид основателността на жалбата и на осн. чл.143, ал.1 от АПК в полза на жалбоподателя се следват сторените деловодни разноски в размер на 683,00лв., от които 50,00лв.  - държавна такса, 233,00лв. – възнаграждение за вещо лице и 400,00лв. – адвокатско възнаграждение, платими от СГКК - Кюстендил.

Водим от горното и на осн. чл.172 ал.2 от АПК във вр. с чл.54 ал.6  от ЗКИР,  Административният съд

                                                 Р    Е    Ш    И:

 

ОТМЕНЯ като незаконосъобразна, по жалба на “У.С.Х.“ ЕООД със седалище и адрес на управление ***,  Заповед №18-8223  от 17.10.2016год.   на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Кюстендил.

ОСЪЖДА Службата по геодезия, картография и кадастър - гр.Кюстендил да заплати  на “У.С.Х.“ ЕООД със седалище и адрес на управление ***,  деловодни разноски в размер на 683,00лв., от които 50,00лв.  - държавна такса, 233,00лв. – възнаграждение за вещо лице и 400,00лв. – адвокатско възнаграждение.

Решението е постановено в производство с участието на заинтересованите лица К.Н.Г. ***,  Г.Д. ***,  Н.Д. ***, Е.А.П. *** и А.Г.М. ***.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

                                                             АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: