Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 12

                                    гр.Кюстендил,16.01.2017год.

                                      В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на шестнадесети декември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА                                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ИВАН  ДЕМИРЕВСКИ

                                                                        МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА при секретаря И.С. и с участието на прокурора Марияна Сиракова, като разгледа докладваното от съдия  Стойчева  адм. дело №335 по описа за 2016год., за да се произнесе, взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.185 и сл. от АПК и е образувано по протест на Й  Г – прокурор в Окръжна прокуратура – Кюстендил, срещу  разпоредбата на чл.24, ал.2 от  Наредбата за осигуряване на обществения ред на територията на Община Бобов дол, приета с Решение №199 по Протокол №13/29.12.2014год. на Общински съвет – Бобов дол. Релевирани са твърдения за материалноправна  незаконосъобразност  на  оспорената разпоредба поради противоречие  с норми на Закона за движението по пътищата като нормативен акт от по-висок ранг. Горните доводи касаят санкционната част на правната норма, с  която е установен размер на санкция за нарушенията по чл.24, ал.1 от Наредбата,  по-висок от предвидения в чл.183, ал.2, т.1 от ЗДвП и в чл.178е от ЗДвП.  Прави се искане за отмяна   на оспорената разпоредба.

             Ответната страна – Общински съвет Бобов дол, чрез процесуалния си представител адв. Г М, изразява становище за частична основателност на протеста. Счита, че оспорената разпоредба от Наредбата  противоречи на ЗДвП само по отношение  размера на предвидената санкция за нарушението по чл.24, ал.1, т.1 от Наредбата. В останалата част подаденият протест се приема за неоснователен. 

             В изпълнение на задължението по чл.188 от АПК съдът е съобщил оспорването по реда на чл.181, ал.1 и ал.2 от АПК чрез обявление, обнародвано в ДВ бр.97/06.12.2016г.,  като копие от обявлението е поставил на определеното за това място в съда и го е публикувал в Интернет страницата на ВАС. По делото няма присъединили се или встъпили лица съгласно чл.189, ал.2 от АПК.

Съдът, като извърши преценка на доказателствата по делото, както и на доводите и възраженията на страните, приема за установено следното:

Предмет на оспорване е разпоредбата  на чл.24, ал.2 от  Наредбата за осигуряване на обществения ред на територията на Община Бобов дол, приета с Решение №199 по Протокол №13/29.12.2014год. на Общински съвет – Бобов дол /наричана в настоящото изложение Наредбата/. 

Оспорената разпоредба на чл.24, ал.2  от  Наредбата е в раздел VІ  „Транспорт и организация на движението“ и има следното съдържание: За нарушаване на тази разпоредба на физическите лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция в размер от 50 до 500лв.

С оспорената норма се предвиждат наказания за нарушения на  разпоредбата  на ал.1 на чл.24 от Наредбата, която съдържа пет състава, както следва:

чл.24, ал.1 Забранява се:

т.1. Паркирането, преминаването и движението на пътни превозни средства по тротоари, алеи на паркове и градини, засадени и озеленени площи, пешеходни зони и дворове на учебни и детски заведения, площадки за отдих и детски площадки.

т.2. Паркирането по улици и тротоари и зелени площи на отчислени, изоставени, разкомплектовани  ППС на територията на Община Бобов дол. Собствениците на такива ППС, след отчисляването на последните, поради негодност за употреба, са длъжни да ги предават на вторични суровини или оставят на определените за целта места.

т.3. Изместването на пътни съоръжения, ограничаващи преминаването на ППС по улици, площади и други.

т.4. Спирането на ППС за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския и междуградския транспорт за качване и слизане на пътници извън зоната на установените за тази цел спирки.

т.5 Спирането и престоят на таксиметрови автомобили по спирките за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския и междуградския транспорт, при което се създават затруднения за останалите  участници в движението.

 Наредбата е приета с Решение №199/29.12.2014г. на Общински съвет – Бобов дол.  Процедурата по приемане на оспорените норми включва: докладна записка на кмета на Община Бобов дол рег. №08-00-295 от 13.12.2014.  с  проект на Наредба за осигуряване на обществения ред на територията на Община Бобов дол, включена в дневния ред на заседанието като т.4, ведно мотивите за проекта, видно от които причините за предложения проект за нова наредба  са несъответствието на съществуващата регламентация с промените на регулираните обществени отношения; целите, които се поставят с приемането на проекта са усъвършенстване и актуализиране на регулацията, както и осъществяване на ефективен контрол за спазване на обществения ред;  публикуване на проекта за приемане на Наредбата заедно с мотивите на вносителя, в официалния сайт на Общината на 13.12.2014год., видно от извадка от сайта на л.61 от делото;  съгласуване на проекта с постоянните комисии на ОбС - Бобов дол, видно от протоколите от заседания на същите на л. 71-77 от делото;  Решение №199 по Протокол №13 от заседание на 29.12.2014г. на ОбС – Бобов дол, с което се приема предложения проект  на Наредба за осигуряване на обществения ред на територията на Община Бобов дол, прието с 10 гласа „за“ на общинските съветници при общ брой на същите - 13 общински съветници;  публикуване  на приетия проект на нормативния акт  на официалния сайт на Общината на 12.10.2015год., видно от приложената на л.79 от делото извадка.

Изложените фактически обстоятелства се установяват от приетите по делото писмени доказателствени средства и не се оспорват от страните.

Съдът, преценявайки допустимостта на оспорването при усл. на чл.159  във вр. с чл.186 от АПК, счита същото за процесуално допустимо. Наредбата е подзаконов нормативен акт, който съдържа административноправни норми, относими за неопределен и неограничен брой адресати с многократно правно действие съгласно легалната дефиниция на чл.75, ал.1 от АПК. Изложените характеристики определят Наредбата като нормативен административен акт. Съгласно разпоредбата на чл.186, ал.1 от АПК правото на оспорване на подзаконов нормативен акт принадлежи на гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за които той поражда задължения, а съгласно ал.2 на същата разпоредба прокурорът може да подаде протест срещу акта, както в настоящия случай.

 Съдът в посочения състав притежава териториална и материална компетентност за постановяване на валиден съдебен акт по реда на чл.191, ал.2  във вр. с чл.133,  ал.1 от АПК.  Претенцията на прокурора е съобразена с възможността по чл.185, ал.2, пр.2 от АПК.

Разгледано по същество, оспорването е основателно поради следните съображения:

Съгласно препращането от чл.196 от АПК, на основание чл.168, ал.1 от АПК съдът извършва служебна проверка за законосъобразност на оспорения текст от Наредбата на основанията по чл.146 от АПК. Изводите са следите:

Наредбата за осигуряване на обществения ред на територията на Община Бобов дол е подзаконов нормативен акт, приемането на който е от компетентността на Общинския съвет като орган на местната власт и местното самоуправление. С него се уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение при условия и граници, определени от закона, като детайлизира приложението му. Редът за издаване на нормативни административни актове е регламентиран в чл.75-80 от АПК, а за неуредените въпроси се прилага субсидиарно ЗНА /арг. чл.80 от АПК/.

Наредбата е издадена от компетентен орган – Общински съвет - Бобов дол. Съгласно чл.76 ал.3 от АПК, чл.8 от ЗНА  и чл.21 ал.2 от ЗМСМА, общинските съвети имат нормотворческа компетентност,  ограничена  по териториален  и предметен обхват. Общинските съвети приемат  нормативни актове - правилници и наредби, с които уреждат обществени отношения с местно значение, т.е. същите са териториални нормотворчески органи с обща компетентност. Наредбата е издадена на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА  и е приета на заседанието от 29.12.2014г.,  при условията на явно поименно гласуване и с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници,  което се явява в съответствие с изискванията на чл.27, ал.4 и ал.5 във вр.с чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА.

 Спазена е формата на оспорения текст от Наредбата - мястото и номерацията му съответства на предвидения строеж на нормативните актове по чл.26-29  и чл.31 от Указ №883/24.04.1974г.  за прилагане на ЗНА във вр. с §7 от ПЗР на ЗНА. Обжалваната разпоредба  е  част от Наредбата  приета с решение на Общинския съвет, поради което съответства на предвидената в чл.21, ал.2  във вр. с чл.27 от ЗМСМА във вр. с чл.11 ал.3 от ЗНА, форма.

Спазени са административнопроизводствените правила за приемане на Наредбата, вкл. на оспорената разпоредба  - спазена е процедурата по чл.26  ал.2 от ЗНА във вр. с чл.80 от АПК за публикуване на проекта за приемане на Наредбата в официалния сайт на Общината заедно с мотивите на вносителя, които съдържат елементите по чл.28, ал.2 от ЗНА; спазен е и 14-дневния срок в полза на заинтересованите лица за депозиране на евентуални предложения и становища по проекта преди разглеждането му на заседанието на ОбС;  спазен е чл.78, ал.3 от АПК за публикуване на окончателният текст на Наредбата на официалния сайт на Общината.

Оспорената разпоредба  на  Наредбата противоречи  на  нормативен акт от по-висока степен, което съставяла отменително основания по чл.146, т.4 от АПК вр. с      чл.196  вр.  с чл.168 от АПК.  Както се посочи,  съгласно ал.3 на чл.76 АПК, общинските съвети имат право да издават нормативни актове, с които да уреждат обществените отношения от местно значение, но  съобразно нормативни актове от по-висока степен.  В случая, с нормата на чл.24, ал.2 от Наредбата е  предвидено наказание глоба, съотв. имуществена санкция, за нарушения на разпоредбата на ал.1 на чл.24,  в размер от 50  до  500лв.  От друга страна,  съгласно разпоредбата на чл.178е  от ЗДвП, се наказва с глоба от 50 до 200лв. лице, което  паркира пътно превозно средство в паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, и  на тротоари в населените места извън разрешените за това места. Състав на административно нарушение,  идентичен с уредения в чл.178е от ЗДвП, е този предвиден в чл.24, ал.1, т.1 от Наредбата, но наказанието за същия, което установява оспорената разпоредба  на Наредбата  надвишава по размер, установеното в  цитираната законова норма. Следователно санкцията в подзаконовия нормативен акт е по-тежка от тази в закона, което е в противоречие с изискванията на чл.76, ал.3 от АПК и чл.8 от ЗНА, доколкото е недопустимо с административен нормативен акт да се въвеждат допълнителни или по-тежки ограничения и наказания, непредвидени в закон.  По същия начин, съгласно чл.180, ал.1, т.3 от ЗДвП, се наказва с глоба от 20 до 150лв. водач, който наруши правилата за движение по обособено платно за движение на релсово пътно превозно средство, правилата за преминаване през железопътен прелез  или паркира на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници. Забрана за спиране и престой на таксиметрови автомобили по спирките за обществен превоз  предвижда нормата на чл.24, ал.1, т.5  от Наредбата, като наказанието за нарушаване на същата е глоба в размер от 50 до 500лв. съгласно оспорената разпоредба на чл.24, ал.2 от Наредбата. Констатациите отново са за по-висок размер на санкцията, установен с  подзаконовия нормативен акт  в сравнение с този в законовата уредба.   Нарушено е правилото на чл.15, ал.1 от ЗНА за съответствие на подзаконовия нормативен акт с нормативните актове от по-висока степен. Сравнителният анализ на законовата регламентация и на подзаконовата регламентация с оспорения текст на Наредбата,  обосновава изводи за това, че  санкциите, приети от Общинския съвет  не са съобразени с нормативната регламентация в акт от по-висока степен.  Налице е противоречие с материалноправни  разпоредби  на актове от по-висш порядък  като  отменително основание по чл.146 т.4 от АПК.  Оспорената разпоредба на чл.24, ал.2  от Наредбата  подлежи на отмяна на основание чл.193, ал.1, пр.2 от АПК.  

Действително горните констатации за несъответствие със законови норми  касаят  размера на санкциите само за нарушения на част от забраните по чл.24, ал.1 от Наредбата. Граматическото и систематическо тълкуване на оспорената норма на чл.24, ал.2 от Наредбата, която не предвижда разграничение по вид и размер на установените санкции за отделните състави на административните нарушения по чл.24, ал.1 от Наредбата,  и  установеното противоречие със съществуващата законова регламентация, са основание за незаконосъобразност на подзаконовата норма изцяло. Претенцията на ответника за частична отмяна на оспорената разпоредба е неоснователна. Компетентният орган  ОбС-Бобов дол следва да  уреди нарушенията на всяка от забраните  по чл.24, ал.1 от Наредбата  като самостоятелни състави на административни нарушения и  да съобрази санкциите за всяко от тях с предвидените такива по вид и размер в  специалните закони.

С оглед изхода от спора и съгласно чл.143, ал.1 от АПК, съдът присъжда разноски в полза на оспорващата страна  Окръжна  прокуратура - Кюстендил в размер на 20 лв. - такса за обявление в ДВ, платими от ответника.

  По изложените съображения и на осн. чл.193 ал.1 от АПК, съдът

                                              

                                               Р   Е   Ш   И:

 

ОТМЕНЯ  като незаконосъобразна   разпоредбата на чл.24, ал.2 от  Наредба за

осигуряване на обществения ред на територията на Община Бобов дол, приета с решение №199 по Протокол №13/29.12.2014г. на Общински съвет – Бобов дол. 

             ОСЪЖДА Общински съвет - Бобов дол да заплати на Окръжна  прокуратура - Кюстендил разноски по делото в размер на 20,00 лв.

             Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи.

В случай на неподаване на касационна жалба или ако тя бъде отхвърлена, решението да се обнародва по реда на чл.37, ал.3 от ЗНА и чл.22, ал.2 от ЗМСМА във вр. с чл.194 от АПК.

 

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.                2.